Vous êtes sur la page 1sur 37

ASSALAMUALAIKUM

A SSALAMUALAIKUM

KANDUNGAN

ARAHAN

KESELAMATAN

1.

TAFSIRAN

 • 2. ANCAMAN & TANGGUNGJAWAB

 • 3. KESELAMATAN FIZIKAL

 • 4. KESELAMATAN DOKUMEN

 • 5. KESELAMATAN PERIBADI

 • 6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

MAKLUMAT RASMI

Pengetahuan mengenai perkara rasmi,

walau bagaimana sekali pun

diperolehi termasuk :-

Jenis atau kandungan apa-apa dokumen rasmi atau sebagainya

Jenis, kegunaan dan komposisi bahan-bahan

Kaedah-kaedah, cara menghasilkan serta teknik-teknik dan proses yang akan digunakan untuk pengeluaran.

Proses saintifik terutama berkenaan dengan pembuatan senjata dan kelengkapan.

Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi secara lisan.

BAHAN RASMI

Apa-apa kelengkapan, ciptaan @

benda yang digunakan untuk

kegunaan rasmi.

RAHSIA RASMI

Apa-apa suratan yang dinyatakan di dalam jadual dan apa-apa maklumat dan bahan-bahan

berhubung dengannya dan

termasuk apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan-bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan Rahsia Besar, Rahsia Sulit dan

Terhad mengikut mana yang berkenaan oleh seorang Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik mengikut Seksyen 2B.

DOKUMEN RASMI

Apa-apa jenis maklumat yang

tercatat berkenaan dengan perkara- perkara rasmi termasuk :-

 • 1. Perkara yang bertulis, bertaip, bertulis trengkas,

disalin, berstensil dan

bercetak juga draf dan

buangan perkara itu.

 • 2. Fotograf, foto salinan,

pelan cetak, negatif foto, filem, jalur suara dan

rakaman

 • 3. Pelan, pelan lakar, lukisan, gambarajah, peta dan aneka jenis carta.

  • 4. Huruf cetak, huruf cetak atur, blok litografer, acuan, stensel, proses plat dan lain-lain alat yang digunakan untuk membuat dokumen-dokumen rasmi.

RAHSIA BESAR

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi yang jika didedah tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan yang amat besar kepada Malaysia.

RAHSIA

Dokumen rasmi, maklumat

rasmi dan bahan-bahan

rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran akan membahayakan

keselamatan negara

menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan atau martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah kuasa asing.

SULIT

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara, tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau kegiatan kerajaan atau orang perseorangan atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau akan menguntungkan kuasa asing.

TERHAD

Dokumen rasmi, maklumat rasmi selain daripada yang diperingkatkan rahsia besar, rahsia atau sulit

tetapi perlu diberi tahap

perlindungan.

TANDA PERINGATAN DOKUMEN TERPERINGKAT

Rahsia @ Sulit

“ Dokumen ini adalah hak

milik Kerajaan Malaysia/Negara dan dimaksudkan bagi makluman.

Terhad

“ Maklumat yang

terkandung dalam

dokumen ini tidak boleh

diberitahu secara langsung @ tidak kepada akhbar atau sesiapa yang tidak dibenarkan.

ANCAMAN &

TANGGUNGJAWAB

Langkah-langkah keselamatan

yang berkesan;

a. Arahan senang difahami.

b. Setiap orang benar benar faham keperluan arahan

c. Laksanakan penguatkuasaan dengan tegas hingga dihormati dan menjadi

perkara biasa.

ANCAMAN KEPADA KESELAMATAN

PUNCA ANCAMAN

1. SUBVERSIF

Kegiatan yang dijalankan oleh

pertubuhan/perseorangan tidak sampai kepada peperangan

 • 2. ESPIONAJ

Kegiatan memperolehi perkara terperingkat secara tersembunyi bertujuan memudaratkan keselamatan dan kepentingan negara.

 • 3. SABOTAJ

Perbuatan bertujuan menyebabkan kerosakan fizikal

KELEMAHAN MANUSIA

 • a. Suka menunjuk-nunjuk.

 • b. Cuai mematuhi arahan,

 • c. Tidak cermat bila bercakap

 • d. Ketagih dadah/arak

 • e. Terdesak dan menjadi sasaran pemerasan akibat hutang, rasuah sek dsb

KESELAMATAN

FIZIKAL

LANGKAH- LANGKAH MENCEGAH PENCEROBOHAN KAWASAN:

a. Pagar keselamatan & Lampu Keselamatan.

 • b. Pengawal Keselamatan

 • c. Papan kenyataan di lokasi yang sesuai.

 • d. Sistem Pas Keselamatan.

CEGAH CEROBOH BANGUNAN

 • a. Hadkan jalan keluar/ masuk & kaunter.

 • b. Sedia & kukuhkan tingkap, pintu. Adakan kunci keselamatan.

 • c. Kukuhkan dinding & siling.

 • d. Adakan alat pengalisan bunyi, penggera ceroboh atau lain-lain teknik elektronik.

 • e. Bilik khas pelawat.

 • f. Wujudkan perkhidmatan pengawal keselamatan.

PERATURAN KAWALAN KUNCI

KESELAMATAN

 • a. Pegawai Keselamatan Jabatan

bertanggungjawab keatas semua perkara berkaitan kunci dan menyelenggara sebuah buku daftar kunci, mengemaskini dan buat

audit.

 • b. Penjawat awam

bertanggungjawab keatas kunci yang diamanahkan.

 • c. Peti Keselamatan diadakan

untuk simpan kunci tidak dipakai

&pendua.

 • d. Tidak boleh dilabel, ditanda

alamat pengguna, dirangkaikan dengan anak kunci persendirian.

 • e. Anak kunci pendua tidak boleh

dibuat tanpa kebenaran.

Peraturan Kawalan

Kunci

-

sambungan

 • f. Sistem Kunci Induk atau Induk Kecil boleh diwujudkan.

 • g. Peraturan Anak kunci pendua

bilik kebal serta peti besi dipatuhi seperti AP135 mengenai

penyimpanannya kecuali dipersetujui.

 • h. Peti keselamatan yang dipasang

dengan kunci tatakira tentukan;

*

Tukar setiap tahun @

Bertukar @ disyaki telah diketahui.

*

Tuliskan No. tatakira atas

kertas dan masukkan dalan sampul surat yang dimeteri dan ditanda RAHSIA BESAR’& hantarkannya ke

KPKK Malaysia.

 • i. Serah balik semua kunci bila

bertukar/berhenti/pencen.

KAWALAN MESIN

PENYALIN

 • a. Lantik pegawai bertanggungjawab & adakan buku daftar penggunaan.

 • b. Simpan mesin dalam bilik berkunci.

 • c. Staf yang ekses kepada perkara terperingkat sahaja boleh ditugaskan untuk membuat salinan dokumen berkenaan.

 • d. Jumlah salinan yang diluluskan sahaja, lebihan/rosak dibinasakankan.

 • e. Semak daftar untuk pastikan semua salinan dokumen terperingkat dibuat ikut peraturan.

 • f. Penyelewengan & salahguna mesin dilaporkan kepada Ketua Jabatan.

KESELAMATAN DOKUMEN

TUGAS & TANGGUNGJAWAB PENDAFTAR RAHSIA

 • 1. Simpan satu rekod tidak rendah dari SULIT

 • 2. Terima & Proses Dokumen terperingkat serta edarkan kepada semua pegawai yang berkenaan.

 • 3. Pastikan di hantar dengan selamat, pastikan menerima akuan terima.

 • 4. Selenggara satu sistem pergerakkan fail terperingkat dan direkodkan.

 • 5. Bertanggungjawab sepenuhnya kepada Ketua Jabatan termasuk penyimpanan.

SEKSYEN 17A PEMBELAAN SEDIA ADA KEPADA PEGAWAI AWAM

Mana-mana orang yang dituduh dengan apa-apa kesalahan di bawah Akta ini tidaklah boleh disabitkan jika dia membuktikan yang dia melakukan mana- mana perkara itu dalam menjalankan

tugas rasminya atau dengan kuasa

sepatutnya.

SEKSYEN 8 (2) (BARU)

PENALTI

Jika seseorang menerima atau memberi sesuatu rahsia rasmi dan bersalahan dengan Akta ini, maka kesalahannya boleh dihukum dengan penjara selama tempoh tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun.

JENIS DOKUMEN RASMI

TERBAHAGI KEPADA DUA :

1.

DOKUMEN

TERPERINGKAT

 • - Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi terperingkat dan ditanda dengan peringkat keselamatannya.

  • 2. DOKUMEN TIDAK TERPERINGKAT

 • - Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat

rasmi tetapi tidak bertanda

dengan peringkat keselamatan. Walaupun tidak terperingkat tetapi sebagai

“Hak Kerajaan” perlu diberi

perlindungan.

WARNA KULIT FAIL

RAHSIA - BESAR

belakang

Warna kuning

berpalang merah di luar,

hadapan dan

 • RAHSIA- Warna merah jambu dengan berpalang merah di luar, dan belakang

hadapan

 • SULIT- Warna hijau

  • TERHAD- Warna putih

TANDA KESELAMATAN

 • 1. DOKUMEN KEKAL BERJILID HURUF CERAI ATAU COP HURUF BESAR 7mm

  • - sebelah luar kulit hadapan dan belakang

  • - di muka tajuk

  • - di muka surat pertama dan penghabisan

  • - penjuru kiri sebelah atas dan penjuru kanan

 • 2. DOKUMEN TIDAK KEKAL BERJILID Dicop, ditaip atau ditulis dengan huruf besar di penjuru kiri sebelah atas dan penjuru kanan sebelah bawah

 • 3. LUKISAN, TEKAPAN, NEGATIF FOTO DAN GAMBAR Di sebelah belakang

PENGHANTARAN DOKUMEN TERPERINGKAT

 • 1. Jabatan yang menghantar dokumen terperingkat hendaklah mendapatkan satu resit akuan terima. Borang jadual LG.

 • 2. Semak borang jadual pastikan resit diterima semula

 • 3. Hantar melalui peti atau beg berkunci

 • 4. Hantar melalui sistem dua lapis sampul surat

 • 5. Hantar melalui Utusan Selamat

 • 6. Hantar melalui A.R. Berdaftar

 • 7. Ke luar negeri melalui Pendaftaran Rahsia, Kementerian Luar Negeri

KEHILANGAN

HENDAKLAH:

 • 1. Cari dengan segera

 • 2. Laporkan kepada Ketua Jabatan

 • 3. Laporkan kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam. Sertakan:

  • - taksiran bahaya dari segi keselamatan

  • - pandangan Ketua Jabatan

  • - Syor Ketua Jabatan

Pegawai Keselamatan:

 • - Taksiran risiko dari segi keselamatan

 • - Tindakan menyelamat dan pembetulan

 • 4. Laporkan kepada Polis jika terdapat salah laku atau jenayah

KAWALAN

KESELAMATAN PERIBADI :

1.

UNDANG-UNDANG

 • - Akta Rahsia Rasmi 1972

  • - Akuan Penjawat Awam

   • - Langkah berjaga-jaga

 • 2. TAPISAN KESELAMATAN

  • - Tapisan Keselamatan Kasar.

   • - Tapisan Keselamatan Halus

3.

PENDIDIKAN

-

Kursus

 • 4. PRINSIP “PERLU MENGETAHUI”

 • - Langkah berjaga-jaga

  • - Pengasingan tempat

KECUAIAN DAN KELALAIAN YANG KERAP BERLAKU

 • 1. Bercakap mengenai

perkara terperingkat melalui telefon.

 • 2. Bercakap mengenai perkara terperingkat di tempat-tempat awam.

3.

Menyampaikan

maklumat terperingkat

kepada sahabat handai atau saudara mara.

 • 4. Mengurus perkara

terperingkat dengan cara yang

tidak dibenarkan seperti gagal mematuhi peraturan menerima, memproses, menyimpan dan menghantar dokumen terperingkat.

 • 5. Menyimpan perkara- perkara terperingkat di tempat yang tidak sesuai.

 • 6. Gagal mengunci peti- peti keselamatan yang

mengandungi perkara-perkara

terperingkat apabila

meninggalkan pejabat.

 • 7. Memusnahkan buangan-buangan

terperingkat dengan cara yang

tidak dibenarkan atau cuai mengendalikannya.

 • 8. Membenarkan orang yang

tidak dibenarkan ekses mengurus

perkara-perkara terperingkat.

 • 9. Mendedahkan perkara-

perkara terperingkat kepada

orang-orang yang tidak

dibenarkan

(contoh : tidak menutup fail

terperingkat bila ada tetamu)

 • 10. Kecuaian pengawal-

pengawal keselamatan

menjalankan kewajipan.

KEGIATAN PENGINTIPAN

Dengan Cara :-

 • 1. Menyamar diri sebagai penjawat awam.

  • 2. Memasuki pejabat

(Menceroboh) bagi tujuan

mencuri, menyalin atau

mengambil gambar.

 • 3. Memintas, mencuri atau menyalin dokumen terperingkat semasa dalam perjalanan pos atau pembawa.

 • 4. Memeras, mendesak atau memujuk orang-orang yang dibenarkan ekses kepada maklumat- maklumat terperingkat untuk mendapatkannya.

  • 5. Mencuri dengar

percakapan telefon atau menggunakan alat-alat pandang dengar dan rakaman untuk mendapat

maklumat-maklumat

terperingkat.

LAMPIRAN

 • a) Contoh-contoh Peringkat Keselamatan :

- Rahsia - Sulit - Terhad

AKTA RAHSIA

RASMI 1972

Seksyen 7A Kewajipan melapor.

Seksyen 8 Menyampai maklumat dengan salah.

Seksyen 14 Percubaan pengapian dan sebagainya.

Lampiran

PETI KESELAMATAN

JENIS-JENIS PETI KESELAMATAN:

 • 1. Bilik kebal atau bilik kebal yang diubah suai

 • 2. Peti besi

 • 3. Kabinet keluli

 • 4. Almari keluli

 • 5. Peti yang dibuat bagi tujuan khas

 • 6. Peti atau beg berkunci