Vous êtes sur la page 1sur 182

Leszek do

TAJEMNE MOCE UMYSU

SADHANA

wydawnictwo

Copyright Leszek do

Projekt okadki: Leszek do Mandala na okadce: Barbara Kocielny Bcdowicz Symbol Joga sukcesu": Andrzej Domaski amanie: Agencja Master Druk i oprawa: Wojskowa Drukarnia w odzi

Scan By Bug for Torrenty.org

Wszelkie prawa zastrzeone. adna cz tej publikacji nie moe by powielana ani rozpowszechniana za pomoc urzdze elektronicznych, mechanicznych, kopiujcych, nagrywajcych i innych, bez uprzedniego wyraenia zgody przez waciciela praw.

Wsppraca i dystrybucja: Wydawnictwo Ravi 93-578 d, ul. Wrblewskiego 40

ISBN 83-903645-5-7 Wydanie I (Wydanie V w historii ksiki.) wydawnictwo

ul. Zajca 8 40-749 Katowice Murcki

SADHANA

SPIS TRECI
Od czego si zaczo Czarna noc zmysw Reinkarnacja czy urojenia? Odreagowanie Regresing Instrukcja korzystania z ksiki Bdne praktyki Manipulacje Niewidzialne wiaty Ciaa urzeczywistnienia Sia myli Poznanie siebie Oczyszczanie intencji Karma Zasugujesz na sukces Dobrobyt Program dla umysu Pragnienia Rozwj duchowy Boski szaleniec Drogi do owiecenia Jednostka i spoeczestwo Paradoks konfliktu i harmonii Owiecenie Wgld w rzeczywisto Skutki uywania narkotykw Waciwy pogld Owiecajca postawa Ego Egoizm Samoocena Niegodno Szacunek Docenianie Bezinteresowno i spontaniczno 5 6 7 9 10 14 21 30 31 34 36 39 43 45 50 54 56 57 59 62 64 66 68 69 72 73 77 77 79 81 82 88 89 90 93

Budowanie siebie Bezpieczestwo i bogactwo Bezpieczestwo i spokj Radosny spokj Umys i wiadomo Relaks i medytacja Wolny wybr Naturalny porzdek Kreacja ycie po mierci Lk przed mierci ycie Ja i wiat Pogldy dotyczce Boga Rozwj bez Boga? Utosamianie si z bstwem Rozwj z Bogiem Rozwijanie ufnoci Gdy poddasz si Bogu Gos wewntrzny lubowania i przysigi Uwolnienie stranikw lubowa Dzielenie si zasug Przyjcie schronienia Inicjacje i guru-joga Jak duchy powierzyy mi wadz nad wiatem Praktyki gniewnych bstw rdo mocy Lk przed skalaniem Zwizki karmiczne Uwalnianie starych zwizkw Uwalnianie od cierpienia Zakamana mio Mio Uzdrawianie Puapka przebaczania Przeciw nudzie Uzdrowienie przez mio Uzdrowienie duchowe Medytacja samouzdrawiania Przygotowanie do modlitwy o uzdrowienie Manowce rozwoju duchowego Epilog

94 96 96 98 99 102 104 105 108 110 113 115 116 118 121 123 125 127 129 129 131 133 133 134 135 138 139 141 144 146 147 149 155 157 160 165 167 169 171 173 173 174 178

Od czego si zaczo
Ksika ta zawdzicza swe powstanie grupie ludzi zainteresowa nych rozwojem duchowym, ktrzy odwayli si zrobi to, czego nikt przed nimi nie mia odwagi dokona. Na pocztku naszego eksperymentu terapeutycznego nie mielimy pojcia, co z niego moe wynikn i dokd nas zaprowadzi. Mielimy tylko wiar w Boe prowadzenie i w skuteczno metody. Efekty nie day na siebie dugo czeka. Dla niektrych nastpoway zbyt szybko nie potrafili ich zaakceptowa, odpadli. Jednak dua grupa dotrwaa do koca cyklu zaj i dzi zbiera owoce swej wytrwaoci. Od pocztku jedno byo dla nas jasne: chcielimy uwolni si od wszelkich przeszkd obciajcych nasze podwiadome umysy, oczy ci je jak najdokadniej, a take uatwi i usprawni nasze funkcjono wanie w wiecie. Wiedzielimy, e warto uwolni umys od wszelkich wyobrae i ogranicze, choby byy najpikniejsze, choby si wyda way najczystsz prawd. Ju pierwsze sesje przyniosy daleko idce sukcesy. adna ze znanych nam metod psychoterapii nie moga si wykaza tak du skutecznoci w uzdrawianiu stosunku do przeszo ci, do swego dziecistwa, do siebie i do rodzicw. Kiedy zrozumieli my, jak wiele bzdur, ogranicze i innych negatywnoci wpoili nam dla naszego dobra" rodzice, wtedy okazao si, e byli oni tylko wy konawcami programu, z jakim przyszlimy na ten wiat (podobnie wy konawcami tego programu byli nasi nauczyciele i koledzy). Czy ten program pochodzi od Boga? Czy by zakodowany w genach? - Nic z tych rzeczy! Dla wielu ludzi, wychowanych w kulturze chrzecijaskiej i materialistycznej, pochodzenie owego programu jest nie do zaakceptowania, podobnie jak nie do przyjcia jest moliwo przypomnienia sobie po przednich wciele. A jednak przy okazji stosowania rnych form tera pii regresywnych (uzdrawiajcych stosunek do przeszoci) czsto poja wiaj si wspomnienia z poprzednich wciele... Wikszo terapeutw i psychiatrw traktuje je jednak jako urojenia lub halucynacje, a nawet gdy podejrzewa si ich wiarygodno, na og i tak mao kto wie, jak mona je wykorzysta w celu uzdrowienia pacjenta i jego ycia. W naszej grupie przypominanie sobie okresu przedurodzeniowego oraz poprzednich wciele stao si czym naturalnym, tak jak i uzdra-

wianie stosunku do tych wspomnie, cho niektrzy maj jeszcze ideo logiczne opory przed zaakceptowaniem swych dowiadcze. Najwaniejszym z owocw pracy grupy jest metodologia uwalnia nia si od skutkw bdnych praktyk duchowych (w tym religijnych i magicznych). Na pocztku nie zdawalimy sobie sprawy z tego, jak ciki baga poprzednich wciele przyjdzie nam zrzuca. Jak wikszo ludzi chcielimy wierzy, e nie mamy czego si pozbywa. Po kilku sesjach zaczy si jednak konfrontacje ze ladami praktyk, ktre niejed nokrotnie prowadziy do cikich urazw psychicznych, fizycznych, a nawet do chorb umysowych. Niektrzy z uczestnikw seminariw trafili do grupy w stanie bliskim chorobie psychicznej. Po kilku sesjach okazywao si, e s zdrowi, a tylko odgrywali fragmenty poprzednich wciele. Moglimy obserwowa, jak p r z y spotkaniu ludzi zwizanych wsplnymi praktykami lub przeyciami z przeszoci odgryway si sce ny, ktre mogy mie korzenie w tamtym yciu. Po przypomnienu przeszoci sytuacja ulegaa uzdrowieniu. Do ciekawszych relacji wza jemnych naleay: kat-ofiara, ucze-mistrz oraz pary tantryczne. W pewnym momencie wzajemne relacje z poprzednich wciele tak nam zagmatway sytuacj, e musielimy zawiesi spotkania grupy. Na sali znalazo si jednoczenie zbyt wielu guru i ich uczniw z rnych linii przekazu, wobec czego wikszo stracia orientacj w tym, kto jest uczniem, kto guru i kim on sam jest w tych ukadach. Najwikszym problemem stao si jednak uwolnienie od silnych manipulacyjno-kontrolnych mechanizmw guru-jogi dziaajcych przez powizania typu telepaty czno-hipnotycznego.

Czarna noc zmysw


Przeycia z przeszoci, ktre przypominalimy sobie, byy najcz ciej nieprzyjemne. Zachodzi wic pytanie, czy trzeba si godzi na po wtrne przeywanie cierpie z przeszoci. Odpowied jest prosta: nie. Mona dalej y w niewiadomoci i gromadzi jeszcze wicej obcie. Udawanie, e jest lepiej, ni jest, oraz ycie na niby prowadzi tyl ko do umysowego zamtu. Podobnie jest z udawaniem, e przeszo nie ma adnego wpywu na nasz obecn sytuacj. Prawda jest taka, e to, czym zajmuje si nasz umys, realizuje si w naszym yciu (wrcz materializuje si). Prawda jest rwnie taka, e to, o czym chcielibymy zapomnie i co spychamy do niepamici, ma nadal wadz nad nami. Tyle, e ta wadza jest bardziej perfidna: nie wiemy, dlaczego co nam nie wychodzi, poniewa chcc o tym zapomnie, zapomnielimy te owo dlaczego". Tumienie to walka ze sob i z wasn przeszoci. A przecie to, z czym walczymy, wzrasta w naszym yciu! Amerykanie
6

A przecie to, z czym walczymy, wzrasta w naszym yciu! Amerykanie mwi wrcz: to, co chcesz ukry, bd krzycze z dachw". Jest niezwykle wane, eby odkopa wszystko, co chcielimy zapo mnie, i zmieni stosunek do tego. Ale trzeba te pamita, aby nie przesadza i nie rozgrzebywa wci na nowo starych ran. Rany nale y podda u z d r o w i e n i u przez przebaczenie i mio. Stan umysu, w jakim dokonuje si przypominanie przeszoci, decyduje o tym, czy jestemy przygnbieni czy oczyszczamy nasz stosunek do niej. Wane, by to robi w sposb kontrolowany i tylko w celach terapeutycznych. Kada z duchowych cieek podkrela wano duchowego oczy szczania (oczyszczenia umysu). Kada droga we waciwym kierunku wymaga dokonania penego wybaczenia. U kadego czowieka, ktry rozpocz medytacj, po pewnym cza sie systematycznej praktyki pojawia si stan, ktry mistycy chrzecija scy zw czarn noc zmysw". Stan ten moe si w ogle nie pojawi tylko u osb majcych czysty umys, yjcych i funkcjonujcych sponta nicznie. Czarna noc zmysw" to fala nieprzyjemnych wspomnie i wyobrae z przeszoci, nawet bardzo odlegej. Z gbi nieoczyszczonej podwiadomoci wychodz na wierzch najbardziej mroczne, kuszce i niepokojce myli i wizje. Mistycy chrzecijascy s przekonani, e to czas, w ktrym maj podj walk z szatanem, ktry jest pono spraw c owych wizji. Regresing mona by nazwa sterowan noc zmysw. Poniewa jednak w regresingu odpada intencja walki z czymkolwiek, wspomnie nia maj mniejsz moc i s mniej mczce. To z kolei zapewnia poczu cie bezpieczestwa. Dodatkowym walorem jest obecno i pomoc dru giej osoby, wspierajcej proces oczyszczania.

Reinkarnacja czy urojenia?


Psychoanalitycy ju od dawna wysuchiwali rnych dziwnych re lacji swych pacjentw. Nie mogy one mie rda w obecnym yciu, w zwizku z czym okrelano je mianem czerpania ze zbiorowej nie wiadomoci. Poniewa wielu psychologw nie akceptowao nawet tele patii, wymylono, e zbiorowa niewiadomo jest pamici genetyczn. Z punktu widzenia informatyki taki pogld jest nonsensem, ale nie ka dy psycholog musi si zna na informatyce! Mona przeprowadzi a twy dowd na ograniczono pamici genetycznej. Z liczby moliwych konsekwencji informacyjnych, jakie pyn z kodu DNA, wynika, e licz ba informacji zawartych w tym kodzie jest zbyt maa, by umoliwi rnicowanie si komrek i ich funkcji. W zwizku z tym w pamici genetycznej nie ma miejsca dla pamici dowiadcze indywidualnych naszych przodkw. 7

Niewiadomo zbiorowa oczywicie istnieje. Rne grupy kulturo we stworzyy wasne wyobraenia o wiecie, kodujc je swoimi symbo lami. S to tzw. myloksztaty zbiorowe, do ktrych mona si pod czy telepatycznie. Najatwiej podczy si do myloksztatu rodziny i wasnej grupy (najtrudniej od nich si odci), gdy jest si ich wsptwrc. Gdy ma my jednak do czynienia z rnicami kulturowymi, podczenie si do cudzych myloksztatw jest prawie niemoliwe. Na terenie jednego miasta czowiek cierpicy wspcierpi z cierpicymi, radosny wspraduje si z radosnymi - i zwykle midzy obu grupami nie ma adnej komunikacji. Tak si dzieje w wyniku dostrajania si do podobiestw. Tymczasem podczas sesji regresingu, pojawiay si wspomnienia z r nych kultur i religii, o ktrych istnieniu ani prowadzcy, ani uczestnicy wczeniej nie mieli pojcia. Zdarzao si, e byy to kultury, po ktrych nie pozostay lady pisane, a byway i dobrze udokumentowane (przy czym brakuje dokumentw dotyczcych rytuaw religijnych i magicz nych, ktre szczegowo relacjonowali uczestnicy zaj). Wikszo uczestnikw doskonale orientowaa si, co, kogo, kiedy i z kim czyo. Byy to nie tylko pary, ale i wiksze grupy, ktre przypominay sobie wsplne praktyki i role. Nieporozumienia zdarzay si tylko, gdy przypomnienie dokadnych relacji zostao uniemoliwio ne przez uywanie narkotykw lub rytua zaparcia si mistrza. Niekt rzy mieli te zaoone hipnotyczne blokady wiadomoci, uniemoli wiajce przypomnienie sobie niektrych wciele lub ich fragmentw (takie blokady stosowano po leczeniu psychiatrycznym lub podczas awansowania z kasty niewolnikw do kasty kapaskiej). Najwaniejsze jednak byy zmiany, ktre dokonyway si we wzajemnych relacjach po uwiadomieniu sobie przeszoci - np. znikay zalenoci i lki. Wane jest rwnie to, e wikszo uczestnikw poznaa cigi przyczyn i skutkw decyzji. Zaobserwowano, e takie cigi przejawiay si nie jednokrotnie przez wiele wciele i wiele wciele trzeba byo przebada, zanim udao si odnale pierwotn przyczyn, pierwotn motywacj. Zdarzao si, e odnowieniu decyzji czy praktyki towarzyszyy silniej sze obcienia i gbsze motywacje. Najwiksze problemy byy z obja wieniami" doznanymi pod wpywem halucynogenw i z hipnozami, ktrych skutki czsto cigny si przez tysiclecia. Zdarzao si, e tra fialimy na tak archaiczne struktury umysowe, e trudno byo je na zwa i wypowiedzie. Moliwo przypominania sobie przez nas poprzednich wciele najczciej negowali buddyci, tumaczc, e moe si to uda tylko lu dziom na najwyszym poziomie, w ostatnim wcieleniu, a nie komu, kto nawet nie naley do sanghi (czyli nie pobiera waciwych nauk). ycz wic buddystom, by pozwolili sobie uruchomi pami poprze dnich wciele. Ach! Gdyby im si to udao, nie musieliby przyjmowa 8

od swych guru nauk o prawach reinkarnacji i nie musieliby wierzy w ich tradycyjne, acz bdne pogldy na ten temat. ycz tego take joginom z wielu szk. Kiedy uwierzyem, e wszystko, co potrzebne, ju znajduje si w moim umyle. Ale zaakceptowaem to dopiero, gdy podniosem swo j samoocen. I dobrze na tym wyszedem, gdy pozostao mi ju tylko oduczy si tego, co mnie odcina od Boskiej mdroci, ktra jest w mo im umyle (nie oburzaj si: w Twoim umyle te jest penia Boskiej m droci i nie zmieni tego Twj opr przed jej poznaniem!). Uwalnianie si od przeszkd, tkwicych wycznie w umyle, jest dla wielu czonkw naszej grupy najwaniejsz, acz nie jedyn prakty k na duchowej ciece. To wspaniae, gdy umys uwalnia si od bd nych, ograniczajcych pogldw i praktyk! To wspaniae, gdy jest wre szcie wolny od balastu, ktry gromadzi przez setki wciele! Poznanie pierwotnych przyczyn naszych decyzji rzeczywicie chroni nas przed powtarzaniem bdw. Mimo e nieraz odnawiay si w naszej grupie rne stare dziwactwa, spotykalimy si wanie po to, eby si od nich uwolni. Znam wiele grup, ktre odnawiaj swoje stare relacje w penej nie wiadomoci. Nie jest im z tym dobrze, ale przywizanie sprawia, e nie maj motywacji, by to zmieni. Znam te grupy odnawiajce swoje stare, obciajce powizania i praktyki wiadomie i celowo oraz d ce do ich dalszego udoskonalenia! Przed przygod z regresingiem znaem wiele pogldw religijnych i etycznych. O wielu z nich wiedziaem, e s bdne i nie przypu szczaem, e moja podwiadomo w wiele z nich gboko wierzy! Czytaem powierzchowne opisy wielu praktyk tajemnych, a nie zdawa em sobie sprawy z tego, e potrafi wykona je z pen moc i bez adnych przygotowa wstpnych. Dziki uwolnieniu si od bagau z poprzednich wciele stao si dla mnie jasne, czemu wczeniej mia em trudnoci w medytacji, relaksie, modlitwie, skd pochodziy moje bezprzyczynowe lki, ograniczenia, ble, a nawet choroby. I wreszcie dowiedziaem si, dlaczego niektrzy ludzie pltali si za mn, prze szkadzajc mi lub udzielajc bezsensownych porad i instrukcji. Po przypomnieniu nastpowao uwolnienie - jeli nie cakowite, to przy najmniej czciowe. Wikszo uczestnikw spotka potwierdza wyst pienie podobnego procesu.

Odreagowanie
Na jedno ze spotka grupy przyby kwalifikowany guru tantra-jogi. Przekonywa nas, e czuje nieuwarunkowan i niezmienn mio do wszystkich istot, a to dziki bogosawiestwu swego guru. Potem udzieli nam nauk, e ycie to walka. Naley to zaakceptowa i nie tu9

mi agresji, gdy tumienie frustruje. Jeli za si na kim rozaduje, to zaraz przechodzi i napicie, i frustracja. Nazwa to odreagowaniem. Bylimy bardzo znudzeni gupstwami, jakie gada, wic zapropo nowalimy, e dla odreagowania skopiemy kogo - najlepiej jego. Wte dy chyba przesta nas kocha. Wielu terapeutw zachca do bezmylnego rozadowywania agre sji, nazywajc to odreagowaniem (odkrywcy tej metody s jej obecnie przeciwni ze wzgldu na jej du szkodliwo spoeczn). Przez roza dowanie napi ich przyczyna nie tylko nie znika, ale wzmacnia si. Ludzie przycigaj si na zasadzie uzupeniania oczekiwa, wic za wsze mona spotka kogo, komu mona sku mord czy go zruga. Ale nie kady lubi by ofiar, wic stres zamiast opada narasta. Roza dowywanie napi jest znakomitym sposobem na wikanie si w coraz trudniejsze i mao przyjemne sytuacje, sposobem na skomplikowanie so bie stosunkw z innymi i zraenie do siebie otoczenia. W psychoterapii regresywnei pojcia odreagowanie" uywa si w zupenie innym znaczeniu. Odreagowanie to dotarcie do pierwotnych przyczyn wzorcw emocji, mechanizmw dziaania czy decyzji i uwia domienie sobie ich nieadekwatnoci w sytuacjach, w ktrych si poja wiaj (a wic ich bezsensownoci). Kasacji ulega emocjonalna pami wydarzenia, czyli emocjonaly stosunek do wszelkich podobnych wyda rze. Zdarza si, e taka kasacja dokonuje si na raty. W procesie odre agowania kasacji ulegaj rwnie wzorce zachowa. Napicia znikaj (nie s tumione), wic i ch do ich rozadowywania zanika, a samopo czucie poprawia si. Wzrasta wiadomo wolnoci wyboru. Jeden z aspektw wolnoci polega bowiem na tym, e emocje, ktre mieszay nam w gowie, staj si niewane i trac wadz nad naszym dziaa niem i nad naszymi decyzjami. (Jak miesznie wygldaj przy tym pr by zapanowania nad swymi emocjami!)

Regresing
Teraz pora na prezentacj metody: regresing wykorzystuje zjawi sko wchodzenia w stan regresywny (powrt wiadomoci do przeszych zdarze) pod wpywem oddychania reichowskiego, bez uycia hipnozy czy halucynogenw. Korzysta te ze zdolnoci umysu do podrowa nia" w czasie, znanej z kursw doskonalenia umysu. O terapeutycz nych walorach metody decyduje naturalny mechanizm (znany z innych form terapii regresywnej): powrt do pierwotnej przyczyny jakiego sta nu, dokonany w gbokim relaksie, powoduje zmian emocjonalnego stosunku do pierwotnego wydarzenia, a co za tym idzie - zmian my lenia i zachowania w podobnej sytuacji w przyszoci (odtd zachowa nia charakteryzuj si znacznie wiksz wolnoci). Przy prawidowym 10

przebiegu procesu odreagowania stres, jego przyczyna i wszelkie inne mechanizmy ograniczajce mog zosta na trwae usunite z podwia domoci. W ten sposb czowiek uwalnia si rwnie od natrctw, l kw, blw i wzorcw wielu chorb. Wikszo problemw rozwizuje si w obecnoci terapeuty, ktry nawet nie jest zorientowany w temacie. Jednake gbokie lki, poczucie winy, mechanizmy obronne i destruk tywne, a nade wszystko transy i skutki hipnoz wymagaj starannego, precyzyjnego prowadzenia. Same wspomnienia nie s lekiem na wszyst ko. Uwolnienie si od bdnych, nieefektywnych pogldw i mechani zmw nie powoduje, e jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki opa nujemy nowe, efektywne mechanizmy. Oczyszczenie umysu wytwarza pewn luk, ktr naley wypeni czym nowym, znacznie lepszym. Najlepsze jest w tym wypadku suchanie intuicji i realizowanie tego, co ona podpowiada. Zdarzao si jednak, e niektrzy w miejsce starych kamstw wprowadzali nowe, ale tak a d n e " , e nie mieli odwagi si ich pozby. Aby tego unikn, w praktyce regresingu niezwykle wany mi rodkami s afirmacje, medytacje i modlitwy. Nie zamierzam przekonywa, e regresing jest najlepsz terapi dla wszystkich. Doskonale zdaj sobie spraw z tego, e kada grupa terapeutyczna czy religijna to ludzie powizani wspln karm, wspl n przeszoci, podobnymi celami i praktykami, a take intencjami. Te rapia ta z pewnoci jest najlepsza dla wikszoci ludzi trafiajcych do mnie. Prby stosowania jej wobec osb duchowo niedojrzaych oraz nie akceptujcych zmian day negatywny efekt. Regresing to metoda psychoterapeutyczna, wykorzystujca nieuwiadamiane dotychczas myli i zdolnoci do wiadomego kreowania zdrowszej, naturalnie funkcjonujcej osobowoci. Bazuje ona na odwoy waniu si do pozytywnego potencjau zdolnoci i moliwoci, tkwicych w umyle kadego czowieka. Potencja ten mona uruchomi poprzez dotarcie do negatywnych myli i zachowa, uniemoliwiajcych opty malne, bezwysikowe funkcjonowanie czowieka w wiecie, rodowisku i rodzinie, tj. poprzez dotarcie do pierwotnych przyczyn ograniczaj cych czowieka mechanizmw. W ten sposb dokonuje si konfrontacja midzy stanem aktualnym naszego ycia a p r z y m u s o w y m mechani zmem funkcjonowania wytworzonym w zupenie innych warunkach kulturowych i rodowiskowych ni obecne. Tak oto dokonuje si odrea gowanie kw, stresw oraz negatywnych myli na temat siebie, wia ta i rzeczywistoci. Odreagowanie to umoliwia czsto natychmiastow zmian strategii postpowania wobec siebie i otoczenia, cho w przy padku gboko ugruntowanych mechanizmw niewaciwego funkcjono wania daje tylko wgld w obszar, ktry naley przeprogramowa. Konfrontacja z przeszoci niejednokrotnie jest bolesna, ale opaca si z tego powodu, e uruchomienie niewaciwych, bdnych strategii postpowania w wanych dla naszej przyszoci sytuacjach mogoby 11

spowodowa jeszcze gorsze konsekwencje od tych, ktre powstay wczeniej, i zablokowa w naszej psychice mechanizmy efektywnego funkcjonowania. Najbardziej charakterystyczn dla regresingu praktyk jest sesja od dechowa, podczas ktrej wracamy pamici do wydarze, podczas kt rych po raz pierwszy ujawniy si jakie myli, procesy, objawy chorb, ble itp. W ten sposb umoliwiamy odreagowanie stresw zwizanych z przesz sytuacj, co idzie w parze z uwolnieniem si od uruchomia nych wtedy mechanizmw przymusowych reakcji w sytuacjach podob nych do przypominanej. Psychika czowieka ma tendencje do automatycznego powtarzania raz wyuczonej reakcji, ktra zostaa zakodowana w podwiadomoci tym mocniej, im silniejsze przeycie emocjonalne jej towarzyszyo lub im du szy by czas, w ktrym opieralimy nasze postpowanie na tej reakcji (np. grze czy straregii postpowania). W praktyce czsto spotykamy si z tym, e dojrzay czowiek, nawet wysoko wyksztacony, reaguje w niektrych sytuacjach w sposb infantylny, nieracjonalny, a przy tym ma pen wia domo tego, e chciaby postpi inaczej, ale nie potrafi, bo co mu nie pozwala". Najczciej takie dziwne" reakcje ujawniaj si w czasie, gdy umys jest pobudzony seksualnie (zdarza si wtedy, e ludzie maj wizje z poprzednich wciele - najczciej przeraajce). Wszelkie intelektualne prby zrozumienia tych reakcji i niedopuszczania do ich powtrzenia przynosz niewielkie pozytywne skutki, a czsto prowadz do rozwinicia poczucia niszej wartoci lub do podejrzewania si o chorob psychiczn. Psychoterapie humanistyczne, do ktrych zalicza si regresing, wi dz moliwo wybrnicia czowieka z kadej, nawet najbardziej bezna dziejnej sytuacji, pod warunkiem, e odwoa si on do pozytywnego po tencjau (pierwotne dobro, prawdziwa Boska istota czowieka, wysze Ja, Duch), tkwicego w jego umyle. Regresing, podobnie jak inne terapie humanistyczne, nie moe by stosowany wbrew woli klienta i wymaga od niego penego, wiadomego uczestnictwa. Nic te nie gwarantuje 100% skutecznoci metody, albowiem skuteczno zaley od zdolnoci klienta do zintegrowania nowych treci, ktre odkrywane s podczas za j oraz od jego systematycznoci i konsekwencji w podejciu do siebie i metody, a wreszcie od czystoci jego intencji. Po u d a n y m przejciu sesji regresingowej uczestnik zdaje sobie spraw z tego, e nie bdzie ju mg myle tak jak dotychczas i nie musi ju tak dziaa. Co zrobi z t wiadomoci, to ju jego wybr. Spojrzenie na siebie, swoje dawne decyzje i ich skutki z punktu widze nia obecnej wiedzy i sytuacji ma moc oczyszczajc i wyzwalajc, acz kolwiek zdarzaj si cierpitnicy", ktrzy takie wspomnienia chc wy korzysta do pognbiania siebie. Regresing uatwia odwoanie si do pozytywnego potencjau, drze micego w umyle kadego czowieka, poprzez wczenie do procesu 12

terapeutycznego wiadomej autosugestii (afirmacji), relaksu, testw sko jarze, medytacji, technik oddechowych i modlitwy. Techniki te powo duj powstanie stanu silnego napicia midzy pozytywnymi mylami i wyszymi uczuciami a blokami podwiadomoci (zwanymi w buddy zmie splamieniami umysu")- W tym procesie do wiadomoci przedo staj si i utrwalaj w niej pozytywne idee i strategie postpowania, a destruktywne zostaj zniwelowane. Tu warto przypomnie, e rozwj duchowy wymaga waciwie ukierunkowanego wysiku. W regresingu wan rol odgrywa osobowo terapeuty i jego przygotowanie. Terapeuta musi by stale uwany i aktywny, powinien wci utrzymywa kontakt ze swoim klientem oraz pracowa n a d emocjami, ktre niejednokrotnie gwatownie zmieniaj si i u klienta, i u terapeuty. Najwaniejsze jest jednak dawanie waciwych, niejedno krotnie dziwnych podpowiedzi klientowi. Obserwowany z zewntrz proces odreagowania stwarza czsto wraenie bardzo dramatycznego, tote terapeuta nie moe da si sprowokowa klientowi ani ulega je go emocjom. Zalety regresingu to dua skuteczno, polegajca na przyspiesze niu procesu odreagowania i jego trwaoci, oraz moliwo prowadze nia zaj w grupach. Przy p e w n y m dowiadczeniu m e t o d t mona stosowa samemu, cho naley pamita, eby co jaki czas korzysta z pomocy terapeuty. Podczas prowadzenia zaj grupowych terapeuta powierza opiek nad klientami ich partnerom, a sam czuwa nad cao ci, przychodzc z pomoc w trudniejszych przypadkach. Trening re gresingu trwa dwa lub trzy dni. Mimo dugiego czasu, ktry powica si na zajcia, warto z nich skorzysta ze wzgldu na d u o wysz efektywno w porwnaniu z innymi treningami grupowymi. Bez badania umysu, bez treningu umysu nie moe si oby ad na z drg rozwoju duchowego. Nauczyciele jogi i b u d d y z m u zalecaj, aby bada umys i tkwice w nim przyczyny niepokoju, rozproszenia, napi, chorb, lkw itp. i usuwa je poprzez uwiadamianie sobie ich nierealnoci. Jednak proponowane przez nich rodki s najczciej mao efektywne. Wiele szk proponuje uzna, e spotykajce nas nieszczcia s wynikiem niewaciwych dziaa, podejmowanych przez nas od za mierzchych czasw, jednake o zmianie dziaa niewiele si uczy. Przyjcie niektrych praktyk uzalenia od guru i jego autorytetu. Tylko on ma prawo udziela nauk i instrukcji na temat prawa karmy i jego dziaania, podczas gdy w rzeczywistoci sam najczciej nie jest ich wiadomy, nie pozna dostpnymi mu rodkami dziaania prawa karmy w swym yciu i nie zna karmicznych przyczyn i skutkw swych dzia a, poniewa prawo karmy pozna z przekazu, od swych nauczycieli. Medytacja wykorzeniania stosowana w regresingu umoliwia nam bez porednie, dowiadczalne poznanie przyczyn i skutkw naszych decyzji, a wobec tego unikania decyzji prowadzcych do fatalnych skutkw. 13

Czsto uczestnicy seminariw rozpoznaj ograniczajce lub niszczce ich skutki praktyk, ktre miay doprowadzi do owiecenia, wyzwolenia czy raju, a doprowadziy do rozwinicia egoistycznych skonnoci, cier pienia, a nawet upadku. Regresing nie nadaje si dla osb: - uzalenionych od rodkw psychotropowych, - chorych psychicznie, - kobiet z podtrzyman ci, - dzieci do szesnastego roku ycia.

Instrukcja korzystania z ksiki


Dziki tej ksice moesz nauczy si praktycznie rozwizywa problemy, z jakimi wikszo terapeutw i adeptw wiedzy duchowej nie daje sobie rady. 1. Przeczytaj uwanie cz metodologiczn (nawet gdy wydaje ci si, e ju wszystko wiesz na temat afirmacji, medytacji i modli twy). 2. Naucz si stosowa omwione tu techniki. 3. Przy czytaniu ksiki notuj sobie wszystko, co ci porusza, wszystkie swe refleksje. W ten sposb gromadzisz materia do przeprogramowania swego umysu. 4. Propozycje rozwizania problemw traktuj jako inspiracj, a nie nakaz. Sprbuj jednak wszystkich zalecanych rodkw, eby si przekona, co jest dla ciebie najskuteczniejsze. Afirmacje to pozytywne zdania, ktre maj wyprze z umysu przeczce im negatywne (niszczce, ograniczajce itp.) myli. Afirmacj moe by tylko myl odbudowujca harmoni midzy.tob a Bogiem, midzy tob a otaczajcym ci wiatem. Nie kada myl, ktra akurat ci si podoba, moe by afirmacj (np. gdyby si cieszy myl o zemcie, narzucaniu swej woli). Afirmacje mona mwi, nagra na tam magnetofonow, piewa lub pisa. Pisanie daje najszybszy, najtrwalszy efekt. Pisz w trzech for mach osobowych, zawsze uywajc swego imienia, np.: Ja, (imi), zasuguj na mio. (Powtrz pi razy.) Ty, (imi), zasugujesz na mio. (Powtrz pi razy.) On, (imi), zasuguje na mio. (Powtrz pi razy.)

14

Po prawej stronie kartki lub zeszytu wypisuj kad pierwsz myl, ktra przyjdzie ci do gowy podczas pisania. Jeli nie masz myli, opi suj swoje samopoczucie. Pisz afirmacje tak dugo, a cakowicie je zaak ceptujesz, a stan si twoje, nie krcej jednak ni przez siedem dni. Zdarza si, e do zaakceptowanej ju afirmacji warto powrci po kilku miesicach, gdy wtedy mona pogbi jej rozumienie. Kad afirmacje moesz w kadej chwili zastpi now i lepsz. G d y trudno ci zaakceptowa jak afirmacje, nie zraaj si - byo by to najwiksze gupstwo, jakie moesz popeni. Raczej zintensyfikuj prac nad ni: nagraj na tam i czsto jej suchaj lub wypisz duymi literami na kartce i powie w widocznym miejscu. Musisz si dowiedzie, e wszystkie stany psychiczne i choroby s powodowane przez twoje myli, ktre nie zawsze sobie uwiadamiasz. To samo dotyczy wszystkich klsk i sukcesw. Musisz dowiedzie si, e moesz kierowa swoim yciem poprzez udoskonalenie i przebudo w caego swego sposobu mylenia o sobie i wiecie. Jako twego y cia zaley od jakoci twego nastawienia do ycia. Jako twoich zwiz kw zaley wycznie od jakoci twego nastawienia do zwizkw. Itd. I wreszcie musisz zrozumie, e skoro ju to wiesz, to ju nie mu sisz. Teraz wszystko jest dla ciebie moliwe! Twoje pozytywne myli powoduj pozytywne rezultaty. Wybieraj! Skoro uwierzye wczeniej w kamstwa powtarzane tysic razy, to po jakim czasie powtarzania uwierzysz nawet w prawd. A p r a w d a nie boli. Boli tylko wysiek trzymania si negatywnych myli i emocji. Zdarzao mi si spotyka osoby negujce w r arto afirmacji, tuma czce to niechci do tworzenia karmy za pomoc myli. Osoby te chciay uwolni si od karmy przez niemylenie, ale nie znajdoway si w stanie nieustajcej medytacji. Na ich miejscu nie odwaybym si na laki eksperyment. Przy narzuceniu sobie zakazu podnoszenia jakoci mylenia, nawet pooenie si do ka moe si okaza ryzykowne. Dzieje si tak dlatego, e pozytywne tendencje, ktrych si nie wzmac nia, wypalaj si robic miejsce jeszcze nie wypalonym, negatywnym. Mechanizm ten ulega odwrceniu, gdy czowiek d u o i systematycznie medytuje. Dekrety afirmacyjne to afirmacje na jeden temat lub na tematy pokrewne, zgrupowane w jeden zamknity cykl. Dekrety nie powinny by zbyt dugie, szczeglnie na pocztek nie p o w i n n y przekracza 10-20 zda. Przy p e w n y m dowiadczeniu mona pracowa z dekretami, ktre zabieraj 40 minut. Naley ca uwag skupi na treci dekretu, aby go uwewntrzni caym swoim umysem, caym swoim sercem i ca ym swoim ciaem. Praca z dekretem trwa dziewidziesit dni, gdy po wtarza si go dwa razy dziennie. Za kady dzie przerwy, naley sobie 15

doda trzy kolejne dni pracy. Mona te nauczy si dekretw na pa mi i powtarza je raz dziennie. W przyswajaniu dekretw przez podwiadomo najwaniejsz ro l odgrywa wyobrania. Im ywsze i precyzyjniejsze mamy wyobrae nie o tym, co afirmujemy, tym szybciej pojawiaj si efekty i tym s mocniejsze. Wyobrainia moe by przeszkod, gdy afirmujemy uwia damianie sobie cech i darw, a take bogosawiestw Boga, o ktrych wiemy tylko tyle, e s wspanialsze od wszystkiego, co moemy sobie wyobrazi. Wskazane jest, by z niektrymi fragmentami dekretw pra cowa jak z afirmacjami, tzn. pisa je co najmniej dziesi razy dziennie i dokadnie analizowa przyczyny buntu lub niechci podwiadomoci. Medytacja Byem kiedy na spotkaniu z wykwalifikowanym lam dzogczen jogi najwyszego urzeczywistnienia. Mistrz zacz n a m pokazywa na czym polega waciwa medytacja: wzi kilka oddechw, spry si i... ju by w transie. Wypiewa ca Pie Wadry i na tym zakoczy pokaz. Innym razem przyby do nas wykwalifikowany guru bhakti-jogi. Pokaza jak w medytacji piewa si mantr z koysaniem si do rytmu, po czym grupa wykonaa wiczenie. Po jego zakoczeniu okazao si, e Mistrz nie potrafi wyprowadzi swych uczniw z transu. Stara si jak mg, a nic z tego nie wychodzio. Dobrze, e na sali znajdowali si moi, niepenoletni uczniowie - poradzili sobie z transowcami i pomogli im wrci do rzeczywistoci. Inny znw aczaria (tytu przysugujcy tylko owieconym) po przekazaniu objawie swego jedynie prawdziwego guru" wygosi na uk, e nie mona medytowa w grupie, poniewa medytacj moe ini cjowa tylko kompetentny nauczyciel, przekazujc uczniowi mantr oso bist. Bez tej mantry pono medytowa si nie da. Przytoczone tu przykady wiadcz o tym, e nie tylko adepci, ale czasem i kwalifikowani nauczyciele maj trudnoci w zrozumieniu, na czym polega medytacja, oraz w jej praktykowaniu. W medytacji umys pozostaje nieporuszony emocjonalnie (nieprzywizany), spokojny, zrelaksowany i czysty. Czysto (pustka) nie ozna cza nicoci. Trans pustki-nicoci jest powanym obcieniem utrudniaj cym lub uniemoliwiajcym medytacj, a jego skutkiem moe by wzmoenie zalenoci telepatycznych i astralnych. Umys medytujcego pozostaje uciszony, wolny od mylenia dyskursywnego i od wszelkich przeszkd oraz napi, wolny od rozpraszajcych myli, emocji, obra zw, bezwysikowo skoncentrowany na temacie. Medytacja jest pen akceptacji otwartoci na n o w e i nieznane. 16

Doskonaa medytacja to taka, w ktrej umys bez wysiku i zaan gaowania jest wiadomy tego, czym si zajmuje, wiadomy powodw, dla ktrych to robi, i konsekwencji tego, co robi, a przy tym wiadomy caego kontekstu. Medytacj praktykuje si dotd, dopki nie zniknie poczucie roz rnienia midzy obserwowanym a obserwatorem, dopki nie pojawi si wiadomo, e dziaajcy, dziaanie i przedmiot dziaania s jed n y m procesem. (Znam przypadki bardzo podobnego stanu umysu, b dcego wynikiem uywania halucynogenw - wtedy jednak osobowo ulega nieharmonijnemu rozbiciu). Bdne rozumienie tej zasady lub na rkotyczne jej objawienia prowadz do autohipnozy lub transu nierozrniajcego (zamiast nieoceniajcego) postrzegania wiata. Skutkiem te go bdu jest niezdolno do selekcjonowania rde informacji, niezdolno dokonywania trafnych wyborw i przekonanie, e wiat jest zy z natury", albowiem zo tkwi w naturze Boga, cznie z gupo t i agresywnoci". Ostatecznie, osobom majcym takie przekonania wszystko idzie na opak, a przy tym nie maj one motywacji do rozwi jania cech urzeczywistnienia. Brak im zdolnoci do zdrowego samokry tycyzmu i twrczej samorefleksji. W lamaizmie medytacjami nazywa si bdnie wizualizacje i mani pulacje, kreujce sztuczne twory astralne i fenomeny energetyczne. Me dytacj nazywa si te bezzasadnie hipnotyczno-telepatyczne powiza nia z rdzennym guru. Najpowszechniej spotykanym bdem jest nazywanie medytacj zwykych, najczciej gupich, rozmyla. Tak jak niektrym adeptom trudno odrni medytacj od transu, tak te trudno j odrni od autohipnozy czy zwykej wizualizacji (manipulacji astralnej). Medytacja jest pasywnym stanem rozszerzonej wiadomoci, natomiast trans, autohipnoza i wizualizacja s stanami aktywnymi zawonej wiadomoci. Niemniej jednak wszystkie stany zwizane z relaksem ciaa i umysu prdzej czy pniej doprowadzaj do wyciszenia umysu i otwarcia si na intuicj (wyjtek stanowi prak tyki zamykania wiadomoci w sferze astralnej, zwizane z przykuwa niem uwagi do wizji, objawie i emocji, jeli s to jedyne wykonywane wiczenia). Pamitaj, e wizje w medytacji nie maj adnego znaczenia, chyba e wi si z uporczywymi zakceniami. Wtedy trzeba si od nich uwolni. Mantra to sowo lub zdanie wywoujce wibracj dostrajajc umys do okrelonego poziomu energetycznego. Dziaa wtedy, gdy si j stosuje, a nie wwczas, gdy si j czyta. Dziki mantrom mona do straja umys do wibracji radoci, mioci itp., ale te i do niskich uczu, np. gniewu czy agresji. Mantry s tylko rodkami pomocniczymi w medytacji, a nie gwnym tematem. Wiara w ich moc jest czsto po wodem nieporozumie i niepowodze na duchowej ciece. 17

Kontemplacja to, wg jogi, dokadne, wszechstronne przebadanie tematu w stanie medytacyjnym - bez wysiku i oceniania. W ten sposb pogbia si intuicyjne rozumienie. Tak kontemplacj nazywamy te aktywn medytacj. Kontemplacj na okrelony temat warto przeprowa dza wiele razy, a do uzyskania przejrzystej, jasnej wiadomoci. War to te praktykowa kontemplacj w rozumieniu chrzecijaskim: gbo kie zjednoczenie z przedmiotem badania, pod warunkiem, e badana jest rzeczywisto duchowa (Boska). Przykadowy temat medytacji-kontemplacji Jestem wolny, by by takim, jakim stworzy mnie Bg. Naprawd jestem szlachetny, dobry, peen mioci, pikna, harmonii i zdrowia. Mj umys wy peniaj same czyste, zdrowe intencje. Emanuj mioci, radoci i wiadomo ci bezgranicznego bogactwa. Roztaczam wok siebie harmonijne wibracje szczcia, zdrowia, radosnego spokoju i bezpieczestwa. Jestem godzien zaufa nia, szacunku, mioci i bogactwa. Przycigam podobnych mi ludzi. Moje ycie jest szczliwe. Upywa w bogoci, rozkoszy i bogactwie. Kada chwila jest po wodem do wdzicznoci Bogu za Jego wspaniae dary. Jestem wreszcie wolny od obowizkw. Mam wiadomo nieograniczonej hojnoci Boga, std te je stem hojny na miar Jego moliwoci. Nie musz ju zabiega o kogokolwiek i o cokolwiek. Wszystkiego mam bowiem pod dostatkiem. Moja wiadomo jest zatopiona w wiadomoci Boga. Tekst stanowi w medytacji pretekst do tego, by samo si dziao" w okrelonej dziedzinie. Daj wic swej intuicji czas na to, by dziaaa, nie spiesz si z tekstem i nie okrelaj kocowego wyniku medytacji. Modlitwa to potna technika transformacyjna. Jej dziaanie jest niejednokrotnie natychmiastowe. Modlitwa to rozmowa z Bogiem lub Mistrzem Duchowym, ma wic przynajmniej dwie fazy: a) kiedy ty mwisz, b) kiedy On mwi, a ty suchasz w ciszy i spokoju (w medytacyj nym stanie umysu). Odpowied nie musi by wyraona sowami - moe to by olnie nie lub zmiana w twym yciu czy otoczeniu. Naucz si dzikowa za odpowied zaraz po zakoczeniu mwienia. W ten sposb otwierasz si z wdzicznoci na odpowied. Modlitw moesz si posuy ww czas, gdy zaakceptujesz pozytywne myli na dany temat. Pamitaj: mo dlitwa ma potn moc i nie wolno do niej pakowa negatywnych my li! Mdl si z mioci i ufnoci do siebie i Boga. Mdl si o uzdrowienie, uwolnienie i wszelk popraw, ktra jest zgodna z wo l Boga. Kiedy zauwayem u siebie opr przed uzdrawiajc modlitw. Pomodliem si wic o uwolnienie od wszystkich przeszkd i ich przy18

czyn w stosowaniu modlitwy. Natychmiast przypomniaem sobie, e kiedy miaem obowizek modli si z nienawici o ukaranie. W jednej chwili opr przed modlitw znikn. W niniejszej ksice w modlitwach, afirmacjach i medytacjach uy w a m sowa Bg. Jest to potna energetycznie mantra, ale jeli wolisz, zastp j sowami: Jezus, Mistrz, Guru itp. Uznajc fakt, e najskuteczniejsz jest modlitwa przedstawiam przykad modlitwy dzikczynnej: spontaniczna,

Dobry Boe! Tak bardzo jestem Ci wdziczny za to, e nie jestem zdany sam na siebie w swej saboci, e mog si podcza do Twej wiekuistej, nie skoczonej Mocy! Dzikuj Ci, e uczysz mnie, jak mam si modli. Dzikuj za to, e ujawniasz przede mn najtajniejsze sekrety skutecznej modlitwy. Dzikuj za inspiracje do modlitwy i do ycia. Jestem Ci wdziczny za to, e od dzi wpywasz na moje ycie w zupenie nowy sposb, e zostaj wyniesio ny ponad wasne ograniczenia, ponad wasne plany, e zostaj wyniesiony do Twoich niewyczerpanych, nieskoczonych zasobw mocy i mdroci, ktrej wy sowi si nie da. A jednak mam w nich udzia. Dzikuj Ci, Boe, za objawie nie, e moja prawdziwa natura jest 'dziedzicem Twego dobra, Twego bogactwa, Twej mioci i mdroci! Dziki za ujawnienie, e nie jestem w swej istocie od Ciebie oddzielony! Jestem peen zachwytu i podziwu, gdy dostrzegam, e zgodno Twoich dziaa z moimi reanymi potrzebami jest doskonaa! Wiem, e pomagasz mi tak ugruntowa si w modlitwie, ebym zawsze mg w nieo graniczony sposb czerpa z wszelkich Twoich bogactw i bogosawiestw dla siebie i swego otoczenia. Pamitaj, e kada szczera modlitwa zaczyna si od ufnego powie rzenia si Bogu i Jego kierownictwu. Pamitaj, e warto dedykowa skutki modlitwy i medytacji dla poytku innych istot. Nigdy nie zapo minaj o chwili ciszy po modlitwie, chwili, w ktrej pozwolisz Bogu, by objawi ci wspaniaomylno i bogactwo, o jakich dotychczas nie mia e pojcia. Niech tej cichej chwili zawsze towarzyszy nastrj radosnego spokoju. Korzystajc z inspirujcych przykadw, naucz si tworzy wasne modlitwy. Modlitwa ma sens i moc, gdy pynie z gbi serca, gdy j czujesz. Modlitw bdziesz mg posugiwa si w peni skutecznie, gdy zaakceptujesz pozytywne myli na tematy, ktre chcesz poruszy w modlitwie. Moesz si te modli o usunicie wszelkich p o w o d w twej dezaprobaty, ale wtedy musisz skoncentrowa si na podtrzyma niu aprobaty przez afirmacje. Modlitwa ma wielk moc, wic nie wol no do niej miesza negatywnych myli, ktre niekorzystnie zmieniaj jej wynik. 19

Medytacja i modlitwa powinny by poprzedzone uspokojeniem umysu. Bd one dziaa w twym yciu tym skuteczniej, im bardziej im zaufasz, im bardziej twoje ycie bdzie odzwierciedleniem komuni katw, jakie otrzymujesz, modlc si i medytujc. Testy skojarze. W ksice kilka wicze zwanych jest testami skojarze. Twoim zadaniem jest wykona je natychmiast w trakcie czy tania - inaczej trac one sens. Warto diagnostyczn maj tylko pierw sze myli przychodzce ci do gowy i zapisane bez ich oceniania. Ua twia to zajrzenie w zakamarki umysu przed oczyszczeniem go. Transformacja, czyli przemiana, dokonuje si w umyle, a nawet w ciele, pod wpywem modlitwy lub medytacji transformacyjnej. Doko nuje si tylko w kierunku zgodnym z harmoni, z naturalnym biegiem wszechwiata (Boym planem stworzenia - wol Boga). N p . gdy do strzeesz blokady energetyczne lub wzorce chorb albo b z d u r n e myloksztaty, moesz zwizualizowa, e rozpuszczaj si w czyst wia to, tczowe wiato lub w mio. Taka wizualizacja nie likwiduje jednak przyczyn, trzeba wic pozna je i uwolni si od nich. Mona to osign rwnie dziki modlitwie o przemian przeszkd w pomoc lub w dobro czy wolno. W ograniczonym stopniu transformacja zachodzi przy kadej me dytacji i modlitwie, a nawet podczas relaksu. S jednak i takie proble my, ktre nie ulegn przemianie czy rozwizaniu bez specjalnego po wicenia lub wielu sesji medytacyjnych. Medytacja wykorzeniania jest, obok modlitwy o uwolnienie od obcie przeszoci, gwnym sposobem oczyszczania umysu. Warto stosowa j po modlitwie o uzdrowienie stosunku do konkretnych wy darze z przeszoci, ktre niekorzystnie odbiy si na psychice lub za wayy na samoocenie czy stosunku do konkretnych osb. Wikszo naszych problemw bierze si z przywizania do prze szoci, z zakodowania w podwiadomoci przekonania, e nie moe nas spotka ju nic lepszego od tego, co si zdarzyo ju kiedy, lub e nie mona znale lepszego rozwizania problemu ni wtedy. General nie wikszo naszych ogranicze wynika z tego, e nasz stosunek do przeszoci nie jest uzdrowiony. Aby uzdrowi swj stosunek do przeszoci trzeba wykona kilka krokw: a) wybaczy tym, ktrych obwiniamy (afirmacje wybaczajce), b) wybaczy sobie, gdy obwiniamy siebie (afirmacje wybaczajce!), c) oczyci emocjonalny stosunek do wydarze z przeszoci (po przez medytacj regresywn). 20

wiczenie: Nazwij problem, ktry chcesz rozwiza. Pomdl si o uzdrowie nie tego, co ci drczy, co ci przeszkadza lub ogranicza ci. Przez kilka dni pisz afirmacje wybaczania wszystkim, do ktrych masz al i preten sje (wybacz rwnie sobie!). Teraz moesz przystpi do praktyki medytacyjnej: Jeszcze raz pomdl si o rozwizanie swego problemu, o uzdro wienie swego stosunku do przeszego wydarzenia. Pomdl si o trwae zrozumienie korzyci pyncych z przebaczania i uzdrawiania. Popro Boga (Mistrza Duchowego, Jezusa, Budd lub in.), by towarzyszy ci podczas twojej uzdrawiajcej medytacji, by pomg ci w tej wdrwce w czasie do korzeni problemu. Zastosuj w medytacji procedur: Pozwalam, by w czasie mojej medytacji towarzyszy mi... cay czas, by pomg mi uzdrowi mj stosunek do przeszoci. Otwieram si na przyjcie penego uzdrowienia. Gdy policz od 3 do 0, wrc pamici do momentu, gdy pierwszy raz... i uwolni si od wszystkich emocji z tym zwizanych. Cay czas towarzyszy mi... Odliczam: trzy, dwa, jeden, zero, ju. (Pozwl sobie bardzo dokadnie obejrze tamt sytuacj i zrozumie, co si wtedy zdarzyo). Dzikuj... za uzdrowienie Ud. By moe podczas jednej sesji medytacyjnej trzeba bdzie wraca pamici do jeszcze starszych, pierwotnych przyczyn problemu. Pozwl . Bogu (lub opiekunowi), by Ci tam prowadzi. Jeli Twj poziom lku jest zbyt wysoki, eby w medytacji zoba czy swoj przeszo, musisz afirmowa, e jeste zawsze i wszdzie cakowicie bezpieczny, zanim powtrzysz wypraw" w swoj prze szo. Zwykle wystarczy uda si jednorazowo pamici do miejsca, z ktrego wywodzi si problem. Jednak niektrym osobom potrzeba trzy, czterokrotnego powrotu do danej sytuacji, aby uwolni si od przewiadczenia, e inaczej by nie moe. W wielu wypadkach okazuje si, e dla skutecznego uwolnienia trzeba przez afirmacje i wizualizacje zmienia wzorce postpowania lub sposb mylenia.

Bdne praktyki
Istnieje dua grupa ludzi zafascynowanych natychmiastowymi, wi docznymi efektami wpywania na innych lub na otoczenie oraz jeszcze wiksza grupa zainteresowanych osiganiem odmiennych stanw wia domoci - zwykle dla ucieczki od trudnoci ycia". Na co dzie spo21

tykamy wielu ludzi, ktrzy uywaj rnych atwych rodkw zwik szajcych odporno, wysiek i napicia psychiczne lub poszukujcych ukojenia czy znieczulenia z p o w o d u przecienia umysu nadmiernym wysikiem. Wikszo ludzi nie akceptuje regu gry wiata, ktry sami sobie tworz, a jeszcze wicej osb nie zdaje sobie sprawy z tego, e s twrcami warunkw swego ycia. Poszukuj wic rde szczcia i spokoju poza sob, mdroci poza swym umysem, uczu w innych ludziach i wreszcie prawdy w halucynacjach. Pragnieniem wielu jest poznanie rzeczywistoci niewidzialnej i niedotykalnej, a czsto i podpo rzdkowanie jej sobie. Wielu te poprzez sztuki mantyczne pragnie po zna przyszo. Wikszo praktyk, umoliwiajcych realizacj tych marze, to praktyki bdne, odcinajce umys od intuicji i wikajce go w wiecie emocjonalno-wyobraeniowym, czyli astralnym. Wykonywanie wikszo ci z tych praktyk hamuje jednostk w rozwoju d u c h o w y m i nikomu nie przynosi korzyci, cho czsto daje zudne poczucie mocy, wadzy, wielkoci .itp. Niektre z tych praktyk prowadz wrcz do uwstecznienia si w rozwoju lub nawet do u p a d k u (pieko obiecywane przez nie ktre systemy etyczne jest autokreacj, wynikajc ze zdania si na de struktywne i autodestruktywne praktyki czy wyobraenia). Telepatia Ustalenie relacji telepatycznych midzy dzieckiem a otaczajcym je wiatem jest pierwsz czynnoci umysow, jaka dokonuje si po uro dzeniu. Telepatia jest sposobem porozumiewania si midzy osobnikami wycznie na paszczynie emocjonalno-wyobraeniowej. Silna koncen tracja na telepatycznym sposobie porozumiewania si prowadzi do za wenia wiadomoci, uzalenienia samopoczucia od atmosfery emocjo nalnej otoczenia, a nawet do paraliu decyzyjnego. Dostrajanie si do wibracji otoczenia jest bardzo popularn funkcj. Jest ono tym szybsze i gbsze, im wicej spodziewamy si dosta od osoby, do ktrej si do strajamy (w pierwszym okresie ycia jest to zwykle matka). Zdarzaj si nawet przypadki penej identyfikacji emocjonalnej z atrakcyjn osob: np. nastolatki, utosamiajc si z idolem, wchaniaj w siebie telepatycz nie wszystko, co jest w jego psychice - jest on przecie ideaem, wic wszystko w nim musi by idealne. W ten sposb dokonuje si kodowa nie umysu nieczystymi emocjami i intencjami oraz wzorcami energe tycznymi chorb doskonaego" idola. Podobny proces kodowania wzorcw, funkcjonowania mylenia, odczuwania, tumienia uczu itp., wykorzystywany jest w procesie uczenia si. Czsto zdarza si, e tele patycznie przyjmuje si od konkretnych osb negatywne emocje lub po danie wobec konkretnych ludzi (np. nienawi matki do ojca, deza probat dziadkw dla rodzicw, podanie matki przez ojca itd.).

22

Mechanizm telepatyczny ze wszystkimi jego wadami wykorzysty wany jest do inicjacji w rne praktyki - gwnie magiczne (inicjacje to przekazy mocy", czyli energetycznych wzorcw funkcjonowania i od czuwania). Znane s te praktyki wykorzystywania mechanizmu telepa tycznego do samoinicjacji w rne tajemne" praktyki (niektrzy wyo braaj sobie, e w ten sposb mog ukra swym mistrzom moce urzeczywistnienia, a poniewa mocy urzeczywistnienia nie da si prze kaza po linii telepatycznej, odchodz od swych najlepszych nauczycieli przekonani, e mistrz nic nie wie i nie potrafi). Nauczyciele wielu szk okultystycznych znaj sposoby zabezpieczania si przed kradzie wie dzy i mocy, lecz trzeba pamita, e te zabezpieczenia nie daj 100% gwarancji. W wielu szkoach specjalnie uczy si telepatii - najczciej po to, eby zdoby wiedz i kontrol nad uczniami, za rzadziej nad otocze niem. Adept szkoy telepatycznej zawsze czuje si uzaleniony od in nych jest tym bardziej uzaleniony, im skuteczniej potrafi kontrolowa ich myli i emocje. Telepatyczna kontrola nie zapewnia wadzy, a pro wadzi do uzalenie. Telepatia to emocjonalne lub emocjonalno-wyobraeniowe powi zania midzy umysami ludzi lub ludzi i zwierzt. Przezwyciamy je, ufajc swojej samodzielnoci i samowystarczalnoci, ufajc Bogu i uwal niajc si od zachannoci na cudz wiedz, mdro i opiekuczo. Naley wreszcie uwolni si od ciekawoci, co inni czuj do mnie i co o mnie myl. Powizania telepatyczne odnawiaj si tak dugo, jak dugo chce my by prowadzeni przez innych, jak dugo chcemy innych kontrolo wa i korzysta z ich wiedzy oraz z owocw ich urzeczywistnienia, jak dugo jestemy zachanni na to, co osignli inni, zamiast zajmowa si sob i rozwojem wasnych zdolnoci i mocy, jak dugo rda naszej mocy i szczcia doszukujemy si poza sob. U podstaw nadmiernej podatnoci na telepati czsto ley uywanie rodkw narkotycznych odurzajcych. W takich wypadkach naley odreagowa wzorzec energe tyczny zachannoci na telepati, zrzucajc przy tym narkotyczn bloka d wiadomoci. Trans to odmienny stan wiadomoci, polegajcy na silnej koncen tracji uwagi i energii na przedmiocie zainteresowania i pomijaniu in nych bodcw. Trans utrudnia lub uniemoliwia postrzeganie rzeczywi stoci, gdy zawa wiadomo. Transom czsto towarzysz: ogromna mobilizacja si fizycznych, znieczulenie na bl, emitowanie z ciaa sil nych energii uzdrawiajcych bd niszczcych itp. Towarzysz im take czsto zaburzenia wiadomoci dotyczce jakoci i siy oddziaywaj cych bodcw, co powoduje przetasowanie systemu wartoci i niezdol no do rozrniania rde i jakoci informacji (np. zaburzenia smaku,
23

omamy suchowe, wzrokowe, dotykowe, satysfakcja z cierpienia, blu, bycia ofiar lub zadawania blu i cierpienia itd.) W transy wprowadza si za pomoc rytmicznie powtarzanych bodcw lub czynnoci (np. oddychanie, taniec, bicie w bbny, mantrowanie, muzyka) lub za pomoc rodkw odurzajcych czy hipnozy. Za awansowany transowiec wpada w transy pod wpywem spotkania z in nym transowcem inicjowanym w te same praktyki transowe. Transy mog si odnawia przez wiele wciele ku utrapieniu transowca i jego otoczenia. W wielu szkoach uznaje si transy za gbokie praktyki duchowe i dowd powodzenia na ciece. Tymczasem prawda jest taka, e zdol no wchodzenia w transy jest charakterystyczna dla zwierzt. Kade zwierz wpada w trans, jeli tylko bardzo si przestraszy lub zestresu je. I nie ma w tym nic Boskiego, nic uduchowionego. W transy inicjo wano w rnych praktykach religijnych i owiecajcych, szamanizmie, sufizmie (derwisze), magii itp. Niektrzy nie wyobraaj sobie, e seks bez transu moe by przyjemny. Transy seksualne najczciej wynikaj z wczeniejszego przyzwyczajenia si do afrodyzjakw, ktre najczciej posiadaj waciwoci narkotyczne. Do transw narkotycznych nale m.in. transy owiecenia, czystej wiadomoci, bezczasowoci i inne przypominajce owiecony stan umysu. Wysoko ceniono sobie rzekom moc, jak mona byo dysponowa dziki transom. Wierzono, e pochodzi ona od bstw lub duchw opie kuczych (rzeczywicie znane s transy mediumistyczne). Podczas uwalniania si od transw czsto pojawia si lk przed utrat mocy lub rda mocy, a take lk przed niemoc. Uwalnianie od transw polega na zrzuceniu transowych (czasem te narkotycznych) blokad wiadomoci i zobaczeniu, co tak naprawd za nimi si kryje. Zdarzaj si transy samoodnawiajce si, a take samoodnawiajce si transy odnawiania transw lub inicjowania si w transy. Przy odreago waniu agresywnego transowca trzeba by bardzo szybkim i precyzyj nym. Naley uwaa, eby transowca nie odreagowywaa jego ofiara, gdy wtedy odnawia si u niej trans ofiary i trans paraliu ofiary. Odreagowujc transy, naley dotrze do pierwotnych przyczyn, do pierwotnych intencji podjcia praktyki - zwykle jest to podziw dla in nych transowcw i ich osigni" oraz ch naladowania ich. Naley te odreagowa energetyczne wzorce transw i mechanizmy wprowa dzania si w trans (inicjacje). Niewykluczone jest dotarcie do pierwot nych przyczyn lkw, kryjcych si za transami. Przed odreagowaniem korzystna jest modlitwa o uwolnienie si od transw oraz o oczyszczenie i uzdrowienie umysu i ciaa w zakresie dziaania konkretnych transw. Mechanizmy transowe i telepatyczne s 24

podstaw wielu innych bdnych praktyk magicznych stawiajcych so bie za cel manipulowanie otoczeniem i rzeczywistoci. Bdnie przypi suje si im waciwoci owiecajce. Transy, hipnoza i autohipnoza to manipulacje wiatem astralnym. Ich skuteczno ogranicza si jedynie do tego wiata i do wiatw niszych - eterycznego i materialnego. Na pozostae sfery ludzkiego wiata nie maj one adnego wpywu, a co wicej, s podporzdkowane tym wyszym sferom. Musz si podda wadzy myli i intuicji. Najgorszym skutkiem posugiwania si tymi praktykami jest za mknicie wiadomoci w sferze astralnej, a co za tym idzie, oddziele nie si od intuicji i od Boskiego rda inspiracji, co w efekcie prowadzi do wzrostu cierpienia. Czowiek koncentrujcy si na praktykach astral nych coraz bardziej komplikuje sobie ycie i dochodzi do rnych re welacyjnych" odkry, ktre nie maj wiele wsplnego z rzeczywistoci. wiadomo zamknita w sferze astralnej jest czsto spotykanym objawem stosowania praktyk magicznych, manipulacyjnych itp. Wie si gwnie ze szkoami, w ktrych obowizuje zakaz medytacji, np. gnostyckich, magicznych czy satanistycznych, gdzie bazuje si na tele patii lub zbiorowej autohipnozie, a emocje i emocjonalne myloksztaty traktuje si jako jedyn rzeczywisto. Obecnie pojawia si nowa forma zamykania si w wiecie astralnym - ycie rzeczywistoci" filmow i literack. Hipnoza opiera si na mechanizmach telepatyczno-transowych. Charakteryzuje si wprowadzonymi przez hipnotyzera hipnotycznymi blokami wiadomoci (czsto s one wprowadzane wbrew wiadomym intencjom hipnotyzera). W rnych praktykach i miejscach wiata uy w a n o hipnozy do wmawiania pogldw, zobowiza, misji, objawie, utrwalania powiza i lkw, manipulowania podwadnymi i maon kami, inicjowania w tajemne praktyki itd. Przypisywano hipnozie wa ciwoci lecznicze, gdy za jej pomoc mona byo indoktrynowa pa cjenta w dowolny system spoeczny lub etyczny. Przy zachwytach dla terapeutycznych zalet hipnozy warto pamita, e kady kolejny seans pogbia wzajemne uzalenienie midzy hipnotyzerem a jego klientem. Bezpieczna hipnoza nie istnieje i nigdy nie istniaa. Do inicjacji w hipnotyczn podatno czsto u y w a n o rodkw odurzajcych lub wprowadzajcych w trans podatnoci czy zalenoci hipnotycznej. W zwizku z wczeniej stosowan hipnoz moe ujawnia si zaleno od woli i decyzji byego hipnotyzera i od jego gosu. Wie lu hipnotyzerw zakazywao korzystania z pomocy innych. Czsto po zakoczeniu hipnoterapii" hipnotyzer zakada zakaz suchania go da lej. Stosowano te hipnotyczny ekran mentalny, by uniemoliwi klien tom przypomnienie sobie, e korzystali z hipnozy i co im wmwiono. Czsto wmawiano pacjentom, e nigdy nie byli leczeni ani chorzy. W praktykach tajemnych narzucano zakaz ujawniania treci hipnozy, 25

a czsto i zakaz przypomnienia sobie tej treci, zakaz uwolnienia si od niej. Ponadto w p r o w a d z a n o kod blokujcy pami, uniemoliwiajcy uwolnienie, i kod blokujcy, uniemoliwiajcy dotarcie do poprzednie go... takimi kodami byway ble gowy, uszu, zbw, symbole, cyfry czy wreszcie kluczowe sowa. Mimo to od hipnoz uwolni si atwo, cho czasem trzeba sporo cierpliwoci tak ze strony terapeuty, jak i klienta. Praktyka wskazuje, e od zakazu suchania czsto klient musi uwolni si sam za pomoc modlitwy i afirmacji. Hipnoza uzalenia od pogldu hipnotyzera, a do stanu zniewole nia. Uzalenia te hipnotyzera od oczekiwa jego klientw. Aby si od niej wyzwoli, naley zrzuci hipnotyczn blokad wiadomoci i uwol ni si od treci przekazu. Trzeba te uwolni si od zachannoci na wiedz, moc, mdro, wadz hipnotyzera. Naley przyj na siebie odpowiedzialno za siebie i swoje ycie. Inicjacja w praktyk hipnotyzera miaa posta przekazu wibracji paraliujcej umys i wol hipnotyzowanego. Niemniej jednak, caa wa dza hipnotyzera wynika wycznie z transu zachannoci i posusze stwa, w jaki wprowadzana jest (lub wprowadza si sama) hipnotyzowa na osoba. Zwizki hipnotyczne i sugestie posthipnotyczne czsto przenoszone s na wiele nastpnych wciele po jednorazowym wpro wadzeniu ich do umysu w transie zachannoci na hipnoz. Czsto skutkiem stosowania hipnozy jest posthipnotyczny parali woli i decy zji, objawiajcy si oczekiwaniem na decyzje innych i lkiem przed wa snymi decyzjami. Autohipnoza Cz praktyk znanych z jogi i b u d d y z m u wadrajany ma wszel kie cechy autohipnozy i tak skuteczno. Podczas autohipnozy czo wiek jest zamknity na intuicj, wic skutki stosowania w tym stanie autosugestii s ograniczone, a jeli tre autohipnozy uda si uwewntrzni, to zwykle i tak jest sprzeczna z rzeczywistoci lub utrudnia orientacj w rzeczywistoci. Ludzie wmawiaj sobie w autohipnozie, e maj czysty umys i czyste widzenie, ale ani umys, ani widzenie nie staj si przez to bardziej czyste. Wmawiaj sobie, e ju osignli szczcie czy owiecenie, ale w ten sposb udaje im si tylko wyduy drog i opni rozwj. Nie sposb osign szczcia czy owiecenia przez autosugesti, cho autosugestia jest niezbdna, by zaakceptowa owoce urzeczywistnienia, pojawiajce si w miar postpw na ducho wej ciece. Umys moe sta si czysty i owiecony wycznie w wyni ku uwiadomienia sobie - zrozumienia na poziomie intuicyjnym - jego wrodzonej, naturalnej czystoci i doskonaoci, a nie wtedy, gdy nakae mu si, by by czysty, owiecony i doskonay. 26

W jodze znane s praktyki wyczania wraliwoci z pewnych orodkw czuciowych. Dziki temu czowiek moe si znieczuli na bl i cierpienie, moe sobie nawet wmwi, e jest szczliwym i zdrowym, podczas gdy jego ciao rozpada si i krwawi. Autohipnoza jest podstawow praktyk w wielu szkoach gnostyckich, gdzie jako ostateczn prawd i podstaw poznania adept jest zo bowizany przyj treci pism objaw'"" H, a pniej tak dugo wizua lizowa je w autohipnozie, a w nie uwierzy, a stan si treci jego ycia, a bdzie przekonany, e pozna prawd tak samo, jak wielu in nych przed nim. (Praktykom tym towarzyszy podtrzymanie zwizkw z mistycznym ciaem szkoy", polegajce na manipulacji symbolami i energi seksualn). Autohipnoza to po prostu gboka forma autosugestii, wykorzystu jca mechanizmy transowe w celu pogbienia koncentracji. rdem in formacji wykorzystywanych w autohipnozie jest ego. W autohipnozie mona sobie wmwi wiar w suszno kadego kamstwa i wyzwoli nadmiar energii. Mona uwierzy w prawdziwo kadego urojenia i wybraenia. Mona sobie wmwi misj" lub pogbi skutki hipno zy. Wyzwalamy si od autohipnozy przez zrzucenie blokady ogranicza jcej wiadomo, uwolnienie si od mechanizmu, a potem od pierwot nych przyczyn, dla ktrych dokonalimy autohipnotycznej manipulacji. Koniecznie naley rozwin szacunek, zaufanie do siebie i wiadomo bezpieczestwa. Ciao astralne szkoy Kada sekta lub szkoa, kady koci, a nawet kada rodzina wy twarzaj swj zbiorowy myloksztat - system wsplnych wyobrae o sobie, wiecie i rzeczywistoci. Ciao mistyczne" szkoy lub sekty to myloksztat tworzony przez liderw szkoy, a wzmacniany przez uczniw na zasadzie: najpierw uwierz, e tak jest, a potem si przekonasz". Ciao astralne szkoy jest wytworem zbiorowej autohipnozy. Jest ono wzmacniane energi seksu aln czonkw sekty. W kadej chwili kady z nich ma mono pod czy si do ciaa astralnego szkoy i korzysta z jego energetycznego i informacyjnego wsparcia w celu nawracania innych na sw drog i manipulowania nimi tak, jak i nim manipulowano. Mona si odci od ciaa astralnego szkoy, uwalniajc si od lku przed samodzielno ci, od zachannoci na moc tego myloksztatu i od obowizku odbu dowywania go sw energi oraz przez zerwanie telepatycznych powi za z ludmi budujcymi astralne ciao szkoy. Podwiadomy umys byych adeptw szk tajemnych przecho wuje klucze astralne" umoliwiajce podczenie si do ich cia astralnych, z ktrych nadal (czsto wbrew woli) czerpi wiedz 27

o wiecie i moc do indoktrynacji innych. Trzeba ten klucz pozna i uniezaleni si od jego stosowania, poniewa niejednokrotnie zmu sza on byego adepta do podporzdkowania si szkole, do odnawiania powiza i zalenoci oraz do odnawiania inicjacji. Kluczem tym mo e by symbol, cyfra, konkretna osoba lub mandala (medytacyjna czy astrologiczna). Koncentracji na mistycznym ciele szkoy czsto towarzyszy zakaz medytacji. Zakaz ten uniemoliwia poznawanie wyszych wiatw i subtelnych energii, powanie ogranicza te moliwoci korzystania z intuicji. Dziki temu ucze, ktry chce odnosi sukcesy jest zdany na lep wiar swym duchowym przewodnikom. Niektre sekty starannie przygotowyway indoktrynacj adeptw. W lucyferianizmie odurzano adepta p e w n y m halucynogenem, ktry po wodowa wytworzenie w jego gowie midzy trzecim okiem a koron" niskowibracyjnej czarnej pustki. Wmawiano mu przy tym w hipnozie, e musi ten stan utrzymywa, poniewa chroni go to przed zym, podym, karzcym, okropnym bogiem. Pniej dawano mu do wchania co bardzo mierdzcego i wmawiano: to jest Bg, tak mierdzi Bg, taki obrzydliwy i bezsilny jest Bg - przecie nie chcesz z nim mie nic wsplnego". Ceremonii tej towarzyszy pokaz karania odstpcw, wzmocniony silnym lkiem przed zdrad zakodowanym w hipnozie. Czciciele Lucyfera mieli ponadto system znakw-gestw, dziki ktrym z atwoci si rozpoznawali. Znaki te niejednokrotnie zobowizyway do odnawiania praktyk i zwizkw w nastpnych wcieleniach, peniy wic rol kluczy astralnych. Skutecznie przed odwrceniem si od sata nizmu zabezpieczao przekonanie, e po wszelkich blunierstwach prze ciw Bogu i Jezusowi oraz w wyniku dziaania na przekr przykazaniom mojeszowym, czciciele Lucyfera maj zapewnione pieko i wieczne po tpienie. Spirytyzm i m e d i u m i z m Spirytyzm to praktyki u t r z y m y w a n i a kontaktw z istotami astralnymi (duchami, elementalami). Praktyki te uzaleniaj od ni szych wibracji i ograniczaj rozwj, a czasem s przyczyn chorb psychicznych. Wyzwoli si od nich atwo, g d y czowiek uwolni si od zachannoci na ich wiedz, mdro, moc itp., gdy przestanie si nad nimi uala i tskni za nimi, gdy uwolni si od chci karmienia ich sw energi. Wane jest uwolnienie si od poczucia winy, przeba czenie sobie i innym oraz zrozumienie, e miejsce ywych jest w wiecie ywych, e istnieje Bg, ktry ma dla nas zawsze co lep szego ni duchy. M e d i u m i z m to praktyki bliskie spirytyzmowi, polegajce na wy poyczaniu swego umysu innym inteligencjom. Opiera si na mechani28

zmach telepaycznych, a najczciej spotykan przyczyn inicjacji jest w przypadku zdolnoci mediumistycznych odurzenie halucynogenami lub alkoholem. Niektre osoby pozwalaj, by przemawiay przez nie rne duchy, a ponadto podczaj si do rnych rde informacji, ktrymi mog by myloksztaty, cudza pami, umys zwierzcia, a nawet wysze duchy z wyszych planw wiata astralnego, ktre s bliskie wyobraeniom o Bogu i Boskoci. M e d i u m potrafi czasem na wet trafnie przepowiada przyszo, udziela instrukcji do praktyk ta jemnych i inicjacji, czerpic z astralu rnych szk, udziela informacji o rzeczach, o ktrych nie ma pojcia. Nie moe tylko przepuci przez siebie informacji pochodzcych od Boga czy Mistrza Duchowego, po niewa do tego potrzebna jest intuicja rozwijana w medytacji, a nie te lepatia. Inn praktyk zwizan ze spirytyzmem jest eksterioryzacja, pole gajca na wiadomym wysyaniu swego ciaa astralnego w przestrze. Osoba eksterioryzujca siebie dostraja si, podobnie jak m e d i u m do tej czci wiata astralnego, z jak koresponduje jej aktualny nastrj, i tyl ko w tej sferze si porusza. Cz objawie religijnych i spotka z Mi strzem czy Opiekunem D u c h o w y m nosi wszelkie znamiona mediumizmu lub eksterioryzacji. Ta wanie cz nie jest miarodajn dla uzyskania informacji o rzeczywistoci. Zdarza si, e wskutek rozwini cia zwizkw zalenoci z nauczycielem lub ywym bogiem" m e d i u m przez kolejne wcielenia prbuje otworzy si na kontakt z Bogiem, od nawia jednak tylko swoje stare telepatyczne powizania i modli si do konkretnej osoby lub, poprzez jej trzecie oko" i poprzez t osob, uzy skuje telepatyczne wiadomoci o wiecie. W takim przypadku niezbd ne jest uwiadomienie sobie, e rdem wszelkiej mocy, wiedzy, praw dy, mioci itp. jest Boska istota w nas samych, wobec czego nie potrzebny jest nam aden bg w ludzkiej skrze, ktry mgby by lep szy od Boga w nas. Osiga si to dziki medytacji na obecno Bosko ci w sobie. Czsto jednak tak medytacj naley poprzedzi wieloma afirmacjami umoliwiajcymi zaakceptowanie i dostrzeganie w sobie Bo skiej natury w sposb cigy. Kody magnetyczne U niektrych osb poddawanych dugotrwaym stresom, szkodli w y m wibracjom lub kontaktom z chorymi pojawiaj si zaburzenia funkcji psychosomatycznych (np. bezprzyczynowe ble, grymasy czy tiki). Uwalnia si od nich przez dotarcie do pierwotnych przyczyn, oddychanie rebirthingowe lub kilkakrotny kontakt ze z d r o w y m magnetyzerem. Powyszy zestaw bdnych praktyk nie wyczerpuje zagadnienia. Pozostae (cho nie wszystkie) zostay opisane dalej w ksice.

29

Manipulacje
Wielu ludzi uwierzyo, e twrczo jest zarezerwowana dla Boga, wobec czego im pozostaje ju tylko manipulacja. Wielu ma przekonanie, e Bg jest najwikszym manipulatorem i kontrolerem, wic chc by Mu podobni. rdem mechanizmw manipulacyjnych s najczciej ob jawienia narkotyczne lub inicjacje telepatyczne. Manipulator czsto czu je si odpowiedzialny za cay wiat i losy wszystkich powierzonych mu istot, a do manipulacji wykorzystuje rne sposoby: transy, hipnozy, te lepati, tworzenie fenomenw energetycznych i astralnych itp. Mechani zmy manipulacyjne s waciwe dla przywdcw spoecznych, religij nych i dla wielu nieurzeczywistnionych guru. Warto si od nich uwolni, gdy powoduj ogromn utrat energii, a ich skutki wcale nie musz by zgodne z oczekiwaniami manipulatora. Zdarza si, e me chanizm manipulacyjny jest gboko zakodowany i ukryty w podwia domoci wiele wciele temu, a dostpu do niego broni zasony mental ne i astralne. Zasony te s tak skuteczne, e nie tylko aden mag, ale rwnie i manipulator pozornie nie s w stanie przez nie si przebi. W efekcie manipulator sam nie wie, co i dlaczego robi. W takim przy padku zdarza si, e modlitwy i medytacje zamiast trafia do nadwia domoci mog uruchamia mechanizmy manipulacyjne zgodnie z wcze niejszymi przyzwyczajeniami i dziaaj tylko na wiat astralny. Aby si uwolni od manipulacji, naley oczyci intencje dotyczce wadzy, kontroli i manipulacji, a take odpowiedzialnoci za siebie i in nych, suebnoci, swojej roli w wiecie, a wreszcie dotrze do pierwot nego objawienia i lku kryjcego si za manipulacj. Naley te odrea gowa wszystkie mechanizmy manipulacyjne docierajce do pierwotnych inicjacji w nie, dokonanych w hipnozie lub w transie na rkotycznym (inicjacja przez duchy). Naley te wyrobi w sobie zaufa nie do innych, ich mdroci i szczcia w yciu, bowiem ci, ktrych chcesz kontrolowa, faktycznie maj wadz nad tob, a maj j dlatego, e sam si na ni zgodzie, uzaleniajc si od ich myli i zamiarw i usiujc kierowa nimi wedug wasnych pomysw. Zaakceptuj fakt, e inni maj swoje ycie, a ty masz swoje, e inni maj prawo y swo im yciem, a ty swoim: Doskonale radz sobie bez kontroli i manipulacji. Wiem, e Bg zapewnia mi i innym bezpieczestwo i bogactwo, wic zwalniam wszystkich, ktrych do siebie przywizaem. Zgadzam si na swoj wolno i na wolno innych. Wiem, ze to bezpieczne i korzystne, gdy ja jestem wolny i gdy inni s wolni. Bogactwo, jakie ma dla mnie Bg, jest lepsze od ingerencji, manipulacji i kontroli. Przesta si czu odpowiedzialnym za innych. Przesta si mar twi o to, e porzuc ci, gdy zrezygnujesz z manipulacji. Przesta si ba, e bez manipulacji nie u d a ci si seks i zwizki. Sprbuj to wszy30

stko osign bez manipulacji. Jeli jeste gboko przekonany, e na to zasugujesz, jeli bez zastrzee akceptujesz to, wtedy adna manipula cja nie jest ci potrzebna. A jeli to nie wychodzi, wtedy zbadaj swj umys i przekonaj podwiadomo, e warto zaakceptowa to, co nego waa, sprawiajc dobre wraenie. Poddaj si z ufnoci wadzy Boga, ktry jest rwnie w tobie, i nie kontroluj Go. Zdarza si, e przyzwyczajenie do manipulacji prze nosi si na relacje z Bogiem. Przesta si wic uwaa za mdrzejszego od Wyszej Inteligencji i zaakceptuj jej kompetencje w rozwizywaniu wanych dla ciebie spraw. Niektrym wydaje si, e Bg ma obowizek odpowiadania na kad modlitw wedug ich woli. Obraaj si na Boga i czuj si zra nieni, gdy ich modlitwa nie zostaje speniona. Tymczasem powinni za akceptowa, e pewnie Bg ma dla nich co lepszego, i modli si o to. S te tacy, ktrzy chcieliby pogrzeba w trzecim o k u " Boga (a On z pewnoci go nie ma). Kady manipulator jest podatny na manipulacje, jakich sam uywa i w jakie sam by inicjowany, a wic jest doskona ofiar podobnych mu manipulatorw.

Niewidzialne wiaty
Praktyki rozwoju duchowego, jak rwnie te, ktre si za takie podaj, obejmuj s w y m zasigiem p r z e d e wszystkim wiat nieprzejawiony, cho czsto przynosz te efekty materialne. wiat nieprzejawiony ma kilka sfer rnej wibracji. Im bardziej ewolucyjnie zaawansowa na sfera, tym delikatniejsz charakteryzuje si wibracj, a przy tym ma potniejsz wadz nad sferami niszymi. W sferach o sztywniejszej strukturze organizacyjnej trudniej jest w p r o w a d z a zmiany. Ale gdy dysponuje si moc materializacji przedmiotw, z atwoci mona wprowadza wszelkie zmiany, nawet w wiecie fizycznym. Wysze sfery s coraz mniej zorganizowane i dlatego u ludzi, kt rzy dostrajaj swj umys do ich wibracji, pojawia si wiadomo pust ki, w ktrej mona wszystko stworzy bez najmniejszego wysiku, bez najmniejszych ogranicze. Wadza spywa od sfer najsubtelniejszych do najbardziej sztywnych. Ani materia, ani energia nie posiadaj nad sob wadzy, lecz s podlege informacji. Informacja zawarta jest w struktu rach wibracyjnych w wiecie nieprzejawionym i staje si moliwa do odczytania dziki mechanizmom przypominania oraz postrzegania p o zazmysowego. Jako informacji jest tym wysza, z im wyszej sfery pochodzi. Zdolnoci pozyskiwania informacji ze sfer wyszych nazywa si zdolnociami wyszymi. Nale do nich: intuicja, jasnowidzenie mentalne i wysze, medytacja i kontemplacja. 31

Sfera eteryczna to wiat energii oywiajcej roliny i zwierzta. Ma najnisz wibracj ze wszystkich sfer wiata nieprzejawionego. Ja snowidz widzi ciao eteryczne do ok. 0,5 cm od ciaa fizycznego. W sfe rze eterycznej istnieje komunikacja - wymiana energii i informacji o zmianach pola elektrycznego, magnetycznego ciepa itp. W niektrych szkoach magii i jogi uczy si wysuwania ciaa eterycznego ku innym obiektom w celu badania ich i dostrajania do swojej wibracji. Znane s sztuczki oywiania" trupw przez wypenianie ich wasnym ciaem eterycznym. W ten sposb mona manipulowa ciaem pozostawionym przez zmarego. Na planie eterycznym odbywa si przekaz energii w bioenergote rapii i biomagnetyzmie. Sfera astralna to wiat emocji, konkretnych, obrazowych wyobra e i ich produktw, czyli myloksztatw, a take d u c h w . Wzmac niane myloksztaty mog materializowa si w wiecie fizycznym. Praktycznie wzmacniane jest kade wyobraenie, na ktrym ludzie koncentruj swe myli. Moc koncentracji wzrasta w miar wykonywa nia wicze duchowych, wobec czego oczyszczanie umysu z negatyw nych wyobrae i mechanizmw staje si koniecznoci dla kadego adepta wiedzy duchowej. Plan astralny zamieszkuj rwnie dusze zmarych, zwykle do jed nego roku po mierci, ale zdarzaj si i duchy przywizane do miejsc lub osb, nie awansujce w rozwoju. Wikszo z nich jest destruktywna. Ciao astralne jest waciwe dla wszystkich czujcych istot (a wic nie dla rolin). Na poziomie ciaa astralnego istoty komunikuj si mi dzy sob telepatycznie i nie odczuwaj oddzielenia, czyli nie s wiado me indywidualizacji. Niektre szkoy, uznajce si za rozwojowe, ucz osigania takiej jednoci na poziomie telepatycznym, poniewa ich nau czyciele nie potrafi sobie wyobrazi poczucia jednoci na poziomie in tuicyjnym, waciwym dla praktyk rozwoju duchowego. Tymczasem in tuicyjna mio ma potn moc, podczas gdy telepatyczna lito czy telepatyczne wspczucie zdradzaj peni niemocy. Charakterystycznym sposobem porozumiewania si na paszczy nie astralnej jest telepatia. Uczenie si jest organizowaniem, zapenia niem ciaa astralnego gwnie przez rne myloksztaty przekazywane telepatycznie od rnych osobnikw. Dlatego najwikszy wpyw na uczniw wywiera osobisty przykad dawany przez nauczyciela. Uczenie si polega na kodowaniu w umyle wzorw energetycznych i funkcjo nalnych. Najsilniejsze bodce powoduj gbokie utrwalenie informacji w podwiadomoci w formie wzorw emocji i zachowa uruchamia nych automatycznie w kadej podobnej sytuacji w sposb przymusowy. Cz z nich to kody telepatyczne - wzorce przejte od innych, ktrzy ju wczeniej znaleli si w takiej sytuacji, wic powinni zna najlepszy 32

sposb radzenia sobie w tych warunkach. Jake udzi si nasza pod wiadomo, ufajc, e kto wczeniej odkry co lepszego! Najsilniejsze zwizki ze wiatem astralnym m a m y zwykle podczas snw, kiedy to dla nicych ludzi astral wydaje si jedyn rzeczywisto ci, mylenie jest wyczone, a wibracja umysu zbyt niska, by znale si w stanie medytacyjnym (jest raczej na pograniczu tego stanu). Jeli chcesz mie pikne, spokojne sny, zadbaj o to, by twoje myli i uczucia te byy pikne i spokojne. Ale bdzie lepiej, jeli nauczysz si medyto wa rwnie w trakcie snu (do tego trzeba si przyzwyczai przez sy stematyczn praktyk medytacyjn). Niektrym ludziom, ktrzy dbaj o wysok jako swych myli i uczu, lecz nie medytuj, p e w n e sfery wiata astralnego wydaj si prawdziwie Boskimi sferami szczliwoci, gdy w rzeczywistoci s tylko szcztkowym odbiciem owych sfer, ktre mona pozna jedynie dziki kontemplacji. W niektrych szkoach magicznych uczy si materializowania feno menw astralnych (elementali) w rnych miejscach, nawet w umysach ludzi. Uczy si rzucania operujcych duchw lub demonw na innych, apania duchw, a nawet cia astralnych yjcych ludzi. W ten sposb mona doprowadzi ludzi do choroby lub nawet mierci. Mona te przeduy ycie ciaa, podczas gdy jego waciciel nie jest ju w nim obecny. Mona wreszcie wykreowa sobie astralnych stranikw i wo jownikw, ktrzy bd dalej walczyli po mierci swego twrcy. Caa magia jest sztuk panowania nad wiatem astralnym, ale nie ma wa dzy nad wiatami wyszymi, cho wielu magw i szamanw uwaa, e kto posiad wadz n a d astralem, ten ma w a d z nad caym wiatem. Wynika to z przekonania, e wiat astralny jest jedynym realnym wia tem, w ktrym moliwa jest kreacja. Magowie i gnostycy odrzucaj praktyki poznawania wyszych wiatw, a czasem neguj moliwo ich istnienia. Negacja ta wynika gwnie z niezdolnoci do opanowania wyszych praktyk i z pychy nie pozwalajcej zaakceptowa, e kto i w dodatku nie potny mag - mgby zrobi co lepszego od maga. wiat astralny jest cigle przetwarzany przez wyobraenia ludzi, przeprogramowywany przez nie. Myloksztaty tworzone przez wielu ludzi zaczynaj mie wadz n a d coraz szerszymi krgami osb podle gajcych wpywom telepatycznym. Jedynym sposobem uwolnienia si od wpyww astralnych jest wiczenie i pozostawanie w medytacji. Me dytacja i modlitwa mog ponadto rozbija destruktywne struktury astralne oraz odbiera im moc. Ciao astralne dostrzegane przez jasnowidza rozciga si na okoo 20-50 cm od ciaa fizycznego i przenika je. Sfera mentalna to wiat, w ktrym zachodz procesy mylenia lo gicznego i dyskursywnego. Zamieszkuj go myloksztaty, przy czym s one znacznie czystsze od astralnych. Aby mc si porozumiewa na 33

planie mentalnym, naley nauczy si mwi. Porozumiewanie si za pomoc m o w y powoduje wraenie oddzielenia czowieka od innych osb i istot, a take wraenie wyobcowania. Z wszystkich stworze tyl ko czowiek ma ciao mentalne. Uwaga: Na poziomie opisanych sfer mona komunikowa si rw nie poprzez jasnowidzenie, czyli w sposb bezinwazyjny. Najczciej spotyka si zdolnoci jasnowidzenia eterycznego i astralnego. Aby sta si dobrym jasnowidzem na planie mentalnym i przyczynowym, naley wykonywa odpowiednie wiczenia w medytacyjnym stanie umysu. Ja snowidzenie w stanie medytacyjnym jest bardzo korzystne rwnie w odniesieniu do wiata astralnego i eterycznego.

Ciaa urzeczywistnienia
Ciao przyczynowe to waciwe tyjko dla ludzi pole informacyjne, z ktrego mona korzysta przez intuicj i medytacj. Rozwija si o n o dziki medytacji i myleniu abstrakcyjnemu. Informacje zawarte w ciele przyczynowym maj wysoki stopie uoglnienia, s bowiem oglnymi prawidowociami i inspiracjami. W ciele przyczynowym zakodowane s gwne tendencje karmiczne, z ktrymi rodzimy si i z ktrymi umieramy (w wyniku otwarcia si na wartoci d u c h o w e karma oczy szcza si, w rezultacie zamknicia si na nie - narasta). Na poziomie wiata przyczynowego jestemy jednym z wszystkimi istotami i atwo nam ow jedno dostrzega. Mamy te wiadomo jednoci z caym kosmosem, w ktrym nie ma sprzecznych interesw (dlatego to dziki medytacji i modlitwie otrzymujemy inspiracje, by nasze problemy roz wizywa z korzyci dla siebie i dla wszystkich istot). W wiecie przy czynowym nie ma kombinowania ani przegranych - tam wszyscy wy grywaj. Wszystko, co pochodzi ze sfery przyczynowej i ze sfer wyszych, suy Najwyszemu Dobru wszystkich bytw jednoczenie i w swej istocie jest Najwyszym Dobrem. W procesie d u c h o w e g o wzrostu ciao mentalne jest wypierane przez ciao przyczynowe, ponie wa dziki medytacji czowiek odzwyczaja si od mylenia dyskursywnego i od powoywania si na cudze opinie. Jest to suszne, bowiem z rzeczywistoci nie da si i nie ma sensu dyskutowa (na tym polega pokora). Ciao b u d d y c z n e jest drugim z kolei ciaem urzeczywistnienia roz wijajcym si dziki medytacji. Wypiera ono ciao astralne, w zwizku z czym emocje zostaj zastpione uczuciami wyszymi, a ego (emocjo nalne przywizanie do wyobrae o sobie) zanika. Warto tu doda, e postulowana przez niektre szkoy pustka uczuciowa jest wynikiem za blokowania zdolnoci odczuwania i nie ma nic wsplnego z rozwojem, do ktrego niezbdna jest transformacja. Uczucia wysze to: mio, ra do, szczliwo, bogo i im pokrewne. Gdy zaufasz intuicji i nau-

34

czysz si poddawa jej kierownictwu, wtedy bez obawy popenienia ja kiegokolwiek bdu bdziesz mg kierowa si intuicyjn mdroci (ktra nie ma nic wsplnego z wyuczon wiedz, cudzymi pogldami czy kombinatorstwem). Mdro intuicyjna jest spontaniczna i nie wy maga wiedzy pamiciowej Wymaga tylko umiejtnoci wejrzenia w isto t rzeczywistoci i przetumaczenia jej na jzyk konkretw. Tymczasem nauka koncentruje si na zewntrznych przejawach rzeczywistoci i usi uje z tych przejaww wyciga daleko idce wnioski. Ale bywa i go rzej, n p . gdy z jednostkowych wydarze w y s n u w a si prawa majce pono uniwersalne zastosowanie (np: wszyscy mczyni to maniacy se ksualni - obaj, ktrych znam). Ciao atmiczne to trzecie i ostatnie z cia urzeczywistnienia. Wy piera ono ciao fizyczne. Widoczne jest tylko dla zaawansowanych uczniw. Istniej jeszcze inne sfery wiata nieprzejawionego. Poznasz je, gdy bdziesz do tego gotowy. Gdy dojdziesz do mistrzostwa w medytacji i kontemplacji, twoja wiadomo bdzie si zawsze obracaa wok tego, co istnieje w wy szych sferach. Nie jest to zatracanie si w czym nierealnym ani ucieczka od wiata blu i cierpienia, bowiem realnie istnieje tylko to, co ma wadz i nad cierpieniem, i nad caym wiatem przejawionym. W sferach, w ktrych przebywa wiadomo medytujcego i owiecone go umysu, panuje pena harmonia, a wszystko jest dobre. To tylko przywizania do wyobrae o wiecie i do przyzwyczaje, a take pra gnienie manipulacji rzeczywistoci wedug wasnych widzimisi powo duj cierpienia i rozczarowania oraz s przyczyn nazywania dobrem tego, co akceptujemy, a zem tego, co n a m nie odpowiada. Umys, kt ry dziki medytacji nauczy si postrzega wszdzie dobro i harmoni, nie jest zdolny do postrzegania tzw. za i cierpienia, gdy nie ma w nim ograniczajcych umys i postrzeganie przeszkd. Nie ma miejsca na ograniczenia i cierpienie w yciu istot owieconych. I tylko dziki te mu, e daj one wiadectwo takiego stanu, m o e m y mie nadziej i pewno, e prdzej czy pniej te do tego stanu doroniemy. ycie istot owieconych odzwierciedla czysty stan ich umysu, podobnie jak ycie kadego z nas odzwierciedla stan naszego indywidualnego umy su. Cay proces rozwoju duchowego to nic innego jak wychowanie podwiadomoci, by zaakceptowaa cae bogactwo Boga jako wasne, by zgodzia si zosta zastpion przez wiadomo Boskoci. Jeli chcesz zrealizowa swoje owiecenie, musisz przekona sw podwiadomo, e wszystkie zmiany na lepsze s nie tylko korzystne, ale przede wszy stkim atrakcyjne, e nowe i nieznane, w ktre wchodzisz dziki ducho w y m praktykom, jest bezpieczne. Tymczasem wielu ludzi zaczyna od nagatywnego programowania si (nie wiadomo, co z tego bd mia", medytacja prowadzi do obdu", owiecenie jest kresem ycia", do35

skonao to cierpienie", spokj jest nudny", itp.). Z takim programem z pewnoci nie trafi si ani na dobr szko, ani na kompetentnego na uczyciela. Oswajam si z ogromem wszechwiata. Oswajam si z przestrzeni, w ktrej jestem i w ktrej zawsze byem. Pozwalam sobie dostrzega ca prze strze, w ktrej jestem. Wiem, e to bezpieczne i korzystne dla mnie i dla in nych. Caa przestrze jest moja - czuj si w niej swojsko. Cay wiat jest mo im bezpiecznym domem. Jestem bezpieczny w swoim wasnym domu. Jestem bezpieczny w caej przestrzeni, ktra jest moim domem. Otwieram swj umys na bezpieczne i poyteczne poznawanie caej przestrzeni - widzialnej i niewi dzialnej. Z ufnoci otwieram si na uwiadomienie caego ogromu i caego bo gactwa przestrzeni (tego wiata), w ktrej jestem. Pozwalam sobie otworzy wszystkie zmysy i twrczo korzysta z caego bogactwa wiata, w ktrym ist niej. Oczyszczam swj umys, by w peni przytomnie poznawa i dowiadcza rzeczywisto. Z penym poczuciem bezpieczestwa uwiadamiam sobie bezkres wiata, w ktrym yj, i bezkres bogactwa, z ktrego w kadej chwili mog czerpa i korzysta do woli.

Sia myli
Twoje myli maj moc. Myl pozytywna powoduje pozytywne re zultaty, a myl negatywna - rezultaty negatywne. Poprzez to, o czym mylisz, kreujesz swoje ycie, zwizki, prac i warunki w twym otocze niu. Jeli teraz masz baagan w gowie i nie potrafisz si rozezna w swych mylach i motywach swego dziaania, to najwyszy czas, eby przyzna si, e tylko ty sam jeste odpowiedzialny za to, co mylisz, i za to, co chcesz myle w przyszoci. Teraz moe ci si jeszcze wyda wa, e kto ci do czego zmusza, ale z pewnoci przyznasz, e two je myli zale wycznie od twojej woli. Jeli tak, to czemu panuje w nich taki baagan? Poczynajc od wczesnego dziecistwa i zgodnie z dziecicymi przyzwyczajeniami, zbyt czsto godzimy si, by inni decydowali za nas, zbyt atwo przyjmujemy cudze pogldy za wasne. Dzieje si tak dlate go, e czujemy si zaleni od innych i ich nastrojw i w imi swoich le pojtych interesw zgadzamy si, by mieli udzia w ustalaniu na szych programw na ycie. Wymagania i pogldy innych s czsto sprzeczne, a my zgadzamy si na zakodowanie owych sprzecznoci we wasnym umyle i potem gubimy si w nich, nie wiedzc, ktre z nich s najlepsze. Dziki temu, e zgadzamy si, by inne istoty miay na nas wpyw, moemy sobie zakodowa w umyle destruktywne i autodestruktywne mechanizmy, zwane negatywnymi programami. Mog one pochodzi 36

z rnych okresw ycia i z rnych rde, do ktrych w rny spo sb dostrajamy nasz umys: a) prenatalne - wynik zakodowania stresw i emocji matki, gdy bya z nami w ciy, b) z wczesnego dziecistwa (w tym okooporodowe), c) z procesu spoecznego dostosowania i wychowania (socjalizacja), d) z aktualnych w p y w w otoczenia i wzorcw mody czy propagandy), (gwnie telepatycznych

e) wpyww astralnych (gwnie osb, ktre przed mierci byy nam bliskie, do ktrych czulimy si przywizani), f) bdnych praktyk duchowych z poprzednich wciele (dotyczy najwyej 3% populacji). Negatywne programy zwykle obciaj 8-12% podwiadomoci i proporcjonalnie do tego ujawniaj si w dziaaniu. Bywaj szczeglnie dolegliwe w wanych dla nas chwilach, mcc umys i utrudniajc czy wrcz uniemoliwiajc podejmowanie optymalnych decyzji i dziaa. Zdarza si, e negatywne programy realizowane s w znacznie szer szym zakresie, ni wynikaoby to z obcie podwiadomoci. W takim przypadku naley podejrzewa uzalenienie od narkotykw, alkoholu lub istot astralnych, ewentualnie od wpyww hipnotyczno-magicznych. Stan taki mona zmieni - zwykle z pomoc osb wierzcych w potg modlitwy lub egzorcyzmw. Ale znacznie lepiej nie dopuszcza do jego powstania. Gdy konsekwentnie wypeniasz swj umys pozytywnymi mylami, twoje ycie jest pasmem nieustajcych sukcesw. Aby zapewni sobie sukcesy, niekoniecznie trzeba utrzymywa w umyle pozytywne myli moesz si nauczy utrzymywania w umyle intuicyjnej (Boskiej) inspira cji. Wtedy te bdziesz odnosi nieustanne sukcesy w pracy, w mioci, w zwizkach z innymi; twoje dziaania przynios niewtpliwy poytek i tobie, i innym istotom. A moe ju tak jest? Jeli tak, to pewnie jeste istot blisk ostatecznego urzeczywistnienia, moesz si wic natychmiast zaj zaawansowanymi praktykami rozwoju duchowego (zen, dzogczen, samkhija) i utrzymywa wiadomo teraz. Jeli nie, to przynajmniej za stanw si n a d treci tej ksiki. I sprbuj by konsekwentny! Od twej woli zale twoje myli, od twych myli - twoje uczucia, a od uczu - stan twego ciaa. Gdy mylisz pozytywnie o swym ciele, wtedy czujesz si w nim mio, przyjemnie i jeste zdrowy. Gdy mylisz pozytywnie o sobie, wtedy czujesz do siebie mio i cieszysz si z te go, e jeste, odnosisz si do siebie z szacunkiem, nie wymagasz, by in ni ci co okazywali, a oni i tak okazuj ci mio i szacunek. Gdy masz pozytywny stosunek do wiata, to czujesz si dobrze i bezpiecznie, nie37

zalenie od tego, co si wok ciebie dzieje. Moesz mie pewno, e twoje bezpieczestwo i dobre samopoczucie nie s zudzeniem. S one realne na tyle, na ile zaakceptowae ich realno, na ile ugruntowae je w swoim umyle. Gdy pomylisz pozytywnie o innych, wtedy czu jesz do nich mio, potrafisz by dla nich miy, uprzejmy i yczliwy bez najmniejszego wysiku, a co wicej - sprawia ci to przyjemno. Gdy pozytywnie mylisz o otaczajcym wiecie, wtedy otacza ci zdrowa atmosfera, dostajesz zdrow ywno i wszystko udaje ci si zrealizowa. Dzieje si tak, poniewa twoja wola jest w peni zgodna z wol Boga. Gdy pozytywnie mylisz o zwizkach z ludmi, wtedy otaczaj ci uczciwi, lojalni, sympatyczni przyjaciele, z ktrymi ty si hojnie dzielisz i ktrzy hojnie dziel si z tob... Przycigasz do siebie wspaniaych, wartociowych ludzi. Naucz si akceptowa zmiany na lepsze w swym otoczeniu, w miar jak podnosisz jako swych myli. Nie daj od swych bliskich, by zmieniali si razem z tob, i nie po wstrzymuj swego rozwoju tylko dlatego, e mogliby ci utraci... Nie je ste ich wasnoci, ani oni twoj. Gdy bezinteresownie kochasz innych, nie bdziesz do nich ywi urazy, gdy odmwi twej probie lub ofer cie pomocy, nie wykorzystaj swych szans. Gdy pozytywnie mylisz o mioci, radoci, szczciu, czujesz je jako pikne, uduchowione uczu cia, ktrych nic nie jest w stanie rozproszy. Jeste gotw przyjmowa kad ich ilo i dzieli si nimi ze swym otoczeniem. Gdy pozytywnie mylisz o nauce czy praktyce, sprawiaj ci one przyjemno, s atwe i skuteczne. Podobnie jest z prac - gdy j lubisz, przynosi ci zadowo lenie i niemae dochody. I to w dodatku bez wysiku i bez poczucia obowizku. Jako twego ycia, zdrowia, pracy i zwizkw z ludmi zaley tylko od jakoci twego nastawienia. Pozytywne myli i emocje oraz oglne pozytywne nastawienie do ycia i siebie nazywa si czysty mi intencjami. A trzeba pamita, e intencje s czyste wtedy, gdy po chodz z Boskiej, intuicyjnej inspiracji, gdy s poddane Boej woli i Bo emu oczyszczeniu. Najpikniejsze zachcianki ego nigdy nie dorwnaj sw czystoci, doskonaoci i piknem czystym intuicyjnym inspira cjom. Warto si na nie otworzy i przyj je za swoje. Podnosz teraz jako swego mylenia (ycia). Obecnie podnosi si moja samoocena. jestem wiadom tego, e mog zaakceptowa i tworzy doskonae warunki mojego ycia. Jestem wdziczny Bogu za to, e obdarzy mnie moliwociami royboru jakoci ycia. Bior teraz na siebie odpowiedzialno za jako swego ycia, za jako swoich wyborw (za jako swego mylenia). Wszystkie moje myli, uczucia i sowa su Najwyszemu Dobru. 38

Tylko moc Boga jest potniejsza od wadzy myli. Wszystkie sztuczki manipulacyjne i magiczne bazuj na bdnym myleniu, a ich sukcesy s moliwe tylko dziki odciciu wiadomoci ofiar od Boga. Boga nie trzeba rozumie. Wystarczy go czu peni mioci i ufa Jego Mocy, aby dowiadcza wszelkich Jego darw i bogosawiestw. Wy starczy tylko otworzy si na Boga przez intuicj i ufno, a proces wcigania ci w orbit Jego wpyww zostanie uruchomiony.

Poznanie siebie
Wszystko, czym si zajmujesz, wzrasta w twoim umyle i w two im yciu. Niektrzy opacznie rozumiej t zasad i unikaj zajmowania si sob i swym umysem, a to znaczy, e unikaj zajmowania si wa snym yciem, ktre i tak sami sobie wykreowali. Moesz si sobie nie podoba, ale to ty sam stworzye swj stosu nek do siebie. Jeste wadny go zmieni. Przeszoci, do ktrej odnosi si twoja samoocena, ju nie ma, a ty cigle zbierasz to, co posiae wtedy. Czy nie pora na zmian uprawy? Moe ci si nie podoba to, co stworzye sobie w przeszoci, i chcesz o tym zapomnie, a to nie udaje si, cho uywasz wszystkich si do stumienia w sobie przykrych wspomnie? To nie moe si uda w ten sposb. Przeszoci ju nie ma, wic nie czuj do niej niechci. Przyznaj, e to, co robie w przeszoci, miao miejsce rzeczywicie w przeszoci. Teraz jest teraz, wic z pewnoci twoje motywacje s ju inne, nie pora na powtarzanie bdw przeszoci i na obwinianie si za te bdy. Wystarczy, e zrozumiae, i nie tdy droga i e nie chcesz ich ju powtarza. Moe wydaje ci si, e nadal nie masz innych moli woci wyboru? Zapewniam ci jednak, e poczucie ograniczenia jest zudne. Z pewnoci z jakich nieuwiadamianych sobie przyczyn uzna e kiedy wyszo ograniczenia nad wolnoci i narzucie je sobie. Przypomnij sobie wszelkie motywacje (intencje), dla ktrych wy kreowae sobie taki ograniczajcy ci obraz wiata - obraz, w ktrym nie ma miejsca dla twej inwencji. Dotrzyj do pierwotnych przyczyn wy tworzenia w swym umyle obrazu rzeczywistoci, zgodnie z ktrym y jesz nieefektywnie i niesatysfakcjonujco. Twoje wierzenia o wiecie nie wiele maj wsplnego z rzeczywistoci, ale za to ukadaj twoje ycie tak, eby zawsze dostosowywa si do swych wyobrae. W ten spo sb tworzysz swoj indywidualn rzeczywisto i yjesz w niej, dopki jaki cios nie wyrwie ci z urojenia. 1 znw zachcam ci: przypomnij sobie motywacje, dla ktrych wykreowae tak rzeczywisto, jaka ci si nie podoba, a wtedy uwol nisz si od brzemienia przeszoci. Jest to moliwe, poniewa wsze wiat jest nieskoczenie bogaty i w zalenoci od motywacji, od ir /

cji, mona z niego wybiera do woli. Co chcesz wybra? Jaka jest two ja wola? Uzupenij ponisze zdania pierwszymi mylami, jakie pojawi ci si podczas czytania: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wybieram uywanie ycia, poniewa... Wybieram fizyczn niemiertelno, poniewa... Wybieram wieczne ycie, poniewa... Wybieram owiecenie, poniewa... Cigle nie mog si zdecydowa, co wybra, poniewa... Z powyszych propozycji z pewnoci nie zgodz si na...

To, co wybrae, decyduje o twojej drodze duchowej i o twoim y ciu. Zastanw si teraz, czy dokonae rzeczywicie najlepszego wyboru i czy akceptujesz wszystkie jego konsekwencje? A moe nie uwiada miasz sobie wszystkich motywacji swego wyboru? Moe masz nieczyste intencje wobec siebie? Moe to, co najwartociowsze, nie wydaje ci si wystarczajco atrakcyjne? Warto, eby pozna motywacje schowane w twej podwiadomej pamici. Twoje stare motywacje nie s ju twymi obecnymi, ale podwiadomo moe cigle wierzy w ich atrakcyjno lub wyszo. Jeli je poznasz, przestan sprawia ci kopoty i wprowa dza zakcenia w realizacji twych zamierze. To ci zapewni wiado mo, e nie popenisz ju wicej starych bdw z powodu starych motywacji. Jeli twoje wspomnienia s bolesne, warto dotrze do korzeni b lu nawet za cen zajmowania si blem, nawet za cen chwilowego nasilenia si blu, bowiem korzeniem blu jest zakamanie. Warto po zna pierwotn przyczyn, dla ktrej wybrao si kamstwo. Wtedy bl znika, poniewa znika i kamstwo, ktremu towarzyszy. Bl zni ka na zawsze, jeli pozwolisz, eby w twym umyle Bg zaj miej sce kamstwa. Jeli w przeszoci motywacj bya dla ciebie gupota, nie wahaj si nazwa jej gupot. Nie ma sensu kocha swej przeszoci, nie ma sen su kocha siebie za przeszo, bowiem kochanie siebie za cokolwiek jest nieporozumieniem. Kochaj siebie, poniewa jeste, poniewa potra fisz kocha. Kochaj siebie pomimo przeszoci. Patrz na siebie i swoj przeszo z mioci i wyrozumiaoci, a wtedy przestanie ona by dla ciebie brzemieniem. Kochaj siebie bezwarunkowo, a jeli czujesz niech do swej przeszoci, wykorzystaj j twrczo: przyznaj, e z rnych przyczyn, ktre obecnie nie s ju wane, wykreowae co, czego nie lubisz, a teraz wykreuj co znacznie korzystniejszego. Zasugujesz na to! A jeli wydaje ci si, e nie zasugujesz, e nie moesz sobie wybaczy przeszoci, to masz najlepszy dowd na nieczyste intencje wobec sie40

bie. Czy ktokolwiek moe mie poytek z twoich nieczystych intencji? Czy ktokolwiek moe odnie korzy z tego, e grasz przed nim ofia r samego siebie? Prawda, e niektrzy to lubi, e maj satysfakcj, widzc, e istnieje kto gorszy od nich. Ale w ten sposb zamykaj so bie drog do poprawy jakoci swego ycia. Czy chcesz ich w tym utwierdza? Wielu ludzi udaje, e jest lepiej, ni im si wydaje. Dziaanie jak gdyby" moe by korzystne na czas pracy z afirmacj i przyzwyczaja nia si do zmian. Ale przyzwyczajenie do ycia jak gdyby si yo" jest kamstwem. Mwienie o sobie i swoim yciu jak gdyby byo le piej" prowadzi do zagubienia si i utraty szansy na popraw wyobra e o sobie i wiecie, powoduje zamknicie si w wiecie pozorw lub nawet uroje. Wiele osb rezygnuje z wypisywania negatywnych myli przycho dzcych im do gowy podczas pisania afirmacji, gdy wydaje im si, e wtedy douj si", e wzmacniaj negatywnoci. Tymczasem jest ina czej - rezygnujc z analizy negatywnoci przechowywanych w pod wiadomej pamici, tracisz rozeznanie i nie wiesz, skd bra waciwe dla siebie afirmacje. Lekcewac opr podwiadomoci, moesz si po nadto narazi na zmaterializowanie tego oporu i uwierzy, e twoja podwiadomo nigdy nie zgodzi si na zmiany w t w y m yciu, e two ja rodzina bdzie ci od nich odciga itp. Jeli w twym umyle istnie je sprzeczno midzy pogldami podwiadomoci a twymi wiadomy mi deniami, zawsze zwyciy podwiadomo. Twj nowy program na ycie musi by atrakcyjny dla twej pod wiadomoci. Nie znaczy to jednak, e musisz jej ulega. Ona chtnie zgodzi si na proponowane zmiany, jeli j przekonasz o korzyciach i to wszechstronnych - pyncych ze zmian. Badaj swj umys, a prze konasz si, e niektre zmiany zajd w nim samoczynnie, podczas sa mego badania: 1. Jeli uwiadomisz sobie, e motywem twego dziaania bya gu pota, uwolnisz si od niej. Podwiadomo nie lubi kierowa si oczywist gupot - Co innego, jeli gupota ma wszelkie pozory mdroci! 2. Twoje negatywne myli - a szczeglnie te natrtne - wykorzy stuj jako tematy dla swych afirmacji. Najlepszym sposobem na uoenie sobie dekretu afirmacyjnego jest wstpne napisanie antydekretu: wypisz wszystkie nieprzyjemne i gupie myli, jakie przychodz ci do gowy na jaki temat, a potem kad z nich zaneguj. W ten sposb moesz sobie stworzy genialny, najbar dziej odpowiadajcy t w y m potrzebom zesp afirmacji. Po trzech miesicach afirmowania (jeli pracujesz z dekretem) po wtrz wiczenie i u sobie uzupeniajcy antydekret, a potem 41

pracuj z nim dalej a do skutku. Nie martw si, e zabiera to a tyle czasu. Pomyl, ile czasu zajoby ci nauczenie si obcego j zyka. A jednak wielu ludzi podejmuje wysiek uczenia si jzy kw. Czy poytek z dogadania si z obcokrajowcem moe by wikszy od poytku z dogadania si ze sob i poprawy warun kw swego ycia? Czy moe by wikszy od poytkw pyn cych z uwiadomienia sobie wasnej doskonaoci i wszechmocy? Najlepsze afirmacje na wane dla siebie tematy moesz uoy tyl ko wtedy, gdy znasz swoje problemy, gdy nie jeste zadowolony z te go, co dotychczas dzieje si w twoim yciu. Tymczasem zdarzaj si osoby, ktre boj si przyzna do niezadowolenia i n a w e t stworzyy ideologi polubienia wszystkiego, co przynosi cierpienia i ograniczenia, a w dodatku nazywaj to pokor. Ukadajc sobie afirmacje i medytacje na tematy wzite z ksiy ca", byle tylko adne, bdziesz si czu jeszcze bardziej niezadowolony. Nie tra czasu na pikne swka, ktre nie rozwizuj adnych twoich problemw (np: Jestem soneczkiem w yciu mamy."). Podczas afirmowania autentycznej przemiany czsto nie bdziesz si czu komfortowo. Dyskomfort wynika z konfrontacji midzy now myl a twymi dotych czasowymi negatywnymi wyobraeniami o sobie i wiecie. Im bardziej jeste do nich przywizany, tym wikszy bl bdziesz odczuwa, uwal niajc si od nich, bowiem bl jest wysikiem trzymania si negatyw nych myli i emocji. Od wszystkich negatywnych wyobrae o sobie i wiecie mona uwolni si pod warunkiem, e si je pozna, nazwie i zmieni (przetransformuje). Wiedz, e jest pewna masa krytyczna negatywnoci, kt r uwalnia si wielkim wysikiem. Pniej jest ju znacznie atwiej. Mona sobie pomc w procesie uwalniania, afirmujc atwo przemia ny pozytywnej. Wszystkie niekorzystne mechanizmy i struktury funk cjonowania mona zmieni, a warunkiem jest poznanie ich i odkrycie czego lepszego. Odkrywajc to lepsze, warto korzysta z intuicyjnej, duchowej inspiracji. ycie, jak gdyby nie mia problemw, spotguje tylko problemy, ktre lekcewaysz. Lepiej je rozwizywa, podnoszc jako swego y cia i mylenia, zamiast udawa, e ju jest najwysza. ycz ci, eby ci si udao zaprogramowa w podwiadomoci me chanizmy gwarantujce ci automatyczne odnoszenie sukcesw w yciu i rozwoju duchowym, wiczenie czyni mistrzem, a przyzwyczajenie sta je si drug natur. Nie masz najmniejszego p o w o d u godzi si na przyzwyczajenie do ogranicze i negatywnoci. Kocham siebie niezalenie od tego, co robiem w przeszoci. Wybaczam sobie ca przeszo, poniewa kocham i szanuj siebie. 42

Poniewa kocham siebie, to uwalniam przeszo i stare zwizki. Z mioci do siebie patrz na swoj przeszo. Poniewa kocham i szanuj siebie, to buduj sobie now, pikniejsz, wspanialsz, mdrzejsz, bogatsz przyszo.

Oczyszczanie intencji
Oczyszczaj swoje intencje. Gdy masz czyste intencje, to twoja dro ga jest czysta i czysty jest te owoc urzeczywistnienia; nikt nie moe ci zwie i oszuka; nikt nie moe ci skrzywdzi. Czyste intencje zawsze chroni ci przed negatywnociami. Odpowiedz teraz na pytania: 1. Czy chcesz urzeczywistni prawd czy tradycj? 2. Czym si kierujesz w swej praktyce - tradycj czy skuteczno ci, ktr moesz zaobserwowa? 3. Czy wybrae wieczne ycie czy owiecenie? 4. Czy masz cakowicie czyste intencje wobec siebie? A wic czy: cakowicie sobie przebaczye? ufasz sobie i swym zdolnociom? masz wiadomo swego bezpieczestwa i swej niezalenoci? czujesz si dobrze, niezalenie od opinii, myli, wiedzy i obe cnoci innych ludzi? - czy dobrze o sobie mylisz czy tylko dobrze mwisz, udajc, e wszystko jest w porzdku? - czy masz wiadomo (lub choby jej zalki), e twoja prawdzi wa natura jest dobra, czysta, doskonaa, w swej istocie Boska?

Przyjrzyj si odpowiedziom, jakich udzielie, a potem uczciwie okrel sobie intencje, jakie masz do oczyszczenia. Jeli nie moesz wytrzyma sam ze sob, to przyznaj, e nie mo esz zaakceptowa obrazu siebie, jaki sam sobie stworzye. Poniewa jednak to ty sam zrobie z siebie karykatur Boskiej istoty, tylko ty sam jeste wadny powrci do wiadomoci swej Boskoci. Wymaga to wiele pracy, konsekwencji w myleniu i dziaaniu, a przede wszyst kim uczciwoci wobec siebie i otoczenia. Uwiadom sobie prawd, ktra brzmi: jeste obrazem i podobiestwem Boga, wic przesta wreszcie myle o sobie negatywnie. Bdzie to niewtpliwie przykre i bolesne, ale eby uwiadomi sobie sw Bosko, musisz pozna mo tywacje, dla ktrych jej zaprzeczye i - by moe - nadal zaprze czasz. Musisz pozna motywacje, dla ktrych wykreowae si na an4:

ty-Boga, Jego ofiar iub karykatur. Musisz je pozna po to, eby wi cej ich ju nie powtarza. By moe tkwi one gboko w twej pod wiadomoci i wydaj ci si teraz jedyn prawd, jedyn witoci? Czy w obronie tej witoci cierpisz i znosisz bl, czy moe nawet je ste gotw odda ycie? Pomyl przez chwil! Czy wszechpotny Bg potrzebuje takich niewydarzonych obrocw? Czy prawda moe by tak saba, eby trzeba byo za ni umiera? Walka i mier to tyl ko rne formy ucieczki przed poznaniem prawdy, ktre moe by bardzo bolesne dla ludzi przywizanych do swych kamstw. Znam przypadki ludzi, ktrzy tworzc swoje alternatywne antyboskie wiaty, nie wahaj si wciga w swoje kamstwa i urojenia wielu innych i przez rne manipulacje tworz sobie zaplecze do odnawiania tych uroje w nastpnych wcieleniach. Wbrew pozorom, nie tak trudno spotka ludzi uwaajcych si za wcielenie herosw kulturowych, aniow, diabw, a nawet kosmitw. U podstaw ich bdnych przekona najczciej kryj si rytuay misteryjne, podczas ktrych uywano halucynogenw i hipnozy. Procedura oczyszczania intencji 1. Ustal jedn, dwie lub trzy intencje dziennie, ktre chcesz oczy ci i nazwij je. 2. Zrelaksuj si w spokojnym miejscu. 3. Wypowiedz modlitw, np.: niech wszystkie moje intencje doty czce... zostan natychmiast oczyszczone i jako czyste wrc do mnie". Powtrz to jeszcze dwa, trzy razy i podzikuj. 4. Wejd w medytacj i powtarzaj: pozwalam, by wszystkie moje intencje dotyczce... oczyciy si teraz cakowicie". Koncentruj si na przepywie czystej energii z czubka twej gowy. 5. Pozostajc w medytacji powtrz kilka razy: pozwalam, by wszystkie moje czyste intencje dotyczce... ugruntoway si w moim umyle". 6. Posied chwil w medytacji bez tematu, podzikuj i wyjd z medytacji. 7. Posied chwil w ciszy i spokoju. Proces oczyszczania intencji mona wczy do duszej medytacji. W pierwszej kolejnoci warto oczyci swoje intencje dotyczce siebie, swego ciaa, swego ycia, swego i innych rozwoju, swojej i innych dro gi do owiecenia, swego i innych owiecenia, swoich zwizkw z bliski mi ludmi itp. Pamitaj! - oczyszczenie intencji to nie jednorazowa modlitwa czy medytacja, ale proces, ktry daje trwae efekty dopiero po jakim czasie!
44

Karma
Aby osign pen samorealizacj, naley oczyci wszystkie in tencje dotyczce wszystkich dziedzin ycia (niektre dziedziny mog nie mie karmicznego obcienia). Nie oczyszczone intencje z przeszo ci pozostawiaj lady w karmie, a lady te czasem s przyczyn niemi ych zdarze i kiepskiego samopoczucia. Karma to przyczynowo na szego ycia, czyli wadza nad nami. To mechanizmy i procesy kierujce naszym yciem jak gdyby spoza nas", a jednak tylko my sami stwo rzylimy je, kierujc si pragnieniami i niechciami (czyli emocjami) oraz niewiedz. Uywajc medytacji i modlitwy, oczyszczajc intencje, uwalniamy si od tyranii emocji, od wadzy przeszoci nad nami, a poddajemy si uczuciom wyszym i intuicji (mioci, radoci, szczli woci), poddajemy (powierzamy) nasze ycie Bogu, czyli naszej pier wotnie dobrej i czystej prawdziwej naturze: Boska istota ma nie podzieln wadz nade mn". Wtedy karma znika, a jej miejsce zajmuje intuicyjna mdro. Gdy karma w jakiej dziedzinie jest przepracowana w 100% lub gdy nie ma jej wcale, nie warto na tym obszarze podejmowa adnych dziaa. Zwykle te nie odczuwamy chci, by tu dziaa. Po przepraco waniu ponad 50% karmy, oczyszczanie jest uatwione i nie wymaga ju takiego wysiku jak wczeniej, postpuje zwykle szybciej. Karma duchowa okrela zwizki z Bogiem, Mistrzem, Szko i moliwociami posugiwania si praktykami rozwoju i metodami taki mi jak medytacja czy modlitwa, ktrych efektywno jest uzaleniona od motywacji. Karma zwyka obejmuje zakres dziaa w sferze mate rialnej (gospodarka, praca, zwizki). Istniej dwa pogldy na temat tworzenia i dziaania karmy: 1. Bardziej popularny, zakada, e karma powstaje w wyniku uczynkw, ktre mog by przyczyn niekorzystnych sytuacji i zdarze yciowych. Pogld ten opiera si na powierzchownej interpretacji zasad karma-jogi (jogi czynu) i nie moe zosta uznany za wystarczajcy. 2. Bardziej subtelny pogld na genez karmy zakada, e powstaje ona wskutek naszych motywacji, z ktrych nie wszystkie musz zosta zrealizowane, gdy wiele z nich wzajemnie si wyklucza, powodujc stan nieustajcego zamieszania w umyle czowieka mylcego i uniemoliwiajc zgromadzenie wystarczajcych si na zrealizowanie planw. Panuje pogld, e wszystkie tendencje karmiczne, ktre raz po wstay, musz si koniecznie zmaterializowa, wypali. (Ostro sformuo wa to Jezus, uczc, e jeli pomylae, e zabie, to ju zabie). Na

45

szczcie myli, ktrych nie wzmacniamy, nie karmimy" energi przez koncentrowanie si na nich, trac moc, a gdy rozwijamy przeciwstawne im myli, wtedy zostaj one wyparte z umysu lub rozbite. Mechanizm karmy jest konsekwentny, gdy dopki kierujemy si jakimi motywami postpowania, dopty szukamy wszelkich moliwo ci zrealizowania ich, nawet wtedy, gdy nie jestemy wiadomi motywu lub potpiamy nasz nieuwiadomion motywacj. Jest to najwaniejszy p o w d , dla ktrego warto poznawa wszelkie motywy swego dziaania i wszelkie mechanizmy, w ktrych si realizuj. Temu celowi suy me dytacja wykorzeniania znana z b u d d y z m u i Maha-ati jogi, ktra znajdu je w procesie regresingu wane zastosowanie przy pewnej modyfikacji w stosunku do pierwowzoru. Regresing wykazuje, e czowiek moe uwolni si od karmy prze szoci poprzez zmian swych motywacji i decyzji. Co wicej, widzimy, e moe znacznie efektywniej funkcjonowa w s w y m dotychczasowym lub nowym rodowisku. Widzimy te, e czowiek moe zaprzesta tworzenia karmy, g d y opanuje wszelkie mechanizmy bezwysikowego, spontanicznego, efektywnego funkcjonowania. Do czasu jednak, gdy na stpi uruchomienie tych spontanicznych mechanizmw, naley wyko rzystywa twrcze moliwoci umysu, by tworzy sobie now, lepsz karm (a wic przeprogramowa umys w kierunku zaakceptowania zdolnoci, ktre tkwi w umyle kadego z nas pod mask zakamania, przywiza i niewiedzy). Kroczc duchow ciek, warto zna p r a w o przyczynowoci: wszystko ma swoj przyczyn i swoje nastpstwa. Prawo karmy jest t czci prawa przyczynowoci, ktra odnosi si do ludzi, a zostao wy odrbnione ze wzgldu na atrybut wolnoci twrczej, ktrym czowiek rni si od innych istot. Karma - w odrnieniu od praw ewolucji jest programem otwartym, czyli takim, w ktrym aktywny umys moe dokonywa istotnych zmian i korekt. Zmiany te powinny by jednak zgodne z zasadami korzyci dla wszystkich istot i p o d d a n e prawu mi oci. Lekcewaenie tych zasad prowadzi do konfliktw z siami, kt rym nie mona sprosta, natomiast intuicyjne poddanie si spontanicz nym dziaaniom inspirowanym przez duchowe myli i uczucia uwalnia od koniecznoci poddawania si p r a w o m ewolucji. Nasza prawdziwa natura jest doskonaa. Nie ma w niej programw chorb, starzenia si i umierania. Te programy s kodowane w umyle na skutek infekcji te lepatycznej, na skutek koncentrowania zainteresowa na ludziach i ich przeyciach, zamiast na sferze Boskoci i prawdy. Jak dugo chcesz po znawa ludzi i tajniki ich umysw, tak dugo poddajesz si ich wyo braeniom i emocjom, z ktrych cz nosi wyranie destruktywny cha rakter. Jeli wic chcesz uwolni si od karmy, od przymusu umierania, wcielania si i cierpienia, koncentruj swj umys i swoje zainteresowa nia na sferze Boskoci, w ktrej istnieje jedyne dobro i to dobro najwy46

szej jakoci. Naucz si wic akceptowa najwysz jako swego ycia i najwysz jako swych myli. Niech wszystkie twoje myli i dziaania charakteryzuj si najwysz jakoci! Niech twoje ycie stanie si jed n, nieustajc medytacj! Karma indywidualna to indywidualny, otwarty program na ycie, ktry posiada kady czowiek. rdem karmy s intencje (motywacje, zamierzenia). Nale one do trzech grup: - pragnienia (przywizania), - niechci (negatywne przywizania), - niewiedza (niezdolno do rozumienia subtelnych praw). Intencja zaley od woli. Naley jednak pamita, e najczciej gwny motyw jest ukryty gboko w podwiadomoci i wcale nie wy glda tak piknie, jak bymy chcieli. Mona go rozpozna i zmieni; podda Bogu i w ten sposb oczyci. Gdy intencja jest oczyszczona, karma zmienia si, ale pozostaj je szcze przyzwyczajenia, czyli wzorce zachowa, wzorce mylenia (struk tury poznawcze), wzorce wibracyjne emocji oraz inne zoone wzorce energetyczne (np. transw, chorb, narkotykw, hipnoz). Gdy jestemy w medytacji, nie zasilamy energetycznie owych wzorcw, ale nie zna czy to, e w ten sposb one znikaj. S matrycami, ktre w kadej chwili mog odnowi swe funkcje, gdy tylko znajdziemy si w podob nej sytuacji do tej, w ktrej je zakodowalimy. Sabsze z tych wzorcw mog zosta wykasowane podczas oddychania oczyszczajcego (np. rebirthing), ale z silniejszymi trzeba sobie radzi w zupenie inny sposb: 1. Mdl si o uwolnienie od wszelkich starych wzorcw dotycz cych czego (np. jakiej choroby). 2. W medytacji wykorzeniania wr pamici do czasu, gdy je za kodowae. 3. Przypomnij sobie, po co ci byy potrzebne. 4. Wprowad nowe, silniejsze wzorce energetyczne koncentrujce si na przepywie przez twj umys i ciao Boskiej wibracji (np. czystej, uzdrawiajcej wibracji Boej mioci). 5. Powtarzaj procedur przez kilka dni, a do wystpienia wyra nej poprawy. I pamitaj, eby nie stara si o cokolwiek podczas wiczenia. Niech si dzieje! 6. Systematycznie podno sw samoocen i ugruntuj si w ufnym otwieraniu swej wiadomoci na Boga. Kiedy nasz umys by czysty, wolny od wszelkich wzorcw, a jednak niczego nam nie brakowao z wyjtkiem wiadomoci Najwy szego Dobra. Nie majc tej wiadomoci, szukalimy prawdy i w tym 47

poszukiwaniu zakamalimy si, czerpic z niewaciwych rde informacji. Kroczc duchow ciek, musimy powrci do rda prawdy i mocy, ktre tkwi w naszej prawdziwej, wewntrznej Boskiej istocie, musimy oczyci intencje i umys ze starych, nieefektywnych, ogranicza jcych wzorcw mylenia i dziaania. Jest to moliwe dziki otwarciu si na Informacj Najwyszej Jakoci - delikatne, subtelne energie, ktre po uwiadomieniu sobie ich obecnoci i uwolnieniu si od przeszkd mentalnych przejawiaj potn moc sprawcz (czyli wadcz), na czym polega ich p r z e w a g a n a d wszystkimi innymi wibracjami, energiami i wydarzeniami. Warto zacz od wyrobienia w sobie zaufania do tych mocy. Po uwolnieniu si od karmy pozostaje si w stanie z w a n y m akarma (wolnym od karmy). Jak pisaem, karma jest otwartym programem na ycie, wynikaj cym z intencji, a zakodowanym w umyle przez wzorce energetyczne i czynnociowe. Jeli s one gboko zakorzenione, przenosz si na na stpne wcielenia. Oczekiwanie, e karma wypali si sama bez zmienia nia motywacji i wzorcw jest dobre dla tych, ktrzy wybrali wieczne ycie za cen przykucia do koa narodzin i mierci, za cen nasilajcego si cierpienia; jest nieefektywne. W niektrych tantrycznych szkoach panowao przekonanie, e mona przechytrzy karm - dokonywano wic w autohipnozie lub hipnozie zabiegu przemieszczenia sekwencji czasowych, pomieszania ich tak, eby adept nie mg zorientowa si w zalenociach przyczynowo-skutkowych. Twierdzono przy tym, e czas nie istnieje, wic nie ma adnych przyczyn i skutkw. Tak wia domo czsto uzyskiwano dziki uyciu halucynogenw. Znane mi s przypadki przeniesienia z poprzednich wciele takiego zamtu, charak teryzujcego si utrat orientacji czasowej i niezdolnoci do konse kwentnego mylenia i przewidywania skutkw swych dziaa. W medytacji take zdarza si utrata poczucia u p y w u czasu. Nie znaczy to jednak, e dla owieconych czas znika. Znika tylko przywi zanie do u p y w u czasu. W czarnej tantrze uczono, e czasem mona dowolnie manipulowa, e mona wlatywa w inn czasoprzestrze, by przechytrzy karm, by unikn skutkw silnie obciajcych, destruk tywnych praktyk jako ywo przypominajcych satanistyczne sabaty, a czasem i bardziej drastycznych. Z n a n e s rwnie p e w n e narkotyki wprowadzajce w transy wiadomoci pozaziemskiej i to dziki nim niektrzy maj wspomnienia" z ycia na innych planetach. Obciajce skutki takich praktyk naley odreagowa w medytacji regresywnej po przygotowaniu si przez afirmacje oczyszczania umysu, a potem medytowa najpierw nad cakowitym oczyszczeniem umysu, a dopiero po jakim czasie nad jego czystoci. Ludzie majcy podobne motywacje i wzorce przycigaj si w pewnych grupach, na pewnych obszarach. Komunikujc si z sob i przebywajc w pobliu, wzmacniaj swe wzorce energetyczne i funk48

cjonalne i tworz wsplne myloksztalty, z ktrych korzystaj przez podwiadom telepati. Obecno innych jest niezbdna w procesie uczenia si - kodowania pamici we wzorce czucia, mylenia i dziaa nia. Jednak w procesie oczyszczania, odkodowania umysu, niezbdna jest wiadomo obecnoci Boga (nie wystarczy sam fakt Jego obecno ci). Za obecno innych ludzi, szczeglnie nieoczyszczonych i inicjo wanych w praktyki, od ktrych uwalniamy si, moe stanowi ogrom n przeszkod. W procesie oczyszczania si mona uwolni si od wszelkich wzorcw zachowanych w pamici. Oczyszczanie moe przebiega znacznie szybciej ni kodowanie - jeli czujemy si bezpiecznie z zacho dzcymi zmianami i z intuicj. Trzeba jednak pamita, e trudnoci w oczyszczaniu s wprost proporcjonalne do czasu i energii, jakie wo ylimy w ugruntowanie bdnego programu. W toku ewolucji cykl dojrzewania karmy - materializacji skutkw naszych intencji - skraca si. Obecnie wyglda on mniej wicej tak: po trzech dniach od podjcia decyzji i utrzymywaniu jej w umyle zaczy n a m y odczuwa zmiany samopoczucia. Jeli kontynuujemy je, to po trzech miesicach odbijaj si one na zdrowiu i ugruntowuj w pod wiadomoci. Dalsza kontynuacja powoduje przejcie tendencji w stan chroniczny, a po okoo trzech latach w stan trway. Jeli nie zmienimy jej i utrzymujemy nadal, to po dwunastu latach staje si wzorcem karmicznym, przechodzcym na nastpne wcielenia. Trwae skutki karmiczne mog jednak pojawi si wczeniej, n p . ju po jednorazowym zastosowaniu hipnozy lub narkotykw. Tendencje karmiczne mona trwale zmieni dziki medytacji wykorzeniania i modlitwie. Nie dziw si, jeli trudno ci przeprogramowa niektre aspekty i dziedziny ycia. Jeli w rnych szkoach w intencji owiecenia, zba wienia czy doskonaoci wykonywano jedn praktyk przez dziesitki lat lub p o w t a r z a n o z u p o r e m maniaka jeden pogld, koncentrujc na nim ca uwag i wszystkie siy, to musia ugruntowa si i on, i jego motywacja. Czsto byy to praktyki bdne, ale wykonujcy je adept moe by do nich przyzwyczajony i przywizany, a nawet m o e by przekonany o czystoci swoich intencji i wyjtkowych kompetencjach swego nau czyciela. Moe te z atwoci odnawia swe praktyki w nastpnych wcieleniach. Czsto czuje si zobowizany do odnawiania zwizku ze swym byym guru. Niejednokrotnie ponowienie praktyk i intencji po woduje silniejsze obcienia karmiczne ni pierwotna inicjacja i pier wotny motyw. Nie wpadaj w panik! Dziki twej cierpliwoci, konsekwencji, otwartoci na Boga i ufnoci, cay twj umys moe zosta oczyszczony i uzdrowiony. Moe wypeni si czyst, bezwysikow spontaniczno49

ci. Nawet jeli w hipnozie wmwiono ci, e nie ma Boga, a jest tylko guru i tylko na niego moesz liczy. W przeszoci twoje pragnienia i awersje mogy zosta wzmocnio ne wskutek stosowania bdnych praktyk na ciece duchowej albo wskutek stosowania waciwych praktyk, lecz z nieczystymi intencjami. Nieczyste intencje wobec siebie lub nauczyciela mogy nas w przeszo ci pchn w kierunku le rozumianego rozwoju lub ku niewaciwym celom. Istnieje zasadnicza rnica midzy deniem do wiecznego ycia lub niemiertelnoci (co jest moliwe tylko przez przeduanie acucha reinkarnacji i utrzymywanie stagnacji zamiast rozwoju), a deniem do owiecenia (gdy jest to zgoda na ewolucj). Wybierajc wieczne ycie, przykuwasz si do cielesnej formy istnienia i naraasz na narastanie cierpienia, gdy przeciwstawiasz si naturalnemu porzdkowi. Wybiera jc owiecenie, zgadzasz si na ewolucj.

Zasugujesz na sukces
Dla ewangelikw i wielu joginw odnoszenie sukcesw w yciu jest miar otwartoci na przyjcie darw Boga, na przyjcie Jego aski. Zasugujesz na sukces - to prawda. Sta ci na sukces - to te prawda. Jeste go godzien! Dlaczego wic nie odniose dotychczas sukcesu, ktry byby two im na cae ycie? Praktyka wskazuje, e to, o czym mylimy, staje si nasz rzeczy wistoci. Nasz, a nie jak obiektywnie i niezalenie od nas istniejc. To prawda, e wielu ludzi podziela twoje pogldy i e ty podzie lasz ich pogldy. Ale upieranie si, e wikszo ma racj jest kam stwem albo lenistwem umysowym i niechci do spojrzenia na wiat inaczej. Gdy potrafisz spojrze na wiat odmiennie ni wikszo, spo strzegasz, e funkcjonuje on zupenie inaczej, ni wydaje si to wik szoci, inaczej ni dotd tobie si wydawao. ycz ci, by mia odwa g oglda taki wiat, jaki jest, a nie taki, jakim przedstawiaj go massmedia. To korzystne, gdy stajesz si bliszym prawdy, cho wik szo - jak to wikszo - chce mie racj i nawraca ci na swoj prawd". Ludzie z pewnoci przestan ci nawraca, gdy zrezygnu jesz z pragnienia nawracania ich i zdobywania poplecznikw dla swo jej prawdy". To, czym zajmujemy si w naszym umyle, urzeczywistnia si w naszym yciu. Znaczy to, e stwarzamy swoj rzeczywisto za po moc mylenia. Nie tylko moemy j stwarza, ale stwarzamy j nawet wtedy, gdy nie planujemy jej tworzy, gdy negujemy jej istnienie. Czy to moe by prawd?
50

Przyjrzyjmy si faktom: Zasugujesz na sukces, a jednak nie odniose go. Gdzie wobec te go podziaa si prawda tego twierdzenia i jego moc? Jestem gotw za oy si, e nie odniose sukcesu dlatego, e masz interes w tym, e by go nie odnie. Jak czsto bae si, e inni bd ci go zazdroci, moe nawet przeladowa z jego p o w o d u ? Jak bardzo bae si, e przyjaciele opuszcz ci, gdy zobacz, e ju nie jeste taki jak dawniej? Jak czsto kajae si za swoje grzechy, a nawet za grzechy, ktrych nie popenie, mwic: moja w i n a " ? Jak czsto mwie: Panie, nie je stem godzien..."? Jak czsto bae si, e sukces przewrci ci w gowie i napeni pych? Jak czsto wyrzekae si bogactwa i sukcesw, majc nadziej na nagrod w Niebie"? Jak bardzo boisz si, e na sukces trzeba ciko pracowa, tak ciko, e nie masz na to ochoty i si? Jak b a r d z o nienawidzie innych za sukcesy, ktre odnosz, za pienidze, jakie maj, za kobiety, mczyzn...? Czy majc pogard dla ludzi sukcesu, mgby szanowa siebie ja ko jednego z nich? Swymi mylami tworzysz swoj rzeczywisto. Majc wyobraenie o kretystwie bogatych, spotykasz bogatych kretynw. A przecie twoja godno nie pozwala ci na skretynienie. Wolisz wic zrezygnowa z bo gactwa, by zachowa godno, nie zdajc sobie nawet sprawy z tego, e twoje negatywne myli na temat bogactwa i sukcesu przeje wraz z innymi treciami sierminego socjalizmu i ubogiego chrzecijastwa... Niezalenie od kogo pochodz twoje negatywne myli, i tak tworz twoj negatywn rzeczywisto. W ten sposb wczasz si w proces wsptworzenia negatywnej rzeczywistoci razem z tymi, od ktrych przeje pogldy i wyobraenia. Czy pienidz moe by nieczysty? A moe ludzie, ktrzy tak my l, maj nieczyste intencje wobec pienidza i korzystania z pienidzy? Myl jest twrcza. Jeli w twym umyle przewaaj negatywne myli na temat sukcesu, nie dziw si, e go nie odniose. Od maego jestemy przyzwyczajani do ycia cudzymi sprawami i pogldami, do ycia cudzym yciem: bohaterw, rodzicw, przywd cw... W efekcie nasze wasne ycie wydaje n a m si n u d n e , nieatrakcyj ne, niewane. Chcemy b u d o w a siebie na miar wyobrae i legend o innych. I to ma by nasz sukces! W pewnym momencie okazuje si, e to ju nie ty yjesz, ale yje jakie dziwactwo w tobie i truje ci cu dzymi problemami. Zajmujc si cudzymi problemami, liczysz na to, e inni maj obowizek myle za ciebie - na zasadzie rewanu. Tymcza sem jednak sam jeste odpowiedzialny za swoje myli. Wybr motywu zaley tylko od ciebie, poniewa masz woln wol. Tego wyboru nie dokona za ciebie hipnotyzer ani guru, ani rodzice, ani nikt inny. Tylko ty moesz zdecydowa o sobie. Mam nadziej, e naleysz do tych, kt51

rzy maj ch i wol poprawy jakoci oraz zwizkw, jakie tworz z ludmi.

warunkw

swojego

ycia

Wielokrotnie moi znajomi, dowiedziawszy si, e d u o zarabiam, reagowali w dziwny sposb. W ich oczach pojawia si bysk olnienia, po czym proponowali: to podziel si ze mn" lub zatrudnij mnie do tego". Chtnie wziliby na siebie cz mojej pracy, eby mnie odciy. Nie myl przy tym o przygotowaniu do takiej pracy, jak wykonuj, o tym, e zdobycie waciwych kwalifikacji zajoby im wiele czasu i wymagaoby wysiku. Znacznie atwiej byoby im znale rdo do chodw w tym, na czym si znaj, ale jeszcze od nikogo z nich nie usyszaem: naucz mnie, jak to si robi?". Jest niezwykle wane, by nauczy si koncentrowania na twr czym potencjale swego umysu, na atwoci w rozwizywaniu proble mw. Co p r a w d a czeka ci kawa solidnej, systematycznej pracy nad przeprogramowaniem swych nastawie, ale to si opaca. By moe po jawi si chwile zwtpienia, poczucia bezsensu. Nie poddawaj si im! Wanie w takich chwilach trzeba si zdyscyplinowa, wzi w gar i przepchn to, co twj podwiadomy umys chciaby odrzuci. Nie wiem, ile masz lat, wic sam policz sobie, ile lat wychowywa li ci inni, ile czasu i wysiku woyli w to, eby by do nich podobny. Czy jeste gotw powici sobie cho '/s czasu i wysiku, ktry po wicili tobie oni? Jeli tak, to jeste na najlepszej d r o d z e do sukcesu. Teraz wyznacz sobie konkretne cele i konkretne daty ich zrealizowania. Uyj wszystkich sposobw, yby zmieci si w terminie. I niech to b d uczciwe sposoby! Zbadaj, w co inwestujesz swj czas. Wylicz go bardzo dokadnie. Zrb to w tej chwili! A teraz pomyl: wszystkie moje inwestycje przynosz zysk wprost proporcjonalny do czasu i energii, jakie in westuj w swoje cele. Myli maj moc. Moesz si o tym przekona. Afirmuj sobie co fajnego, powtarzajc, e na to zasugujesz. Wybierz rozsdnie, poniewa to si stanie. (Ale nie wybieraj miliarda w totolotku, jeli nie wiesz, na co przeznaczy te pienidze - tu dziaa inne prawo). Potga myli jest ogromna. Spjrz, ilu ludzi kombinuje, jak zaszkodzi innym. I zwykle im si to udaje. Dlaczego by wic nie sprbowa pozytywnego oddzia ywania? Teraz musisz si jeszcze dowiedzie, e nie wszystkie myli maj moc kreatywn. Ludzie, ktrzy tego nie rozumiej, zostaj racjonalnie mylcymi filozofami lub bujaj w obokach. Moc maj te myli, ktre s zrozumiae dla podwiadomoci przez ich namacalno, a wic te, ktre moemy sobie wyobrazi i odczu. Jeli podwiadomie przypisu jemy pozytywnemu pojciu negatywn tre lub uczucie, to efekt afirmowania tego pojcia bdzie negatywny (np. doprowadzi do nieporo zumie). Pozytywnie realizuj si tylko pojcia, pod ktre podkadamy 52

jednoznacznie pozytywn tre. Myli i pojcia abstrakcyjne - pozba wione dla nas znaczenia - nie mog si zmaterializowa. Dla wielu lu dzi takimi abstrakcyjnymi pojciami s: bogactwo, mio, nieskoczo no, bosko, owiecenie, doskonao. Umys nie zna treci, ktre si za nimi kryj i moe mie rne dziwaczne wyobraenia na ich temat. Jeden z moich przyjaci podczas podry samochodem zatrzyma si w lesie, by wykona medytacj. Medytowa na temat obfitoci i bez pieczestwa. Po medytacji przecign si, otworzy oczy i ujrza, jak do lasu wjeda kilka policyjnych samochodw (bezpieczestwo), a za chwil z owych samochodw wypada wiele psw. Oto przykad byska wicznej materializacji. Na szczcie znane s sposoby nauczenia si jednoznacznego pod kadania pozytywnych treci pod pozytywne pojcia. Najlepszym z nich jest kontemplacja na temat danego pojcia. Innym jest uwolnie nie si od negatywnych skojarze zwizanych z pojciem lub cech. Je li tego nie dokonasz, twoja wyobrania bdzie ci cigle przesaniaa rzeczywisto, a ty cigle bdziesz w jej wadzy. Jeli chcesz by wol nym, musisz uwolni si od ograniczajcych ci myli i wyobrae. Wielu chciaoby wykreowa sobie szczcie, bogactwo, wolno, itp. I nie udaje im si! Nie mona sobie wykreowa ani bogactwa, ani wol noci. Mona je sobie tylko uwiadomi i zaakceptowa je, w czym afirmacje bywaj pomocne. Ty masz tylko okreli, co z caego bogac twa chcesz uywa i do czego. Najwaniejsze jest jednak, by oczyci swoje intencje dotyczce bogactwa i korzystania z niego. Twoje sukce sy na duchowej ciece s jednoczenie Boymi sukcesami. Nigdy o tym nie zapomnij. Jeli rezygnujesz ze wiadomoci sukcesu, ze wiadomoci bogac twa, najwyej nadajesz si do zajmowania si magi, wrbiarstwem i udzeniem si, e zapewniaj ci one rozwj. Na duchowej ciece wiadomo bogactwa jest potrzebna, eby mg zaakceptowa zacho dzce w twym yciu, ciele i umyle pozytywne przemiany, by ci by o sta na kupowanie wartociowych ksiek, opacanie spotka z na uczycielami i odwdziczanie si za wszystko, co inni robi dla ciebie. Przecie zamiast zawraca sobie gow tob, mogliby w tym samym czasie zrobi co poytecznego dla siebie i dla swego rozwoju. Jeli potrzebni ci s porednicy, musisz si nauczy paci za ich prac i czas. Niewdziczno i poczucie niezrwnowaenia wydatkw i wpy ww powanie obciaj karm, wikajc w proces zacigania i spaca nia dugw. Mechanizm jest prosty: dopki masz dugi, jeste zamkni ty na wpywy. Wikszo ludzi ma zakodowany chytry mechanizm: gdy maj zapaci 10% swojego zarobku, to myl, e jak zarobi mniej - zaoszczdz. 1 tak zaoszczdzajc, trac dziewi razy wicej ni zao szczdzili. Sekret sukcesu jest zbyt prosty i atwy, eby wikszo ludzi 53

moga go zaakceptowa. Wikszo udzi si, e trzeba ciko pracowa i wykonywa jakie sekretne praktyki. Nie przyjdzie im do gowy, e wszystko, co potrzebne, ju maj, A wystarczy tylko otworzy si na cae bogactwo Boskiej istoty w sobie!

Dobrobyt
Kadego dnia uwiadamiam sobie, e dobrobyt jest czym dobrym i e je stem go godzien. Uwiadamiam sobie, e dobrobyt jest pomocny w rozwoju du chowym. Kadego dnia uwiadamiam sobie, e moje dziaanie jest dobre, e kade moje dziaanie pomnaa bogactwo i jest niewinne. Dostrzegam, e jestem godzien bogoawiestw ycia i wszelkich bogosawiestw Boga. Wiem, e bogactwem jest harmonijne ycie, bogactwem jest pogodny dom, bogactwem jest twrcza praca przynoszca wysokie dochody, bogactwem s znaczce kontakty z ludmi, bogactwem jest wewntrzny spokj poczony z si i wzrostem duchowym. Wiem, e bogactwem jest penia czystej mioci we mnie. Uwiadamiam sobie trwa obecno bogactwa w moim yciu. Teraz, ju teraz wchodz w now dla mnie epok, w now er mego y cia, ktra nosi imi: dobrobyt. Dostrzegam j we mnie i dokoa mnie. Dobrobyt jest tu i teraz. Zapraszam go z radoci, z otwartymi ramionami. W mojej twrczej wyobrani widz uzdrowienia sytuacji ekonomicznej, dotyczce mnie i wielu ludzi wok mnie. Jestem wdziczny za nie Bogu. Moja prosperujca wiadomo jest tak potna i ugruntowana, e ma moc wprowadzania najkorzystniejszych, najefektywniejszych praw i struktur ekonomicznych. Jestem bogosawiony dobrobytem. Wiem, e. moja wiadomo bogactwa jest potnym wsparciem dla caej ludzkoci. Oto wstpiem w Czyst wiato Bogactwa i mwi: dzikuj Ci, e jeste. Dostroiem si do aury obfitoci, ktra mnie otacza. Moje dostrojenie do aury obfitoci jest coraz trwalsze, coraz pewniejsze. Znajduj czas na drobne i wiksze przyjem noci w yciu. Chodz wyprostowany, pewien siebie, spokojniejszy ni do tychczas. Nabywam wiele nawykw odzwierciedlajcych moje bogactwo. Mj umys spontanicznie i intuicyjnie dba o mj atrakcyjny, przyjemny wygld. Chtnie chwal innych za dobro, jakie czyni. Gratuluj im szczerze i uczciwie. Z atwoci i czsto uywam pozytywnych, krzepicych sw, po niewa odzwierciedlaj one gbokie, radosne uczucia tkwice we mnie. Znajduj gboki sens i rado w pracy, jak wykonuj, oraz w moich dziaaniach i przysugach dla innych. Moja praca jest mioci w dziaaniu. Dlatego chtnie robi to, za co otrzymuj zapat. Moja praca jest przyjemno ci, poniewa jest twrcza. Moja twrczo jest korzystna i niewinna. Z radoci krztam si wok swego zdrowia i wygldu. I mam na wszy stko wystarczajco duo czasu.
>

Porzdkuj swoje ycie, wprowadzam w nie ad i harmoni z Bogiem. a two i chtnie sprzedaj zbdne dla mnie rzeczy, ktre mog si przyda innym. A kiedy ju odchodz, odczuwam rado i wolno nieobcionego ycia. Robi miejsce dla tego dobra, ktre zda ku mnie. Robi miejsce dla tego dobra, kt re kadego dnia przyjmuj wicej i chtniej. Szeroko otwieram si na okazje, ktre si pojawiaj. Witam je z otwartymi ramionami. Moje ycie jest pasjonu jce i wiem, e jest w nim nieskoczenie wiele dobra. Z atwoci dostrzegam to dobro i w peni z niego korzystam. Otwieram si dla radosnych rozmw o obfitoci. Otwieram si na moje dziaania i wzniose myli o bogactwie i dobrobycie. Otwieram si na zadowolenie z mojej twrczej pracy. Otwieram si dla krgu moich nowych przyjaci, atrakcyjnych, a przy tym lojalnych i uczciwych. Wszystkie moje dziaania i rozmowy s konstruktywne. Uwalniam si od nadmiaru zbdnych rzeczy i zbdnych znajomoci w moim yciu. Wchodz w czyst wiadomo Boga i wiem, e wszystko jest dla mnie moliwe. Otwieram si na nowego, spontanicznego, szczliwego mnie" - dzisiaj, tu, teraz i zawsze. Jestem ju daleko w przodzie z realizacj moich celw, z realizacj moich najwspanialszych marze. Jestem wreszcie zdecydowany i wolny, by spenia moje najwspanialsze, najpikniejsze marzenia. W mojej twrczej wyobrani dostrzegam jasn, wyran koncepcj siebie yjcego w dobrobycie. Znajduj czas na przegld moich celw i na ich aktualizacj. Widz i sysz przyjaci, ktrzy gratuluj mi moich sukcesw. Czuj, e moje wzbogacenie ju si dokonao. Teraz urzeczywistniam wielki sekret Bstwa: dobrobyt jest procesem wzrostu i towarzyszy wzrostowi duchowemu. Ju osignem bogactwo przez radosne jego zaproszenie. Dziel si nim z innymi, czym wzbogacam swj dobrobyt stokrotnie. Jestem wdziczny Bogu za wszystko, co mam, i za wszystko, co dostaj. Wiem, e Bg zapewnia mi bezpieczn, bogat przyszo. Chtnie wchodz w czyst wiato Boga i w czyst wiato bogactwa. Wiem, e Bg ma dla mnie wszystko, co najlepsze, wanie teraz, wic nie mam powodu pragn czegokolwiek wicej. 55

Teraz jeszcze mylisz: jakby to byo piknie, gdyby... Ale to tylko wspo mnienie z przeszoci, tej przeszoci, ktrej ju nie ma, ktrej nie war to odnawia, bo ju tak samo by nie moe. Szkoda? Wic otwrz si na co lepszego. Otwrz si, by z dnia na dzie spotykao ci co lep szego. I zaakceptuj to! Przecie istniejesz po to, by dowiadcza wszyst kiego, co najlepsze! Zapewne wiesz, e przyczyn wszystkich kopotw i niepowodze s pragnienia, awersje, niewiedza i gupota. I co z tego wynika? Podejmujesz decyzje, bo tak chcesz". W porzdku. Zawsze lepiej robi co, co si chce, ni robi co pomimo wewntrznego buntu. Ale to bardzo powierzchowna analiza motyww dziaania. Jeli chcesz by wolny w swych decyzjach, musisz sobie odpowiedzie na pytanie: Co kryje si za tym, e chc lub e nie chc?" Na to pytanie mona odpo wiedzie tylko w wyniku systematycznej obserwacji siebie, w medytacji polegajcej na cigym utrzymywaniu uwagi (bez wysiku i kontroli). Chc" i nie chc" to pragnienia i awersje. Za nimi czsto kryje si niewiedza i gupota. Kiedy le one u podstaw naszych decyzji, zwykle nie zdajemy sobie sprawy z ich r o d o w o d u i zadowalamy si tym, e wydaj si atrakcyjne. Pragnie i awersji uczymy si. To, co n a m si podoba, wydaje si przyjemne, chcielibymy zatrzyma, powtarza i zaczynamy tego pra gn, gdy jest to akurat poza naszym dowiadczeniem. To, co nam si nie podoba lub sprawia przykro, staramy si odepchn, odrzuci od siebie. Im bardziej z tym waczymy, tym wiksz niech w nas to wzbudza. Gdy rozwijamy niech, a nie potrafimy zrezygnowa z przy cigania i prowokowania tego, co nas drani, pojawia si zo i agresja. Jeli urojony przeciwnik okae si nieustpliwy, wtedy pozostaje tylko wycofanie si w bezsilnym lku. Bardzo czsto padamy ofiarami wa snej agresywnoci i strachu przed agresj. Rozadowanie zoci nie roz wizuje problemw - raczej je komplikuje, poniewa tera/, musimy je szcze liczy si z moliwoci odwetu. Na szczcie istnieje sposb uwolnienia si od tyranii emocji i gu poty. Wystarczy oczyci intencje wobec siebie i otoczenia, podnie wiadomo swego bezpieczestwa, przebaczy, a potem w medytacji zaakceptowa wyszo radosnego spokoju nad wszystkim, co nas do tychczas pasjonowao. Cay proces oczyszczania umysu z emocji zako czy si z chwil uwolnienia si od energetycznych wzorcw emocji za kodowanych w umyle najczciej przez telepati. Emocje znikaj, kiedy rozwija si wiadomo Boskoci i obecnoci Boskich cech w sobie. Bo skie wibracje maj tak potn moc, e wypieraj z umysu wszelkie wzorce emocjonalne. Wypieraj je tym atwiej, im chtniej przyznajemy, e dotychczasowe wzorce funkcjonowania pragnie i niechci nie s nam ju do niczego potrzebne. 58

Rozwj duchowy
Gdy zachodzcym w umyle przemianom towarzyszy intuicyjne otwarcie si na duchow Bosk inspiracj, wtedy m a m y do czynienia z rozwojem duchowym. Niektrzy nauczyciele buddyjscy zainfekowani chisk koncepcj piciu przemian, twierdz, e rozwj d u c h o w y jest zudzeniem, gdy nastpuj tylko przemiany cykliczne. Z koncepcji rwnowagi elemen tw in-jang wyciga si wnioski, e rozwj duchowy jednych pociga za sob konieczno u p a d k u innych, poniewa globalnie bilans dobra i za musi si wyrwna. Podobne pogldy s waciwe dla wielu szk dualistycznych, np. gnostyckich. Z koncepcji tej wynika, e roz wijajc si duchowo, ponosimy win za u p a d e k innych, a upadajc, przyczyniamy si do ich rozwoju. Co wicej, biorc na siebie win i negatywnoci innych, pono oczyszczamy ich i uatwiamy rozwj. Za oczyszczajc siebie - pono zrzucamy swoje negatywnoci na in nych (w wyniku pewnych praktyk magicznych jest to rzeczywicie moliwe, ale nie ma to nic wsplnego z transformacj zachodzc w procesie duchowego rozwoju). Wielu ludzi uwaa, e do rozwoju duchowego konieczne s rne praktyki wywoywania odmiennych stanw wiadomoci. Twierdzi si wic, e na duchowej ciece mona i naley osiga postpy dziki transom, autohipnozie, hipnozie, telepatii, a nawet zachca si adeptw do uywania halucynogenw. Tymczasem owiecony umys jest wolny od wszelkich u w a r u n k o w a i zalenoci, jest czysty i przejrzysty, a wic wolny od wszelkich wzorw transw, narkotykw, emocji, cho rb itd. Jeli nie znasz medytacji, to istotnie mog ci pociga perspekty wy doznawania czego nowego za pomoc narkotykw czy wyobrae. Ale znajc medytacj i kontemplacj, masz wiadomo, e adne wizje astralne nie mog si z nimi rwna. Zdarza si jednak, e osoby, ktre nauczyy si medytacji, a wcze niej uyway rodkw zawajcych wiadomo w sferze astralnej, czuj si przywizane do swych astralnych wizji oraz do treci, jakie z nimi si wizay. S take przyzwyczajone do wczeniejszych praktyk, ktre teraz utrudniaj im medytacj i akceptacj intuicji. W niektrych szkoach praktyki oparte s na eksterioryzacji (np. ekankar). W innych uczy si telepatii, mediumizmu, czytania cudzych myli, manipulowania w cudzych umysach, przenoszenia wiadomoci do innych ludzi, trupw lub przedmiotw w celu uwiadomienia sobie jednoci z nimi lub oywiania ich sw energi. Wielu zwolennikw wy raa pogld, e wrbiarstwo jest wietn praktyk rozwoju duchowe go, gdy - podobno - przy jego pomocy mona poznawa Bo wol. 59

Podobnym przekonaniom hoduj zwolennicy astrologii. Oczywicie nie sposb zanegowa holistycznego pogldu, e wszystko jest powizane, ale nie naley si go niewolniczo trzyma, tym bardziej, e czowiek wkraczajcy na duchow ciek zaczyna podlega zupenie innym pra w o m ni caa reszta wiata oywionego i nieoywionego. Wkraczajc na duchow ciek, coraz bardziej uwiadamiamy sobie, e cae nasze y cie jest tylko i wycznie wynikiem naszej wasnej kreacji. Jeli wic wierzymy we wrby, one si speniaj (przynajmniej do jakiego eta pu). Jeli jednak mamy wiadomo wadzy nad wasnym yciem, a den wrbita czy astrolog nie jest w stanie przepowiedzie naszej przy szoci. Jeli powierzymy si Boskiemu kierownictwu, aden element naszej przyszoci (z wyjtkiem owiecenia) nie bdzie przewidywalny. Nie spotkaem dotd czowieka, ktry przekroczyby cho jeden etap na duchowej ciece dziki praktykowaniu wrbiarstwa. Wiem za to, e kartomanci, po rozpoczciu praktyk medytacyjnych, zarzucaj czsto swoje poprzednie zajcie. A gdy sucham astrologw, mam cz sto wraenie, e jest to zwyke plotkarstwo ustrojone w fachowe sw ka. Cyfry s, jakie s. Ukady kart i linii papilarnych te s, ale ich in terpretacja zaley wycznie od wrbity i jego intencji. W rnych szkoach nie brak ludzi uwaajcych si wanych w rozwoju, ale niezdolnych do wykonania kroku cji z wyroczni. Zdarza mi si spotyka ludzi, ktrzy z praktyk rozwoju duchowego, poniewa odradzili im to za zaawanso bez konsulta zrezygnowali wrbici.

W niektrych grupach rozwoju duchowego i podajcych si za ta kie (masoneria, satanizm) obowizywa cay system stopniowych wtaje mnicze zwizanych gwnie z magi. Stopni bywao od siedmiu do ponad stu. W epoce Owiecenia roio si od faszywych tajnych zwiz kw i bzdurnych wtajemnicze. Obecny zamt wie si gwnie z ru chem N e w Age. Bzdurne wtajemniczenia pozostawiaj gbokie lady w psychice adeptw, szczeglnie, gdy s oni wraliwi. Wikszo tajnych sekt stawiaa sobie za gwne zadanie walk z Kocioem lub przynajmniej z jego moralnoci. Std czsto posugi w a n o si pogask magi rytaln, czczono symbole lucyferyczne, wszczepiano w umysy bunt przeciw Bogu, Jezusowi, chrzecijastwu itd. Nic dziwnego, e kontynuatorzy tych tradycji stworzyli nazizm i Trzeci Rzesz. W drodze do prawdy, do urzeczywistnienia, nie ma niczego tajem nego, co nie mogoby zosta ujawnione. Tajemnymi s tylko praktyki szkodliwe, a te nie prowadz ani do Boga, ani do rozwoju. Oczywicie trzeba wzi poprawk na istnienie praktyk, do wykonywania ktrych niezbdne jest wczeniejsze przygotowanie pod okiem kwalifikowanego guru. Z reguy jednak ich znaczenie dla caego procesu bywa przerekla mowane. 60

Negatywne konsekwencje ma pogld, e czowiek by ongi istot wycznie duchow - anioem - lecz po buncie przeciw Bogu zosta przez Niego strcony w materi i w niej uwiziony. Skutkiem tego nie ktrzy adepci szk gnostyckich czy manichejskich wpadaj w trans za padania si w materi, a wiat materialny traktuj jako swego gwne[go wroga. Bywa, e potpiaj Boga za jego rzekom zemst. Takie pogldy wpywaj na wycofanie si z dziaania w wiecie przejawio nym i podjcie praktyk niszczenia, nienawidzenia ciaa, ktre pono wizi adepta. W skrajnych przypadkach dochodzi do zaparcia si niedo brego Boga z powodu poczucia gbokiego rozczarowania wyobrae niem o Nim. Szkoy gnostyckie odrzucaj medytacj i modlitw, zastpujc je transfiguracj, ktra jest manipulacyjnym mechanizmem dostrajajcym do ciaa mistycznego szkoy, a zarazem b u d o w a n i e m i rozszerzaniem owego zjawiska tak, by objo ca ludzko. Podobne rytuay byy sto sowane w wielu pogaskich szkoach misteryjnych i magicznych. Niektrzy nauczyciele gosz, e nie ma potrzeby wykonywania adnych praktyk, gdy wszystko jest w naszym umyle doskonae i czyste. Naley przypuszcza, e znajduj si w narkotycznym transie czystej wiadomoci. Niemniej pogld ten jest suszny dla okoo 1% adeptw. Jeli wic twoja wiadomo pozostaje nieustannie zatopiona w Bogu, twj umys nieporuszony, a twoje ycie szczliwe i dostatnie, jeli yjesz w penej harmonii z Boskim planem i kierujesz si wycz nie mioci i intuicyjn mdroci, to istotnie nie masz p o w o d u wyko nywa jakichkolwiek praktyk. Pozosta w peni wiadomym i niczym nie zakcaj tego cudownego stanu umysu. Rozwj duchowy to proces, w ktrym po niszych etapach nast puj wysze. Na niszych etapach postp jest zwykle powolny. Im wy szy etap, tym szersze rozumienie, wiksza swoboda wyboru dziaania, szersza wiadomo dziaania Sprawiedliwego (Boskiego) Prawa Uni wersalnego w naszym yciu. Im szybciej rozwijamy si, t y m wikszy poytek maj z naszego istnienia inne istoty, tym mniej mamy osobi stych zachcianek. I wreszcie przychodzi ten dzie, gdy cay wszech wiat rozpuszcza si w naszym umyle, kiedy znajdujemy w sobie bo gactwo i dobro Boga, ca Jego mdro, stajemy si wolni od cierpienia i od wszelkich udrk konceptualnego mylenia. W trakcie rozwoju duchowego dochodzi do wielu przemian (trans formacji). Dziki medytacji i afirmacjom trwale poprawia si samopoczu cie i zdrowie, a to znaczy, e dopuszczamy do wiadomoci coraz wi cej przyjemnych, uduchowionych wibracji i przyzwyczajamy si do ycia z nimi jako z czym normalnym. Dziki kontemplacji otwieramy si na coraz wysze, pikniejsze, przyjemniejsze uczucia. Dziki poczuciu bez pieczestwa i wysokiej samoocenie, a take medytacji i postpujcemu procesowi oczyszczania umys przyzwyczaja si do coraz duszych 61

okresw radosnego spokoju. Mczce dotychczas emocje i ograniczenia zmieniaj si w uczucia wysze: rado, szczliwo, mio czy poczu cie wolnoci. Rozwijaj si te niewidzialne ciaa urzeczywistnienia. Wszystkie te zmiany zachodz ewolucyjnie, cho mog zosta do strzeone nagle, w jednym przebysku wiadomoci. Ukoronowaniem procesu rozwoju duchowego jest ostateczne owiecenie. Kady czowiek jest zdolny do rozwoju duchowego, ale psychiczna gotowo do rozwoju zaley od tego, czy jest on w stanie zaakceptowa zmiany w swej psychice i wiatopogldzie, czy jest gotw wtpi w prawdziwo swych dotychczasowych pogldw, czy jest gotw za negowa dotychczasowe osignicia i i dalej, ku nieznanemu, z ufno ci, e istnieje lepsze!

Boski szaleniec
Czsto mona spotka si z pogldem, e owiecony czowiek to boski szaleniec, ktry robi to, na co ma ochot, szokujc przy tym swo je otoczenie i nie przejmujc si skutkami, bowiem nie podlega ju pra wu karmy i nastpnym wcieleniom. Moe wic sobie pozwoli na wszystko: jeli ma ochot zabi, to zabija, jeli chce gwaci, to gwaci, jeli chce kra, to kradnie itd. Pogldy podobne goszono ju w staro ytnych szkoach filozoficznych. Gosi si je take wspczenie w nie ktrych sektach jogi i b u d d y z m u , za w Europie przypuszcza si, e owiecenie to sterowany obd lub kontrolowana schizofrenia. Gautama Siakjamuni po swym owieceniu potwierdzi to, co wczeniej obiecywa a joga, i owiadczy: jestem wolny od wszelkich pragnie i niechci". Wikszo jego naladowcw zna te sowa, ale nie zna penej wypowie dzi, ktra koczya si sowami: wolny od wszelkiego obdu". Myl, e wanie ta ostatnia cz wypowiedzi Gautamy trafnie charakteryzu je rnic midzy jego odkryciem, a znanymi Mu wczeniej praktykami jogi magicznej. Zapewne std bierze si w buddyzmie suszny zakaz praktykowania magii i odurzania si. Wikszo buddyjskich szk unika zwariowanych praktyk okulty stycznych. Ale s i takie, ktre na nich bazuj, powoujc si na trady cj swoich lepszych" buddw. Jeden z nich wsawi si nauczaniem, e po owieceniu naley nadal praktykowa guru-jog (czyli w czystym umyle utrzymywa nieustajc obecno rdzennego lamy). Dowiadczeni lamowie wyrniaj ponad trzydzieci znakw urze czywistnienia (np. baldachim, korona z wosw daki, orszak astralny). Takie znaki" mona urzeczywistni poprzez praktyki magiczne. Za umys czysty, owiecony, jest wolny od wszelkich projekcji astralnych. Niemniej niektrzy lamowie zawdziczaj swe sukcesy magii. Kiedy odwiedzi nasz kraj lama nauczajcy transformacji misa w boski nek62

tar. Wprowadzi tym uczniw w zachwyt. Gdyby jednak nauczy ich praktyki przetwarzania gupoty w mdro, z pewnoci byoby to bar dziej przydatne i zachwycajce. Zdolno czynienia sztuczek magicznych nie jest a d n y m dowo d e m owiecenia ani nawet poziomu rozwoju duchowego. Wskazuje ra czej na brak owiecenia i zainteresowanie astralem zamiast rzeczywi stoci. W dziejach jogi, b u d d y z m u i chrzecijastwa roi si od faszywych witych, ktrzy demonstrowali znaki urzeczywistnienia lub znaki aski. Przygotowanie do takiej manifestacji wygldao mniej wicej tak: adept dowiadywa si, jakie s przejawy dziaania aski Boga i aski guru, ja kie s znaki urzeczywistnienia, jak dostrzega rzeczywisto istota owie cona. Zapamitywa dokadnie wypowiedzi istoty owieconej lub wi tego. Nastpnie wchodzi w autohipnoz i wmawia sobie, e to wszystko ju osign, wbija sobie w gow waciwy pogld i zaczyna myle jego kategoriami. Jeli mia zdolnoci magiczne, to potrafi zma terializowa wok siebie wszystkie znane mu znaki urzeczywistnienia lub aski. Myl, e intencj tych faszywych witych byo p r z e d e wszystkim zrobienie dobrego wraenia na otoczeniu i dowartociowanie si. Niektrzy z nich rzeczywicie wierzyli w prawdziwo swych osi gni. Przyczyn autohipnozy jest czsto lk przed dowiadczaniem rze czywistoci i nieumiejtno medytowania, czasem pycha wynikajca z przekonania o wyszoci objawie doznawanych pod wpywem halucynogenw. Koci susznie podejrzliwie traktuje stygmaty i ekstazy w wyniku zalubin z Jezusem; susznie odcina si od wielu cudw, kt rym nie towarzyszy mio. Sam spotkaem nieszczliwca, ktry przez autohipnoz wmwi sobie, e jest owiecony. Na d o w d cytowa Krisznamurtiego i by d u m n y z tego, e dzwoni mu w lewym uchu" (co niektrzy uznaj za znak owiecenia). Z n a m te osob, ktra bya ongi szalonym lam, a obecnie osigna stan szczcia przez autohipnoz oraz oczyszczenie umysu przez palenie papierosw. Osoby te s przekonane o czystoci swych intencji, aczkolwiek bardzo boj si cierpienia zwizanego z uwalnianiem si od przywiza i naogw. To prawda, e mistrz sprawdza swych uczniw i e sprawdzaj si wzajemnie mistrzowie Jednak pomysowo oszustw potrafi wielu z nich wprowadzi w bd. Najczstsz przyczyn pomyek w ustala niu, czy kto jest owiecony, jest niezrozumienie, brak samowiadomo ci i wiadomoci rozrniajcej. Przeczytaem kiedy wypowied lamy, uwaajcego si za owieconego, ktry mwi, e jest wolny od wszel kich pragnie, a kilka zda dalej wymkno mu si: bardzo tskni za on". Ot, konsekwencja! 63

W wikszoci szk rozwoju duchowego uczniowie maj suszny zakaz dyskutowania midzy sob na temat udzielonych im przez guru instrukcji. W niektrych szkoach wprowadzono zaostrzenia i zakazano uczniom okazywania ich aktualnego poziomu rozwoju zarwno wobec wspuczniw, jak i na zewntrz (wie si to ze lubowaniem i wizu alizacjami). Std ju tylko krok do oszustwa: wystarczy przez wizuali zacj uruchomi krenie wok swego ciaa wszystkich myloksztatw w b a r d z o szybkim tempie, a barwy zlewaj si, dajc wraenie biaej aury. Jasnowidzowie, widzc tak aur, s z reguy przekonani, e ma j przed sob osob bardzo zaawansowan w rozwoju, uduchowion i zdrow. Tak zamaskowanego oszusta t r u d n o zdiagnozowa i rozpo zna, cho i na to s sposoby. Panuje pogld, e guru jest tak potny, i nie mona go zbada, je li nie wyrazi na to zgody. Musz rozczarowa wszystkich, ktrzy w to wierz: wynik badania zaley tylko od zdolnoci i umiejtnoci badacza. Osoba, ktra uruchomia u siebie mechanizm wybielania aury, jest najczciej przekonana o czystoci swego umysu, gdy sama nie jest w stanie rozpozna swoich myli i emocji, ktre j obciaj, urucha miajc si w najmniej odpowiednich okolicznociach. Poniewa osoba taka jest czysta", win za jej stany emocjonalne i niepowodzenia pono sz oczywicie inni". Aby uwolni si od takiego mechanizmu, trzeba si poegna z intencjami okamywania siebie i innych w dobrej wierze, a potem uwolni si od mechanizmu przyspieszania rotacji swej aury astralnej (czasem za takim mechanizmem kryje si misja kamcy spenia jcego oczekiwania spoeczne). W wyniku pojawienia si wielu nieporozumie i oszustw sformu owano pogld, e owieci mona si dopiero po mierci (czasem istot nie tak si dzieje). W praktyce bywa jednak, e czowiek yje w swoim ciele dugo i szczliwie po swym owieceniu i pracuje dla dobra wszy stkich czujcych istot. Faktu tego nie mog zmieni faszywe nauki, go szce, e obecnie yjemy w Kali-judze (czarnym okresie), w ktrej owiecenie pono nie jest moliwe.

Drogi do owiecenia
Niezalenie od nazwy, jak przyjmuje dana szkoa, jej gwna na uka naley do jednej z grup: 1. Lewej rki" - wszystkie faszywe nauki, pocigajce za sob cikie skutki karmiczne: kopoty w tworzeniu zwizkw seksu alnych i doborze partnerw, otpienie umysowe, a nawet cho roby psychiczne, przeladowania i faszywe oskarenia, kalec two, podatno na praktyki czarnomagiczne, poczucie winy, zastraszenia itp. Najczciej bezporedni przyczyn wejcia na 64

ciek lewej rki jest praktykowanie magii wiecznego ycia lub zoenie lubowania niedopuszczenia do swego owiecenia, do pki nie doprowadzi si tam innych, i zwizanie z tym prakty kowanie medytacji wymiany", w ktrej ucze identyfikuje si ze wszystkimi zoczycami, by cign na siebie wszystkie ich winy. Praktyki lewej rki uniemoliwiaj osignicie owiecenia przez kilka lub kilkanacie nastpnych wciele. 2. Wyrzeczenia - ich podstawow ide jest rezygnacja ze wiato wego ycia, z ogupiajcego, rozpraszajcego towarzystwa, z ne gatywnych pragnie, z wszelkich rozpraszajcych emocji i zaj, a zajcie si samorealizacj i przygotowaniem do spotkania z Boskoci. Do tej grupy nale wstpne praktyki oczyszczania i uspokajania umysu." Zdarzaj si jednak nauczyciele, ktrzy wymagaj od uczniw rezygnacji z seksu (do kastracji wcznie), wyrzeczenia si ycia (do samozniszczenia wcznie), zamknicia w klasztorze lub pustelni... 3. Zjednoczenia - ich podstawa to uwiadomienie sobie obecnoci Boga lub pierwotnie czystej natury. Ucz one otwarcia si na Boga lub na wiadomo buddy w kilku etapach. Ucz odcze nia si od ludzi, by poczy si z Bogiem. Uwiadamiaj nieoddzielno czowieka od Boga lub b u d d y na poziomie umysu. Wyrabiaj wiadomo Boga lub stanu Buddy w umyle adepta. cieki te ucz powierzenia si duchowej inspiracji. 4. Transformacji - ugruntowuj proces rozpoczty na poprzedniej ciece: umoliwiaj przemian umysu czowieka w umys do skonaej Boskiej istoty (buddy). Umoliwiaj przetworzenie wszelkich negatywnoci w cechy urzeczywistnienia. Ucz, e przeszkody nie istniej realnie, a s tylko drogowskazami na ciece, informujcymi o ograniczeniach, w jakie umys jeszcze wierzy. cieki te ucz powierzenia si wewntrznemu, intuicyj nemu Mistrzowi (buddzie) duchowemu. I wreszcie, gdy ucze uwiadomi sobie Bosko i doskonao swej pierwotnej, czystej natury, wtedy staje si gotw do wejcia na ciek: 5. Samowyzwolenia - na ktrej osiga ostateczne owiecenie, kiero w a n y tylko przez swego wewntrznego Mistrza, ktry wypar ju z umysu wszelkie egoistyczne motywacje. cieka samowy zwolenia suy przyzwyczajeniu si do bycia jednoci z Bogiem (budd), do czystej wiadomoci. W praktyce nie ma szk, ktre trzymayby si tylko jednej cieki. W trafieniu na waciw dla siebie ciek nie ma przypadku: najcz ciej decyduj zwizki karmiczne, ale mona je zerwa poprzez oczy szczanie intencji wobec wasnej i cudzej drogi do owiecenia, owiece nia wasnego i innych, a take zwizkw karmicznych. 66

Proces owiecenia zachodzi w umyle, wic skuteczne w nim s tylko rodki pracy z umysem - pozostae stanowi tylko pomoc (nie raz bardzo cenn).

Jednostka i spoeczestwo
W procesie rozwoju duchowego budzisz si ze snu, ktry nie razem z otaczajc ci rodzin i spoecznoci. Ty si budzisz, a oni pi dalej. Czy to w porzdku budzi si, samemu dowiadcza radoci i szczcia, gdy inni cierpi? Daj sobie spokj z takimi pytaniami. Nie nawracaj ich. Masz inne problemy. Czy to w porzdku eby si zmie nia, jeli oni wychowali ci, by by takim, jakim jeste? Wedug nich nie jeste w porzdku. Oni przecie czuj si za ciebie odpowiedzialni i od ciebie uzalenieni. Przecie wychowali ci po to, eby mie z cie bie poytek na staro, eby si zaj nimi, a nie jakim tam Bogiem czy budd. Nie moesz si okaza takim samolubem! Oni si nigdy nie zgodz na to, eby zwariowa. Ju lepiej, gdyby umar. Wtedy pogo dz si z obiektywn koniecznoci". Ale teraz zrobi wszystko, by wyprowadzi ci na uczciw drog: do wojska, do pracy i podzi im wnuki! Amerykascy rodzice posuwali si do tego, e wytaczali nau czycielom jogi procesy, by broni swych dorosych, a pono zwodzo nych dzieci - i przegrywali. Dzieci" wolay jednak rozwj duchowy od ukochanych" rodzicw. Czy musi by a tak le? Absolutnie nie! Tam, gdzie rozwj duchowy zaczyna si od przebaczania i podno szenia samooceny, przeciwdziaanie ze strony otoczenia i rodziny jest znacznie sabsze, a co wicej, otoczenie szybko zauwaa pozytywne zmiany zachodzce u adepta i zaczyna si nawet interesowa, jak do te go mona doj. Pogodzeni korzystaj ze swej wolnoci, podczas gdy zbuntowani sma si w swoim wasnym piekieku walki i rozpaczy. Mao jest jednak takich cieek rozwoju duchowego, ktre zaczynaj od podnoszenia samooceny. Wikszo zaczyna przeciwnie: w imi walki z pych uczy si adeptw, e s pyem, niczym, zabieraj tylko miejsce innym, bardziej wartociowym istotom, musz si poniy, by zosta wywyszonymi (zwyky handel!), w oczach Boga wszyscy jestemy grzesznikami (jakby Bg mia negatywne wyobraenia o swym wa snym doskonaym stworzeniu) itd. Wskutek przyjcia takich nauk wikszo ludzi boi si pomyle o sobie czego pozytywnego, miego, podejrzewajc si zaraz o pych lub sprzeniewierzanie si woli Boej. Izajasz naucza: dla Boga jeste cenny tak, jakby adnych innych istot poza tob nie byo na wiecie". Dla Boga jeste cenny! Wic nie wolno ci si ponia. Nie wolno ci za przecza swej wartoci w oczach Boga. Nie wolno ci jej negowa! Jeste 66

stworzony na obraz i podobiestwo Boga. Nie zapominaj o tym, e je ste mieszkaniem Ducha (Boskiej istoty). Jeli ci to zbyt szokuje, zacznij od tego, e jeste. Nie porwnuj si i nie utosamiaj z czymkolwiek. Wszystko poza tob te jest, i nie masz adnej moliwoci oceni, czy jest lepsze czy gorsze. Ty jeste i wszystko jest, to pewne. Skoro ty jeste i wszystko inne te jest i inni te s, to wszystko - i ty - jest rwnoprawne. Niech wic twoja samo ocena doronie do tego, eby mg uzna t rwnoprawno! Najbardziej doujce nauki, jakie znam, pochodz z buddyjskich praktyk wstpnych. Podobno maj uwalnia od przywizania do wia ta materii, a gosz: Od nie majcego pocztku czasu wszystkie istoty byy twoimi matkami. Wszystkie one kochay ci, opiekoway si tob, ywiy ci, dbay o ciebie. Jeste im winien szacunek, jeste ich duni kiem" tymczasem dunik musi najpierw spaci dug, zanim zrobi co kolwiek dla siebie. O ile wiem, Gautama zacz praktykowa dla sie bie, a nie dla spacenia dugw, ktrych mia niemao, a nawet wbrew woli swych wierzycieli. Nie praktykowa te w intencji wyzwolenia wszystkich istot. Zaleao mu na wasnym owieceniu, a inne istoty przeszkadzay Mu w tym. A jednak podzieli si z nimi owocami swe go urzeczywistnienia. I to jest ogromny p o w d do wdzicznoci. Ale czym mgby si podzieli, gdyby zaj si spacaniem dugw, zamiast osign owiecenie? Albo gdyby czeka, a inne istoty osign je przed nim? Mam powd by wdzicznym Gautamie i wielu ludziom, ktrzy otwarli przede mn drog i ukazali jej kres. I to jest najlepsze, co mogli zrobi dla mnie i dla wszystkich istot: sami zrealizowali to, czego y czyli innym. Tymczasem w wielu buddyjskich szkoach stosuje si lu bowania Bodhisattwy, ktrych powan cz (najbardziej obciajc karm) stanowi wyrzeczenie si wasnego owiecenia, dopki nie do prowadzi si do owiecenia wszystkich czujcych istot (czyli do nie ma jcego koca czasu!). Gdyby to si wreszcie udao, z pewnoci przed bram" pozostayby jeszcze tysice bodhisattww, zachcajcych si: pani pierwsza", ale nie, pan pierwszy" itd. lubowanie bodhisattwy, ze wzgldu na jego skutki karmiczne, zaliczam do najsilniejszych prak tyk magii wiecznego ycia. Najlepiej w ogle go nie skada, a jeli ju si zoyo, to czym prdzej je zwrci i oczyci intencje dotyczce owiecenia, zamiast wcieka si na gnuno innych i obwinia ich za to, e hamuj rozwj. W pogldach na temat relacji midzy jednostk dc do owiece nia a spoeczestwem przewaaj dwie bdne koncepcje: 1. Dc do Boga, jednostka musi walczy ze spoeczestwem, przeciwstawia mu si i cierpie (widocznie ma zbyt nisk samoocen, by zaoferowa co cennego).
(u

2. Dc do najwyszego owiecenia, jednostka musi spaci wszel kie dugi (nie zastanawiajc si nad tym, e to moe wanie inni po winni jej spaci dugi). Zupenie inn koncepcj jest przekonanie, e warto sobie zaskarbi ask i duchow opiek ludzi zaawansowanych w rozwoju, gdy oni rzeczywicie robi co dobrego dla spoeczestwa. Ta koncepcja wie si z jog, a w Indiach rzeczywicie dba si o joginw - widocznie ma j wysz samoocen, ni ich europejscy i amerykascy naladowcy. Wiele grup kadzie nacisk na dziaalno charytatywn, zamiast naucza ludzi, jak sami mogliby sobie pomc. Wtpliwoci wzbudza an gaowanie si adeptw w uzdrawianie, ale wtpliwoci te dotycz tylko metod i skutkw ubocznych. Trzeba pamita, e czyny maj niewielkie pozytywne znaczenie, jeli nie s p o w o d o w a n e czystymi intencjami yczliwoci dla siebie i innych oraz dzieleniem si owocami urzeczy wistnienia. Najlepsze efekty daje nauczanie poparte wasnym przyka dem. Czowiek musi by prawdziwy w tym, co robi, a wtedy zyska spoeczne poparcie i zaufanie dla swej drogi. Jeli wic masz wysok samoocen i yjesz zgodnie z Boskim planem, to moesz y w dosko naej harmonii ze spoecznoci, ktra nie postpuje duchow ciek. A korzyci s oboplne. Pamitaj, by w yciu kierowa si zasadami yczliwoci, rwnoprawnoci wszystkich istot oraz prawem do wolnoci wyboru. Nie narzucaj si. Twoje pozytywne inspiracje maj tym wik sz moc, im bardziej sam szanujesz i doceniasz wasne osignicia.

Paradoks konfliktu i harmonii


W rozwoju duchowym pojawiaj si konflikty pomidzy: a) zachciankami a Najwyszym Dobrem, b) wyobraeniami o Bogu a rzeczywistoci, c) przyzwyczajeniami a nowoci, d) uzalenieniami a wolnoci, e) rozwojem jednostki a zachowawczoci spoeczestwa. Jeli dostrzegasz konflikt, to dlatego, e twoje struktury poznawcze zbudowane s tak, by koncentrowa si na konfliktach i konfliktowo reagowa na otoczenie oraz zmiany w swym umyle. Podanym lekar stwem na umierzenie konfliktw jest harmonia. Miliony ludzi d do harmonii. Ale... Kiedy postanowiem wykreowa sobie partnerk doskonale har monizujc ze mn. I pojawia si. Przeylimy wiele wspaniaych chwil, ale odrodziy si w naszych umysach bdne praktyki z poprze dnich wciele. Byo to tak mocne, e zmczyo nas. Powoli zaczynao 68

dociera do mojej wiadomoci, e to te jest harmonia, wic jeli chc mie spokojn partnerk, musz ugruntowa w sobie spokj, jeli chc mie radosn, musz ugruntowa rado, jeli przytomn i zdecydowa n, musz ugruntowa przytomno i zdecydowanie... Wiedziaem to niby od dawna, ale dopiero w tym zwizku to do mnie dotaro. Wbrew pozorom osignicie harmonii jest zabiegiem skomplikowa nym i wymaga ustalenia priorytetw: Jedynym rdem harmonii jest dla mnie Bg. Bg jest peni harmonii we mnie. Pena harmonia we mnie jest ju teraz obecna w moim umyle, sercu i ciele. Caym moim umysem, sercem i ciaem harmonizuj z Bogiem, z je go radoci, mioci, mdroci, radosnym spokojem, z jego Moc itd. Dziki wewntrznej harmonii dowiadczam teraz w peni harmonijnego wspycia i wspdziaania z moim otoczeniem (...) Moje ycie doskonale harmonizuje z yciem mej partnerki, poniewa obo je yjemy w zgodzie z Boskim planem. Prawo harmonii jest prawem bezwzgldnym i zawsze dziaa w naszym yciu. Dlatego musisz si zdecydowa, z czym chcesz si zharmonizowa, a potem konsekwentnie trzyma si swej decyzji. Gdy uwiadomisz sobie sw doskonao, w twym otoczeniu pojawi si lu dzie uwiadamiajcy sobie sw doskonao. Czy boisz si nudy? Czy moesz to zaakceptowa? Jeli nie, czeka ci wiele pracy z podnosze niem samooceny i oczyszczaniem umysu oraz intencji. Na razie nuda ci nie grozi.

Owiecenie
Ostateczne owiecenie to stan umysu, ktrego nie powinnimy so bie wyobraa; to stan, ktrego nasz umys nie zna, aczkolwiek moe zna jego elementy skadowe. Niemniej jednak istniej inspirujce nas relacje osb owieconych, ktre za pomoc niedoskonaych sw prbu j nam przybliy ten stan, a przede wszystkim skadaj wiadectwo, e mona i warto go osign i w nim pozosta, Owiecenie to stan, ktry charakteryzuje si m.in. takimi cechami: umys trwale zrelaksowany, wolny od wszelkich lkw, cierpie, emocji i pragnie, wiadomo szczliwoci, bogoci i pustki (nieobecnoci wyobrae, w tym rwnie o ego), rozszerzona, wolna od jakichkolwiek przeszkd i ogranicze wiadomo, spontaniczne dziaanie (zwane niedziaaniem, gdy wolne od celowoci), brak potrzeb itp. Istnieje szereg bdnych przekona na temat owiecenia. Cz z nich pochodzi od faszywych guru i ze szk lewej rki", cz jest wynikiem objawie doznanych pod wpywem halucynogenw lub transw i wreszcie spora grupa zawdzicza sw popularno niedou69

czonym guru z linii przekazu, ktrzy co prawda maj waciwy pogld, ale nie maj dowiadcze w tym zakresie i zdolnoci gbokiego rozu mienia. W wielu szkoach kadzie si nacisk na rozwijanie tylko pewnych cech urzeczywistnienia i wmawia si adeptom, e to ju wszystko. W ten sposb na masow skal produkuje si owieconych" w Japonii, za wielu europejskich adeptw zen wierzy, e zoenie lubowa bodhisattwy gwarantuje im owiecenie najwyszej jakoci - wobec czego nie musz wprowadza adnych zmian ani w stylu ycia, ani w swej aktywnoci, ani nawet zmieni swego stosunku do innych istot. Owiecenie jest stanem wolnym od intelektualizmu i konceptuali zmu, a jednak wielu uwaa si za owieconych po nabiciu sobie gowy frazesami z ksiek naukowych, filozoficznych lub religijnych. Czasem zdarza si spotka terapeut, ktry przez autosugesti wmwi sobie, e jest owiecony. Uwaanie si za owieconego jest dowodem braku owiecenia, podobnie jak uwaanie si za syna Boego jest dowodem na brak wia domoci Boego synostwa. Owieceni maj wiadomo owiecenia i nie musz dowartociowywa si udowadnianiem, e s owieceni. Umys nie moe si owieci, dopki czuje si przywizany do jakichkolwiek wyobrae, nawet jeli s to wyobraenia o wasnej doskonaoci i owieceniu. Czsto uczniowie uwaaj swego guru za owieconego i tworz wok niego legend, wyobraajc sobie jednoczenie, e po owieceniu bd tacy jak on. Czasem uczniowie s w transie zachwytu i bez wzgldnego posuszestwa wobec mistrza i nie zdaj sobie sprawy z te go, e manipuluje nimi dla wasnych korzyci (np. grupa Gurdijewa, ktry sam uwaa siebie za kosmit oraz ucznia i przyjaciela Belzebu ba). Transy guru i uczniw uniemoliwiaj obu stronom rozeznanie si w sytuacji, gdy zmieniaj zdolno percepcji, cho mog stwarza ukad atrakcyjny dla obu stron, do czasu oprzytomnienia. W wielu szkoach b u d d y z m u wadrajany uczy si, e owiecenie mona osign przez manipulacje energi, praktykowanie magii, podporzdkowanie so bie ywiow, demonw itd. Popularny jest pogld, e do owiecenia niezbdne s rne inicja cje w praktyki - od wstpnych po tajemne (ludy prymitywne do dzi wierz, e bez inicjacji nie da si wzbudzi popdu seksualnego!). Ini cjacje to manipulacje telepatyczno-hipnotyczne, ktrym czsto towarzy szy odurzenie narkotyczne lub trans zachannoci telepatycznej, spowo dowany przeduajcym si oczekiwaniem na objawienie tajemnicy. Niektrzy z u p o r e m maniaka trzymaj si wersetu z objawionej witej ksigi Bhagawat-gity, ktry brzmi: kobiety, demony i inne ni sze istoty nie mog osign zjednoczenia z P a n e m " - jeli wic chc 70

si owieci, to musz rozwija pragnienie i modli si, aby w nastp nym wcieleniu mogy si odrodzi jako mczyni. Skutkiem tego jest ponianie kobiet, a u wielu pa nienawi do swego ciaa i kobiecych funkcji. Rni kwalifikowani guru kr po wiecie, obiecujc atwe owie cenie - wystarczy im tylko zapaci, a oni udziel przekazu wyzwalaj cej mantry. Uczniowie Pana Cajtanii obiecuj, e wystarczy tylko wy rzec si wiatowego ycia i piewa mantr Hare Kryszna (rzeczywicie pomaga oczyci umys z natrtnych myli), a po mierci wrci si do Boga i ju nigdy nie bdzie si trzeba wciela (ta obietnica dotyczy tyl ko mczyzn). wiatli guru miej si z takich praktyk i obiecuj, e w wyniku stosowania mantra-jogi mona odrodzi si jako katarynka. Szkoy lewej rki obiecuj znacznie przyjemniejsz" drog: naley robi wszystko na przekr zwykym ludziom i naukom religijnym, wszystko, co zakazane, i wszystkiego naduywa, obraa innych, wzbudza w nich lk i odraz do siebie i swych praktyk - w ten spo sb adept ma si wyzwoli ze spoecznych i moralnych ogranicze oraz rozwiza swe zwizki karmiczne. Powoujce si na tak ideologi sekty czarnotantryczne i satani styczne do rangi cnoty podniosy perwersj seksualn, zbrodni, kam stwo, narkomani i opilstwo oraz czarn magi. Wbrew zapewnieniom mistrzw, ich adepci ani nie dziedzicz ziemi, ani nie osigaj wyzwo lenia. Jedynymi skutkami tych praktyk s: odcicie od intuicji, uwika nie w p r z y m u s odpokutowania destruktywnych czynw, komplikacje w nastpnych wcieleniach i silne uzalenienia od nauczycieli, powiza ne z lkami przed Bogiem, ludmi i ich zemst. Szkoy krtkiej cieki obiecuj owiecenie w wyniku praktykowa nia jednej tylko medytacji bez zalka (co, zbyt wczenie rozpoczte, prowadzi do otpienia umysu) lub obiecuj osignicie go ju po sied miu wcieleniach zbierania na siebie skutkw negatywnej karmy innych istot. Pozytywne skutki tej praktyki mog istotnie pojawi si, ale do piero wtedy, gdy ucze zrozumie, e dziki niej wpdzi si w sytuacj nie do wytrzymania i zaneguje praktyk. Jednak lojalno wobec guru i linii przekazu najczciej nie pozwala mu na taki akt. Wikszo nauczycieli buddyjskich neguje jog, gdy zanegowa j Gautama po swym owieceniu. A przecie Gautama owieci si dziki praktykowaniu jogi, a nie buddyzmu. Pamitaj, e im wicej bzdurnych pogldw na owiecenie przyj miesz, tym trudniej bdzie ci uwolni si od nich. Zaufaj swej intuicji. Twj umys zna nirwan (stan nieuwarunkowanej szczliwoci), tylko o niej zapomnia. Jeli przekonasz go, e warto w takim stanie umysu pozostawa, e jest to ciekawe i atrakcyjne, e dla ycia w tym stanie nie trzeba ponosi ofiar, to z pewnoci bdzie ci go ukazywa coraz 71

peniej, w kadej kolejnej medytacji, a przyzwyczai si do trwaego y cia z nim.

Wgld w rzeczywisto
W mojej praktyce terapeutycznej spotkaem kilka osb, ktre miay owiecony wgld w rzeczywisto. Doskonale wiedziay, jak wyglda i funkcjonuje rzeczywisto - byo to zgodne z relacjami owieconych. W pewnym momencie zaczem im nawet zazdroci, e rozumiej wi cej ni ja. Zastanowio mnie jednak, dlaczego te osoby gubi si w y ciu i nie potrafi efektywnie funkcjonowa, dlaczego ich owiecona wiadomo nie wpywa na jako ich ycia, a ich ycie jest jednocze nie negacj owiecenia i zdrowego rozsdku. Osoby te yy w stanie umysowego zamtu, nie potrafiy zaakcep towa siebie i znale si w wiecie. Prby przeprogramowania pomie szania umysowego i podniesienia samooceny daway w ich przypadku niewielk popraw. Wreszcie dotarlimy do sedna: byy to efekty uy wania narkotykw i innych halucynogenw w poprzednich wcieleniach. Trzeba je byo odreagowa, a wtedy umys natychmiast rozjania si. Istoty owiecone maj nieustajcy wgld w rzeczywisto i wgld ten nie jest niczym uwarunkowany. Pozwala on na spontaniczne, wyso ce efektywne funkcjonowanie w wiecie przejawionym w penej wiado moci wolnoci od cierpienia i wszelkich ogranicze. Uywajc halucy nogenw, mona miewa taki wgld, ale poza stanem napania pozostaje tylko pami tego stanu i energetyczny wzorzec zatrucia orga nizmu, ktry jest tak nieprzyjemny, e wielu byych narkomanw do staje obrzydzenia i wpada w panik na sam myl, e mogliby osign owiecenie. U osb, ktre obcia narkotyczne objawienie owieconego stanu umysu, na przebyski pamici o tym stanie nakada si pami uroje, ktre bywaj uznawane za wiedz o rzeczywistoci. Umys bye go puna jest peen baaganu, sprzecznych objawie, destruktywnych wzorcw, niepokoju i niezrwnowaenia. Za to umys istoty owieconej jest czysty, spokojny, wolny od wszelkich uroje i mccych wspo mnie. Po prostu jest tu i teraz - obecny i przytomny. Wielu byych narkomanw ma w umyle zakodowany narkotyczny trans tu i teraz". Spotyka si te adeptw trwajcych w autohipnozie tu i teraz". Jeli istoty przekonane, e urzeczywistniay wiadomo tu i teraz", odgrywaj jakie archaiczne role nieadekwatne do sytuacji, a przy tym czuj lk przed przyszoci tudzie niech do przeszoci, to najlepszy dowd, e s ofiarami halucynogenw lub autohipnozy. Czasem trans narkotyczny tu i teraz" przeradza si w trans negacji przeszoci i przyszoci.

72

w przeszoci, a przyszo swe korzenie w teraniejszoci. S one obe cne w jednym akcie wiadomoci. Wspominaem ju o praktykach zaburzania sekwencji czasowej, opierajcych si na pogldzie, e czas nie istnieje. Wykonywano je gwnie po to, eby oszuka wadcw karmy", ktrzy mieli starannie bada po mierci kady umys. Zakamane w ten sposb nieszczsne istoty, po wielu wcieleniach nadal nie mog poj, o co chodzi w pra wie karmy i w wiecie. Czuj si ofiarami spoeczestwa lub Boga, ma j niech do wzicia na siebie odpowiedzialnoci za siebie i wasne y cie. Nie potrafi zaplanowa sobie ycia i przewidzie nastpstw swych wyborw i dziaa. Na og s to osoby bardzo inteligentne. Dziki odreagowaniom wzorcw i objawie narkotycznych u wielu byych narkomanw doszo ju do pozytywnych zmian w ich sposobie postrzegania wiata i funkcjonowania w nim. Po uwolnieniu umysu od narkotycznych i transowych wzorcw energetycznych i poznawczych u wielu osb doszo do rozszerzenia wiadomoci i uwolnienia si od lku przed rzeczywistym owieceniem.

Istoty owiecone s wiadome continuum: teraz ma swoje korzenie

Skutki uywania narkotykw


Narkotyki paraliuj rne orodki w mzgu, powodujc tumienie wraliwoci na bodce okrelonego typu, pochodzce z zewntrz i we wntrz organizmu. Kiedy jedne orodki postrzegania i decyzji s cako wicie ub czciowo sparaliowane, ich funkcje przejmuj inne. Np. tei na i kokaina ograniczaj zdolno odczuwania zmczenia - stosujc je, mona pracowa ponad naturalne moliwoci regeneracyjne organizmu. Nikotyna tumi zdolno odczuwania lku i niepewnoci, wic stosujc j, mona si czu pewniej, a jednoczenie mie okropne myli i wyo braenia. Inne halucynogeny paraliuj poszczeglne orodki czuciowe, wywoujc rne zudzenia. Dziki jednym uzyskuje si wizje objawie nia, dziki innym bl zmienia si w rozkosz. Jednake po zaprzestaniu dziaania narkotyku organizm wraca do samoregulacji i natychmiast re aguje na naduycia spowodowane trucizn. Jedni odczuwaj wwczas kaca lub zmczenie, u innych pogbia si cierpienie. Niekorzystne skut ki dugotrwaego stosowania nawet sabych narkotykw mog by r norakie, np: w wyniku picia herbaty powstaje przyzwyczajenie organizmu do nadmiernego wysiku i chronicznych napi; pojawiaj si stany nadmiernego wysiku i niepokoju umysu, ktre mog przej w depre sj lub zaamanie psychiczne; skutkiem palenia tytoniu jest otpienie uczuciowe, niezdolno do radzenia sobie z emocjami, narastanie lkw i agresywnoci, obnienie
7.1

samooceny, otpienie intuicji i inne zmiany w postrzeganiu rzeczywisto ci i reagowaniu na ni. Wszystkie narkotyki wprowadzaj do umysu wzorce energetyczne obniajce wibracje. Do skutkw stosowania narkotykw zaliczaj si: - bezprzyczynowe ble gowy i otpienie, - niestabilno emocjonalna z bezprzy czy nowymi napadami lkw, furii, gwatownymi zmianami nastroju, - utrata wadzy nad emocjami i wyobrani (myli przeladow cze), - utrata wadzy nad ciaem, do padaczki i paraliu wcznie, - parali umysowy, - utrata orientacji w czasie i przestrzeni, - zaburzenia pamici i postrzegania (przekrcanie informacji), - zaburzenia wiadomoci i utrata wiadomoci siebie, - parali decyzyjny - od silnego niezdecydowania a po cakowit niezdolno do podjcia jakichkolwiek dziaa, - utrata zaufania do siebie, swych zdolnoci i mocy, - utrata wadzy nad ciaem lub lk przed ni, - tsknota za odurzeniem i zmienionymi stanami wiadomoci, - zaburzenia lub zniszczenie naturalnych mechanizmw obronnych organizmu i umysu, - zaburzenia oddechu, - tendencje do samozniszczenia, - zwikszona podatno na manipulacje energetyczne, - zachanno na manipulacje telepatyczne i hipnotyczne, na cudz wiedz, - zamknicie wiadomoci w sferze astralnej, co powoduje niezdol no do korzystania z intuicyjnych inspiracji duchowych i za mknicie na uczucia wysze, czasem ograniczenie moliwoci in telektualnych, - wizje urojeniowe - czsto traktowane jako objawienia Prawdy, - objawienia dotyczce misji osb, religii lub narodw, - objawienia dotyczce przyszoci - pseudoprekognicja, - objawienia dotyczce spotka z Bogiem, buddami, anioami, de monami itd., 74

- rozwinicie jasnowiedzenia mimowolnego, ktre w miar obnia nia wibracji umysu prowadzi do coraz bardziej potwornych wi zji, ugruntowujc negatywne emocje i negatywn wizj wiata. Dusze uywanie narkotykw prowadzi do wypaczenia obrazu wiata i rzeczywistoci, wynaturzenia procesu postrzegania i odczuwa nia, zakamania mentalnego i emocjonalnego oraz wyranego obnienia samooceny. Podczas odurzania si w grupach pojawia si wraenie ko munii - zjednoczenia grupy dziki wsplnej praktyce. Halucynogen okrelonego typu powoduje u rnych ludzi podobne wizje. Ongi uywano maci czarownic", ktra doprowadzaa wszyst kich do bezporedniego kontaktu" z samym Lucyferem, przybywaj cym na sabat. Obecnie niektrzy uywaj halucynogenu doprowadzaj cego ich do osobistego spotkania" z zielonymi kosmitami. Inicjacje w wiadomo pozaziemsk byy znane i praktykowane w Tybecie, w staroytnym Egipcie - w zwizku z kultem Izydy i Ozy rysa - a take u Dogonw. Niektrzy z inicjowanych byli tak odurzeni, e jeszcze do dzi pamitaj, e mieli zielone ciaa, e maj do spenie nia kosmiczn misj na Ziemi itd. Nie chc tylko przyzna si do tego, e byli napani, poniewa godzioby to w ich urojon samoocen. Zdolno niektrych halucynogenw do wywoywania okrelonych wizji lub stanw podatnoci na manipulacje wykorzystywano w magii rytualnej, podczas inicjacji w rnych grupach religijnych, okultystycz nych i innych. Poniewa wszyscy inicjowani mieli podobne wizje, wic nie ulegao wtpliwoci, e oto doznali iluminacji prawd. Halucynacyjne objawienia, ktre byy podstaw praktyk grupowych, gboko zako rzeniay si w podwiadomoci, a umys by do nich mocno przywiza ny - daway przecie wraenie przewagi nad zwykymi miertelnikami. Do dzi uywa si rodkw zmieniajcych odczuwanie w zwizku z rnymi praktykami seksualnymi, w tantrze, taoizmie, magii miosnej lub rytualnej (np. orgie z wami). Staroytne kapanki mioci bogi Astasrte, Demeter i innych, czyli prostytutki witynne, uyway narko tykw, by byy zdolne wykona cay przerb" i mie przy tym wrae nie przyjemnoci. W efekcie takich praktyk spotyka si osoby tsknice za orgiami lub seksem w stanie nieprzytomnoci oraz osoby, ktrym seks na trzewo wydaje si nudny i nie do przyjcia. Czsto uywano halucynogenw do umiercania ofiar w ekstazie seksualnej (niektrzy tskni za tak mierci), np. spoywano ywcem ofiar dla bogini mierci Kali (ofiara odczuwaa tylko jedn negatywn emocj - al, e ta przyjemno ju si skoczya, bo wszystko ju zo stao zjedzone), palono ywcem w d o w y w Indiach lub czarownice w Europie, dokonywano rytualnych m o r d w lub spoywano ywe dzieci w obrzdach satanistycznych i czarnej tantry, zagryzano lub du-

75

szono partnera w czasie aktu seksualnego lub orgii grupowych itd. Podczas takich rytuaw na trans narkotyczny nakaday si hipnozy, manifestacje elementali i inne sztuczki magiczne. Rytuay narkotyczne to zakamanie podniesione do rangi miste rium objawienia prawdy lub tajemnicy ycia i mierci. Pomysowo lu dzi, ktrzy chc udowodni, e s lepsi, wybrani czy niemiertelni, nie zna granic. Kiedy jeden z biegych ksigowych powiedzia mi: Jeli li czysz na ludzk gupot, to z pewnoci si nie zawiedziesz". Mia ra cj, cho niezbyt czyste intencje. W kultach animistycznych, np. makumba, voo-doo, rastafarianizmie, szamanizmie... uywa si narkotykw w celu nawizania kon taktw z duchami i manipulowania nimi. Szamani wierz, e dziki narkotykom posiedli wadz nad wiatem, gdy teraz maj na swe usugi rne duchy. Niektrzy gosz pogld, zdobywajcy sobie po pularno wrd polskich nikotynistw, e palc tyto zabezpieczaj si przed duchami. W rzeczywistoci jednak tumi tylko zdolno po strzegania i lk. Uwalnianie si od skutkw odurzania si jest skomplikowane i wymaga indywidualnego podejcia. 1. Afirmacje wstpne: Czysto, wiato, przejrzysto, przytomno to naturalny stan mego umysu. Jestem posuszny Bogu i mam bezgraniczn wa dz nad wasnym yciem. Akceptuj rzeczywisto. Uwiadamiam so bie, e rzeczywisto jest dla mnie pikna, mia i przyjemna, e jestem w niej bezpieczny, jestem zdecydowany wybiera z ycia wszystko, co najlepsze. Mam wspaniae twrcze, pomysy i zdecydowany jestem, by je realizowa. Z atwoci przypominam sobie to, co potrzebne, wa nie wtedy, gdy jest to potrzebne. Moje widzenie wiata i rzeczywisto ci staje si jasne, czyste i pene. Otwieram si na Boga i wszystkie jego dary (wyszczeglni) oraz wiele afirmacji podnoszcych samooce n. 2. Pomdl si o uwolnienie od skutkw stosowania rodkw odu rzajcych i o uzdrowienie swego umysu. 3. Wykonaj medytacj oczyszczania intencji. 4. W medytacji regresywnej zrzu narkotyczn blokad wiadomo ci, zobacz, jaki wzorzec energetyczny zakodowa si przy da nym narkotyku. Uwolnij si od motywacji do jego odtwarzania i od niego samego. Przypomnij sobie, dlaczego zacze si odu rza i od kogo przeje telepatycznie zachanno na odurzanie. Zobacz, czego naprawd dowiadczae bez narkotycznej bloka dy wiadomoci, za to na trzewo i przytomnie. 76

Waciwy pogld
Wielu uwaa, e waciwych pogldw uczymy si z natchnionych pism. S tacy, ktrzy upieraj si, e waciwy pogld moe mie tylko guru z linii przekazu. W praktyce jednak okazuje si, e waciwy po gld dla jednego okazuje si niewaciwym dla innych. Pogld waciwy dla pewnego etapu rozwoju, moe si okaza zupenie niezrozumiaym na niszych etapach, a niepotrzebnym na wyszych. Jeli jeste przy zwyczajony do cisych ramek i definicji, to nie dziwi mnie, e nie mo esz si z tym zgodzi. Waniejsze jest jednak pytanie: skd masz wie dzie, e pogld jest waciwy? Z pewnoci chcesz spotka czowieka, ktry ci udowodni, e jego pogld jest waciwy. Za takim chtnie pjdziesz i... zatrzymacie si po pewnym czasie w miejscu lub w obdzie walki o wykazanie susznoci waszego pogldu. Pogld waciwy to pogld inspirujcy do wasnych przemyle i odkry. Nie mona mie waciwego pogldu na co, cze go nie prbowao si pozna i zrozumie. Pogld waciwy wynika z gbokiego intuicyjnego zrozumienia w medytacji lub kontemplacji. W miar wykonywania praktyki pogld pogbia si, wzrastaj te zdol noci intuicyjnego rozumienia, a wiadomo rozszerza si. Bdem wie lu adeptw jest przekonanie, e od razu musz rozumie wszystko tak jak guru i praktykowa to, co on. Jeli guru jest na niskim poziomie, to oczywicie jest to moliwe. Jednak najczciej w trakcie medytacji oka zuje si, e co staje si coraz janiejsze, oczywistsze i zrozumialsze, po czym przychodzi olnienie, e wszystko to jest jeszcze prostsze, ale za to zupenie inne. W zwizku z tym i waciwy pogld ulega zmianie. Warto si przyzwyczai do rezygnowania ze swych osigni, w ktre nieraz zainwestowao si wiele czasu i wysiku - bez alu i z pen wiadomoci otwierania si cigle na co lepszego. Zaakceptowanie ta kiego mechanizmu jest konieczne po to, eby nauczy si y z medy tacj i w medytacji. Medytacja jest bowiem sztuk akceptowania nowe go i nieznanego jako tego, co najlepsze, co pochodzi z duchowej inspiracji. Po c byyby ci inspiracje, gdyby zawsze poddawa je os dowi logiki i swej dotychczasowej ograniczonej wiedzy, zamiast stoso wa si do nich? W ten sposb oduczyby si ufa intuicji. Zawsze, gdy mam wraenie, e trac co cennego (dobrego), mog by pewnym, e ju mam co lepszego. Z ufnoci otwieram si na nowe, ktre dla mnie jest zawsze lepsze od starego.

Owiecajca postawa
Potrafi dostrzega w yciu wszystko, co najlepsze, wszystko, co najwspa nialsze. Dla siebie i innych zawsze wybieram z ycia -wszystko, cv najlepsze, najpikniejsze, wszystko, co ma najwysz jako. Zawsze wybieram z ycia to, 77

co mnie najbardziej cieszy, uwzniola i wzbogaca, wszystko, co mnie realnie zblia do Boga i do owiecenia. Moje widzenie wiata staje si jasne, czyste i pene. Moje widzenie rzeczywistoci staje si jasne, czyste i pene. Dostrzegam w yciu wszystko, co mnie wzbogaca i owieca, gdy wiado mo bogactwa i owiecenia wzrasta w moim umyle. Mam wiadomo czy stych, piknych, wzbogacajcych i owiecajcych aspektw ycia. Chtnie i szybko rozszerzam t wiadomo. Chtnie i susznie korzystam ze swoich zdolnoci postrzegania pozazmysowego, poniewa istniej one dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci. Z nieskoczonych form przejawiania si ycia i wiata wybieram wszyst ko, co mnie realnie wzbogaca, uszczliwia i owieca, gdy wyraa to stan mo jej wiadomoci. Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim yciu. Uwiadamiam sobie obecno Boga w yciu innych ludzi. Potrafi dostrzega, jak Bg przejawia si w moim yciu. Potrafi dostrzega, jak Bg przejawia si w yciu innych ludzi. Potrafi harmonizowa z czyst wiatoci, mdroci i moc Boga caym swoim ciaem, caym swoim umysem i caym swoim sercem. Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim umye. Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim sercu. Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim ciele. Wiem, e Bg, ktrego dowiadczam w swoim sercu, jest Jedyn Prawd, Jedyn Wartoci. Bg, ktrego dowiadczam w sobie, jest jedyn Prawdziw Moc. Wiem, e wadz nad tym wiatem sprawuje czysta Boa Moc i czysta Boa Mdro. Potrafi j dostrzega i korzysta z niej przez powierzenie si Bogu. Moja wiadomo jest teraz zatopiona w Bogu. Potrafi przejawia Boga caym swoim sercem. Potrafi przejawia Boga caym swoim umysem. Potrafi przejawia Boga caym swoim ciaem. Moje ycie jest mioci w dziaaniu. Kadego dnia dziki modlitwie i medytacji, rozszerzam swoj wiadomo. Rozpuszczam si w ocenie Boskoci. Kadego dnia moc radosnego spokoju wchodz w czyst wiato Boga. Kadego dnia jednocz si z mdroci Boga. Uwiadamiam sobie obecno czystej wiatoci Boga w moim umyle. Uwiadamiam sobie obecno czystej wiatoci Boga w moim sercu. Uwiadamiam sobie obecno czystej wiatoci Boga w moim ciele.

78

Uwiadamiam sobie obecno peni mioci Boga w moim umyle. Uwiadamiam sobie obecno peni mioci Boga w moim sercu. Uwiadamiam sobie obecno peni mioci Boga w moim ciele. Uwiadamiam sobie obecno peni mdroci Boga w moim umyle. Uwiadamiam sobie obecno peni mdroci Boga w moim sercu. Uwiadamiam sobie obecno peni mdroci Boga w moim ciele. Pozwalam, by w peni przejawiaa si Bosko mojej prawdziwej natury. Wiem, e Bosko mojej natury zwycia nad wiatem uudy i zakamania. Wiem, e Bosko natury wszystkich istot zwycia nad wiatem uroje. Kadego dnia na wszystkich poziomach dostrajam si do informacji najwyszej jakoci. Kadego dnia moc radosnego spokoju i mioci, harmonizuj si z in formacj najwyszej jakoci. W moim sercu istnieje jedynie dobro. W moim umyle istnieje jedynie dobro. W moim ciele istnieje jedynie dobro. Wiem, e zasuguj, by by nagradzanym za przejawianie Boskoci mej natury, za przejawianie Boskoci mej prawdziwej, wietlistej, czystej istoty. Wiem, e za przejawianie Boskoci mojej prawdziwej natury spywaj na mnie bogosawiestwa Boga i wdziczno ludzi. To bezpieczne i korzystne, gdy ludzie dostrzegaj Bosko mojej istoty, gdy uatwia im to postrzeganie Boskoci wasnej prawdziwej, pierwotnej natury. Mam wszelkie powody, by cieszy si yciem. Mam wszelkie powody, by cieszy si Bogiem. Mam wszelkie powody, by cieszy si Radoci Boga. ju teraz jestem zdecydowany i gotowy urzeczywistni cae dobro mojej Boskiej natury. Ju teraz jestem zdecydowany i chtny urzeczywistni cae bo gactwo mojej Boskiej istoty. W ten oto sposb wzmacniam proces duchowego wzrostu u siebie i u in nych.

Ego
Ego to cay zbir wyobrae o sobie. Nie mona go zniszczy, walczc z nim, mona natomiast wyobrazi sobie jego nierealno. To wstp do uwiadomienia sobie niesubstancjalnoci, nieobecnoci ja, czy li pustki wyobraeniowej i emocjonalnej. Ego to podstawowy, osobisty myloksztat, ktry utrudnia nam widzenie siebie takimi, jakimi na prawd jestemy. Ego czuje si niezbdne i dlatego nie chce od razu odda wadzy nad sob Bogu. 79

Masz teraz do dyspozycji afirmacje, dziki ktrym moesz wpro wadza dowolne pozytywne zmiany w swym obrazie siebie. Wielu twierdzi, e afirmacje wzmacniaj ego. Jeli jednak nie bdziesz wpro wadza zmian w swej samoocenie, twj obraz siebie pozostanie sztywny i niezmienny, a ty cigle bdziesz si z nim utosamia. Jeli obniysz samoocen, twj obraz siebie ulegnie zmianie. Jednak ta zmiana nie zni szczy ego - bdzie ono wtedy musiao podj walk z caym wiatem i ogromny wysiek w celu uzasadnienia susznoci niskiej samooceny, ktra jest daleka od prawdy. Ego m o e znikn dopiero wtedy, gdy nie jest ju potrzebne. Jeli dziki inspirowanym intuicyjnie afirmacjom przekonasz si, e moesz wprowadza dowolne zmiany w swym myloksztacie osobistym i zmiany te s korzystne, wtedy twoje ego zgodzi si na eksperyment, w ktrym bdziesz mg sprawdzi, czy da si efektywnie funkcjonowa w stanie penej medytacji i Boskiej wiadomo ci. Wtedy, z penym poczuciem bezpieczestwa bdziesz mg si z nim poegna. Niczego ju nie bdziesz musia uzasadnia, broni, udowadnia itp. Gdy stracisz poczucie oddzielenia od Boga i wiado moci kosmicznej, adne wyobraenia o sobie nie bd ci ju potrzebne i ego zniknie. Ale przed znikniciem ukae ci twj podstawowy (naj wikszy) lk, z ktrym musisz wygra. Bez ugruntowania poczucia bez pieczestwa stoisz w tym starciu zawsze na straconej pozycji. Podno wic sw samoocen tak, by dobrze, pewnie i bezpiecz nie czu si w wiecie i w kontaktach z Boskoci. Droga do doskona oci polega na uwiadomieniu sobie doskonaoci w swym czystym umyle i dziaaniu. Nie sposb osign jej za pomoc manipulacji czy gromadzenia jej oznak. Naley dokona gbokiego, medytacyjnego urzeczywistnienia prawdy, poprzedzonego afirmacjami. Droga do p r a w d y p r o w a d z i przez poznanie prawdziwej natury czowieka i wszechwiata. Poznawaj j, rozwijajc wiadomo bezpieczestwa i wasnych intuicyjnych zdolnoci poznawczych. Wszystko moesz i potrafisz w Tym, ktry ci umacnia, w Bogu. Jeste godzien by jed no z Nim. Moesz lubi siebie, swoje ciao, swj seks i swoje zdolnoci w obecnoci Boga i innych ludzi. To, czy lubisz siebie, zaley tylko od twej decyzji. Tylko od twej decyzji zaley, czy chcesz podda woli Bo ga cae swoje ycie razem ze wszystkimi, nawet najbardziej wstydliwy mi jego zakamarkami. Tylko od ciebie zaley, czy czego si wstydzisz. Gdy p o d d a s z woli Boga i Jego oczyszczeniu wszystkie swe najtajniejsze i najbardziej wstydliwe sekrety i dziedziny ycia, wtedy twoje ego za cznie znika. Gdy jednak bdziesz chcia ukara lub zniszczy siebie za egoizm, wtedy wzmocnisz ego, a twoje ycie stanie si nie do wytrzy mania. Dobre przykady, d a w a n e przez masochistw, mog potgowa tylko masochizm. Mam odwag, wol i moc dokonywania w swym yciu wszelkich pozy tywnych zmian. 80

Teraz podnosi si moja samoocena. Z ufnoci powierzam Bogu wszelkie swoje sprawy, rwnie... (wpisz to, czego si wstydzie i czego nie chciae podda woli Boga). Bg ma dla mnie zawsze co lepszego od tego, czego pragn, za czym t skni, na czym mi zaley, czego si baem... Bg uwiadamia mi wolno od wszelkich wyobrae o mojej osobie (mo ich i cudzych). Oczyszczaj wszelkie intencje dotyczce ciebie, twego ciaa, twego istnienia, twego ycia, twego obrazu samego siebie i stosunku do du chowych inspiracji. Biada tym, ktrzy uwaaj swe ego za dzieo Boga lub widz w nim Bosk istot, uwaajc si za Boga! Moesz mie przekonanie, e powierzasz si Bogu, ale jeli przy tym e medytujesz i nie modlisz si, to cigle pozostajesz we wadzy ego. Uwolnienie si od ego jest gwnym celem wielu praktyk. Ma ono zosta zastpione wiadomoci Boga lub buddy. Warto w p r o w a d z a wszelkie pozytywne zmiany w ego, poniewa jest ono wytworem wy chowania i ewolucji. Jego gwnym zadaniem jest chroni przed wszel kimi zagroeniami, a wic i przed tym, co n o w e i nieznane, gdy w nieznanym mog si kry zagroenia, na ktre przyzwyczajone do przeszoci ego nie ma gotowych recept przeciwdziaania. Ego jest me chanizmem utrzymywania istniejcego stanu rzeczy i przywizania do wyobrae i mechanizmw, jakie pamita. Ego jest tylko pamici przeszoci. Gdy planujesz sobie przyszo, to dziki ego budujesz j tylko w oparciu o dowiadczenia znane z przeszoci. Dlatego tak wie lu ludziom nie udaje si wyj poza schematy, ktre zakodowali w dziecistwie. Przeszo nie moe zosta odwzorowana i powtrzona w przyszoci. Ludzie przywizani do niej cierpi z tego powodu, za miast otworzy si na now, lepsz, wspanialsz rzeczywisto, ktr kadego dnia obdarza nas Bg. Oczywicie obdarza nas wedug na szych oczekiwa, ktre z konkretnymi planami na przyszo maj nie wiele wsplnego. Teraz tworz now, wspanialsz, pikniejsz, bogatsz, mdrzejsz przy szo dla siebie i innych. Z ufnoci otwieram si na wszystkie dary, ktre Bg ma dla mnie teraz i zawsze.

Egoizm
Gdy nie masz ochoty zaspokaja cudzych zachcianek, gdy nie po trafisz podoa cudzym wymaganiom, wtedy zwykle jeste oskarany o egoizm. A kiedy poczujesz si ju winny z powodu swego egoizmu, to usiujesz zaspokaja cudze zachcianki. 81

Czy mylisz, e jeli bdziesz si stara zaspokaja cudze za chcianki, to uszlachetnisz siebie? Czy dobro i szlachetno polegaj na tym, by inni wysugiwali si tob? A moe na tym polega mio? Mi o cynika? Egoizm definiuje si jako mio do siebie samego... Nie mona wymyli wikszego kamstwa! Okazywanie lekcewaenia i pogardy in n y m nie ma nic wsplnego z mioci do siebie. Egoizm to po prostu widzenie caego wiata z punktu wasnych ograniczonych interesw i oczekiwa, to cige prby znalezienia si w centrum zainteresowania innych, cige oczekiwanie, by inni suyli, doceniali, wypeniali swe obowizki itd. Egoizm to postawienie swoich zachcianek i wyobrae ponad wszystko, ponad Boga. Czy robisz co dla innych, liczc na majtek, zysk i pochway lub choby tylko na zobowizania ze strony tych, ktrym pomagasz? Czy zdarza ci si, e pomagajc innym, liczysz na nagrod, ktra ci si na ley? Czy pomagasz innym po to, eby nie zwrcili si do innych z prob o pomoc, zostawiajc ciebie? Czy czujesz przymus - misj po magania innym? Jeli tak, to kierujesz si egoistycznymi motywacjami. Egoist jest czowiek, ktry czujc si niekompletnym, nie w peni warociowym, usiuje poprzez sowa i uczynki udowodni, e jest lep szym, ni to sobie wyobraa; to czowiek, ktry szuka potakujcego to warzystwa, gdy nie jest pewny swej samooceny; ktry nakania in nych, by okazywali mu mio, szacunek i uznanie, poniewa sam nienawidzi siebie. Egoizm jest niczym innym, jak prb uwolnienia si od nienawici do siebie poprzez zakamanie (przecie jestem tu najwa niejszy, beze mnie nikt nie da sobie rady). Oczywicie moesz to sobie wmawia. Moesz nawet skoni twe otoczenie, by ci chwalio i podzi wiao. Niewtpliwie poprawi ci si samopoczucie, ale czy twoja samoo cena si podniesie? Jeli jeste przekonany o swej podoci, to niewtpli wie moesz odczuwa satysfakcj z tego, e sw gr lub afirmacj zrobie innych w jajo". Lecz w ten sposb robisz w jajo" przede wszystkim siebie. Niektrzy maj tyle masek, e ju sami nie wiedz, jak wyglda ich prawdziwa twarz.

Samoocena
Niska samoocena wynika z przyzwyczajenia do ycia w wiecie uroje i do konwencji, wynikajcych z tych uroje. Kada kultura jest takim wiatem uroje, waciwym dla danej spoecznoci. Jednostk wy amujc si z konwencji okrela si mianem niedostosowanej spoecz nie" lub podejrzewa o chorob psychiczn. 82

Jeli nie akceptujesz wiata, w jakim yjesz, to przede wszystkim przesta nazywa go rzeczywistoci. Wtedy okae si, e nie ma po wodu ucieka od rzeczywistoci i nie ma p o w o d u z ni walczy. Jednostki niedostosowane, z nisk samoocen i zbuntowane prze ciw rzeczywistoci zostaj zepchnite na margines i: - uciekaj w urojenia spoeczne, marzc o rewolucji majcej wy zwoli ludzi i ewentualnie zwierzta, - tworz grupy przestpcze, - tworz tajne zwizki okultystyczne (gwnie lewej rki"), - wycofuj si do wiata marze, poza ktry nie s w stanie wyj i poza ktrym czuj si zagubione i niedoceniane, - uciekaj w wizje i halucynacje narkotyczne lub inne naogi, - uciekaj w choroby psychiczne, by wzbudza zainteresowanie sw innoci lub odseparowa si od otoczenia. Jednostki niedostosowane, majce wysok samoocen, z atwoci wkraczaj na duchow ciek i w efekcie poprawiaj jako swego ycia i swoje samopoczucie, a p r z e d e wszystkim potrafi doskonale uczestniczy w grze, ktrej warunki okrelio dostosowane spoecze stwo - tyle, e nie s zainteresowane udziaem w tej grze, poniewa maj co znacznie lepszego: wiadomo moliwoci korzystania z ca ego bogactwa tego wiata, z caego bogactwa Boga. I nikt nie m o e im tego zabra. wiadomo prawdy, e cale nasze ycie, a take warunki, w ja kich yjemy, zale tylko od naszego wyboru, jest zbawienna dla ludzi majcych spjne cele, zdecydowanych i otwartych na Boe kierownic two. Jednake dla ludzi majcych w gowie baagan i parali decyzyjny wiadomo ta moe by przeraajca. Wielu kwalifikowanych nauczycieli rnych szk nie zna tych prawidowoci i ostrzega swych uczniw, e podnoszenie samooceny rozwija pych i wzmacnia ego. Istotnie zdarzaj si wypadki przy pra cy", gdy kogo zawiedzie rozsdek, gdy kieruje si nieczystymi inten cjami i nie zatrzyma w punkcie rwnowagi. Tym punktem rwnowagi jest odniesienie wszystkiego do Boskoci, n p . porwnywanie si tylko z Bogiem i sprawdzanie, czy rozwijane cechy s waciwe dla Boskiej istoty. Rwnowag spoeczn osigamy wtedy, gdy nie dajemy si wy korzystywa i nie wykorzystujemy innych. Tak rwnowag moesz osign tylko wtedy, gdy wiesz, e masz zawsze do zaoferowania in nym co cennego w zamian za to, co od nich dostajesz, gdy otwierasz si z ufnoci na peny proces wymiany. Na wiadomoci, e mam i daj wystarczajco duo, polega tajemnica prosperujcej wiadomoci (wiadomoci dobrobytu i peni). Jeli masz i robisz wystarczajco duo,
83

jeli jeste wystarczajco dobry i zdrowy, wtedy czeg moe ci jeszcze brakowa do rwnowagi? Wtedy znika caa nerwica. Gdy rozwizujesz jaki problem, sprbuj w medytacji lub w modli twie zapyta si: jak rozwizaby to Bg? Jak i czy ma to by rozwiza ne dla korzyci twoich i innych? Odpowiedzi mog ci zaskoczy pro stot i efektywnoci! Niska samoocena kosztuje zbyt wiele zabiegw, czasu, wysiku i energii, by warto byo w ni inwestowa i j podtrzymywa. Niska sa moocena owocuje odciciem wiadomoci od caego bogactwa i dobra, jakie ma dla nas Bg, i uniemoliwia dostrzeenie obecnoci Boskiej istoty i jej cech w sobie, we wasnym wntrzu. Przygotowujc t ksik, postanowiem sklasyfikowa wszystkie skutki niskiej samooceny, ale po zapisaniu kilku stron zauwayem, e do koca pracy pozostao mi znacznie wicej, ni ju zrobiem. Przed stawiam wic tylko cz skutkw niskiej samooceny, w zakresie odbi jajcym si niekorzystnie na rozwoju duchowym: - poczucie niewystarczalnoci, niekompletnoci, - poczucie niszej wartoci w stosunku do innych, - zazdro o osignicia innych, pragnienie naladowania ich, - szukanie pomocy i inspiracji poza sob, poza swym umysem, - uzalenienie si od pomocy i inspiracji z zewntrz, - szukanie rde prawdy, mdroci, szczcia, mioci i ycia po za sob, - handel z Bogiem lub Mistrzem, - uzalenienie od autorytetw, - sualczo, bdnie nazywana lojalnoci, - szukanie wsparcia w grupach, - zjednywanie sobie zwolennikw i poplecznikw, - uzalenienie swego ycia od ycia innych, a swych sukcesw od ich sukcesw, - psychiczna ppowina, - lk przed opuszczeniem, odrzuceniem, zranieniem, - wynikajca z tych lkw nadopiekuczo, - robienie z siebie ofiary i przyjmowanie na siebie cudzych cier pie i grzechw, - wspodczuwanie z innymi, wczuwanie si w nich, - uzalenienie swego samopoczucia od nastroju innych (otoczenia), - uzalenienie si od cudzych opinii, 84

- obwinianie siebie, cige poczucie winy, - poczucie winy z tego powodu, e yjc, zabieram miejsce i je dzenie innym, lepszym, - poczucie winy z tego p o w o d u , e zadaj innym cierpienia, aby przetrwa, - poczucie winy z tego powodu, e zawracam Bogu gow swym istnieniem, swymi modlitwami, - zakaz poprawy jakoci warunkw ycia, - przekonanie, e prawdziwa natura czowieka jest za i nieczysta, - poczucie niegodnoci wobec Boga lub guru, - lk przed sob i zagbianiem si w sobie, - lekcewaenie wasnych potrzeb, - poczucie zagroenia ze strony innych, - telepatyczne kontrolowanie innych, - lk przed wasnymi mylami i uczuciami, - samorepresja zamiast uwanoci i poznania siebie, - lk przed przyznaniem si do wasnych wad i saboci, - lk przed poznaniem siebie, - lekcewaenie swoich zdolnoci i umiejtnoci, - obowizek doskonalenia siebie zamiast rozwijania wiadomoci doskonaoci i zdolnoci intuicyjnych, - brak wiary we wasn intuicj, - niezdolno do samookrelenia, do ycia swoim yciem, - utosamianie si z autorytetem (rodzice, szef), - lk przed samodzielnoci i podejmowaniem decyzji, - przerzucanie na innych odpowiedzialnoci za siebie i obwinianie innych za swoje niepowodzenia, - parali decyzyjny i niezdolno dokonywania wyborw, - szukanie sensu ycia w dziaalnoci spoecznej, - obowizek zabawiania innych, eby si nie nudzili, - nuda i tsknota za czym, czego aktualnie nie ma, - lk przed nud i p r z y m u s robienia czegokolwiek, eby si nie nudzi, - uywanie rodkw odurzajcych, znieczulajcych, naogi, - choroby psychiczne lub o podou psychicznym, - niewiara we wasne siy i zdolnoci, w swj pozytywny potencja, - niezdolno zanegowania swych iluzorycznych osigni, 85

- lk przed utrat tego, co si ju osigno, przywizanie do osi gni, - niezdolno do samodzielnych poszukiwa na duchowej ciece, - koncentrowanie si na wadach, a nie na cechach je wypieraj cych, - pocieszanie si, e inni te nie s lepsi, e te maj wady, - potpianie siebie za swoje wady, zamiast przetworzenia ich w zalety, - identyfikowanie si z wasnymi w a d a m i i przekonanie, e s dzieem Boga, - przesadna koncentracja na sobie i swym wygldzie, - koncentracja obronnych, na obronie siebie i budowaniu mechanizmw

- walka konkurencyjna i rywalizacja, agresywno, - pogarda dla innych i nienawi, - pragnienie upokarzania i poniania, - narzucanie si (w tym apostolat religijny), - manipulowanie innymi, - osdzanie innych, wytykanie im wad, - porwnywanie siebie z innymi, - dza wadzy, - przekonanie, e jeste najlepszy (przecie zakamae si, by czu si lepiej od innych) lub e inni s gorsi od ciebie, - lk przed weryfikacj i zdemaskowaniem, - kamliwo i zakamanie, - przekonanie o swej misji dziejowej, religijnej lub nawet kosmicz nej, - przekonanie, e jest si wybranym z powodu przynalenoci do rasy, narodu lub religii, - wiara w wyrocznie i przepowiednie, - wiara w przeznaczenie, - manipulowanie sob w odpowiedzi na zapotrzebowanie innych (spoeczne), - lk przed Bogiem, Jego kar i kontaktem z Nim. rda niskiej samooceny mog tkwi w pogldach rodzinnych, re ligijnych, spoecznych, a take w bdnych praktykach. Najwikszym niebezpieczestwem, wynikajcym z trzymania si negatywnych myli,
86

jest moliwo lub nawet p r z y m u s powrcenia do bdnych praktyk, z ktrych one si wywodz, i dalsze wzmacnianie ich. Niska samoocena zwizana z ciaem czsto bywa przyczyn wybo ru bdnych praktyk. Wiele osb chciaoby si dowartociowa, oddajc swoje ciao. Najczciej chcemy ofiarowa swe ciao partnerom seksual nym. Wikszo ludzi czuje frustracj i niedocenienie, gdy nie ma komu odda swego ciaa. Okoo tysic lat temu pewna sfrustrowna tybetaska jogini wymy lia praktyk oddawania swego ciaa d e m o n o m i tak powstaa cz praktyk czod. Ich filozoficzn podstaw mona streci krtko: sam stwarzasz swoje demony i sam musisz je odywia. Jeli nie dasz im swego ciaa, bd ssa twoj energi. Kiedy dasz im mio, znikn. A poniewa ywisz demony swoim ciaem, to wreszcie widzisz, e jest ono poyteczne i cenne, wic musisz je pokocha. W chrzecijaskiej Europie sfrustrowane seksualnie czarownice wy myliy praktyk oddawania swego ciaa diabu. Czy jest w tym co dziwnego? Przecie praktyki oddawania swego ciaa na ofiar byy zna ne wczeniej. Zwykle jednak nie sprawiay tyle przyjemnoci, co sabat napanym czarownicom. Nawet jeli nie masz komu odda swego ciaa, to ono i tak jest cenne: Moje ciao jest cenne, poniewa mieszka w nim Boska istota. Moje ciao jest wityni zamieszkiwan przez prawdziwe Bstwo. Moje ciao jest cenne, poniewa sam je sobie wykreowaem. Przebaczam sobie niewiedz i gupot, w wyniku ktrych wykreowaem sobie takie ciao, jakie mam. Wiem, e mam moc kreowania sobie doskonaego, piknego ciaa, poniewa Boska istota, ktra je zamieszkuje, jest doskonaa. Pozwalam, eby moje ciao wyraao doskonao Boskiej kreacji. Cae moje ciao jest wystarczajco silne, sprawne i zdrowe. Lu bi swoje ciao takie, jakim jest. Kocham swoje ciao takie, jakim jest. Cae mo je ciao zasuguje na mio i pieszczoty. Istniej w tym ciele po to, eby si doskonali, by dowiadcza wszystkiego, co najlepsze. Nie widz sensu w karmieniu demonw (czyli negatywnych wyo brae, jakie sam stworzyem) ani swym ciaem, ani sw energi. Jeli podejd z mioci do siebie, moje demony znikn. Nie bd si miay czym karmi, poniewa karm d e m o n w s niskie emocje zwizane z negatywnymi mylami i energiami narkotykw. Znane s te prakty ki tworzenia i odywiania demonw energi seksualn i dlatego wad ca d e m o n w musi mie negatywne emocje zwizane z podliwoci. Osoby, ktre nauczyy si sztuki materializowania demonw, czsto po suguj si mechanizmem rozdraniania swego otoczenia po to, eby wczy energi pync z negatywnych emocji do swego potencjau H7

energetycznego i przekaza j swym demonom. Niektrzy z owych spe cjalistw maj istny talent do wzbudzania tumultu. Od negatywnych wyobrae i niskich energii mona si uwolni tylko poprzez przetransformowanie ich w pozytywne i czyste. Ale cz sto trzeba si te uwalnia od intencji podtrzymywania swych negatyw nych wyobrae i poczucia odpowiedzialnoci za los demonw, ktre si stworzyo (lub ktre stworzyli inni). Bardzo przydaje si w tym pro cesie medytacja Boskoci swej istoty i wszelkie modlitwy - szczeglnie uwalniajce i egzorcyzmujce. Znam sposoby na przeprogramowanie moich negatywnych myli w prze czce im pozytywne poprzez afirmacje, medytacje i modlitwy. Chtnie posugu j si nimi. Wiem, e s skuteczne. Wiem, e trapice mnie dotychczas emocje i myli byy wynikiem mojej niewiedzy, pragnie i niechci. Mog i potrafi zaakceptowa to, czego nie lubiem, i mie pewno, e to ode mnie si odcze pi. Chtnie przebaczam sobie i innym. Chtnie i skutecznie przebaczam wszy stkie krzywdy, jakich kiedykolwiek doznaem. Przebaczam sobie, e pozwalaem si rani. Mog i potrafi zmieni swoje podniecenie i swj niepokj w cudow n, bog rado, mio i sprawiedliwo. Wiem, e to jest korzystne i bez pieczne dla mnie i dla wszystkich istot. Lubi czu mio do siebie, lubi ko cha Boga. Mam wszelkie powody, by by wdziczny Bogu zawsze, wszdzie i za wszystko. Wiem, e Bg jest dobry i e moja prawdziwa Boska istota te jest dobra. Z ufnoci otwieram si na wszelkie dobro, ktre Bg ma dla mnie ju teraz.

Niegodno
Gdy modlisz si, nie prbuj przekonywa Boga o swej niegodnoci. Twoje pogldy na twj temat nic a nic Boga nie obchodz, ale tobie utrudniaj przyjcie wszystkich Jego darw. Jeli nie jeste ich godny, po co zawracasz sobie gow proszeniem o nie? Nie tra cennego czasu! Nie przypuszczam, eby Bg, powoujc Ci do istnienia, zaplano wa, by by Go niegodnym. Poczucie godnoci jest niezwykle wane w yciu i na duchowej ciece. Jeli nie jeste godzien i nie szanujesz siebie, to bdziesz zawsze na przegranej pozycji. Poczucie godnoci to wiadomo, e zasugujesz na wszystko, co najlepsze; e zasugujesz, by zawsze cieszy si szacun kiem i bogactwem; e istniejesz po to, eby cieszy si szacunkiem i bo gactwem (cho skoro jeste wolny, moesz z tego wszystkiego zrezy gnowa). Bez poczucia godnoci nie spotkasz nauczyciela, ktrego byby godzien. Moesz natomiast spotka wielu oszustw, ktrzy utrwal twe poczucie niszej wartoci. 88

Wielu ludzi czuje tak wielk nienawi do siebie, e poszukuje tyl ko takich drg rozwoju duchowego", ktre ich niszcz. Ludzie ci upa jaj si swymi rzekomymi sukcesami w zncaniu si nad wasnym cia em i modl si, eby Bg pomg im wytrwa w cierpieniu. Ale wcale nie pytaj, czy wol Bo jest, by trwali w cierpieniu. A moe ty te istniejesz po to, by cierpie i ponia si? Czy pytae o to Boga? Czy te jeste niegodny, eby zapyta? Gdy czujesz si niegodny, wtedy zaczynasz walczy o wszystko, czego zazdrocisz innym. Gdy wiesz, e zasugujesz na wszystkie dary Boe, nie masz ju o co walczy. Wystarczy je przyj. Z ufnoci przyjmuj wszystkie dary Boe. Z ufnoci przyjmuj Boe prowadzenie. Gdy przyjmiesz Boe prowadzenie, wtedy z pewnoci spotkasz nauczyciela, ktry jest ciebie godzien i ktrego ty jeste godzien. Jeli by jeden z was nie by godny drugiego, wtedy nie byoby adnego na uczania. Relacja ucze-nauczyciel jest zdrowa tylko wtedy, gdy obaj si inspiruj. Kada inna relacja prowadzi do zakamania bd niezro zumienia. A jeli twym nauczycielem jest Bg lub Chrystus, to jaki poytek moe On mie z ciebie, gdy jeste niegodny? wiadomo godnoci to nie to samo co wynoszenie si ponad in nych. Wynoszc si ponad innych i czujc si kim wybranym, wyjtko wym, nie jeste w stanie dostrzec w ludziach ich prawdziwej, Boskiej istoty, nie jeste w stanie dostrzec jej rwnie w sobie, nawet jeli wy daje ci si, e jeste Bogiem.

Szacunek
Gdy zaczniesz sobie uwiadamia swoje wspaniae moliwoci kre owania zmian w yciu i otoczeniu lub zdolnoci postrzegania pozazmysowego, z pewnoci bdziesz mie powody do wdzicznoci, a zara zem bdziesz sobie coraz dokadniej uwiadamia sw wolno w jej twrczym aspekcie. Co wicej, gdy kreujesz pozytywne zmiany w swym yciu i umyle, wtedy stajesz si coraz bardziej niezaleny od wpyww otoczenia. Twoje otoczenie krpowao ci dotd, poniewa sam siebie krpowae, ograniczao ci, poniewa sam siebie ogranicza e. Ty sam wybrae, e opaca ci si to ograniczenie. Ty sam wybrae kierowanie si cudzymi opiniami. Jeli miae potrzeb udowadniania, e yjesz, potrzeb konkuro wania z innymi, to z pewnoci prowokowae ich do tego, eby ci za uwaali, eby ci okazywali uznanie, pogard, cokolwiek, byleby by przez nich zauwaony. A jeli kto nie da si sprowokowa i nie zau waa twej wciekej walki o zauwaenie? O, wtedy w twoim mniema 89

niu by kretynem lub tchrzem. Musiae to sobie tak tumaczy, ponie wa bolao ci jego lekcewaenie. Przebacz wic wszystkim, ktrzy ci ranili. Pozwl innym by takimi, jakimi s. Przesta ich prowokowa, a wtedy oni przestan prowokowa ciebie i pozwol ci by takim, ja kim jeste. Ale to wymaga odkrycia, jakim jeste naprawd, odkrycia, e twoja natura jest Boska. Wikszoci ludzi i tak nic to nie obchodzi, e s mieszkaniem jakiego t a m " Ducha; e maj Jego moc i moliwo ci korzystania ze wszystkich Jego darw. Wikszo interesuje si pro wokowaniem innych, by ich suchano, zauwaano, szanowano lub wal czono z nimi. Dla wikszoci Bg jest zamknity w niebie lub w kociele. Dziecko, ktre czuje si winne, traci szacunek dla rodzicw, ktrzy go nie karz. Dorosy, ktry gardzi sob, poczuje pogard do kadego, kto powie mu kocham ci", i z pewnoci odwrci si od bezsilnego Boga, ktry nawet nie jest w stanie nikogo ukara, a jeszcze obiecuje bezwarunkow mio! A jednak prawd jest, e w oczach Boga zasugujesz na mio i szacunek. Zaakceptuj to i wycignij z tego wnioski dla siebie. Gdy zaczniesz szanowa siebie, przejdzie ci ochota do prowokowa nia innych. Gdy zaczniesz szanowa innych, przejdzie ci ochota do ule gania ich prowokacjom, za to otworzysz si na pynce od nich inspira cje. Prowokacje wynikaj z infantylizmu prowokatorw, z tego, e nie nauczyli si gra w adn efektywn gr spoeczn. Gdy przestaniesz ulega cudzym prowokacjom, bdziesz mg pomc tym ludziom w ro zumieniu siebie i w przemianie. Gdy uwiadomisz sobie, e zasugu jesz, by zawsze cieszy si szacunkiem, przestaniesz by maym egoist, ktry manipuluje swym otoczeniem, tak by zaspokajao jego potrzeby. Jeli zasugujesz na mio i szacunek, twoje potrzeby spoeczne s w peni zaspokojone, bowiem zasugujesz wtedy rwnie na doskonae zwizki z innymi, oparte na wzajemnym zrozumieniu, yczliwoci i szacunku. Tylko wiadomo mioci i szacunku dla siebie samego skutecznie ochroni ci przed blem odrzucenia, potpienia czy pogardy. Dopki ta ki bl odczuwasz, twj szacunek do siebie nie jest wystarczajco ugrun towany.

Docenianie
Wysoko ceni sobie wszystko, co dotychczas osignem. Doceniam meto dy bezwysikowego realizowania celw. Doceniam to, e lekko i z atowci osigam wszystko w ycia, w seksie i w rozwoju duchowym. Doceniam szyb ko rosnc moc urzeczywistnienia moich modlitw i medytacji oraz to, e ka dego dnia mam coraz wicej chci do modlitwy i medytacji. Doceniam wszyst90

ko, co dostaj od Boga i od ludzi. Jest to mie i poyteczne, a przy tym naj wyszej jakoci. Doceniam siebie, siuoj pewno i si przebicia w obecnoci innych. Je stem pewien swej siy przebicia i Boej mocy we mnie, gdy wyraam mio wobec kobiet, mczyzn i dzieci. Doceniam to, e przycigam lojalnych i kom petentnych przyjaci i wsppracownikw i e sam jestem lojalny i kompetent ny wobec siebie, swego ciaa i swego ycia - i to daje mi wiadomo ogrom nej siy przebicia. Ceni sobie wszystko, co daj innym, albowiem jest to mie, atrakcyjne, poyteczne. Doceniam swoje umiejtnoci i wszystko, co daj in nym, oraz sposb, iv jaki to robi. Doceniam wszystko, co przyjmuj od innych oraz sposb, w jaki to robi. Doceniam warto mojej pracy dla innych i da siebie. Doceniam sw si przebicia i kompetencj w pracy. Doceniam to, e Bg doskonale radzi sobie w swoich dzieach bez mojej ingerencji i manipula cji. Doceniam swoj wolno. Doceniam to, e mj umys staje si wreszcie wolny od sprzecznoci i konfliktw, e panuje zv nim harmonia. Doceniam to, e mj wreszcie umys jest wolny od manipulacji, e lubi si relaksowa. Do ceniam sw zdolno do relaksowania si i medytacji. Doceniam to, e moja karma jest coraz lepsza, e odnosz niewtpliwe sukcesy we wszystkich dziedzinach. Doceniam to, e ludzie s gotowi paci mi due pienidze za moje cenne idee, towary i usugi. Doceniam swj dobry stan zdrowia, stan majtkowy oraz komfortowe warunki ycia i mieszkania. Doce niam moje zdolnoci do komunikowania si z Wysz Inteligencj poprzez me dytacj i modlitw oraz swoj intuicj. Doceniam proces oczyszczenia i owie cenia, ktry zachodzi w moim umyle, ciele i otoczeniu. Dowiadczam rozkoszy i radoci ycia w obcowaniu z kobietami i w seksie. Doceniam rwnie to, e dowiadczam rozkoszy, radoci i penej satysfakcji, bdc sam z Bogiem ub w towarzystwie ludzi. Doceniam wszelkie autu ty, jakimi dysponuj jako doskonay kochanek i idealny partner. Doceniam swoje chci do wspycia i pieszczot. Doceniam to, e mam idealn dla mnie, cudown partnerk. Jej wspaniae ciao jest da mnie rdem niewyczerpanych, wspaniaych dozna estetycznych i seksual nych. Chtnie z niego korzystam. Doceniam te swoje ciao i to, e jest ono rdem rozkosznych, miych dozna dla mojej partnerki. Doceniam rozkosze wynikajce z uywania ciaa w seksie i przyjemnoci ycia w tym ciele. Cae moje ciao jest pene przyjemnych, miych dozna i radosnych, czystych ener gii. Doceniam delikatne, bogie wibracje energii mojego ciaa. Doceniam fakt, e cae moje ciao istnieje po to, by je kocha, pieci i cieszy si nim. Doce niam fakt, e cae moje ciao jest zdrowe, sine i atrakcyjne seksualnie. Doce niam to, e cae moje ciao jest posuszne informacji najwyszej jakoci. Doce niam dbao o ciao i pielgnacj ciaa. Doceniam regularno pieszczot i wspycia. Doceniam zdolno moj i mojej partnerki do miych, przyjem nych, delikatnych urozmaice naszego wspycia i pieszczot. Doceniam fakt, e kadego dnia mam wicej chci, by by doskonaym kochankiem. Doceniam to, e jestem wszechstronnie atrakcyjnym partnerem (i kochankiem) dla cu-

dawnej kobiety, o jakiej marzyem. Doceniam, e zawsze czujemy do siebie po cig i uwielbiamy nasz blisko. Wiem, e jest to owiecajce dla mnie i dla wszystkich istot, gdy chtnie rozkoszuj si cudownym seksem z cudown ko chank, o jakiej marzyem, i gdy jest nam razem dobrze. Ciesz si, e jestem przy tym wypoczty. Doceniam to, e wszystkie istoty i Bg wspieraj nas i wspomagaj iv tworzeniu naszego cudownego zwizku mioci. Doceniam sa tysfakcj moj i mojej partnerki z udanego zwizku i seksu. Doceniam to, e w seksie jestemy otwarci na intuicj i na Boga, e jestemy wypoczci. Doce niam to, e moja kochanka uwielbia pieszczoty i przeywa przy tym rozkosz, e uwielbia delikatne, regularne wspycie ze mn, prowadzce nas do eksta zy i owiecenia. Doceniam to, e razem z partnerk i w penej harmonii prze ywamy rozkosz i bogo, i to, e dziki radosnemu, piknemu, beztroskiemu wspyciu osigamy owiecenie. Doceniam sw zdolno do zapewnienia najwyszej jakoci naszemu zwizkowi i wspyciu seksualnemu. Jestem rwny najwspanialszym kochan kom, jacy kiedykolwiek istnieli. Doceniam mio, zaufanie, szacunek i bogac two, jakimi chtnie i hojnie obdarza mnie moja partnerka, i doceniam mio, zaufanie, szacunek i bogactwo, jakimi chtnie i hojnie obdarzam sw cudown partnerk. Doceniam to, e gwarantuj jej poczucie bezpieczestwa. Doceniam to, e nasza dobra karma gwarantuje nam bezpieczestwo, bogactwo i sukcesy. Doceniam nasz udany zwizek, peen delikatnoci, mioci, wzajemnego zrozu mienia, serdecznoci, yczliwoci, chtnej wsppracy, pieszczot i rozkoszy. Do ceniam wszystko, czym obdarzam sw partnerk. Ceni sobie atwo porozu mienia z ni i z innymi ludmi. Ceni sobie, e dla mojej idealnej partnerki i kochanki jestem pod kadym wzgldem najbardziej interesujcym partnerem i kochankiem. Doceniam rwnie to, e ona jest najbardziej atrakcyjna pod ka dym wzgldem dla mnie. Czuj si doskonale, bezpiecznie, wygodnie i pewnie w roli idealnego koclianka. Zawsze jestem rzeki i wypoczty. Ceni sobie to, e wreszcie jestem wolny, by tworzy doskonay, seksualny zwizek mioci z cu down kochank, o jakiej marzyem. Ceni sobie jej lojalno i zdrowie oraz... Ceni sobie Bosk inspiracj w tworzeniu naszego zwizku. Doceniam to, e Bg gwarantuje nam najwysz jako naszego zwizku i seksu. Doceniam sw umiejtno ycia w penym relaksie i medytacji rwnie w obecnoci atrakcyjnych kobiet i w seksie. Doceniam to, e ju nie musz za biega o m partnerk i jej wzgldy, gdy panuje midzy nami pene zrozumie nie i pena atrakcyjno. Bardzo sobie ceni atwe porozumienie i twrcz har moni we wszystkich zwizkach, jakie tworz. Ceni sobie wszystko, co dostaj od Boga, bowiem wszystko to jest prze penione mioci, radoci i szczciem. Ceni siebie za to, e wreszcie z pen ufnoci przyjmuj to, co najlepsze, najwspanialsze, najmilsze. Doceniam to, e yj w penej harmonii z czyst moc wntrza Ziemi, ktra mnie wspiera, oraz z moc Boga, ktra mnie oioieca i ochrania. Doceniam radosny spokj, ktry szybko rozrasta si w moim umyle i obejmuje cae moje ycie. Mam pewno, e radosny spokj gwarantuje mi najwysz jako mego ycia, naj92

wysz jako kontaktw z ludmi oraz sukcesy w mioci i seksie. Mam pew no, e Bg gwarantuje mi najwyszej jakoci zwizek z kochank, majc najwyszej jakoci karm. Doceniam to, e Bg oczyszcza i polepsza moj karm seksu i moj kar m zwizkw, poniewa chtnie powierzam Mu wszelkie swoje sprawy. Bogu dziki za wszystko, co mam.

Bezinteresowno i spontaniczno
Wielu w swej naiwnoci twierdzi, e mog dziaa bezinteresow nie. Jednoczenie wierz, e bezinteresowno jest dla nich korzystna, e im si opaca. Nie oczekuj w zamian pienidzy, ale domagaj si uznania lub nagrody od Boga. Czy to jest bezinteresowno? Nie oszukuj si, e ju teraz moesz by bezinteresowny. Nawet wybr cierpienia lub odrzucenie dochodw s interesowne, gdy wyni kaj z oczekiwa na nagrod (zbawienie, wito). Take obietnica wy zwolenia od cierpie czy obietnica owiecenia to interes. Interes, w kt ry warto zainwestowa. Zainwestuj wic swj czas i swoje pienidze w siebie i w swj rozwj. To jedyna inwestycja, na ktrej z pewnoci nikt nie straci, jedyna inwestycja, na ktrej zyskasz ty i twoje otoczenie. Ale zanim zainwestujesz w konkretn praktyk, sprawd, czy masz czy ste intencje wobec siebie, swej drogi i wobec inwestowania. Motywy twych dziaa zawsze s interesowne. Bezinteresownie dziaaj tylko istoty owiecone. Im nie zaley ju ani na uznaniu, ani na pienidzach, ani na podziwie, ani nawet na witoci. Wszystko, co im niezbdne, spontanicznie pojawia si w ich yciu i otoczeniu. Na du chowej ciece bdziesz si musia przyzwyczai do owej spontaniczno ci. Spontaniczno to skuteczne dziaanie oparte na intuicji. Spontanicz no jest wolna od wszelkich planw, projektw, zakazw i przymusw (uwiadamianych lub nie). To wolno funkcjonowania tak, by przyno si poytek i sobie, i innym. Cokolwiek dzieje si spontanicznie, wy zwala i ciebie, i inne istoty w twym otoczeniu. Czynienie za, krzywdy, ponianie lub uzalenianie wynika z przy musu stosowania si do starych wzorcw funkcjonowania. Spontanicz no natomiast wyzwala. Kierujc si intuicj i mioci, nie da si ogra nicza innych. Jeli jednak planujesz ich ograniczy, narzuci im jakie role, nakania ich do czego, wtedy moesz mie pewno, e nie poj mujesz znaczenia mioci i spontanicznoci, a kierujesz si jakim przy musem. Podobnie jeli chcesz, by inni dziaali zgodnie z twymi wspa niaymi pomysami i wyobraeniami. Jest natomiast korzystne, gdy ich zachcasz i inspirujesz. Intuicja i spontaniczno wyprowadzaj ci poza twoje pomysy, poza twoje wyobraenia i dowiadczenia, poza twoj pami. Kierujc si intuicj, moesz spontanicznie dokonywa czego, 93

czego nigdy si nie uczye, a co jest najkorzystniejsze w danej chwili. Intuicja i spontaniczno rozwijaj si w atmosferze tolerancji, akcepta cji, zgody oraz szacunku dla siebie i innych. Spontanicznoci nie mona si nauczy. Czegokolwiek by si nauczy lub zapamita, ogranicza ci. Do spontanicznoci mona si tylko przyzwyczai, a przygotowa niem do tego jest zaufanie intuicji i uwolnienie si od starych, przymu sowych wzorcw mylenia, dziaania i odczuwania. Drog do sponta nicznoci jest medytacja. Kada medytacja jest nowa, jest pozwalaniem sobie na zdziwienie. Jeli chcesz, by twoje ycie byo medytacj, utwierd si w wiadomoci bezpieczestwa fizycznego, moralnego i ekonomicznego. Uwiadom sobie hojno Boga i hojno wszechwia ta, nadmiar bogactwa, z ktrego moesz korzysta, gdy jeste pewien, e na to zasugujesz. Nie uda ci si zmusi innych, by byli dla ciebie hojni, przez to, e ty bdziesz hojnym dla nich. Ale poniewa Bg i ca y wszechwiat hojnie ci obdarzaj, wic i ty moesz by Bosko hojny dla caego wiata. Gdy masz wiadomo nadmiaru wszystkiego, wia domo, e wszystko, co jest ci niezbdne, pojawia si spontanicznie w twoim yciu i otoczeniu w odpowiedniej chwili, wtedy moesz by bezinteresownie i spontanicznie hojny, a twoja hojno jest czci hoj noci wszechwiata.

Budowanie siebie
Poniewa do bezinteresownoci i spontanicznoci jeszcze ci daleko, moesz wykorzysta znane ci rodki do zbudowania waciwego obrazu siebie i zapewnienia sobie komfortowych warunkw ycia. Ustal wic swoje cele i u sobie dekret afirmacyjny wg wzoru: 1. Oglny wstp: Kadego dnia, gdy wypeniam t procedur, ustanowion dla me go szczcia i owiecenia, staj si bardziej efektywny, zdecydowany i zdolny do dziaania bez ogranicze. Realizacja moich celw jest pe na dobrej woli oraz inspirowana przyjaznymi uczuciami wobec innych i czystymi intencjami. jestem ciep, przyjacielsk, powszechnie lubian osob. Mj suk ces jest ju i tak zagwarantowany, a inne osoby mog na nim najwy ej skorzysta. Teraz mog pomaga innym, bez potrzeby mwienia o moich dobrych uczynkach, poniewa doceniam sam siebie. Jestem czowiekiem sukcesu wolnym od samoogranicze. To, czym si zajmu j, suy mojemu Najwyszemu Dobru, a innym chtnie udzielam po mocy, gdy s do niej gotowi. Jestem w stanie szybko podejmowa decyzje. Wiem, e decyzja szybsza, to decyzja lepsza. Zawsze wiem, co robi potem. Przez szyb kie decydowanie jestem niezwykle efektywny. Swoje decyzje szybko,
94

skutecznie i bez wysiku realizuj. Wiem, e zasuguj na szacunek i wszystkie moje cele te zasuguj na szacunek. Jestem rwny najbo gatszym tego wiata. Jestem absolutnie pewien siebie i Boej mocy we mnie we wszystkich sytuacjach i wobec wszystkich osb. Zawsze od nosz sukcesy. 2. Opis dbr materialnych: Od dnia (wpisz dat odleg co najmniej o cztery miesice) mam: (opisz dokadnie i obrazowo dobra, o jakie ci chodzi - np. samo chd, posiado, dochody)... 3. Opis cech osobowoci, np.: Jestem twrczy w kadej dziedzinie, wiadomo moich zdolno ci wpywa na to, e moje siy twrcze s wci zasilane nowymi ide ami. Pozwalam wszystkim, by doceniali moj warto oraz warto moich idei, rozwiza i inspiracji (tu wpisz wane dla siebie cechy osobiste. Moesz skorzysta z przykadw). Cae moje ciao jest ju doskonale zdrowe i doskonale funkcjonuje. Mam pen wiadomo czystych zdrowych energii, wypeniajcych cae moje ciao, i ich nie skrpowanego, harmonijnego przepywu. Energie mojego ciaa dosko nale rezonuj z najdelikatniejszymi, najsubtelniejszymi energiami ko smosu i Boga. To sprzyja mojej doskonaej intuicji i memu penemu owieceniu. Zawsze odnosz sukcesy najwyszej jakoci i zawsze od czuwam rado ycia. Posiadam niewyczerpane zasoby czystych, potnych energii. Wiem, e im wicej wkadam energii w realizacj jakiego celu, tym wicej energii bd mg woy w nastpne. Zaczynam z entuzja zmem i mj entuzjazm ronie, aktywizujc moj energi. Jej rdo jest niewyczerpane, a przez nieustanny trening i relaks powikszaj si we mnie jej zasoby. Wiem, e mj entuzjazm wzmacnia moj energi, a energia wzmacnia mj entuzjazm. Potrafi bez ogranicze dysponowa energi o nieskoczonej mocy i potdze twrczej. Mam wiadomo, e osigam wszystko wydatkujc czyst, zdrow energi, wic chtnie jej uywam. Wiem, e im wicej czystej energii wydat kuj, tym wicej jej mam teraz i w przyszoci. Jestem peen mioci, szczcia i zadowolenia. Chtnie i z czystymi intencjami wyraam je. Pozwalam przy tym, by wszyscy doceniali i szanowali moje sukcesy i osignicia. Moim hasem jest chcie - to mc". I wszystkim tego ycz. Jestem spokojny, serdeczny i bezpieczny. Swoim spokojem i po czuciem bezpieczestwa chtnie dziel si z innymi. Pozwalam wszy stkim, by to doceniali. Sam te doceniam wszystko to, co daj innym, i wszystko, co dostaj, a mimo to id dalej naprzd, odnoszc coraz wiksze, wspanialsze sukcesy. Uwielbiam to, e jestem czowiekiem sukcesu w kadej interesujcej mnie dziedzinie. Ciesz si, e wreszcie
95

jestem wolny i bogaty, dziki czemu mog realizowa swoje najpik niejsze, najwspanialsze marzenia.

Bezpieczestwo i bogactwo
Najwaniejsz potrzeb, jaka musi by zaspokojona, by mg sku tecznie kroczy duchow ciek, jest potrzeba bezpieczestwa. Ludzie cigle szukaj dla siebie gwarancji bezpieczestwa. A im wicej maj gwarancji, tym bardziej czuj si zagroeni. Nie wiem, w czym ty upatrywae gwarancji swego bezpiecze stwa. Pomyl, co dla ciebie byoby najwaniejsze, eby si poczu ca kowicie bezpiecznie, eby si nie martwi o swoj przyszo i o przy szo bliskich ci ludzi. Wypisz to teraz. Wszystko to moesz mie. Wszystko moesz sobie wykreowa. Ale czy to ci zapewni poczucie bezpieczestwa? Poczucie zagroenia jest przejawem wiadomoci ndzy - poczucia niekompletnoci, niedoskonaoci. A przecie twoja prawdziwa natura jest doskonaa! Czy to znaczy, e masz zrezygnowa z kreowania sobie gwarancji bezpieczestwa? Ale nie. Kreuj je, gdy tylko w ten sposb twj umys nauczy si prawdy, e moe zmaterializowa wszystko, co niezbdne. (Przy kreacji koncentruj si na bezpieczestwie, a nie na ochronie!) Bg zapewnia mi wystarczajc ochron i opiek. W kadej chwili mog korzysta z caego dobra i bogactwa, jakie Bg ma dla mnie, nawet ju teraz! To bezpieczne i korzystne dla mnie i innych, gdy realizuj w swym yciu Bo ski plan. Opaca mi si czu dobrze i bezpiecznie, zawsze i wszdzie. Przyzwy czajam si, e mog korzysta z caego bogactwa zawsze, gdy uznaj to za sto sowne. Otwieram si na korzystanie z caego bogactwa Boga. Ludzie czsto unikaj bogactwa, gdy wierz, e jest ono przyczy n troski, cierpienia i zagroenia. Ich negatywne myli realizuj si w ich yciu zgodnie ze schematem, e po zysku musi nastpi strata, ale nie realizuj si w yciu szczliwych bogaczy, ktrzy otwarli si na nieustajcy, progresywny sukces, ktremu nie ma i nie moe by koca. Bogactwo materialne niczego samo w sobie nie gwarantuje, ale jest cz ci caego bogactwa, jakie ma dla nas Bg. Jestemy jego dziedzicami.

Bezpieczestwo i spokj
Dawno temu rycerz Ignacy Lojola, kurujc si po odniesieniu rany, dokona genialnego odkrycia. Zauway, e pewne myli doprowadzaj go do szau i blu, a inne uspokajaj i agodz. Zacz je obserwowa i oto zrozumia, e podnosz go na duchu i uspokajaj myli o Bogu. Tylko te i adne inne. W ten sposb rycerz przemieni si w mistyka.
96

To prawda, e myli o Bogu uspokajaj, ale jeli czujemy si za groeni, to nie moemy ani si uspokoi, ani myle o Bogu. Ucieczka od wiata do pustelni czy klasztoru nie zapewni nam poczucia bezpie czestwa i spokoju. Poczucie bezpieczestwa moe zapewni tylko wiadomo bezpieczestwa. A ona zaley od tego, czym karmisz swj umys. Gdy kiedy jechaem pocigiem, usyszaem oburzony kobiecy gos: - Ci mczyni s okropni! Same gwaty, morderstwa, wojny. Oni wszyscy s tacy sami. Uznaem za stosowne odezwa si i powiedziaem: - Przykro mi, e pani trafia na takiego ma, ale on to nie wszyscy. - Ale gdzie tam! - achna si. - Ja mam wspaniaego ma. To zoty czowiek. - To czemu mwi pani takie bzdury o mczyznach? - Bo tak pisz w gazetach. - To radz sobie znale jak bardziej wartociow lektur. - No tak, ale w pracy trzeba co robi, wic si czyta jak leci". Jeli wiadomoci ze wiata kodujesz jak leci", byle tylko czym si zaj, to nie dziw si, e nie ma w twym umyle miejsca ani dla bezpieczestwa, ani dla Boga, cho czasem znajdzie si go troch dla papiea. Zdaj sobie spraw z tego, e jeli w Somalii dzieci umieraj z godu, to ty i tak jeste przejedzony. Jeli na autostradzie zdarzy si gigantyczny karambol, to ty siedzisz bezpiecznie w swoim fotelu. Te in formacje nie s przeznaczone dla ciebie. Dlaczego wic z tak zachan noci je przyjmujesz? Moe dlatego, e nie uwaasz za ciekawe zaj si sob i Bogiem? A moe sob i Bogiem zajmujesz si byle jak i w byle jaki sposb, nieumiejtnie i wobec tego masz ju i siebie, i te go Boga dosy? Obrona jest z pewnoci bardziej emocjonujca od do wiadczania radosnego spokoju Boga w sobie. Ale czy nie mczy ci twj niepokj? Jeli wydaje ci si, e musisz si broni, z pewnoci trafi ci si ta ka okazja. Nawet wtedy, gdy atak bdzie tylko twoim wymysem. Za miast traci siy i energi na bezsensowne podranianie umysu, zacznij afirmowa: Zawsze i wszdzie jestem bezpieczny. Opaca mi si czu dobrze i bez piecznie. Poddanie si Boskiemu kierownictwu gwarantuje mi bezpieczestwo i wolno osobist. Zasuguj, by by nagradzanym we wszystkim, co robi, poniewa jest to zgodne z Boskim planem (Najwyszym Dobrem). Susznie ufam, e mj majtek jest bezpieczny. To bezpieczne i korzystne dla mnie i dla mego otoczenia, gdy powierzam si Bogu (gdy beztrosko relaksuj si i medytuj). 97

Radosny spokj
Z ufnoci poddaj si inspirujcej i owiecajcej mocy radosnego spoko ju. Pozwalam, by przez mj radonie spokojny umys dziaaa moc Boa. Pozwalam, by radosny, bogi spokj wypeni cae moje serce. Pozwalam, aby radosny, bogi spokj wypeni cay mj umys, bym bez piecznie utrwali si w nim. Pozwalam, by radosny, bogi spokj Boskiej istoty wzi cay mj umys w swoje posiadanie, by zawadn moim umysem. Boska istota ma niepodzieln wadz nade mn teraz i zawsze. Pozwa lam, by bogi relaks owadn caym moim ciaem. Wiem, e to bezpieczne i korzystne. Utwierdzam si w radosnym, bogim spokoju i dziki temu odnosz wiel kie sukcesy w yciu i mioci. Radosny, bogi spokj gwarantuje mi sukcesy we wszystkich dziedzinach. Radosny, bogi spokj zapewnia mi bogactwo i do brobyt materialny. Radosny, bogi spokj zapewnia mi najiuysz sprawno w seksie. Gdy mj umys jest radonie spokojny, to tym samym przyzwalam na aktywno Boga we mnie. Sam z siebie nie musz (ju) nic. Bg daje mi wszy stko, a ja wiem, e wystarczy tylko otworzy si na to wszystko, co On daje. Jestem spokojny, gdy wiem, e Bg sam opiekuje si swoim stworzeniem. Wiem, e Boska opieka gwarantuje mi i innym bezpieczestwo, bogactwo i do skonay wypoczynek. Z wdzicznoci otwieram si na takie moliwoci. Rado sny spokj jest bardzo korzystny i owiecajcy dla mnie i dla wszystkich istot. Radosny, bogi spokj jest potn, uzdrawiajc moc, ktra dziaa we mnie i przeze mnie. W radosnym, bogim spokoju pozwalam Bogu, by dziaa, podczas gdy ja nie dziaam, podczas gdy ju nie musz dziaa. W radosnym, bogim spokoju przejawia si we mnie Boska istota i Boska aktywno. Wiem, e potrafi sobie doskonale radzi rwnie z ziemskimi spra wami. Wiem, e Boska istota jest kompetentna rwnie w sprawach codzienne go ycia. W radosnym, bogim spokoju pozwaam, by rozwietlao mnie wewntrz ne, czyste wiato. Pozwalam, by wszystko, co niezbdne zostao mi dodane. Mam wiadome poczucie obecnoci Boga w moim sercu. Mam wiadome poczucie obecnoci Boga w moim umyle. Mam wiadome poczucie obecnoci Boga w moim ciele. Mam wiadome poczucie obecnoci Boga w moim yciu. Z atwoci i na trwae dostrajam si do subtelnej wibracji radosnego, bogiego spokoju. Pokadam ufno w jego mocy sprawczej i twrczej. Na trwa e dostrajam mj umys i moje serce do bogiej wibracji Boskiego spokoju, do bogiej wibracji pustki. To mi przynosi wyzwolenie, a take zapewnia harmoni i dostatek. 98

Uwiadamiam sobie prawd pustki przepenionej bogoci (koan - niezro zumiay bez kontemplacji). Uwiadamiam sobie prawd jednoci bogoci i pustki (koan). Potrafi y w teraz" i czerpa z tego rado, mio i moc. Jestem cierpliwy, gdy wiem, e wszystkie moje wspaniae wizje przyszo ci realizuj si w teraz. Bg ma wszystko teraz. Wszystko, co Bg ma teraz, jest moim teraz. Wszystkim, czym jest Bg, ja jestem teraz. Radosny spokj, ktry nios moje myli, wraca do mnie zwielokrotniony. Moc bogiego spokoju, ktry mnie ogarnia, jest potna i skuteczna. Wyraam radosny spokj caym swoim umysem. Wyraam radosny spokj caym swoim sercem. Wyraam radosny spokj caym swoim ciaem. Moc radosnego spokoju ochraniam siebie i wszystkich, ktrzy powierzaj si Bogu. Moc radosnego spokoju wzmacniam i ochraniam siebie i wszystkich, ktrzy s blisko owiecenia. Ufam owiecajcej, uzdrawiajcej mocy radosnego, bogiego spokoju, czystej mocy, ktra dziaa we mnie i przeze mnie bez mojego dziaania, bez mojej aktywnoci.

Umys i wiadomo
Umys nie jest tym samym, co mzg, chocia jego funkcjonowanie czciowo zaley od stanu, w jakim znajduje si mzg. Umys jest po lem informacyjnym o wielu paszczyznach (planach). W umyle zacho dz procesy podejmowania decyzji, kontrolowania, uczenia si, zapa mitywania i przypominania. Czci tych procesw jestemy wiadomi, ale w przypadku wikszoci z nich nie znamy ani pierwotnych przy czyn, ani ich mechanizmw. Mwi si wic, e mamy umys wiadomy i sfer niewiadomoci. W niewiadomoci znajduje si wszystko, co zostao zepchnite poza sfer naszych zainteresowa (powodw tego zepchnicia te zwykle nie jestemy wiadomi): 1. W podwiadomoci przechowywana jest caa pami emocjonal na zakodowana od poczcia a do teraz, wzorce mylenia i za chowa. Czasami znajduj si tam struktury archaiczne zwiza ne z pamici poprzednich wciele. 2. W nadwiadomoci - zdolno do korzystania z intuicji, prze czu wyszego rzdu, a rwnie informacje Najwyszej Jakoci, ktre wskutek niewiedzy i niewaciwych przyzwyczaje spy chamy poza zakres naszych zainteresowa. Cz umysu, ktrej jestemy wiadomi, jest poddana wiadomej woli, wobec czego starannie selekcjonuje informacje i hierarchizuje je. To, co niepotrzebne, zapominamy. Natomiast cz podwiadoma nie 99

jest zdolna do oceniania i selekcji, gromadzi wszelkie informacje na wszelki wypadek, niezalenie od rda, z jakiego pochodz. Dlatego w naszym umyle panuje nieopisany baagan - tym wikszy, im lepsz mamy pami i im wikszy szum informacyjny nas otacza. wiadomo jest funkcj umysu. Moemy j okreli niezbyt pre cyzyjnie jako przytomno, obecno. Dziki medytacji i kontemplacji, a czciowo i afirmacjom, w procesie duchowego rozwoju wiadomo rozszerza si do tego stopnia, e po pewnym czasie moe obj wszyst kie dziedziny naszego ycia ze snem wcznie. Medytacyjny stan umy su nie mczy, gdy nie pojawiaj si w nim negatywne emocje. Jeli za pojawiaj si jakie destrukcyjne wzorce (zdarza si to tylko w pyt kiej medytacji), to zostaj wykasowane. Po p e w n y m czasie praktyk docieramy do tego, co byo nieu w i a d a m i a n e . Stajemy w t e d y p r z e d p r a k t y c z n y m s p r a w d z i a n e m ugruntowania wiadomoci bezpieczestwa, gdy negatywne wzorce domagaj si zauwaenia i p r z e p r o g r a m o w a n i a . Jednoczenie coraz peniej k o r z y s t a m y z n a d w i a d o m o c i . Rozszerzanie wiadomoci ujawnia n a m piln konieczno oczyszczenia u m y s u z wszelkich ograniczajcych wzorcw energetycznych, emocjonalnych i p o z n a w czych oraz konieczno rozwijania zaufania do p r a w d y wiata nieprzejawionego. Umys p o d w i a d o m y wiksz cz swego programu ustali do szstego roku ycia i sam z siebie nie zgodzi si na adne zmiany. Nie mona z nim jednak walczy. Trzeba go dogbnie przekona, e wszystkie zmiany na duchowej ciece su Najwyszemu Dobru, pod nosz jako ycia, a przede wszystkim s korzystne i bezpieczne. Ni k o m u jeszcze nie udao si wychowa bezinteresownej podwiadomoci, nawet, jeeli wierzya w sw bezinteresowno. Jeeli chcesz wiedzie, w co wierzy i co ukrywa twoja podwiado mo, moesz z ni porozmawia. Zrelaksuj si i zadaj jej kilka pyta. Moesz zacz od tego, jakie imi najbardziej lubi i czy chce, eby tak si do niej zwraca. Niektrym wydaje si, e takie postpowanie prowadzi do schizo frenii. Jednak schizofrenik czuje si kontrolowany i rzdzony przez in nych lub przyjmuje nierealne motywy dla swych logicznych rozwaa, bowiem nie jest zdolny do selekcji informacji i do rozpoznania ich r de. Dziki rozmowom z podwiadomoci umys oczyszcza si. Pami taj jednak, e nie wolno ci uwierzy w wyszo przekona twej pod wiadomoci nad rzeczywistoci, a tak moe si zdarzy, gdy twoja podwiadomo wierzy w prawd narkotycznych objawie, nawet jeli miay one miejsce w poprzednich wcieleniach. Poza tym z podwiado moci nie naley rozmawia, jeli nie chce si jej przeprogramowa. 100

Rozmowa z podwiadomoci ma by dla twoich dziaa diagnoz, a nie instrukcj. Chc, eby to zrozumia bardzo dokadnie: wszelkie emocje, po gldy i wzorce zachowa to tylko baga przeszoci, ktrej ju nie ma i ktra nigdy nie wrci. W czystym umyle nie ma dla nich miejsca. A oczyszczenie umysu jest kresem rozwoju duchowego - owieceniem. Oczyszczeniu umysu musi towarzyszy otwarcie na intuicyjn prawd, na Boga, gdy w przeciwnym razie miejsce jednych wierze zajm inne. Tylko otwarcie si na czyst Bo mdro moe zagwarantowa sku teczno procesu oczyszczania umysu. Takiemu oczyszczaniu towarzy szy rozwj czystej wiadomoci w jej piciu aspektach. Wszystkie one s niezbdne dla penego owiecenia: 1. wiadomo zwierciada to uzmysowienie sobie, e wszystko, co do nas trafia, jest projekcj naszego umysu; e otoczenie odzwierciedla stan naszego umysu. 2. Samowiadomo to wiadomo siebie, swego ciaa, procesw mylowych i energetycznych, struktur postpowania i mylenia oraz ich genezy i przyczyn emocji; to zdolno uwolnienia si od tyranii emocji i starych struktur przez zastpienie ich nowy mi strukturami i intuicj. 3. wiadomo rozrniajca to zdolno orientowania si w jako ci energii i informacji; to wiadomo rda informacji. Umo liwia zorientowanie si w tym, co jest korzystne, a co niekorzy stne dla rozwoju duchowego i dla najwyszego dobra danego czowieka. U niektrych przejawia si jako dar rozpoznawania duchw". Gdy nie jest rozwinita, konieczny jest ci ywy guru i konieczne s twoje czyste intencje w stosunku do siebie. 4. wiadomo wszechspeniajca umoliwia realizacj wszelkich planw bez przeszkd (ktre s tylko urojeniami umysu) i jest zgodna ze wiadomoci Bosk. 5. wiadomo Boska (kosmiczna) to wiadomo jednoci z pra wami kosmosu, jednoci z Bogiem - Informacj Najwyszej Ja koci; uwiadomienie sobie pierwotnego dobra natury ludzkiej i zdolnoci do ycia w penej harmonii z intuicyjnym gosem wewntrznym oraz kierowania si intuicyjn mdroci i mio ci; to zdolno do ycia w penej medytacji. W pracy z u m y s e m nie zaniedbuj tego, co okrela si mianem waciwego wysiku medytacyjnego. Twj umys, nie przyzwyczajony do medytacji, moe si buntowa i czu zniechcony. Trzeba go wtedy przekona o sensownoci i korzyciach pyncych z medytacji i zdy scyplinowa, odrywajc od innych miych mu lub uznanych za wa niejsze zaj. 101

(otwarcie si na moliwoci tych technik) Z przyjemnoci relaksuj si teraz. Rozluniam wszystkie minie mego ciaa. Mj umys poddaje si radosnemu spokojowi, w ktrym przejawia si penia Boskoci. Radosny spokj gwarantuje mi doskonay wypoczynek. Lubi si czu zrelaksowanym i wypocztym. To naturalne i korzystne, gdy cae mo je ciao jest zrelaksowane i pene przyjemnych, miych dozna. Ju zasuyem na doskonay wypoczynek. Lubi si czu wypoczty. Pozwalam sobie wypoczywa zawsze i wszdzie. Wszystko, czym si zaj muj (co robi), zapewnia mi gboki relaks i nieustajcy wypoczynek. Dziki relaksowi moja praca jest bardziej wydajna i poyteczna. Wszystkie dziaania wykonuj w relaksie i wypoczywam przy nich. Relaksuj si i wypoczywajc, ucz si dziaa przez niedziaanie. To mi si opaca. Dziki relaksowi i wypo czynkowi coraz bardziej ciesz si moim bezpieczestwem i bogactwem. To naturalne i korzystne, gdy cay mj umys jest zrelaksowany i peen czystych, wzniosych, uduchowionych myli i idei. Dzikuj Bogu za to, e mnie ochrania i prowadzi w relaksie i w medtyacji. Relaksujc si, umoliwiam sobie przeywanie gbokich, przyjemnych, miych dozna duchowych i fizycznych. Relaksujc si i wypoczywajc, zgadzam si i otwieram na gbokie, czy ste dowiadczenia duchowe. Chtnie i skutecznie medytuj nad rozszerzeniem wiadomoci. Relaks i medytacja zapewnaj mi sta ochron przez niekorzystnymi wpywami i nieczystymi wibracjami. Relaks i medytacja gwarantuj mi trwa o czystoci, spokoju i radoci mego umysu. Gboki relaks doprowadza cae moje ciao do stanu delikatnych, czystych, wysokich wibracji. Radosna, spokojna medytacja utrzymuje mj umys w stanie delikatnych, czystych, wysokich duchowych wibracji. Jestem tak trwale dostrojony do czystych, duchowych, wysokich wibracji, e adna energia nie moe mnie wybi ze stanu relaksu i medytacji. Pozwalam sobie odczuwa czyst moc wntrza Ziemi, ktra mnie wspiera. Pozwalam sobie odczuwa wietlist, potn moc Boga, ktra spywa na mnie, ktra wpywa we mnie, ktra mnie wypenia, owieca i ochrania. Pozwalam sobie odczuwa potn, czyst moc Boga, ktra wypywa ze mnie, harmonizujc mnie i moje otoczenie. Pozwalam sobie czerpa pen moc z relaksu, tu i teraz. Pozwalam sobie czerpa pen moc z medytacji, tu i teraz. Pozwalam sobie czerpa pen moc z modlitwy, tu i teraz. Z atwoci wizualizuj najkorzystniejsze wydarzenia i sytuacje w moim yciu i otoczeniu, utrzymuj je w wiadomoci po to, eby si realizoway. Bez 102

Relaks i medytacja

wysiku wzmacniam wszystkie pozytywne tendencje w moim umyle, yciu i otoczeniu. Cay mj umys jest wypeniony czystymi, uduchowionymi myla mi i ideami, a ich moc i sita przebicia wzrastaj z dnia na dzie. Kadego dnia wibracje i energie mojego umysu i ciaa s coraz czystsze. Kadego dnia energie i wibracje mojego ciaa i umysu peniej harmonizuj z Bogiem. Mam suszn pewno, e Bg gwarantuje mi bezpieczn, bogat przy szo. Bg daje mi wszystko, wic nie potrzebuj ju niczego wicej. Wiem, e cae bogactwo Boga przychodzi do mnie przez moje czyste, uduchowione myli, przez mj czysty, spokojny umys. Chtnie i skutecznie medytuj nad rozszerzaniem wiadomoci. Chtnie i skutecznie medytuj nad rozwijaniem swych zdolnoci postrzegania pozazmysowego. Chtnie i susznie korzystam ze swych zdolnoci postrzegania pozazmysowego, gdy istniej one dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci. Moje zdolnoci istniej po to, e bym uatwia sobie ycie i dziaanie. Istniej po to, ebym sobie zapewnia najwyszej jakoci warunki ycia. Mam przy tym pen wiadomo, e za wsze zdarza mi si to, czego ycz innym. Posugujc si postrzeganiem pozazmysowym, mam suszn pewno, e Bg daje mi wszystko teraz. Mam su szn pewno, e Bg jest kompetentny we wszystkich istotnych dla mnie sprawach. Moje vjszystkowidzce trzecie oko z atwoci dostrzega najlepsze rozwizania i najkorzystniejsze sytuacje. Moc radosnego spokoju potrafi je urzeczywistnia. Ciesz si, e zawsze potrafi si czu zrelaksowany i wypoczty i e nie musz o to zabiega. Mog i potrafi zachowa radosny spokj w obliczu podniecajcych wido kw i sytuacji. Gwarantuje mi to pewno ugruntowania czystych wibracji me go ciaa i czysto moich intencji. Gboki relaks doprowadza mnie zawsze do stanu wiatoci i czystoci umysu. Wiem, e jest to naturalny, prawdziwy stan mojego umysu. Ju teraz czuj si najprzyjemniej, najradoniej, jak mog si czu. Jestem cierpliwy, gdy wiem, e to, co jest teraz, jest najlepsze wanie teraz. W codziennym yciu ju teraz czuj si rzeki i wypoczty. Wiem, e relaks to przyzwolenie Bogu (wyszej inteligencji), by dziaa w moim ciele bez mojego dziaania, bez mojej ingerencji i manipulacji. Wiem, e medytacja to przyzwolenie Bogu, by dziaa w moim umyle bez mojego dziaania, bez mojej ingerencji i manipulacji. Chtnie i z ufnoci powierzam Bogu rozwizywanie wanych dla mnie spraw. Chtnie i z ufnoci medytuj po kilka razy na ten sam temat i wiem, e jest to dla mnie korzystne. Potra fi w medytacji zachowa ufno i radosny spokj, wic pozwalam Bogu, by dziaa w moim umyle bez mojej ingerencji i manipulacji. Uznaj kompetencje Boskiej istoty we wszystkich wanych dla mnie sprawach. Rwnie w modli twie chtnie powierzam Bogu wane dla mnie sprawy. Jestem gotw przyjmo wa Jego wol zawsze i wszdzie. 103

Wolny wybr
Cho zawsze mamy wolny wybr, jego wolno jest czciowo ograniczona. Wybr jest tym bardziej ograniczony, im wicej ogranicza jcych wierze przechowuje umys. Czy historia drugiej wojny wiatowej moga si potoczy inaczej, jeli w przededniu jej wybuchu sze milionw ludzi wierzyo, e z wo li Boga musi nastpi gehenna, a kilka milionw obywateli naszego kra ju chciao umiera za ojczyzn w imi szczytnych ideaw romantyzmu? W przedwojennej Polsce yo wielu chasydw (mistykw ydow skich), ktrzy wywierali ogromny wpyw na ydw w kilku krajach. Wierzyli oni w nieuniknion gehenn, ktra miaa oczyci nard. Wie rzyli te w reinkarnacj (wic mier nie bya im straszna). Rozwijali wzajemn nienawi wrd ydw oraz nienawi do siebie (gdy taka, wg nich, bya Wola Boa"). Wszczynali tumulty i robili wszystko, eby ycie swoje i swych wspwyznawcw uczyni piekem na ziemi. Hitler i Stalin szybko i skutecznie zicili ich denia. Objazdowe komory mier ci, w ktrych duszono spalinami, byy tylko odpowiedzi na praktyk oddawania czci Bogu przez palenie tytoniu. Przecie jak Kuba Bogu... Chasydzkie obyczaje znam z praktyki: w 1945 roku zakoczyem swe ycie w komorze gazowej, a wczeniej nawdychaem si dymu z papierosw i z palonych na stosach cia w Brzezince. Wczeniej mie szkaem w odzi i - zgodnie z tradycj - czuem nienawi do chasy dw z Aleksandrowa (nawet jeszcze w obecnym wcieleniu, cho wtpi, czy osta si tam choby jeden). Moje obecne wcielenie rozpoczo si w ndzy i smrodzie (na Grnym lsku), a moja rodzina czua si prze ladowana. Wiem, e takie warunki mego odrodzenia byy wynikiem mojego wczeniejszego wyboru: mogem si ukrywa u bogatej polskiej rodziny, ale wybraem getto, bo taka przecie bya Wola Boa". W obecnym yciu musiaem woy wiele wysiku w zaakceptowa nie poprawy jakoci warunkw swego ycia, w przeprogramowanie skutkw tamtych wyborw, ktre postawiy mnie w roli przeladowa nego z woli Boga". Mamy wolno wyboru, ale musimy zawsze pamita o skutkach, przewidywa konsekwencje nie zgodnie z obietnicami nieprzytomnych prorokw, ale zgodnie z prawem karmy: co posiae, to zbierzesz. W przypadku korzystania z hipnozy i narkotykw okazuje si, e tylko pierwsza decyzja jest wolnym wyborem (cho i to moe nie do koca). Kada nastpna jest ju wynikiem uzalenienia. Jednak dziki modlitwie mona i ten stan zmieni. W praktyce okazuje si, e powie rzenie si Boskiemu kierownictwu (przewodnictwu), zwiksza wiado mo wolnoci. Powierzenia si Boej woli naley dokona inteligentnie. Najczciej ludzie poddaj si Bogu, ktrego sobie wyobrazili, i przykra104

waj swoje ycie do swoich wyobrae na temat Jego woli. S wic nie wolnikami swoich wasnych wyobrae. Bez zrozumienia, e najwaniejsze jest bezporednie dowiadczanie obecnoci Boga w sobie i w wiecie, moesz da dowodw, ktrych nikt ci nie jest w stanie da. Z podobnych przyczyn moesz szuka in formacji na temat woli Boej w objawieniach sprzed tysicleci, dotycz cych spraw, ktre ju dawno s nieaktualne, lub w wyroczniach. To z pewnoci ograniczy wolno twego wyboru. Wolno wyboru wzrasta w miar oczyszczania umysu, w miar uwalniania si od ograniczajcych wierze, w miar rozwijania swych zdolnoci intuicyjnych. Na duchowej ciece warto uwolni si przede wszystkim od tkwicych gboko w psychice wzorcw dziaa destruk cyjnych i autodestrukcyjnych, zwanych negatywnymi programami. Zniewalaj one prawie wszystkich ludzi, z tym e mog obcia r ny procent podwiadomoci i proporcjonalnie do tego realizowa si w dziaaniu (patrz: rozdz. Sia myli). Zakres twej wolnoci zaley od hierarchii wadzy, na jak si zga dzasz. Oto naturalna hierarchia: inspiracja (rne rda), wola (wybr motywu dziaania), myli i wyobraenia (dotyczce realizacji projektu), emocje (zwizane z realizacj), energia (skoncentrowana do dziaania), wykonanie (na planie fizycznym). Ta hierarchia moe ulec zaburzeniu. Gdy uywa si narkotykw, hipnozy, rozwija telepati lub mediumizm, wyczona zostaje wola, a czasem nawet mylenie. Najwaniejsze jednak jest rdo inspiracji. Najlepiej, gdy inspiracje pyn z medytacji, modlitwy, intuicyjnych olnie i uduchowionej lub przepenionej pozytywnymi ideami literatury.

Naturalny porzdek
Zaakceptuj naturalny porzdek wszechwiata! Jest on sprawiedliwy! Kto ma wiadomo nadmiaru, moe z niego korzysta bez poczu cia winy, za kto ma wiadomo ndzy, pada ofiar poczucia winy, gdy zaczyna mie wicej ni inni. Ndza wynika z rezygnacji z nadmia ru, a bogactwo z jego akceptacji. Na czym polega naturalny porzdek wszechwiata? 105

Wedug siwaizmu, Siwa Niszczyciel co jaki czas musi zniszczy wiat, by w jego miejsce stworzy nowy, by moe bardziej udany. Zwolennicy tej koncepcji maj obsesj niszczenia, aby zrobi miejsce dla swych nowych kreacji, ale czsto brak im jakichkolwiek nowych pomysw. Ostatnio staj si u nas modne chiskie pogldy, gwnie taoi styczne. Mwi si w nich o naturalnym porzdku i prbuje wyja nia, e; 1. Zmiany w wiecie s wynikiem przemiany piciu ywiow, wic rozwj jest zudzeniem. [Podobne pogldy legy u podstaw magii wiecznego ycia. Jednak owiecony umys wolny jest od jakichkolwiek zudze zwizar.ych z przemian ywiow.] 2. Zmiany s cykliczne, wobec czego po rozwoju musi nastpi nieuchronny upadek, po sukcesach - klska, itd. [(Znane s na rkotyczne objawienia wiadomoci cyklicznoci przemian). Zu dzenie cyklicznoci pojawia si w zwizku z szokiem porodo wym - opuszczeniem miego, ciepego miejsca - co pozostawia w podwiadomoci wraenie., e wszystko, co dobre, musi si skoczy, czasem nawet bardzo dramatycznie. Zudzenie cy klicznoci jest wzmacniane rwnie przez obserwacj cykli ko smicznych. Jednak owiecony umys nie ulega ani zudzeniu cy klicznoci, ani przywizaniu do upywajcego czasu.] 3. Gwnym zadaniem czowieka jest zaangaowanie si w utrzy mywanie rwnowagi elementw in-jang (mskich i eskich), dobra i za, wiata i ciemnoci itd. 4. Dobro istnieje tylko dziki istnieniu za, wiato dziki ciemno ci, a mio dziki nienawici. [Podobne pogldy legy u pod staw dualistycznych koncepcji, zgodnie z ktrymi cze oddawa no bstwom ciemnoci", za, zodziei itp., poniewa czowiek mia by zaangaowany w utrzymywanie rwnowagi midzy potgami. Niektrzy do dzi dnia s przekonani, e gdyby nie ich zaangaowanie w takie dziaanie, wiat ulegby zniszczeniu. Wielu ludzi zajmuje si czarn magi i satanizmem z pobudek ideologicznych - aby zrwnoway energetyczny bilans wiata, upada, gdy inni postpuj w rozwoju (w nastpnych wciele niach dokonuje si zamiana rl)- Tu trzeba doda, e ludzie w rnych kulturach byli przekonani o koniecznoci angaowa nia si w podtrzymywanie rwniowagi kosmicznej przez skada nie bogom (czy Niebu) ofiar, aby nie dopuci do zagady wia ta. Najmilsz Bogu ofiar by zwykle czowiek. Te koncepcje wywodz si najpewniej z prymitywnej magii i objawie szamanistycznych.] 106

5. Kady czowiek musi odnale swoj drug, brakujc powk przeciwnej pci, tak eby razem mogli tworzy peny harmonij ny mikrokosmos. [Pogld ten jest waciwy niektrym szkoom gnostyckim.] 6. Kady w procesie rozwoju musi w sobie zrwnoway cechy mskie i eskie. Nie przejmuj si jednak cudzymi objawieniami. Sprbuj sam po znawa naturalny porzdek poprzez waciw medytacj. Bez tego nie wiele wyjdzie z twojego owiecenia. Stosuj afirmacje, aby mg uwierzy, e masz pozytywne cechy i wspaniae zdolnoci, aby mg je uruchomi. Stosuj afirmacje, aby si przekona, e sowa i myli maj moc, a jeli s zgodne z naturalnym porzdkiem, przynosz szybko efekty, i to takie efekty, ktre s korzy stne i dla ciebie, i dla twego otoczenia. Poznawaj naturalny porzdek przez dziaanie, przez eksperymentowanie. Moje ycie pynie w zgodzie z naturalnym biegiem wszechwiata. W moim yciu realizuje si teraz Boski plan. Doskonale prosperuj i funkcjonuj bez potrzeby aktywizowania siebie i innych. Doceniam sw wolno. Zgoda na wolno gwarantuje mi dobrobyt mate rialny i rozwj duchowy. Chtnie z niej korzystam. Zgoda na wolno gwarantuje mi rwnie doskonale zwizki z ludmi i seks najwyszej jakoci, a rozszerzenie wiadomoci gwarantuje mi pen wol no. Mj umys doskonale i spontanicznie organizuje moj prac i mj rozkad zaj. Potrafi doskonale odrnia to, co istotne, od tego, co niewane, nierealne. Dysponuj doskonaymi zdolnociami postrzegania pozazmysowego, wic chtnie i skutecznie z nich korzystam. W peni ufam swym zdolnociom postrzegania pozazmysowego i swej in tuicji. Urzeczywistniam intuicyjn mdro. Zawsze dobrze wychodz na tym, kiedy kieruj si mioci i intuicyjn mdroci. Niech twj umys uwolni si od wszelkich wzorcw przeciwsta wiania si naturalnemu porzdkowi oraz od ich przyczyn. 107

Kreacja
Jestem wolny, by by takim, jakim stworzy mnie Bg. Jestem obdarzony zdolnociami twrczymi na miar wszechmocnego Boga. Wykorzystuj je chtnie, z poytkiem dla mnie i dla wszystkich istot. Jestem pewien swej siy przebicia i Boej mocy we mnie w kreowaniu prawdy, pikna i mioci. Wiem przy tym, e Bg doskonale radzi sobie w swoich dzieach bez mojej ingerencji i manipulacji. Doceniam swoj wolno i chtnie rezygnuj z ingerencji i manipulacji. Chtnie rezygnuj z kontroli. Uywam moich si twrczych, gdy wiem, e moje intencje s czyste oraz poparte mdroci i mioci Boga. Wiem, e kreujc rzeczywisto, poddaj si poprzez medytacj i modlitw woli Boga. Najlepsze pomysy do kreacji przychodz do mnie podczas gbokiej medy tacji. Z radosnym spokojem i ufnoci obserwuj pojawiajce si w medytacji idee i obrazy. W medytacji z atwoci, ufnoci i radoci poznaj rzeczywisto. Mam pewno, e to, czego dowiadczam w medytacji, jest prawdziwe. Im wicej medytuj, tym wicej bogactwa i mioci trafia do mnie. Ceni sobie medytacj i doceniam jej efekty. Mog i potrafi y w nieustajcej ekstazie radoci i bogoci i sprawnie w tym stanie funkcjonowa. Robi to coraz czciej i chtniej. Opaca mi si y w peni wiadomie. Mam pewno, e moc moich mo dlitw i medytacji jest potniejsza od wszelkich kamstw i manipulacji. Odnosz sukcesy w kreowaniu siebie i swego otoczenia poprzez modlitw i medytacj. S one zagwarantowane, a inni mog na nich najwyej skorzysta. Wiem, e wszystkie pozytywne zmiany, ktrych dokonuj w moim umy le i samoocenie, natychmiast odbijaj si na moim otoczeniu i w moich wa runkach ycia. Mj umys jest cakowicie posuszny mojej dobrej woli i czystym intencjom. Moja wola jest zgodna z wol Boga i w peni harmonizuje si z natural nym biegiem wszechwiata, tote realizacja mojego Najwyszego Dobra w y ciu, zwizkach z kobietami i w seksie jest zagwarantowana. Doceniam swe zdolnoci do gwarantowania sobie urzeczywistniania Naj wyszego Dobra w moim yciu, ciele i otoczeniu. Mam przy tym suszn pewno, e to korzystne, gdy inni dostaj ode mnie dokadnie to, na co zasuguj. Zawsze wiem, co jest najlepsze, mog wic uruchamia najpotniejsze moce i mechanizmy twrcze. 108

Moje modlitwy i medytacje s mojemu i innych. Lubi si modli rzystne. Moje modlitwy i medytacje zytywnego oddziaywania na mnie i

spontaniczne i su Najwyszemu Dobru i medytowa. Jest to dla mnie bardzo ko maj potn moc urzeczywistnienia i pona moje otoczenie.

Jestem tak otwarty na Boga, na Jego Mdro, Jego Mio i Jego Moc, e skutki moich medytacji i modlitw szybko si materializuj. Modl si wic chtnie i spontanicznie, delikatnie, z lekkoci i atwoci. Z atwoci i rado snym spokojem przyjmuj odpowiedzi. Z ufnoci otwieram si na peni dowiadczania Boga, Jego Mioci, Je go Mocy i Jego prowadzenia. Dowiadczam nieustannie prawdziwej mioci i jej wyzwalajcej, owieca jcej, twrczej mocy. Zawsze wizualizuj najkorzystniejsze wydarzenia i sytuacje. Moja moc urzeczywistnienia sprawia, e one si materializuj. Jestem pewien twrczej mocy swych wizji. Mam odwag, wol, moc i pewno, by wprowadzi wszelkie pozytywne zmiany w moim yciu, ciele i otoczeniu. Mj umys jest wolny od sprzecznoci i konfliktw. Moja przyszo jest bezpieczna i pena cudownych niespodzianek. Stale i konsekwentnie kreuj so bie zdrowsz, lepsz, bogatsz, pikniejsz, mdrzejsz przyszo. Robi to z chci. W swoich wizualizacjach kreuj proces radosnego, szczliwego, boga tego, mdrego, twrczego ycia. Kada moja myl suy kreacji nowej, lepszej, bogatszej, pikniejszej i milszej przyszoci. Cuda zdarzaj mi si kadego dnia (rwnie w zwizkach z kobietami, mczyznami i w seksie). Jestem wolny, by realizowa swoje najpikniejsze marzenia, wic chtnie je realizuj. Moje najpikniejsze myli i marzenia s wyrazem Najwyszego Dobra. Podgldanie zalkw przyszoci jest bezpieczne i korzystne dla mnie. Za wsze wiem, jak przetransformowa niekorzystne tendencje w Najwysze Dobro. Jestem pewien siy przebicia swojej mocy twrczej. W moich wizualiza cjach spontanicznie pojawiaj si najkorzystniejsze tendencje. Moja wola i zdolno kreacji zapewniaj mi nieustajce pasmo sukcesw, na ktrych inni mog te skorzysta. W moim umyle panuje pena harmonia. Wszystko, co niezbdne do ycia i sprawnego funkcjonowania, wszystko, co mie i poyteczne, spontanicznie pojawia si w moim umyle, ciele i otoczeniu. Sta mnie na urzeczywistnienie najpikniejszych, najwzniolejszych ma rze. Doceniam je i chtnie urzeczywistniam. Mam wystarczajco duo si i wiadomoci lepszej przyszoci, by chtnie realizowa swoje decyzje. Zawsze jestem rzeki i wypoczty. Pozwalam, by teraz w peni ujawnia si moja moc kreacji. Dzikuj Bo gu za wszystko, co mam. Bg jest teraz ze mn. 109

ycie po mierci
Zdarzyo mi si uczestniczy w pogrzebie ciotki, na ktrym msz odprawiao trzech ksiy. Kady z nich roztacza przed ni zupenie in n wizj ycia po mierci (wszyscy zgodnie z liturgi). Wreszcie poczu e m niepokj mojej ciotki - jakby zdawaa si prosi: Przecie ty si tym zajmujesz, powiedz mi, jak jest naprawd?" Posaem j za ducho w y m przewodnikiem w wiato i wtedy ujrzaem s u p wiata astral nego nad trumn i poczuem wdziczno. Pogldy na temat ycia po mierci czsto determinuj praktyk du chow. Chrzecijanie i cz ydw twierdz, e mier jest kresem y cia, ale obiecuj po niej Zbawienie, Sd Ostateczny lub zmartwychwsta nie - sprawiedliwym ycie w Raju, a grzesznikom wieczne potpienie. Wielu chrzecijan neguje istnienie Czyca. Chrzecijastwo przedstawia zbawienie jako zmazanie winy. Chrzecijanom wydaje si to bardziej moralne ni szczliwo i wol no od cierpienia za ycia. Odrzucaj oni ide uwolnienia si od cier pienia, gdy wedug nich cierpienie jest najwysz form mioci, a jej ukoronowaniem jest mczeska mier. Za tak mio czeka chrzecijan nagroda: ycie wieczne w Niebie po prawicy Boga. Apologeci chrzecijascy twierdz wyranie, e aby czowieka od winy uwolni, trzeba mu najpierw wmwi, e jest winny. Co do momentu zbawienia opinie s rne: - dokona si na Sdzie Ostatecznym, - dokonuje si po przejciu przez Czyciec, - ju si dokonao z chwil ukrzyowania Jezusa, - dokonuje si z chwil przyjcia chrztu, - dokonuje si z chwil przyjcia Boego prowadzenia (przyjcie Jezusa do serca) i powierzenia si Jego opiece. Tylko ostatni z tych pogldw podkrela w a g osobistej decyzji i wiadomego osobistego wyboru czowieka, ktry jest wolny, by przy j lub odrzuci Boga. Wikszo chrzecijan uwaa, e i tak wszyscy jestemy grzeszni kami, wic niewane, co kto robi - Bg przecie zbawia grzesznikw. We wschodnim kociele WTCCZ powinno si grzeszy, eby zapewni Bogu zajcie przy rozgrzeszaniu. Wikszo chrzecijaskich nauk na temat zbawienia ignoruje pra wo karmy. Ludzie, ktrzy nienawidz ycia, maj nadziej na rychy koniec wiata. Czuwaj, by nie przegapi znakw czasw ostatecznych", by 110

zdy zrealizowa w nich swoj misj, by znale si na waciwym miejscu. Jeli wzmacniae apokaliptyczne wizje i objawienia albo wizje cyklicznoci wiata, pamitaj o niebezpieczestwie takich praktyk. Zbio rowe myloksztaty mog si materia lizowa. C one maj wsplnego z rzeczywistoci, z Bogiem, z urzeczywistnieniem, z Boskim planem, z doskonaoci? To ma by duchowa cieka? Dokd? A jednak jest to bardzo modny temat zainteresowa w duchowych" krgach. Apokalipsa w. Jana obiecuje zbawienie 144 000 wybranych (po 12 000 z kadego plemienia Izraela), ale wiadkowie Jehowy twierdz, e obietnica dotyczy tylko ich - jedynych sprawiedliwych. Za sprawie dliwych uwaaj si wszyscy, ktrzy jako tako przestrzegaj przykaza Mojesza i nie zauwaaj swej pychy. Panuje te pogld, e mona wy jedna u Boga zbawienie przez przyjcie na siebie pokuty umartwiania (praktykuje si w niektrych zakonach). Zbawienie po mierci obiecuj te sekty niechrzecijaskie. BhaktiJoga w tradycji p. Czajtanii obiecuje ywot wieczny w raju Kryszny w zamian za piewanie mantry Hare Kryszna, posuszestwo guru i znienawidzenie tego wiata. Zbawienie po mierci obiecuj te sekty buddyzmu therawady (w pd. Indiach) za znienawidzenie ciaa, seksu i wiata materii oraz czciciele buddy Amitaby (w Japonii) w zamian za modlitwy i ofiary. W judaizmie i chrzecijastwie powszechne jest przekonanie, e nie trzeba nic robi, by si przygotowa na przyjcie zbawienia, gdy Bg zbawi tych, ktrych sobie upodoba, a inni i tak nie maj szans. Muzumanie obiecuj polegym w walce ycie wieczne w otoczeniu piknookich hurys (kochanek), a zabitym przez kobiet - wieczn hab. W Europie pokutuje jeszcze pogld na temat transmigracji duszy, ktra ma si odradza z takim samym ciaem i umysem. Popularna jest wiara w reinkarnacj - wielokrotne wcielanie si duchowego zarodka w ciaa fizyczne w wyniku przywizania do ciele snej formy, seksu i materii. Wielu joginw i gnostykw uczy, e jeli zdoaj znienawidzi materi i obrzydzi sobie ciao, wreszcie powrc do domu Ojca" i odtd zawsze bd razem z Bogiem, nigdy nie bd musieli si wciela w obrzydliwe, znienawidzone, wiecznie cierpice ciao, w obrzydliw, ograniczajc wolno materi. Wykonywane przez nich praktyki obrzydzania ciaa, seksu i materii mocno obciaj nastp ne wcielenia, gdy kady odradza si w takim wiecie, jaki sobie wyo braa. Znane s te praktyki widzenia" swego nastpnego wcielenia w stanie narkotycznego odurzenia, ktremu towarzyszy sugestia posthipnotyczna, zobowizujca do odrodzenia si w takim wiecie, jaki si zobaczyo. 111

Ostatnio powstaa grupa zajmujca si bdnym urzeczywistnia niem nauk Bo In Ra. Jej liderzy ucz, e medytacja prowadzi do chorb psychicznych, a zadaniem czowieka jest przygotowanie si do stoczenia walki z demonami zamieszkujcymi wiat pozagrobowy i opanowanie ich. Przyswajaj wic sztuk walki, by suya im w yciu wiecznym, w krainie bar-do. Buddyzm i teozofia nauczaj o istnieniu stanu poredniego midzy wcieleniami (bar-do), w ktrym wyrnia si kilka etapw: 1. Do p godziny po mierci czowiek rozumie wszystko, co si wok niego dzieje, i podejmuje najwaniejsze decyzje na na stpne wcielenie. Dlatego naley umiera przytomnie, w miym, yczliwym, uduchowionym otoczeniu, z dala od tsknicej ro dziny. Nie wolno podawa umierajcym rodkw odurzajcych. 2. Do okoo 40 dni dusza (ciao astralne) kry wok miejsca za mieszkania lub mierci. 3. Do okoo jednego roku umys zamknity w wiecie astralnym zbiera skutki swego ycia i intencji, dowiadczajc tych uczu, ktre w yciu dominoway, i yjc w wiecie pozagrobowym ta kim, jakim go sobie wyobraa (wic wszelkie relacje duchw o yciu po mierci s tylko relacjami o ich wyobraeniach, jakie miay za ycia). Istniej te duchy przywizane do ziemi, do mw czy ludzi, ktre opniaj sw ewolucj astraln z powo du niewiedzy, lku przed nieznanym lub Bogiem. 4. Po okoo roku pojawia si stan szczliwoci trwajcy od uam ka sekundy do tysicleci (zaley to od duchowej zasugi), po ktrym nastpuje kolejna inkarnacja. Istoty owiecone nie przechodz przez stan poredni i nie musz si inkarnowa w zwyky sposb, bowiem s wolne od wszelkich przywiza i wyobrae. Dowiadczenia regresingu potwierdzaj istnienie stanu poredniego i przypisywane mu waciwoci. Potwierdza si pogld, e na nastpne wcielenia przenosimy cechy i mechanizmy, ktre dominoway w na szym yciu codzienym i duchowym, a take sugestie posthipnotyczne i wzorce dziaania narkotykw. Jeli wic chcesz, by twoje przysze y cie byo lepsze od obecnego, ju dzi zastanw si nad konsekwencjami tego, w co wierzysz i czym si zajmujesz. A teraz zrb krtk diagnoz, ktra ci to uatwi: 1. Najbardziej lubi zajmowa si... 2. Najbardziej interesuje mnie... 112

3. Najbardziej pociga mnie... 4. Najczciej zajmuj si... 5. Najwiksz niech czuj do... A teraz zastanw si, jaki z tego moesz mie poytek dla swego rozwoju. Czy warto w to inwestowa swj czas i majtek?

Lk przed mierci
To najwaniejszy powd zajmowania si praktykami rozwoju du chowego i przyczyna tworzenia religii. Od pocztku swego istnienia czowiek czu si bezradny wobec tajemnic mierci, zrozpaczony na myl, e opuszczaj go najblisi, do ktrych si przywiza, i e on te kogo opuci, przeraony pytaniem: co potem?" - zwierzcy, lkiem przed nieznanym. Jedn z pierwszych odpowiedzi na lk bya magia wiecznego y cia: usiowano zapewni zmarym ponowne odrodzenie si we wsplno cie (rytuay tego typu do dzi skutecznie odprawia si na kilku konty nentach). Prbowano przedua wasne ycie, korzystajc z magicznych mikstur lub odbierajc siy yciowe pokonanym wrogom (poeranie podczas rytualnej uczty lub wampiryzm energetyczny - wysysanie energii poprzez oczy, splot soneczny lub genitalia). Pniej zaczto tworzy eliksiry ycia, niemiertelnoci lub transmutacji. W taoizmie opanowano system wspycia, uniemoliwiajcy utrat energii seksual nej, co przy przeduonym stosunku niewtpliwie przedua przyjem no, cho nie zapewnia niemiertelnoci. Niektrzy do dzi hoduj archaicznej koncepcji, e tylko przez spodzenie potomstwa mona sobie zapewni niemiertelno i trwanie (egoizm genetyczny). Jedynymi, ktrym udao si odkry sekret utrzy mywania ciaa w penej sprawnoci przez setki lat, s hinduscy jogini. Jednak ich sadhany (praktyki) nie upowszechnia si, gdy z punktu wi dzenia rozwoju duchowego nie wnosi adnych korzyci. Spotkaem wielu ludzi, majcych powane zaburzenia oddechu, spowodowane nabyt w poprzednich wcieleniach wiar, e oddychanie przypiesza mier - trzeba je wic ogranicza. To przekonanie wynie siono z krija-jogi, jogi dugowiecznoci. Odpowiedz teraz, co wybierasz: - wieczne ycie - czy owiecenie? Twoja podwiadomo zna ycie, ale nie zna owiecenia. Czy boisz si tego, czego nie zna twoja podwiadomo? 113

Jest tylko jeden skuteczny sposb na osignicie wiecznego ycia przykucie do koa narodzin i mierci (dokonywano tego w hipnozie) za cen zanegowania Boskoci swej natury, za cen postpujcego cierpie nia, gdy jest to sprzeczne z naturalnym porzdkiem wszechwiata, rz dzcego si prawem ewolucji. Ewolucja to cigy rozwj od form ni szych do wyszych. Od prymitywnej wiedzy do mdroci, od koniecznoci do wolnoci. Magiczny sposb przeciwstawienia si ewolucji polega na tym, by rozwija si duchowo tylko do etapu, poza ktrym nie byoby ju od wrotu od owiecenia, a potem u p a d a do etapu, poza ktrym byoby ju tylko unicestwienie. Niektrzy maj stranikw swego rozwoju i swego upadku, mobilizujcych ich do odpowiednich praktyk, balanso wania na krawdzi wiata i ciemnoci, dobra i za. Czsto praktykom magii wiecznego ycia towarzyszy przekonanie o misji zbawiania wia ta przez utrzymywanie go w rwnowadze. Na to nakadaj si czsto transy wiecznego cierpienia, wiecznej nudy, znieczulenia, speniania mi sji kosmicznej i wiele innych. W pewnym okresie dodano do tych praktyk wizanie w hipnozie w niemiertelne zwizki (Egipt, czarna tantra), programowanie nastp nych wciele za pomoc kodw astrologicznych (mandale) lub cyfro wych i symbolicznych, a take wizualizacji nastpnych wciele. Czci tej praktyki jest hipnotyczne przywizywanie do guru i szk lub autohipnotyczne do klasztorw lub konkretnych miejsc. Jednak wielu osobom, majcym pami poprzednich wciele, wre szcie si to znudzio. Intencje m o n a zmieni zawsze. Pomdl si o oczyszczenie swych intencji wobec ycia wiecznego, owiecenia, przy wizania do znajomych z poprzednich wciele i do cierpienia. Zdarza si spotyka ludzi przepenionych gbokim alem po utra cie swoich bliskich z poprzednich wciele. Czuj si oni wyobcowani w obecnym yciu, wyrwani ze swej kultury, ze swego otoczenia, kraju. Moe to by lad praktyk magii wiecznego ycia. Z p o w o d u tsknoty za bliskimi, ktrzy odeszli, praktykowano cz sto spirytyzm, by przycign do siebie duchy, ywi je i sucha ich wiatych" rad. Wierzono przy tym, e duchy znaj p r a w d i przy szo, wic zaczto rozwija praktyki mediumistyczne, czyli wypoy czanie swego umysu i gosu inteligencjom astralnym. Podczas sesji regresingu udao si uwolni wiele osb od przymusu odywiania sw energi duchw, od odpowiedzialnoci za nie i od przekonania, e du chy wiedz najlepiej lub e s wietnymi rozmwcami, rozpraszajcymi nud. Znam kilka przypadkw uzalenienia od opinii i instrukcji du chw. 114

Lk przed mierci pojawia si zwykle po 30 roku ycia, a wynika z obawy przed utrat tego, co ju si osigno za cen wyrzecze i wysikw. Nauki religijne i etyczne obiecuj uwolnienie od lku przed mier ci i zobowizuj do szanowania starszych. Jednak wikszo owych obietnic nie ma nic wsplnego z rzeczywistoci. Praktyki uwalniania si od lku przed nieuchronn" mierci (np. buddyjskie) najczciej wzmacniaj lk przed yciem i nienawi do ciaa i ycia w wiecie ma terialnym. Czsto te odbieraj ludziom ch poprawy jakoci ycia i ch doskonalenia si. Twoje ycie jest wynikiem przekona i projekcji twego umysu. Je li jeste ich niewiadomy, zacznij je wreszcie poznawa i zmienia. Czasem spotykam chrzecijan, ktrzy mwi, i dlatego, e nie wierz w reinkarnacj, nie mog si odradza. Konieczno reinkarnacji nie wy nika jednak z wiary lub niewiary, ale z gbokich uzalenie i przywiza, od ktrych chrzecijanie te nie s wolni. Mechanizm reinkarnacji jest ukryty gboko w podwiadomoci, a uwolnienie si od niego jest rwnoznaczne z owieceniem, chcj nie mona wymusi owiecenia przez wyrobienie w sobie niechci do reinkarnacji. Mechanizm mierci zosta zakodowany przy narodzinach, jest wzmacniany telepatycznie i nieustannie dziaa, dopki si od niego nie uwolnisz. To uwolnienie, co prawda, nie zapewni ci niemiertelnoci, ale stanie si wanym krokiem na duchowej ciece. Wielu ludzi odczuwa lk przed staroci do tego stopnia, e nie ktrzy maj zaprogramowany mechanizm umierania w modoci, w pe ni si, przenoszcy si na nastpne wcielenia. Wzorce starzenia si, nie donienia, chorb i umierania zostay zakodowane w umyle przez telepatyczn infekcj, a ich sia jest dua, poniewa informacje takie na pywaj z wielu rde. Oczyszczajc umys stajesz si od nich coraz bardziej wolny, a odetniesz si od nich jednym aktem wiadomoci.

ycie
Praktyk determinuj pogldy. Jednak zasadniczo wypadaoby si zajmowa na duchowej ciece p r z e d e wszystkim tym, co si robi. Czowiek przede wszystkim yje, a czasami robi jeszcze co innego. Na duchowej ciece jest niezwykle wane, by stale by u w a n y m , czyli skupia si na tym, co si robi. ycie jest tym, co robisz teraz. Skup si na tym. Ba! Ale co to jest ycie? Znw pogldy s rne: - jednym wystarcza ucie i wydalanie, - inni chcieliby uywa wszelkich uciech. 115

Jedynym rdem ycia jest dla mnie Bg. Bg jest peni ycia we mnie. Sprbuj si na tym skupi, a nie bdziesz musia pyta innych. A teraz pomdl si o oczyszczenie twych intencji dotyczcych: - ycia jako takiego, - twego wasnego ycia, - korzystania z ycia (uywania go), - ycia innych ludzi, - ycia wszystkich istot, - mierci, - samozniszczenia.

Ja i wiat

(Wspautorstwo Maria Magdalena Korcz)

Ten wiat to cudowne miejsce, w ktrym z atwoci urzeczywistniaj si moje najpikniejsze marzenia. To miejsce, w ktrym Bg i wszystkie istoty -wspomagaj mnie w czynieniu dobrych uczynkw i w czystoci intencji. Ten wiat to cudowne, pikne, radosne miejsce, w ktrym dowiadczam rozkoszy i ekstazy ycia. Powietrze, ktrym oddycham, jest czyste i zdrowe. Myli, kt re przyjmuj, s czyste, zdrowe, pene mioci i radoci. Cay mj umys jest peen czystych, pozytywnych myli, wibracji i intencji, peen czystych, pozy tywnych myli na temat wiata i wszystkich istot, w tym ludzi. Cae moje cia o jest pene czystych, pozytywnych i zdrowych energii. Dostaj czyste, zdrowe poywienie. Oddycham czystym, zdrowym powietrzem. Czyste, pozytywne i zdrowe myli innych ludzi wspomagaj moje myli na temat zdrowia, a ja swymi zdrowymi, czystymi i pozytywnymi mylami wzmacniam wiadomo zdrowia u innych. Ten wiat to pikne i przyjemne miejsce, w ktrym ludzie witaj mnie z radoci i mioci. Jest to miejsce, w ktrym dowiadczam bezpieczestwa, zadowolenia, szczcia, zdrowia, radoci, bogactwa, mdroci i dobroci, pikna, wolnoci i wdzicznoci, wygody i harmonii ze wszystkimi istotami wszech wiata. W tym wiecie urzeczywistniaj si moje najpikniejsze marzenia zwi zane z mioci. W tym wiecie tworz wspaniay, budujcy, owiecajcy zwi zek z cudownym, przytomnym, tolerancyjnym, agodnym, sympatycznym, radosnym, seksownym, spokojnym, delikatnym, yczliwym, interesujcym, pro stolinijnym, atrakcyjnym, dobrym i rozwijajcym si duchowo mczyzn, o ja kim marzyam. Ten wiat to idealne miejsce dla istnienia naszego zwizku. Tu mam zagwarantowane wszystkie dobra niezbdne do naszego wygodnego, a twego, spokojnego ycia. ycie w tym wiecie jest mie, lekkie, atwe, przyjem. ne i poyteczne. Wszystko w tym wiecie jest delikatne i przyjemne, gdy ja jestem delikatna i przyjemna. Wszystko w tym wiecie jest radosne, gdy ja je stem radosna. Jestem przytomna. Wszystko jest czyste, gdy mj umys jest 116

czysty. Mj umys wypeniaj same czyste, radosne i pozytywne myli na te mat mioci, mczyzn, kobiet i dzieci. Jestem wolna, by lubi innych w swojej obecnoci. Doceniam siebie i wszystko, co kreuje mj umys. Ten wiat jest peen radosnego spokoju, poniewa radosny spokj jest we mnie. Ten wiat obdarza mnie wszelkimi bogactwami, poniewa wiadomo bogactwa jest rozwinita w moim umyle. Doceniam zdolno mego umysu do kreowania bogactwa. Jestem wiadoma tego, e mog przyjmowa wszystko, co najlepsze, bez ogranicze. Jestem w peni wiadoma tego, e zasuguj na wszelkie bogactwa i bogosawiestwa. Mam wystarczajco duo czasu i ocho ty do wykonywania praktyk prowadzcych do owiecenia. Z mioci i ufno ci otwieram si na wszystkie dary Boga. Moja wysoka samoocena jest nieza lena od cudzych opinii. Jestem niewinna. Przebaczam sobie, e pozwalaam si rani. Przebaczam wszystkim, ktrzy mnie ranili. Wolno mi y peni ra doci, peni mioci i peni szczcia. Daj wolno sobie, daj wolno na uczycielom, daj wolno wszystkim istotom. To bezpieczne i korzystne, gdy ja jestem wolna i gdy inni s wolni. Akceptuj swoj wolno i wolno in nych. Czuj si bezpiecznie i pewnie z wolnoci swoj i wolnoci innych. Zwalniam siebie z obowizku kontrolowania innych i poddawania si kontroli. Doskonale sobie radz bez obowizku kontrolowania innych i poddawania si kontroli. Jestem systematyczna i dokadna, bo to korzystne dla mnie by oso b systematyczn i dokadn. Ten wiat jest dobry dla mnie, poniewa sama jestem dobra dla siebie. Otaczaj mnie lojalni i kompetentni przyjaciele, poniewa sama jestem lo jalna i kompetentna. Ludzie kochaj mnie, poniewa sama siebie kocham. Mczyni uwielbiaj moje ciao, poniewa sama je uwielbiam. Ten wiat jest bardzo miym i wygodnym miejscem dla mego ciaa. Ten wiat zapewnia memu ciau wiele delikatnych przyjemnoci. Ufam swemu ciau i wiem, e moe si relaksowa. Pozwalam mu na to. Cae moje ciao jest bezwzgldnie posuszne mojej woli i pozytywnym mylom. Lubi to, e moje ciao jest wypoczte, e pyn przez nie mie, przyjemne, zdrowe energie. Pyn w sposb nieskrpowany. Wiem, e to korzystne relakso wa si i dowiadcza nieuwarunkowanej radoci, szczliwoci i bogoci. Ten wiat dba o to, bym moga y w nieustannej ekstazie, radoci i bo goci. Ten wiat gwarantuje mi atw dostpno wszelkich rodkw niezbd nych do ycia, poniewa mj umys gwarantuje mi to samo. Wiem, e wszyst ko, co niezbdne do ycia i sprawnego funkcjonowania, wszystko, co mie i przyjemne, spontanicznie pojawia si w moim umyle, ciele i otoczeniu. Nie musz ju udawa, e na to wszystko trzeba zapracowa. Pozwalam sobie przyjmowa dowody wdzicznoci za to, e jestem, oraz dowody yczliwoci. Skoro jestem, to z pewnoci jest to komu potrzebne. Pozwalam, by wszyscy, dla ktrych moje istnienie jest poyteczne, dbali o mnie. 117

Wszystkie procesy mojego umysu i ciaa ulegaj teraz cakowitemu uzdrowieniu. W tym piknym, radosnym, miym wiecie cae moje ciao do wiadcza radoci, mioci, wygody, zadowolenia, pieszczot i wszelkich przyjem noci. Wiem, e cae bogactwo Boga istnieje dla mnie i dla wszystkich ludzi. Chtnie korzystam z wszelkich bogactw, gdy wiem, e wszystkie bogactwa te go wiata istniej dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci.

Pogldy dotyczce Boga


Jestem pewien, e twoja podwiadomo przechowuje wiar w r ne, sprzeczne z sob pogldy na temat Boga i Jego relacji z ludmi. W zalenoci od sytuacji, w jakiej si znajdujesz, ujawnia si jeden z nich i wypiera ze wiadomoci pozostae lub w gowie walcz sprzeczne ze sob idee. To wynik nieuporzdkowania pogldw na te mat Boga i braku dowiadcze, na ktrych mgby oprze sw wia domo. Czsto zdarza si, e ukryte negatywne myli na temat Boga powanie utrudniaj otwarcie si na Niego i korzystanie z Jego wspar cia i ochrony, z caego Jego bogactwa, ktrego dziedzicami jestemy wszyscy: i ja, i ty, i ateici. Przyjrzyjmy si niektrym z bdnych pogldw: - Bg jest zarazem dobry i zy, - zo istnieje z woli Boga, - Bg stworzy Szatana, a poniewa wszystko, co stworzy Bg, jest doskonae, wic i Szatan jest doskonay, - czowiek, by sta si Bogiem, musi w sobie rozwija zarwno dobre, jak i ze skonnoci, - czowiek, by sta si w peni doskonay, musi w sobie rozwin cechy Szatana, - Bg karze i sdzi ludzi, nienawidzi i potpia, - trzeba si ba Boga (Szatan jest za to przyjacielski i miy), - Bg w kadej chwili manipuluje wiatem, gdy skoro wszystko zostao zapisane w ksidze ywota, w akcie stworzenia, to: - Bg jest odpowiedzialny za cae zo, ktre nas dotyka, - Bg znienawidzi ludzi i cieszy si ich cierpieniem, - Bg stworzy wiat i nie interesuje si nim, - Bg ma wszystkie cechy mojego ojca, wic..., - im mniejszy ja, tym wikszy On, wic musz si ponia, - musimy cierpie za grzechy Adama, 118

- z Bogiem spotkamy si dopiero po mierci (na Sdzie Ostatecz nym), - Jezus jest jedynym synem Boym, - musimy spaci nasze dugi za to, e Bg wyda swego jedynego syna na mki za nasze grzechy, - Bg jest zbyt zajty, eby mia czas zajmowa si naszymi spra wami, - Bg ju d a w n o jednych wybra, a innych potpi. Ja nale do..., - gdyby by Bg, to nie pozwoliby mi cierpie (gdyby by dobry) - musz walczy w obronie Boga, - Bg nie da sobie rady bez mojej pomocy i walki, - kady jest winny wobec Boga, - Jezus odkupi nasze winy, - przyjcie chrztu uwalnia czowieka od winy, - Bg mi musi udowodni, e istnieje, wic..., - Bg mi musi udowodni, e Mu na mnie zaley, wic..., - mona mie nad Bogiem wadz, znajc Jego imi, - Bg potrzebuje naszego cierpienia, - Bg potrzebuje naszych ofiar, - Bg nienawidzi grzesznikw, a przecie ja..., - Bg niczego nie daje darmo, - na ask Bo trzeba zasuy, trzeba j wyjedna, - trzeba si modli i spowiada, eby unikn kary Boej, - trzeba si modli, eby Bg zapewni ycie wieczne po mierci, - Bg chce, ebymy cierpieli i chorowali, - Bg spali grzesznikw w ogniu swej mioci, - najgorszym, co Bg ma dla mnie, jest..., - najlepsz rzecz, jak Bg ma dla mnie, jest..., - od Boga mog si spodziewa tylko... Jeeli nie identyfikujesz si z wikszoci wymienionych tu pogl dw, z pewnoci masz p o w o d y do radoci. A teraz sprawd, ile je szcze innych wierze na temat Boga przechowuje twj umys, ile z nich zniechca ci do podjcia relacji z Nim? wiadomo relacji czowiek-Bg rozwija si ewolucyjnie. To wa ne, by praktykowa na takim poziomie, na jakim si znajdujesz, na ja kim jeste w stanie zrozumie i co waniejsze, poczu zwizek z Bo giem. Nie prbuj ambitnie przeskakiwa etapw, do ktrych jeszcze nie 119

dojrzae, do ktrych nie jeste przygotowany metodologicznie. Pami taj, e wszystkie zaawansowane praktyki rozwijania relacji z Bogiem budz silny sprzeciw u ludzi majcych zbyt nisk samoocen. Wikszo praktykujcych w ogle nie wie, po co uywa si mo dlitwy. W wielu przypadkach modlitw nazywaj pacierz lub ponianie si przed Bogiem w oczekiwaniu na jego lito. Wikszo chrzecijan nigdy nie prbowaa modlitwy pyncej z serca, kierowanej do Boga z mioci i ufnoci, tkwi wic w nich gbokie przekonanie, e Bg jest bezsilny, lub poczucie zranienia tym, e nie wywizuje si z obiet nicy spenienia kadej modlitwy. Znajomo woli Boga w kadej sprawie, jak si zajmujesz, jest niezwykle wana. W sprawie, ktr chcesz rozwiza, nie moesz po zna woli Boga ani przez czytanie pism witych, ani przez wysucha nie kapana czy guru. Wol Bo moesz pozna jedynie jako inspiracj, dostrzeon jako odpowied na tw ufn i szczer modlitw. Bardzo rzadko, na szczcie, trafiaj si przypadki faszywej inspiracji, gdy mo dlca si osoba jest obciona praktykami mediumizmu, spirytyzmu lub uywaniem narkotykw. W takim przypadku naley zacz od modli twy o uwolnienie si od wszelkich wpyww astralnych i telepatycz nych oraz o zamknicie si na takie wpywy. Warto skorzysta ze wsparcia przez modlitw wstawiennicz, dokonywan przez dowiad czone osoby. Przebaczam wszystkim, ktrzy straszyli mnie Bogiem. Przebaczam wszystkim, ktrzy oszukiwali mnie w imi Boga. Przebaczam wszystkim, ktrzy obrzydzali mi Boga. Przebaczam sobie, e odciem" si od Boga. Przebaczam sobie, e oszukiwaem si, powoujc si na wol Boga. Przebaczam sobie, e zaparem si Boga. Przebaczam sobie, e odciem" innych od Boga (prawdy). Przebaczam sobie, e uwaaem sw niewiedz (cudz gupot) za wol Boga. Mam pewno, e Bg mi xvszystko przebaczy. Kadego dnia odnawiam wiadomo, e Bg jest dobry i hojny, e jest Najwyszym Dobrem. Kadego dnia odnawiam wiadomo, e moja prawdzi wa natura jest czysta i dobra. Kadego dnia uwiadamiam sobie Bosko mej natury. Kadego dnia pamitam, e jestem jedno z Bogiem, e to, co jest Jego, jest rwnie moje. Kadego dnia uwiadamiam sobie, e w caym wszechwie cie nie ma nic mojego, poza moimi urojeniami - nic, do czego mgbym si przywiza. A jednak mam wiadomo, e istniej po to, by korzysta z cae go bogactwa Boskiej istoty, z caego bogactwa, ktre jest rwnie we mnie. 120

Uwiadamiam sobie w mojej naturze obecno Boskiej istoty, ktra jest rdem wszelkiej wadzy nade mn i wszelkiej mojej mocy. Uwiadamiam so bie, e rdo wszelkiej mocy jest we mnie. Wewntrz mnie tkwi niewyczerpa ne rdo mocy, wadzy i mioci. Chtnie i z atwoci korzystam z tego r da. Jedynym rdem bogactwa (mdroci) jest dla mnie Bg. Bg jest peni bogactwa we mnie. Cae bogactwo Boga ju teraz jest obecne w moim umyle. Chtnie i z atwoci korzystam z caego bogactwa Boga, poniewa ono jest ju we mnie. Otwieram swj umys i swoje serce na dostrzeganie Boskiej istoty w sobie. Chtnie i z atwoci dostrzegam obecno Boskiej istoty w innych. Coraz atwiej dostrzegam Najwysze Dobro w swym umyle, sercu i ciele. Co raz atwiej dostrzegam Bosk doskonao w swoim umyle, sercu i ciele. Prze baczam wszystkim ich niewiedz i zakamanie. Wiem, e Bg odwraca wszyst kie kamstwa na moje dobro, na moj korzy. Przebaczam sobie niewiedz i zalepienie na prawd, ktra jest pen doskonaoci we mnie. Ufam Boskiej istocie. Wiem, e Boska istota jest kompetentna we wszystkich sprawach co dziennego ycia. Chtnie i z atwoci korzystam z duchowej inspiracji Boskiej istoty, poniewa ona jest we mnie. Z ufnoci powierzam si Boskiemu kierow nictwu przez medytacj i modlitw. Z ufnoci powierzam si Boskiej inspira cji caym swoim umysem, caym swoim sercem i caym swoim ciaem. Bg kieruje mn za pomoc mioci i ja kieruj si mioci. Bg kieruje mn za pomoc mdroci i ja kieruj si mdroci.

Rozwj bez Boga?


Wielu, wchodzc na duchow ciek, chce sobie radzi bez Boga, a myl o powierzeniu si Bogu doprowadza ich do pasji lub napawa przeraeniem: Nie bd niewolnikiem Boga. Sam jestem Bogiem i a den inny Bg nie bdzie mn rzdzi". Jeli o mnie chodzi, nigdy nie powierzybym si takiemu Bogu", za jakiego te nieszczsne istoty chc uchodzi. Mylc w ten sposb, nie s w stanie uwiadomi sobie swej doskonaoci na miar Boga. Za miast tego wmawiaj sobie, e s Bogiem na miar swych wyobrae. Na szczcie wikszo tych samozwaczych Bogw" przytomnie je po nieudanych prbach walki z przeciwnociami, ktre sami sobie stworzyli. Wyjtek stanowi pozostajcy w transie: Jestem jedynym prawdziwym Bogiem". Wiele religii nie zna pojcia Boga, ktry jest Najwyszym Dobrem, Informacj Najwyszej Jakoci, Mioci, Szczliwoci... Wedug elitar nej filozofii Braminw, bstwa s tylko aspektami jedynego transcen dentalnego Boga, ale praktyka ignoruje ten fakt, a owa ignorancja lega u podstaw wielu pogldw o Bogu i bogach. Ci, ktrzy s zbyt silni i dumni, by podda si Bogu, po jakim czasie zauwaaj sw beznadziejn sabo i bezradno. Zaczynaj si

rozglda za wsparciem i uzaleniaj si od sekt lub konkretnych nau czycieli okazujcych zewntrzne znaki mocy. Najbardziej zdesperowani skadaj lubowania i szukaj sobie stranikw tych lubowa - ludzi, ywioy, zwierzta lub demony. Wydaje si im, e manipulujc swymi stranikami, maj nad nimi wadz. Ale tak jest tylko do czasu. Kresem wadzy jest utrata kontroli w chwili nieuwagi lub mierci. W nastp nym wcieleniu nie maj ju wadzy nad stranikami, za to stranicy maj wadz nad nimi. Ta przykra gra moe si cign jeszcze wiele wciele! Twoi stranicy s tylko twoj kreacj. Swoje demony i swych stranikw (jeli ich masz) odywiasz sw energi emocjonaln: lkiem, podaniem, podnieceniem, niepokojem, zachannoci, poczuciem wi ny, agresywnoci, czyli tym, czym karmisz swoje myli. Sprbuj je kar mi mioci, a one znikn. Praktyki materializacji, u t r z y m y w a n i a , kierowania i czczenia sztucznych tworw astralnych (elementali) zw si d e m o n i z m e m . Przyjmuje si, e demonami s tylko elementale zoliwe. Jednak ka dy elemental, nad ktrym jego twrca straci kontrol, staje si zoli wym demonem. Buddyzm tybetaski, ktry od szamanw Bon prze j praktyki kreowania elementali, broni si przed okrelaniem go mianem demonizmu. Jednak nie do koca susznie. Adepci bonu i lam a i z m u czsto przez wiele wciele cign za sob cae astralne orszaki bstw, d e m o n w i d u c h w . Spotkaem kiedy dziewczyn, ktra bya bardzo wystraszona i ze stresowana, gdy przeladoway j demony. Krciy si wok niej, gdy bya w domu, w podry, u znajomych, i namawiay do samobjstwa, palenia tytoniu i innych gupstw, szczeglnie do praktyk samozniszcze nia. Przypomnielimy sobie, e kiedy, taczc w maskach demonw mierci, wsplnie zakadalimy buddyjski cmentarz, zapraszajc do przybycia wszystkie duchy i demony (do dzi praktykowane w Tybe cie). To by lad. Zaczem szuka fotografii takich masek. Tak dziew czyna znalaza maski wszystkich demonw, jakie j przeladoway. Byli to stranicy i grone bstwa mahajany. Odtd presja demonw zelaa. Jednak lk przed Bogiem i ewentualnymi przeladowcami uniemoliwi uwolnienie si od nich do koca (przecie mog si jeszcze przyda). Spotykaem te osoby, ktre miay swoje osobiste demony, majce pata figle rnym nieakceptowanym przez nie osobom. I dziaay tak do czasu utraty wadzy nad nimi. Pniej ich gwn ofiar stawa si ich twrca. S trzy powody, dla ktrych istoty astralne mog mie wadz nad czowiekiem: 1. Poczucie niszej wartoci, ktre moe przybra form pychy, z towarzyszcym mu poczuciem niekompletnoci, niewystarczal122

noci, zachannoci na zewntrzn moc, wiedz, mdro, infor macj, czyli podatnoci na manipulacj i uzalenienia. 2. Poczucie zagroenia, zmuszajce do szukania sobie obrocw lub stranikw. 3. Poczucie winy. Uwolnienie si od wpyww ai> jdh i magicznych jest moliwe poprzez rozwinicie w sobie i urzeczywistnienie cech Boskiej istoty oraz ugruntowanie si w poczuciu bezpieczestwa i wiadomoci nie winnoci. Wyzwalajc si od demonizmu, naley uwolni si od pragnienia wykorzystywania demonw do swych celw oraz od poczucia obowiz ku ywienia ich sw energi seksualn i przedurodzeniow (z okolic nerek i ledziony), a wreszcie uwolni si od poczucia odpowiedzialno ci za elementale lub od przekonania, e maj one wadz lub moc sa me z siebie.

Utosamianie si z bstwem
Na pomys identyfikacji z bstwem czowiek w p a d ju dawno, chcc przej jego cechy i moc. Zaczo si od magii pierwotnych ow cw, ktrzy rytualnie utosamiali si ze zwierzciem drapienym, by poprzez magi wyssa z niego ca moc, sprawno i mdro. Co jaki czas (bardzo rzadko) zabijano takie zwierzce bstwo i spoywano cz ci jego ciaa, majce magiczne znaczenie: genitalia (rdo mocy i pod noci), serce (rdo ycia) i mzg (rdo mdroci i wiedzy). Ca re szt zwykle dostaway po zakoczeniu rytualnej uczty kobiety i dzieci. Pniej zaczto ubstwia najpotniejszych myliwych, wodzw, kapanw, szamanw, krlw, magw, herosw kulturowych... Niekt rym z nich przypisywano niebiaskie lub kosmiczne pochodzenie. Z Egiptu znane s praktyki mordowania i spoywania ywych bo gw. Rytualna uczta miaa podobny przebieg jak w przypadku poera nia bstw zwierzcych. W pniejszych czasach rytua ten zosta za strzeony wycznie dla faraona, ktry musia si przygotowa, e po mierci pore wszystkich innych bogw i w ten sposb stanie si ich wadc. Wykorzystujc manipulacj astraln, wizano ducha spoytego bo ga i wczano go w orszak astralny jego pogromcy. Teraz musia mu suy, wykonujc wszelkie polecenia. Zwycizcy musia ponadto suy cay orszak astralny pokonanego. W zwizku z tym niektrzy wielcy magowie lub krlowie cignli za sob ogromne orszaki astralne i byli uwaani za bogw nad bogami. Wystarczyo, e poznali sekretne imi 123

innego boga, a ju mieli, nad nim wadz. Warto byo w takim pot nym bogu przyj schronienie i sta si jego sug. Podobne praktyki wykonuje si do dzi w wielu rejonach wiata lub przynajmniej pozo stay po nich lady. N p . u Danakilw wojownik musi przed oenkiem obci genitalia kilku innym wojownikom, by udowodni, e ma wy starczajc potencj i si. Po co opisy takich dziwnych praktyk umieszcza w ksice o roz woju duchowym? Ot spotkaem liderw rnych grup, ktrzy s oto czeni takimi orszakami astralnymi z poprzednich wciele. Osoby, ktre kiedy do siebie przywizali, s obecnie ich zwolennikami, klientami itp. S im nadal posuszne i podatne na manipulacje. Temu mechani zmowi zawdziczaj swe istnienie rne sekty, partie, grupy terapeu tyczne lub przestpcze. Czsto wystpuj midzy ich czonkami rne dziwne powizania. Cho wikszo ludzi nie naley do adnego orsza ku astralnego, niektrzy maj swych ywych bogw, do ktrych modl si przez swoje trzecie oko" i od ktrych przyjmuj telepatycznie in strukcje, a ponadto maj wasny orszak. Takie powizania odnawiaj si najczciej w wyniku uywania narkotykw (wystarcza tyto) lub wskutek praktyk guru-jogi. Warto zrozumie, e: - Dym tytoniowy nie jest mi ju potrzebny do manipulowania i sob. innymi

- Bg ma niepodzieln wadz nade mn. Ja mam bezgraniczn wadz nad swoim wasnym yciem (nie nad cudzym). - Otwieram si dla nowych, wspaniaych, budujcych zwizkw z ludmi. - jeli chc co dosta od innych, to sta mnie na to, eby za to paci. - Zwalniam si z obowizku i przymusu zapewniania ochrony innym. Z ufnoci powierzam innych ochronie Boskiej Istoty. - Doskonale radz sobie bez mechanizmw podtrzymywania jakichkolwiek zwizkw w astralu. Sprbuj pomodli si o rozwizanie i oczyszczenie wszystkich sta rych zwizkw na wszystkich planach. Kady z ywych bogw musi mie na swych podwadnych jakie go haka". Najczciej jest to jaki symbol figuralny lub cyfrowy, wprowadzony hipnotycznie, ktry zobowizuje do posuszestwa, na tychmiast gdy zostanie postrzeony przez wzrok astralny. Dobrze jest go pozna i uwolni si od uzaleniajcej od niego sugestii posthipnotycznej. Dobrze i bezpiecznie jest te zwolni swj orszak astralny. Bg jest lepszy od najlepszego towarzystwa. Podano i usiowano przej wszystkie cechy ywych bogw zgo dnie z przekonaniem, e wszystkie one s doskonae. Okazao si jed124

nak, e siy przyrody bywaj potniejsze od ludzkich i zaczto czci bstwa ywiow i identyfikowa si z nimi. Wtedy zacza powstawa kasta kapanw-porednikw lub reprezentantw bstwa, ktrych zada niem byo suy bogom i wada ludmi. Potem pojawiy si bstwa antropomorficzne (podobne ludziom), ktrych cechy rzadko tylko przy pominay to, co mona by kojarzy z dobrem czy bogactwem, za to chtnie udzielay bogosawiestw" w zamian za ofiary. Ze swoimi b stwami utosamiali si wojownicy, sutenerzy, prostytutki, zodzieje... Utosamienie z bstwem budzio w czcicielu cechy, ktre chcia w sobie rozwija. Suyo temu wiele rytuaw, niejednokrotnie okrutnych i zbrodniczych. Niektrzy w swej zachannoci chcieli naby cechy wszystkich bstw i dysponowa ich wszelkimi mocami (pierwotnym rdem takiej zachannoci bywaj najczciej transy narkotyczne). Wielu do dzi odczuwa przymus skadania ofiar i targowania si z Bogiem. Wielu jest obraonych na Boga, gdy nie spenia On ich za chcianek, ktre speniay bstwa. Wszystkie te praktyki maj swe rdo w bdnym przekonaniu, e istnieje poza mn jakie niezalene, pot ne rdo mocy i wiedzy, z ktrego mog korzysta, gdy je sobie pod porzdkuj, gdy zdobd nad nim wadz. Tymczasem wszystko, co potrzebne, zawiera si w naszej wewntrznej, prawdziwie Boskiej natu rze. Warto si o tym przekona.

Rozwj z Bogiem
Bg jest jedynym rdem wszelkiego bogactwa, ycia, szczcia i dobra. Nie mona Go sobie podporzdkowa, nie mona Go sobie zjedna, nie mona sobie zasuy na Jego ask przez jakiekolwiek uczynki. A jednak mona czerpa z Niego jako ze rda wszystkiego. Wystarczy tylko otworzy si z pen ufnoci. Przedtem jednak naley sobie zda spraw z koniecznoci otwarcia si na wszystko, co najlepsze w sobie, bowiem: Bg zamieszkuje we mnie. Zawsze tam mieszka. A gdzie byem ja? Gdzie przebywaa moja wiadomo? Pewnie gonia za tym, co mo g dosta od innych. No tak. Bg zamieszkuje we mnie, a w czym zamieszku j ja? Czy warto, eby moja podwiadomo powrcia do Boga, ktry zamie szkuje we mnie? Czy warto, ebym i ja zamieszka w Bogu, ktry jest Najwyszym Dobrem i peni szczliwoci we mnie? Czy to nie nudne? Czy warto przyj Jego ochron i opiek? A czym ja si wtedy zajm? Bg jest we ' mnie, ale czy to moliwe, eby by po mojej stronie? A moe to ja nie byem po stronie Boga? Czy to On musi przej na moj stron, ebym mg Go za akceptowa? Czy to ja powinienem przej na Jego stron? Kto tu jest wa niejszy? I czym si rni Jego strona" od mojej strony"? Bg mieszka we mnie. A mj umys gdzie znw si szwda? Czy w ogle mam prawo zaakcep towa prawd i dobro, ktre s we mnie? A moe to jaki chytry podstp? Czy to nie szczyt pychy twierdzi, e Bg mieszka we mnie? Czy mog zaakcepto125

wat, e we mnie mieszka dobro, i to cae dobro? e jest we mnie obecne wszelkie bogactwo? Przecie Go nie widz. Ale gdzie go szukam? Gdzie go za wsze szukaem? Gdzie szukaem caego bogactwa? Czy przynajmniej spojrza em w medytacji lub w modlitwie w ca gbi bogactwa, ktre jest w moim umyle? Moe sprbowa go poszuka? Jutro? Nie, dzisiaj! Ale w moim umy le roi si od myli, od przekona. Czy to jest bogactwo Boga? Czy te rne bezsensowne myli, cigle walczce w mojej gowie, maj by caym bogactwem Boga? Skd one si tam wziy? No tak, chciaem gdzie znale odpowiedzi, szukaem ich i zapamitaem. Mog si jeszcze przyda. Dlaczego mi tak mie szaj w gowie? I gdzie jest ten cay Bg? Czy to On jest tym caym miet nikiem? No tak, mietnik jest moim dzieem. Przecie sam to wszystko chcia em zapamita. Ale gdzie w tym mietniku jest miejsce dla Boga? Jak mog Go znale? Przecie musi by jaki sposb. A moe by uciszy umys? Ale jak? Czy to moliwe? Przecie czeka na mnie tyle atrakcji i tyle obowizkw - musz o nich myle, musz o nich pamita. A co z Bogiem? Moe pocze ka? Czy chc czeka? Kiedy w mojej gowie nie byo tylu myli. A moe nie byo ich tam wcale? Wic dlaczego mi zaley, eby one cigle tam byy? I ta kie sprzeczne z sob? Ucisz si i wiedz. Ucisz si i pozl sobie by". 0, nie! Nigdy si na to nie zgodz! Ucisz si? Przecie nienawidz ro dzicw za to, e mnie uciszali. Nie chc si uciszy! Musz udowodni, e je stem, e tu jestem. Niech mnie sysz! Niech Bg mnie syszy! Niby dlaczego ja mam Go sucha? No tak, ale czy w ten sposb mog Go odnale? Czy mog usysze cichy gos wewntrzny, gdy wrzeszcz na cae gardo? No tak, kiedy go syszaem i nie podoba mi si. By taki cichy, spokojny i wyrozu miay, a tu trzeba walczy i pracowa. Zdusiem go. Sttamsiem. I wcale z te go powodu nie jestem bardziej szczliwy. A wic moe jednak uciszy si i sprbowa znw go usysze i odczu? Bg jest teraz ze mn i we mnie. Czy mog wybaczy rodzicom, ktrzy chcieli by waniejsi od tego wewntrznego gosu? Od Boga we mnie? Czy mog wybaczy rodzicom, ktrzy mnie uciszali, gdy mwiem z samego cen trum prawdy w sobie? Czy mog, czy mog.-? Bzdura. Wszystko mog w Bo gu, ktry mnie wypenia i ktry mnie umacnia. Wic sprbuj si uciszy i sprbuj w Nim zamieszka. Wiem, e to potrafi. Oto przykad cigu mylowego na temat Boga i relacji z Nim. Do brze sobie przeczyta troch wzniosych myli na temat Boga, a potem zrelaksowa si i pozwoli sobie na rozmow z podwiadomoci. a twiej skupi si na temacie, gdy zapisuje si wszystko, co przychodzi do gowy. Moe to by niezym przygotowaniem do modlitwy kontem placyjnej. 1. Wyobra sobie teraz, e karmisz Boga. Wypisz wszystko, co chcesz Mu da, czym si chcesz z Nim podzieli. 126

2. Teraz z tego, co napisae, wykrel wszystkie pozytywy: mio, ufno, rado, szczliwo, wdziczno, bogo, mdro itp. 3. Przeczytaj to, co pozostao. Oto masz imiona swych demo nw", ktre stworzye w wyniku niewiedzy i gupoty i ktre czcie zamiast Boga, ktry jest dobry. Odbierz im wadz nad sob. Wystarczy, eby negatywy zastpi nastawieniem pozy tywnym. Koncentrujc si na mioci i wolnoci, wykarmiasz swe pozytyw ne myli i pozytywne cechy, wykarmiasz Boga w sobie. Uwiadamia jc sobie, e zasugujesz na przyjmowanie wszystkiego, co najlepsze, e zasugujesz na warunki ycia najwyszej jakoci, zapraszasz do swego ycia Bosk Istot - Najwysze Dobro, Informacj Najwyszej Jakoci. Czy warto traci czas na martwienie si innymi i sob, gdy wszyscy s wolni, by zaprosi Boga do swego ycia? Zamiast ich po gania, daj im dobry przykad, gdy by moe maj jeszcze wicej wtpliwoci ni ty. Niezdolno dostrzegania dobra w sobie, w wiecie i w yciu wiadczy o niskiej samoocenie, a nie o realizacji Boskiego planu czy Bo skiego objawienia. Niska samoocena wiadczy o nieczystych intencjach wobec samego siebie. Jeli nie chcesz suy Boskiej istocie i zaakceptowa jej obecnoci w sobie, wtedy zawsze bdziesz suy swym demonom. Radz ci zrozumie, e w caym wszechwiecie nie ma nic twoje go, poza twoimi urojeniami. A wszystko poza urojeniami jest dobrem.

Rozwijanie ufnoci
Wyprbuj Boga! Inaczej nie nauczysz si Mu ufa. Wyprbuj Go, proszc o spenienie twej afirmacji lub modlitwy. Ale wybierz rozs dnie, gdy znam osoby, ktre wiele lat mcz si z partnerem, ktrego sobie wymodliy - mcz si z powodu rozczarowania, gdy wyobraa y go sobie inaczej. Jeli ju koniecznie chcesz si modli o partnera, nigdy nie okrelaj, kto to ma by, tylko dokadnie nazwij cechy, jakie ma mie twj idealny kochanek (niechby pi, byle by") i partner. Jeli masz pewno, e twoje oczekiwania satysfakcjonuj ci i zasugujesz na zrealizowanie proby, wtedy ona zostanie speniona, jednak pod wa runkiem, e nie narusza cudzej wolnoci i suy twemu dobru. Musisz by pewien susznoci swej proby. Gdy ci co nie wychodzi, podzikuj Bogu za to, e ma dla ciebie co lepszego, za to, e ci to ju da. I do staniesz co lepszego. A jeli nie bdziesz z tego zadowolony i nie po trafisz okaza wdzicznoci, wtedy twoje dalsze afirmacje i modlitwy nie bd dziaay, a do czasu, gdy odbudujesz ufno i znw sprbu jesz z ciekawoci. 127

Gdy jeste gotw przyjmowa cigle co lepszego, co, czego wczeniej nie bye w stanie zaakceptowa, wtedy bdziesz otrzymywa cigle co lepszego. Uwiadom sobie, e w kadej chwili przydarza ci si to, co najlepsze. Jeli ci si to nie podoba, nie miej pretensji do Bo ga, tylko podno sw samoocen, uzdrawiaj samego siebie i swj sto sunek do wiata. Jeste tu, poniewa jeste potrzebny. Poniewa jeste potrzebny, dostajesz wszystkie rodki, jakie s niezbdne dla twego y cia. Dostajesz tyle, ile jeste w stanie zaakceptowa i za tak cen, jak sam wyznaczye. Czy musisz paci za prawo do ycia? Czy jeste go tw paci za prawo do ycia najwysz cen, jak pac ludzie, ktrzy wybrali jako sposb na przeycie cierpienie i ponianie siebie? Czy bo isz si, e moesz utraci p r a w o do swej ndznej wegetacji? Masz przecie p r a w o korzysta ze wszystkich darw Boych. Z ufnoci i wdzicznoci przyjmuj wszystkie Boe dary. A jeli ci si nie podo baj, uwiadom sobie, e zasugujesz na lepsze. Nazwij je i otwrz si na nie. Zrozum te, e Bg ma dla ciebie zawsze co lepszego od tego, czego pragniesz, od tego, do czego si przyzwyczaie. N a w e t jeli chcesz cierpie z mioci lub odda ycie za spraw, czy moesz mie pewno, e Bg pragnie twego cierpienia lub twej mierci? Czy pyta e Go o to? By moe komu udao si wmwi ci rne gupoty na twj te mat i przekona ci, e taka jest wola Boga (lub kosmitw). Ale bd uczciwy i przyznaj, e to twoja zachanno na pochway miaa zosta zaspokojona. Wic uwolnij si od zachannoci na byle co, przyjmujc do swego serca Boga. Jeli wyprbowae Boga i Mu ufasz, moesz bez wahania podda si Jego prowadzeniu, lecz jest to moliwe jedynie wwczas, gdy ufasz rwnie sobie i swej intuicji. Nie kady ma rozwinitych pi zmysw wewntrznych, tak jak i nie wszyscy dysponuj zmysami zewntrzny mi. Jeli nie moesz liczy na sw intuicj, wybierz kogo na swego gu ru. Kieruj si przy tym czystymi intencjami wobec siebie, swego ciaa i rozwoju. Od tego czasu wszystko, co on do ciebie skieruje, ma by dla ciebie wite, ma ci inspirowa. Moesz zaufa tej metodzie. Ona dziaa. Przez twego guru trafi do ciebie informacja, ktrej on moe w ogle nie rozumie. Tylko ty moesz zrozumie, czego ci uczy wy brany przez ciebie guru. Mj guru zapewnia mi informacje i instrukcje najwyszej jakoci, prowa dzce mnie najkrtsz i najprzyjemniejsz ciek do owiecenia. Jestem uczciwy i lojalny wobec siebie i swoich interesw w yciu i na duchowej ciece. Przebaczam sobie, e si oszukiwaem, e wierzyem w wy szo swojej zudnej wiedzy nad Bogiem. Bg zasuguje na moje zaufanie.

128

- aden - odpowiedziaem ku zdumieniu pytajcej osoby. Taki stan jest albo wynikiem silnej nerwicy, albo zdolnoci medialnych lub te optania (skutki spirytyzmu lub narkotyzowania si). Wielu ludzi ma problemy ze syszeniem swego wewntrznego go su. Niektrzy twierdz na przykad, e przemawiaj do nich bohatero wie narodowi, ktrzy s ich duchami opiekuczymi. To ogromne niepo rozumienie, gdy opiekunem moe by tylko istota urzeczywistniona, doskonaa na miar Boskoci, a nie na miar ludzkich wyobrae o Boskoci i doskonaoci. Poddawanie si prowadzeniu przez astralnego na uczyciela, anioy i demony wiadczy o zalenociach spirytystycznych lub mediumizmie. Wewntrzny gos, gos naszego Mistrza Duchowego, mieszkajcego w naszym sercu (lub gos Boga w sercu), jest syszalny" w gbokiej ciszy medytacyjnej lub kontemplacyjnej, w gbokim, radosnym spokoju umysu. Nie upieraj si, e musisz go usysze. Zreszt on najczciej nie mwi sowami, a pojawia si jako wspaniae, uduchowione myli, pochodzce ze sfery intuicyjnej, a rozwizujce w prosty sposb pro blem, ktry wydawa si nie do rozwizania. Pojawia si te jako gbo ka, wewntrzna, duchowa inspiracja. Ujawnia si, gdy odczuwasz mi o do siebie i do wiata. Gos wewntrzny, gos Mistrza w tobie do niczego nie zmusza. On tylko inspiruje, zachca, rozjania umys. Gos wewntrzny nie pochodzi z pamici ani z wiedzy, ktr zgromadzie. Nie uderza w twoje sabe punkty, nie strofuje ci i nie wymiewa. Gos wewntrzny jest gosem prawdy w tobie, gosem twej prawdziwej Boskiej jani. Zawsze prowa dzi ci ku temu, co najlepsze, ale moe by mcony przez twoje nieczy ste intencje wobec siebie i Boga, przez tw nieufno i pami oraz przez twj krytycyzm. Warto si otworzy na wewntrzny gos, gos p r a w d y w sobie; otworzy si z ufnoci i wdzicznoci na wszelkie d u c h o w e inspiracje, na genialn intuicj, pync z wntrza swej istoty, i zawsze konsulto wa si z tym wewntrznym Mistrzem. Jeli za powstaj jakie wtpli woci, czy jest to waciwy gos, powiniene w modlitwie poprosi o oczyszczenie umysu, o uwolnienie od wszelkich w p y w w telepa tycznych i astralnych, o cakowite uzdrowienie umysu. Formua zabezpieczajca; Z atwoci rozpoznaj (odczytuj) cudze myli, emocje i intencje, gdy to jest potrzebne. Cudze myli i emocje s dla mnie zawsze bezpieczne i obojtne. Jestem wolny od wpywu cudzych myli i emocji. Mj umys jest wolny od pe netracji i manipulacji. Z atwoci i chtnie sucham mego wewntrznego go su, gosu Boskiej istoty, ktra mieszka we mnie. Wiem, e Boska istota jest kompetentna we wszystkich sprawach codziennego ycia, we wszystkich wa nych da mnie sprawach. Chtnie i susznie korzystam z wewntrznej, ducho130

wej inspiracji. Mam pewno, e mj wewntrzny Mistrz Duchowy prowadzi mnie zawsze waciw drog we waciwym kierunku.

lubowania i przysigi
To forma rytualnego, uroczystego podkrelania rangi przyjtych na siebie zobowiza. Skadano je zawsze wobec wiadkw (ludzi, Boga, demonw, zwierzt totemicznych, ywiow), by podkreli ich moc wic. lubowa i przysig wymagano, gdy kierowano si zasad ograniczonego zaufania do siebie lub do przysigajcego. Taki akt za wsze sprawia dobre wraenie na otoczeniu. wiadkowie zwykle stawa li si stranikami lubowania. Znane s skomplikowane rytuay, zobo wizujce wiadkw, by nie dopuszczali do naruszenia lubowa. W trakcie specjalnych rytuaw uczono si manipulowania wiadkami, tak by zawsze byli w pobliu i pilnowali lub karali za naruszenia przy rzecze. Rwnie sam adept uczy si prowokowa otoczenie do ograni czania lub karania go. W istocie sprowokowanie stranikw nie jest trudne. Wystarczy mie poczucie winy i lk przed czynem, kar i lud mi bd innymi istotami, ktre mog skrzywdzi, a zawsze przycignie si do siebie sytuacj, w ktrej kara zostanie wyegzekwowana. Wik szo stranikw to zwykli ludzie, odpowiadajcy na kad prowokacj, ale s te stranicy wzywani imiennie. Rekrutuj si oni z osb, ktre czuy si odpowiedzialne za wzywajcego, zwizane z nim emocjonal nie lub uzalenione. Gwn intencj stranika karzcego jest dopa delikwenta i dooy mu. Gwna motywacja stranika chronicego brzmi: Udowodni ci, e wycierpi przy tobie wicej ni inni". Zdarza si, e stranik ma obie motywacje. Najczstszym p o w o d e m poczucia odpowiedzialnoci za kogo jest poczucie uzalenienia od niego lub od jego rozwoju. Osoby tak powizane maj tendencj do inkarnowania si w jednej rodzinie lub do tworzenia silnych zwizkw, ktre nie s jed nak ostoj ciepa i szczcia rodzinnego. Stranikw powoywano we wszystkich kulturach, ale rytuay wzywania ich i prowokowania rozwiny si gwnie w szkoach okul tystycznych oraz w buddyzmie wadrajany. W Tybecie adept czuje si zobowizany zjedna sobie wszystko, co si rusza, bez wzgldu na to, czy to wida, czy nie. Stranicy maj ochrania, pomaga, udaremnia zejcie ze cieki, kara. Dla wielu najwaniejszymi stranikami byli: nauczyciel, kapan, partner seksualny. Adepci przyjmowali w nich schronienie zamiast w buddzie, sandze, dharmie lub Bogu. Dla wielu jest to nadal silnie ob ciajce karm zobowizanie. Osobistego stranika zobowizywano do penienia roli zwykle przez hipnoz lub lubowania. Taki stranik mg nawet peni rol 131

(dekret ten mona stosowa tylko przy ugruntowanym poczuciu bezpieczestwa lub przy wiadomoci Boej ochrony) Pozwalam Bogu, by mnie zwolni z wszelkich obowizkw bycia strani kiem. Pozwalam Bogu, by mnie zwolni ze wszelkich rytuaw i mechanizmw strowania Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim sercu (minuta). Uwiadamiam sobie obecno Boga w moim yciu (minuta). Uiuiadamiam sobie obecno Boga w yciu innych ludzi (minuta). Moc Boskiej istoty zwalniam siebie ze wszystkich mechanizmw i rytua w strowania. Moc Boskiej istoty zwalniam loszystkich moich stranikw z ich do tychczasowych obowizkw i rytuaw, jakie im narzuciem. Wiem, e znajduj si pod pen opiek i ochron Boga, wic uwalniam siebie od wszelkich ry tuaw i mechanizmw prowokowania moich stranikw. Oni s wolni i ja jestem wolny. Doceniam sw wolno, wic chtnie rezygnuj z kontroli. Do skonale radz sobie bez ingerencji i manipulacji. Doskonale radz sobie bez kontroli. Moc Boskiej istoty zwalniam siebie z wszelkich obowizkw cigni cia innych za sob (ochraniania innych), gdy wiem, e Bg sam opiekuje si swoim stworzeniem. Istniej po to, by y godnie i dostatnio, wic zwalniam wszystkich, kt. rych uywaem do obrzydzenia sobie ycia i seksu. Bg zapewnia mi bezpieczn, bogat przyszo, wic zgadzam si, aby ci, ktrzy chc przegrywa, udzili si przegrywaniem, jestem przy nich bezpieczny. jestem od nich niezaleny. Wiem, e Bg zapewnia mi pen ochron i opiek, wic zwalniam wszystkich, ktrych do siebie przywizaem. Pozwalam Bogu, by mnie zwolni z wszelkich przysig i lubowa, ktre skadaem Mistrzom uczcym wiecznego ycia. Moc Boskiej Istoty we mnie wybieram cakowite owiecenie, czyli istnienie z czyst, woln wiadomoci, przepenion szczliwoci, radoci i bogoci. Wybieram istnienie ze wiado moci Boskoci, doskonaoci mojej istoty.

Uwolnienie stranikw lubowa

Dzielenie si zasug

(przeprogramowanie stranikw) Wzywam wszystkich, ktrzy gromadz pozytywny potencja karmiczny, by wspomagali mnie na drodze do owiecenia, by wspierali mnie w czystoci intencji i w czynieniu dobrych uczynkw. 133

Wzywam wszystkich, gromadzcych pozytywny potencja karmiczny, by uatwiali mj rozwj duchowy, by uprzyjemniali moj drog. Wzywam wszystkich, ktrzy gromadz pozytywny potencja karmiczny, by wspomagali mnie w tworzeniu doskonaego zwizku mioci i zwizku se ksualnego z idealn dla mnie, wspania partnerk, by zabezpieczali i chronili nasz zwizek i seks. Wzywam wszystkich, gromadzcych pozytywny potencja karmiczny, by wsptworzyli mj dobrobyt i moje bogactwo, by dbali o moje wysokie dochody oraz o doskonae warunki ycia... Pozwalam im, by w zamian mieli udzia w moim bogactwie i owieceniu. Chtnie dziel si z nimi moj zasug. Kadego dnia uwiadamiam sobie, e jest to w interesie wielu ludzi, by dbali o mnie i o mj dobrobyt, gdy daj im szans zgromadzenia pozytywnej karmy, pozwalam by w moim otoczeniu przebywao wielu ludzi szczliwych, mdrych i bogatych.

Przyjcie schronienia
Aby poczu si bezpiecznie i pewnie na duchowej ciece, warto przyj schronienie w Bogu lub w Buddzie, powierzy si ich opiece. Nie moe to jednak by telepatyczno-hipnotyczna manipulacja. Tymczasem na przykad w guru-jodze uczy si rozwijania hipnotycznej wizi midzy lam a uczniami. Uczniowie maj z niej cign same ko rzyci: p r a w d i owiecenie przez porednika (a waciwie przez jego trzecie oko"). Przy zerwaniu wizi ucze czuje si zagroony, zagubio ny i bezsilny. Czasem popada w parali decyzyjny lub umysowy. Pe netrujcy guru moe tak dalece zawadn jego umysem, e uzalenia od siebie nie tylko jego decyzje, ale wrcz kady ruch ciaa adepta. Niektrzy chrzecijanie przyjmuj schronienie w krzyu lub w ukrzyowanym Jezusie i oczekuj na instrukcje od Niego, ktre maj przepyn po linii telepatycznej, lub oczekuj cudu. Takie praktyki odcigaj uwag adeptw od prawdziwej, czystej, Boskiej istoty w nich samych i kieruj zainteresowanie na jakiego ze wntrznego Boga Chrystusa lub Budd. Rozwijaj przy tym zachanno na cudz moc, mdro i mio. Zdarzyo mi si nawet odreagowywa osoby, ktre chciay wyssa telepatycznie mdro z ksiyca, ale on te nic nie wiedzia. Przyjmujc schronienie, pamitaj, e Boska istota, ktrej si powie rzasz, jest w tobie, e Chrystys, ktremu si powierzasz, jest czystoci twego serca i twego umysu, e przyjmujesz schronienie w potdze, ktra jest nie tylko nieoddziena od ciebie, ale przebywa w tobie i za wsze tam przebywaa, 134

Moc Boga w tobie jest bezpieczna i korzystna dla ciebie i innych. Moc Boga w tobie moe tylko ochrania i wspomaga pozytywne dziaania. Mocy Boga w tobie nigdy nie u d a ci si wykorzysta przeciw ko mukolwiek. Zdaj si z ufnoci na moc i ochron Boskiej istoty, ktra jest w tobie.

Inicjacje i guru-joga
Z bdnego przekonania, e rdo mocy tkwi poza nami wyrosy praktyki podczepiania si pod moc walki tkwic w zwierztach, uzdra wiajc moc rolin, bosk moc cia niebieskich, posgw czy totemw, a take magiczn moc zwierzt totemicznych, duchw, magw i boha terw. Wraz z udanymi prbami odczytywania cudzych myloksztatw i wiedzy rosa zachanno na cudze - zachanno tym wiksza, im wikszy wydawa si On", a mniejszy ja". W moc pochodzc z ze wntrznego rda wierzyli wszyscy: magowie, kapani, zwykli ludzie, a nawet ci, ktrym wydawao si, e s yjcymi bogami. Silniejsi za wdziczali moc i wadz swej zachannoci i umiejtnoci posugiwania si telepati. I oto ktrego dnia zostaa odkryta odpowied tych, ktrzy chcieli mie wadz, na zapotrzebowanie tych, ktrzy chcieli podda si opiece silniejszych i korzysta z ich mocy i wiedzy. Do dzi spotyka si ludzi przekonanych, e mona osign doskonao przez hipnoz lub ukra komu moce urzeczywistniania (np. Mistrzowi), Niektrzy znaj nawet mechanizm energetycznego manipulowania ludmi, by rozstroi ich psychicznie, co ma spowodowa rozlunienie zason ochronnych (paszczy astralnych) i w ten sposb umoliwi czerpanie tajemnic od ukrywajcego je mistrza. Prawda jest jednak taka, e urzeczywistniony mistrz nie ma nic do ukrycia, a nawet nie ma w czym skrywa taje mnic, jako e jego ciao astralne ulego transformacji. Do dzi rodz si ludzie, ktrzy bez niczyich wskazwek potrafi od wczesnego dziecistwa rozmawia z duchami, cierpic od nich wie dz o wiecie i instrukcje do rozwoju. Niestety, prz?z telepati, hipnoz i mediumizm nie da si owieci. Umoliwiaj one dostrajanie si wy cznie do astralnej (emocjonalnej) warstwy umysu, ktra jest tylko spa czonym odbiciem rzeczywistoci, penym rnych sztucznych tworw i nieprawdziwych informacji, czsto wprowadzanych do paszczy astral nych, by wyprowadzi w pole ciekawskich, niepoprawnych zodziei te lepatycznych (odreagowywaem osoby, ktre w ten sposb opanoway bzdurne praktyki i miay satysfakcj, e s wikszymi magami ni ci, ktrym wydarli tajemnice" z paszcza astralnego). 135

Dziki hipnozie i telepatii mona od innych naby choroby i inne wzorce energetyczne, zwizane z jawnymi lub kiepsko ukrytymi prakty kami manipulacyjnymi i energetycznymi. Jednak owiecenie jest moli we jedynie jako wynik uwolnienia si od tych wzorcw. A tego nie do kona aden hipnotyzer ani telepata. Wzorce te zostaj wykasowane dziki medytacji, a szczeglnie - medytacji wykorzeniania. Owiecenie doskonao - staje si moliwe dopiero wwczas, gdy znajdziemy r do mocy, ycia, mioci i mdroci w sobie, gdy uwolnimy si od pra gnienia manipulowania i zachannoci na cudze. Boska Istota ma niepodzieln wadz nade mn. Teraz nie mam powodu ju si ba, e jaki manipulator namiesza mi w gowie. Mam pewno, e wszystkie moje wyobraenia, urojenia, wszelkie pragnienia i niechci trac wa dz nade mn. Boska Istota ma niepodzieln wadz nade mn, a to oznacza, e: W moim umyle istnieje jedynie dobro. W moim sercu istnieje jedynie dobro. W moim ciele istnieje jedynie dobro. W moim otoczeniu istnieje jedynie dobro. To oznacza, e daj sobie i swemu ciau nieskoczenie wiele mioci, e emanuj mioci na cae otoczenie. Oczywicie, moesz si upiera, e wszystko zawdziczasz bogo sawiestwom guru. Ale prawda jest taka, e wszystko zawdziczasz swej ufnoci i swej otwartoci na bogosawiestwa. Gdy masz ufno, to nawet psi zb udzieli ci bogosawiestwa. A jeli moe tego doko na psi zb, to tym bardziej jest to moliwe dla wszechmogcego Boga. Nawet, gdyby Najwysze Dobro byo urojeniem, wol przyjmowa bo gosawiestwa od dobra, ktre jest pustk, ni od lamy-telepaty, ktry pono te jest pustk. Kwalifikowany guru-telepata nie ma faktycznych kompetencji w prowadzeniu swych uczniw do owiecenia, poniewa nie ma intencji zwalniania kogokolwiek z kontaktu telepatycznego. Rozwijanie telepa tycznego kanau przekazu informacji zamyka adeptowi moliwoci ko rzystania z kanau intuicyjnego, a przynajmniej powanie je ogranicza. Wielu uczniw o niskiej samoocenie a silnej potrzebie uzaleniania si poszukuje (a to nie znaczy, e potrzebuje) wsparcia guru i telepa tycznych przekazw jego wiedzy i mocy. I tak, uzaleniajc si, kompli kuj karm sobie i swemu guru (przypomina to symbioz pasoytw). Jednak wielu uczniw i nauczycieli podtrzymuje przekonanie, e do owiecenia potrzebna jest guru-joga, w ktrej podstawow praktyk jest utrzymywanie wiadomoci w umyle guru i czerpanie z owocw jego urzeczywistniania. Wierzy si, e tylko guru z linii przekazu moe wa ciwie inicjowa w medytacj i inne praktyki. Uzaleniajc si od guru, 136

mona jedynie zanieczyci swoje ciao astralne, zbierajc wszystkie wistwa z aury guru, ktremu jeszcze daleko do urzeczywistnienia. W Prawd, Mio, Mdro, Moc kady z nas zosta ju inicjowany przez Bosk Istot w sobie. Naszym zadaniem jest odkry t p r a w d w ciszy, medytacji, kontemplacji - i powrci do niej. Tymczasem w guru-jodze wizualizuje si umys guru jako pustk i czerpie z niego inspiracje (najciekawsze wtedy, gdy guru trwa w transie nicoci!). Czsto wizualizuje si energetyczne powizania mi dzy czakrami guru a swoimi, co uzalenia od tego zwizku samopoczu cie, decyzje i funkcjonowanie. Wan czci guru-jogi s inicjacje. Pierwotne inicjacje w zachan no telepatyczn i podatno hipnotyczn czsto wykonuje si przy po mocy halucynogenw. Podobnie jest z inicjacjami magii miosnej. Wobec tego warto odreagowa wszystkie narkotyczne wzorce energetyczne i spojrze trzewo nie tylko na seks, ale i na uwielbienie dla swego gu ru (przy magii miosnej naley koniecznie odreagowa wszystkie wzor ce afrodyzjakw). Inicjacje bardzo obciaj karm: dugi okres wyczekiwania na upragnion chwil objawienia aski lub tajemnicy wyostrza zachanno do granic wytrzymaoci. I oto pojawia si cenny skarb! Teraz trzeba go mocno zapa, gboko schowa i pielgnowa, najlepiej przez wiele lat. W czasie praktyki tajemnica zostaje wyryta w caym umyle, sercu i cie le, zupenie tak jak imi Alego w jednej z sufickich pieni. Skutecznie, tylko nie wiadomo - po co? Guru-jog i inicjacje stosowano i nadal stosuje si w magii i nie ktrych sektach czcicieli Lucyfera. Nic dziwnego, e ich wyznawcy czu j si ze sob mocno zwizani i z atwoci si rozpoznaj. Wszystkie te wizi mona rozerwa dziki modlitwie o uwolnienie i umiejtnemu poprowadzeniu medytacji regresywnej, nawet jeli zosta y zagwarantowane przysigami, kltwami i efektownymi pokazami ka rania odszczepiecw. Inicjacjami o powanych nastpstwach s przekazy mocy do udzie lania inicjacji. Panuje przekonanie, e inicjacja moe dokona si tylko w wyniku aski i zgody guru. Tymczasem byem wiadkiem odnawia nia si inicjacji podczas spotkania byych uczniw i byego guru. Odna wiay si wtedy inicjacje w rne praktyki tajemne (mandale, t u m m o , tantra, satanizm, magia, czarownictwo, etc). Wystarczy tylko wypowie dzie mantr podstawow guru-jogi, by odnowi swe powizania z rdzennym lam, jeli jest on w pobliu. Do odnowienia si praktyk tajemnych moe wystarczy samo spotkanie si d w u osb inicjowanych w tak sam praktyk. W ten sposb w niektrzych grupach tworzy si siatka bardzo skomplikowanych wzajemnych powiza. W wyniku sku tecznych inicjacji niektrzy ludzie czuj si przywizani do cia mistycz137

nych szk, ktre d a w n o przestay istnie, ale nadal umoliwiaj adep tom czerpanie mocy i wiadomoci ze swych elementali. Kiedy zauwa yem, e nad moj gow widnieje korona Karmapy - znak jego linii i urzeczywistnienia. Z pewnoci zostabym rozpoznany jako jego inkarnacja, gdybym sobie nie przypomnia, e po prostu ukradem" j tele patycznie i samoinicjowaem si w praktyk jej materializacji. Samoinicjacje s moliwe w rny sposb: poprzez narkotyczne objawienia i transy otwierajce umys na wpyw duchw, przez rozwi janie telepatii i przeniknicie zason mentalnych mistrza, a wreszcie przez zamordowanie nauczyciela i doczenie go do swego orszaku astralnego. W niektrych szkoach nastpca mistrza ma prawo samoinicjowa si dopiero po jego mierci, a przebiegli mistrzowie, by ostudzi mordercze zapdy swych uczniw, inicjuj ich hipnotycznie w przymus samozniszczenia, gdyby wayli si podnie na nich rk. Adeptowi znajdujcemu si na ciece do owiecenia wszystkie te sztuczki guru-jogi i inicjacji nie s do niczego potrzebne. Wrcz prze ciwnie - umys nimi zanieczyszczony musi si od nich uwolni, by mg wreszcie zaj si dowiadczaniem prawdy, ktra pynie z innych ni astralny poziomw wiata nieprzejawionego. Uwalnianie si od guru-jogi naley rozpocz od uwolnienia i przeprogramowania stranikw (jeli chc co dla nas zrobi, niech to wreszcie bdzie poyteczne). Pniej naley odreagowa wszelkie hip nozy, transy i objawienia narkotyczne, towarzyszce inicjacjom, i do trze do ich pierwotnych motyww. Trzeba pamita o kodujcych praktyki wzorcach energetycznych lub symbolach, umoliwiajcych wej cie w astral szkoy. Guru-joga, inicjacje i inne praktyki magiczne wynikaj z poczucia niepenoci, niekompletnoci. Czego wic mona si nauczy od guru, ktry sam ma takie wraenie? Poniewa wibracje inicjacyjne nie harmo nizuj z wibracjami radoci, mioci i szczcia Boga, wic uwalniajc si od nich, trzeba dostroi umys i ciao do czystej wibracji Boskiej mi oci i radoci.

Jak duchy powierzyy mi wadz nad wiatem


Zaoyciele szk i praktyk tajemnych czsto powouj si na ini cjacje otrzymane od bogw, bogi, daki, stranikw, duchw itp. Sam przekonaem si, e nie byem od nich gorszy. Dugo nie mogem si upora z mechanizmem manipulacyjnym wadcy nad wadcami (koordynatora specjalistw). Uwolniem wiele zwizkw, transy wadzy, inicjacje hipnotyczne, wiele intencji, a mecha nizm dziaa dalej - co prawda sabiej, ale nadal nieprzyjemnie. Kolega i 38

zwrci mi uwag, e pewnie nie puciem intencji. Byem pewien, e si myli, ale on nadal si upiera. I oto poczuem bunt: Duchy mi to powiedziay!" Wszedem w sesj regresingow i zobaczyem siebie jako szamana przy ognisku. Szaman by w magicznym krgu zabezpieczajcym. Znad jego go wy bia zocista wiato. Byem ni zachwycony i... zrzuciem narko tyczn blokad wiadomoci, a wtedy wiato znikna - zosta ptak: totem rzebiony w drzewie. Poczuem bl gowy, zrzuciem narkotycz n blokad i uwolniem si od narkotycznego wzorca energetycznego bl zmieni si. Do szamana gaday jakie duchy. Zrzuciem narkotycz n blokad wiadomoci i uwolniem si od wiary w tre objawienia. Gosy ucichy, a pojawi si obrzydliwy bl gowy i caego ciaa. Uwol niem si od narkotycznego wzorca energetycznego i... nic. Dalej miaem objawy cikiego zatrucia. Kolega zwrci mi uwag, e ta wczeniej wietlista, a obecnie brunatna energia cigna si za gow szamana i obejmowaa cay las, na kilka kilometrw. Zrozumiaem, e to jaki dziwny mechanizm manipulacyjny, polegajcy na objciu wadz wszy stkiego, co za mn. Zaczem go uwalnia, ale objawy zatrucia trway. Tymczasem szaman lea napany przy wygasym ognisku. Nasta ra nek. Wok unosia si mga. Przez drzewa przewitywao soce. Urze kajcy widok. Szaman dozna wtedy objawienia: To wszystko naley do ciebie. Musisz tego strzec. Ty masz wadz nad caym wiatem". Wspaniae uniesienie i wszystko byoby cudownie, gdyby nie objawy zatrucia. Szaman jednak zawczasu przygotowa odtrutk i sign do ogniska po biay proszek, po czym zay go. Objawy zatrucia miny. Zrzuciem narkotyczn blokad wiadomoci i wtedy zatrucie wrcio. Skoczyem sesj, bo nie wiedziaem, co z tym dalej zrobi. A wreszcie odkryem - odreagowa energetyczny wzorzec zatrucia! Po mogo. Okazao si, e szaman pielgnowa go, gdy dziki niemu mg sysze duchy. A by bardzo zachanny na to, co mwi. Zrzuci e m narkotyczn blokad wiadomoci i uwolniem ten wzorzec za channoci. Poczuem uwolnienie. Nie m a m ochoty czu si odpowie dzialny ani za ten wiat, ani za zamieszkujcych go ludzi. Niech sami si zajmuj sob. Sprbowaem bada jeszcze dalej i wtedy okazao si, e szaman zacz sucha duchy, gdy czu si niedoceniany przez swoje napane kobiety.

Praktyki gniewnych bstw


W Tybecie panuje przekonanie, e praktyki gniewnych bstw oczy szczaj umys i s skuteczn ochron przed demonami, od ktrych roi si tam, i przed wszelkimi wrogami karmy. S to praktyki tajemne, w ktre trzeba zosta inicjowanym. Zbadajmy to. 139

Moja znajoma bardzo zocia si, gdy podwaaem jej pogldy, bliskie pogldom amw z pewnej linii przekazu. Pewnego razu nie moga ju nad sob zapanowa i chciaa mnie pobi. Spojrzaem na ni wzrokiem astralnym i wybuchnem miechem. To, co zobaczyem, by o dla mnie nowoci: wielki wiski eb, otoczony trupimi czaszkami i pomieniami. Nie miaem wtpliwoci: oto p r z e d e mn prezentowa si w caej okazaoci Mahakala - stranik dharmy. Wiedzc, e Maha kala jest nie tolerancyjny i ma zadanie spala wrogw, zrozumiaem, za kogo zostaem uznany. Chciaem pomc jej odreagowa trans, ale zosta em zelony i poproszony o wyleczenie si z choroby psychicznej. Pe na wciekoci opucia mj dom. Za jaki czas dowiedziaem si, e przez d w a dni ciko pracowaa nad sob, eby uwolni si od tej praktyki, poniewa nawet jej wasny pies nie mg przy niej wytrzy ma. Czy to dowd, e Mahakala chroni i oczyszcza? Innym razem dowiedziaem si, e moi uczniowie wybieraj si na spotkanie z lam, ktry by inicjowany w czarn magi i w czarn tantr, a wic praktyki, z ktrymi trudno si upora, ale atwo je odno wi. Wtedy zbudzi si mj Mahakala. Nie chciaem mu si podda, ale czasami bywa silniejszy: poczuem ogromny gniew i ch walki. Trwa o to d w a tygodnie, podczas ktrych uwalniaem si od inicjacji, hip noz i transu podtrzymywania tego astrala. Kiedy si z nim uporaem, moi uczniowie przyznali, e bali si mnie, gdy byo we mnie co przeraajcego, a niektrzy opisali widzianego wok mojej gowy astrala Mahakali. Wczeniejsza przygoda ze znajom staa si dla mnie zrozumiaa, gdy uwolniem si od hipnotycznego przekazu mocy, zobowizujcego mnie do inicjowania innych w praktyk Mahakali. Ta praktyka koszto waa mnie wiele energii, a jej skutki nie tylko nie oczyciy mnie, ale obciyy karm, a do momentu odreagowania. U podstaw praktyk gniewnych bstw ley bdne przekonanie, e gniew (tylko znacznie potniejszy ni ludzki) jest cech istot urzeczy wistnionych. Gniew warto zastpi agodnoci, ale do tego trzeba mie wysok samoocen i wiadomo bezpieczestwa. Gniew jest jedn z najniszych wibracji ciaa astralnego, rozstraja psychik i powoduje rozproszenie mocy, cho daje zudne poczucie siy i motywuje do de struktywnych, irracjonalnych zachowa. Znane s relacje o nieszczsnych adeptach, ktrzy rozwijali kon centracj i wewntrzn moc, ale nie zdyli na czas uwolni si od gniewnych i lkowych napi, ulegli wic samospaleniu w fioletowobkitnym ogniu, zwanym ogniem diabelskim". Cakiem inn spraw jest, e jedna ze szk rozwoju uwaa takie samospalenie za wielkie osignicie na duchowej ciece, wiadczce o mocy. Jednak w owieco nym umyle nie ma miejsca ani na gniew, ani na poczucie zagroenia i lki, z ktrych gniew si rodzi. 140

rdo mocy
Z bdnego przekonania, e poza nami istnieje jakie rdo Mocy czy Prawdy wyrosy praktyki magii i wrbiarstwa. Ich dziaanie ogra niczao si tylko do sfery astralnej. Wrbiarstwo wynika z przekona nia, e s jakie zewntrzne siy panujce nad nami, a ich wol moe my rozpozna dziki wrbom. Magia idzie za dalej i roci sobie pretensje do zapanowania nad owymi zewntrznymi siami, do zaprz gnicia ich w realizacj celw maga. wiatopogld i wiat maga czy szamana s bardzo ndzne i ograniczone, cho bywaj magowie, maj cy zudzenie wadzy i mocy potniejszej od Boskiej (ich najwikszym dzieem bya III Rzesza). Dziki rnym sztuczkom manipulacyjnym wiadomo maga czy czarownicy jest zamknita w wiecie astralnym. Gdyby si uwolnia i gdyby mag zacz z czystymi intencjami poznawa Prawd, musiaby przesta by magiem. Wikszo osb praktykujcych magi to istoty zachanne na cudz wiedz, a przy tym ogarnite dz wadzy. Zda rzaj si magowie zachanni na pewnego typu wibracje i wadz tylko w okrelonych dziedzinach, ale s i tacy, ktrym wiecznie mao i od czuwaj zachanno na poznanie i zakodowanie w sobie wszelkich wi bracji wszystkich istot i energii. Wielu magw lub byych magw i cza rownic ma silne mechanizmy rywalizacyjne. Poniewa magowie czuli si cigle zagroeni i niepewni (bo zawsze mg zjawi si ten lepszy), znajdowali sobie rne rda mocy i wiedzy. Wierzyli we wrby i pomylne znaki, suchali p o r a d duchw, wprowadzajc si w transy albo korzystajc z mediw (np. odurzone d y m e m wulkanicznym pytie). Czerpali moc z rolin, zwierzt, cia niebieskich, innych magw, du chw, a najczciej od manipulowanych przez siebie podopiecznych. Dawno temu odkryto, e moc moe pochodzi z wizualizacji znakw, najlepiej wirujcych (swastyka, trjbarwny symbol z dzokczen itp.). Magia ma kilka dziaw: a) czerwona - seksu i odradzania - ma za zadanie dostarcza si do seksu i manipulowa obiektami podania, tak eby byy a two dostpne, chtne, zadowolone i poczuway si do obowiz kw; b) zota (ta) - bogactwa - ma zapewni dobrobyt przez rne manipulacje, zmuszajce innych, by oddawali cz swego ma jtku; c) zielona - wiecznego ycia - obejmuje rytuay dugowiecznoci, niemiertelnoci lub programowania nastpnych wciele - liczb i symboli - manipulacja liczbami i symbolami (w tym astrolo gicznymi) z przekonaniem, e w nich samych tkwi moc i zna czenie (rwnie wadza); 141

d) rowa - majca manipulowa mioci (czciowo wykracza poza magi manipulacyjn); e) czarna - szkodliwa - ma na celu niszczenie, karanie, zabijanie, ograniczanie, zniewalanie (w efekcie jest magi samozniszczenia, gdy m a g musi stworzy w s w y m umyle to, co chce posa in nym); f) granatowa - zabiezpieczajca - pozwala na obron przed czarn i na ujarzmienie innych magw (metody s te same, lecz inne intencje); g) rytualna - majca poprzez rytuay zapewni opiek i ochron bstw, trwanie pr roku, sprowadzanie deszczu; h) wysoka - odwoujca si do dziaa wyszych istot astralnych. W magii wykorzystuje si rodki oparte na telepatii, transach i wi zualizacjach. Najbardziej niebezpieczna dla praktykujcego jest tzw. czar na medytacja - wizualizacja destrukcji z gromadzeniem niszczcej (nega tywnej) energii, pochodzcej z trucizn, narkotykw (m.in. dym tytoniowy), dopiero co zmarych ludzi oraz wszelkich emocji ludzkich. Efektem tej praktyki jest czarnowidztwo", czyli widzenie przyszoci w czarnych barwach, kreowanie niekorzystnych zdarze, niezdolno do uwolnienia si od fatalistycznych wizji i przeczu itp. Pierwotn przyczyn zajcia si magi jest poczucie niekompletno ci, niedowartociowania, zagroenia oraz wiara, e za pomoc forteli mona podporzdkowa sobie cay wiat. Niemniej zdarzaj si przy padki, kiedy zajmowanie si magi zainspirowao ludzi do samopoznania i rozwoju duchowego. Wasna praca maga nad swoim umysem wymaga od niego znacznie duszego czasu, wikszej konsekwencji i samokontroli ni kroczenie ciek rozwoju duchowego, a jej efekty s znacznie mniej wartociowe ni efekty owiecenia. Aby uwolni si od skutkw praktyk magicznych, naley podno si swoj samoocen, oczyszcza umys, uwiadamia sobie swoj jed no z Bogiem, sw kompletno. Niezwykle wane jest ugruntowanie si w poczuciu bezpieczestwa i przebaczenia oraz uwolnienie si od p o d z i w u dla mocy magw, od p o d z i w u dla manifestowanych cudw i chci ich manifestowania (trans podziwu dla zewntrznych wiadectw mocy). Magia to manipulacja w celu wprowadzenia zmian zgodnych z na sz wol, wykorzystujca procesy zachodzce w wiecie astralnym. Naj skuteczniejszym sposobem uwolnienia si od niej jest akceptacja natural nego porzdku wiata, akceptacja wolnoci innych ludzi, uwiadomienie sobie, i nasze szczcie i bezpieczestwo nie zale od manipulacji, lecz s wynikiem poczucia szczcia i bezpieczestwa. Posugiwanie si ma gi zdradza niewiar w Boga, w Jego moc i sprawiedliwo; zawsze wy142

nika z uzurpacji czowieka do rzdzenia wiatem, a tym samym wiad czy o jego poczuciu niszej wartoci, lkach i nieufnoci. Niech wic twoja wola zawsze bdzie zgodna z wol Boga. Zawsze wane jest uwolnienie si od zachannoci, pragnienia wa dzy i manipulowania. Wiele nieprzewidzianych niespodzianek mog dostarczy odnawiajce si w procesie oczyszczenia mechanizmy energetyzujce i manipulacyjne - trzeba uwolni si od ich wzorcw energe tycznych i funkcjonalnych oraz inicjacji w nie. Skutki czarnej medytacji wymagaj ponadto oczyszczenia stosunku do mioci, oczyszczenia widzenia, rozwinicia yczliwoci i pozytywne go, konstruktywnego mylenia. Im wiksza moc czarnej magii, tym wiksza podatno na manipulacje magiczne. Z kadym oddechem wdycham czyst rado. Otwieram si na peni czystej radoci. Czysta rado Boga jest moim dziedzictwem. Bg ma dla mnie ca rado ju teraz. Jedynym rdem radoci jest dla mnie Bg. Bg jest peni czystej radoci we mnie. Czuj si wypeniony czyst radoci. Z kadym oddechem odnawiam swoj pierwotn inicjacj w czyst wibra cj radoci. Rozpuszczam si w czystej radoci. Roztaczam wok siebie delikatne, harmonijne, a jake potne wibracje czystej radoci Boga. Transformuj siebie i swoje ciao w czyst wibracj Boskiej radoci. jestem peni radoci (zamiast sowa rado moesz uy sw: szczli wo, mio, wiato itd.). Jedynym rdem mocy jest dla mnie Bg. Bg jest peni najpotniejszej mocy we mnie. Otwieram si na czerpanie peni Boskiej mocy ze rda, ktrym jest Bo ska Istota we mnie. Czuj si wypeniony moc Boskiej Istoty. Chtnie i z atwoci korzystam z caej mocy Boga, poniewa ona jest we mnie. Kadego dnia coraz lepiej zdaj sobie spraw z rzeczywistej potgi Boej mocy i mioci. Jedynym rdem wadzy jest dla mnie Bg. Bg jest peni mocy, wadz we mnie. 143

Z ufnoci powierzam Boskiej Istocie pena wadz nade mn. Bg ma niepodzieln wadz nade mn. Jestem posuszny Bogu i mam bezgraniczn wadz nad swoim yciem. Jestem wiadomy, e wadza nad moim yciem i otoczeniem pochodzi z inspiracji Boskiej Istoty, ktra jest we mnie.

Lk przed skalaniem
Spotkaem wiele osb, u ktrych wystpowa lk przed skalaniem: 1) przez dotyknie ziemi (chodzenie po niej), 2) przez seks, 3) przez przebywanie w otoczeniu ludzi majcych nieczyste intencje. 1) Lk przed skalaniem praktyk rytualnych, kiedy to gdy wierzono, e dotknicie czyci ich moc, odcinajc od ziemi czsto wywodzi si ze staroytnych krl czy kapanki byli izolowani od ziemi, ziemi pozbawi ich mocy magicznej i zanie moliwoci kontaktowania si z bstwem.

2) Seks nie przeszkadza w rytuaach, dopki nie zaczy zwyci a religie patriarchalne (z mskim bogiem). Wtedy wymylono, e seks jest przyczyn wszelkich nieszcz, a kobieta rdem nieczystoci. Obawiajc si utraty mocy magicznej i rytualnej, zaczto skada b stwom luby czystoci seksualnej, gwarantujcej kapask wierno b stwu, cakowite oddanie si mu. 3) Wierzono, e przebywajc w otoczeniu posplstwa, gupcw i czarnych magw, kapan ulega skalaniu gupot i szalestwem tych ludzi. To czciowo suszna opinia, poniewa nasze aury mieszaj si z aurami ludzi, z ktrymi przebywamy, a w telepatyczny sposb przej mujemy ich emocje. Dlatego te w wielu kultach obowizywa surowy zakaz przebywania kapanek, kapanw i mnichw wrd ludzi maj cych nieczyste myli i pragnienia, a tych, ktrzy zetknli si z takimi osobnikami, obowizyway specjalne rytuay oczyszczania lub odnawia nia lubw czystoci. Czego by jednak nie myle, lk przed skalaniem wskazuje na niepewno ugruntowania pozytywnych myli, uczu i cech u adepta wiedzy duchowej. Oczywicie s okresy, w ktrych ko rzystnym jest udanie si w odosobnione miejsce, ale znacznie waniej sze jest ugruntowanie w myli tego wszystkiego, co si ju osigno dziki odosobnieniu. Korzystne jest te przebywanie w grupie ludzi oczyszczonych lub oczyszczajcych umys. Jednake bez ugruntowania wiadomoci w tym, co czyste, w kadej chwili moe doj do powrotu w pomiesza nie, wynikajce z uywania telepatycznego mechanizmu dostrajania si do wibracji (emocji) otoczenia. Warto wic na trwae poczy si z Bo144

giem poprzez intuicj, a odci si od telepatycznych powiza z lud mi. Te powizania trwaj jednak tak dugo, jak dugo wierzymy, e od ludzi moe przyj do nas co strasznego i niespodziewanego. To gw ny motyw kontrolowania przez telepati. Majc poczucie bezpieczestwa i wiadomo udziau w caym bogactwie i dobru Boga, nie masz powodu spodziewa si od ludzi ni czego zego, niemiego. Jeli w dodatku traktujesz cay wiat i wszyst kie czujce istoty jako dostarczycieli radoci i przyjemnoci dla siebie, to nie masz powodu kontrolowa otoczenia i manipulowa nim. Me chanizm, ktry odkrywasz, poznajc, e cay wiat jest doskonaym Bo ym dzieem, dziaa ochraniajc ci i zabezpiecza wszystko, co ci nie zbdne. Ludzie chc jednak tworzy sobie w wiecie, postrzeganym przez siebie jako okropny, enklawy szczcia: klasztor, rodzin albo grup re ligijn czy towarzyszk. Taka enklawa ma zapewni im wszystko, czego nie zapewnia wiat, ma by zamknita dla wiata i odcita od niego, a czsto te przeciwstawia si wiatu. Do takiej enklawy mona by si zawsze schroni przed wiatem, ucieka od codziennych trudnoci. Ma rzenie, e w swej cudownej rodzinie lub grupie jeste zabezpieczony przed zymi" ludmi i ich wpywami, jest nieziszczalne, gdy z zaoe nia bdne. A moe si myl, moe twoja cudowna rodzina lub grupa jest na innej planecie? Wypisz teraz wszystko, co ma ci gwarantowa idealna rodzina lub grupa... A teraz u sobie animacje z uyciem tego, co wypisae: Cay wiat istnieje po to, by zapewnia mi:... Cay wiat istnieje po to, bym mg w nim zrealizowa:... Ja istniej po to, by si realizowa w tym wiecie. Wszyscy ludzie istniej dla spenienia moich... Jeli jednak chcesz nadal postrzega swoje otoczenie jako co wy jtkowego w wiecie, ktry ci si nie podoba i ktremu przypisae ro l swego kata, to nie zdziw si, gdy twoje otoczenie stanie si czci tego wiata i ycia, jakie sobie wykreowae negatywnymi wyobrae niami. Cay wiat istnieje dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci. Cale ycie jest dla mnie lekcj, a ja chtnie ucz si y najlepiej, najprzyjemniej, najefek tywniej, a przy tym spontanicznie i bez wysiku. Coraz atwiej dostrzegam mdro Boga, ujawniajc si w caym moim yciu (kierujc caym moim y ciem). To bezpieczne i korzystne dla mnie i dla innych, gdy czuj si mio i przyjemnie, gdy jestem szczliwy.

145

Zwizki karmiczne
Trudno omwi wszystkie warianty takich zwizkw, gdy czsto zwizek midzy dwojgiem ludzi przybiera rne formy wzajemnych zalenoci. U podstaw wikszoci tych zwizkw ley przywiznie i po danie seksualne (podanie ciaa jest jedn z przyczyn reinkarnacji). Za kadym cignie si kilka silnych zwizkw z poprzednich wciele. Pierwszy zwizek, ktry si odnawia, to zwizek z rodzicami. Przynajmniej jedno z nich odpowiada naszym wczeniejszym wyobrae niom o idealnym bd najodpowiedniejszym partnerze i mogo dla nas by kochankiem. Rodzice, do ktrych jestemy przywizani jako do stranikw, mog nam si powtarza co wcielenie. Zwizek z rodzicami jest zawsze bardzo silny (pozytywnie lub negatywnie) i rzutuje na na sze ycie. Zdarza si, e mamy rwnie silny zwizek z dziadkami lub rodzestwem. Bliniaki zwykle s wczenie do siebie bardzo przywizne, czasem nawet skadaj sobie wzajemnie wice lubowania (np. zawsze bdziemy razem, nigdy si nie rozstaniemy). Zwizki partnerskie s rwnie efektem wczeniejszych wzajem nych powiza czy zalenoci. U podstaw zwizkw seksualnych ley zwykle niewypalenie si podania z poprzednich wciele lub inne zo bowizania. Cz znanych mi zwizkw, ktre cigny si przez tysiclecia, bya zawarowana lubowaniami, obwarowana stranikami lubowa, powizaniami hipnotycznymi (zwizanie cia astralnych) lub te skut kiem przyjcia na siebie zobowiza narzuconych przez wczesnych ro dzicw czy przywdcw spoecznoci. Wielu mczyzn praktykujcych rytuay seksualne przejo podanie do partnerki od swego guru. W wielu szkoach ucze by zobowizany zrezygnowa na rzecz guru ze wszystkiego, co kocha, i dawa mu to. Tote czsto guru by pierw szym kochankiem kobiety, ktr pniej powierza swemu uczniowi ze wszelkimi zobowizaniami (znam przypadki, w ktrych byy guru by pierwszym kochankiem w nastpnych wcieleniach). Bardzo silnie wi ludzi karmicznie zobowizania do zadouczy nienia za krzywdy (dawnymi czasy zabjca mia obowizek utrzymy wa ca rodzin byego przeciwnika i mia prawo do jego kobiety). Ta kie zwizki czsto cign si przez wiele wciele. Rwnie silne s zobowizania do spaty dugw. Negatywnymi, silnie wicymi emocjami s nienawi i mciwo. Dziaaj one jeszcze silniej, gdy s poparte transami walki, przysigami czy lubowaniami zemsty (niektrzy w tym celu tworzyli sobie elementale, majce walczy po ich mierci lub dokona zemsty). Zdarza si, e pierwotnie te zobowizania do walki czy zemsty zostay przejte telepa tycznie od rodzicw, w o d z w lub guru. Zdarzao si, e zostay wm146

wion w hipnozie. Podobnie jest z zobowizaniami do opieki, ochrony, zapewnienia warunkw ycia. Bardzo czsto partner seksualny by u p e m nalenym zwycizcy w walce. Byli wielcy magowie, walczc o kobiet, doprowadzali do rzezi na ogromn skal. W takiej rzezi musia zosta wymordowany cay orszak przeciwnika, tak wane byy zobowizania wasalne wobec wadcy (z te go powodu zostaa zniszczona Troja i kultura Wyspy Wielkanocnej). Bardzo skomplikowane s zwizki i powizania seksualne byych kapanek bogini podnoci i kapanek Eleuzis. Silne powizania cign si w nastpnych wcieleniach za hipnotyzerami i ich klientami bez wzgldu na to, czy angaowali si w rytuay religijne, magiczne, guru-jog, czy leczenie psychiatryczne (przy okazji warto doda, e pacjenci psychiatryczni odczuwaj obowizek leczenia chorego" umysu swego byego psychiatry). Praca nad oczyszczeniem zwizkw moe by m u d n a i mczca, ale opaca si. Naley wiele przebaczy sobie oraz innym i podnie sw wiadomo bezpieczestwa, kompletnoci i samowystarczalnoci tak wysoko, eby przesta potrzebowa innych ludzi, majc pewno, e wszystko, co potrzebne, jest w m o i m yciu i otoczeniu wanie wtedy, gdy jest potrzebne". Uwiadomienie sobie jednoci z Bogiem poprzez odkrycie swej prawdziwej Boskiej natury odcina od powiza karmicznych. Jednostka nie staje si w zwizku z tym wyobcowana. Moe natomiast zmieni towarzystwo na lepsze lub znacznie lepsze. Bg ma dla mnie zawsze co lepszego ni to, do czego byem przywizany." W moim yciu nie ma ju suenia - jest wsppraca, wsptworzenie i wspradowanie si". Moje stosunki z innymi buduj na bazie mioci, szacunku, zrozu mienia i zgody na doskona wolno". Uzdrawiajc zwizki, naley uzdrowi stosunek do mioci i do lu dzi. Pomdl si o oczyszczenie wszelkich intencji dotyczcych zwiz kw i korzystania z nich, seksu i korzystania z seksu, przywiza, obo wizkw i wielu innych czynnikw, jakimi czujesz si powizany z ludmi. Pomdl si, by Bg uzdrowi Twoje wyobraenia na temat zwizkw, by da ci dobre, konstruktywne przykady zdrowych, szcz liwych zwizkw.

Uwalnianie starych zwizkw


(Autorstwo: Maria Magdalena Korcz) Zwracam wolno sobie i wszystkim istotom. Bg i wszystkie istoty do skonale radz sobie bez mojej interwencji, ingerencji i manipulacji. To bezpieczne i korzystne zwrci wolno wszystkim istotom, dziki te mu ja rwnie jestem woln istot. Wszyscy ludzie zasuguj, by by wolny147

mi, wic zwracam im wolno. To cudowne i korzystne, gdy ja jestem wolna i gdy inni s wolni. Z ufnoci powierzam Bogu wszystkie sprawy, wic jestem wolna od od powiedzialnoci za innych. Bg kocha mnie rwnie wtedy, gdy jestem wolna. Bg daje mi wolno, niezaleno i samodzielno. Poddaj si cakowicie Bogu. Jestem wolna, by by taka, jak stworzy mnie Bg. Moja wola ycia wolnoci jest silniejsza od wszelkich mechanizmzu krpujcych mnie. Czuj si cudownie, bezpiecznie i dobrze z wolnoci, podobnie jak wszystkie istoty, ktrym j zwrciam. To bezpieczne i korzystne by woln od wszystkiego i wszystkich. Dosko nale radz sobie z wolnoci swoj i innych. Mam zawsze waciwy powd, by cieszy si cudown, radosn wolnoci. Jestem wolna od ingerencji, manipula cji i kontroli. Czuj si bezpiecznie z wolnoci. Wolno daje mi rwnie ra do. Mj umys jest wolny od manipulacji, penetracji i kontroli. Doskonale so bie radz bez manipulacji, penetracji i kontroli. To nie moja wina, e inni cierpi, ale ich wybr. Przebaczam sobie cako wicie, e wizaam innych ze sob. Przebaczam cakowicie wszystkim, ktrzy mnie wizali ze sob lub z innymi ludmi. Przebaczam wszystkim, ktrzy uczyli mnie pogardy, nienawici do ciaa i do siebie. Przebaczam tym, ktrzy zadawali mi bl, powodowali moje cierpienie. To korzystne, cudowne i bez pieczne przebaczy. Bg akceptuje mnie zawsze i wszdzie. Jestem niezalena niezalenoci Boga. Samodzielno i niezaleno s tym, co wysoko ceni. Sa modzielno i niezaleno s tym, co rwnie w sobie akceptuj. To korzystne by istot woln, niezalen i samodzieln. Nie musz wi za innych ze sob, aby y dostatno. Jestem wolna od manipulacji rodzin i innymi ludmi, tak aby zapewniali mi dostatnie ycie. Bg zapewnia mi wol no i nadmiar wszystkiego. Jestem wolna od obowizku karania si. Bg uwal nia mnie od winy. Jestem czysta, niewinna i bezpieczna. Jestem bezpieczna w obecnoci ludzi i astrali, zawsze i wszdzie. Zwalniam wszystko i wszyst kich od obowizku manipulowania mn. Istoty, ktrym zwrciam wolno, s mi za to wdziczne i ciesz si razem ze mn. Uwalniam siebie od wszelkich mechanizmw i obowizkw podtrzymywania zwizkw w astralu. Poniewa kocham i szanuj siebie, zwalniam przeszo i stare zwizki; nie musz mnie ju obcia. Powierzam wszystko cakowicie Bogu. On za pewnia mi samodzielno, niezaleno i wolno. Powierzenie si Bogu gwa rantuje mi cakowit wolno od starych zwizkw i ich oczyszczenie. Czuj si bezpiecznie i pewnie z wolnoci swoj i innych. Ludzie, ktrych spotykam, s wolni, radoni i peni mioci. Bg daje mi wolno we wszystkich zwizkach. Mog sobie pozwoli na wolno, szczero i niezaleno w zwizkach. Z ufnoci wchodz w nowe zwizki, budujc je na zasadach szacunku, samodzielnoci, swobody, niezalenoci i wolnoci. W moich nowych, czystych zwizkach manifestuje si mio, rado, dobro, szczero, spontaniczno i wiadomo Boga. 148

Wolno, niezaleno i mio s korzystne w yciu i zwizkach. Teraz tworz idealny zwizek mioci, oparty na szacunku, radoci, wolnoci i mio ci, z idealnym dla mnie partnerem. To cudowne mc podda si Bogu i by pen mioci i wolnoci. Poniewa kocham i szanuj siebie, to buduj now, lepsz, wspanialsz, bogatsz przyszo. Poddaj si cakowicie Bogu. Bg ofia rowa mi wolno, wic j przyjam. Z mioci i ufnoci otwieram si na wszystkie wolne istoty. Wszystkim daj mio i od wszystkich mio dostaj. Zasuguj, by by nagradzana za wszystko, co robi. Odczuwam satysfakcj z powodu nagradzania siebie za wszystko, co robi. Jestem pena mioci i po zytywnych myli. Rado i wolno promieniuj ze mnie. JESTEM BOSK ISTOT!

Uwalnianie od cierpienia
Kiedy przypomniaem sobie, jak moi dawni mistrzowie udziela li mi instrukcji do medytacji: Musisz si wysila, eby pozna rze czywisto, ktra jest cierpieniem. Musisz si wysila, by pozna isto t rzeczywistoci". Dziki ich naukom dowiadczyem tylko jednego cierpienia. Jeli si wysilam, dowiadczam tylko cierpienia, a nie rze czywistoci. le wykonywana praktyka prowadzi do ugruntowania bdnych pogldw i niekorzystnych przyzwyczaje. Trzymanie si z uporem bdnego pogldu prowadzi do wyboru bdnych praktyk oraz do odrzucenia wszelkich praktyk wykazujcych bdno pogldu. Czy moesz pozna Boga, koncentrujc si na pogoni za przyjem nociami, jeli On jest Najwysz Przyjemnoci? Czy moesz pozna Boga, koncentrujc si na cierpieniu, jeli On jest poza cierpieniem? Czy moesz pozna Boga, zapoznajc si z cudzymi opiniami i emocjami, je li On jest Prawd w tobie? Aby osign sukcesy na duchowej ciece, musisz si nauczy precyzyjnego kierunkowania swoich zaj i zainteresowa. Owiecenie jest kresem cierpienia, jest t chwil, w ktrej wszelkie wzorce cierpienia znikaj bezpowrotnie i zostaj zastpione wiadomo ci prawdy - jednoci, szczliwoci, bogoci i pustki (nieobecnoci za kcajcych myli i emocji). Tymczasem w wielu systemach etyczno-religijnych uczy si wraliwoci na cierpienie innych istot, co prowadzi do wytworzenia wraenia wszechobecnoci cierpienia i rozwija poczucie bezsilnoci wobec cierpienia i jego przyczyn. Wielu gosi, e cierpienie jest koniecznoci, wynikajc z ycia w ciele. Gautamo! Jezusie! Spjrzcie, co gupcy zrobili z waszymi naukami o mioci i o wspczujcej dobroci! 149

Z mioci do ludzi Jezus uzdrawia, wypdza demony, uczy, jak odnale Boga w sobie, uwalnia ludzi od cierpienia i uczy, jak to ro bi. A oni zrozumieli, e najwysz form mioci jest cierpienie i za miast uzdrowicielami ludzkoci, stali si jej cierpitnikami. W pewnym okresie pojawio si swoiste wspzawodnictwo kandydatw na wi tych o to, kto wicej wycierpi. Osobicie odreagowaem siebie i wielu ludzi z transu satysfakcji, e wybrali sobie cierpienie wiksze ni Jezus, e w cierpieniu s lepsi ni Jezus, wic zasuyli, by zasiada po prawi cy Boga. Oto dobra nowina: chorzy zdrowiej, lepi odzyskuj wzrok, umar li zmartwychwstaj, a demony s wypdzone. Jak moc si to dziao? Moc Boga czy Moc cierpienia? W chrzecijastwie nastpio przesu nicie akcentw, podobnie jak w buddyzmie: Gautama naucza, jak osign owiecenie, a jego nastpcy ucz, jak si go wyrzec. I powou j si przy tym na nauk Buddy. Cierpienie jest dowodem na odcicie si czowieka od jego praw dziwej, czystej, dobrej, Boskiej natury, od Najwyszego Dobra w nim samym. To nie mio jest cierpieniem. Cierpieniem jest przywizanie do ludzi, zwierzt, przedmiotw i lubowa. Cierpieniem jest al, e to, do czego jeste przywizany, nie jest takie, jakim to sobie wyobraae. G d y odczuwasz fizyczny bl, zwykle kryje si za nim poczucie winy i ch odpokutowania lub ukarania siebie. Jeli niewiadomie karzesz si zbyt czsto, zaczynasz czu niech do karanej czci ciaa i karzesz j jeszcze bardziej, tym razem ze zoci na ni. Co to ma wsplnego z mioci? Nieporozumienie polega na powierzchownej obserwacji faktu, e mio ujawnia wszystko, co ni nie jest. Zdarza si, e w kochajcym zwizku wychodzi na wierzch z podwiadomoci tak wiele brudw, e para czuje si tym zmczona. Niekiedy bywa korzystne, by partnerzy rozstali si na czas oczyszczenia najciszych obcie karmicznych. Chrzecijanie i buddyci ucz swoistej zachannoci na cierpienie, ucz, e trzeba przyjmowa na siebie cierpienie innych. Chrzecijaski idea mioci to odda ycic po to, aby innych uwolni od cierpienia. Jednak Bg z pewnoci nie jest tak bezsilny i chciwy, by potrzebowa ofiar zastpczych. Ludzie, za ktrych kto odda ycie, cierpi jeszcze bardziej, gdy dwigaj baga poczucia winy i dugu, ktrego spaci si nie da. Instytucja koza ofiarnego, ktry bra na siebie wszystkie grzechy spoecznoci (cierpienia, nieczyste intencje, kltwy, choroby, e t c ) , bya znana i ceniona od tysicy lat. Jej rdo tkwi w magii. Kiedy dokona no odkrycia, e mona tak manipulowa ciaami astralnymi, by myloksztaty jednego wstawi do drugiego. Oczyszczano wic ciaa astralne 150

magw, zrzucajc obciajce je energie na zwierzta (tfu, na psa urok") i ludzi lub przywizujc je do pewnych miejsc w przestrzeni. Na kozy ofiarne najpierw wybierano najwikszych zoczycw, eby da im szans odpokutowania zbrodni i zrobienia czego poy tecznego. Kade miasto rokrocznie wybierao swego koza ofiarnego. O d u r z a n o go halucynogenami, dziki czemu w p a d a w trans satysfakcji, zachwytu i rozkoszy, po czym kady obywatel zrzuca na niego wszy stkie swoje grzechy i przestpstwa z caego roku i by przekonany, e dokonao si jego oczyszczenie, wobec czego czu si uwolniony od po czucia winy. Koza ofiarnego lono przy tym i opluwano (by zrzuci na niego choroby i demony), po czym w y p d z a n o z miasta na pewn mier godow lub kamienowano za murami. W skuteczno i dobro czynno tej praktyki wierzono tak gboko, e po jakim czasie kozy ofiarne zaczy si rekrutowa z ochotnikw, przekonanych o zbawczej misji tego aktu. W dzisiejszych czasach wiele z tych ofiarnych kozw obnosi si po wiecie z peretensjami, e spoeczestwo nie docenia ich gotowoci do ponoszenia ofiar, e Bg nie docenia ich ofiarnoci. Jeli jest ci to bliskie, oczy poprzez modlitw swe intencje dotyczce Boga, siebie, ycia, brania na siebie cudzych cierpie, cierpienia i cierpitnictwa oraz suenia ludziom. W medytacji regresywnej uwolnij si od zachannoci na cierpienie, od podziwu dla cierpitnikw, od transu satysfakcji z cierpienia i od zachannoci na nagrody, jakie dostali cierpitnicy. Pozwalam Bogu, by mnie uwolni od roli ofiary. Bg ma dla mnie za wsze co lepszego od roli ofiary. (Odreagowywaem ju naogowe ofiary, ktre w rnych wcieleniach odczuway ogromn satysfakcj z cierpie nia i czuy si wybranymi przez Boga w rnych kulturach). W imi wspczujcej dobroci i yczliwoci dla innych istot wiele szk buddyjskich naucza sztuczek magicznych zwanych medytacj wy miany. Jej deklarowanym celem jest transformacja cierpienia. Cel jest istotnie pikny, lecz metoda zupenie nieskuteczna: adept wdycha w siebie wszystkie negatywne cechy innych istot z intencj, e zabiera im te cechy, a daje im podczas wydechu swoje dobre cechy. Bardziej zaawansowana forma medytacji wymiany polega na tym, e adept identyfikuje si z rnego rodzaju zoczycami, aby na cign siebie negatywne skutki ich karmy i pozbywa si owocw swego urzeczywist nienia na ich rzecz, w intencji ratowania ich. Skuteczno tej praktyki mona podsumowa popularnym powiedzeniem: Alkohol twj wrg, wic lej go w mord!" Spotkaem ludzi, ktrzy w tej praktyce identyfi kowania si doszli do swoistego mistrzostwa i nadal, po upywie wielu wciele, nosz w sobie poczucie winy za cudze praktyki i czyny, a cza sem s pewni, e to wanie oni dokonywali tych niegodziwoci. Czy skutki medytacji wymiany musz by fatalne? 151

1. Rozwijamy te cechy, na ktrych koncentrujemy uwag. Koncen trujc si na zamiecaniu i zanieszczyszczaniu naszego umysu i ciaa, zamiecamy je. Przy rozwinitych zdolnociach telepa tycznych mona sobie w ten sposb zakodowa wszystkie naj gorsze mechanizmy i emocje, np. zdoby kwalifikacje i intencje zbrodniarzy, kamcw, czarnych magw... A dziki rozwiniciu w sobie ich karmy, buduje si wsplnot karmiczn z tymi, kt rym chciao si pomc, ktrych chciao si z niej wyrwa. Nie ktre osoby wskutek praktykowania medytacji wymiany trafiay w nastpnych wcieleniach do grup przestpczych, satanistycz nych, narkomaskich lub magicznych. S to skutki nieznajomo ci prawa, ktre mwi, e to, z czym walczysz, wzrasta. 2. Zgodnie z zasadami uzdrawiania mentalnego i duchowego, na stpuje chwilowe oczyszczenie i uwolnienie od cierpienia, ale je li intencje i sposb ycia uzdrawianego nie ulegn zmianie, wtedy sytuacja pogarsza si. Ludzie, ktrym odjto cz cier pie, najczciej wracaj do swych starych zaj, ktre doprowa dziy je do cierpienia. 3. Osoba stale oczyszczana przez kogo nie ma adnej motywacji, by cokolwiek zmieni w swej praktyce i w swym umyle. Znam przypadki, kiedy magowie zobowizywali kogo, by suy im jako ochrona przed kierowanymi ku nim kltwami, biorc ich skutki na siebie. Wiele zakamanych osb musi dowiadczy cierpienia, ktrego nie mog znie i od ktrego nie ma uciecz ki. Dopiero takie cierpienie jest dla nich motywacj do zmiany, do wejcia na wasn drog rozwoju. 4. Nawet najlepszy lama nie jest w stanie medytowa za innych i rozwija pozytywnych cech oraz czystej wiadomoci w cu dzym umyle, cho ma wiadomo, i jego wasny umys jest nierozdzielny z innymi. Jednak to nieoddzielenie wystpuje na poziomie wyszym od astralnego - na poziomie ciaa przyczy nowego. 5. Historia psychologii nie zna przypadkw, eby dobre samopo czucie zmobilizowao kogo do zmiany, chocia zawsze przecie moe by lepiej. Ale jeli jest dobrze, to po co ryzykowa nie znane? Gdybym zanegowa reinkarnacj oraz prawo przyczyny i skutku, wtedy musiabym uwierzy w niezawinione cierpienie, w niesprawiedli wo Boga lub natury. W wielu przypadkach nie naley mwi o zawi nionym cierpieniu, gdy poczucie winy jest tylko emocjonalnym stosun kiem do naszych czynw. Jednak cz cierpie istotnie wywodzi si z poczucia winy i pragnienia zadouczynienia. 152

Cierpienie jest zawsze wynikiem wasnego wyboru, ktrego moty wy najczciej s gboko ukryte w podwiadomoci. Czsto jest efek tem wyboru bdnych praktyk i pogldw religijnych lub etycznych. Na sesjach pracowalimy wielokrotnie z ludmi, ktrzy wieleset lat temu wybrali mczestwo chrzecijaskie czy praktyki samozniszczenia czod, wzywali karzcych stranikw lubowa, zaparli si Boga lub brali na siebie cudze cierpienia. Byli te tacy, ktrzy wasnym cierpie niem lub kalectwem chcieli ukara lub zmusi do przywizania bliskie sobie osoby. Czowiek cierpicy zawsze ma w swym cierpieniu jaki in teres. Zwykle jest on jednak gboko ukryty i zakamuflowany w pod wiadomoci. Nawet, jeli kto uwaa, e godzenie innych lub okradanie ich jest wietnym sposobem na ycie, bdzie musia si przekona, jaki to wietny interes dla godzonego lub okradanego - i w nastpnych wcie leniach znajdzie si w roli, jak wybra dla innych. Std w wielu syste mach etycznych gosi si susznie zasad: Czy innym, co chciaby, by oni czynili tobie. Odno si do innych tak, jak chciaby, eby o to bie myleli. I zawsze bd uwanym wobec swych myli i intencji". Im chtniej dostrzegam rado i szczcie innych, tym bardziej jestem ra dosny i szczliwy. Im chtniej przyczyniam si do radoci (bogactwa) innych, tym bardziej jestem radosny (bogaty). Wszyscy ludzie istniej po to, by mi uprzyjemnia, umila ycie. Ja istniej po to, by umila i uprzyjemnia ycie innym istotom. Chtnie i spontanicznie umilam i uprzyjemniam ycie sobie i innym. Jestem miy dla siebie i swego ciaa, wic cae otoczenie jest mie dla mnie i mego ciaa. Wybieram rado i szczcie, bogactwo i nieskoczenie wie le mioci jako sposb na ycie. Przebaczam sobie, e wybraem cierpienie, jako sposb na ycie. Co kryje si za blem? Bl jest tylko d o w o d e m na bdny emocjo nalnie stosunek umysu do czowieka, ciaa lub do czci ciaa. Za b lem zwykle kryje si kilka warstw bdnych decyzji i emocji: Wersja I: a) bl jest tumieniem nieakceptowanych emocji, tumieniem tak silnym, eby nie pozwoli sobie na wyraanie tych emocji za pomoc ciaa (np. gniew, agresja, ch uderzenia, zakazy seksu alne); b) za tumieniem kryje si warstwa lkw zwizanych z kar za okazanie, wyraenie emocji; c) pierwotna emocja jest nabyta przez telepati lub sugesti posthipnotyczn, wic naley rozpozna jej wzorzec energetyczny i sytuacj, w jakiej zostaa zakodowana. Czsto zdarza si, e nauczylimy si czu jak emocj tylko wobec konkretnych osb (infekcja telepatyczna), ale staramy si j ukry. 153

Wersja II: a) bl jest tumion pamici zranienia lub innych obrae; b) za nim kryje si lk przed powtrzeniem zdarzenia, ch, by unika podobnych sytuacji lub osb; c) za tym kryje si pami doznanego blu; d) za zranieniem fizycznym kryje si zranienie psychiczne (niena wi, poczucie skrzywdzenia, odrzucenia - naley je do koca wybaczy!); e) za tym kryje si poczucie winy i pragnienie odpokutowania, za douczynienia (trzeba wybaczy sobie); f) za pamici zranienia mog si kry inne motywy, jak np.: lu bowania, praktyki przyjmowania cierpie (ktre naley zwrci), rywalizacja z innymi cierpitnikami, praktyki samozniszczenia z towarzyszc im nienawici do ciaa i materii lub do Boga (odreagowa objawienia narkotyczne, trans pogrania si w materii i inne transy oraz hipnozy gnostyckie lub manichejskie). Tu te moe si kry pragnienie ukarania lub uzalenienia innych od siebie przez wasne cierpienia (np. hipochondria). W kadym przypadku naley dotrze do pierwotnego rda nie nawici do siebie i do energetycznego wzorca prowokowania innych, by zadawali rany, a take do otwartoci na zranienia. Wersja III: bl i cierpienie s wynikiem infekcji telepatycznej, czyli telepatycznego dostrojenia si do cierpicej osoby i ciekawoci, jak to boli": a) niektrzy nie pamitaj, by rodzice czuli cokolwiek innego ni bl i lki, by dostali od nich jakiekolwiek inne odczucia; b) czasem dzieci telepatycznie koduj emocjonaln pami dziad kw lub rodzicw po przebytych chorobach, operacjach, prze ladowaniach, zawodach miosnych e t c ; c) zdarza si, e dziecko utosamia si z cierpicym zwierzciem; d) czasem cierpienie jest wynikiem zakodowania bdnych wyobra e i uroje na temat cudzego cierpienia, np. bohaterw opo wiada, filmw albo oszustw wyudzajcych lito przez uda wanie cierpienia (wtedy naley odreagowa wzorce litowania si, ualania i identyfikacji). Wersja IV: bl moe by wynikiem silnego przywizania do miejsc lub osb, zwykle przejtym telepatycznie od innych. Wersja V: gboko w umyle zakodowany mechanizm samoograniczania si i samorepresji w wyniku praktykowania wyrzeczenia i umar twiania si. 154

Negatywne wzorce energetyczne i emocjonalne koduj si w umy le silniej, gdy pochodz od caej grupy ludzi (np. szpital, sekta, rodzi na, obz zagady). Ze wzgldu na naoenie si wielu czynnikw, odre agowanie blu i chorb moe zaj wiele sesji.

Zakamana mio
Zaoyciele rnych systemw etycznych i religijnych mwili o mi oci i wspczuciu, by da przykad swym nastpcom i naladowcom. Nastpcy akceptowali nauk Mistrzw i uwewntrzniali j na takim po ziomie, do jakiego byli zdolni. Najczciej interesowao ich znaczenie in telektualne nauk, a przede wszystkim nie potrafili odczuwa tak, jak odczuwa istota owiecona, i nie mogli mie tak szerokiego i dogbnego wgldu i zrozumienia jak mistrz. W zwizku z tym do nauk i praktyki szk powoujcych si na tradycj wkrady si nieporozumienia i istot ne wypaczenia pierwotnej idei. Do mioci, jak gosili prorocy, trzeba duchowo dorosn. Pochodzi ona ze sfery intuicyjnej, a jej dowiadcza nie jest moliwe w wyniku praktykowania medytacji, modlitwy i kon templacji. Wtedy objawia si jej moc. Uczniowie czsto chcieliby kiero wa si mioci lub miujcym wspczuciem. Tymczasem okazuje si, e atwiej si do tych uczu zniechci ni kierowa si nimi, gdy wy maga to wielkiej ufnoci i pokory. Wikszo ludzi mioci nazywa pewne jej nieoczyszczone aspek ty: podanie seksualne i przywizanie. Nazywa si je mioci warun kow, gdy jej odczuwanie jest uzalenione od akceptacji kochanego obiektu. Natomiast mio bezwarunkowa po prostu istnieje w wiado moci, niezalenie gdzie i z kim przebywa czujca j osoba, niezalenie od tego, o kim myli i czy w ogle myli. Niezrozumienie, czym jest mio, prowadzi do poczucia odrzuce nia, zranienia psychicznego lub celowego ranienia w imi mioci. Chrzecijask cnot mioci maj rozwija takie praktyki jak: droga krzyowa, rozmylania n a d cierpieniem Jezusa, identyfikowanie si z cierpicym Jezusem (dlaczego nie uzdrawiajcym lub nauczajcym?) i wreszcie dobrowolne przyjmowanie na siebie cierpienia czy rozwijanie poczucia niegodnoci. Uff... Jak to dobrze, e nie wierz w mio, b dc obowizkiem - i to jakim?! Praktykujc obowizkow mio, nie sposb unikn zranienia, a jeszcze dodatkowo zranienia cudzym cierpieniem. Doskonaym sposobem na ugruntowanie u siebie poczucia zranie nia i zakamania mioci jest uywanie narkotykw. Kiedy jako tako poukadaem sobie w gowie na temat mioci, wpad mi w rce wywiad z Dalaj Lam, w ktrym tene wygosi swo je najbardziej wzniose myli na w temat. Wtedy dowiedziaem si, 155

z jakiej szkoy pochodziy bdne pogldy na temat mioci, w ktre wierzya moja podwiadomo. Teza brzmiaa, e inne istoty kochamy tylko dlatego, e cierpi i moemy je kocha tylko tak dugo, jak dugo cierpi; po ustaniu cierpienia mio wygasa. W obrzdach satanistycznych inicjowano kandydata w ten sposb, e odurzano go rcym d y m e m i w hipnozie wmawiano mu, e to, co czuje, jest wspaniaym, piknym uczuciem, bardzo przyjemnym; e z tym najprzyjemniejszym uczuciem spywa na niego aska i mio Lu cyfera; e milszej i wikszej mioci nigdzie nie znajdzie; e ma takim uczuciem obdarza wszystkich czcicieli Lucyfera. Naigrywano si przy tym z mioci Boga, z Jego bezsilnoci i gupoty. Mio lucyferyczna jest podobna do tego, co palacze czuj po wypaleniu papierosa, i tak samo nieczysta energetycznie. Hipnotyzowane w ten sposb osoby ma j w podwiadomoci (podobnie jak dzieci palaczy) zakodowany wzo rzec: kocha znaczy dostraja siebie i partnera do tej nieczystej wibracji. Jednak wbrew obietnicom ani satanici, ani magowie, ani czarownice, ani naogowcy nie odziedzicz ziemi. Kto odcina si od rda ycia, ten wybiera dla siebie mier w cierpieniach. Kto wybiera ograniczenia i kamstwa, bdzie nimi y w nastpnych wcieleniach tak dugo, a zrozumie, e jedynie powrt do rda zapewni mu szczcie. Wybaczam wszystkim, ktrzy odrzucali moj mio. Wybaczam wszystkim, ktrzy straszyli mnie mioci. Wybaczam wszystkim, ktrzy okamywali mnie, powoujc si na mio. Wybaczam (mioci). wszystkim, ktrzy szantaowali mnie pozbawieniem mioci

Wybaczam wszystkim, ktrzy terroryzowali mnie, powoujc si na mio. Wybaczam sobie, e odrzucaem mio innych. Wybaczam sobie wszystko powysze po kolei. Efektem zamknicia si na mio jest choroba i mier. Skutkiem odcicia si od mioci jest mier fizyczna, ktra zaczyna si od mier ci duchowej. Otwrz si na ycie pene mioci, pene Boga. Prawdziwa mio jest rdem, treci i moc ycia. Bg jest mioci i twoja prawdziwa natura te jest czyst mioci. Nie da si jej niczym zastpi! Wielu ludzi jest pewnych, e nikt ich nie kocha. Ale Bg ich ko cha! Jeli ci to nie wystarcza, to pokochaj siebie. A ty to ju kto! Za to b pjd inni - wystarczy, e dasz im dobry przykad.

156

Mio
Kadego dnia przypominam sobie, e mio jest czysta i e jestem jej go dzien. Uwiadamiam sobie, e zwizki z ludmi oparte na mioci s pomocne w rozwoju duchowym. Uwiadamiam sobie, e moje zwizki mioci maj naj wysz jako i buduj atmosfer mioci; e kady mj zwizek jest niewinny i wypeniony wsplnymi osigniciami i sukcesami. Dostrzegam, e jestem godzien mioci Boga i mioci cudownych m czyzn/kobiet, e pikni/e mczyni/kobiety te s godni/e mojej mioci. Otwie ram si na ca mio, jak mam dla siebie. Z wdzicznoci otwieram si na mio Boga, ktra zawsze pynie ku mnie nieprzerwanym strumieniem. Otwie ram si na mio Boskiej istoty, ktra pynie w caym moim ciele, rozwietlajc je i uzdrawiajc. Z radoci otwieram si na mio Boskiej istoty, ktra emanu je ze mnie. Pozwalam jej na swobodny wypyw. Mam pen wiadomo, e im wicej czystej mioci wypywa ze mnie, tym wicej jej mam i odczuwam w so bie i dla siebie. Z ufnoci zanurzam si w oceanie czystej mioci. Za kadym razem, gdy otwieram serce, zostaj oczyszczony i uzdrowiony. Za kadym razem, gdy otwieram serce, zostaj nagrodzony, zostaj wypeniony czyst mioci. Pozwalam, by w moim sercu promieniao spokojne, czyste wiato mioci. Pozwalam, by rozwietlao ca moj istot. Pozwalam, by spokojne, czyste wiato mioci z mego .serca rozwietlao cae moje ycie, by promieniowao na cae moje otoczenie. Teraz dostrzegam, e caa przestrze jest rozwietona spo kojn, czyst mioci. Wiem, e mio, ktr wypromieniowuj z serca, wraca do mnie zwielo krotniona. Otwieram wszystkie kanay, ktrymi pynie mio. Uwiadamiam sobie ca gbi mioci, jak sam mam dla siebie. Daj sobie nieskoczenie wiele mioci i pozwalam sobie przyjmowa ca mio, jaka pynie ku mnie ze wszystkich stron wszechwiata. Chtnie wyraam mio do siebie, harmonizujc si z czystymi, delikat nymi wibracjami Boskiej istoty i urzeczywistniajc gboki, radosny spokj me go umysu. Chtnie mwi o tym, co mie i przyjemne, gdy wyraa to ca mio, jak sam mam dla siebie. Chtnie myl i mwi o Bogu, chtnie przyjmuj wszystkie Jego dary i bogosawiestwa, gdy wyraa to mio, jak sam mam dla siebie. Chtnie zajmuj si swoim ciaem i osob, gdy wyraa to mio i szacunek, jakie mam dla siebie. Chtnie wprowadzam mi, twrcz atmosfer w domu, w pra cy i w towarzystwie, poniewa wynika to z mioci i szacunku, jakie mam dla siebie. Poniewa kocham i szanuj siebie, otwieram si na korzystanie z caego bogactwa, jakie Bg ma dla mnie i dla wszystkich istot. Poniewa kocham i szanuj siebie, na wszystko mam wystarczajco duo czasu. Otwieram si na czerpanie peni mocy z mioci i szacunku, jakie sam mam dla siebie. Otwie157

ram si na radosny, rozkoszny, beztroski seks najwyszej jakoci (z moj cu down kochank) i w ten sposb wyraam ca mio, jak mam dla siebie. Poniewa kocham i szanuj siebie, otwieram si na same sukcesy w moich zwizkach z kobietami (mczyznami) i we wsppracy z nimi. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci do siebie w moim umyle. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci do siebie w moim sercu. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci do siebie w ciele. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci do siebie w yciu. Wiem, e moje otoczenie chtnie wyraa ca mio i cay szacunek, na jakie mu pozwalam. Pozwalam wic, by moje otoczenie wyraao cay szacunek i ca mio, jakie ja sam mam da siebie. Z ufnoci otwieram si na ca mi o, jaka pynie ku mnie nieprzerwanym strumieniem. Jestem wdziczny Bogu za ca mio, jak mam ju teraz. Wiem, e Bg zapewnia mi bezpieczn, bo gat przyszo, pen mioci i doskonaych, budujcych zwizkw najwyszej jakoci. Chtnie wchodz w czyst wiato Boga i w czyst wiato mioci. Wiem, e Bg ma dla mnie ca mio ju teraz, wic nie mam powodu odda la jej na przyszo. Wiem, e Bg ma dla mnie najwspanialsz partnerk ju teraz, wic nie mam powodu odkada naszego zwizku na przyszo. Jestem zdecydowany i chtny, by cae swoje ycie spdzi razem z ... (okrel doka dnie, o jakie cechy partnera/ki i kochanka/ki ci chodzi, np. cudown kochank, ktra potrafi wyraa i chtnie wyraa ca mio, jak sam mam dla siebie; lub: gwarantujc mi wzajemn mio i zwizek najwyszej jakoci). Otwie ram si na zadowolenie i rado z naszego wspycia i seksu. Z ufnoci otwieram si na wszystkie bogosawiestwa, ktre Bg ma dla mnie teraz i zawsze. Wanie teraz wchodz w now dla mnie epok, ktra zwie si ucielenieniem Czystej Mioci. Dostrzegam j we mnie i dookoa mnie. Mio jest tu i teraz. Zapraszam j z radoci, z otwartym sercem i z otwartymi ramionami. Potrafi dostrzega mio emanujc od cudownych, piknych kobiet. Potrafi dostrzega, jak nieskoczenie wiele mioci pynie ku mnie od cudownych, piknych kobiet. Chtnie otwieram si na peny przepyw mioci midzy mn a... Otwieram si na urzeczywistnienie mioci w moim yciu, w pracy i w zwizkach, jakie tworz, i w kadym moim dziaaniu. Cht nie przejawiam mio w kadej czynnoci, jak wykonuj. Moje ycie jest przepenione mioci. Kade moje dziaanie wywodzi si z mioci. W moim otoczeniu jest nieskoczenie wiele mioci. Z atwoci j dostrzegam i w peni z niej korzystam. Dziki mioci, ktr wreszcie dostrzegam, moje ycie jest cu downe i rozkoszne. Moja wiadomo jest ju na trwae ukierunkowana na cige dostrzega nie mioci, wszystkich jej darw i bogosawiestw. W moim otoczeniu jest nieskoczenie wiele mioci. Otwieram si na ni z ufnoci. Pozwalam sobie na odblokowanie wszystkich kanaw, ktrymi pynie mio. Oto widz, e mi o, ktra pynie we mnie, ma czyst, uzdrawiajc, oczyszczajc moc. Cht nie dziel si czyst mioci, ktra mnie wypenia. 158

W mojej twrczej wyobrani widz uzdrowienia mioci, dotyczce mnie i wielu ludzi wok. Jestem za nie wdziczny Bogu. Moja wiadomo mocy mioci jest tak potna, e ma moc wprowadzania najkorzystniejszych prze mian w moim yciu codziennym, duchowym, a nawet w moim otoczeniu i cie le, jestem bogosawiony mioci. Wiem, e moja wiadomo mocy mioci jest potnym wsparciem dla caej udzkoci. Oto wstpiem w czyst wiato mioci i mwi: Dziki ci, e jeste". Dostroiem si do aury czystej mioci, ktra mnie otacza. Moje dostrojenie do aury czystej mioci jest coraz trwalsze, coraz peniejsze. Znajduj czas na mi o w kadej chwili swego ycia. Chodz wyprostowany, peen mocy mej mioci i spokojniejszy ni do tychczas. Nabywam wiele nawykw, odzwierciedlajcych moj mio do same go siebie. Mj umys spontanicznie dba o mj przyjemny wygld i o spraw no mojego ciaa. Mj umys spontanicznie dba o moje zdrowie. Chtnie chwal innych za mio, jak okazuj Bogu i otoczeniu. Z atwoci i chtnie wyraam mio do siebie i do innych. Chtnie i czsto mwi o mioci, poniewa to odzwierciedla gbokie, ra dosne, szczere uczucia, tkwice we mnie. Z radoci porzdkuj moje ycie. Wprowadzam w nie mio do Boga i mio do ludzi. Z radoci krztam si wok siebie i swej partnerki. Mam na wszystko wystarczajco duo czasu. Moje ycie jest mioci w dziaaniu. Moja praca jest mioci w dziaaniu. Mj rozwj jest mioci w dziaaniu. Potrafi ju kierowa si mioci i intuicyjn mdroci. Wiem, e to gwarantuje mi najwysz jako moich osigni i mego owiecenia. Wiem, e kierujc si mioci i intuicyjn mdroci, otwieram si na zwizki najwy szej jakoci. Pozwalam Bogu, by uzdrowi wszystkie wane da mnie zwizki. atwo i chtnie uwalniam si od nadmiaru zbdnych zwizkw w moim yciu i na mojej drodze do owiecenia. Zwalniam wszystkich, ktrych uywaem do obrzy dzania sobie ycia. Robi miejsce dla mioci, ktra zda ku mnie. Robi miej sce dla mioci, ktr kadego dnia przyjmuj peniej i ufniej. Oczyszczam wszystkie kanay, ktrymi pynie mio. Szeroko otwieram si na mio, ktra zda ku mnie. Witam j z otwartym sercem, z otwartymi ramionami. Otwie ram si dla radosnych rozmw o mioci. Otwieram si na moje wzniose, czy ste myli o zwizkach z ludmi i o mioci. Otwieram si na zadowolenie z moich zwizkw z kobietami (mczyznami). Otwieram si dla mioci cudownych kobiet (mczyzn), ktre chtnie mi j okazuj. Otwieram si dla moich nowych budujcych zwizkw z cudowny mi, atrakcyjnymi, a przy tym lojalnymi i uczciwymi kobietami (mczyznami). 159

Otwieram si na czysta mio, ktra pynie ku mnie nieprzerwanym strumie niem od cudownych, piknych kobiet. Susznie przyjmuj j z entuzjazmem i spontaniczn deikatnoci. Wszystkie moje rozmowy i dziaania buduj atmosfer szacunku i mioci. Otwieram si na mio, ktr mam w sobie i da siebie. Wchodz w czy st wiato mioci i wiem, e teraz ju wszystko jest dla mnie moliwe bez ingerencji i manipulacji. jestem ju daleko w przodzie z urzeczywistnianiem moich doskonaych zwizkw mioci, z realizacj moich najwspanialszych marze o zwizkach najwyszej jakoci. Jestem wreszcie zdecydowany i wolny, by tworzy doskona y zwizek mioci z... Jestem gotw, by spdzi cae swoje ycie razem z.... Otwieram si na wszystkie bogosawiestwa takim zwizkom. Moim trzecim okiem wyranie widz siebie yjcego w doskonaym, szczliwym zwizku mioci z... Wiem, e oboje mamy wiadomo wsptworzenia naszych sukcesw. Widz i sysz naszych przyjaci, gratulujcych nam naszego wspa niaego, bogatego zwizku i seksu. Widz i sysz przyjaci, gratulujcych mi moich sukcesw w mioci i zwizkach, ktre tworz. Oto mam pen jasno, e moje ycie pynie w pe nej harmonii z yciem mojej kochanki, poniewa oboje yjemy w zgodzie z Bo skim planem. Czuj, e mj doskonay zwizek mioci z... sta si rzeczywistoci. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci w naszym yciu. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci w naszym umyle. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci w naszych sercach. Uwiadamiam sobie trwa obecno peni mioci w naszych ciaach. Moja wiadomo jest ju na trwae otwarta na postrzeganie peni mioci. Czuj, e moje uzdrowienie mioci ju si dokonao. Jestem wdziczny Bogu za ca mio i za ca jej wiadomo. Oto urzeczywistniam sw Bosko przez radosne zaproszenie czystej mi oci. Dziel si ni z innymi, czym wzbogacam swoj mio stukrotnie.

Uzdrawianie
Kiedy pasjonowaem si uzdrawianiem: bioenergoterapi, krgarstwem, chromoterapi i innymi metodami. Dziki tej pasji zorientowa em si, e uzdrowienie z reguy nie wychodzi ludziom na dobre, bo wiem wracaj do tego trybu ycia, jaki doprowadzi ich do choroby. Majc duy zasb wiedzy, zajem si nauczaniem metod samoleczenia. Efekty byy trwalsze, ale po jakim czasie i tu wikszo samouleczonych przestawaa si interesowa sob. Zaobserwowaem, e im 160

wiksze cierpienie, tym wiksza motywacja do zajcia si sob i do dbania o siebie, a wreszcie do rozwoju duchowego. Wrd niekonwen cjonalnych metod leczenia znane jest uzdrawianie duchowe - przez mo dlitw i medytacj. Byem wiadkiem natychmiastowych uzdrowie do konanych w ten sposb. C z tego, skoro po dwu, trzech tygodniach nastpowa nawrt choroby. Uzdrowienie byo dla tych ludzi zbyt wiel k zmian na lepsze, by mogli j zaakceptowa. I teraz nie dadz si ju wicej nabra" na adne uzdrowienie. No, moe eby ciut mniej bolao, ale nic wicej! Penemu, skutecznemu uzdrowieniu musi towarzyszy wewntrz na, duchowa przemiana. Nie mona wyzdrowie po to, aby wrci do tego, co si robio przedtem. Trzeba natomiast zmieni swj stosunek do wiata i do siebie na pozytywny. I co najwaniejsze, otworzy si na prawd. Po wiecie kr tysice ludzi, ktrzy uwaaj, e musz cierpie za prawd i dla prawdy. Dobrze by byo, gdyby sami zechcieli pozna prawd. Prawda nie boli. Ani jej poznanie nie przynosi cierpienia. Bole sne jest tylko przywizanie do kamstwa i gupoty. Choroba wynika z zakamania, z zachannoci na to, co mona do sta od innych ludzi. W tej zachannoci dostrajamy si do innych i sta jemy si ofiarami infekcji telepatycznej: przyjmujemy od nich najbardziej podane wzorce mylenia, odczuwania i dziaania nie dlatego, e s najlepsze, ale dlatego, e odpowiadaj nam w danej chwili... Odbijasz komu dziewczyn, wic chcesz przej wszystkie jego cechy, ktre si jej podobay; podziwiasz rodzicw, wic musisz sta si taki jak oni; uwielbiasz swego idola, wic musisz... bo On to robi. Razem z tym, co podane, przejmuje si rwnie wzorce obciajce psychik dawcy, bowiem mao kto ma tak rozwinit zdolno selekcjonowania informa cji, by przyjmowa tylko te, na ktre si zdecydowa i zgodzi. Kiedy odkryem u siebie silny, paraliujcy lk. Zaczem go ba da i przypomniaem sobie, e jako mae dziecko znalazem si w po mieszczeniu, w ktrym byo wiele nieznanych mi wczeniej dzieci. Do stroiem si do nich, by poby z nimi i dowiedzie si, o co tu chodzi. Odczuem silny strach tych dzieci przed porzuceniem. Uwiadomiem sobie, e go w sobie zakodowaem. Pniej pojawia si on u mnie za kadym razem, gdy w moim yciu zachodziy jakie zmiany i pojawia y si nowe sytuacje. Taki mechanizm kodowania dziaa u wszystkich dzieci i wielu do rosych. Poczwszy od samych narodzin dziecko telepatycznie koduje, czego chce od niego otoczenie. Wiele dzieci rodzi si w szpitalach, w ktrych porodwka jest zaraz obok reanimacji. Jak mylisz, czego chce ycie od urodzonych w takich okolicznociach? W okolicach czasu 161

porodu pojawiaj si zacztki i podstawy programu na cae pniejsze ycie. Reszt wnosi otoczenie z dziecistwa. W niektrych rodzinach panuj tradycyjne choroby, cho adna z nich nie jest dziedziczna. Trafiaj si rodziny, w ktrych z pokolenia na pokolenie wystpuj te same, cho nie dziedziczne choroby psychicz ne. To wanie efekt dostrajania si dziecka, ktre nie jest w stanie roz rni, co jest dla niego korzystne. Kada choroba psychiczna koduje si jako system wibracji i wspomnie o traktowaniu chorej osoby. Cza sem dziecko chce uwolni si od choroby rodzica, biorc j na siebie, a czasem chce z nim wspodczuwa i naladowa go. Zdarzaj si rwnie przypadki wspzawodnictwa w chorobach. U osb pochodzcych z takich rodzin odreagowywaem lk przed cho rob psychiczn, przymus leczenia chorb psychicznych u wszystkich odbiegajcych od normy", padaczk, wzorce cikich nerwic i depresji, zalki obdu i szalestwa, a take skutki uywania narkotykw i le kw psychotropowych, cho odreagowywany nigdy ich nie uywa. W Europie panoway dwie skrajne koncepcje na temat chorb umysowych. Od redniowiecza katolicyzm uwaa wszystkie choroby za przejaw dziaania diaba. W tym samym czasie lud czci ludzi do tknitych chorob psychiczn jako Boskich wybracw. Podczas odrea gowywania pozostaoci chorb psychicznych i padaczki byo mi trudno przekona klientw o wartoci zdrowia. Bali si, e wolni od obdu lub padaczki przestan by atrakcyjni dla otoczenia, a take sami prze stan si szanowa i uwaa za wybranych i wyjtkowych. Czsto oso by te byy w transie zachwytu i uwielbienia dla swej choroby lub dla praktyk samozniszczenia i ich mistrzw. Nic w tym dziwnego, skoro wikszo chorb psychicznych wynika z uywania halucynogenw i zakodowania w podwiadomoci doznanych objawie. Choroba jest nie tylko wynikiem zakodowania energetycznych wzorcw choroby. Jej gwn przyczyn jest odcicie si od rda y cia i zdrowia - od Boskiej istoty w sobie - czyli ugruntowane zakama nie, objawiajce si zainteresowaniem wszystkim, co na zewntrz, i stamszeniem samowiadomoci. Najciszym gatunkowo kamstwem o sobie samym jest poczucie zranienia uczu (co moe manifestowa si w formie ran fizycznych). Czowiek zraniony nie jest zdolny do przyj cia uzdrowienia, nie jest zdolny do przyjcia mioci ani ludzkiej, ani Boskiej - zawsze bdzie szuka dziury w caym i nawet, gdy dozna szczcia, bdzie pielgnowa myl, e ono dugo trwa nie moe, e pewnie znw da si oszuka. Aby uwolni si od poczucia zranienia, niezbdne jest przebacze nie i rozwijanie susznej ufnoci. Niezbdne jest rwnie nauczenie si pozytywnego mylenia na temat zwizkw z ludmi i Bogiem. 162

U niektrych osb tendencja do chronicznej, nieuleczalnej choroby jest przeniesiona z poprzednich wciele. Bada si wwczas, z jakiego p o w o d u osoba zmara w poprzednim wcieleniu, i dociera do przyczyn, dla ktrych wybraa sobie tak mier. Przyczyny te mog tkwi w bar dzo oddalonym wcieleniu. Mechanizm ten przeprogramowuje si przy pomocy afirmacji i medytacji i wtedy choroba znika, cho lekarze nie dawali szansy uzdrowienia. Nawet medycyna Wschodu nie widzi mo liwoci uleczania chorb przeniesionych z poprzednich wciele. Zdarza si, e choroba jest wynikiem wczeniejszych praktyk sa mozniszczenia lub medytacji wymiany". Trzeba si wwczas uwolni od mechanizmw chorobotwrczych, zakodowanych transami, hipnoza mi i inicjacjami w takie praktyki. Trzeba te dotrze do poprzedzaj cych je motywacji i je zmieni (mog to by transy satysfakcji z chorb i samozniszczenia, narkotyczne objawienia p o d z i w u dla wybranych" lub dla mistrza praktyk samozniszczenia inicjujcego w nie, a take na rkotyczne objawienia powrotu do domu Ojca" po zniszczeniu ciaa lub w nagrod za wprowadzenie destrukcji do materii). Najwaniejsze jest jednak polubienie siebie i swego ciaa oraz nau czenie si sztuki czerpania radoci z ycia i z tego, co jest. Niezwykle wane jest oczyszczenie intencji dotyczcych wasnego zdrowia i wa snej roli w wiecie i w spoeczestwie. Otwieram si na przyjcie penego uzdrowienia od Boga. Aby mc przyj uzdrowienie, trzeba si najpierw przyzna do choroby, a potem modli si o uzdrowienie z niej ciaa i umysu. Ka da choroba ma swe rdo w umyle. Jednak trzeba mie odwag przy zna si, e choruje nie tylko ciao, ale i umys! Uzdrowienia potrzebu je przede wszystkim umys chorego. Musi ono obj samoocen, materialne warunki ycia, przyzwyczajenia i naogi, stosunek do Boga i do innych ludzi, a take stosunek do przeszoci. Niewielu jest takich, ktrzy s w stanie przyj cae uzdrowienie natychmiast i zaakceptowa wszystkie jego skutki i warunki. Jeli chcesz uzdrawia innych, musisz mie pewno, e twoje in tencje s czyste, e nie masz do uzdrawianych adnych alw ani pre tensji. Musisz mie pewno, e nie czujesz si od nich zaleny. Kiedy pragnem uzdrowi pewn pikn dziewczyn. Byem pe wien, e kieruje mn czysta mio i e ta mio powinna j uzdrowi. Jednak nic z tego nie wyszo. Byem wcieky na Boga, e mnie oszu ka, e nie da mi mocy. Ale od czasu tego zdarzenia zaczem uczy si pokory i baczniej siebie obserwowa. Wreszcie zbadaem dokadnie swoje intencje. Okazao si, e chciaem j uzdrowi po to, eby bya ze mn (co obiecaa mi kilka wciele wczeniej). 163

Czsto jestemy niewiadomi swych prawdziwych motyww. Spo tykaem rodziny bagajce o przeduenie ycia ich umierajcym krew nym. I to w spoeczestwie, ktre wierzy w ywot wieczny w raju! Nie ma czystych intencji tam, gdzie jest przywizanie. Przywiza nie prowadzi do zalepienia na wszystkie argumenty i na dobro osoby, ktrej postanowio si pomc - z rzekomo - czystymi intencjami. Znane s przypadki, kiedy poprzez usiln modlitw udao si przeduy y cie umierajcych staruszkw. Ciao byo to samo, ale przez reszt ycia zamieszkiwaa je zupenie inna osobowo. Przy uzdrawianiu trzeba zawsze Uczy si z woln wol chorych, ktrzy mog wybra chorob lub nawet mier. Moemy im wwczas najlepiej pomc, modlc si o uwolnienie od negatywnych wpyww i o przywrcenie chci do ycia, a reszt z ufnoci powierzy Bogu. Choroby, ndza, zbrodnia i inne cierpienia nie pochodz od Boga, nie istniej w naszej prawdziwej naturze. S one produktem umysw owadnitych przez ograniczon wiadomo, s wynikiem odcicia wiadomoci od rda Prawdy i Dobra, s wynikiem przyzwyczajenia wiadomoci do zajmowania si cierpieniem i innymi ograniczeniami. Jeli zmienisz zainteresowania swego umysu i skierujesz je ku Boskoci, Prawdzie i Najwyszemu Dobru, a zamiast cierpieniem zajmujesz si modlitw i medytacj, wtedy zauwaysz, e miejsce dotychczasowej n dzy materialnej, uczuciowej i duchowej zajmie Nieograniczone Bogac two. Strze si jednak pozorw! Odwrcenie uwagi od cierpienia i skoncentrowanie si na przyjemnociach, na uywaniu ycia przy po miniciu Boga i Jego planu, doprowadzi ci do kolejnych cierpie. Na wet jeli w to nie wierzysz. Nawet jeli wierzc w potg sowa, zaka esz sobie w to wierzy. W procesie duchowego wzrostu okazuje si, e to, co z pozoru wydawao si sodkie, okazuje si ciarem nie do zniesienia (np. przy jemnoci osigane kosztem wyrzecze i wysikw, manipulacje, posiada nie, objadanie si), natomiast to, co z pozoru wydawao si nie do przy jcia (np. powierzenie si Bogu, uwolnienie od przywiza), okazuje si boskim nektarem. Ograniczenie wiadomoci do wiata przejawionego lub astralnego zawsze prowadzi do cierpienia fizycznego lub psychicznego, do poczu cia duchowej pustki i bezsensu ycia. Depresja endogenna, odczuwana jako niezaspokojona tsknota, nie moe zosta umierzona ani przez le karstwa, ani przez narkotyki, ani przez lepsze towarzystwo i cudown rodzin. Depresja endogenna odsania w czowieku tak ogromn pustk, e tylko Bg moe j zapeni caym swoim bogactwem. Chtnie i z atwoci dostrzegam w sobie i w innych obecno Boskiej Istoty. 164

Chtnie i z atwoci dostrajam si do subtelnych, delikatnych wibracji Boskiej Istoty we mnie i w innych. Chtnie i z atwoci dostrajam si do wi bracji Boskiej Istoty we mnie i w innych. Chtnie i z atwoci dostrajam si do wibracji Boskiej Istoty w mej partnerce (mym partnerze). Proces uzdrawiania jest konfliktem tym silniejszym, im bardziej an gaujesz si w obron przed zmianami, w walk z nowym. Otwrz si w peni na Bosko swej natury, na jej doskonao, a twoje ycie zosta nie uzdrowione a do fundamentw. Zainteresuj tw wiadomo tym, co najlepsze w tobie, tym, co ma najwysz jako. Pozwl sobie w ci szy medytacji i w modlitwie dostroi si do najpikniejszych, najsubtel niejszych wibracji w tobie. A gdy tego dokonasz, sprbuj harmonizowa z wibracjami Boskiej Istoty w innych ludziach.

Puapka przebaczania
Wypenij test: 1. Kto najbardziej potrzebuje mojego uzdrowienia? 2. U tej osoby najpilniej naley... 3. Opisz, w jaki sposb nastpi uzdrowienie i jakie bd jego efekty4. Teraz zastanw si, czy to, co chcesz uzdrowi w czyim yciu, jest ju uzdrowione w twoim? A jeli jest zdrowe u ciebie, to czemu drani d u innych? Najczciej chcemy uzdrawia innych dlatego, e czujemy si od nich zaleni lub obawiamy si, e ich choroba udzieli si nam. W obu przypadkach sami powinnimy podda si procesowi uzdrawiania. Zna nych jest wiele przypadkw, kiedy uzdrowienie chorego mogo si do kona dopiero wwczas, gdy otoczenie zaczo mie pozytywny stosu nek do siebie i do niego, gdy otwaro si na duchowe wartoci. Przebaczanie jest uzdrawianiem zranie psychicznych powstaych w przeszoci. Przebaczenie jest czci uzdrawiania przeszoci, jest wyrywaniem tkwicych w przeszoci korzeni choroby. Czsto jest bole sne, tak jak bolesne jest wyrywanie korzeni zbw, ktre do niczego ju nie s potrzebne, a zatruwaj organizm. Czy jeste bardzo przywizany do swej rany? Czy czsto wspominasz krzywd, ktrej dowiadczye? Czy czujesz si dobrze ze swymi wspomnieniami? A moe masz misj ostrzegania innych przed podobnym losem? Czy bardzo czujesz si upokorzony i zraniony? Czy jest to tak wane, eby cigle do tego wraca, nie wycigajc z tego adnych sensownych wnioskw i przerzu cajc odpowiedzialno na innych? Jak dugo jeszcze chcesz si oszuki wa, e to, co ci spotkao, zaley tylko od innych? Jak dugo jeszcze chcesz udawa, e twoje ycie zaley od innych? I dlaczego tak bardzo 165

ci zaley, eby zalea od innych? Jak dugo jeszcze chcesz kara i nienawidzie innych za skutki twoich wasnych wyborw? Jeli twoim przyzwyczajeniem jest obwinianie innych i oskaranie ich, to zbierz si wreszcie na odwag i zacznij im przebacza. Nie lek cewa sprawy, mwic na odczepne: przecie im przebaczyem". Pisz afirmacje przebaczania i prbuj wyj ze swoim przebaczaniem do osb, ktre obwiniae. Pamitaj jednak, e po afirmacjach* przebaczania nale y sobie afirmowa co miego, podnoszcego samoocen. Jeli masz tendencj do obwiniania i oskarania siebie, przebaczaj sobie i afirmuj niewinno lub uwolnienie od winy przez Boga. Przeba czanie sobie moe si kci z twymi pogldami religijnymi, ale nie mo esz go pomin. Bg ju ci przebaczy. Przyjmij wic Jego dar. Cho rozwijanie poczucia winy i niegodnoci jest specjalnoci wie lu chrzecijan, hinduscy danaici s pod tym wzgldem nie do pobicia: aby nie zabija yjtek zamieszkujcych powietrze, oddychaj przez chust; aby nie zabija yjtek zamieszkujcych ziemi, zamiataj drog przed postawieniem kroku. Dwigaj na sobie olbrzymi ciar winy za kady swj czyn (bo jest to ingerencja w wiat i Boy porzdek) i za swoje ycie (musz bowiem je, zabijajc roliny). Jeli masz al do Boga i Jego obwiniasz za wszystko, to przebacz Bogu, przebacz wszystkim, ktrzy ci straszyli Bo kar i Bogiem, wszystkim, ktrzy ci okamywali w imi Boga i przedstawiali ci spa czony obraz Boga. (Suchajc, co niektrzy ksia maj do powiedzenia o Bogu, nie dziwi si, e wielu ludzi udaje si po pomoc i ochron do Szatana). Jeli przebaczysz wystarczajco duo, zorientujesz si, e w twoim yciu nie ma przypadkw, e tylko ty, nikt inny, masz pen, lOOprocentow wadz nad swoim wasnym yciem. Masz wadz nad yciem, a nie dwigasz win za ycie! Naucz si z tej wadzy dobrze korzysta dla poytku twojego i innych istot! Jeli boisz si by poytecznym, to przebacz wszystkim, ktrzy ci wykorzystywali, i wybacz sobie, e pozwalae si wykorzystywa. Kiedy zadano mi pytanie: Po co oczyszcza przeszo, po co wraca do tego, co boli, jeli mona si zrelaksowa i mie odlot? Prze cie to przyjemniejszy sposb na rozwj duchowy". Odloty" s tylko ucieczk. Odloty" nie zbliaj do Boga i nie uwalniaj od blokad, utrudniajcych kontakt z Bogiem. adne wizje te s tylko ucieczk, a owiecenie wynika z przytomnoci i obecnoci. Niektrym, podczas przebaczania, pogarsza si samopoczucie i stan zdrowia, w zwizku z czym zaprzestaj tej gupoty". Jest to bd! Nie wolno przerywa procesu przebaczania, gdy moe to pog bi negatywne wzorce. 166

Puapka przebaczenia polega na niepenym przebaczeniu. Jeli wy baczysz tylko sobie, bdziesz obwinia innych lub Boga. Jeli przeba czysz tylko innym, bdziesz obwinia siebie - i tak bez koca. Twoje przebaczenie musi obj wszystko i wszystkich. Jak zwykle w tym pro cesie najtrudniejsze s pocztki, warto wic zacz od rodzicw, nawet jeli ju nie yj. Z pewnoci masz, co wybacza, gdy kady, kto traktowa innych jako rdo swej mioci i swego szczcia, prdzej czy pniej poczu si zraniony, gdy zorientowa si, e ukochana osoba wcale nie zamie rza by jego wasnoci. Tylko Boska istota w tobie nigdy ci nie opuci i nie zawiedzie. Po staraj si o niej nie zapomina i nie lekcewa tego, co w tobie najlepsze. Niektrzy nie chc przebaczy, gdy chc si czu przywizani do kogo i potrzebuj mie wraenie, e pki nie przebaczyli, to widz sens ycia - powd do zemsty. U wielu budzi przeraenie myl, e mogliby si rozsta z bliskimi, wchodzc na duchow ciek. Nie nawracaj innych na sw drog, dopki nie poczujesz si na niej pewnie i bezpiecznie - i nie daj, eby twoi najblisi towarzyszyli ci. Przebacz im opieszao i uwolnij ich od cholernego alu, e oto ty idziesz ku szczciu, a te gupie jeopy", do ktrych tak si przywiza e, nie chc i ani przed tob, ani za tob. Jeli skadae lubowania Bodhisattwy, to powiniene przebaczy wszystkim istotom, ktre nie dojrzay do owiecenia, i przebaczy sobie, e chciae na si doprowa dzi je do owiecenia. Uwolnij si od przywizania, poniewa przywizanie wiadczy o tym, e czujesz si zaleny od innych. Uwolnij si wic od tego po czucia zalenoci i od wszelkich jego przyczyn, by znw nie stawa w obliczu koniecznoci przebaczania innym tego, e zawiode si na swoich wasnych oczekiwaniach wobec nich. Poczuj si bezpiecznie z przebaczeniem i ze zwrcon innym wolnoci. Pewnie teraz martwisz si, czy oni dadz sobie rad bez ciebie, jeli pjdziesz dalej. Czy jeste gotw zaryzykowa i sprawdzi, czy oni ko chaj ciebie - a wtedy pjd za tob, czy tylko traktuj ci jako narzdzie do zaspokajania swych zachcianek - a wtedy znajd sobie now ofiar? Przebacz sobie, e stae si ofiar ofiar!

Przeciw nudzie
Gdy wybrao si wieczne ycie, trzeba si wiele natrudzi, eby si nie nudzi. N u d a pojawia si jako wynik zamknicia wiadomoci w sferze astralnej lub mentalnej. N u d a to odcicie od intuicji, od ducho167

wych inspiracji. N u d a jest najgroniejsz chorob umysu. Wibracja nu dy jest bliska wibracji mierci. Umys przyzwyczajony do astralnych wi zji Boga nie potrafi si od niech uwolni, wobec czego Bg wydaje mu si potwornie nudny, a astralny spokj to niemale mier. Aby uciec przed nud, ludzie podejmuj rne zabiegi i wysiki, a efekt jest za wsze taki sam: nuda. Jest tylko jeden sposb uwolnienia si od nudy: otworzy si na Boga, na Wysz wiadomo poprzez modlitw i medytacj. Stan chronicznej nudy i lku przez nud wiadczy albo o wcze niejszym uywaniu halucynogenw, albo o infekcji telepatycznej. Wielu nudzcych si ucieka w wiat wyobrae i tskni za eksterioryzacjami lub astralnym seksem. W takim przypadku naley zaakceptowa ra do i przyjemnoci doznawane w ciele fizycznym: Cae moje ciao istnieje dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci. Cae moje ciao istnieje po to, by dowiadcza mioci, pieszczot i przy jemnoci. Cae moje ciao istnieje po to, by je kocha, pieci i cieszy si nim. Warto odreagowa narkotyczny wzorzec nudy i lku przed nud: Potrafi zachowa radosny spokj w obliczu nudnych wydarze i sytuacji. To korzystne, gdy zachowuj radosny spokj w obliczu nudnych wyda rze i sytuacji. Potrafi korzysta z nudnych wydarze i sytuacji, by zbliy si do Boga, by jednoczy si z Bogiem. Otwieram si na dowiadczanie peni Boskoci mej istoty w obliczu nudnych wydarze i sytuacji. Im chtniej i a twiej dostrzegam szczcie innych, tym bardziej jestem szczliwy. A moe wolisz czu si wybranym za cen nudy? Jeli czujesz obowizek zabawiania innych, by si nie nudzili, uwolnij si od niego. Nudziarzy nigdy nie zadowolisz! Trans n u d y jest ucieczk przed cierpieniem, ktre wydaje si wszechobecne. Takie wraenie jest skutkiem rnych bdnych praktyk. W procesie duchowego wzrostu konfrontacja z cierpieniem i z jego rdami jest nieunikniona. Ci, ktrzy jej unikaj, mog by przekonani o swojej wyszoci lub o wyszoci swoich metod, ale tak naprawd drepcz w miejscu. Niektrzy s tak bardzo przywizani do negatywnych wyobrae o sobie, e kada pozytywna myl na swj temat doprowadza ich do szau lub blu nie do wytrzymania. Jeli bd chcieli uciec przed tym cierpieniem, tylko ugruntuj si w swych negatywnociach. Mog jed nak uwoni si od blowych reakcji przez uwolnienie si od hipnoz, autohipnoz, lubowa lub objawie zwizanych z praktykami samozni szczenia lub poniania si. 168

W przypadku uwalniania si od praktyk cierpitnictwa niezbdne jest zaakceptowanie swej wartoci dla wiata i Boga oraz wartoci wia ta dla siebie. Np.: Jestem cudownym darem dla wiata, a wiat jest cudownym darem dla mnie. Wszyscy ludzie istniej dla mojej radoci, wygody i przyjemnoci. I ja istniej dla radoci, wygody i przyjemnoci wszystkich istot. Kobiety istniej po to, by mi uprzyjemniay ycie, by mnie obdarzay mioci... Mczyni istnie j po to, by mi pomagali, by... Wszystkie czujce istoty istniej dla mojej ra doci, wygody i przyjemnoci. Ten wiat rzeczywicie jest cudownym darem dla mnie. Jestem wdziczny Bogu za to, e otaczaj mnie wspaniali, wdziczni, kompetentni, lojalni przyjaciele. Chtnie yj i chtnie korzystam z wszelkich wygd i przyjemnoci, jakie niesie ycie. Chtnie korzystam z wszelkich przy jemnych dozna mego ciaa. Chtnie dowiadczam wszelkich rozkoszy i komfor tu w seksie. Chtnie korzystam z kontaktw z ludmi majcymi karm najwy szej jakoci. Chtnie korzystam z wszelkich owocw urzeczywistnienia moich prawdziwie boskich, wspaniaych cech i zdolnoci. Chtnie modl si i medytu j rwnie przy..., rwnie w seksie. Chtnie urzeczywistniam najwysz ja ko moich zwizkw i seksu. Chtnie przyjmuj Bosk inspiracj i Boe prowadzenie w gromadzeniu pozytywnego potencjau karmicznego. Chtnie pielgnuj moj dobr karm i podnosz jej jako. Wiem, e jestem cenny dla Boga, i wiem, e Bg jest cenny dla mnie. Wiem, e Bg jest atrakcyjny dla mnie, a ja jestem atrakcyjny dla Boga.

Uzdrowienie przez mio


Choroba jest ostatnim ostrzeeniem, e w twym obrazie samego siebie co nie gra, e powiniene podnie samoocen, zmieni sposb funk cjonowania w wiecie. Mio ma uzdrawiajc moc. Warto sprbowa tego lekarstwa. Niewtpliwie zasugujesz na mio. Bg ci kocha i jeste dla niego cenny. By moe wic naley najpierw uzdrowi twj stosunek do mi oci. C to jest mio? Bg jest mioci. Ale co z tego wynika? Prze cie to trzeba zrozumie?! Zrozum to tak, jak i kade sowo, ktrego uywasz, mylc i mwic. Zrozum tak, eby nie mia najmniejszych wtpliwoci, uywajc tych sw. Co wic z mioci? 169
nic warte i w istocie nie jest uzdrowieniem, tylko zaleczeniem objaww.

Uzdrowienie bez zwrcenia si ku wartociom duchowym nie jest

Wedug seksuologw to seks plus obowizki, a wedug wielu chrzecijan - obowizek plus cierpienie. Nie dziwi si, e z obrzydze niem chcesz si odsun od tak pojmowanej mioci. Mio to pikne i intuicyjne uczucie. Nie szyd z ludzi, ktrzy czuj mio. Nie miej si z nich, e s sentymentalni i reaguj emocjo nalnie. Nie zamykaj si na prawdziw mio, ktra jest piknym uczu ciem, pyncym z gbi czystego serca. Tej mioci nie znajdziesz na kartach adnej ze witych ksig. Otwrz si teraz na mio, ktra za mieszka w twym sercu. Jeli dotychczas mczyo ci pragnienie czego piknego, a zapomnianego, jeli nie udao ci si tego pragnienia zaspo koi, jeli tsknie - wpu do swego serca mio. Jedynie nieskoczo na Boska mio moe zaspokoi t tsknot, niezaspokojone pragnienie wypenienia pustki i bezsensu, ktre ci mczyy. Uzdrowienie ycia zaczyna si od uzdrowienia stosunku do mio ci, do Boga i do siebie, a take do wspomnie i do innych ludzi. Na ucz si kierowa w swym yciu nielogiczn mioci, zamiast logicznym myleniem. Wtedy moesz mie pewno, e ani ty nikomu nie zaszko dzisz, ani nikt nie zaszkodzi tobie. Bdziecie si natomiast wspiera i wspomaga. Czuj si bezpiecznie, gdy poddajesz si mioci. Mio nie jest podaniem, ktre miota tob i uzalenia ci od obiektu po da. Mio jest wolnoci od poda, a jej moc jest nieskoczenie wiksza od mocy wszelkich podniet. Uzdrw swj stosunek do wolno ci. Gdy stajesz si wiadom swej odpowiedzialnoci za wasne ycie, uwiadamiasz sobie sw wolno. Teraz moesz kreowa wspania przyszo dla siebie i innych. Gdy twoje pomysy s zgodne z Boskim planem, zgodne z naturalnym biegiem wszechwiata, wtedy szybko re alizuj si. Walka z natur nie jest wolnoci, lecz gupot. Nie moesz prowadzi walki ze sw prawdziw natur, bo przegrasz. Zaakceptuj dobro w sobie i u z d r w swj stosunek do spokoju. Niech zawsze wy penia ci radosny spokj, ktry daje moc. Jeste istot duchow, przyobleczon w ciao. Znajd wic w swym yciu duchowe wartoci. S one poza intelektem, poza pogl dami, poza materi - ale s. Nie domagaj si, eby ujawni ci je jaki duch. Moesz ich dowiadcza. Pozwl Bogu, by uzdrowi twoje uczu cia i twj intelekt. On jest jedynym uprawnionym duchem, ktry moe ci co objawi. Ale On jest w tobie. Tylko przez intuicj i dowiadcza nie gbokiej ciszy i gbokiego, radosnego spokoju moesz Go pozna. Tylko wtedy moesz dowiadczy swej jednoci w duchu z Bogiem i ze wszystkimi istotami. Najwaniejsze, czego warto si nauczy, to ufa. Ufaj sobie, Bogu i wszystkim ludziom poprzez Boga. Gdy inni zasugu j na twoje zaufanie, wtedy nikt nie moe ci skrzywdzi czy oszuka. Gdy ty sam zasugujesz na swoje zaufanie, nie masz p o w o d u krzyw dzi i oszukiwa innych. Z innymi atwo mona si dogada, pod wa runkiem, e dojdzie si do porozumienia z samym sob. 170

Zaakceptowanie ufnoci moe ci zaj wiele czasu, ale to si opa ca, gdy bez ufnoci nie ma uzdrowienia. Jest korzystne dla mnie i dla wszystkich istot, gdy ufam swej intuicji. Ufam swej intuicji i ufam swym odczuciom. Mnie... opaca si ufa.

Uzdrawianie duchowe
Kadego dnia, gdy wypeniam t procedur, ustanowion dla mojego Naj wyszego Dobra i owiecenia, doznaj peniejszej, gbszej jednoci z Bogiem i z Jego moc oraz pyncej z niej bogoci. Kadego dnia chtniej modl si i medytuj. Kadego dnia medytacja i modlitwa staj si dla mnie bardziej atrakcyjne i interesujce. Doceniam je. Doceniam te sukcesy, ktre dziki nim odnosz. Codziennie Bg odnosi coraz wiksze sukcesy, posugujc si mn w realizacji Swego Planu. Codzien nie z wiksz chci i zainteresowaniem moja wiadomo spoczywa w wiado moci Boga. Jestem coraz bardziej zainteresowany tym, by moja wola bya zgodna z wol Boga - i jest zgodna. Pozwalam, by Bg dokona penego uzdrowienia mojego umysu, serca i duszy. Pozwalam, by Jego moc promieniowaa przez mojego uzdrowionego ducha i cae moje uzdrowione ciao na ludzi w moim otoczeniu. To jest atrakcyjne. Moc uzdrawiajca, ktra pynie we mnie i prze ze mnie, jest potniejsza od wszelkich kamstw i ogranicze. Codziennie staj si doskonalszym przekanikiem Boej mocy, uzdrawiajcej umys, serce i du sz. Codziennie staj si doskonalszym przekanikiem Boej mocy, wyzwalajcej od palenia papierosw i picia alkoholu. Jestem coraz doskonalszym przekanikiem Boej mdroci intuicyjnej, kt rej moc jest potniejsza od mocy wszystkich kamstw razem wzitych. Pozwaam, by mdro Boga staa si moj mdroci. Pozwaam, by ugruntowaa si w moim umyle. Pozwalam, by przez moje serce pyna czy sta Boa mio - mio, ktrej moc jest potniejsza od wszelkich kamstw ra zem wzitych. Pozwalam, by Boa moc mioci pyna przez moje cao, by ugruntowaa si w mojej strukturze psychoenergetycznej. Pozwalam, by czysta Boska, uzdrawiajca moc staa si czci mojej struktury umysowej i energe tycznej. Pozwalam, by Bg swoj moc dokona ostatecznego oczyszczenia i uzdrowienia wszelkich procesw i struktur mojego umysu i ciaa. Pozwalam, by Bg Swoj moc dokona ostatecznego oczyszczenia i uzdrowienia mojej kar my. Pozwalam, by Bg posugiwa si mn w oczyszczaniu i uzdrawianiu in nych ludzi. Pozwalam, by oczyci wszystkie moje intencje, dotyczce uzdra wiania i zdrowia. Pozwalam, by Jego oczyszczajca, uzdrawiajca moc staa si czci mojej struktury umysowej i energetycznej. Jestem otwarty na Boga i Jego Moc. Z wdzicznoci przyjmuj od Nie go wszystko! Jestem chtny i gotowy, by przyjmowa od Boga uzdrowienie,
171

oczyszczenie i moc Najwyszej Jakoci! Pozwaam, by Bg obdarza mnie zdol noci transformacji materii dla realizacji Najwyszego Dobra! Pozwalam, by moja moc zostaa zastpiona Jego moc. Pozwalam, by moja mdro zostaa zastpiona Jego mdroci! Pozwalam, by Bg nauczy mnie kreacji zgodnej z Boskim planem, by objawi mi moje miejsce w kreacji. Realizacja Boskiego planu jest niezwykle interesujca, atrakcyjna, przy jemna i korzystna dla mnie. Pozwalam, by Bg rozwin we mnie zdolno i moc materializacji zdarze i przedmiotw najwyszej jakoci. Pozwalam, by twrcze zdolnoci i moc Boga ugruntoway si w mojej strukturze umysowej i energetycznej. Szybko i skutecznie ucz si oddziaywa poprzez niedziaanie. Ju teraz potrafi wspomaga przekodowanie zwykej informacji w informacj najwyszej jakoci poprzez medytacj i modlitw. Znajduj temat i powierzam go Bogu, a sam poddaj si Jego mocy. Pozwaam, by proces przemiany prze biega bez mojego zaangaowania. Ufam mocy Boga, ktra jest we mnie. Ufam mocy Boga, ktra dziaa przeze mnie, bez mojego wysiku, bez mojego dziaania. Dziaajc we mnie i przeze mnie, Boa moc moe dokonywa przemiany struktur i mechanizmw umysowych i czynnociowych w mechanizmy i struktury Najwyszej Jakoci. Pozwalam Bogu, by uywa mnie do uzdrawiania duchowego. Pozwalam, by swoj moc dokona penego uzdrowienia duchowego mojego umysu i ciaa. Pozwalam, by moc i zdolno uzdrawiania duchowego ugruntoway si w mo jej strukturze psychoenergetycznej. Chtnie i w radosnym spokoju przyjmuj przemian mojej mocy w Bo Moc. Czuj si doskonale, pewnie, bezpiecznie i wygodnie ze wiadomoci mo cy Boga dziaajcej we mnie i przeze mnie. Im czciej relaksuj si i medytu j, tym czystsza i potniejsza moc jest we mnie, tym wicej jest we mnie mo cy urzeczywistnienia. Gboki reaks doprowadza mnie zawsze do stanu wiatoci i czystoci umysu. Jestem tym zainteresowany. Mam pewno, e moc moich modlitw i medytacji jest potniejsza od mocy wszelkich kamstw. Zawsze jestem zadowolony, rzeki i wypoczty, wic yj przyjemnie. Moja wiadomo spoczywa w wiadomoci Boga. Interesuje mnie to. Wiem, e Bg, posugujc si mn, rozwija we mnie Sw Moc, Sw Mdro, Sw Mio, Sw Rado, Swoje Szczcie. Wiem, e z dnia na dzie staj si Nim. Ciesz si radoci Boga, jestem mdry Jego Mdroci i kocham Jego Mioci. Moja wola jest zgodna z Jego Wol. Jego Moc jest moj moc. Bg jest teraz ze mn i we mnie. Wyraam Bosk Istot. Wyraam Bosk Mio. Wyraam Bosk Rado. Wyraam Bosk Wol. Wyraam Boskie Szczcie. Wyraam Bosk Moc. Wyraam Bosk Istot. Boska Istota ma niepodzieln wadz nade mn. Moja praca suy penemu wyraaniu i urzeczywistnianiu Boskoci mo jej natury. Jestem wolny od obowizku wyrczania Boga i ludzi. Jestem szcz liwy i kochany. Zdrowie i czysto s dla mnie interesujce, atrakcyjne i przyjemne. Istniej po to, by y godnie i dostatnio. Mj zwizek z Bogiem
172

jest rdem nieskoczonej energii i wszelkiej obfitoci, wiato we mnie two rzy cuda w moim yciu tu, teraz i w przyszoci. Sob wyraam Bosk Istot.

Medytacja samouzdrawiania
Jedynym rdem ycia jest dla mnie Bg. Bg jest peni ycia we mnie. Bg jest caym yciem we mnie. Otwieram si na czerpanie wszelkich si yciowych ze rda ycia, ktre jest we mnie. Otwieram si na czerpanie wszelkich yciowych energii ze r da, ktre tkwi we mnie. Z atwoci dostrzegam peni ycia Boskiej istoty we mnie. Dziki we wntrznemu dowiadczeniu coraz lepiej zdaj sobie spraw z tego, co znaczy y peni ycia. Jestem gotw y peni ycia Boskiej istoty! Jedynym rdem ycia jest dla mnie Bg. Bg jest peni zdrowia we mnie. Bg jest potn, uzdrawiajc wibracj we mnie. Bg jest peni uzdra wiajcej mocy mioci we mnie. Pozwalam, by uzdrawiajca wibracja Boej mi oci wypeniaa cay mj umys, cae moje serce i cae moje ciao. Otwieram si na przyjcie penego uzdrowienia. Z ufnoci otwieram swoje serce i swj umys na uzdrawiajc moc Boej mioci. Wiem, e zawsze, gdy otwieram serce, zostaj oczyszczony i uzdrowiony. Wiem, e Bg sw czyst, potn mioci uzdrawia wszystkie rany mego serca. Przebaczam wszystkim, ktrzy mnie ranili, gdy akceptuj swoje uzdrowienie. Przebaczam sobie, e raniem innych, poniewa akceptuj swoje uzdrowienie. Akceptuj swoj niewinno, poniewa teraz mj umys i moje serce zostay uzdrowione. Dziki Ci, Boe, za ca uzdrawiajc mio! Uwiadamiam sobie pen moc uzdrawiajcej wibracji we mnie. Jestem gotw otacza ni wszystkich potrzebujcych uzdrowienia. Teraz, gdy czuj w sobie uzdrawiajce wibracje, wiem, e mam moc objcia nimi wszystkich w moim otoczeniu. Mam moc uzdrawiania wszystkich, ktrzy dotychczas gubi li si w pomieszaniu. Jestem przekanikiem czystej, uzdrawiajcej mocy Boga. Pozwalam by czyste, uzdrawiajce wibracje i energie pyny przez cay mj umys, cae moje serce i cae moje ciao. Mog niewinnie spocz, Bg czuwa. Mog bezpiecznie spocz, Bg czuwa. Mog spokojnie spocz, Bg czuwa.

Przygotowanie do modlitwy o uzdrowienie


Chtnie i z ufnoci powierzam Bogu uzdrawianie. Chtnie i z ufnoci powierzam Bogu uwalnianie i ochron. Susznie ufam ochronnej mocy modli twy. Susznie ufam wyzwalajcej mocy modlitwy. Chtnie i z atwoci posu173

guj si modlitw o uwolnienie. Chtnie i skutecznie uywam modlitwy o uzdrowienie. Wolno mi si zwraca z kad spraw do Boga, wic korzystam z tego chtnie i przy kadej okazji. Otwieram si na korzystanie z caej mocy Boga w kadej sytuacji. Otwieram si na korzystanie z caego wsparcia Boga w kadych warunkach.

Manowce rozwoju duchowego


Wielokrotnie w dziejach usiowano budowa spoecznoci w opar ciu o objawienia lub zapewni niemiertelno ludziom i wieczno pastwom poprzez objawione rytuay (obsesja wiecznoci ogarna m.in. Egipt, Grecj, Chiny). Od najdawniejszych czasw czowiek doznawa objawie, najczciej pod wpywem halucynogenw lub transw me dialnych. Niektrzy uwaali owe objawienia za prawd, ktr naley urzeczywistni. Poniej zamieszczam skrtowy opis niektrych prb re alizacji tych objawie. Uwzgldniam w nim tylko to, co nadaje si do odreagowania: 1. Grecy, a za nimi cay wiat hellenistyczny, ufali przepowie dniom odurzanych dymami Pytii i starali si je realizowa. 2. W Eleuzis objawiono rytua niemiertelnoci zwizany z przej ciem wtajemnicze. Najwaniejsz rol odgryway w nim odpo wiednio przygotowane kapanki (Melissa), ktre pozostaway w transie pustki-nicoci, wizualizowanej wewntrz brzucha i na rzdw rodnych. Uwaay si za bramy przejcia" do niemier telnoci i byy przekonane o swej zbawczej misji. Hierofanci (tak nazywano inicjowanych - wycznie m czyzn) przygotowywali si do inicjacji przez cay rok przez po sty, oczyszczenia i zgrupowania, co wytwarzao w nich trans zachannoci na owoce wtajemniczenia. I wreszcie zostawali do puszczeni do tajemnicy. Po oficjalnej pielgrzymce nastpowa ta jemny rytua, w ktrym inicjowani wpatrywali si w genitalia kapanek, rozmylali nad tajemnic odrodzenia i cyklicznego zmartwychwstania, dostrajali si do transu nicoci kapanek, po czym Mistrz Ceremonii przygotowywa ich do stosunku, m wic: Oto jaskinia tajemnicy. Gdy w ni wejdziesz, twoje ycie zacznie zmierza ku nieuchronnej mierci. Ale dana ci jest taje mnica wiecznego odradzania". Sowa kapana zapaday gboko w psychik i struktur energetyczn hierofantw. Po przejciu inicjacji byli szczliwi i spokojni o sw przyszo. Wszystkich zobowizywano do nieujawniania szczegw wtajemniczenia, a sankcje groce za ujawnienie powstrzymyway od wyzna nawet nawrconych na chrzecijastwo. 174

3. Najprawdopodobniej na Santorynie (Thera) kapani egipscy zao yli koloni Minkw". Do spoecznoci przyjmowano modzie w wieku 14-16 lat i na tym etapie nastpowao trwae zahamo wanie rozwoju emocjonalnego. Przyjmowani przechodzili przez symboliczn bram, przed ktr pozostawiali wszystko, ca sw przeszo. Za pomoc halucynogenw wprowadzano ich w trans zachannoci na hipnoz i telepati, po czym zakadano im wok gowy energetyczn obrcz (podobn do tantrycznego pustego soca) i utrwalano w gowie wibracje czarnej pustki, odcinajcej od duchowych, intuicyjnych inspiracji. Podczas wizu alizacji i transu manipulacyjnego przywizywano im ze wszyst kich stron obrczy pasma energii, ktre miay ich czy z umy sami wszystkich czonkw wsplnoty i umoliwiay wzajemne penetrowanie umysw. Odtd Minkowie czuli si jednoci, w kadej chwili czerpali moc i wiedz z umysw caej spoecz noci, ale nie mogli podj adnej niezalenej decyzji. Rozwj i indywidualno nie byy tam moliwe, cho nie bya to spo eczno rwnych (istniaa kasta kapanw). Minkowie byli op tani mani osigania jednoci z ca przyrod i ludzkoci. Wczuwali si w trawy, roliny, zwierzta, kamienie i jednoczyli si z nimi, dostrajajc si do ich wibracji. Usiowali podporzd kowa umysowi wsplnoty przez telepatyczne manipulacje cay wiat oywiony i nieoywiony. Wreszcie stali si jednoci ze sw wysp i wulkanem, ktry wysadzi ich w powietrze. Wielu byych Minkw nosi w sobie poczucie winy za spowodowanie katastrofy, ktra w ich umysach rozrosa si do rozmiarw ko smicznych. Prawdopodobnie wydawao si im, e stali si jed noci z caym kosmosem i wzili za nigo odpowiedzialno, ja ko jego umys. 4. Ludowi zamieszkujcemu ogromne jaskinie amerykaskie zosta o objawione, e oto zbliaj si dzicy najedcy, ktrzy wymor duj wszystkich. Jedynym sposobem na uniknicie haby jest wzajemne wymordowanie si ludu podczas rytualnych obrz dw. Codziennie wic odgrywano transowy rytua mioci i walki. Zawodnikw (kobiet i mczyzn) odurzano, wyposa ano w szpony jaguara przywizane do palcw, po czym na placu, wobec publicznoci zaczynao si erotyczne wabienie. Pu bliczno zachcajcymi rytmicznymi okrzykami i biciem w b benki wprowadzaa par w trans. Pene pikna zaloty powoli przeradzay si w orgi seksualn i wreszcie w morderczy sza, w ktrym jeden z kotw" musia przegra. Jeli nie zosta roz szarpany zbami i pazurami, wrzucano go midzy skorpiony i jadowite pajki, ktre pozbawiay go ycia. Z duchami umar ych utrzymywano kontakt - ywiono je energi i korzystano 175

z ich pomocy. W spoecznoci panowa lk przed ywymi, gdy w kadej chwili kady z nich mg wpa w trans i przedzierz gn si w krwioercz besti. Jednak trans kotw" prowadz cy do mierci w ekstazie seksualnej, by zdaniem wielu bardzo atrakcyjny i podany. 5. Wszyscy, ktrzy trafili do spoecznoci kotw", byli w poprze dnich wcieleniach narkotycznymi bogami". 6. Najwicej zagadek wie si z kosmitami". Najstarsze relacje dotycz planety" Azariela - ywego Boga-krla, do ktrego modlono si przez trzecie oko i ktry w ten sposb wszystko kontrolowa i wszystkich naucza (niektrzy identyfikowali ow planet" z Syriuszem). Mieszkacy krlestwa yli w transie nicoci-pustki i w transie anihilacji. To doprowadzio do katastro fy - prawie wszyscy zostali zniszczeni. Pozostao poczucie winy za spowodowanie kosmicznej katastrofy i czarnej dziury, a tak e tsknota za cudown planet, krc gdzie w kosmosie. Jednak, gdy zrzuca si narkotyczne i transowe blokady wiado moci, wtedy planeta przestaje by urocza, a potem okazuje si, e wcale nie znajdowaa si poza Ziemi. Osoby zwizane z krlestwem Azariela uczestniczyy, w in nych wcieleniach, w rytuaach Izydy i zmartwychwstajcego Ozyrysa - bogw, ktrzy przybyli z kosmosu". Cz z nich bya wtajemniczona w rytuay Dogonw, uwaajcych si za po tomkw przybyszw z Syriusza, a obecnie yjcych w ndzy. (Kapani Dogonw co najmniej poow swego ycia spdzaj w rzeczywistoci astralnej dziki transom i medialnoci). Niektrzy przypomnieli sobie, e byo kilka inwazji kosmi tw" na Ziemi, w ktrych uczestniczyli i z ktrych cign si za nimi rne, czsto wykluczajce si misje kosmiczne" wobec Ziemi i jej mieszkacw. Niektrzy przypominaj sobie nawet nazwy planet, na ktrych mieszkali, ale byy to tylko planety astralne. Myl, e bardzo przejli si wczeniej wit ksig bhaktw, ktra opisuje inkarnacje ludzi na planetach astralnych, i do jej objawie dorzucili swoje. W pewnym zwizku z tybetask czarn tantr pozostaj kosmici", ktrzy przybyli na Ziemi" w zielonych ciaach z misj zniszczenia ludzkoci i s podczeni" pod dusze ko smitw, ktrzy odczekuj, a zwolni si dla nich miejsce na Zie mi, a do tego czasu bd kry w przestrzeni wokziemskiej (zgodnie z buddyjskimi wyobraeniami kr tam arhaci i cze kaj na owiecenie innych istot). Ci kosmici" s produktem pewnego halucynogenu, ktry wprowadza umys w wiado mo pozaziemsk" oraz powoduje silne zatrucie i dezorganiza176

cj systemu energetycznego. Podczas odreagowywania wzorcw narkotycznych i wzorcw zatrucia owi kosmici" emanuj obrzydliwymi, niskimi, nienawistnymi wibracjami. Niektrzy z nich cigle podczaj si do astralu sekty, z ktrej si wywo dz. Tantryczni kosmici" zrealizowali sw misj kosmiczn, wmawiajc swym uczniom w hipnozie, e ci s ich mutanta m i " - nadludmi, stworzonymi z aski i na podobiestwo swych panw, kosmitw, i rni si od ludzi struktur genetyczn. Opornym i nieposusznym wmawiali w hipnozie, e jeli im nie bd suyli, zmieni ich w mapy, bo taka jest wola i moc ko smitw. Najwikszym dzieem misji kosmitw" na Ziemi stao si stworzenie III Rzeszy dla wybranych z udoskonalonej rasy". Obecnie kosmici" s wzywani przez potrzebujcych na ha so SOS - kosmici pomcie". Bywa, e po takim wezwaniu istoty astralne materializuj si w miejscach, gdzie s w stanie pobra du ilo energii yciowej od ludzi. Podobnie dziaaj praktyki nauczane przez twrcw Antrovisu, ktre rwnie umoliwiaj bliskie spotkania z astralnymi kosmitami. Okazuje si, e niektre media naley uwolni od astralnego seksu z ko smitami lub anioami. Zoliwe duchy zawsze znajd sposb, by possa energi od naiwnych i namiesza im w gowach pozornie wartociowymi ideami. Jeszcze niedawno potomkowie kosmitw" z Antrovisu szy kowali si do opuszczenia Ziemi. A poniewa kolejna ewakuacja nie dosza do skutku, przesza pora, by wikszo z nich oprzy tomniaa. Dochodz mnie jednak suchy, e organizacja tylko si przetasowaa, a najlepsi z najlepszych pozostali z nadziej. Praktyki i idee rozwoju duchowego sprowadzaj na manowce wszystkich, ktrzy nie potrafi lub nie chc dostrzec w sobie i w innych obecnoci pierwotnie dobrej i czystej natury, Boskiej istoty, a take tych, ktrzy postrzegaj wiat astralny lub fizyczny jako jedyn rzeczywisto. By moe dziwaczne idee i spoecznoci pocigaj rwnie ciebie? Przecie i obecnie p miliarda ludzi wierzy w tajemn energi komuni zmu! Coraz wicej racjonalnie mylcych czytelnikw ksiek Daenikena dochodzi do wniosku, e jestemy produktem genetycznych ekspery mentw kosmitw. W ostatnim pidziesicioleciu czonkowie kilku grup religijnych popeniali zbiorowe samobjstwa na konto zbliajcego si koca wiata. Jeli fascynuj ci dziwaczne grupy i pseudoowiecajce pogldy, (na przykad ekologizm"), uwolnij si od przekonania, e musisz sta si jednoci z innymi przez fizyczne lub telepatyczne obcowanie z ni mi. Przede wszystkim u w i a d o m sobie, e jeste jednoci z Bogiem 177

i inni te s jednoci z Bogiem. Jeste wic jednoci z innymi tylko poprzez jedno z Bogiem. Gdy przestaniesz od innych da i oczeki wa czegokolwiek, a otworzysz si na Boga, wtedy nie dostaniesz od innych niczego poza mioci. Warto?

Epilog
Jeli chcesz skorzysta z tej ksiki, przede wszystkim nie prbuj ro bi tego, czego na razie nie rozumiesz. Po jakim czasie praktyk wstp nych i bardziej zaawansowanych wszystko stanie si dla ciebie jasne. Droga do owiecenia jest otwarta tylko dla tych, ktrzy maj inten cj owiecenia si, ktrych nie satysfakcjonuje to, czym zajmowali si dotychczas, i maj odwag pj ku lepszemu, cho nieznanemu. Aby wkroczy na drog do owiecenia, trzeba dorosn psychicz nie i mentalnie, trzeba umie zaakceptowa wewntrzn przemian i mie intencj poznawania rzeczywistoci (podczas gdy wikszo ludzi ma intencj przekonywania, e maj racj i e ich wyobraenia s su szne - a im wyszy poziom intelektualny, tym wicej wyobrae). Na drodze do owiecenia jogin musi przej po kolei pi cieek (dziki praktykowaniu w poprzednich wcieleniach, mona ju mie kil ka z nich za sob): 1. Gromadzenia, na ktrej gromadzi si zasug karmiczn (czyste intencje, dobre uczynki) oraz mdro (poprzez suchanie, czyta nie i rozmylanie). 2. Zastosowania, na ktrej adept stosuje to, co wczeniej zgroma dzi, do bezporedniego dowiadczania rzeczywistoci (w medy tacji na rzeczywisto lub nieobecno ego) oraz nadal gromadzi zasug i wiedz. 3. Widzenia, na ktrej adept dowiadcza bezporedniego wgldu w pustk (pust natur wiata i ego) za pomoc medytacji i kontemplacji. 4. Medytacji, na ktrej coraz wyraniejsza wiadomo nieobecno ci (niesubstancjalnoci) ego powoduje rozwj i uwalnianie si od przymusowego dziaania, wynikajcego z karmicznych la d w dowiadcze (wzorcw energetycznych) - szczeglnie przy datna jest wtedy medytacja wykorzeniania. 5. ciek poza praktyk (od ktrej niektrzy chcieliby zaczyna), na ktrej eliminuje wszystkie lady zakodowanych wczeniej wzorcw pragnie i niechci (zwana te ciek ostateczn). Cztery pierwsze cieki s transformacyjne, a ostatnia jest ciek samowyzwolenia. Dobrze jest, gdy wykonujc podstawowe praktyki na waciwej ciece, zaczyna siga ju dalej. Jest jednak niekorzystne, 178

gdy prbuje si rozpocz duchow praktyk od poziomu, do ktrego si nie dojrzao. Skutki zbyt ambitnego podejcia do swych moliwoci s zwykle opakane. Kilka wciele temu byem psychiatr w klinice, do ktrej trafio wiele osb bliskich owiecenia. Brakowao im tylko jedne go - zdrowego stosunku do siebie, czyli czystoci intencji. Z braku miejsca nie opisaem wielu mniej powszechnych bdw w praktykach. Niektre przypadki nie nadaj si zreszt do opisu. Je stem pewien, e przecitny psychiatra dostaby wira, gdyby jego pa cjenci zaczli ujawnia to, co skutecznie odreagowywalimy na sesjach. Wikszo przypadkw popadnicia w bdne praktyki spowodowana bya nisk samoocen, nienawici do siebie, ludzi i Boga, a take pr bami urzeczywistnienia obietnic danych przed wiekami przez Mistrzw magii wiecznego ycia. W ksice podane s przykady rozwizywania problemw zwi zanych z rnymi etapami rozwoju. Nie sigaj do tego, co na razie dla ciebie nie jest osigalne. Aby stosowa medytacj wykorzeniania, trzeba mie do wysok samoocen, wysoki poziom poczucia bezpieczestwa i przebaczenia. Po trzebna te jest w p r a w a w medytacji. Jeli istnieje przypuszczenie, e kto nie jest w peni przytomny i ma tendencje do uciekania w transy i wizje, wtedy powinien wsppracowa z terapeut, ktry go poprowa dzi, udzielajc odpowiednich podpowiedzi. Afirmacje, modlitwy, oczyszczanie intencji, medytacje i testy skoja rze nadaj si dla wszystkich, ktrzy maj cho troch zdrowego roz sdku. Czas powicony na rozwj duchowy nie jest czasem straconym! Czas powicony na rozwj duchowy jest czasem zainwestowanym w mo je bogactwo materialne i duchowe! Wchodzc na duchow ciek, powiniene uporzdkowa swoje zwizki z samym sob, z rodzin i z otoczeniem, a przede wszystkim z Bogiem. Temu winno towarzyszy przyzwyczajanie si do wewntrz nego uspokojenia. Tak zapocztkowany proces rozwoju duchowego b dziesz kontynuowa na wszystkich ciekach. Pamitaj! O twoim mistrzostwie, o twych sukcesach w pracy z sob zadecyduje umiejtne wykorzystanie tych cech i zdolnoci, ktre s najlepiej rozwinite, by dziki nim rozwin i ugruntowa cechy, ktre s sabe. Pamitaj! Zawsze jest sposb na skuteczn ochron przed bd nymi p r a k t y k a m i i manipulacjami ze strony innych. Zawiera si on w czterech punktach: 1. Mie czyste intencje (w tym przebaczy sobie, innym i Bogu). Gdy intencje s czyste, cieka i owoc te s czyste. 179

2. Mie wiadomo wasnej wartoci, szacunku do siebie (jeste Bosk istot!) 3. Mie poczucie bezpieczestwa. 4. Mie wiadomo niewinnoci (twoja natura jest pierwotnie do bra i niewinna). Niech ksika ta jak najlepiej suy oprzytomnieniu wszystkich istot, ktre d do doskonaoci, do owiecenia!

Zalecana literatura:
Ray S., Zwizki mioci. Ray S., Zasuguj, na mio. Ray S., Jedyna dieta, jaka jest. Ustaborowicz B., Nie bjmy si zmian. Hay L. L., Moesz uzdrowi swoje ycie. Moody R., ycie przed yciem. Mandel B., Terapia otwartego serca. Kwiatkowski C, Jak zosta czowiekiem sukcesu? Niwiski S., Ja. Maurey E., Egzorcyzmy. Glower W., Teoria i praktyka huny. Karbo J., Jak zrobi pienidze bdc leniwym. Fisher M, Sekret milionera. de Mello A., Przebudzenie. de Mello A., Sadhana. de Mello A., piew ptaka. Miller A., Mury milczenia. Skynner, Cleese, y i przetrwa w rodzinie. Mc Clung H., Ojcowskie serce Boga. Sherwood K., Uzdrawianie duchowe. Silva J. i Miele P., Samokontrola umysu metod Sihy. Silva J. i Stone R. B., Samouzdrawianie metod Sihy. do L., Poradnik rozwoju duchowego. Tabis E. K. i do L., Rozwijanie zdolnoci parapsychicznych. do L. i sp., Duchowa cieka. Goldsmith ]., Praktykowanie obecnoci.

Wielu ludzi wierzy w istnienie zewntrznych, tajemnych mocy, ktre maj wadz nad ich yciem i losem. Wikszo nie zdaje sobie sprawy z potnych mocy drzemicych w kadym umyle. Nieumiejtne ich uruchomienie moe doprowadzi do cierpie lub samozniszczenia. Niniejsza ksika ujawnia, jak w bezpieczny sposb zaprzc tajemne moce umysu do odnoszenia sukcesw we wszystkich dziedzinach, nawet niezwykych. Poznawanie i przeprogramowywanie wasnego umysu mo e by pasjonujcym zajciem, o czym moesz si przekona, wykonujc wiczenia podczas lektury. Znajdziesz tu wskazw ki i przykady, jak skutecznie radzi sobie z podwiadomoci i korzysta z nadwiadomoci.
*