Vous êtes sur la page 1sur 1

Pakem Radya Pustaka - Para Wanara cukup 15 buah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Prabu Subali Prabu Sugriwa Dewi Anjani Raden Subali Raden Sugriwa Raden Jaya Hanggada Raden Hanila Kapi Jembawan Kapi Hanala

10. Kapi Susena 11. Kapi Satabali 12. Kapi Saraba 13. Kapi Winata 14. Kapi Menda 15. Kapi Hedrajanu

Oleh: Soetrisno R.