Vous êtes sur la page 1sur 689

ROLL_NO

0001074001
0001074002
0001074021
0001074022
0001074023
0001074024
0001074025
0001074026
0001074027
0001074028
0001074029
0001074030
0001074031
0001074032
0001074033
0001074034
0001074035
0001074036
0001074037
0001074038
0001074039
0001074040
0001074041
0001074042
0001074043
0001074044
0001074045
0001074046
0001074047
0001074048
0001074049
0001074050

REGN_NO
09-CJH-952
09-CJH-1663
09-CJH-1037
09-CJH-1067
09-CJH-1081
09-CJH-1107
09-CJH-1113
09-CJH-1727
09-CJH-1740
10-CJH-788
09-CJH-1734
09-CJH-966

10-CJH-731
10-CJH-723
10-CJH-738
10-CJH-2024
10-CJH-751
10-CJH-727
10-CJH-739
10-CJH-793
10-CJH-2016
10-CJH-715
10-CJH-714
10-CJH-1865
10-CJH-702
10-CKJ-580
10-CJH-1849
10-CJH-741
10-CJH-802
10-CJH-798

NAME
KUSUM
POONAM RANI
SOMVEER
SURESH
RAJAT SHARMA
DINESH SAINI
ASHISH KUMAR
RAJNISH KASWAN
TARUN PREET
SACHIN KUMAR BISHNOI
SUMIT BHAIRO
ANITA DEVI
VAIBHAV JAIN
AMAN GARG
RAMAN KUMAR
SURAJ
JAGDEEP SHARMA
SANDEEP
SUNIL VERMA
ANIL KUMAR
SAHIL SHARMA
MANDEEP PUNIA
RAVI DUHAN
SONIT
GANESH
LILA KRISHAN
KULDEEP CHAUHAN
SONU KUMAR
SACHIN
VIKASH KUMAR
GAURAV BANSAL
BALJINDER

F_NAME
RAJ KUMAR
BALJEET SINGH
HARI RAM
SINGHRAM
RAVINDER KUMAR SHARMA
SUBHASH SAINI
SURENDER KUMAR
KARAM SINGH
GURVINDER SINGH
KALU RAM
RAGHUBIR SINGH BHIRO
JEET RAM
VIJAY JAIN
PARMOD GARG
RAM NIWAS
RAMNATH
SUBHASH CHANDER
MAHENDER SINGH
KARTAR SINGH
JAIBIR SINGH
SUBHASH SHARMA
SUBHASH PUNIA
RAJBIR DUHAN
SUBHASH CHANDER
JEEVAN LAL
ANAND BANSAL
ATMA RAM CHAUHAN
RAJVIR
DALBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
AVNISH BANSAL
GURMEJ SINGH

SUB1
C101 ABS
C104 ABS
C101 058
C101 045
C101 039
C101 041
C101 039
C101 047
C101 039
C101 056
C101 035
C101 RLA
C101 RLA
C101 RLA
C101 039
C101 044
C101 035
C101 058
C101 047
C101 009F
C101 009F
C101 035
C101 024F
C101 035
C101 035
C101 041
C101 035
C101 053
C101 035
C101 045
C101 053
C101 047

SUB2
C102 ABS
C105 ABS
C102 046
C102 050
C102 039
C102 046
C102 039
C102 035
C102 035
C102 052
C102 043
C102 RLA
C102 RLA
C102 RLA
C102 040
C102 056
C102 061
C102 054
C102 080
C102 078
C102 063
C102 077
C102 086
C102 060
C102 037
C102 038
C102 062
C102 048
C102 037
C102 043
C102 052
C102 041

SUB3
C103 ABS
C106 RLA
C103 057
C103 038
C103 039
C103 051
C103 055
C103 035
C103 063
C103 056
C103 047
C103 RLA
C103 RLA
C103 RLA
C103 044
C103 042
C103 047
C103 052
C103 056
C103 059
C103 040
C103 061
C103 042
C103 066
C103 069
C103 052
C103 035
C103 076
C103 068
C103 061
C103 041
C103 035

SUB4
C104 ABS
C104 041
C104 049
C104 056
C104 035
C104 053
C104 041
C104 049
C104 050
C104 045
C104 RLA
C104 RLA
C104 RLA
C104 037
C104 035
C104 040
C104 058
C104 044
C104 035
C104 035
C104 035
C104 043
C104 039
C104 043
C104 047
C104 043
C104 046
C104 035
C104 035
C104 059
C104 051

SUB5
C105 ABS

SUB6
C106 ABS

RESULT
RLA
RLA
C105 048 C106 062
0312
C105 043 C106 060
0285
C105 035 C106 050
0258
C105 035 C106 054
0262
C105 043 C106 050
0279
C105 045 C106 063
0266
C105 035 C106 057
0278
C105 035 C106 061
0310
C105 048 C106 047
0265
C105 RLA C106 RLA
RLA
C105 RLA C106 RLA
RLA
C105 RLA C106 RLA
RLA
C105 069 C106 053
0282
C105 040 C106 050
0267
C105 039 C106 046FT FAIL
C105 042 C106 062
0326
C105 045 C106 073
0345
C105 047 C106 053
FAIL
C105 028F C106 052
FAIL
C105 045 C106 051
0304
C105 038 C106 063
FAIL
C105 038 C106 062
0300
C105 048 C106 049
0281
C105 042 C106 056
0276
C105 032F C106 057
FAIL
C105 046 C106 057
0326
C105 041 C106 053
0269
C105 045 C106 055
0284
C105 053 C106 063
0321
C105 053 C106 052
0279

0001074051
0001074052
0001074053
0001074054
0001074055
0001074056
0001074057
0001074058
0001074059
0001074060
0001074061
0001074062
0001074063
0001074064
0001074065
0001074066
0001074067
0001074068
0001074069
0001074070
0001074071
0001074072
0001074073
0001074074
0001074075
0001074076
0001074077
0001074078
0001074079
0001074080
0001074081
0001074082
0001074083

10-CJH-756
10-CJH-746
10-CJH-1847
10-CJH-774
10-CJH-676
10-CJH-795
10-CJH-803
10-CJH-797
10-CJH-781
10-CJH-1860
10-CJH-789
10-CJH-1863
10-CJH-753
10-CJH-791
10-CJH-790
10-CJH-705
10-CJH-1859
10-CJH-711
10-CJH-763
10-CJH-771
10-CJH-1878
10-CJH-1887
10-CJH-1902
10-CJH-684
10-CJH-809
10-CJH-834
10-CJH-830
10-CJH-686
10-CJH-1900
10-CJH-1890
10-CJH-838
10-CJH-1882
10-CJH-812

KULDEEP
VIKRAM
SUKHVINDER KUMAR
SONU KUMAR
MANISHA
SATISH KUMAR
SOMVEER
PAWAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
MANDEEP DUDI
SURESH KUMAR
JAIDEEP SINDHU
SHAKTI SINGH
RAVI
ASHISH
SANDEEP KUMAR
SACHIN DANGI
BALENDER
PALVINDER
KRISHAN KUMAR
JAIDEEP SINGH
AJAY KUMAR
SHUBHAM
RENU
KRISHAN
VINOD KUMAR
SHARWAN KUMAR
SARITA
RAHUL
DINESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
RAHUL SAVANT
NAVEEN

HOSHIYAR SINGH
SULTAN SINGH
BHAL SINGH
SATBIR SINGH
KARAN SINGH
BALBIR SINGH
ROSHAN LAL
OM PARKASH
JAI SINGH
AMAR SINGH DUDI
RAGHUVIR SINGH
TARA CHAND
DALIP SINGH
SUBHASH CHANDER
RAJESH
SAMUNDER SINGH
WAZIR SINGH
LALMAN
SUKHBIR
RANDHIR SINGH
MANJIT SINGH
ASHOK KUMAR
SUBHASH CHANDER
AJMER SINGH
KARAMBIR
RAMESH CHANDER
SADHU RAM
ISHWAR SINGH
MANGE RAM
RAJBIR SINGH
SAMOONDAR SINGH
AJMER SINGH SAVANT
VIJAY SINGH

C101 035
C101 035
C101 042
C101 039
C101 045
C101 035
C101 036
C101 052
C101 042
C101 039
C101 052
C101 063
C101 038
C101 048
C101 044
C101 038
C101 050
C101 036
C101 035
C101 035
C101 051
C101 039
C101 037
C101 049
C101 044
C101 035

C102 048
C102 073
C102 024F
C102 060
C102 042
C102 051
C102 050
C102 053
C102 044
C102 029F
C102 054
C102 056
C102 066
C102 083
C102 070
C102 050
C102 093
C102 066
C102 069
C102 035
C102 040
C102 052
C102 063
C102 082
C102 041
C102 039

C103 051
C103 074
C103 060
C103 046
C103 066
C103 039
C103 045
C103 051
C103 058
C103 058
C103 060
C103 048
C103 047
C103 080
C103 058
C103 049
C103 052
C103 054
C103 053
C103 045
C103 035
C103 046
C103 068
C103 073
C103 045
C103 035

C104 047
C104 035
C104 048
C104 035
C104 041
C104 043
C104 049
C104 046
C104 035
C104 035
C104 043
C104 060
C104 037
C104 051
C104 040
C104 038
C104 051
C104 038
C104 041
C104 044
C104 043
C104 049
C104 055
C104 055
C104 041
C104 040

C105 054
C105 049
C105 035
C105 045
C105 035
C105 042
C105 073
C105 036
C105 039
C105 040
C105 059
C105 041
C105 031F
C105 040
C105 040
C105 049
C105 042
C105 046
C105 040
C105 038
C105 035
C105 035
C105 050
C105 035
C105 042
C105 064

C106 063
C106 067
C106 059
C106 056
C106 057
C106 062
C106 059
C106 055
C106 052
C106 053
C106 062
C106 065
C106 063
C106 063
C106 053
C106 065
C106 062
C106 048
C106 061
C106 045FT
C106 053
C106 058
C106 061
C106 055
C106 060
C106 061

C101 036
C101 039
C101 041
C101 051
C101 026F
C101 035

C102 035
C102 038
C102 043
C102 043
C102 057
C102 049

C103 048
C103 057
C103 043
C103 035
C103 046
C103 035

C104 051
C104 044
C104 045
C104 045
C104 035
C104 044

C105 047
C105 035
C105 037
C105 035
C105 042
C105 045

C106 058
C106 056
C106 051
C106 062
C106 052
C106 054

0298
0333
FAIL
0281
0286
0272
0312
0293
0270
FAIL
0330
0333
FAIL
0365
0305
0289
0350
0288
0299
FAIL
0257
0279
0334
0349
0273
0274
ABSENT
0275
0269
0260
0271
FAIL
0262

0001074084
0001074085
0001074086
0001074087
0001074088
0001074089
0001074090
0001074091
0001074092
0001074093
0001074094
0001074095
0001074096
0001074097
0001074098
0001074099
0001074100
0001074101
0001074102
0001074103
0001074104
0001074105
0001074106
0001074107
0001074108
0001074109
0001074110
0001074111
0001074112
0001074113
0001074114
0001074115
0001074116

10-CJH-1870
10-CJH-845
10-CJH-845
10-CJH-846
10-CJH-848
10-CJH-1902
10-CJH-815
10-CJH-1904
10-CJH-842
10-CJH-1871
10-CJH-820
10-CJH-2017
10-CJH-811
10-CJH-839
10-CJH-747
10-CJH-1857
09-CJH-1056
09-GNH-303
09-CJH-1902
09-CJH-1701
09-CJH-1670
09-CJH-1098
09-CJH-1046
09-CJH-1737
09-CJH-1064
09-CJH-1053
09-CJH-1014
09-CJH-1102
09-CJH-1057
09-CJH-1725
09-CJH-1047
09-CJH-1697
09-CJH-1017

ASHISH DHULL
VIKRAM SINGH
PARDEEP
SANDEEP
RAJESH KUMAR
YATIN MEHTA
JAGDEEP LOHAN
PARIKSHIT
BRAHM DEV
SUMEET BALODA
SURESH KUMAR
MANDEEP GOYAL
SUMIT KUMAR
ANIL KUMAR
VED PRAKASH
PANKAJ
RAVI KUMAR
MUKESH SAINI
CHANDER KANT
RINKU SINGH
POONAM PUNIA
GOURAV
DEEPAK KUMAR
SUNNI POONIA
PARVEEN KUMAR
PARVEEN SAINI
NARENDER SAINI
ANIL
AAKASH DHARIWAL
NARESH KUMAR
AMAN SINGH
RAHUL
SANDEEP KANGRA

DALBIR SINGH DHULL


RAM PARSAD
SHAMSHER SINGH
SATBIR SINGH
RAM KUMAR
PURAN CHAND MEHTA
RAM KUMAR
HARIOM KAUSHIK
DEEWAN SINGH
RAMESH BALODA
RAJ KUMAR
RAM MURTI
RANVIR SINGH
LILU RAM
SHYOPAL
SHER SINGH
BAJRANG LAL
PRITHVI SINGH SAINI
RAM KISAN SAHRMA
SATPAL SINGH
KRISHANA PUNIA
BISHAMBER
AZAD SINGH
VIJAY SINGH
MANI RAM
MAHABIR SAINI
LAXMAN SAINI
RAJESH
RAJKUMAR
VIJAY KUMAR
SATBIR SINGH
RAMPHAL
RAMKISHAN

C101 042
C101 046
C101 039
C101 035
C101 044
C101 037
C101 039
C101 042
C101 048
C101 035
C101 040

C102 046
C102 046
C102 047
C102 037
C102 080
C102 063
C102 035
C102 058
C102 037
C102 040
C102 076

C103 045
C103 061
C103 056
C103 048
C103 035
C103 068
C103 035
C103 046
C103 040
C103 038
C103 035

C104 039
C104 035
C104 042
C104 052
C104 041
C104 050
C104 054
C104 035
C104 040
C104 028F
C104 045

C105 043
C105 035
C105 035
C105 043
C105 047
C105 050
C105 041
C105 035
C105 040
C105 043
C105 040

C106 064
C106 056
C106 053
C106 053
C106 060
C106 061
C106 053
C106 041FT
C106 RLA
C106 052
C106 053

C101 059
C101 RLA
C101 041
C101 035
C101 048

C102 057
C102 RLA
C102 042
C102 077
C102 035

C103 038
C103 RLA
C103 049
C103 058
C103 038

C104 051
C104 RLA
C104 046
C104 060
C104 042

C105 035
C105 RLA
C105 033F
C105 046
C105 051

C106 063
C106 RLA
C106 057
C106 062
C106 056

C101 040
C101 044
C101 052
C101 050
C101 045
C101 035
C101 053
C101 046
C101 039
C101 038
C101 047
C101 035
C101 046
C101 057
C101 046

C102 059
C102 064
C102 077
C102 061
C102 035
C102 041
C102 048
C102 035
C102 071
C102 035
C102 035
C102 039
C102 073
C102 061
C102 042

C103 059
C103 041
C103 048
C103 040
C103 035
C103 045
C103 062
C103 052
C103 045
C103 036
C103 041
C103 041
C103 035
C103 049
C103 059

C104 037
C104 052
C104 045
C104 051
C104 043
C104 033F
C104 040
C104 051
C104 035
C104 044
C104 041
C104 048
C104 040
C104 041
C104 051

C105 044
C105 037
C105 041
C105 040
C105 038
C105 039
C105 047
C105 035
C105 035
C105 036
C105 039
C105 030F
C105 050
C105 035
C105 040

C106 049
C106 051
C106 069
C106 058
C106 062
C106 052
C106 060
C106 058
C106 056
C106 060
C106 057
C106 053
C106 055
C106 059
C106 065

0279
0279
0272
0268
0307
0329
0257
FAIL
RLA
FAIL
0289
ABSENT
0303
RLA
FAIL
0338
0270
ABSENT
0288
0289
0332
0300
0258
FAIL
0310
0277
0281
0249
0260
FAIL
0299
0302
0303

0001074117
0001074118
0001074119
0001074120
0001074121
0001074122
0001074201
0001074202
0001074203
0001074204
0001074205
0001074206
0001074207
0001074208
0001074209
0001074210
0001074211
0001074212
0001074213
0001074214
0001074215
0001074216
0001074217
0001074218
0001074219
0001074220
0001074221
0001074222
0001074223
0001074224
0001074225
0001074226
0001074227

09-CJH-1031
09-CJH-1708
09-CJH-952
09-CJH-1663
0-CJH-1716
09-CJH-1030
09-DNH-1757
09-DNH-982
09-DNH-993
09-DNH-987
10-DNH-1393
10-DNH-1392
10-DNH-1571
10-DNH-1380
10-DNH-1988
10-GCA-575
10-GCA-490
10-DNH-1326
10-DNH-1352
10-DNH-1324
10-DNH-1379
10-DNH-1366
10-DNH-1387
10-DNH-1913
10-DNH-1394
10-DNH-1395
10-DNH-1388
10-DNH-1368
10-DNH-1505
10-DNH-1367
10-DNH-1389
10-DNH-1955

SURENDER
YASHWANT DUBEY
KUSUM
POONAM RANI
DEEPAK
VISHAL MOHAN
GOURAV NAGPAL
PARVEEN SAINI
GAURAV CHHABRA
PARVEEN KUMAR
NEERAJ SAINI
PAWAN KUMAR
NEERAJ GUPTA
RAJNISH
PRIYANKA MANGAL
ASHWANI GOYAL
ASHISH BANSAL
SUNIL
RAHUL KUMAR
DHARSHAN KUMAR
ROHTASH
SURESH KUMAR
JAGAN NATH
NEERAJ SHARMA
SANJEEV DHANIA
AMIT
PAWAN KUMAR
MANJEET SINGH
NARESH
SAHIL GROVER
MUKESH GARG
MUKESH KUMAR
AKASH JAIN

KRISHAN GOPAL
GIRISH CHANDER DUBEY
RAJ KUMAR
BALJEET SINGH
RAMPAL
KAPEESH MOHAN
RAMESH NAGPAL
KALI RAM SAINI
ASHWANI KUMAR
SUBE SINGH
RAMAVTAR
RAN SINGH
PARVEEN KUMAR
YOGENDER SHARMA
SATISH MANGAL
RAM NIWAS
SHIV KUMAR
RAJBIR SINGH
PREM CHAND
AMAR LAL
BALRAJ
DALIP SINGH
JUNAS TIRKI
MAHAVIR SHARMA
SHAMSHER SINGH
BALJEET SINGH
RAMKUMAR
BHOOP SINGH
VIJENDER
BHIM SAIN GROVER
BHARAT RAM GARG
CHANDER PAL
ANIL JAIN

C101 044
C101 045
C101 ABS
C104 046
C102 056
C102 056
C101 051
C101 045
C101 056
C101 040

C102 035
C102 074
C102 ABS
C105 064
C104 044
C103 059
C102 050
C102 062
C102 069
C102 063

C103 046
C103 065
C103 ABS
C106 RLA

C104 054
C104 041
C104 053

C105 039
C105 035
C105 070

C106 056
C106 060
C106 RLA

C104 059
C103 046
C103 037
C103 037
C103 042

C105 061
C104 044
C104 040
C104 059
C104 038

C106 RLA
C105 045
C105 035
C105 036
C105 028F

C106 061
C106 050
C106 064
C106 050

C101 037
C101 044
C101 043
C101 053
C101 049
C101 ABSF
C101 037
C101 037
C101 037
C101 047
C101 037
C101 037
C101 RLA
C101 035
C101 RLA
C101 035
C101 042
C101 035
C101 035
C101 042
C101 045
C101 055

C102 035
C102 056
C102 072
C102 037
C102 035
C102 041
C102 050
C102 ABSF
C102 048
C102 035
C102 039
C102 058
C102 RLA
C102 047
C102 RLA
C102 048
C102 047
C102 042
C102 039
C102 047
C102 047
C102 042

C103 049
C103 038
C103 038
C103 063
C103 052
C103 053
C103 035
C103 ABSF
C103 039
C103 038
C103 025F
C103 043
C103 RLA
C103 044
C103 RLA
C103 038
C103 042
C103 047
C103 035
C103 038
C103 035
C103 040

C104 040
C104 070
C104 038
C104 042
C104 048
C104 ABSF
C104 043
C104 046
C104 035
C104 038
C104 041
C104 038
C104 RLA
C104 041
C104 RLA
C104 043
C104 035
C104 025F
C104 043
C104 012F
C104 038
C104 045

C105 043
C105 052
C105 029F
C105 045
C105 037
C105 004F
C105 035
C105 026F
C105 035
C105 039
C105 035
C105 035
C105 RLA
C105 045
C105 RLA
C105 044
C105 037
C105 037
C105 037
C105 056
C105 037
C105 040

C106 049
C106 067
C106 056
C106 062
C106 054
C106 053
C106 048
C106 051
C106 047
C106 053
C106 052
C106 046
C106 RLA
C106 049
C106 RLA
C106 046
C106 058
C106 058
C106 053
C106 057
C106 058
C106 049

0274
0320
RLA
RLA
RLA
RLA
0297
0269
0321
FAIL
ABSENT
0253
0327
FAIL
0302
0275
FAIL
0248
FAIL
0241
0250
FAIL
0257
RLA
0261
RLA
0254
0261
FAIL
0242
FAIL
0260
0271

0001074228
0001074229
0001074230
0001074231
0001074232
0001074233
0001074234
0001074235
0001074236
0001074237
0001074238
0001074239
0001074240
0001074241
0001074242
0001074243
0001074244
0001074245
0001074246
0001074247
0001074248
0001074249
0001074250
0001074251
0001074252
0001074253
0001074254
0001074255
0001074256
0001074301
0001074302
0001074303
0001074304

10-DNH-1958
10-DNH-1390
10-DNH-1375
10-DNH-1967
10-DNH-1892
10-DNH-1329
10-DNH-1316
10-DNH-1327
10-DNH-1932
10-DNH-1439
10-DNH-1320
10-DNH-1328
10-DNH-1954
10-DNH-1423
10-DNH-1996
10-DNH-1348
10-DNH-1401
10-DNH-1428
09-DNH-915
09-DNH-965
09-DNH-988
09-DNH-1672
09-DNH-1747
10-DNH-1356
10-DNH-1436
10-DNH-1956
10-DNH-1426
10-DNH-2091
10-DNH-1430
09-FH-415
09-FH-430
09-FH-465
09-FH-703

SHUBHAM SINGLA
RAVI
KULDEEP SINGH
SUMIT SAROYA
ASHISH GARG
YOGESH
DEVENDER
AJAY
ANU
MAYANK
LAVDEEP
AMIT KUMAR
GOURAV CHOPRA
VIPIN KUMAR
RISHABH
PANKAJ
ANIL KUMAR
NAVEEN
PARVEEN KUMAR
KRISHAN KUMAR
SANDEEP SINGH
SACHIN PAHOJA
VIKRAM VERMA
ANUJ SAINI
ANUBHUTI
CHETAN GOYAL
MANOJ
AKSHAY JAIN
RAVI ASIJA
REETU
PREETI
RACHNA
SONIA

D N SINGLA
SURENDER
RAMBHAGAT
ISHWAR SAROYA
ANIL GARG
ROHTASH SINGH
RAM LAL
INDER JEET
SHIV KUMAR
ASHOK KUMAR
PARDEEP KUMAR
DHARMPAL
SURESH KUMAR
DHARMPAL
RADHEY SHYAM GOEL
HARI SINGH
RAJENDER
SUBHASH
DHARMBIR
BHAWANI DEV
RANJEET SINGH
RAJKUMAR PAHOJA
PARDEEP KUMAR
NARENDER
SANDEEP MINDA
MANI RAM GOYAL
RATAN SINGH
AJAY KUMAR JAIN
SANJEEV KUMAR
JASMER SINGH
RANG BAHADUR YADAV
MOHAN LAL
LEELA KIAISHNA

C101 040
C101 036
C101 035
C101 036

C102 037
C102 038
C102 060
C102 057

C103 045
C103 052
C103 036
C103 035

C104 043
C104 037
C104 033F
C104 037

C105 043
C105 042
C105 025F
C105 038

C106 052
C106 046
C106 051
C106 049

C101 035

C102 058

C103 041

C104 040

C105 029F C106 058

C101 037
C101 040
C101 047
C101 057
C101 042
C101 046
C101 039
C101 038
C101 033F
C101 044
C101 035
C101 ABSF
C101 050
C101 037
C101 040

C102 074
C102 039
C102 065
C102 008F
C102 037
C102 066
C102 041
C102 019F
C102 045
C102 040
C102 052
C102 054
C102 038
C102 038
C102 062

C103 035
C103 059
C103 050
C103 035
C103 021F
C103 044
C103 051
C103 070
C103 029F
C103 046
C103 057
C103 038
C103 045
C103 037
C103 041

C104 035
C104 040
C104 036
C104 063
C104 037
C104 038
C104 042
C104 042
C104 037
C104 037
C104 048
C104 038
C104 043
C104 052
C104 042

C105 043
C105 041
C105 043
C105 037
C105 028F
C105 042
C105 046
C105 040
C105 013F
C105 039
C105 044
C105 029F
C105 035
C105 028F
C105 035

C106 054
C106 052
C106 052
C106 051
C106 047
C106 050
C106 054
C106 054
C106 047
C106 056
C106 047
C106 061
C106 068
C106 048
C106 051

C101 057

C102 070

C103 060

C104 038

C105 035

C106 063

C101 035
C101 040
C101 035
C101 035
C101 054
C101 053
C101 039

C102 042
C102 072
C102 055
C102 045
C102 056
C102 059
C102 063

C103 055
C103 076
C103 043
C103 048
C103 056
C103 060
C103 035

C104 037
C104 035
C104 037
C104 058
C104 056
C104 052
C104 037

C105 039
C105 043
C105 037
C105 046
C105 050
C105 038
C105 037

C106 046
C106 055
C106 049
C106 054
C106 048
C106 062
C106 054

0260
0251
FAIL
0252
ABSENT
FAIL
ABSENT
0278
0271
0293
FAIL
FAIL
0286
0273
FAIL
FAIL
0262
0283
FAIL
0279
FAIL
0271
ABSENT
ABSENT
0323
P-R-S
0254
0321
0256
0286
0320
0324
0265

0001074305
0001074306
0001074307
0001074308
0001074309
0001074310
0001074311
0001074312
0001074313
0001074314
0001074315
0001074316
0001074317
0001074318
0001074319
0001074320
0001074321
0001074322
0001074323
0001074324
0001074325
0001074326
0001074327
0001074328
0001074329
0001074330
0001074331
0001074332
0001074333
0001074334
0001074401
0001074421
0001074422

10-DNH-1416
10-FH-397
10-FH-405
10-FH-411
10-FH-416
10-FH-422
10-FH-433
10-FH-435
10-FH-437
10-FH-441
10-FH-442
10-FH-445
10-FH-451
10-FH-453
10-FH-454
10-FH-458
10-FH-459
10-FH-472
10-FH-475
10-FH-476
10-FH-479
10-FH-481
10-FH-489
10-FH-504
10-FH-512
10-FH-520
10-FH-615
10-FH-450
10-FH-627
09-FH-446
09-GH-887
10-GH-29
10-GH-54

NEETU VERMA
ANITA
REKHA
UMA RANI
SONIA
RINKU PANGHAL
SONU
POOJA RANI
BHAWANA
RITU RANI
RENU NARU
SHALU
NIRMLA DEVI
HARDEEP KAUR
SANTOSH
MAMTA RANI
SEEMA
RENU BALA
DEEPALI
NISHA KHAN
SUMAN RANI
PRIYNKA SHARMA
NISHU
SONIA
ASHA
VEENA BHARTI
POOJA SHARMA
PINKY SHARMA
ANJALI NARANG
MANGESH SHARMA
ARUN KUMAR
HAPPY
GORVE GROVER

SATYWAN VERMA
SITA RAM
MAHENDER SINGH
MAHESHWAR MANDAL
RAJENDER SINGH
KULDEEP PANGHAL
RAMDEV
SURESH KUMAR
OMPARKASH
JITENDER SINGH
SHAMSHER SINGH
DESRAJ KHURANA
CHUNNI LAL
RAVINDER SINGH
VEDPAL
MOHAN LAL
BALWANT SINGH
BULLA RAM
AJAY JAIN
SULTAN KHAN
RAMESH KUMAR
RAHINDER SHARMA
RAJENDER KHURANA
AZAD SINGH
TAYAL
SUNIL SINGH
BR SHARMA
JAGBIR SHARMA
KISHORI LAL NARANG
DHARMPAL SHARMA
RAM AVTAR
JAWAHAR LAL NEHRU
ASHOK GROVER

C101 037
C101 062
C101 049
C101 050
C101 055
C101 038
C101 040
C101 045
C101 048
C101 035
C101 036
C101 041
C101 048
C101 051
C101 044
C101 061
C101 052
C101 038
C101 035
C101 040
C101 041
C101 054
C101 051
C101 043
C101 054
C101 052
C101 063
C101 056
C101 047

C102 065
C102 063
C102 051
C102 038
C102 048
C102 056
C102 050
C102 038
C102 037
C102 064
C102 046
C102 042
C102 061
C102 049
C102 014F
C102 024F
C102 057
C102 011F
C102 041
C102 041
C102 007F
C102 024F
C102 013F
C102 006F
C102 033F
C102 035
C102 031F
C102 039
C102 035

C103 038
C103 058
C103 054
C103 035
C103 049
C103 035
C103 035
C103 052
C103 042
C103 035
C103 035
C103 035
C103 041
C103 028F
C103 039
C103 035
C103 089
C103 035
C103 035
C103 024F
C103 035
C103 045
C103 050
C103 027F
C103 044
C103 035
C103 039
C103 041
C103 045

C104 025F
C104 069
C104 055
C104 049
C104 055
C104 037
C104 058
C104 053
C104 035
C104 035
C104 047
C104 042
C104 051
C104 038
C104 053
C104 052
C104 049
C104 042
C104 055
C104 038
C104 036
C104 040
C104 054
C104 037
C104 054
C104 035
C104 036
C104 063
C104 036

C105 037
C105 035
C105 035
C105 052
C105 063
C105 070
C105 028F
C105 047
C105 041
C105 044
C105 040
C105 035
C105 041
C105 058
C105 027F
C105 054
C105 035
C105 043
C105 037
C105 035
C105 048
C105 048
C105 052
C105 039
C105 040
C105 011F
C105 035
C105 ABSF
C105 022F

C106 056
C106 057
C106 056
C106 053
C106 052
C106 057
C106 057
C106 057
C106 049
C106 053
C106 051
C106 056
C106 052
C106 065
C106 058
C106 063
C106 050
C106 051
C106 057
C106 053
C106 053
C106 059
C106 063
C106 052
C106 055
C106 052
C106 058
C106 050
C106 056

C102 016
C101 058
C101 035

C104 050
C102 073
C102 056

C103 061
C103 050

C104 054
C104 042

C105 041
C105 062

C106 050
C106 063

FAIL
0344
0300
0277
0322
0293
FAIL
0292
0252
0266
0255
0251
0294
FAIL
FAIL
FAIL
0332
FAIL
0260
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
RLA
0337
0308

0001074423
0001074424
0001074425
0001074426
0001074427
0001074428
0001074429
0001074430
0001074431
0001074432
0001074433
0001074434
0001074435
0001074436
0001074437
0001074438
0001074439
0001074440
0001074441
0001074442
0001074443
0001074444
0001074445
0001074446
0001074447
0001074448
0001074449
0001074450
0001074451
0001074501
0001074521
0001074522
0001074523

10-GH-62
10-GH-75
10-GH-110
10-GH-111
10-GCA-606
10-GCA-604
10-GBK-5
10-GBK-33
10-NH-177
10-NH-208
10-NH-280
10-GCA-660
10-GCA-663
10-GCA-637
10-GCA-592
10-GCA-523
10-GCA-634
10-GH-108
09-GH-836
09-GH-819
10-GH-103
09-GH-954
09-GBK-269
09-GH-967
09-GH-798
09-GH-952
09-GH-824
09-GBH-373
10-GH-102
09-GWH-381
09-GWH-350
10-GWH-289
09-GWH-363

KULDEEP
DINESH
RANI SAIN
SONIA
ROHIT
MUKESH SHARMA
VINOD KUMARI
HANS RAJ
PARDEEP KUMAR
ARVIND KUMAR
VIKAS
BHARAT BHUSHAN
CHETAN
AJAY KUMAR
GURMESH
GAURAV
SONU KHANNA
SUBHASH
JYOTI
RAVI KUMAR
JONI
SURENDER SINGH
SUNIL KUMAR
RENU BISHNOI
MONIKA
VED PARKASH
VIKRAM
VAIBHAV
PARVEEN KUMAR
AARTI
MEENU RANI
RITU
POOJA YADAV

OM PARKASH
SUKHBIR
RAMESH KUMAR SAIN
GYAN CHAND
DHARMPAL
RAM KUMAR SHARMA
SATBIR SINGH
KIDU RAM
JAI SINGH
SUBEY SINGH
KAPOOR SINGH
RAM SEVAK
VINOD KUMAR
RAM SINGH
BALWANT SINGH
RAJENDER KUMAR
NAFE SINGH
CHARAN SINGH
DEEP KUMAR
ROHTASH KUMAR
ROHTASH
GULAB SINGH
KRISHAN KUMAR
MANGAT RAM
HAWA SINGH
RAJPAL
RAMESH KUMAR
ASHOK KUMAR
SADHU RAM
MANGE RAM
JAGDISH LAL
KALISH
LAL CHAND YADAV

C101 043
C101 053
C101 047
C101 051
C101 022F
C101 035
C101 046
C101 062
C101 046
C101 035
C101 043
C101 047

C102 086
C102 044
C102 009F
C102 035
C102 043
C102 035
C102 049
C102 036
C102 065
C102 025F
C102 RLA
C102 042

C103 057
C103 035
C103 035
C103 035
C103 039
C103 032F
C103 035
C103 053
C103 047
C103 044
C103 036
C103 035

C104 075
C104 062
C104 059
C104 037
C104 043
C104 048
C104 039
C104 035
C104 064
C104 040
C104 041
C104 038

C105 050
C105 041
C105 039
C105 036
C105 035
C105 020F
C105 035
C105 041
C105 035
C105 048
C105 046
C105 ABSF

C106 047
C106 059
C106 057
C106 053
C106 081
C106 056
C106 065
C106 053
C106 057
C106 053
C106 056
C106 ABSF

C101 039
C101 039
C101 042
C101 044
C101 049
C101 050
C101 051
C101 055
C101 035

C102 056
C102 038
C102 005F
C102 004F
C102 010F
C102 012F
C102 043
C102 046
C102 010F

C103 068
C103 029F
C103 039
C103 ABSF
C103 035
C103 046
C103 050
C103 052
C103 046

C104 035
C104 035
C104 049
C104 045
C104 035
C104 056
C104 060
C104 044
C104 066

C105 037
C105 040
C105 041
C105 066
C105 047
C105 057
C105 047
C105 036
C105 039

C106 055
C106 062
C106 053
C106 053
C106 055
C106 049
C106 061
C106 057
C106 054

C101 047
C101 061
C101 RLA
C101 038
C101 054
C103 033

C102 035
C102 072
C102 RLA
C102 005F
C102 068
C105 014

C103 058
C103 059
C103 RLA
C103 035
C103 074
C106 RLA

C104 054
C104 051
C104 RLA
C104 048
C104 062

C105 041
C105 038
C105 RLA
C105 039
C105 055

C106 064
C106 067
C106 RLA
C106 055
C106 057

C101 040
C101 077

C102 073
C102 081

C103 035
C103 056

C104 038
C104 054

C105 036
C105 035

C106 066
C106 055

0358
0294
FAIL
0247
FAIL
FAIL
0269
0280
0314
FAIL
RLA
FAIL
ABSENT
0290
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0312
0290
FAIL
ABSENT
P-R-S
0299
0348
RLA
FAIL
0370
RLA
CANCEL
0288
0358

0001074524
0001074525
0001074526
0001074527
0001074528
0001074529
0001074530
0001074531
0001074532
0001074533
0001074534
0001074535
0001074536
0001074537
0001074538
0001074539
0001074540
0001074541
0001074542
0001074543
0001074544
0001074545
0001074601
0001074602
0001074603
0001074604
0001074605
0001074606
0001074607
0001074608
0001074609
0001074610
0001074611

09-GWH-406
10-GWH-272
10-GWH-276
10-GWH-284
10-GWH-287
10-GWH-301
10-GWH-313
10-GWH-320
10-GWH-362
10-GWH-421
10-GWH-285
10-GWH-290
10-GWH-300
10-GWH-318
10-GWH-324
10-GWH-334
10-GWH-335
10-GWH-310
09-GWH-402
10-GWH-288
09-GWH-412
09-GWH-413
09-SDH-580
09-SDH-619
09-SDH-645
09-SDH-657
09-SDH-663
09-SDH-669
09-SDH-724
10-SDH-404
10-SDH-410
10-SDH-449
10-SDH-483

MANISHA
RAMPATI
CHITRA
SANDHYA
POONAM YADAV
PUSHP LATA
PRITI
MEENAKSHI
RITU RANI
RITU SHERAWAT
MOHINI
SWEETY
NEELAM
SAMTA MEHTA
SHALLU
JYOTI
POONAM
KUSUM SHARMA
KIRAN
ANJU
RINKU
KAVITA
VIJETA
BABLI
JYOTI YADAV
CHINKEY
DEEPIKA
SUMAN LATA
SAVITA
DEEPIKA
SEEMA RANI
HEENA
NISHA

SHERSINGH
SANTLAL
KALICHARAN
OM PRAKASH
YAGHDUTT
PAWAN KUMAR
RAJ KUMAR
JUGBIR SINGH
MAHENDER SINGH
RAJENDER KUMAR
KAILASH CHAND SAINI
RAJ KUMAR
SURESH KUMAR
SUDERSHAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
VIJAY
SHAMSHER SINGH
RAMDHARI
RAJPAL
MANGTU RAM
BHIM SINGH
RAVINDER SINGH
SATISH KUMAR
UDAYBHAN
RANDHIR SINGH
RAJ KUMAR
SITA RAM
AJIT SINGH
SAJJAN SINGH
RAKESH
SUBHASH CHAND
SHIV KUMAR
PREM KUMAR

C101 050
C101 049
C101 038
C101 035
C101 051
C101 066
C101 037
C101 039
C101 035
C101 039
C101 047
C101 037
C101 064
C101 053
C101 065
C101 035
C101 035
C101 045
C101 RLA
C101 052
C101 044
C101 RLA
C101 RLA
C101 044
C101 RLA
C101 038
C101 035
C101 036
C101 047
C101 040

C102 039
C102 014F
C102 027F
C102 015F
C102 057
C102 053
C102 035
C102 058
C102 041
C102 015F
C102 023F
C102 049
C102 035
C102 045
C102 072
C102 071
C102 051
C102 035
C102 RLA
C102 073
C102 016F
C102 RLA
C102 RLA
C102 007F
C102 RLA
C102 036
C102 043
C102 039
C102 057
C102 039

C103 024F
C103 049
C103 036
C103 035
C103 035
C103 037
C103 048
C103 035
C103 045
C103 045
C103 036
C103 035
C103 028F
C103 036
C103 050
C103 060
C103 050
C103 035
C103 RLA
C103 057
C103 053
C103 RLA
C103 RLA
C103 047
C103 RLA
C103 035
C103 035
C103 035
C103 042
C103 060

C104 051
C104 035
C104 042
C104 036
C104 035
C104 047
C104 040
C104 055
C104 035
C104 039
C104 040
C104 031F
C104 038
C104 040
C104 042
C104 039
C104 052
C104 044
C104 RLA
C104 039
C104 035
C104 035
C104 RLA
C104 052
C104 RLA
C104 055
C104 035
C104 035
C104 042
C104 048

C105 039
C105 012F
C105 012F
C105 038
C105 048
C105 047
C105 043
C105 035
C105 035
C105 052
C105 039
C105 021F
C105 036
C105 035
C105 036
C105 037
C105 036
C105 038
C105 RLA
C105 040
C105 042
C105 RLA
C105 038
C105 035
C105 RLA
C105 035
C105 031F
C105 039
C105 RLA
C105 050

C106 056
C106 043FT
C106 067
C106 061
C106 042FT
C106 RLA
C106 070
C106 059
C106 059
C106 060
C106 057
C106 054
C106 074
C106 053
C106 056
C106 070
C106 059
C106 078
C106 RLA
C106 074
C106 058
C106 RLA
C106 RLA
C106 051
C106 RLA
C106 057
C106 057
C106 049
C106 RLA
C106 051

C101 043
C101 040

C102 059
C102 052

C103 035
C103 035

C104 040
C104 048

C105 046
C113 041

C106 057
C114 039

FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
0273
0281
0250
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0262
0321
0312
0283
0275
RLA
0335
FAIL
RLA
RLA
FAIL
RLA
0256
FAIL
0233
RLA
0288
ABSENT
0280
0255

0001074612
0001074613
0001074614
0001074615
0001074616
0001074617
0001074701
0001074702
0001074703
0001074704
0001074705
0001074706
0001074707
0001074708
0001074709
0001074710
0001074711
0001074712
0001074713
0001074714
0001074715
0001074716
0001074717
0001074718
0001074719
0001074720
0001074721
0001074722
0001074723
0001074724
0001074725
0001074726
0001074727

10-SDH-498
10-SDH-508
10-SDH-557
10-SDH-575
09-SDH-652
09-SDH-653
09-NH-445
09-NH-570
09-NH-449
09-NH-444
10-NH-117
10-NH-232
10-NH-239
09-NH-496
09-NH-476
09-NH-481
09-NH-540
09-NH-541
10-NH-95
10-NH-96
10-NH-99
10-NH-100
10-NH-105
10-NH-7
10-NH-109
10-NH-111
10-NH-252
10-NH-112
10-NH-253
10-NH-114
10-NH-120
10-NH-121
10-NH-125

SONIA
TINA
REENU BOORA
RADHA RANI
PALAK
PRIYANKA RANI
ANAND KUMAR
SANDEEP KUMAR
MANJEET
ANIL KUMAR
VIPIN
ANKUR
RAVI BANSAL
AMIT KUMAR
A
GURDEEP
KHUSHAL BHATIA
ANKUSH
AMAN DHAWAN
MOHIT MITTAL
AJAY
DEEPAK KUMAR
SANJEEV KUMAR
ANIL KUMAR
SANJAY
DHARAMJEET
KULDEEP SINGH
NAINA DEVI
AJIT KUMAR
AMERJEET
PRAYANKA BANSAL
ROHIT
DEEPAK
HIMANSHU

ASHOK KUMAR
PARVEEN KUMAR
SURAJ BHAN
RAMPARKASH
OM PARKASH
MADAN LAL
PURAN MAL
RAJBIR SINGH
MAHENDER SINGH
KRISHAN
SATISH KUMAR
NARESH KUMAR
SOHAN LAL
RAJENDER PARSAD
RAMESH KUMAR
MAHESH KUMAR
VINOD KUMAR
NARESH DHAWAN
MAKHAN LAL
ASHOK KUMAR
ROSHAN LAL
RAMESH KUMAR
VIJAY KUMAR
ISHWAR SINGH
VED PARKASH
BALWAN SINGH
KRISHAN LAL
RAM KUMAR
RAMPHAL
RAJENDER BANSAL
KASHMIRI LAL
RADHE SHYAM
SUBHASH KUMAR

C101 055
C101 044
C101 045
C101 042
C101 035
C101 049
C101 RLA
C101 RLA

C102 073
C102 053
C102 041
C102 050
C102 047
C102 046
C102 RLA
C102 RLA

C103 056
C103 046
C103 058
C103 035
C103 035
C103 035
C103 RLA
C103 RLA

C104 035
C104 048
C104 047
C104 038
C104 035
C104 035
C104 RLA
C104 RLA

C105 041
C113 050
C105 044
C105 044
C105 024F
C105 019F
C105 RLA
C115 RLA

C106 041FT
C114 049
C106 043FT
C106 050
C106 058
C106 050
C106 RLA
C116 RLA

C101 040
C101 051
C101 035
C101 035
C101 036
C101 RLA
C101 035

C102 057
C102 045
C102 035
C102 049
C102 036
C102 RLA
C102 035

C103 035
C103 035
C103 046
C103 036
C103 025F
C103 RLA
C103 026F

C104 044
C104 041
C104 042
C104 047
C104 041
C104 RLA
C104 045

C105 041
C105 017F
C105 046
C105 042
C105 038
C105 RLA
C105 040

C106 067
C106 056
C106 072
C106 053
C106 052
C106 RLA
C106 049

C101 049
C101 039
C101 055
C101 035
C101 042
C101 041
C101 050
C101 035
C101 049
C101 035
C101 035
C101 030F
C101 050
C101 031F
C101 038
C101 029F

C102 039
C102 017F
C102 038
C102 054
C102 035
C102 055
C102 039
C102 041
C102 068
C102 041
C102 039
C102 035
C102 076
C102 043
C102 042
C102 035

C103 052
C103 021F
C103 035
C103 035
C103 045
C103 035
C103 029F
C103 050
C103 039
C103 035
C103 046
C103 044
C103 072
C103 035
C103 016F
C103 029F

C104 067
C104 038
C104 042
C104 042
C104 053
C104 042
C104 042
C104 041
C104 035
C104 037
C104 039
C104 028F
C104 050
C104 033F
C104 045
C104 032F

C105 032F
C105 022F
C105 047
C105 043
C105 039
C105 040
C105 034F
C115 042
C115 055
C115 051
C105 035
C115 049
C105 053
C105 029F
C105 012F
C105 038

C106 075
C106 064
C106 057
C106 062
C106 059
C106 053
C106 051
C116 058
C116 051
C116 044
C106 ABSF
C116 023F
C106 057
C106 053
C106 054
C106 051

FAIL
0290
FAIL
0259
FAIL
FAIL
RLA
RLA
CANCEL
0284
FAIL
0276
0262
REP
RLA
FAIL
P-R-S
FAIL
FAIL
0274
0271
0273
0266
FAIL
0267
0297
0243
FAIL
FAIL
0358
FAIL
FAIL
FAIL

0001074728
0001074729
0001074730
0001074731
0001074732
0001074733
0001074734
0001074735
0001074736
0001074737
0001074738
0001074739
0001074740
0001074741
0001074742
0001074743
0001074744
0001074745
0001074746
0001074747
0001074748
0001074749
0001074750
0001074751
0001074752
0001074753
0001074754
0001074755
0001074756
0001074757
0001074758
0001074759
0001074760

10-NH-128
10-NH-130
10-NH-132
10-NH-255
10-NH-136
10-NH-258
10-NH-142
10-NH-147
10-NH-262
10-NH-263
10-NH-162
10-NH-267
10-NH-268
10-NH-165
10-NH-166
10-NH-721
10-NH-170
10-NH-171
10-NH-181
10-NH-182
10-NH-184
10-NH-189
10-NH-190
10-NH-269
10-NH-706
10-NH-272
10-NH-196
10-NH-199
10-NH-205
10-NH-690
10-NH-210
10-NH-215
10-NH-230

GOURAV KUMAR
PRACHIN VERMA
SANDEEP
GORAV SEXENA
DEEPAK BERWAL
VIJAY KUMAR
VINOD KUMAR
MEENU
BANSILAL
PARDEEP KUMAR
TARUN
TARUN GANDHI
ANUP KUMAR
SANDEEP
JYOTI RANI
MOHIT KUMAR
SUNNY KUMAR
VIKAS CHAND
KARMJEET DUHAN
VIJAY
MOHIT KUMAR
SHAMMI KUMAR
SONU
PARMOD
ANIL KUMAR
KRISHAN KUMAR
YOGESH SINGH
NIRAJ KUMAR
AAKASH BANGA
MAHIPAL SINGH
HIMANSHU KUMAR
PARVINA
JAIVIR SINGH

BISHMBER DASS
NAVNEET KUMAR
VIJENDER SINGH
SUNIL SEXENA
BHIM SINGH
RAJBIR SINGH
TARA SINGH
SATISH KUMAR
RAMCHANDER
BHARAT SINGH
MADAN
JAWAHAR LAL GANDHI
KARMBIR SINGH
CHANDER BHAN
HARIRAM
RAJENDER KUMAR
JOGI RAM MITTAL
MAMAN CHAND
KHAJAN SINGH
SATBIR
NARESH KUMAR
SAMSHER SINGH
SURESH KUMAR
AVTAR SINGH
SURESH KUMAR
BALRAJ
MADAN SINGH
RAJENDER SINGH
PATEL KUMAR BANGA
LAXMAN SINGH
SATLAL AHOOJA
FATEH SINGH
RAMPHAL SINGH

C101 039
C101 042
C101 040
C101 038
C101 038
C101 044
C101 043
C101 049
C101 041
C101 042
C101 035
C101 035
C101 038
C101 036
C101 036
C101 RLA
C101 036
C101 041
C101 035
C101 035
C101 052
C101 035
C101 036

C102 042
C102 048
C102 057
C102 047
C102 045
C102 064
C102 045
C102 041
C102 022F
C102 038
C102 039
C102 043
C102 043
C102 048
C102 035
C102 RLA
C102 025F
C102 044
C102 043
C102 ABSF
C102 066
C102 053
C102 026F

C103 047
C103 039
C103 045
C103 044
C103 035
C103 045
C103 036
C103 035
C103 035
C103 041
C103 049
C103 041
C103 027F
C103 026F
C103 041
C103 RLA
C103 018F
C103 050
C103 039
C103 ABSF
C103 050
C103 039
C103 028F

C104 039
C104 039
C104 041
C104 030F
C104 044
C104 035
C104 042
C104 043
C104 035
C104 041
C104 044
C104 035
C104 029F
C104 028F
C104 041
C104 RLA
C104 035
C104 038
C104 035
C104 040
C104 051
C104 032
C104 046

C105 035
C105 017F
C105 035
C105 025F
C105 033F
C105 035
C105 027F
C105 047
C115 041
C115 035
C105 030F
C115 055
C105 025F
C105 045
C115 054
C105 RLA
C105 009F
C105 039
C105 032F
C105 025F
C105 036
C105 045
C105 035

C106 058
C106 057
C106 054
C106 052
C106 056
C106 055
C106 053
C106 060
C116 045
C116 060
C106 054
C116 063
C106 072
C106 054
C116 065
C106 RLA
C106 053
C106 052
C106 059
C106 057
C106 059
C106 RLA
C106 057

C101 048
C101 040
C101 048
C101 036
C101 035
C101 036
C101 037
C101 040
C101 ABSF

C102 054
C102 062
C102 056
C102 060
C102 051
C102 083
C102 055
C102 078
C102 035

C103 039
C103 043
C103 046
C103 036
C103 039
C103 041
C103 043
C103 035
C103 040

C104 040
C104 035
C104 044
C104 035
C104 039
C104 052
C104 040
C104 051
C104 ABSF

C105 044
C105 038
C105 039
C105 057
C115 035
C105 061
C105 024F
C105 050
C105 040

C106 053
C106 050
C106 059
C106 058
C116 048
C106 058
C106 053
C106 066
C106 050

0260
FAIL
0272
FAIL
FAIL
0278
FAIL
0275
FAIL
0257
FAIL
0272
FAIL
FAIL
0272
RLA
FAIL
0264
FAIL
FAIL
0314
RLA
FAIL
ABSENT
0278
0268
0292
0282
0247
0331
FAIL
0320
FAIL

0001074761
0001074762
0001074763
0001074764
0001074765
0001074766
0001074767
0001074768
0001074769
0001074770
0001074771
0001074772
0001074773
0001074774
0001074775
0001074776
0001074777
0001074778
0001074779
0001074780
0001074781
0001074782
0001074801
0001074821
0001074822
0001074823
0001074824
0001074825
0001074826
0001074827
0001074828
0001074829
0001074830

10-NH-226
10-NH-279
10-NH-217
10-NH-710
10-NH-241
10-NH-713
09-NH-552
10-CJH-833
09-NH-544
09-NH-460
09-NH-492
09-NH-431
09-NH-542
09-NH-512
09-NH-689
09-NH-465
10-NH-699
09-MH-480
09-NH-483
09-NH-401
09-NH-458
09-NH-585
09-GCA-99
09-GCA-102
10-GCA-666
10-GCA-602
10-GCA-597
10-GCA-559
10-GCA-571
10-GCA-645
10-GCA-572
10-GCA-567
10-GCA-644

VIKASH
MUKESH
JAIVIR MATHUR
CHANKI
RAKESH SAINI
DHARAMBIR
TINKU
NITIN KUMAR
SUNDEEP KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK SHARMA
SANJAY KUMAR
SURENDER KUMAR
GAURAV
VIKRAM SINGH
SANDEEP
RAJESH SINGH
JYOTI
TRUN KUMAR
DEEPAK
GUNJAN BALA
AKHIL
SAHIL ALLAWADI
SONAM
RICHI GARG
KRISHANA DEVI
LAXMI DEVI
SHIV KUMAR
AKASH KULRIA
SONU
DINESH KUMAR
ROHTASH
JOGINDER SINGH

OM PARKASH
BARU RAM
KARMBIR
ASHOK KUMAR
RADHE SHYAM
JAIPARKASH
DESHRAJ
PREM SINGH
MAHABIR SINGH
SURESH KUMAR
RAGUWAR DAYAL
OM PRAKASH
RAN SINGH
KRISHAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
BAJE SINGH
JAIGOPAL SINGH
MAHENDER SINGH
SOHAN LAL
RAJENDER
JITENDER
SURENDER KUMAR
BALDEV RAJ
PRITAM DHMIJA
MAHESH KUMAR GARG
MADAN LAL
RAM KUMAR
SULTAN SINGH
BALJEET
SATBIR
INDER SINGH
RAJENDER SINGH
DARIA SINGH

C101 041
C101 035
C101 043
C101 040
C101 045
C101 047
C101 053
C101 039
C101 RLA
C101 RLA
C101 056
C101 035
C101 046
C101 RLA
C101 054
C101 026F
C101 RLA
C101 RLA
C101 049
C101 029
C102 088
C103 ABS
C101 053
C101 040
C101 066
C101 037
C101 059
C101 045
C101 044
C101 048
C101 035
C101 041
C101 047

C102 035
C102 RLA
C102 ABSF
C102 059
C102 055
C102 035
C102 064
C102 049
C102 037
C102 RLA
C102 036
C102 040
C102 041
C102 RLA
C102 033F
C102 028F
C102 RLA
C102 RLA
C102 055
C102 ABS
C103 077
C105 053
C102 ABS
C102 041
C102 047
C102 039
C102 041
C102 042
C102 035
C102 024F
C102 035
C102 038
C102 035

C103 038
C103 035
C103 ABSF
C103 039
C103 041
C103 035
C103 063
C103 020F
C103 RLA
C103 RLA
C103 046
C103 036
C103 047
C103 RLA
C103 045
C103 035
C103 RLA
C103 RLA
C103 042
C103 ABS

C104 042
C104 030
C104 040
C104 043
C104 040
C104 047
C104 051
C104 039
C104 RLA
C104 RLA
C104 049
C104 027F
C104 062
C104 RLA
C104 072
C104 047
C104 RLA
C104 RLA
C104 036
C104 ABS

C105 052
C115 053
C115 055
C105 038
C105 036
C105 039
C115 049
C105 045
C105 RLA
C105 RLA
C105 026F
C105 038
C105 025F
C105 RLA
C105 043
C105 037
C105 RLA
C115 RLA
C105 044
C105 032

C106 052
C116 057
C116 ABSF
C106 053
C106 051
C106 063
C116 039
C106 061
C106 RLA
C106 RLA
C106 053
C106 042
C106 060
C106 RLA
C106 054
C106 051
C106 RLA
C116 RLA
C106 049
C106 RLA

C103 ABS
C103 040
C103 035
C103 042
C103 048
C103 055
C103 049
C103 035
C103 069
C103 036
C103 037

C104 026
C104 035
C104 041
C104 050
C104 036
C104 042
C104 035
C104 044
C104 038
C104 055
C104 047

C105 ABS
C105 038
C105 049
C105 043
C105 043
C105 030F
C105 037
C105 050
C105 051
C105 051
C105 055

C106 RLA
C106 055
C106 062
C106 061
C106 058
C106 056
C106 055
C106 053
C106 061
C106 057
C106 069

0260
RLA
FAIL
0272
0268
0266
0319
FAIL
RLA
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
RLA
RLA
0275
RLA
RLA
RLA
RLA
0249
0300
0272
0285
FAIL
0255
FAIL
0289
0278
0290

0001074831
0001074832
0001074833
0001074834
0001074835
0001074836
0001074837
0001074838
0001074839
0001074840
0001074841
0001074842
0001074843
0001074844
0001074845
0001074846
0001074847
0001074848
0001074849
0001074850
0001074851
0001074852
0001074853
0001074854
0001074855
0001074856
0001074857
0001074858
0001074859
0001074860
0001074861
0001074862
0001074863

10-GCA-576
10-GCA-533
10-GCA-626
10-GCA-14
10-GCA-510
10-GCA-534
10-GCA-613
10-GCA-509
10-GCA-519
10-GCA-560
10-GCA-520
10-GCA-497
10-GCA-526
10-GCA-555
10-GCA-527
10-GCA-563
10-GCA-518
10-GCA-578
10-GCA-539
10-GCA-524
10-GCA-503
10-GCA-582
10-GCA-577
10-GCA-893
10-GCA-600
10-GCA-641
10-GCA-891
10-GCA-638
10-GCA-514
10-GCA-561
10-GCA-593
10-GCA-547
10-GCA-586

VIKASH POONIA
SANNI DEYOL
RAJ KUMAR
NEERAJ KUMAR
ANKIT GOYAL
PREM KUMAR
SUSHIL KUMAR
VINOD KUMAR
VAZIR SINGH
VINOD KUMAR
NARENDER
SATISH
VAKIL
NAVEEN KUMAR
ASHOK KUMAR
PRADEEP
KULDEEP SINGH
HAWA SINGH
VIPUL GOYAL
BAJRANG LAL
SUNNEY
MOHIT KUMAR
SANDEEP KUMAR
RINKU SHARMA
HEMANT
DINESH KUMAR
BHARAT BHUSHAN
SURESH KUMAR
CHANDER MOHAN
PARVEEN KUMAR
AJAY KUMAR
SONU SHARMA
DEVENDER KUMAR

RAMPAL
RAJENDER KUMAR
BANWARI LAL
KAMAL SINGH
SHIV KUMAR
SATBIR SINGH
JAGDISH CHANDER
HANUMAN SINGH
RAMMURTI BENIWAL
DEVI LAL SONI
TULSI RAM
NARSI RAM
RICHHPAL
RATTAN LAL
RAMSURAT
RAM SINGH
ROHTASH
BHOOP SINGH
RADHE SHYAM
CHANDER BHAN
SUBHASH CHANDER
ATMA RAM
RANVEER SINGH
MAMRAJ SHARMA
DAYA RAM
NARAYAN SINGH
RAJ KUMAR GOYAL
MANI RAM
SATBIR
OM PARKASH
RAJENDER SINGH
MOHAN LAL SHARMA
JOGINDER SINGH

C101 035
C101 042
C101 035
C101 RLA
C101 048
C101 035
C101 039
C101 038
C101 039
C101 039
C101 043
C101 046

C102 041
C102 035
C102 052
C102 RLA
C102 051
C102 027F
C102 021F
C102 014F
C102 012F
C102 009F
C102 041
C102 035

C103 061
C103 052
C103 040
C103 RLA
C103 048
C103 065
C103 051
C103 035
C103 039
C103 051
C103 049
C103 056

C104 027F
C104 039
C104 035
C104 RLA
C104 036
C104 035
C104 035
C104 035
C104 027F
C104 040
C104 035
C104 045

C105 051
C105 035
C105 038
C105 RLA
C105 035
C105 045
C105 048
C105 043
C105 035
C105 044
C105 046
C105 059

C106 054
C106 060
C106 050
C106 RLA
C106 051
C106 053
C106 054
C106 052
C106 053
C106 054
C106 050
C106 057

C101 037
C101 039
C101 055
C101 035
C101 041
C101 061
C101 042
C101 035
C101 053
C101 035
C101 039
C101 039
C101 039

C102 035
C102 035
C102 035
C102 026F
C102 044
C102 038
C102 024F
C102 051
C102 ABSF
C102 035
C102 028F
C102 029F
C102 035

C103 049
C103 051
C103 038
C103 054
C103 069
C103 073
C103 045
C103 060
C103 037
C103 045
C103 035
C103 038
C103 035

C104 050
C104 048
C104 042
C104 049
C104 042
C104 063
C104 041
C104 037
C104 035
C104 024F
C104 044
C104 035
C104 036

C105 046
C105 045
C105 044
C105 025F
C105 046
C105 052
C105 037
C105 051
C105 035
C105 051
C105 042
C105 040
C105 038

C106 055
C106 055
C106 053
C106 052
C106 059
C106 056
C106 049
C106 058
C106 056
C106 051
C106 058
C106 051
C106 049

C101 057
C101 044
C101 058
C101 042
C101 044
C101 039

C102 049
C102 050
C102 035
C102 035
C102 057
C102 015F

C103 046
C103 044
C103 046
C103 030F
C103 053
C103 035

C104 035
C104 035
C104 035
C104 036
C104 038
C104 040

C105 043
C105 047
C105 038
C105 038
C105 051
C105 052

C106 052
C106 ABSF
C106 053
C106 053
C106 060
C106 059

FAIL
0263
0250
RLA
0269
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0264
0298
ABSENT
0272
0273
0267
FAIL
0301
0343
FAIL
0292
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0232
ABSENT
0282
FAIL
0265
FAIL
0303
FAIL

0001074864
0001074865
0001074866
0001074867
0001074868
0001074869
0001074870
0001074871
0001074872
0001074873
0001074874
0001074875
0001074876
0001074877
0001074878
0001074879
0001074880
0001074881
0001074882
0001074883
0001074884
0001074885
0001074886
0001074887
0001074888
0001074889
0001074890
0001074891
0001074892
0001074893
0001074894
0001074895
0001074896

10-GCA-662
10-GCA-595
10-GCA-488
10-GCA-574
10-GCA-587
10-GCA-887
10-GCA-599
10-GCA-512
09-GCA-263
09-GCA-208
09-GCA-161
09-GCA-165
09-GCA-210
09-GCA-166
09-GCA-111
09-GCA-211
09-GCA-197
09-GCA-170
09-GCA-153
10-GCA-496
10-GCA-573
10-GCA-4642
10-GCA-615
10-GCA-617
10-GCA-529
10-GCA-619
09-GCA-200
09-GCA-187
09-GCA-172
09-GCA-196
09-GCA-136
09-GCA-825
09-GCA-99

KANHA RAM
KUSH
MANJEET
RAVI PARKASH
RAJESH KUMAR
PARDEEP KUMAR
JHINDU RAM
YOVRAJ FUTELA
RAJ KUMAR
ATUL KUMAR
RAVI KANT
PANKAJ GOYAL
VIKASH KUMAR
SHYAM LAL
SANDEEP KUMAR
HARIKESH
NARENDER KUMAR
ASHWANI
SUNIL
VIVEK GOYAL
MANOJ
SUSHIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SANJAY KUMAR
POOJA RANI
RAHUL
DILBAG SINGH
AMIT KUMAR
GURMESH
VIJAY KUMAR
MOHIT VASDEV
RAJESH KUMAR
SAHIL ALLAWADI

MANGE RAM
KULDEEP SINGH
KRISHAN KUMAR
BALRAJ SINGH
RAMKISHAN
SURESH KUMAR
PARBHU RAM
SURENDER FUTELA
MOHAN LAL
RAMKISHAN
RAMESH CHANDER
RAM NIWAS
DEVENDER SINGH
NEKI RAM
RAM SWAROOP
SATBIR SINGH
DHARAMPAL
SATENDER SINGH
RANVEER SINGH
SURESH GOYAL
BALWANT SINGH
SATBIR SINGH
PREM KUMAR
BALJIT SINGH
SATBIR
RAMESH KUMAR
MATROO RAM
AJMER SINGH
RAJENDER SINGH
BALKISHAN
AMRIT LAL
KRISHAN KUMAR
BALDEV RAJ

C101 041
C101 046
C101 043
C101 041
C101 053
C101 035
C101 041

C102 059
C102 035
C102 037
C102 010F
C102 045
C102 011F
C102 005F

C103 037
C103 035
C103 035
C103 036
C103 038
C103 047
C103 035

C104 044
C104 035
C104 023F
C104 035
C104 039
C104 042
C104 035

C105 055
C105 040
C105 053
C105 035
C105 043
C105 035
C105 035

C106 054
C106 055
C106 052
C106 053
C106 061
C106 ABSF
C106 ABSF

C101 037
C101 050
C101 035
C101 RLA
C101 053
C101 044
C101 038
C101 052

C102 035
C102 044
C102 008F
C102 RLA
C102 042
C102 040
C102 032F
C102 035

C103 041
C103 047
C103 035
C103 RLA
C103 044
C103 050
C103 045
C103 039

C104 047
C104 035
C104 035
C104 RLA
C104 041
C104 046
C104 035
C104 044

C105 052
C105 061
C105 024F
C105 RLA
C105 036
C105 040
C105 038
C105 041

C106 057
C106 051
C106 056
C106 RLA
C106 047
C106 048
C106 048
C106 048

C101 RLA
C101 035
C101 035
C101 RLA
C101 RLA
C101 053
C101 035
C101 038
C101 035

C102 035
C102 010
C102 008F
C102 RLA
C102 RLA
C102 032F
C102 046
C102 029F
C102 025F

C103 035
C103 035
C103 041
C103 RLA
C103 RLA
C103 057
C103 036
C103 039
C103 035

C104 RLA
C104 047
C104 035
C104 RLA
C104 RLA
C104 041
C104 039
C104 035
C104 049

C105 040
C105 040
C105 ABSF
C105 RLA
C105 RLA
C105 049
C105 047
C105 035
C105 040

C106 RLA
C106 RLA
C106 064
C106 RLA
C106 RLA
C106 057
C106 054
C106 056
C106 058

C101 054
C101 041
C101 045
C101 050
C101 036
C101 ABS

C102 064
C102 065
C102 057
C102 040
C102 050
C102 ABS

C103 050
C103 040
C103 054
C103 040
C103 039
C103 ABS

C104 049
C104 051
C104 052
C104 049
C104 046
C104 ABS

C105 ABSF
C105 036
C105 051
C105 041
C105 042
C105 ABS

C106 048
C106 048
C106 050
C106 049
C106 054
C106 ABS

0290
0246
FAIL
FAIL
0279
FAIL
FAIL
P-R-S
0269
0288
FAIL
RLA
0263
0268
FAIL
0259
ABSENT
RLA
RLA
FAIL
RLA
RLA
FAIL
0257
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0281
0309
0269
0267
RLA

0001074897
0001074901
0001074902
0001074903
0001074904
0001074905
0001074906
0001074907
0001074908
0001074909
0001074910
0001074911
0001074912
0001074913
0001074914
0001074915
0001074916
0001075001
0001075002
0001075003
0001075004
0001075005
0001075006
0001075007
0001075008
0001075009
0001075010
0001075011
0001075012
0001075013
0001075014
0001075015
0001075016

09-GCA-226
10-IH-31
10-IH-162
10-IH-122
09-IH-34
10-IH-28
10-IH-34
10-IH-4
10-IH-108
10-IH-9
10-IH-130
10-IH-163
10-IH-2
10-IH-93
10-IH-102
10-IH-131
09-IH-39
10-GBH-374
10-GBH-380
10-GBH-251
10-GBH-252
10-GBH-292
10-GBH-216
10-GBH-283
10-GBH-187
10-GBH-192
10-GBH-193
10-GBH-246
10-GBH-195
10-GBH-234
09-GBH-276
10-GBH-180

SUKHVINDER
SHRI KANT
ABHIMANYU SAINI
ROHIT
ANISH KR.CHHICHHOLIA
SAHIL
ANOOP SINGH
PRITI
VIKAS JAGLAN
SACHIN
PAWAN KUMAR
VINAY BHAYANA
MANGAT SINGH
GAGAN
SANJAY
VIPUL SEHGAL
SUNIL KUMAR
SEEMA RANI
SANDEEP KUMAR
JYOTI
KULDEEP
SHARVAN KUMAR
RINKU
PARMILA
SANTOSH
REKHA RANI
BALJEET SINGH
PINKU
RASID KHAN
KULDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
ANIL KUMAR
VINOD KUMAR

SHAMSHER SINGH
MAHAVIR SINGH
SHYAM SAINI
SOHAN LAL KHURANA
MAHINDER S.CHHICHHOLIA
PRAM
MAHENDER SINGH
JAIBIR SINGH
BALJET SINGH
KANWAR
RAM PARSAD
SURENDER KUMAR
MAHENDER SINGH
MAHINDER PAL
SUDARSHAN
MUKESH SEHGAL
TARA CHAND
SUMESH KUMAR
JAGDISH CHANDER
SATPAL SINGH
UGAR SAIN
BANSI LAL
JOGI RAM
RAMDIYA
ISHWER SINGH
HANSRAJ
RAJ KUMAR
JAGDISH
HARFUL KHAN
HANUMAN SINGH
DHARAMVIR
SURAJ BHAN
DHARMPAL

C101 062
C101 044
C101 044
C101 055

C105 ABS
C102 042
C102 064
C102 070

C103 022F C104 052 C105 045


C103 040 C104 019F C105 039
C103 075 C104 045 C105 036

C106 070
C106 064
C106 059

C101 041
C101 039
C101 043
C101 054
C101 045
C101 044
C101 039
C101 045
C101 044
C101 045
C101 048
C101 050
C101 055
C101 038

C102 010F
C102 053
C102 029F
C102 027F
C102 023F
C102 058
C102 054
C102 019F
C102 075
C102 016F
C102 035
C102 041
C102 054
C102 035

C103 035
C103 035
C103 046
C103 035
C103 063
C103 052
C103 067
C103 041
C103 071
C103 057
C103 035
C103 ABSF
C103 056
C103 052

C104 035
C104 035
C104 037
C104 049
C104 037
C104 035
C104 045
C104 028F
C104 035
C104 041
C104 050
C104 029F
C104 062
C104 059

C105 009F
C105 026F
C105 035
C105 037
C105 035
C105 032F
C105 025F
C105 035
C105 022F
C105 043
C105 027F
C105 038
C105 041
C105 042

C106 053
C106 060
C106 057
C106 060
C106 068
C106 067
C106 051
C106 058
C106 067
C106 060
C106 060
C106 058
C106 059
C106 062

C101 042
C101 048
C101 035
C101 057
C101 039
C101 056
C101 035
C101 052
C101 039
C101 039
C101 044
C101 RLA
C101 048

C102 044
C102 050
C102 057
C102 045
C102 025F
C102 041
C102 074
C102 035
C102 ABSF
C102 060
C102 053
C102 RLA
C102 033F

C103 035
C103 054
C103 038
C103 040
C103 039
C103 042
C103 046
C103 040
C103 053
C103 035
C103 048
C103 RLA
C103 038

C104 055
C104 073
C104 051
C104 040
C104 051
C104 037
C104 044
C104 039
C104 067
C104 035
C104 046
C104 RLA
C104 035

C105 046
C105 041
C105 042
C105 041
C105 035
C105 038
C105 025F
C105 047
C105 042
C105 042
C105 042
C105 RLA
C105 ABSF

C106 056
C106 057
C106 049
C106 053
C106 051
C106 061
C106 060
C106 055
C106 057
C106 052
C106 050
C106 RLA
C106 ABSF

RLA
FAIL
FAIL
0340
CANCEL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0327
0288
RPR
0278
0323
0272
0276
FAIL
0275
FAIL
0268
FAIL
0263
0283
RLA
FAIL

0001075017
0001075018
0001075019
0001075020
0001075021
0001075022
0001075023
0001075024
0001075025
0001075026
0001075027
0001075028
0001075029
0001075030
0001075031
0001075101
0001075102
0001075103
0001075104
0001075105
0001075106
0001075107
0001075108
0001075109
0001075110
0001075111
0001075112
0001075201
0001075202
0001075203
0001075204
0001075205
0001075206

09-GBH-281
10-GBH-188
10-GBH-391
10-GBH-261
10-GBH-287
10-GBH-233
10-GBH-236
10-GBH-232
10-GBH-280
10-GBH-263
10-GBH-259
10-GBH-266
09-GBH-231
10-GBH-293
10-GBH-176
10-GNH-233
10-GNH-234
10-GNH-262
10-GNH-290
10-GNH-227
10-GNH-226
10-GNH-236
10-GNH-256
10-GNH-237
09-GNH-287
10-GNH-267
10-GNH-275
09-CKJ-797
10-CKJ-602
10-CKJ-540
09-CKJ-891
10-CKJ-598
10-CKJ-543

VIRENDER KUMAR
KAMNA
VIJENDER KUMAR
MONU
SULTAN
SANJAY
KULDEEP SINGH
SONU KUMAR
MALESH
MAHENDER
SOHAN SINGH
RAHUL KUMAR
SANDEEP
KRISHAN KUMAR
SANJAY
ANIL
VIKAS SHARMA
MUKESH KUMAR
RAHUL KUMAR
RAKESH KUMAR
BANTI KUMAR
VIPIN
AMIT KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJENDER KUMAR
VIKRAM
SANDEEP KUMAR
AMIT KUMAR
SUNITA
ASHISH BANSAL
SONU
SONU DEVI
RAVINDER KUMAR

OM PARKASH
VED PARASH NARANG
BHURU RAM
ISHWAR
RATTAN SINGH
RAMPAL
JAI SINGH
RAMESH KUMAR
MAHENDER SINGH
MADAN LAL
OM PARKASH
OMPRAKASH
MANGE RAM
KARMBIR
BHIRA RAM
KRISHAN LAL
ISHWAR SINGH
VIRENDER SINGH
VINOD KUMAR
MANGAL RAM
MADAN LAL
CHANDER KIRAN
BHAG CHAND
BHAL SINGH
RAMKISHAN
ROHTASH SINGH
BASANT KUMAR
RAM KARAN
RAM MEHAR
MAHESH KUMAR
JAIBIR SINGH
SANT RAJ
ROHTASH KUMAR

C101 035
C101 057
C101 035
C101 042
C101 039
C101 035
C101 040
C101 038
C101 038

C102 066
C102 040
C102 030
C102 035
C102 064
C102 039
C102 061
C102 035
C102 038

C103 053
C103 042
C103 017
C103 048
C103 038
C103 035
C103 039
C103 035
C103 044

C104 045
C104 045
C104 037
C104 042
C104 059
C104 035
C104 040
C104 056
C104 035

C105 043
C105 047
C105 042
C105 039
C105 036
C105 035
C105 052
C105 038
C105 037

C106 068
C106 065
C106 RLA
C106 059
C106 053
C106 052
C106 052
C106 053
C106 061

C101 043

C102 028F C103 035

C104 058

C105 044

C106 054

C101 041
C101 038
C101 039
C101 043
C101 041
C101 051
C101 062
C101 050
C101 046
C101 039
C101 045
C101 042
C101 035
C101 040
C101 039
C101 035
C101 057
C101 036
C101 042
C101 042
C101 051

C102 082
C102 039
C102 055
C102 043
C102 046
C102 020F
C102 021F
C102 018F
C102 027F
C102 025F
C102 025F
C102 064
C102 042
C102 024F
C102 024F
C102 042
C102 039
C102 035
C102 035
C102 043
C102 037

C104 038
C104 046
C104 041
C104 059
C104 045
C104 057
C104 062
C104 046
C104 035
C104 045
C104 042
C104 046
C104 035
C104 045
C104 037
C104 042
C104 009F
C104 055
C104 046
C104 045

C105 043
C105 035
C105 019F
C105 016F
C105 046
C105 036
C105 038
C105 040
C105 041
C105 038
C105 041
C105 035
C105 036
C105 035
C105 023F
C115 057
C105 026F
C105 035
C115 055
C105 037

C106 050
C106 052
C106 053
C106 052
C106 067
C106 048
C106 060
C106 073
C106 060
C106 ABSF
C106 RLA
C106 053
C106 056
C106 061
C106 058
C116 063
C106 046
C106 056
C116 059
C106 057

C103 ABS
C103 036
C103 042
C103 037
C103 035
C103 038
C103 035
C103 045
C103 046
C103 031F
C103 052
C103 038
C103 035
C103 057
C103 035
C103 035
C103 035
C103 035
C103 035
C103 044
C103 055

0310
0296
RLA
0265
0289
0231
0284
0255
0253
ABSENT
FAIL
ABSENT
RLA
0244
0269
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
0246
FAIL
FAIL
FAIL
0293
FAIL
0258
0289
0282

0001075207
0001075208
0001075209
0001075210
0001075211
0001075212
0001075213
0001075214
0001075215
0001075216
0001075217
0001075218
0001075219
0001075220
0001075221
0001075222
0001075223
0001075224
0001075225
0001075226
0001075301
0001075302
0001075303
0001075304
0001075305
0001075306
0001075307
0001075308
0001075309
0001075401
0001075402
0001075403
0001075404

10-CKJ-534
10-CKJ-559
10-CKJ-562
10-CKJ-556
10-CKJ-585
10-CKJ-555
10-CKJ-575
10-CKJ-572
10-CKJ-531
10-CKJ-538
10-CKJ-601
10-CKJ-549
10-CKJ-564
10-CKJ-554
09-CKJ-812
09-CKJ-819
09-CKJ-834
10-CKJ-669
09-CKJ-1019
09-CKJ-803
09-HKJ-510
10-HKJ-349
10-HKJ-358
10-HKJ-335
09-KMP-320
10-HKJ-354
10-HKJ-340
10-HKJ-328
09-HKJ-535
09-GJ-790
09-GJ-815
09-GJ-844
09-GJ-888

HARDEEP SINGH
TARUN DUTT SHARMA
PARDEEP
PARVESH KUMAR
SUNIL KUMAR
TINKU
KARAMBIR
VIJAY
RINKU
SUBHASH CHANDER
SONIA DEVI
PARDEEP
SANDEEP
VISHAL
SUDHIR
BALINDER SINGH
ANIL
NAYAN KUMAR
VIMAL
SADANAND
DEEPIKA SHARMA
SEEMA RANI
NISHA RANI
REENA
RITU SHARMA
NEHA
SWATI
SANGITA RANI
ANJU
PARVEEN KUMAR
DARPAN
KULDEEP
ANIL KUMAR

BHIM SINGH
BIJENDER SHARMA
MAHAVIR
RAM PAL
RAM NIWAS
SURENDER SINGH
WAZIR SINGH
SATBIR SINGH
ROSHAN LAL
RAMPHAL
RAMPHAL
SUNIL
SATNARAYAN
DARBARA SINGH
DHARAMCHAND
BRAHMANAND
RAJBIR SINGH
MAHESH KUMAR
JAIPAL SHARMA
SATDEV
SURESH SHARMA
SURAJ MAL
RAJ KUMAR
RAJBIR
SATYAWAN SHARMA
PARVEEN KUMAR
VIJAY KUMAR
BHALWAN SINGH
BALBIR SINGH
NAFE SINGH
SH OM PARKASH
DALBIR
BALBIR SINGH

C101 042
C101 041
C101 043
C101 035
C101 043
C101 044
C101 036
C101 040
C101 038
C101 040
C101 045

C102 040
C102 063
C102 038
C102 050
C102 025F
C102 033F
C102 037
C102 035
C102 042
C102 046
C102 044

C103 039
C103 040
C103 037
C103 017F
C103 025F
C103 035
C103 042
C103 044
C103 026F
C103 035
C103 025F

C104 013F
C104 012F
C104 017F
C104 ABSF
C104 008F
C104 058
C104 040
C104 035
C104 039
C104 035
C104 045

C105 035
C105 038
C105 039
C115 042
C105 035
C115 036
C105 035
C105 050
C105 047
C105 041
C115 053

C106 062
C106 058
C106 056
C116 046
C106 062
C116 045
C106 063
C106 069
C106 058
C106 055
C116 045

C101 023F
C101 049
C101 043
C101 035
C101 036
C101 035
C101 ABS
C101 ABS
C101 077
C101 044
C101 044
C101 056
C101 047
C101 054
C101 044
C101 040
C101 052
C101 035
C101 044
C101 065
C101 035

C102 061
C102 047
C102 021F
C102 009F
C102 035
C102 038
C102 ABS
C102 ABS
C102 007F
C102 029F
C102 027F
C102 014F
C102 011F
C102 055
C102 049
C102 070
C102 006F
C102 041
C102 026F
C102 038
C102 035

C103 035
C103 044
C103 035
C103 035
C103 039
C103 035
C103 ABS
C103 029
C103 048
C103 047
C103 048
C103 045
C103 035
C103 051
C103 047
C103 035
C103 048
C103 035
C103 065
C103 045
C103 054

C104 041
C104 038
C104 035
C104 043
C104 017F
C104 044
C104 014
C104 012
C104 061
C104 039
C104 036
C104 061
C104 052
C104 045
C104 041
C104 054
C104 049
C104 041
C104 046
C104 042
C104 035

C115 042
C105 050
C105 035
C105 046
C115 042
C105 023F
C105 ABS
C105 ABS
C105 052
C105 037
C105 038
C105 054
C105 035
C105 047
C105 041
C105 028F
C105 027F
C105 046
C105 036
C105 063
C105 040

C116 042
C106 065
C106 053
C106 064
C116 035
C106 060
C106 RLA
C106 RLA
C106 078
C106 065
C106 060
C106 067
C106 072
C106 071
C106 057
C106 075
C106 074
C106 051
C106 065
C106 062
C106 069

FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0253
0273
FAIL
0252
FAIL
UMC
FAIL
0293
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0323
0279
FAIL
FAIL
0249
FAIL
0315
0268

0001075405
0001075406
0001075407
0001075408
0001075409
0001075410
0001075411
0001075412
0001075413
0001075414
0001075415
0001075416
0001075417
0001075418
0001075419
0001075420
0001075421
0001075422
0001075423
0001075424
0001075425
0001075426
0001075427
0001075428
0001075429
0001075430
0001075431
0001075432
0001075433
0001075434
0001075435
0001075436
0001075437

09-GJ-955
10-GJ-111
10-GJ-12
10-GJ-121
10-GJ-1274
10-GJ-1283
10-GJ-1291
10-GJ-132
10-GJ-137
10-GJ-139
10-GJ-140
10-GJ-149
10-GJ-153
10-GJ-163
10-GJ-164
10-GJ-168
10-GJ-177
10-GJ-180
10-GJ-186
10-GJ-194
10-GJ-202
10-GJ-206
10-GJ-23
10-GJ-26
10-GJ-34
10-GJ-38
10-GJ-45
10-GJ-7
10-GJ-82
10-GJ-95
10-GJ-98
10-GJ-99
09-GJ-1482

ARUN KUMAR
DHARMVIR
MANJEET
RAVI
PRINCE MEHTA
VIVEK
ABHISHEK SHARMA
SURESH
JITENDER KUMAR
SAURABH GOYAL
SPARSH
ANAND
HARI MOHAN SHARMA
VIKASH
SURENDER
PANKAJ KUMAR
DEEPAK
SANDEEP SHARMA
SANDEEP
ARUN KUMAR
DEEPAK
PARVEEN KUMAR
SUNIL KUMAR
PAWAN KUMAR
MANJEET SINGH
PARVEEN KUMAR
RAKESH
JAGJEET
SUMIT KUMAR
VIRENDER
DINESH KUMAR
AMIT KUMAR
ASHWANI SHEOKAND

ABHEY RAM
SHAMSHER SINGH
RAJBIR
JAI BAHGWAN
KRISHAN LAL
ASHOK SHARMA
NARESH SHARMA
DEWA SINGH
FATEH SINGH
SHYAM LAL
JAGDISH
RAM SUNDER
RAM KARAN
PHOOL KUMAR
SUNEHRA
PARTAP SINGH
HAWA SINGH
SATVEER SHARMA
ROSHAN LAL
ANIL KUMAR
DAVENDER
BALRAM
HARI KISHAN
RAM MEHAR SINGH
PRAKASH CHAND
SATNARAYAN
SATBIR
AVTAR SINGGH
KARAM SINGH
GULAB
RAJBIR
RAMESH KUMAR
SANJEEV SHEOKAND

C101 051
C101 057
C101 042
C101 041
C101 045
C101 047
C101 040
C101 040

C102 046
C102 024F
C102 051
C102 025F
C102 049
C102 047
C102 035
C102 035

C103 044
C103 043
C103 069
C103 035
C103 060
C103 054
C103 063
C103 042

C104 041
C104 052
C104 041
C104 044
C104 040
C104 041
C104 037
C104 043

C105 054
C105 044
C105 040
C105 040
C105 038
C105 035
C105 033F
C105 035

C106 064
C106 049
C106 045
C106 046
C106 065
C106 063
C106 075
C106 064

C101 035
C101 049

C102 044
C102 038

C103 035
C103 048

C104 041
C104 051

C105 019F C106 065


C105 044 C106 043

C101 047
C101 043
C101 040
C101 036
C101 035
C101 040
C101 050
C101 041
C101 039
C101 040
C101 036
C101 039
C101 037
C101 053
C101 044
C101 046
C101 039
C101 040
C101 050
C101 054
C101 038

C102 039
C102 041
C102 038
C102 040
C102 037
C102 037
C102 024F
C102 022F
C102 035
C102 005F
C102 017F
C102 017F
C102 035
C102 035
C102 061
C102 039
C102 042
C102 041
C102 039
C102 026F
C102 040

C103 048
C103 047
C103 037
C103 035
C103 046
C103 047
C103 045
C103 036
C103 037
C103 061
C103 039
C103 038
C103 053
C103 038
C103 044
C103 052
C103 044
C103 049
C103 048
C103 047
C103 037

C104 052
C104 042
C104 043
C104 035
C104 051
C104 040
C104 052
C104 051
C104 048
C104 035
C104 050
C104 042
C104 040
C104 054
C104 042
C104 053
C104 047
C104 048
C104 035
C104 059
C104 042

C105 044
C105 040
C105 050
C105 027F
C105 038
C105 039
C105 052
C105 036
C105 042
C105 ABSF
C105 041
C105 031F
C105 049
C105 039
C105 054
C105 041
C105 042
C105 044
C105 044
C105 041
C105 031F

C106 061
C106 066
C106 060
C106 051
C106 055
C106 070
C106 043
C106 050
C106 048
C106 053
C106 059
C106 054
C106 049
C106 058
C106 070
C106 048
C106 057
C106 049
C106 060
C106 064
C106 059

0300
FAIL
0288
FAIL
0297
0287
FAIL
0259
ABSENT
FAIL
0273
ABSENT
0291
0279
0268
FAIL
0262
0273
FAIL
FAIL
0249
FAIL
FAIL
FAIL
0263
0277
0315
0279
0271
0271
0276
FAIL
FAIL

0001075438
0001075439
0001075440
0001075441
0001075442
0001075443
0001075444
0001075445
0001075446
0001075501
0001075502
0001075503
0001075504
0001075505
0001075506
0001075507
0001075508
0001075509
0001075510
0001075511
0001075512
0001075513
0001075514
0001075515
0001075516
0001075517
0001075518
0001075519
0001075520
0001075521
0001075522
0001075523
0001075524

09-JC-169
10-GJ-159
10-GJ-1263
10-GJ-197
09-GJ-853
09-GJ-886
09-GJ-791
10-GJ-47
09-GJ-850
10-PIJ-8
10-PIJ-124
10-PIJ-130
10-PIJ-20
10-PIJ-146
10-PIJ-131
10-PIJ-150
10-PIJ-103
10-PIJ-125
10-PIJ-651
10-PIJ-27
10-PIJ-121
10-PIJ-62
10-PIJ-136
10-PIJ-129
10-PIJ-76
10-PIJ-68
10-PIJ-656
10-PIJ-144
10-PIJ-34
10-PIJ-141
10-PIJ-31
10-PIJ-60
10-PIJ-140

MANJEET KUMAR
AMIT KUMAR
ARUN SHARMA
SHIVA
ROHIT SAINI
MANISH
RAVIKESH
PARDEEP KUMAR
DEEPAK SAINI
ASHA RANI
SAUJANYA
MANJU DEVI
SAWATI DEVI
GEETA
NITU
RITU
PRITTY
ANJU
SACHIN DEVI
SAROJ
PRIYA
POOJA RANI
SONIA DEVI
RITU BALA
PRIYANKA
ANAMIKA PANCHAL
MANU
KIRAN
SONIA DEVI
MEENU
BABLI RANI
RITU
DIVYA

RAJENDER KUMAR
DALBIR SINGH
DHARMVEER
RADHE SHYAM
HOTI RAM SAINI
SUBHASH
AMAN KUMAR
SURESH KUMAR
SHER SINGH
UMED SINGH
PREM CHAND SHAMRA
SURAJ BHAN
SATYABIR
HAR CHARAN SINGH
RADHE SHYAM
KRISHAN
KATAR SINGH
SATBIR
RAJENDER SINGH
SHYAM SUNDER
DHARM VEER SINGH
DHARAMVIR SHARMA
SHIV NARAIN
SUBHSH CHAND
CHANDER BHAN
SURESH PANCHAL
DHARMVIR SINGH
AMARJIT SAPRA
AJIT SINGH
RAJBIR SAINI
KRISHAN KUMAR
SURENDER SINGH
DINESH MIGLANI

C101 035
C101 049
C101 035
C101 039
C101 048
C101 042
C101 043
C101 054
C101 045
C101 035
C101 041
C101 051
C101 055
C101 041
C101 042
C101 044
C101 039
C101 035
C101 047
C101 035
C101 059
C101 040
C101 046
C101 048
C101 052
C101 065
C101 042
C101 035
C101 041
C101 043
C101 064
C101 042

C102 064
C102 073
C102 ABSF
C102 039
C102 029F
C102 041
C102 020F
C102 051
C102 035
C102 053
C102 046
C102 008
C102 035
C102 014F
C102 016F
C102 046
C102 063
C102 088
C102 016F
C102 047
C102 014F
C102 048
C102 039
C102 031F
C102 043
C102 073
C102 044
C102 040
C102 046
C102 048
C102 048
C102 046

C103 045
C103 039
C103 043
C103 042
C103 059
C103 039
C103 037
C103 046
C103 035
C103 038
C103 037
C103 043
C103 045
C103 045
C103 014F
C103 063
C103 077
C103 047
C103 039
C103 055
C103 070
C103 029F
C103 038
C103 065
C103 060
C103 062
C103 028F
C103 042
C103 045
C103 046
C103 046
C103 048

C104 043
C104 048
C104 ABSF
C104 039
C104 055
C104 043
C104 054
C104 035
C104 036
C104 023F
C104 052
C104 059
C104 051
C104 055
C104 035
C104 035
C104 035
C104 041
C104 059
C104 035
C104 041
C104 042
C104 061
C104 046
C104 026F
C104 062
C104 047
C104 045
C104 054
C104 056
C104 056
C104 043

C105 021F
C105 041
C105 031F
C105 041
C105 067
C105 039
C105 050
C105 039
C105 019F
C105 021F
C105 025F
C105 025
C105 016F
C105 018F
C105 019F
C105 026F
C105 044
C105 035
C105 035
C105 037
C105 031F
C105 024F
C105 042
C105 040
C105 044
C105 052
C105 027F
C105 036
C105 041
C105 035
C105 021F
C105 047

C106 046
C106 074
C106 058
C106 058
C106 058
C106 046
C106 057
C106 055
C106 058
C106 058
C106 064
C106 RLA
C106 061
C106 067
C106 073
C106 082
C106 063
C106 064
C106 060
C106 068
C106 056
C106 061
C106 065
C106 079
C106 064
C106 068
C106 059
C106 064
C106 075
C106 070
C106 072
C106 069

ABSENT
FAIL
0324
FAIL
0258
FAIL
0250
FAIL
0280
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0321
0310
FAIL
0277
FAIL
FAIL
0291
FAIL
FAIL
0382
FAIL
0262
0302
0298
FAIL
0295

0001075525
0001075526
0001075527
0001075528
0001075529
0001075530
0001075531
0001075532
0001075533
0001075534
0001075535
0001075536
0001075537
0001075538
0001075539
0001075540
0001075541
0001075601
0001075602
0001075603
0001075604
0001075605
0001075606
0001075607
0001075608
0001075609
0001075610
0001075611
0001075612
0001075613
0001075614
0001075615
0001075616

10-PIJ-132
10-PIJ-685
10-PIJ-116
10-PIJ-143
10-PIJ-100
10-PIJ-105
09-PIJ-50
09-PIJ-125
09-PIJ-659
09-PIJ-132
10-PIJ-109
09-PIJ-140
09-PIJ-49
09-PIJ-63
09-PIJ-108
09-PIJ-119
10-GCJ-264
10-GCJ-285
10-GCJ-315
10-GCJ-316
10-GCJ-283
10-GCJ-280
10-GCJ-263
10-GCJ-273
10-GCJ-270
10-GCJ-256
10-GCJ
09-GCJ-271
09-GCJ-352
10-GCJ-257
10-GCJ-274
10-GCJ-281

RIMPI
RANDEEP KAUR
MANISHA
ANJU MALIK
KIRTY
JYOTI
MANISHA
SEEMA RANI
SONIA
MANNU RANI
SEEMA DEVI
ARCHANA
RITU RANI
SUREKHA
SARITA SHARMA
BABITA RANI
PAYAL
VIKAS
MANDEEP
AMAN
RAMU
ROHIT JANGRA
MANOJ KUMAR
SANJAY
SUSHIL KUMAR
SANDEEP
ANAND
RAMKESH
RAVI SINGH
RAJESH KUMAR SINGH
PARDEEP KUMAR
ASHISH
SHURVEER

BALWAN SINGH
HARBHAJAN SINGH
KULDEEP
OMPRAKASH
RAJBIR SAINI
PARTAP SINGH
SURENDER
RAJBIR SINGH
PAWAN KUMAR
BALJEET SINGH
MAHENDER SINGH
SUBHASH CHAND
KRISHAN LAL
PARDEEP
DHARAMPAL SHARMA
LEKHU RAM
SOMDUTT SHARMA
SURESH
RAJENDER
VIJENDER
NEHRU
DEEP CHAND
ISHWAR SHARMA
MUKESH
DHARAMBIR SINGH
PARKASH
RAM BHAGAT
ATTAR SINGH
ISHWAR SINGH
PARMOD KUMAR SINGH
JAWAHAR SINGH
MAHENDER SINGH
SULTAN SINGH

C101 035
C101 039
C101 040
C101 043

C102 018F
C102 035
C102 039
C102 035

C101 065
C101 055
C101 RLA
C101 RLA
C101 RLA
C101 ABSF
C101 039
C101 062
C101 049
C101 ABS
C101 038
C101 041
C101 038
C101 035
C101 040
C101 035
C101 046
C101 041
C101 035
C101 049
C101 035
C101 RLA
C101 035
C101 040
C101 035
C101 039
C101 035

C103 035
C103 034F
C103 051
C103 024F

C104 045
C104 040
C104 042
C104 053

C105 033F
C105 014F
C105 023F
C105 088

C106 060
C106 059
C106 055
C106 067

C102 063 C103 065


C102 012F C103 036

C104 035
C104 035

C105 043
C105 035

C106 061
C106 061

C102 RLA
C102 RLA
C102 RLA
C102 041
C102 065
C102 024F
C102 029F
C102 ABS
C102 051
C102 033F
C102 056
C102 078
C102 041
C102 032F
C102 052
C102 041
C102 036
C102 052
C102 038
C102 RLA
C102 040
C102 035
C102 019F
C102 039
C102 038

C104 RLA
C104 RLA
C104 RLA
C104 023F
C104 038
C104 063
C104 053
C104 ABS
C104 052
C104 059
C104 040
C104 027F
C104 049
C104 035
C104 056
C104 041
C104 035
C104 047
C104 042
C104 RLA
C104 048
C104 038
C104 041
C104 048
C104 040

C105 RLA
C105 RLA
C105 RLA
C105 033F
C105 042
C105 042
C105 045
C105 046
C105 030F
C105 027F
C105 008F
C105 040
C105 041
C105 040
C105 050
C105 035
C105 059
C105 054
C105 035
C105 RLA
C105 035
C105 062
C105 042
C105 031F
C105 035

C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 053
C106 060
C106 066
C106 060
C106 RLA
C106 066
C106 051
C106 055
C106 060
C106 065
C106 086
C106 059
C106 053
C106 063
C106 060
C106 056
C106 RLA
C106 065
C106 056
C106 056
C106 074
C106 062

C103 RLA
C103 RLA
C103 RLA
C103 050
C103 041
C103 035
C103 035
C103 ABS
C103 036
C103 050
C103 035
C103 046
C103 045
C103 035
C103 036
C103 044
C103 060
C103 035
C103 020F
C103 RLA
C103 038
C103 065
C103 035
C103 036
C103 040

FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0332
FAIL
P-R-S
RLA
RLA
RLA
FAIL
0285
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0281
FAIL
0299
0255
0288
0297
FAIL
RLA
0261
0296
FAIL
FAIL
0250

0001075617
0001075618
0001075619
0001075620
0001075621
0001075701
0001075702
0001075703
0001075704
0001075705
0001075706
0001075707
0001075708
0001075709
0001075710
0001075711
0001075712
0001075713
0001075714
0001075715
0001075716
0001075717
0001075718
0001075719
0001075720
0001075721
0001075722
0001075723
0001075724
0001075725
0001075801
0001075901
0001075902

09-GCJ-290
09-GCJ-337
09-GCJ-336
09-GCJ-328
09-GCJ-885
10-RMU-670
10-RMU-673
10-RMU-791
09-RMU-272
10-RMU-668
10-RMU-654
10-RMU-655
10-RMU-658
10-RMU-626
10-RMU-650
10-RMU-795
10-RMU-676
10-RMU-397
10-RMU-682
09-RMU-724
10-RMU-649
10-RMU-637
10-RMU-624
10-RMU-688
09-RMU-33
09-RMU-7
09-RMU-25
09-RMU-23
10-SDN-298
09-KN-577
09-KN-587

UMESH KUMAR
NISHA
SONIA
SEEMA
ANUPMA
DILBAG
NARESH KUAMR
AMAN GILL
SONIA
RAJ KARAN
ASHOK KUMAR
MOHIT
ASHOK KUMAR
KULDEEP
AJAY
PRADEEP KUMAR
RAHUL DHANDA
ANIL KUMAR
RAJBIR
RAHUL
AMIT KUMAR
VIKAR SINGH
MANDEEP
VIKAS
SUMIT
VIKAS
RAKESH
SANDEEP
MANU
DEEPAK
RINA
SANDEEP
MANISH KUMAR

DEVI RAM
KARAN SINGH
RAMBHAJ
JAPAN SINGH
LAHNA
DALBIR
BANWARI LAL
ISHWAR GILL
SURESH KUMAR
BALWAN SINGH
HANS RAJ
KALWANT
BALWAN SINGH
KARMVIR SINGH
RAGHBIR
KERA SINGH
DHARMENDER
BALRAJ
RAMKALA
RAMROOP
SHIV KUMAR
DALBIR SINGH
DALJEET SINGH
SURESH
KHUJAN CHAND
RAGHBIR
BALWAN SINGH
MAHAVIR SINGH
ROHTASH
BHAGWAN DAS
BIRU SINGH
BALWANT SINGH
MANOHAR LAL

C101 038
C101 036
C101 036
C101 046
C101 RLA
C101 035
C101 044

C102 058
C102 029F
C102 041
C102 035
C102 RLA
C102 038
C102 035

C103 046
C103 035
C103 035
C103 035
C103 RLA
C103 035
C103 040

C104 042
C104 047
C104 035
C104 065
C104 RLA
C104 043
C104 042

C105 035
C105 041
C105 037
C105 054
C105 RLA
C105 031F
C105 036

C106 054
C106 061
C106 056
C106 073
C106 RLA
C106 068
C106 062

C101 055
C101 041
C101 035
C101 049
C101 041

C102 035
C102 045
C102 035
C102 022F
C102 017F

C103 046
C103 041
C103 029F
C103 035
C103 038

C104 042
C104 035
C104 031F
C104 053
C104 038

C105 017F
C105 020F
C105 012F
C105 040
C105 010F

C106 065
C106 053
C106 058
C106 067
C106 073

C101 036
C101 040
C101 036
C101 RLA
C101 039
C101 039
C101 046
C101 040
C101 035
C101 035
C101 042
C101 043
C101 047
C101 041
C101 037
C101 044
C101 RLA
C101 059

C102 035
C102 050
C102 010F
C102 RLA
C102 054
C102 009F
C102 036
C102 050
C102 031F
C102 053
C102 043
C102 024F
C102 035
C102 018F
C102 035
C102 043
C102 RLA
C102 045

C103 059
C103 035
C103 035
C103 RLA
C103 039
C103 ABSF
C103 043
C103 042
C103 050
C103 049
C103 040
C103 046
C103 051
C103 035
C103 035
C103 042
C103 RLA
C103 ABSF

C104 036
C104 040
C104 042
C104 RLA
C104 037
C104 035
C104 037
C104 038
C104 046
C104 049
C104 050
C104 037
C104 070
C104 059
C104 059
C104 035
C104 RLA
C104 051

C105 043
C105 009F
C105 011F
C105 RLA
C105 ABS
C105 ABSF
C105 041
C105 015F
C105 054
C105 029F
C105 035
C105 035
C105 035
C105 035
C105 012F
C105 035
C105 RLA
C105 037

C106 059
C106 071
C106 069
C106 RLA
C106 RLA
C106 055
C106 067
C106 049
C106 060
C106 070
C106 062
C106 056
C106 058
C106 059
C106 059
C106 065
C106 RLA
C106 052

0273
FAIL
0240
0308
RLA
FAIL
0259
ABSENT
CANCEL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0268
FAIL
FAIL
RLA
RLA
FAIL
0270
FAIL
FAIL
FAIL
0272
FAIL
0296
FAIL
FAIL
0264
RLA
FAIL

0001075903
0001075904
0001075905
0001075906
0001075907
0001075908
0001075909
0001075910
0001075911
0001075912
0001075913
0001075914
0001075915
0001075916
0001075917
0001075918
0001075919
0001075920
0001075921
0001075922
0001075923
0001075924
0001075925
0001075926
0001075927
0001075928
0001075929
0001075930
0001075931
0001075932
0001075933
0001075934
0001075935

09-KN-609
10-KN-832
10-KN-841
10-KN-925
10-KN-933
10-KN-968
10-KN-824
10-KN-870
10-KN-856
10-KN-872
10-RKE-166
10-RKE-242
10-KN-1011
10-RKE-271
10-KN-961
10-KN-1007
10-KN-901
10-KN-898
10-KN-843
10-KN-916
10-KN-850
10-KN-842
10-KN-848
10-KN-846
10-KN-915
10-KN-930
10-KN-851
10-KN-907
10-KN-834
10-KN-910
10-KN-920
10-KN-847
10-KN-939

SUKHDEV
DEEPAK
DHARMBIR
VIKRAM SINGH
CHETAN GUPTA
ANIL KUMAR
AMIT KUMAR
PRAVEEN KUMAR
RAJ KUMAR
GURMEL SINGH
PARVEEN JAIN
PRATEEK
ROHIT SETIA
MOHIT MITTAL
ASHU
AMANDEEP
MUNISH
MUNISH
DEEPAK KUMAR
RAKESH
SUSHIL KUMAR
PARVISH KUMAR
NARENDER KUMAR
SUNIL
SUNIL
RAVINDER SINGH
KULDEEP
GURDEEP SINGH
ROHIT
PUNEET KUMAR
RAHUL
RINKU
HARVINDER SINGH

GIANI RAM
CHANDI RAM
SINDER RAM
RAMTA RAM
RAMESH CHAND
KRISHAN SHARMA
SURESH KUMAR
RAJENDER KUMAR
BHIM SINGH
BALWAN SINGH
TARSEM JAIN
PARVEEN GUPTA
ASHOK KUMAR
SUSHIL KUMAR
PANKAJ GARG
PRATAP SINGH
BIRBAL
BHUPENDER SINGH
BALRAJ
MAHIPAL
JAGDISH
FATEH SINGH
RAGHBIR
DAYANAND
MAHENDER SINGH
CHANDA RAM
DALEL SINGH
RANBIR SINGH
MANGAL CHAND
SEWA SINGH
CHANDI RAM
CHANDI RAM
JAGTAR SINGH

C101 RLA
C101 039
C101 041
C101 043
C101 062
C101 045
C101 041
C101 049
C101 046
C101 053

C102 RLA
C102 ABSF
C102 071
C102 070
C102 053
C102 042
C102 036
C102 040
C102 041
C102 010F

C103 RLA
C103 043
C103 086
C103 051
C103 042
C103 083
C103 040
C103 042
C103 056
C103 046

C104 RLA
C104 051
C104 057
C104 035
C104 044
C104 075
C104 058
C104 055
C104 035
C104 051

C101 040
C101 045
C101 047

C102 035
C102 078
C102 035

C103 057
C103 058
C103 057

C104 047
C104 044
C104 047

C101 053
C101 039
C101 044
C101 035
C101 049
C101 038
C101 041
C101 037
C101 047
C101 046
C101 040
C101 036
C101 039
C101 041
C101 039
C101 047
C101 042
C101 045

C102 078
C102 044
C102 073
C102 069
C102 039
C102 035
C102 049
C102 031F
C102 040
C102 041
C102 056
C102 012F
C102 046
C102 061
C102 043
C102 035
C102 035
C102 046

C103 044
C103 035
C103 040
C103 049
C103 048
C103 053
C103 037
C103 044
C103 055
C103 035
C103 046
C103 028F
C103 035
C103 084
C103 024F
C103 036
C103 047
C103 044

C104 046
C104 036
C104 054
C104 041
C104 043
C104 041
C104 052
C104 036
C104 068
C104 035
C104 039
C104 042
C104 040
C104 040
C104 035
C104 036
C104 054
C104 039

C105 RLA
C105 038
C105 045
C105 044
C105 044
C121 067
C105 036
C105 050
C105 035
C105 041

C106 RLA
C106 064
C106 060
C106 063
C106 065
C122 060
C106 055
C106 051
C106 058
C106 045FT

RLA
FAIL
0360
0306
0310
0372
0266
0287
0271
FAIL
ABSENT
C105 013F C106 057
FAIL
C105 037 C106 057
0319
C105 044 C106 058
0288
ABSENT
C105 046 C106 073
0340
C105 046 C106 071
0271
C105 035 C106 068
0314
C105 046 C106 049
0289
C105 042 C106 052
0273
C105 046 C106 048
0261
C105 038 C106 053
0270
C105 035 C106 046FT FAIL
C105 051 C106 055
0316
C105 043 C106 066
0266
C105 041 C106 062
0284
C105 043 C106 053
FAIL
C105 032F C106 057
FAIL
C105 035 C106 066
0327
C105 040 C106 056
FAIL
C105 039 C106 053
0246
C105 046 C106 061
0285
C105 035 C106 060
0269

0001075936
0001075937
0001075938
0001075939
0001075940
0001075941
0001075942
0001075943
0001075944
0001075945
0001075946
0001075947
0001075948
0001075949
0001075950
0001075951
0001075952
0001075953
0001075954
0001075955
0001075956
0001075957
0001075958
0001075959
0001075960
0001075961
0001075962
0001075963
0001075964
0001075965
0001075966
0001075967
0001075968

10-KN-892
10-KN-903
10-KN-967
10-KN-906
10-KN-823
10-KN-857
10-KN-880
10-KN-844
10-KN-827
10-KN-911
10-KN-1016
10-KN-1014
10-RKE-168
10-KN-854
10-KN-853
10-KN-890
10-KN-820
10-KN-883
10-KN-875
10-KN-882
10-KN-927
09-KN-516
10-KN-849
10-KN-919
09-KN-636
09-KN-614
09-KN-617
09-KN-531
09-KN-631
09-KN-599
09-KN-576
09-KN-606
09-KN-498

PUNEET
VISHNU
PRIYANKA
ANIL KUMAR
SOHNU
RISHI PAL
RAMEHAR
KAVITA DEVI
KIRAN
REENA
SAHIL BANSAL
ANSHUL
SUMIT
NARENDER KUMAR
ASHOK KUMAR
SUMIT
PARDEEP KUMAR
PARDEEP KUMAR
RAHUL GARG
KULDEEP
VAKEEL
YUDHVIR
RAMPRAKASH
RAGHU
RAHUL
ANWAR KHAN
SEEMA RANI
DEEPAK
DEEPAK
NISHANK SHARMA
AJAY
DEEPAK KUMAR
JITENDER

JAIPAL
DEVI LAL
ISAWAR CHAND
DILBAG SINGH
UMED SINGH
KAPOOR SINGH
OMPARKASH
HAWAY SINGH
ISHWAR SINGH
BALWAN SINGH
SATYANARAYAN
PARDEEP KUMAR
RAMNIWAS GARG
PALI RAM
DAYANAND
RAJESH
RAMPAL
BALWAN SINGH
SUBHASH CHAND
SATBIR
RAM KISAN
SHER SINGH
MAHAVIR
RAJEEV SETIA
DEV RAJ
SUNHERA
HARI RAM
BALJEET
RAJBIR
RAM KUMAR
AMRIT LAL
SATPAL SHARMA
KURA RAM

C101 045
C101 048
C101 035
C101 053
C101 053
C101 039
C101 035
C101 035
C101 050
C101 062
C101 052
C101 047
C101 043
C101 042
C101 039
C101 047
C101 043
C101 049
C101 055
C101 057
C101 040

C102 048
C102 037
C102 023F
C102 030F
C102 037
C102 039
C102 076
C102 019F
C102 036
C102 022F
C102 063
C102 035
C102 038
C102 035
C102 036
C102 058
C102 049
C102 039
C102 063
C102 035
C102 037

C103 035
C103 039
C103 065
C103 048
C103 035
C103 050
C103 023F
C103 030F
C103 036
C103 048
C103 051
C103 051
C103 040
C103 038
C103 035
C103 047
C103 036
C103 040
C103 083
C103 060
C103 043

C104 035
C104 050
C104 040
C104 053
C104 048
C104 048
C104 035
C104 041
C104 070
C104 060
C104 047
C104 036
C104 049
C104 041
C104 050
C104 035
C104 035
C104 049
C104 053
C104 059
C104 040

C105 036
C105 032F
C121 062
C105 035
C105 047
C105 043
C105 ABSF
C105 044
C105 042
C105 042
C105 041
C105 044
C105 024F
C105 044
C105 031F
C105 043
C105 053
C105 037
C105 059
C105 040
C105 044

C106 062
C106 063
C122 056
C106 067
C106 053
C106 055
C106 039FT
C106 055
C106 053
C106 048
C106 056
C106 068
C106 041
C106 066
C106 062
C106 063
C106 064
C106 052
C106 053
C106 074
C106 048

C101 060
C101 054
C101 059
C101 RLA
C101 056
C101 047
C101 063
C101 060
C101 062
C101 055
C101 RLA

C102 014F
C102 057
C102 036
C102 RLA
C102 039
C102 040
C102 066
C102 028F
C102 035
C102 039
C102 039

C103 070
C103 051
C103 047
C103 RLA
C103 045
C103 047
C103 066
C103 035
C103 044
C103 036
C103 RLA

C104 074
C104 014F
C104 053
C104 RLA
C104 052
C104 053
C104 057
C104 051
C104 054
C104 056
C104 RLA

C121 036
C105 048
C105 040
C105 RLA
C105 045
C105 053
C115 048
C105 043
C105 035
C105 044
C105 RLA

C122 057
C106 055
C106 RLA
C106 RLA
C106 051
C106 077
C116 063
C106 044
C106 054
C106 047
C106 RLA

0261
FAIL
FAIL
FAIL
0273
0274
FAIL
FAIL
0287
FAIL
0310
0281
FAIL
0266
FAIL
0293
0280
0266
0366
0325
0252
CANCEL
FAIL
FAIL
RLA
RLA
0288
0317
0363
FAIL
0284
0277
RLA

0001075969
0001075970
0001076001
0001076002
0001076003
0001076004
0001076005
0001076006
0001076007
0001076008
0001076009
0001076010
0001076011
0001076012
0001076013
0001076014
0001076015
0001076016
0001076017
0001076018
0001076019
0001076020
0001076021
0001076022
0001076023
0001076024
0001076025
0001076026
0001076027
0001076028
0001076029
0001076030
0001076031

09-SDN-310
10-KN-938
09-AS-779
10-AS-751
10-AS-568
10-AS-567
10-AS-593
10-AS-554
10-AS-594
10-AS-560
10-AS-507
10-AS-496
10-AS-472
10-AS-745
10-AS-498
10-AS-603
10-AS-552
10-AS-519
10-AS-536
10-AS-575
10-AS-601
10-AS-508
10-AS-510
10-AS-592
10-AS-551
10-AS-704
10-AS-521
09-AS-654
09-AS-765
09-AS-771
09-AS-672
10-AS-576

MANISHA
SONU KUMAR
RAJ SHRI RAM
VASU GUPTA
AMIT SHARMA
AMIT KUMAR
MANDEEP SINGH
BIJESH SHARMA
RUPINDER
NARENDER KUMAR
PARDEEP KUMAR
RADHA DEVI
SAKSHI BHATIA
SUNENA
SONIA
SEEMA DEVI
CHARAN PREET SINGH
SANJAY KUMAR
HIMANSHU
PUNEET KUMAR
BHUPENDER
JAIDEEP
SHANKAR LAL
JACKY DHIMAN
AMIT SANDHU
TERSHEM SINGH
PARUSH SHARMA
AJAY
SUNIL KUMAR
NEERAJ KUMAR
DEEPAK SHARMA
AJAY
RAJEEV KUMAR

SURESH KUMAR
BANKA SINGH
SHRI RAM
RAJIV GUPTA
MEHAR SINGH
SUKHBIR
HARIKESH
RAM MEHAR
VED PAL
PALE RAM
KALI RAM
SUNDER SINGH
ISH KUMAR BHATIA
NARESH KUMAR
AMAR SINGH
MALKHAN SINGH
RANJEET SINGH
SUKHBIR SINGH
NARENDER KUMAR
PARDEEP KUMAR
RAGHUBIR SINGH
KEHAR SINGH
GIRIRAJ
MOHAN LAL
BIJENDER SINGH
JARNAIL SINGH
SANJIV KUMAR
BALWAN SINGH
BALKAN SINGH
PARDEEP KUMAR
BALRAJ SHARMA
BISHAN DUTT
DHOOP SINGH

C101 RLA
C101 037
C101 035
C101 035
C101 044
C101 035
C101 041
C101 035
C101 035
C101 037

C102 RLA
C102 031F
C102 033F
C102 046
C102 009F
C102 013F
C102 041
C102 046
C102 011F
C102 046

C103 RLA
C103 031F
C103 050
C103 050
C103 049
C103 043
C103 041
C103 010F
C103 036
C103 083

C104 RLA
C104 040
C104 056
C104 046
C104 037
C104 040
C104 035
C104 040
C104 057
C104 035

C105 RLA
C105 038
C105 050
C105 049
C105 040
C105 053
C105 026F
C105 041
C105 050
C105 029F

C106 RLA
C106 047
C106 064
C106 052FT
C106 059
C106 048
C106 059
C106 055
C106 053
C106 046

C101 RLA
C101 035
C101 049
C101 046
C101 055
C101 042

C102 RLA
C102 006F
C102 007F
C102 006F
C102 011F
C102 023F

C103 RLA
C103 035
C103 041
C103 042
C103 058
C103 035

C104 RLA
C104 036
C104 044
C104 042
C104 043
C104 035

C105 RLA
C105 048
C105 040
C105 037
C105 040
C105 050

C106 RLA
C106 070
C106 074
C106 061
C106 058
C106 068

C101 035
C101 040

C102 039
C102 045

C103 043
C103 062

C104 035
C104 060

C105 049
C105 047

C106 067
C106 049

C101 048
C101 045
C101 ABSF
C101 052
C101 036
C101 039
C101 035
C101 040
C101 035
C101 035
C101 044

C102 012F
C102 029F
C102 035
C102 035
C102 038
C102 027F
C102 027F
C102 010F
C102 016F
C102 086
C102 074

C103 042
C103 053
C103 054
C103 042
C103 051
C103 055
C103 024F
C103 035
C103 036
C103 055
C103 039

C104 065
C104 061
C104 049
C104 050
C104 045
C104 035
C104 055
C104 039
C104 041
C104 061
C104 035

C105 046
C105 042
C105 045
C105 040
C105 041
C105 042
C105 046
C105 053
C105 051
C105 063
C105 045

C106 064
C106 059
C106 057
C106 056
C106 062
C106 065
C106 049
C106 062
C106 064
C106 066
C106 050

RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0268
0303
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0275
0273
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0366
0287
ABSENT

0001076032
0001076033
0001076034
0001076035
0001076036
0001076037
0001076038
0001076039
0001076040
0001076041
0001076042
0001076043
0001076044
0001076101
0001076201
0001076202
0001076203
0001076204
0001076205
0001076206
0001076207
0001076208
0001076209
0001076210
0001076211
0001076212
0001076213
0001076214
0001076215
0001076216
0001076217
0001076218
0001076219

10-AS-502
10-AS-530
10-AS-526
10-AS-553
10-AS-709
10-AS-555
10-AS-524
10-AS-547
10-AS-529
09-AS-684
09-AS-733
09-AS-704
09-AS-762
10-DAC-394
09-RK-1188
09-RK-1125
10-RK-1130
10-RK-717
10-RK-643
10-RK-1126
10-RK-640
10-RK-645
10-RK-587
10-RK-606
10-RK-615
10-RK-641
10-RK-691
10-RK-1129
10-RK-636
10-RK-629
10-RK-596
10-RK-621
10-RK-1115

POOJA
SAHIL SAINI
KULDEEP
ROHIT
HARI OM SHARMA
MANBIR
MOHIT
JONI KUMAR
PARDEEP KUMAR
MANJIT SINGH
NAVEEN KUMAR
NARENDER SHARMA
PAYAL WALIA
MINAKSHI
VIBHOR BHALLA
KHUSHBOO
SUNIL KUMAR
AMIT KUMAR
SIMRANJEET SINGH
SANDEEP SINGH
ROHTASH KUMAR
MANDEEP MALIK
BHIKHA RAM
AJAY KUMAR
SANDEEP
RAKESH
SAKSHI
SIMRANJEET SINGH
DHARMVIR SAINI
RAM LAL
SOMBIR
KULDEEP SINGH
SACHIN RATHOUR

KRISHAN CHAND
BALBIR SINGH
RAJBIR
MAHVIR PARSHAD
PARLADH SINGH
BALJEET SINGH
RAM PARTAP
UDAY SINGH
SAT PAL
RAMKUMAR
RAMESH KUMAR
MOHAN SHARMA
AZAD WALIA
SUBHASH CHAND
VIJAY BHALLA
CHARANJEET ARORA
FATA RAM
KISMAT SINGH
SUCHA SINGH
AVTAR SINGH
BALJEET SINGH
SATPAL SINGH
PALA RAM
SUBHASH CHANDER
ROSHAN LAL
RAMCHANDER
THOMAS MARTIN
MALKEET SINGH
SANT RAM SAINI
DHARI RAM
JAGDISH
OM PARKASH
CHARAN SINGH

C101 043
C101 048
C101 041
C101 039
C101 044
C101 042
C101 045
C101 062
C101 041
C101 040
C101 051
C101 052
C101 048

C102 028F
C102 035
C102 040
C102 041
C102 064
C102 049
C102 005F
C102 015F
C102 006F
C102 049
C102 039
C102 019F
C102 030F

C103 057
C103 058
C103 056
C103 074
C103 039
C103 049
C103 054
C103 049
C103 035
C103 046
C103 041
C103 050
C103 036

C104 074
C104 061
C104 046
C104 052
C104 059
C104 050
C104 036
C104 065
C104 039
C104 055
C104 036
C104 053
C104 035

C105 051
C105 049
C105 045
C105 045
C105 049
C105 053
C105 057
C105 061
C105 039
C105 054
C105 070
C105 035
C105 047

C106 083
C106 064
C106 059
C106 059
C106 079
C106 063
C106 060
C106 057
C106 055
C106 052
C106 048
C106 063
C106 074

C101 042
C101 048
C101 043
C101 037
C101 050
C101 061
C101 035
C101 035
C101 040
C101 043
C101 051
C101 047

C102 068
C102 039
C102 050
C102 037
C102 053
C102 047
C102 051
C102 035
C102 059
C102 064
C102 076
C102 082

C103 054
C103 036
C103 035
C103 068
C103 073
C103 062
C103 054
C103 049
C103 066
C103 071
C103 064
C103 036

C104 021F
C104 027F
C104 063
C104 047
C104 060
C104 055
C104 051
C104 055
C104 043
C104 060
C104 041
C104 061

C105 040
C105 047
C105 068
C105 047
C105 035
C105 068
C105 042
C105 049
C105 033F
C105 053
C105 038
C105 049

C106 051
C106 074
C106 046
C106 057
C106 061
C106 061
C106 051
C106 057
C106 046
C106 060
C106 057
C106 058

C101 043
C101 050
C101 057
C101 046
C101 035
C101 040

C102 050
C102 008F
C102 052
C102 038
C102 058
C102 061

C103 048
C103 040
C103 039
C103 056
C103 038
C103 059

C104 058
C104 035
C104 066
C104 057
C104 044
C104 049

C105 047
C105 035
C105 032F
C105 035
C105 021F
C105 035

C106 059
C106 067
C106 056
C106 061
C106 048
C106 061

FAIL
0315
0287
0310
0334
0306
FAIL
FAIL
FAIL
0296
0285
FAIL
FAIL
CANCEL
FAIL
FAIL
0305
0293
0332
0354
0284
0280
FAIL
0351
0327
0333
ABSENT
0305
FAIL
FAIL
0293
FAIL
0305

0001076220
0001076221
0001076222
0001076223
0001076224
0001076225
0001076226
0001076227
0001076228
0001076229
0001076230
0001076231
0001076232
0001076233
0001076234
0001076235
0001076236
0001076237
0001076238
0001076239
0001076240
0001076241
0001076242
0001076243
0001076244
0001076245
0001076246
0001076247
0001076248
0001076249
0001076250
0001076251
0001076252

10-RK-652
10-RK-1113
10-RK-604
10-RK-619
10-RK-628
10-RK-651
10-RK-647
10-RK-736
10-RK-704
10-RK-732
10-RK-703
10-RK-254
10-RK-721
10-RK-728
10-RK-730
10-RK-715
10-RK-716
10-RK-725
10-RK-698
10-RK-710
10-RK-744
10-RK-695
10-RK-1065
10-RK-699
09-RK-686
09-RK-1165
10-RK-713
09-RK-693
09-RK-746
09-RK-695
09-RK-777
10-RK-630
10-RK-623

MANDEEP SINGH
SANDEEP
AMARJEET SINGH
DEEPAK KUMAR
MUKESH KUMAR
SUSHIL KUMAR
VIVEK GOYAL
RAJINDER
GURMAIL
NAVEEN KUMAR
HAPPY SAINI
SOMNATH
RAMKUMAR
GURNAM SINGH
MANDEEP SINGH NARWAL
MANOJ KUMAR
VINOD KUMAR
PARVEEN KUMAR
MANISH KUMAR
RITESH SAINI
GUR DEV SINGH
RAMMEHAR
NARENDER NARANG
VIRENDER
VIRENDER SINGH
MOHIT GOYAL
SATNAM SINGH
PAWAN KUMAR
ANIL
PARVEEN
JITENDER KUMAR
MONU
SONU SIROHI

RAMBIR SINGH
KHUSHIRAM
NIRANJAN DASS
PHOOL KUMAR
RAMPHAL SINGH
MIYAN SINGH
SATISH GOYAL
MAMU RAM
RAJA RAM
RAMPHAL SINGH
SULTAN SINGH
RULDO RAM
DHANPAT
AZAD SINGH
AMRICK SINGH
VIMAL KUMAR
RAGHUBIR KUMAR
GURDYAL SINGH
CHAMAL SINGH
DALIP CHAND
KALIKAM
DHAN SINGH
HARI CHAND
CHAND RAM SAINI
MANUKHA SINGH
RAJ KUMAR GOYAL
VEDPARKASH
RAMESH KUMAR
MANPHOOL
BALWANT SINGH
SHYAMLAL
RAJINDER KUMAR
KARAM SINGH

C101 047
C101 048
C101 043
C101 041
C101 052
C101 041

C102 039
C102 049
C102 035
C102 037
C102 019F
C102 049

C103 055
C103 067
C103 047
C103 035
C103 039
C103 035

C104 056
C104 046
C104 047
C104 039
C104 058
C104 051

C105 033F
C105 046
C105 014F
C105 019F
C105 021F
C105 041

C106 057
C106 046
C106 060
C106 059
C106 061
C106 057

C101 059
C101 045
C101 059
C101 041
C101 063
C101 038
C101 054

C102 011F
C102 007F
C102 043
C102 035
C102 038
C102 047
C102 028F

C103 050
C103 041
C103 044
C103 047
C103 038
C103 048
C103 052

C104 053
C104 058
C104 046
C104 039
C104 054
C104 041
C104 013F

C105 035
C105 052
C105 058
C105 043
C105 039
C105 RLA
C105 038

C106 052
C106 052
C106 RLA
C106 054
C106 061
C106 057
C106 061

C101 033F
C101 033F
C101 035
C101 048
C101 035
C101 065

C102 035
C102 015F
C102 016F
C102 013F
C102 013F
C102 052

C103 039
C103 043
C103 067
C103 050
C103 061
C103 038

C104 040
C104 040
C104 049
C104 063
C104 041
C104 046

C105 000F
C105 009F
C105 052
C105 016F
C105 007F
C105 043

C106 051
C106 055
C106 059
C106 054
C106 046
C106 057

C101 035
C101 062

C102 008F C103 023F C104 049


C102 053 C103 043 C104 043

C105 006F C106 056


C105 040 C106 063

C101 035
C101 032F
C101 051
C101 043

C102 008F
C102 053
C102 042
C102 082

C105 035
C105 032F
C105 052
C105 043

C101 039
C101 035

C102 034F C103 ABSF C104 035


C102 ABS C103 ABS C104 ABS

C103 049
C103 044
C103 057
C103 035

C104 048
C104 038
C104 046
C104 047

C106 055
C106 072
C106 054
C106 069

C105 029F C106 052


C105 ABS C106 RLA

FAIL
0302
FAIL
FAIL
FAIL
0274
UMC
FAIL
FAIL
RLA
0259
0293
RLA
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0301
P-R-S
P-R-S
FAIL
0304
P-R-S
FAIL
FAIL
0302
0319
ABSENT
FAIL
RLA

0001076253
0001076254
0001076255
0001076256
0001076257
0001076301
0001076302
0001076303
0001076304
0001076305
0001076306
0001076307
0001076308
0001076309
0001076310
0001076311
0001076312
0001076313
0001076314
0001076315
0001076316
0001076317
0001076401
0001076402
0001076403
0001076404
0001076405
0001076406
0001076407
0001076501
0001076502
0001076503
0001076504

10-RK-714
10-RK-697
10-RK-709
09-RK-755
10-MS-289
09-IGK-414
10-IGK-364
10-IGK-321
10-IGK-302
10-IGK-323
10-IGK-279
10-IGK-320
10-IGK-304
10-IGK-305
10-IGK-294
10-IGK-337
10-IGK-282
10-IGK-287
09-IGK-393
09-IGK-338
09-IGK-377
09-IGK-385
09-JBK-412
10-JBK-368
10-JBK-299
10-JBK-303
10-JBK-367
10-JBK-381
09-JBK-441
10-BAGK-2
10-BAGK-31
10-BAGK-34
10-BAGK-32

BANTI BHATI
SURBHI MANCHANDA
SONU KUMAR
RAMMAHER CHAHAL
PARAMVIR
KHUSHBOO RANI
KANIKA SUKHIJA
BALJEET KAUR
SUSHMA RANI
RIMPI RANI
ANKITA
RITU RANI
RINA
PHOOL PATI
SHALU DEVI
SHALLU
MONIKA
SONIA
MONIKA DEVI
NIRMALA
KAVITA RANI
MUKESH RANI
VAKEEL
KAMAL KUMAR
BITTU
VIKRAM SINGH
SATBIR KUMAR
MAYANK SHARMA
SANDEEP SINGH
SHILPA
BHAWANA DHINGRA
SONIA RANI
MAHAK

VINOD KUMAR
VED PARKASH
KRISHAN KUMAR
ROSHAN LAL
JAGBIR
HOSHIYAR SINGH MOUN
SHAM SUNDER SUKHIJA
KULTAR SINGH
BALRAJ SINGH
SUKHDEV SINGH
OMVIR SINGH
KABUL SINGH
DHAN SINGH
BEER SINGH
PRITAM SINGH
MANOHAR LAL
SUBHASH CHAND
KANWALDUA
REHTURAM
BHARATH SINGH
JAGDISH MUNJAL
JAI PAL SINGH
CHANDER BHAN
BIMAL KUMAR
SINGARA RAM
BHALE SINGH
PURAN CHAND
PARDEEP SHARMA
DILBAG SINGH
ASHOK KUMAR
MEERA NAND DHINGRA
KALU RAM
SANJEEV KUMAR

C101 035
C101 065
C101 035
C101 045
C101 045
C101 053
C101 056
C101 035
C101 038
C101 047
C101 035
C101 042
C101 035
C101 040
C101 052
C101 044
C101 054
C101 035
C101 039
C101 046
C101 040

C102 035
C102 035
C102 006F
C104 043
C102 082
C102 036
C102 025F
C102 013F
C102 007F
C102 009F
C102 037
C102 017F
C102 009F
C102 007F
C102 018F
C102 013F
C102 015F
C102 027F
C102 045
C102 015F
C102 014F

C103 047
C103 035
C103 035
C105 033
C103 043
C103 043
C103 070
C103 049
C103 052
C103 035
C103 044
C103 054
C103 058
C103 055
C103 048
C103 050
C103 057
C103 051
C103 061
C103 039
C103 049

C104 065
C104 048
C104 039

C105 030F C106 053


C105 039 C106 062
C105 007F C106 056

C104 041
C104 055
C104 056
C104 041
C104 052
C104 047
C104 035
C104 053
C104 050
C104 051
C104 049
C104 035
C104 041
C104 057
C104 046
C104 039
C104 043

C105 040
C105 051
C105 066
C105 037
C105 055
C105 056
C105 018F
C105 049
C105 042
C105 035
C105 047
C105 035
C105 043
C105 035
C105 048
C105 035
C105 035

C106 049
C106 075
C106 085
C106 064
C106 056
C106 067
C106 059
C106 066
C106 058
C106 056
C106 066
C106 063
C106 058
C106 063
C106 064
C106 066
C106 059

C101 044 C102 060


C101 017F C102 035
C101 043 C102 044

C103 044
C103 035
C103 040

C104 062
C104 043
C104 042

C105 035
C105 036
C105 045

C106 064
C106 060
C106 063

C101 017F
C101 RLA
C101 045
C101 047
C101 043
C101 056

C103 048
C103 RLA
C103 038
C103 046
C103 047
C103 062

C104 039
C104 RLA
C104 038
C104 037
C104 039
C104 042

C105 014F
C105 RLA
C105 040
C105 040
C105 040
C105 055

C106 057
C106 RLA
C106 065
C106 061
C106 058
C106 062

C102 064
C102 RLA
C102 039
C102 010F
C102 044
C102 042

FAIL
0284
FAIL
RLA
0300
0313
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0303
FAIL
FAIL
P-R-S
0309
FAIL
0277
ABSENT
FAIL
RLA
0265
FAIL
0271
0319
P-R-S

0001076505
0001076506
0001076507
0001076508
0001076509
0001076510
0001076511
0001076512
0001076513
0001076514
0001076515
0001076516
0001076517
0001076518
0001076519
0001076520
0001076521
0001076522
0001076523
0001076524
0001076525
0001076526
0001076527
0001076528
0001076529
0001076530
0001076531
0001076601
0001076602
0001076603
0001076604
0001076605
0001076606

10-BAGK-18
10-BAGK-381
10-BAGK-97
10-BAGK-43
10-BAGK-73
10-BAGK-44
10-BAGK-58
10-BAGK-89
10-BAGK-131
10-BAGK-075
10-BAGK-126
10-BAGK-49
10-BAGK-48
10-BAGK-109
10-BAGK-70
10-BAGK-413
10-BAGK-100
10-BAGK-115
10-BAGK-130
10-BAGK-133
09-BAGK-349
09-BAGK-276
09-BAGK-296
09-BAGK-295
09-BAGK-297
09-BAGK-353
10-JC-211
10-JC-202
10-JC-20
10-JC-204
10-JC-226
10-JC-256

REENA RANI
SADHNA
JASBIR SINGH
CHANDI RAM
PARHALAD SINGH
SANJEEV KUMAR
VIKRAM SINGH
MUNISH KUMAR
MANINDER SINGH
RAJENDER KUMAR
DEEPAK
SANJEEV KUMAR
PARDEEP KUMAR
BALIVINDER SINGH
SHAKTI SINGH
VIKAS GILL
SONU RAJ RANA
VIJAY PAL
NAVEEN KUMAR
AMIT KUMAR
GURGENT
GAURAV SHARMA
POOJA RANI
RAVI SAHOTRA
SATISH KUMAR
RINKU
GURDEV SINGH
MAMTA RANI
SUNIL KUMAR
VIKASH KUMAR
MITHUN KUMAR
SANJAY KUMAR
SUSHIL KUMAR

SURENDER KUMAR
KRISHAN KUMAR
AMRIT LAL
AFSAR SINGH
RAM KUMAR
SURESH KUMAR
SUKH BEER SINGH
BALDEV SINGH
BAWA SINGH
RALDU RAM
HARI RAM
BIRA RAM
ZILE SINGH
BALWAN SINGH
DALBIR SINGH
RAM PHAL SINGH
JAGDEV SINGH
PALA RAM
VED PARKASH
RAJINDER KUAMR
RAMDIA
SUNIL SHARMA
SUKHDEV SINGH
RAJINDER SAHOTRA
DHARAMPAL
ARJUN DEV
SEWA SINGH
RATTAN SINGH
SHER SINGH
HARI KISHAN
ANIL KUMAR
ISHWAR SINGH
NASIB SINGH

C101 052
C101 050
C101 RLA
C101 039
C101 042
C101 042
C101 052
C101 039
C101 ABSF
C101 041
C101 RLA
C101 035
C101 047
C101 040
C101 042

C102 032F
C102 051
C102 RLA
C102 046
C102 041
C102 039
C102 041
C102 059
C102 ABSF
C102 033F
C102 RLA
C102 014F
C102 035
C102 025F
C102 052

C103 051
C103 049
C103 RLA
C103 044
C103 058
C103 044
C103 053
C103 042
C103 ABSF
C103 053
C103 RLA
C103 036
C103 037
C103 035
C103 036

C104 042
C104 035
C104 RLA
C104 050
C104 043
C104 035
C104 035
C104 036
C104 048
C104 046
C104 RLA
C104 043
C104 035
C104 038
C104 035

C105 060
C105 048
C105 RLA
C105 044
C105 043
C105 052
C105 044
C105 047
C105 050
C105 055
C105 RLA
C105 038
C105 041
C105 035
C105 039

C106 060
C106 069
C106 RLA
C106 053
C106 051
C106 063
C106 071
C106 044
C106 ABSF
C106 051
C106 RLA
C106 052
C106 052
C106 051
C106 050

C101 048
C101 047
C101 047
C101 035

C102 ABSF
C102 024F
C102 038
C102 041

C103 045
C103 044
C103 050
C103 035

C104 049
C104 041
C104 043
C104 053

C105 039
C105 035
C105 063
C105 035

C106 ABSF
C106 063
C106 063
C106 046

C101 035
C101 035
C101 035
C101 053
C101 ABSF
C101 029F
C101 RLA
C101 035
C101 043
C101 043

C102 035
C102 035
C102 029F
C102 ABS
C102 064
C102 035
C102 RLA
C102 047
C102 054
C102 047

C103 044
C103 039
C103 048
C103 ABS
C103 035
C103 056
C103 RLA
C103 047
C103 038
C103 042

C104 049
C104 042
C104 061
C104 047
C104 024F
C104 041
C104 RLA
C104 044
C104 039
C104 035

C105 053
C105 060
C105 040
C105 ABS
C105 035
C105 035
C105 RLA
C105 035
C105 044
C105 035

C106 051
C106 051
C106 059
C106 RLA
C106 057
C106 054
C106 RLA
C106 069
C106 069
C106 069

FAIL
0302
RLA
0276
0278
0275
0296
0267
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
0247
FAIL
0254
P-R-S
FAIL
FAIL
0304
0245
ABSENT
CANCEL
ABSENT
0267
0262
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
RLA
0277
0287
0271

0001076607
0001076608
0001076609
0001076610
0001076611
0001076612
0001076613
0001076614
0001076615
0001076616
0001076617
0001076618
0001076619
0001076620
0001076701
0001076702
0001076703
0001076704
0001076705
0001076706
0001076707
0001076708
0001076709
0001076710
0001076711
0001076712
0001076713
0001076714
0001076715
0001076716
0001076801
0001076802
0001076803

10-JC-213
10-JC-194
10-JC-216
10-JC-238
09-JC-170
10-JC-189
09-JC-171
09-JC-237
09-JC-196
09-JC-159
09-JC-269
09-JC-238
09-JC-239
09-JC-169
09-DP-327
09-DP-334
09-DP-351
10-DP-207
10-DP-210
10-DP-219
10-DP-206
10-DP-208
10-DP-211
10-DP-246
10-DP-235
09-DP-332
09-DP-328
09-DP-333
09-DP-318
09-DP-360
09-KMP-319
09-KMP-321
09-KMP-403

BALJEET SINGH
RAKESH
RANDHIR SINGH
AMIT KUMAR
PARDEEP KUMAR
RAKESH KUMAR
DEEPAK KUMAR
DARSHAN LAL
POONAM
DINESH KUMAR
SATISH KUMAR
SUNIT KUMAR
PARVEEN KUMAR
MANJEET KUMAR
BALVINDER
GURPREET SINGH
SAGAR MIGLANI
RAJINDER KUMAR
VINOD KUMAR
PARDEEP
SONU
VIKRAM
SUMIT KUMAR
SUMIT
RENU RANI
GURPREET SINGH
SONU KUMAR
ROHIT KUMAR
MALKIT SINGH
SANDEEP SINGH
BINDU
SONIA RANI
SIMRAN

KARAM SINGH
SHYAM SUNDER
BABU RAM
SUBHASH CHANDER
BABU LAL
JAGIR SINGH
FAQIR CHAND
AMARNATH
SUBHASH CHANDER
SATPAL
MOHINDER SINGH
ISHAM SINGH
RAJBIR SINGH
RAJENDER KUMAR
ZILE SINGH
SAHAB SINGH
KHARAITI LAL
JEEVAN RAM
SHYAM LAL
MAHAVIR SINGH
RAM SINGH
BANARSI DASS
SHAMSHER SINGH
SALINDER SINGH
RAMESH CHAND
DAVINDER SINGH
KARAMBIR
MANI RAM
RANDHIR SINGH
MAHANDER SINGH NARWAL
GULAB CHAND
SATBIR SINGH VERMA
PRITPAL SINGH

C101 016F C102 045


C101 042 C102 042
C101 035 C102 035

C103 025F C104 041


C103 047 C104 041
C103 047 C104 041

C105 035 C106 048


C105 024F C106 069
C105 043 C106 067

C101 046
C101 035
C101 035
C101 064
C101 064
C101 035
C101 035
C101 073
C101 072
C101 044
C101 052

C102 040
C102 035
C102 035
C102 057
C102 055
C102 070
C102 039
C102 066
C102 060
C102 069
C102 033F

C103 044
C103 041
C103 035
C103 035
C103 053
C103 042
C103 042
C103 048
C103 058
C103 042
C103 042

C104 035
C104 044
C104 040
C104 037
C104 052
C104 035
C104 041
C104 037
C104 055
C104 035
C104 049

C105 054
C105 032F
C105 051
C105 040
C105 041
C105 035
C105 043
C105 035
C105 046
C105 045
C105 035

C106 057
C106 069
C106 058
C106 055
C106 060
C106 054
C106 057
C106 067
C106 063
C106 052
C106 046

C101 RLA
C101 043
C101 041
C101 036
C101 060
C101 042
C101 047
C101 035
C101 053

C102 RLA
C102 009F
C102 017F
C102 023F
C102 024F
C102 012F
C102 042
C102 040
C102 056

C103 RLA
C103 035
C103 035
C103 039
C103 049
C103 040
C103 035
C103 059
C103 055

C104 RLA
C104 035
C104 035
C104 039
C104 044
C104 038
C104 048
C104 042
C104 053

C105 RLA
C105 035
C105 041
C105 040
C105 035
C105 044
C105 044
C105 017F
C105 035

C106 RLA
C106 068
C106 065
C106 053
C106 061
C106 066
C106 061
C106 064
C106 068

C101 059
C101 049
C101 050

C102 037
C102 042
C103 078

C103 065
C103 037
C104 043

C104 051
C104 063

C105 053
C105 042

C106 057
C106 059

C101 049
C101 041
C101 051

C102 054
C102 053
C102 051

C103 042
C103 043
C103 038

C104 053
C104 057
C104 047

C105 057 C106 062


C105 015F C106 057
C105 040 C106 068

FAIL
FAIL
0268
ABSENT
0276
FAIL
0254
0288
0325
0271
0257
0326
0354
0287
FAIL
CANCEL
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0277
FAIL
0320
P-R-S
0322
0292
RLA
ABSENT
0317
FAIL
0295

0001076804
0001076805
0001076806
0001076807
0001076808
0001076809
0001076810
0001076811
0001076812
0001076813
0001076814
0001076815
0001076816
0001076901
0001076902
0001077001
0001077002
0001077003
0001077004
0001077005
0001077006
0001077007
0001077008
0001077009
0001077010
0001077011
0001077012
0001077101
0001077102
0001077103
0001077107
0001077108
0001077109

09-KMP-419
10-KMP-243
10-KMP-245
10-KMP-248
10-KMP-257
10-KMP-262
10-KMP-264
10-KMP-313
10-KMP-333
10-KMP-268
10-KMP-311
09-KMP-332
10-KMP-267
10-KMD-225
09-KMD-269
10-DAC-310
10-DAC-443
10-DAC-446
10-DAC-317
10-DAC-311
10-DAC-298
10-DAC-296
10-DAC-353
10-DAC-332
09-DAC-491
09-DAC-343
90-JBK-441
09-RKE-199
10-RKE-268
10-RKE-273
10-RKE-164
10-RKE-309
10-RKE-235

VAISHALI GARG
JYOTI
SONAM JULIYER
KOMAL DEVI
PUSHPA DEVI
ARTI
PRIYANKA RANI
SAKSHI
NEHA TANWAR
RAJNI
NIDHI WALIA
SUNAINA
PRIYANKA
ROOMA
KIRAN BALA
SONU KUMAR
MUNISH GARG
AMANDEEP SINGH PUNIA
ANAND
GURPAL SINGH
SUBHASH
RAJESH KUMAR
HUKUMAT
NEHA WADHAWAN
RANDHIR SINGH
SUNIL KUMAR
SANDEEP SINGH
PARVEEN SAHARAN
SATNAM
VIKAS TANWAR
SOMESH NAGPAL
DARPAN NAGPAL
DEEPAK GARG

BHIM SINGH GARG


MAHENDER PAL
MOHAN LAL
OM PARKASH
KRISHAN KUMAR
RAM KISHAN
RAGHUBEER SINGH
VIJAY KUMAR
BIKRAM
JAI PAL
RAKESH WALIA
MOHINDER SINGH
TARSHEM SINGH
VIJAY KUMAR
PALA RAM
RAKHA RAM
PAWAN KUMAR
JAGDEV SINGH PUNIA
RAM CHANDER VERMA
LAL SINGH
RAJ KARAN
JEET SINGH
REHAM DIN
ASHOK KUMAR
NASIB SINGH
MADAN LAL
DILBAG SINGH
DHIR SINGH
MADAN
RAJENDER
DAVINDER NAGPAL
RAVINDER NAGPAL
KAILASH GARG

C101 047
C101 059
C101 067
C101 065
C101 070
C101 052
C101 061
C101 068
C101 042
C101 053
C101 045
C101 043
C101 058
C101 054
C101 059

C102 017F
C102 050
C102 052
C102 052
C102 058
C102 052
C102 045
C102 050
C102 046
C102 048
C102 035
C102 042
C102 043
C102 017F
C102 028F

C103 053
C103 035
C103 044
C103 046
C103 042
C103 037
C103 036
C103 057
C103 045
C103 060
C103 040
C103 035
C103 045
C103 059
C103 040

C104 035
C104 035
C104 050
C104 051
C104 035
C104 036
C104 041
C104 050
C104 055
C104 051
C104 038
C104 042
C104 039
C104 055
C104 040

C105 057
C105 021F
C105 035
C105 051
C105 038
C105 040
C105 031F
C105 044
C105 046
C105 039
C105 020F
C105 057
C105 061
C105 042
C105 043

C106 075
C106 066
C106 068
C106 071
C106 RLA
C106 063
C106 081
C106 064
C106 056
C106 059
C106 056
C106 064
C106 059
C106 062
C106 051

C101 044
C101 045
C101 039
C101 040
C101 035
C101 042
C101 057
C101 053
C101 046
C101 058

C102 047
C102 036
C102 036
C102 005F
C102 005F
C102 004F
C102 020F
C102 035
C102 036
C102 058

C103 046
C103 048
C103 040
C103 035
C103 040
C103 041
C103 035
C103 046
C103 040
C103 067

C104 061
C104 040
C104 057
C104 035
C104 ABSF
C104 035
C104 065
C104 038
C104 052
C104 058

C105 047
C105 046
C105 044
C105 052
C105 039
C105 043
C105 039
C105 043
C105 044
C105 046

C106 054
C106 051
C106 049
C106 051
C106 ABSF
C106 050
C106 056
C106 072
C106 040
C106 047

C101 038
C101 026
C101 031F
C101 041
C101 035
C101 052

C102 032F
C102 ABS
C102 018F
C102 038
C102 005F
C102 049

C103 045
C103 ABS
C103 027F
C103 051
C103 039
C103 045

C104 045
C104 ABS
C104 035
C104 050
C104 050
C104 053

C105 035
C105 ABS
C105 026F
C105 035
C105 009F
C105 026F

C106 066
C106 RLA
C106 041
C106 057
C106 057
C106 057

FAIL
FAIL
0316
0336
RLA
0280
FAIL
0333
0290
0310
FAIL
0283
0305
FAIL
FAIL
ABSENT
0299
0266
0265
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0287
0258
0334
ABSENT
FAIL
RLA
FAIL
0272
FAIL
FAIL

0001077110
0001077111
0001077112
0001077113
0001077114
0001077115
0001077116
0001077117
0001077118
0001077119
0001077120
0001077121
0001077122
0001077123
0001077124
0001077125
0001077126
0001077127
0001077128
0001077129
0001077130
0001077131
0001077132
0001077133
0001077134
0001077135
0001077136
0001077138
0001077139
0001077140
0001077141
0001077142
0001077143

10-RKE-150
10-RKE-230
10-RKE-272
10-RKE-311
10-RKE-323
10-RKE-249
09-RKE-172
10-RKE-262
10-RKE-318
10-RKE-315
10-RKE-255
10-RKE-313
10-RKE-269
10-RKE-283
10-RKE-245
10-RKE-296
10-RKE-278
10-RKE-264
10-RKE-281
10-RKE-289
10-RKE-260
10-RKE-253
10-RKE-250
10-RKE-292
10-RKE-317
10-RKE-282
09-RKE-249
10-RKE-259
10-RKE-231
09-RKE-233
09-RKE-141

ANKUSH MITTAL
GOURAV GARG
GURWINDER SINGH
MOHIT GARG
NITESH SHARMA
KULDIP
SOHAN SINGH
SANDIP SHARMA
SOURAG JHAMB
YOGESH PUNIA
LOVE CHOUDHARY
ASHWANI KUMAR
SAHIL GULATI
NITISH HANS
AJAY
SANDEEP
GORAV SHARMA
SATNAM
YOGESH KUMAR
BABLOO SHARMA
LALIT GOGIA
VISHAL KUMAR
JARMANJEET SINGH
AMIT SINGLA
NAVDEEP KUMAR
NIKHIL GROVER
BHARAT DHAWAN
PRASHANT GOEL
MANOHAR LAL
KAMAL GOEL
PARDEEP SHARMA
GAGAN SHARMA
VIKRAM SINGH

SURINDER KUMAR
KAILASH GARG
JOGA SINGH
BANSI LAL
RAM NARAYAN SHARMA
OM PARKASH
SUBHASH SINGH
SUBHASH SHARMA
NAND LAL JHAMB
CHATTAR SINGH PUNIA
VINEET CHAUDHARY
ISHWAR CHAND
VINOD GULATI
DINA NATH
RAMCHANDER
DRIYA SINGH
RAJENDER KUMAR
DIWAN CHAND
RAMEHS CHAND
SATPAL
GOPAL KRISHAN
RAVINDER SINGH
GURNAM SINGH
RATTAN SINGHLA
OM PARKASH
KRISHAN LAL GROVER
SATISH DHAWAN
ASHWANI
NAND LAL
SUBHASH GOEL
SATPAL
JAGDISH KUMAR SHARMA
SHYAM SINGH

C101 041
C101 048
C101 024F
C101 042
C101 042
C101 RLA
C101 053
C101 RLA
C101 051
C101 049
C101 041
C101 042
C101 046
C101 039
C101 044
C101 041
C101 049
C101 035
C101 048
C101 055
C101 035
C101 035
C101 052

C101 051
C101 035
C101 045
C101 RLA
C101 044

C102 043
C102 041
C102 038
C102 050

C103 060
C103 051
C103 039
C103 044

C104 050
C104 054
C104 035
C104 035

C105 032F
C105 031F
C105 018F
C105 039

C106 063
C106 051
C106 041
C106 051

FAIL
FAIL
FAIL
0261
P-R-S
C102 027F C103 044 C104 053 C105 034F C106 057
FAIL
C102 RLA C103 RLA C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA
C102 033F C103 053 C104 055 C105 039 C106 054
FAIL
C102 RLA C103 RLA C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA
C102 070 C103 058 C104 035 C105 008F C106 065
FAIL
C102 035 C103 056 C104 049 C105 052 C106 062
0303
C102 023F C103 036 C104 043 C105 025F C106 058
FAIL
C102 050 C103 067 C104 040 C105 033F C106 066
FAIL
ABSENT
C102 025F C103 044 C104 046 C105 040 C106 049
FAIL
C102 074 C103 056 C104 042 C105 034F C106 047FT FAIL
C102 020 C103 046 C104 061 C105 035 C106 RLA
RLA
C102 050 C103 038 C104 041 C105 035 C106 042
0247
C102 042 C103 050 C104 045 C105 022F C106 049
FAIL
C102 050 C103 044 C104 043 C105 047 C106 063
0282
C102 036 C103 045 C104 035 C105 024F C106 054
FAIL
C102 043 C103 035 C104 050 C105 035 C106 053
0271
C102 016F C103 035 C104 056 C105 014F C106 045
FAIL
C102 020F C103 037 C104 055 C105 042 C106 037
FAIL
C102 045 C103 035 C104 040 C105 015F C106 076
FAIL
ABSENT
ABSENT
C102 039 C103 058 C104 055 C105 029F C106 066
FAIL
C102 014F C103 031F C104 043 C105 035 C106 041
FAIL
C102 039 C103 057 C104 022F C105 035 C106 053
FAIL
C102 RLA C103 RLA C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA
CANCEL
C102 022F C103 039 C104 035 C105 035 C106 067
FAIL

0001077144
0001077201
0001077202
0001077203
0001077204
0001077205
0001077206
0001077207
0001077208
0001077209
0001077210
0001077211
0001077212
0001077213
0001077214
0001077215
0001077216
0001077217
0001077218
0001077219
0001077220
0001077221
0001077222
0001077223
0001077224
0001077225
0001077226
0001077227
0001077301
0001077302
0001077303
0001077321
0001077322

09-RKE-235
09-BP-151
09-BP-157
09-BP-201
10-BP-164
10-BP-163
10-BP-212
10-BP-172
10-BP-171
10-BP-176
10-BP-159
10-BP-263
10-BP-244
10-BP-261
10-BP-175
10-BP-199
10-BP-148
10-BP-205
10-BP-211
10-BP-178
10-BP-243
10-BP-153
10-BP-160
09-BP-268
10-BP-246
10-BP-260
10-BP-173
09-BP-244
09-DMK-346
09-DMK-367
09-DMK-342
09-DMK-339
09-SDN-310

YOGESH GOYAL
KRISHAN LAL
PARAS SARDANA
AMAN KUMAR
SIMRANJEET SINGH
RAMAN
RAVI KUMAR SHARMA
ANKUR GABA
PRINCE MADAAN
SANDEEP SHARMA
HUNNY MADAAN
ARUVIND
SURAJ
ROHIT KUMAR
PARVEEN KUMAR
PANKAJ NADIAN
RAVI KUMAR
UDIT KALRA
VISHAL ARORA
SHAINKI
SANJAY KUMAR
HARVINDER
ROHIT BAJWA
NISHANT MITTAL
SANDEEP SHARMA
GAURAV
VIKRANT
ANKIT WADHWA
DIVYA
RIMPI
NITIKA SAHARAN
RASNA
MANISHA

GANSHYAM GOAYL
MANGAL SAIN
DESHRAJ SARDANA
RANBIR SINGH
LAKHWINDER SINGH
RANDHIR SINGH
OM PARKASH SHARMA
KRISHAN GOPAL
SUBHASH MADAAN
KRISHAN SHARMA
ASHOK KUMAR
CHANDER PARKASH
GULAB CHAND
AVTAR CHAND
SHER SINGH
DHARAMVEER
JAGDISH LAL
PREM PARKASH KALRA
SATISH ARORA
GULJRI LAL
PARKASH CHAND
KEWAL SINGH
KULWANT SINGH
SOM PARKASH MITTAL
RAM SINGH
VINOD CHAWLA
JAI BHAGWAN
HANSRAJ WADHWA
DARSHAN SINGH
ISHWAR SINGH
SAHINDER SINGH
SHRI RAM
SURESH KUMAR

C101 040
C101 043
C101 035
C101 056
C101 044
C101 045
C101 049
C101 056
C101 041
C101 047
C101 047
C101 050
C101 048
C101 040
C101 042
C101 044
C101 041
C101 051
C101 041
C101 043
C101 042
C101 041
C101 038
C101 058
C101 040
C101 040
C101 035
C101 RLA
C101 ABS
C101 ABS
C104 031

C102 039
C102 044
C102 036
C102 065
C102 061
C102 062
C102 035
C102 035
C102 048
C102 036
C102 017F
C102 040
C102 041
C102 044
C102 042
C102 063
C102 057
C102 046
C102 ABSF
C102 038
C102 011F
C102 044
C102 027F
C102 037
C102 035
C102 048
C102 019F
C102 RLA
C102 ABS
C103 ABS

C103 039
C103 059
C103 025F
C103 076
C103 062
C103 039
C103 047
C103 048
C103 055
C103 048
C103 039
C103 045
C103 054
C103 035
C103 047
C103 039
C103 038
C103 035
C103 055
C103 037
C103 017F
C103 036
C103 043
C103 042
C103 044
C103 ABSF
C103 036
C103 RLA
C103 ABS
C104 ABS

C104 058
C104 071
C104 050
C104 050
C104 042
C104 035
C104 052
C104 041
C104 051
C104 037
C104 067
C104 052
C104 050
C104 040
C104 035
C104 040
C104 058
C104 043
C104 035
C104 049
C104 049
C104 039
C104 041
C104 043
C104 045
C104 050
C104 042
C104 RLA
C104 ABS

C105 030F
C105 048
C105 030F
C105 063
C105 050
C105 045
C105 035
C105 048
C105 050
C105 035
C105 057
C105 037
C105 044
C105 036
C105 047
C105 043
C105 031F
C105 057
C105 047
C105 047
C105 044
C105 036
C105 ABSF
C105 039
C105 040
C105 027F
C105 023F
C105 RLA
C105 ABS

C106 054
C106 060
C106 046
C106 057
C106 053
C106 063
C106 074
C106 056
C106 051
C106 053FT
C106 062
C106 063
C106 053
C106 051
C106 052
C106 059
C106 060
C106 061
C106 056
C106 056
C106 051
C106 051
C106 052
C106 060
C106 059
C106 059
C106 045FT
C106 RLA
C106 ABS

FAIL
0325
FAIL
0367
0312
0289
0292
0284
0296
FAIL
FAIL
0287
0290
0246
0265
0288
FAIL
0293
FAIL
0270
FAIL
0247
FAIL
0279
0263
FAIL
FAIL
RLA
RLA
RLA
RLA
ABSENT
CANCEL

0001077323
0001077324
0001077325
0001077326
0001077327
0001077328
0001077329
0001077330
0001077331
0001077332
0001077333
0001077334
0001077335
0001077336
0001077337
0001077338
0001077339
0001077340
0001077341
0001077342
0001077343
0001077344
0001077345
0001077346
0001077347
0001077348
0001077349
0001077350
0001077351
0001077352
0001077353
0001077401
0001077402

10-DMK-290
10-DMK-291
10-DMK-293
10-DMK-411
10-DMK-297
10-DMK-298
10-DMK-416
10-DMK-305
10-DMK-307
10-DMK-316
10-DMK-318
10-DMK-433
10-DMK-424
10-DMK-323
10-DMK-324
10-DMK-328
10-DMK-330
10-DMK-335
10-DMK-209
10-DMK-212
10-DMK-216
10-DMK-217
10-DMK-227
10-DMK-233
10-DMK-239
10-DMK-241
10-DMK-245
10-DMK-248
10-DMK-251
10-DMK-253
10-DMK-255
10-MI-135
10-MI-84

BALJINDER KAUR
MANDEEP KAUR
SAPINDER KAUR
POONAM PREET KAUR
JYOTI RANI
REETU
DEEPA BASATIA
RANGOLI
NEHA MEHTO
MANPREET KAUR
HARPREET KAUR
MONA
SONIA CHOUDHARY
SANGEETA
VANDANA
NISHA RANI
NEETU
SHANTY VERMA
VANDANA
NEELAM RANI
VEERPAL KAUR
SAPNA RANI
REKHA
AARTI
POONAM
VRIDDHI
CHANDNI
DEEPIKA
PREETI SINGH
SAKSHI
RUPINDER KAUR
RITU RANI
ANSUL RANI

AJAIB SINGH
AJAIB SINGH
GURMEET SINGH
HARJEET SINGH
SATISH KUMAR
JAGBIR SINGH
SURINDER KUMAR
BHARAT BHUSHAN KAUSHIK
DALIP MEHTO
JWALA SINGH
KARNAIL SINGH
HARISH KUMAR MEHTA
MOHINDER SINGH
RAM JEET
RAJENDER PARSAD
AMAR NATH
RAM BRIJ
RAJINDER KUMAR
RAJENDER KUMAR
SURENDER KUMAR
SUKHWANT SINGH
INDER SINGH
AMARJEET SINGH
SUBEY SINGH
RANDHIR SINGH
KESHAV KAUSHAL
NIRMAL SINGH
AMI CHAND
JASBIR SINGH
SURAJ BHAN
SUKHBIR SINGH
KASHMIRI LALA
NARESH KUMAR

C101 060
C101 040
C101 044
C101 059
C101 061
C101 054
C101 041
C101 052
C101 040
C101 049

C102 035
C102 042
C102 044
C102 026F
C102 064
C102 041
C102 024F
C102 048
C102 024F
C102 045

C103 035
C103 025F
C103 035
C103 041
C103 042
C103 039
C103 036
C103 045
C103 027F
C103 048

C104 057
C104 035
C104 049
C104 061
C104 055
C104 064
C104 040
C104 043
C104 035
C104 051

C115 048
C115 052
C115 046
C115 059
C115 070
C115 050
C115 042
C115 043
C115 060
C115 041

C116 049
C116 068
C116 050
C116 055
C116 055
C116 039
C116 036
C116 051
C116 040
C116 066

C101 047
C101 051
C101 059
C101 048
C101 048

C102 042
C102 041
C102 033F
C102 054
C102 018F

C103 066
C103 050
C103 049
C103 035
C103 047

C104 064
C104 067
C104 068
C104 052
C104 055

C115 062
C115 062
C115 037
C115 035
C115 047

C116 068
C116 068
C116 054
C116 048
C116 057

C101 038
C101 052
C101 040
C101 057
C101 039
C101 039
C101 046
C101 058
C101 053
C101 035
C101 066
C101 059
C101 057
C101 044
C101 035
C101 056

C102 044
C102 062
C102 053
C102 010F
C102 009F
C102 025F
C102 041
C102 044
C102 007F
C102 019F
C102 020F
C102 018F
C102 014F
C102 039
C102 035
C102 025F

C103 026F
C103 038
C103 056
C103 054
C103 043
C103 043
C103 035
C103 048
C103 045
C103 038
C103 021F
C103 035
C103 035
C103 014F
C103 047
C103 052

C104 041
C104 042
C104 058
C104 060
C104 055
C104 039
C104 041
C104 057
C104 058
C104 036
C104 040
C104 054
C104 056
C104 041
C104 048
C104 050

C115 055
C105 041
C105 039
C105 047
C105 046
C105 046
C105 035
C105 048
C105 038
C105 035
C105 041
C105 035
C105 035
C105 031F
C105 040
C105 054

C116 045
C106 057
C106 057
C106 067
C106 058
C106 058
C106 057
C106 067
C106 063
C106 062
C106 053
C106 060
C106 062
C106 055
C106 059
C106 075

0284
FAIL
0268
FAIL
0347
0287
FAIL
0282
FAIL
0300
P-R-S
0349
0339
FAIL
0272
FAIL
P-R-S
FAIL
0292
0303
FAIL
FAIL
FAIL
0255
0322
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0264
FAIL

0001077403
0001077501
0001077601
0001077602
0001077603
0001077604
0001077605
0001077606
0001077607
0001077608
0001077609
0001077610
0001077611
0001077612
0001077613
0001077614
0001077615
0001077616
0001077617
0001077618
0001077619
0001077620
0001077621
0001077622
0001077623
0001077624
0001077625
0001077626
0001077627
0001077628
0001077629
0001077630
0001077631

09-DMK-367
09-JL-68
09-DAP-496
09-DAP-692
09-DAP-786
10-DAP-427
09-DAP-452
10-DAP-402
10-DAP-881
10-DAP-406
10-DAP-880
10-DAP-417
10-DAP-423
10-DAP-488
10-DAP-784
10-DAP-481
10-DAP-777
10-DAP-781
10-DAP-882
10-DAP-463
10-DAP-495
10-DAP-462
10-DAP-467
10-DAP-468
10-DAP-505
10-DAP-480
10-DAP-500
10-DAP-506
10-DAP-487
10-DAP-486
10-DAP-466
10-DAP-485
10-DAP-492

RIMPY
REKHA PURI
MANDEEP
RAVICHAND YADAV
SUFFAL KUMAR
ANJANA RANI
HARNAM SINGH
MEENA DEVI
MANISHA ARORA
MONIKA ROHILLA
MANDEEP KAUR
PINKI DEVI
SANJANA
ABHISHEK SHARMA
RAMANDEEP THUKRAL
JAGROOP SINGH
ANKIT MITTAL
MAYANK GUPTA
GAGANDEEP SINGH
HARPAL SINGH
SUBHASH CHAND
PARVEEN KUMAR
RAJESH KUMAR
PARVEEN KUMAR
GAURAV KUMAR
NIRMAL RANA
MOHIT KUMAR SHARMA
SANJEEV KUMAR
MUKESH KUMAR
RAJAT KUMAR
GAURAV MADAAN
ROHIT SHARMA
AJAY SINGH

ISHWAR SINGH
MUKESH PURI
TEKCHAND
SHRIRAM YADAV
MAMCHAND
VIPIN KUMAR
MAHENDER SINGH
JAI SINGH
NARESH ARORA
CHAMAN LAL
MANGAL SINGH
RANVIR SINGH
PARDEEP DHIMAN
GAJRAJ SHARMA
GURDEV THUKRAL
GURMIT SINGH
PARDEEP CHAND
SURESH KUMAR
KRISHAN KUMAR
KIRANPAL
BALWANT SINGH
MANGE RAM
SUCHA SINGH
RANJIT SINGH
AMAR NATH
UTTAR SINGH
RAJBIR SHARMA
MADAN LAL
RAMLAL
GULSHAN KUMAR
BALWANT MADAAN
RAMESH KUMAR
ANGREJ SINGH

C101 044 C103 018


C101 029F C102 035

C104 032
C103 035

C104 059

C115 067

C116 042

C101 014F
C101 040
C101 044
C101 065
C101 035
C101 045
C101 035
C101 052
C101 035
C101 038
C101 035
C101 035
C101 055
C101 035
C101 044
C101 035
C101 045
C101 055
C101 049
C101 061
C101 047
C101 035
C101 037
C101 049
C101 035
C101 051

C102 058
C102 035
C102 041
C102 026F
C102 008F
C102 044
C102 029F
C102 008F
C102 063
C102 042
C102 069
C102 050
C102 058
C102 062
C102 051
C102 036
C102 044
C102 019F
C102 012F
C102 048
C102 023F
C102 045
C102 062
C102 010F
C102 014F
C102 039

C103 019F
C103 041
C103 055
C103 035
C103 037
C103 035
C103 036
C103 046
C103 035
C103 049
C103 042
C103 040
C103 050
C103 050
C103 035
C103 052
C103 046
C103 066
C103 037
C103 036
C103 030F
C103 042
C103 039
C103 035
C103 047
C103 043

C104 035
C104 014F
C104 037
C104 045
C104 028F
C104 028F
C104 021F
C104 041
C104 023F
C104 053
C104 035
C104 038
C104 035
C104 038
C104 040
C104 042
C104 067
C104 049
C104 038
C104 045
C104 035
C104 042
C104 044
C104 041
C104 045
C104 038

C105 028F
C105 038
C105 061
C105 048
C105 035
C105 040
C105 026F
C105 041
C105 037
C105 035
C105 045
C105 009F
C105 055
C105 043
C105 027F
C105 023F
C105 035
C105 067
C105 061
C105 025F
C105 024F
C105 014F
C105 042
C105 026F
C105 039
C105 035

C106 046
C106 050
C106 041
C106 051
C106 061
C106 054
C106 049
C106 051
C106 059
C106 050
C106 049
C106 058
C106 043
C106 055
C106 036
C106 065
C106 052
C106 049
C106 035
C106 037
C106 043
C106 063
C106 045
C106 039
C106 039
C106 046

C101 044
C101 062

C102 063
C102 071

C103 039
C103 038

C104 035
C104 035

C105 054
C105 061

C106 050
C106 053

RLA
FAIL
P-R-S
P-R-S
FAIL
FAIL
0279
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0267
0275
FAIL
0296
0283
FAIL
FAIL
0289
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0269
FAIL
FAIL
0252
ABSENT
0285
0320

0001077632
0001077633
0001077634
0001077635
0001077636
0001077637
0001077638
0001077639
0001077701
0001077702
0001077703
0001077704
0001077705
0001077706
0001077707
0001077708
0001077709
0001077710
0001077711
0001077712
0001077713
0001077714
0001077715
0001077716
0001077717
0001077718
0001077719
0001077720
0001077721
0001077722
0001077723
0001077724
0001077725

10-DAP-512
09-DAP-450
09-DAP-805
09-DAP-449
10-DAP-422
09-DAP-491
10-DAP-489
09-DP-334
10-MS-284
10-MS-63
10-MS-92
10-MS-315
10-MS-81
10-MS-89
10-MS-287
10-MS-82
10-MS-58
10-MS-88
10-MS-93
10-MS-59
10-MS-61
10-MS-67
10-MS-286
09-MS-338
10-MS-69
10-MS-283
10-MS-71
10-MS-84
10-MS-57
09-MS-89
09-MS-380
09-MS-382
09-MS-93

GURPREET SINGH
SASNJAY KASHYAP
SANDEEP PUNIA
RAVINDER SHEOKAND
PRIYANKA RANI
RAVI KUMAR
PRINCE MANGLA
GURPREET SINGH
TEJINDER SINGH
MUNISH KUMAR
BHARAT
DEEPINDER PAL SINGH
VIKAS KUMAR
RAVINDER KUMAR
SUKHVINDER SINGH
LAVLEEN KUMAR
PRIKSHIT
ROHIT KUMAR
PARDEEP KUMAR
TARSEM SINGH
DHANRAJ
NAVJOT SINGH
AMIT GUPTA
ANKIT SINGAL
SACHIN
ISHAN SINGH GILL
NAAR SINGH
SURESH
GURMAIL SINGH
NITIN KUMAR
SAHIL CHADHA
AMIT SINGH
JAIPAL SINGH

JASBIR SINGH
ROSHAN LAL
SUKHDEV SINGH
KARAN SINGH SHEOKAN
BALKAR SINGH
RAMSHARN MALAVIA
SHARWAN MANGLA
SAHAB SINGH
JAGBIR SINGH
SAHIB SINGH
VINOD KHANEJA
SUKHADARSHAN SINGH
VINOD KUMAR
MOHAN LAL
SURJEET SINGH
RAM LAL
HARBHAJAN SINGH
BALDEV SINGH
SURESH KUMAR
GURCHARAN SINGH
GIAN CHAND
JOGA SINGH
RAMCHANDER
ANIL SINGAL
BAL KRISHAN
SATINDERJEET SINGH GILL
DES RAJ
DHIRENDER KUMAR
JAGDISH SINGH
ASHOK KUMAR
RAKESH CHADHA
DARSHAN SINGH
BAHADUR SINGH

C101 037
C101 045
C101 048
C101 035
C101 035
C101 045
C101 054

C102 035
C102 035
C102 046
C102 039
C102 051
C104 033
C102 039

C103 053
C103 035
C103 040
C103 039
C103 043

C104 056
C104 044
C104 035
C104 032F
C104 044

C105 027F
C105 031F
C105 051
C105 025F
C105 045

C106 037
C106 044
C106 046
C106 036
C106 056

C103 039

C104 035

C105 042

C106 040

C101 049
C101 045
C101 043
C101 036
C101 049
C101 041
C101 036
C101 044
C101 040
C101 037
C101 036
C101 036
C101 041
C101 057
C101 043
C101 061

C102 053
C102 036
C102 053
C102 038
C102 035
C102 035
C102 043
C102 048
C102 069
C102 005F
C102 008F
C102 054
C102 040
C102 054
C102 039
C102 035

C103 043
C103 016
C103 054
C103 042
C103 042
C103 046
C103 037
C103 055
C103 036
C103 042
C103 041
C103 035
C103 043
C103 056
C103 051
C103 041

C104 048
C104 035
C104 049
C104 052
C104 037
C104 058
C104 039
C104 044
C104 037
C104 038
C104 016F
C104 065
C104 041
C104 037
C104 039
C104 049

C105 050
C105 035
C105 035
C105 050
C105 042
C105 035
C105 040
C105 038
C105 046
C105 039
C105 036
C105 040
C105 039
C105 049
C105 049
C105 045

C106 043FT
C106 RLA
C106 051
C106 046
C106 050
C106 035FT
C106 049
C106 039FT
C106 053
C106 044FT
C106 039FT
C106 045FT
C106 047
C106 049
C106 034FT
C106 052

C101 043
C101 037
C101 039
C101 011
C101 041
C101 046
C101 037
C101 041

C102 035
C102 047
C102 037
C102 007
C102 043
C102 050
C102 041
C102 052

C103 051
C103 042
C103 035
C103 035
C103 050
C103 038
C103 041
C103 023F

C104 028F
C104 055
C104 058
C104 042
C104 040
C104 048
C104 035
C104 048

C105 036
C105 057
C105 035
C105 013
C105 035
C105 035
C105 035
C105 024F

C106 039FT
C106 044FT
C106 047FT
C106 RLA
C106 042FT
C106 037FT
C106 043FT
C106 052

FAIL
FAIL
0266
FAIL
0274
RLA
0249
CANCEL
FAIL
RLA
0285
0264
0255
FAIL
0244
FAIL
0281
FAIL
FAIL
FAIL
0251
0302
FAIL
0283
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL

0001077726
0001077727
0001077801
0001077802
0001077803
0001077804
0001077805
0001077806
0001077807
0001077808
0001077809
0001077810
0001077811
0001077812
0001077813
0001077901
0001077902
0001077903
0001077904
0001077905
0001077906
0001077907
0001077908
0001077909
0001077910
0001077911
0001077912
0001077913
0001077914
0001077915
0001077916
0001077917
0001077918

09-MS-378
09-MS-75
09-AKS-312
09-AKS-320
09-AKS-504
09-AKS-524
10-AKS-111
10-AKS-114
10-AKS-161
10-AKS-107
10-AKS-149
10-AKS-190
09-IL-237
10-AKS-145
10-AKS-123
09-IL-243
09-IL-257
09-IL-259
09-IL-276
09-IL-279
10-IL-328
10-IL-334
10-IL-378
10-IL-326
10-IL-315
09-IL-255
10-IL-346
10-IL-298
10-SNM-402
10-IL-302
10-IL-323
10-IL-339
10-IL-361

AMANDEEP SINGH AUJLA


MANPREET SINGH
SUKHWINDER KAUR
SAPNA RANI
SAKSHI BATRA
MANPREET KAUR
RUBI RANI
SUSHMA DEVI
ANKITA MALIK
PRABJEET KAUR
GURMIT KAUR
MANINDER KAUR
SANDEEP KUMAR
ANITA RANI
SEEMA RANI
RAVI KUMAR
REENA
BATERI DEVI
RANI DEVI
JATINKUMAR
NEELAM RANI
NANCY
JYOTI
RITU RANI
POOJA RANI
PARVINDER KAUR
ANIL KUMAR
MANGE RAM
TAJINDER SINGH
PARAS KUMAR
EKTA SAINI
KOMAL RANI
VARUN MADAAN

ISHWAR SINGH AUJLA


BALJEET SINGH
GURMAIL SINGH
SINGH RAM SAINI
MANOJ BATRA
RAM KUMAR
VED PARKASH
SULEKH CHAND
OM PARKASH
SURJIT SINGH
HARDIP SINGH
BHUPINDER SINGH
RAJINDER KUMAR
BALVINDER SINGH
DHARAMVIR SINGH
BALBIR CHAND
SOHAN LAL
TELU RAM
RAMESHKUMAR
PAWAN KUMAR
BALJIT SINGH
RAKESH KUMAR
HARIKISHAN
JASBIR SINGH
PAWAN GARG
SURENDER SINGH
SHAM SHER SINGH
MOHINDER SINGH
DIDAR SINGH
SHAM LAL
SATPAL
BALVINDER KUMAR
SHJAIPAL MADAAN

C101 035
C101 063
C101 RLA
C101 040
C101 RLA
C101 039
C101 035
C101 044
C101 058
C101 035
C101 055
C101 048
C101 040
C101 057
C101 050
C101 038
C101 050
C101 064
C101 061
C101 035
C101 051
C101 040
C101 032F
C101 025F
C101 035
C101 053
C101 040
C101 053
C101 048

C102 002F
C102 047
C102 RLA
C102 064
C102 RLA
C102 053
C102 051
C102 054
C102 057
C102 029F
C102 050
C102 048
C102 036
C102 019F
C102 013F
C102 030F
C102 039
C102 032F
C102 024F
C102 029F
C102 058
C102 064
C102 045
C102 015F
C102 040
C102 049
C102 051
C102 057
C102 059

C103 048
C103 035
C103 RLA
C103 051
C103 RLA
C103 035
C103 051
C103 039
C103 063
C103 036
C103 038
C103 047
C103 037
C103 035
C103 041
C103 039
C103 041
C103 046
C103 035
C103 050
C103 060
C103 035
C103 039
C103 036
C103 035
C103 056
C103 035
C103 035
C103 054

C101 040 C102 034F C103 035


C101 ABSF C102 012F C103 058

C104 035
C104 038
C104 RLA
C104 047
C104 RLA
C104 065
C104 047
C104 048
C104 041
C104 056
C104 044
C104 050
C104 035
C104 041
C104 064
C104 040
C104 045
C104 046
C104 042
C104 038
C104 049
C104 035
C104 ABSF
C104 015F
C104 057
C104 046
C104 050
C104 050
C104 052

C105 037
C105 036
C105 RLA
C105 039
C105 RLA
C105 037
C105 035
C105 048
C105 045
C105 037
C105 039
C115 064
C105 025F
C105 041
C105 035
C105 035
C105 035
C105 052
C105 016F
C105 046
C105 051
C105 046
C105 010F
C105 039
C105 013F
C105 019F
C105 040
C105 041
C105 038

C106 051
C106 048
C106 RLA
C106 062
C106 RLA
C106 058
C106 068
C106 057
C106 058
C106 049
C106 058
C116 059
C106 052
C106 050
C106 050
C106 053
C106 072
C106 058
C106 056
C106 067
C106 061
C106 062
C106 063
C106 056
C106 056
C106 058
C106 036FT
C106 061
C106 054

C104 052
C104 054

C105 ABSF C106 ABSF


C105 048 C106 074

FAIL
0267
RLA
0303
RLA
0287
0287
0290
0322
FAIL
0284
0316
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0282
FAIL
FAIL
FAIL
0330
0282
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0297
0305
ABSENT
FAIL
FAIL
ABSENT

0001077919
0001077920
0001077921
0001077922
0001077923
0001077924
0001077925
0001077926
0001077927
0001077928
0001077929
0001077930
0001077931
0001077932
0001077933
0001077934
0001077935
0001077936
0001077937
0001078001
0001078002
0001078003
0001078004
0001078005
0001078006
0001078007
0001078008
0001078009
0001078010
0001078011
0001078101
0001078102
0001078103

10-IL-354
10-IL-280
10-IL-359
10-IL-349
10-IL-342
10-IL-341
10-IL-313
10-IL-345
10-IL-357
10-IL-311
10-IL-327
10-IL-285
10-IL-294
10-IL-322
10-IL-329
10-IL-351
10-IL-305
09-IL-271
09-IL-208
10-UC-398
10-UC-131
09-UC-1056
09-UC-1028
09-UC-1045
10-UC-1161
10-UC-1156
09-DMK-346
09-BAGK-276
10-UC-339
10-UC-358
09-MF-1269
09-MF-926
09-MF-956

SAMAY SINGH
MOHIT KUMAR
SIDHARTH GOEL
AJAY KUMAR
HARWINDER SINGH
SURESH KUMAR
MANDEEP KAUR
SOHAN SINGH
LOVE KUMAR BALYAN
ANURADHA SAINI
MANISHA PUNCHAL
SACHIN KUMAR
KAMAL SINGH
HARPREET KAUR
NISHA SAINI
SANGRAM
PRADEEP KUMAR
NEHA GOEL
GOURAV
SUNITA KAPOOR
SEKANDAR
V KAZIM
AMRIT PAL SINGH
AJAY SAINI
KAPIL
ABHINAV
DIVYA
POOJA RANI
DEEPAK KUMAR
KARAN
RUBY GROVER
GOURAV KUMAR
DINESH SHARMA

HARKESH SINGH
SAT PAL
RAMESH CHAND GOEL
RAJENDER KUMAR
SANSAAR SINGH
TEJPAL
KRIPAL SINGH
JAGMAL SINGH
KULDEEP SINGH
BALKAR SINGH
RAM PAL
DES RAJ
DARSHAN SINGH
BUTA SINGH
GURMEET SINGH
MAHINDER SINGH
SOMNATH
MAMCHAND GOEL
PAWAN
AMARJEET SINGH
SHAMSULHUDA
MOHAMMAD REZA
GURDEEP SINGH
ROSHAN SAINI
JAIBHAGWAN
R N BHAT
DARSHAN SINGH
SUKHDEV SINGH
SNAT LAL
HAWA SINGH
VIJAY GROVER
RAMPHAL
RAVINDER KUMAR

C101 043
C101 040

C102 016F C103 042


C102 022F C103 058

C104 038
C104 049

C105 038
C105 039

C101 054
C101 047
C101 ABSF
C101 044
C101 058
C101 049
C101 039
C101 024F
C101 039
C101 ABSF
C101 056
C101 050

C102 021F
C102 025F
C102 008F
C102 026F
C102 021F
C102 065
C102 027F
C102 035
C102 048
C102 006F
C102 025F
C102 039

C104 044
C104 040
C104 035
C104 035
C104 057
C104 035
C104 057
C104 049
C104 021F
C104 035
C104 051
C104 041

C105 023F
C105 032F
C105 006F
C105 043
C105 040
C105 039
C105 018F
C105 015F
C105 035
C105 007F
C105 ABSF
C105 049

C101 037

C102 014F C103 052

C104 035

C105 025F

C101 051

C102 022F C103 038

C104 061

C105 038

C101 054
C101 080
C101 066

C102 056 C103 035


C102 047 C103 035
C102 026F C103 061

C104 036
C104 059
C104 060

C105 040
C105 041
C105 043

C101 060
C101 060
C101 072
C101 043
C101 048
C101 066

C102 065
C102 ABS
C102 042
C102 056
C102 081
C102 036

C103 063
C103 ABS
C103 044
C103 041
C103 057
C103 043

C104 055
C104 ABS
C104 043
C104 055
C104 053
C104 065

C105 060
C105 ABS
C105 065
C105 061
C105 059
C115 040

C101 053

C102 009F C103 035

C104 036

C115 035

C103 035
C103 042
C103 044
C103 049
C103 056
C103 077
C103 048
C103 035
C103 045
C103 042
C103 042
C103 036

C106 042FT FAIL


C106 054
FAIL
ABSENT
C106 049
FAIL
C106 051
FAIL
C106 045
FAIL
C106 049
FAIL
C106 051
FAIL
C106 048
0313
C106 051
FAIL
C106 049
FAIL
C106 046
FAIL
C106 ABSF FAIL
C106 063
FAIL
C106 061
0276
ABSENT
ABSENT
C106 062
FAIL
UMC
C106 050
FAIL
ABSENT
C106 047
0268
C106 049
0311
C106 059
FAIL
ABSENT
C106 069
0372
C106 RLA
RLA
C106 053
0319
C106 064
0320
C106 064
0362
C116 078
0328
ABSENT
C116 043
FAIL

0001078104
0001078105
0001078106
0001078107
0001078108
0001078109
0001078110
0001078111
0001078112
0001078113
0001078114
0001078115
0001078116
0001078117
0001078118
0001078119
0001078120
0001078121
0001078122
0001078123
0001078124
0001078125
0001078126
0001078127
0001078128
0001078129
0001078130
0001078131
0001078132
0001078133
0001078134
0001078135
0001078136

09-MF-782
09-MF-898
09-MF-805
10-MF-686
10-MF-679
10-MF-701
10-MF-630
10-MF-784
10-MF-635
10-MF-689
10-MF-729
10-MF-668
10-MF-620
10-MF-764
10-MF-793
10-MF-768
10-MF-737
10-MF-680
10-MF-694
10-MF-736
10-MF-710
10-MF-734
10-MF-717
10-MF-807
10-MF-609
10-MF-692
09-MF-824
09-MF-948
09-MF-1220
10-MF-1090
09-MF-790
10-MF-655
09-MF-1234

PINKU KUMAR
JITENDER KUMAR
MUKESH KUMAR
KAMAL KUMAR NARULA
SACHIN KUMAR
RAMAN NUNIA
JAGDISH RAM
SAKSHI
RANJIT SINGH
SHUBHAM GARG
PARUL BANSAL
KAMAL BANSAL
KAMAL KANT
RAJESH KUMAR
SATNAM SINGH
GAURAV
PARMOD
PUNIT
SOURBH POPLI
SANDEEP KUMAR
MUNISH KUMAR
SANDEEP KUMAR
ATUL KUMAR
KRISHAN KUMAR
RAJNISH KUMAR
SACHIN KUMAR
ARUN KUMAR
SANDEEP KAUR
SEJAL
BALVIR SINGH
SOURABH
GARGI RANI
PRAMOD BHATTI

AJAY PAL
OM PARKASH
PREM CHAND
TARSEM KUMAR
NAND LAL
RAM KUMAR
BALBIR RAM
KEWAL KRISHAN BAGHLA
VEER SINGH
SUSHIL KUMAR
BHANU PARTAP
MAHENDER BANSAL
SUBHASH CHAND
SUBHASH CHANDER
SUKHPAL SINGH
BHUPENDER SINGH
JAGDISH
SAJJAN KUMAR
RAMESH KUMAR
BHAGIRATH
SATPAL SINGLA
BHARTI LAL
ANIL KUMAR
BALRAM KUMAR
INDER SINGH
SATPAL SINGLA
SATBIR SINGH
NIRMAL SINGH
BALRAJ DHAMIJA
KRISHAN LAL
KRISHAN KUMAR
RAGHUBEER SINGH
PREM SINGH BHATTI

C101 044

C102 040

C103 043

C104 038

C105 024F C106 059

C101 038
C101 044
C101 035
C101 035

C102 023F
C102 009F
C102 030F
C102 034F

C103 044
C103 035
C103 036
C103 049

C104 042
C104 036
C104 035
C104 046

C105 040
C105 035
C105 006F
C105 025F

C106 049
C106 056
C106 061
C106 051

C101 047
C101 055
C101 048
C101 040
C101 040
C101 046
C101 046

C102 041
C102 027F
C102 048
C102 026F
C102 040
C102 022F
C102 048

C103 072
C103 050
C103 047
C103 059
C103 058
C103 062
C103 051

C104 042
C104 035
C104 039
C104 043
C104 036
C104 041
C104 046

C105 042
C105 052
C105 052
C105 048
C105 043
C105 059
C115 065

C106 068
C106 059
C106 057
C106 059
C106 059
C106 059
C116 064

C101 048
C101 045
C101 037
C101 048
C101 035
C101 038
C101 042
C101 038
C101 058
C101 047

C102 010F
C102 045
C102 006F
C102 040
C102 006F
C102 035
C102 035
C102 042
C102 009F
C102 005F

C103 035
C103 037
C103 035
C103 044
C103 042
C103 039
C103 047
C103 035
C103 057
C103 039

C104 040
C104 019F
C104 037
C104 019F
C104 035
C104 036
C104 037
C104 017F
C104 054
C104 051

C105 037
C105 035
C105 021F
C105 036
C105 041
C105 035
C105 039
C115 048
C105 046
C105 040

C106 061
C106 053
C106 058
C106 049
C106 060
C106 047
C106 055
C116 061
C106 062
C106 057

C101 048
C101 062

C102 015F C103 035


C102 044 C103 053

C104 025F C115 059


C104 049 C105 071

C116 035
C106 078

C101 035

C102 042

C104 RLA

C106 060

C103 RLA

C105 RLA

CANCEL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0312
FAIL
0291
FAIL
0276
FAIL
0320
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0230
0255
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
0357
ABSENT
ABSENT
RLA
P-R-S

0001078137
0001078138
0001078139
0001078201
0001078202
0001078203
0001078204
0001078205
0001078206
0001078207
0001078208
0001078209
0001078210
0001078211
0001078212
0001078213
0001078214
0001078215
0001078216
0001078217
0001078218
0001078219
0001078220
0001078301
0001078302
0001078303
0001078304
0001078305
0001078306
0001078307
0001078308
0001078309
0001078310

09-MF-816
09-MF-918
09-MF-1255
09-GCWF-464
09-GWBF-481
09-GWBF-432
09-GWBF-452
09-GWBF-492
09-GWBF-489
09-GWBF-492
09-GWBF-467
09-GWBF-488
09-GWBF-569
09-GWBF-437
10-GWBF-479
10-GWBF-518
10-GWBF-521
10-GWBF-457
10-GWBF-488
10-GWBF-476
10-GWBF-468
10-GWBF-469
10-GWBF-455
10-GBK-1
10-GBK-19
10-GBK-14
10-GBK-57
10-GBK-10
10-GBK-21
10-GBK-41
10-GBK-18
10-GBK-16
10-GBK-27

RANA SAHAB
PARDEEP KUMAR
ARYAN MIDHA
RITU RANI
SONIA RANI
POONAM RANI
POOJA RANI
SWATI RANI
ANISHKA
MONU RANI
MINAXI
KUSUM LATA
PRIYANKA
PUNAM RANI
MINAKSHI
SUMAN
SHEENU RANI
MANJU RANI
AARTI RANI
SUJATA
SHAKILA
SHARMILA DEVI
SONIA
RITU RANI
RAJU KUMAR
NARENDER KUMAR
PUNEET
JASWINDER
SANJAY
VIKAS
MANOJ KUMAR
VIKASH
MUKESH KUMAR

LEKH RAJ
KRISHAN KUMAR
SURESH MIDHA
ASHOK KUMAR
KRISHAN GOPAL
AJAY KUMAR
VINOD KUMAR
RAM KUMAR
MADAN LAL
MADU RAM
TEK CHAND
LALA RAM
BRIJ LAL
SATYABIR SINGH
DHARMPAL
PARBHU RAM
RAGHUWAR DYAL
RAJA RAM
SURESH KUMAR
RAM DAS
DHARAMPAL
CHATAR SINGH
RAMESH KUMAR
KHARATI LAL
JAI SINGH
JAI SINGH
BANSI LAL
DHARAM CHAND
HAWA SINGH
SUBHASH CHANDER
LILU RAM
DALIP SINGH
PAPPU RAM

C101 035
C101 059
C101 041
C101 056
C101 037
C101 037
C101 062
C101 051
C101 046
C101 042
C101 038
C101 063
C101 046
C101 044

C102 016F
C102 013F
C102 038
C102 041
C102 013F
C102 038
C102 046
C102 035
C102 036
C102 035
C102 041
C102 014F
C102 035
C102 029F

C103 043
C103 062
C103 045
C103 038
C103 046
C103 037
C103 035
C103 035
C103 037
C103 045
C103 035
C103 042
C103 037
C103 035

C104 035
C104 044
C104 055
C104 040
C104 058
C104 037
C104 051
C104 035
C104 047
C104 035
C104 046
C104 041
C104 048
C104 035

C105 035
C105 059
C105 015F
C105 011F
C105 040
C105 012F
C105 010F
C105 018F
C105 035
C105 035
C105 009F
C105 009F
C105 035
C105 010F

C106 056
C106 059
C106 052
C106 056
C106 050
C106 053
C106 058
C106 057
C106 056
C106 052
C106 059
C106 056
C106 063
C106 061

C101 043
C101 040
C101 053
C101 047
C101 041
C101 042
C101 045
C101 056
C101 068
C101 039
C101 035
C101 046
C101 035
C101 041
C101 039
C101 053
C101 052

C102 015F
C102 015F
C102 056
C102 035
C102 015F
C102 046
C102 053
C102 ABSF
C102 039
C102 039
C102 046
C102 061
C102 035
C102 027F
C102 011F
C102 041
C102 035

C103 039
C103 041
C103 058
C103 051
C103 042
C103 036
C103 055
C103 038
C103 052
C103 017F
C103 028F
C103 042
C103 015F
C103 035
C103 035
C103 049
C103 044

C104 042
C104 041
C104 041
C104 048
C104 035
C104 040
C104 036
C104 035
C104 040
C104 037
C104 039
C104 042
C104 035
C104 ABSF
C104 032F
C104 035
C104 039

C105 045
C105 046
C105 049
C105 040
C105 ABSF
C105 036
C105 053
C105 018F
C105 035
C105 011F
C105 009F
C105 010F
C105 040
C105 ABSF
C105 009F
C105 015F
C105 035

C106 055
C106 062
C106 059
C106 062
C106 059
C106 056
C106 051
C106 058
C106 056
C106 049
C106 066
C106 053
C106 059
C106 055
C106 053
C106 057
C106 061

P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0257
0244
FAIL
FAIL
0264
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0316
0283
FAIL
0256
0293
FAIL
0290
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0266

0001078311
0001078312
0001078313
0001078401
0001078402
0001078403
0001078404
0001078405
0001078406
0001078407
0001078408
0001078409
0001078410
0001078411
0001078412
0001078413
0001078414
0001078415
0001078416
0001078417
0001078418
0001078419
0001078420
0001078421
0001078422
0001078423
0001078424
0001078425
0001078426
0001078427
0001078428
0001078429
0001078430

10-GBK-9
10-GBK-293
10-GBK-17
09-IT-668
10-RMU-793
09-IT-625
10-IT-643
10-IT-648
09-IT-839
10-IT-696
09-IT-634
10-IT-722
10-IT-695
10-IT-684
10-IT-634
10-IT-699
10-IT-678
10-IT-733
10-IT-624
10-IT-686
10-IT-895
10-IT-672
10-IT-728
10-IT-872
10-IT-735
10-IT-734
10-IT-712
10-IT-694
10-IT-682
10-IT-715
10-IT-710
10-IT-626
10-IT-711

VIKASH KUMAR
NEERAJ GOYAL
AMIT KUMAR
SAHI RAM
DINESH KUAMR
MEENA BHATIA
MANGU RAM
VIKRAM SAINI
RANJIT SINGH
SUSHIL KUMAR
SANDEEP KUMAR
VINOD
RAJBIR SINGH
SANJEEV KUMAR
SUMIT MARWAH
MUNISH KUMAR
SANDEEP SINGH
ABHISHEK MEHTA
SUMIT GOYAL
ISH KUMAR
VIJAY
RANBIR SINGH
SARVJEET
RAJPAL NAIN
JAGGA SINGH
MUKESH
ANIL KUMAR
VIKAS NAIN
PARVEEN KUMAR
AMIT KUMAR
MANDEV RAM
SACHIN SAINI
SANDEEP KUMAR

RAJPAL
SUNIL GOYAL
SATYA PRKASH
TULA RAM
DILBAG SINGH
ANIL KUMAR
KAKA RAM
PREM KUMAR
PARMJIT SINGH
GULAB SINGH
AMIR SINGH
RAM KUMAR
FATEH SINGH
MOUJI RAM
RAMESH MARWAH
KASHMIRI LAL
SUKHDEV SINGH
SUBHASH MEHTA
JAGMANIDER GOYAL
DINA NATH
RANDHIR SINGH
KOHAR SINGH
GURCHARN SINGH
BHAGWANDASS NAIN
GURMEL SINGH
KRISHAN CHAND
JARNAIL SINGH
DALBIR SINGH
SHRI NIWAS
SOM DAYAL
MEHAR
INDER SAINI
VASHUDEV

C101 050
C101 057
C101 054
C101 033F
C101 042
C101 058
C101 047
C101 042
C101 042
C101 045
C101 047
C101 042
C101 035
C101 055
C101 049
C101 049
C101 032F
C101 045
C101 045
C101 RLA
C101 037
C101 041
C101 036
C101 046
C101 035
C101 039
C101 044
C101 044
C101 035
C101 045
C101 046
C101 040

C102 035
C102 021F
C102 040
C102 031F
C102 046
C102 075
C102 062
C102 014F
C102 048
C102 039
C102 035
C102 035
C102 026F
C102 035
C102 056
C102 050
C102 040
C102 037
C102 068
C102 RLA
C102 062
C102 038
C102 049
C102 039
C102 051
C102 015F
C102 044
C102 035
C102 050
C102 053
C102 058
C102 031F

C103 046
C103 035
C103 035
C103 037
C103 047
C103 035
C103 048
C103 044
C103 038
C103 046
C103 035
C103 012F
C103 038
C103 062
C103 035
C103 037
C103 031F
C103 049
C103 053
C103 RLA
C103 057
C103 040
C103 047
C103 046
C103 045
C103 ABSF
C103 036
C103 045
C103 025F
C103 045
C103 035
C103 035

C104 042
C104 039
C104 057
C104 035
C104 036
C104 049
C104 046
C104 039
C104 049
C104 061
C104 051
C104 035
C104 042
C104 057
C104 042
C104 068
C104 050
C104 048
C104 058
C104 RLA
C104 058
C104 043
C104 053
C104 051
C104 041
C104 035
C104 042
C104 050
C104 038
C104 040
C104 035
C104 035

C105 027F
C105 007F
C105 040
C105 035
C105 035
C105 058
C105 058
C105 055
C105 051
C105 036
C105 040
C105 056
C105 035
C105 045
C105 056
C105 050
C105 030F
C105 035
C105 061
C105 RLA
C105 035
C105 041
C105 035
C105 035
C105 036
C105 ABSF
C105 058
C105 055
C105 044
C105 038
C105 038
C105 022F

C106 049
C106 062
C106 075
C106 069
C106 062
C106 081
C106 057
C106 047
C106 057
C106 078
C106 069
C106 062
C106 065
C106 058
C106 064
C106 057
C106 058
C106 065
C106 057
C106 RLA
C106 067
C106 068
C106 064
C106 061
C106 055
C106 059
C106 063
C106 061
C106 049
C106 055
C106 052
C106 052

ABSENT
FAIL
FAIL
0301
FAIL
0268
0356
0318
FAIL
0285
0305
0277
FAIL
FAIL
0312
0302
0311
FAIL
0279
0342
RLA
0316
0271
0284
0278
0263
FAIL
0287
0290
FAIL
0276
0264
FAIL

0001078431
0001078432
0001078433
0001078434
0001078435
0001078436
0001078437
0001078438
0001078439
0001078440
0001078441
0001078442
0001078443
0001078444
0001078445
0001078446
0001078447
0001078448
0001078501
0001078502
0001078503
0001078504
0001078505
0001078506
0001078507
0001078508
0001078509
0001078510
0001078511
0001078512
0001078513
0001078514
0001078515

10-IT-0692
10-IT-731
10-IT-868
10-KR-405
10-IT-627
10-IT-608
10-IT-565
10-IT-736
09-IT-721
09-IT-660
09-IT-843
09-IT-713
09-IT-642
10-IT-642
10-IT-697
10-IT-596
09-IT-827
09-IT-590
09-KR-296
09-KR-427
09-KR-310
09-KR-301
09-KR-285
10-KR-337
10-KR-348
10-KR-341
10-KR-326
10-KR-324
10-KR-338
10-KR-366
10-KR-376
09-KLR-428
09-KR-429

DHAROMVIR
VISHAL
GURPREET
MANIK
RINKU
POONAM
DIVYA
DEEPALI VERMA
VIKAS KUMAR
SAJJAN KUMAR
GURTIRTH SINGH
KULVINDER SINGH
AMRIK SINGH
DINESH KUMAR
JATINDER KUMAR
SHIVANI KAMRA
ANITA KUMARI
NEETU
SANDEEP KAUR
MANJEET SINGH
PARAMJEET SINGH
AMANDEEP
PRIYANKA RANI
SUKHJINDER SINGH
JAGJEET SINGH
AMAN KUMAR
MANJU BALA
MEENA RANI
LOKRAJ
ROHIT KUMAR
ANU PRIYA
SUNIL KUMAR
NAVEEN KUMAR

JUGAL KISHOR
JOGINDER KUMAR
BIRBAL SINGH
JOGINDER
RAM SINGH
BALWAN SINGH
DHARAMVIR SINGH
TILAK RAJ VERMA
OMPARKASH
BALWANT SINGH
PARMJEET SINGH
SURPAL SINGH
DESRAJ
DHULIA RAM
SUBASH CHAND
RAMESH KUMAR
SANTOSH SINGH
KRISHAN KUMAR
GURBACHAN SINGH
SATPAL SINGH
GURNAM SINGH
GURNAM SINGH
DIL BAHADUR
PARMJEET SINGH
LABH SINGH
DAVINDER KUMAR
MANGE RAM
BHAJAN LAL
DALIP KUMAR
ARJUN KUMAR
ASHOK KUMAR
INDRJET
DAYA NAND

C101 036
C101 041
C101 049
C101 037
C101 059
C101 040
C101 045
C101 027F
C101 037

C102 049
C102 051
C102 052
C102 040
C102 039
C102 042
C102 042
C102 044
C102 010F

C103 033F
C103 045
C103 055
C103 035
C103 049
C103 035
C103 046
C103 043
C103 044

C104 049
C104 047
C104 047
C104 041
C104 055
C104 039
C104 057
C104 044
C104 059

C105 035
C105 036
C105 052
C105 037
C105 049
C105 054
C105 059
C105 042
C105 049

C106 050
C106 066
C106 053
C106 057
C106 065
C106 051
C106 063
C106 052
C106 053

C101 048

C102 056

C103 039

C104 046

C105 036

C106 061

C101 040

C102 046

C103 058

C104 035

C105 037

C106 053

C101 035
C101 039
C101 045
C101 RLA
C101 067
C101 035
C101 053
C101 RLA
C101 ABSF
C101 047
C101 037
C101 047
C101 043
C101 043
C101 043
C101 049
C101 056
C101 046

C102 044
C102 024F
C102 042
C102 RLA
C102 049
C102 035
C102 024F
C105 RLA
C102 040
C102 029F
C102 035
C102 051
C102 053
C102 035
C102 055
C102 062
C102 033F
C102 035

C103 070
C103 053
C103 035
C103 RLA
C103 038
C103 045
C103 037

C104 042
C104 036
C104 035
C104 RLA
C104 046
C104 039
C104 042

C105 037
C105 041
C105 035
C105 RLA
C105 046
C105 029F
C105 054

C106 066
C106 064
C106 061
C106 RLA
C106 040
C106 045
C106 041

C103 035
C103 039
C103 050
C103 035
C103 061
C103 030F
C103 058
C103 044
C103 041
C103 052

C104 040
C104 052
C104 046
C104 056
C104 042
C104 039
C104 034F
C104 038
C104 049
C104 037

C105 032F
C105 040
C105 035
C105 043
C105 035
C105 040
C105 027F
C105 041
C105 011F
C105 044

C106 057
C106 056
C106 051
C106 041
C106 058
C106 053
C106 040
C106 057
C106 046
C106 049

FAIL
0286
0308
0247
0316
0261
0312
FAIL
FAIL
P-R-S
0286
P-R-S
0269
P-R-S
P-R-S
0294
FAIL
0253
RLA
0286
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
0254
0273
0292
FAIL
FAIL
0291
FAIL
0263

0001078516
0001078517
0001078518
0001078601
0001078602
0001078603
0001078604
0001078605
0001078606
0001078607
0001078608
0001078609
0001078610
0001078611
0001078612
0001078613
0001078614
0001078615
0001078616
0001078617
0001078618
0001078619
0001078620
0001078621
0001078622
0001078623
0001078624
0001078701
0001078702
0001078703
0001078704
0001078705
0001078706

09-KR-300
09-KR-323
09-KR-417
10-DWK-338
10-DWK-406
10-DWK-399
10-DWK-197
10-DWK-350
10-DWK-362
10-DWK-517
10-DWK-518
10-DWK-168
10-DWK-177
10-DWK-361
10-DWK-183
10-DWK-171
10-DWK-367
10-DWK-402
10-DWK-409
10-DWK-399
10-DWK-394
10-DWK-198
10-DWK-196
10-DWK-401
10-DWK-197
09-DWK-514
10-DWK-388
10-DCK-218
10-DCK-298
10-DCK-565
10-DCK-272
10-DCK-270
10-DCK-261

SANDEEP TAYAL
SOURABH DHAWAN
HRPREET SINGH GILL
KIRAN
PRIYANKA
PRIYANKA SHARMA
NISHA RANI
NAVNIDHI JAWA
KAWALJEET KAUR
ANURADHA
VANITA
NEHA
HEMLATA
DIVYA VOHRA
PARVINDER KAUR
PRIYANKA DEVI
HARLEEN KAUR
RUCHI
MONIKA
PRIYANKA SHARMA
VISHU KUMARI
DEESHRAMA
HIMANSHI
SONIA
NISHA RANI
RAVIJEET KAUR
VIBHA CHAUDHARY
DHRUV KAUSHIK
SHANKEY
RAHUL RANA
RAVI PARKASH
GULSHAN KUMAR
SHANKY MADAN

RAGHUBIR TAYAL
KRISHAN KUMAR DHAWAN
SUKHBIR SINGH GILL
RAMESH KUMAR
DARSHAN LAL MEHTA
PARMOD KUMAR SHARMA
RAJINDER KUMAR
VIJAY JAWA
JARNAIL SINGH
SUKHPAL SINGH
SHARWAN KUMAR ARORA
HISAM SINGH
KISHAN KUMAR
SANJEEV VOHRA
PARDEEP SINGH
MAHIPAL
RAVINDER SINGH
SURENDRA SINGH
MEWA SINGH
PARMOD KUMAR SHARMA
SHRI RAJENDRA SINGH
NARESH SHARMA
SURESH CHOUDHARY
SURESH PAL
RAJINDER KUMAR
AJIT SINGH DHILLON
SATBIR SINGH
AVINASH KAUSHIK
JAI KUMAR
RANDEEP SINGH RANA
KALI CHARAN
AVINASH CHANDER
RATAM PRAKASH

C101 054
C101 038
C101 060
C101 059
C101 046

C102 037
C102 050
C102 043
C102 024F
C102 036

C103 050
C103 040
C103 035
C103 064
C103 067

C104 061
C104 048
C104 051
C104 061
C104 035

C105 057
C105 037
C105 035
C105 046
C123 051

C106 053
C106 052
C106 060
C106 057
C124 082

C101 063
C101 045
C101 050
C101 041
C101 056
C101 052
C101 045
C101 048
C101 056
C101 042
C101 047
C101 040
C101 042
C101 062
C101 040
C101 037
C101 035
C101 048
C101 047
C101 036

C102 046
C102 028F
C102 042
C102 053
C102 048
C102 035
C102 056
C102 050
C102 061
C102 038
C102 039
C102 056
C102 010F
C102 044
C102 029F
C102 036
C102 039
C102 048
C102 051
C102 047

C103 052
C103 035
C103 051
C103 088
C103 066
C103 061
C103 053
C103 048
C103 042
C103 043
C103 069
C103 040
C103 035
C103 074
C103 035
C103 057
C103 056
C103 046
C103 041
C103 073

C104 035
C104 028F
C104 033F
C104 028F
C104 036
C104 035
C104 052
C104 059
C104 045
C104 038
C104 044
C104 035
C104 030F
C104 046
C104 039
C104 035
C104 039
C104 039
C104 047
C104 035

C105 054
C105 040
C105 035
C105 039
C105 047
C105 039
C105 042
C105 040
C105 040
C105 035
C123 035
C123 040
C123 046
C123 035
C123 035
C123 038
C123 036
C123 040
C115 045
C115 035

C106 048
C106 059
C106 048
C106 059
C106 047
C106 066
C106 048
C106 050
C106 048
C106 047
C124 081
C124 080
C124 082
C124 083
C124 060
C124 079
C124 080
C124 085
C116 049
C116 047

C101 035
C101 035
C101 035
C101 054
C101 043

C102 030F
C102 060
C102 032F
C102 038
C102 035

C103 051
C103 038
C103 035
C103 045
C103 047

C104 048
C104 035
C104 040
C104 058
C104 051

C105 046
C105 057
C105 042
C105 055
C105 016F

C106 055
C106 058
C106 060
C106 056
C106 051

0312
0265
0284
FAIL
0317
ABSENT
ABSENT
0298
FAIL
FAIL
FAIL
0300
0288
0296
0295
0292
0243
0315
0291
FAIL
0344
FAIL
0282
0285
0306
0280
0273
ABSENT
FAIL
0283
FAIL
0306
FAIL

0001078707
0001078708
0001078709
0001078710
0001078711
0001078712
0001078713
0001078714
0001078715
0001078716
0001078717
0001078718
0001078719
0001078720
0001078721
0001078722
0001078723
0001078724
0001078725
0001078726
0001078727
0001078728
0001078729
0001078730
0001078731
0001078732
0001078733
0001078734
0001078735
0001078736
0001078737
0001078738
0001078739

10-DCK-276
10-DCK-598
10-DCK-246
10-DCK-593
10-DCK-567
10-DCK-577
10-DCK-219
10-DCK-363
10-DCK-596
10-DCK-250
10-DCK-292
10-DCK-281
10-DCK-296
10-DCK-249
10-DCK-576
10-DCK-260
10-DCK-573
10-DCK-248
10-DCK-288
10-DCK-256
10-DCK-302
10-DCK-585
10-DCK-220
10-DCK-297
10-DCK-252
10-DCK-236
10-DCK-279
10-DCK-227
10-DCK-243
10-DCK-244
10-DCK-275
10-DCK-338
10-DCK-349

NEERAJ
YATIN DHAMIJA
BHAGAT SINGH
RAHUL KANWAL
SIDDHARTH BENIWAL
SAHIL MAINI
PARVEEN KUMAR
SUMIT NANDA
PUNEET
VIJAY
AMIT KUMAR
ASHWANI SHARMA
RAKESH KUMAR
RAHUL
PARVEEN KUMAR
SUNIL
PRINCE
MUNISH
AMIT
PANKAJ SHARMA
LAKHAN PAL
SHUBHAM GOYAL
RINKU RAM
ALI REHMAN
KUSHI RAM
BRAHMJEET
SUNIL SHARMA
SANJAY KUMAR
DINESH SHARMA
SUNIL KUMAR
RAVI KUMAR
BALRAM SINGH
PANKAJ GAUTAM

KRISHAN CHAND
NARESH DHAMIJA
MANSHA RAM
KRISHAN KUMAR
KARAHVIR BENIWAL
DAVINDER MAINI
NARESH KUMAR
HARICHAND NANDA
GURCHARAN SINGH
SATPAL
SUBHASH KUMAR
JAGDISH SHARMA
DHARM BIR
SATPAL SINGH
RAM KUMAR
SUBHASH
SUBHASH CHAND
JOGINDER PAL
SATBIR SINGH
KRISHAN LAL
SHYAM LAL
ANIL KUMAR
GAMI RAM
AJAIDAR HUSSAIN
SURAJBHAN
SUBHASH CHAND
BHAWANI DUTT
SUKHBIR SINGH
RAJ KUMAR
OMPRAKASH
NATERPAL
RAMPAL
SUBHASH GAUTAM

C101 048
C101 052
C101 039
C101 046
C101 041
C101 044
C101 035
C101 035
C101 035
C101 040
C101 040
C101 040
C101 010F
C101 035
C101 047
C101 034F
C101 035
C101 040
C101 035
C101 037
C101 053
C101 035
C101 036

C102 034F
C102 045
C102 026F
C102 035
C102 037
C102 055
C102 043
C102 041
C102 047
C102 045
C102 045
C102 048
C102 055
C102 036
C102 042
C102 029F
C102 040
C102 031F
C102 033F
C102 036
C102 048
C102 043
C102 027F

C103 038
C103 047
C103 035
C103 048
C103 036
C103 040
C103 044
C103 043
C103 057
C103 044
C103 035
C103 046
C103 059
C103 039
C103 056
C103 036
C103 041
C103 035
C103 041
C103 058
C103 059
C103 040
C103 035

C104 ABSF
C104 065
C104 035
C104 041
C104 048
C104 044
C104 035
C104 046
C104 040
C104 048
C104 049
C104 047
C104 008F
C104 048
C104 042
C104 035
C104 029F
C104 035
C104 044
C104 037
C104 053
C104 054
C104 040

C105 053
C105 040
C105 046
C105 048
C105 037
C105 035
C105 041
C105 041
C105 035
C105 035
C105 050
C105 035
C105 039
C105 057
C105 036
C105 026F
C105 044
C105 052
C105 061
C105 043
C105 059
C105 068
C105 036

C106 055
C106 052
C106 060
C106 047
C106 061
C106 046
C106 054
C106 047
C106 055
C106 050
C106 047
C106 051
C106 045
C106 059
C106 056
C106 051
C106 051
C106 047
C106 057
C106 046
C106 048
C106 056
C106 047

C101 035
C101 040
C101 043
C101 043
C101 037
C101 ABSF
C101 046
C101 039
C101 039

C102 024F
C102 044
C102 056
C102 051
C102 039
C102 ABSF
C102 007F
C102 010F
C102 010F

C103 038
C103 039
C103 053
C103 043
C103 ABSF
C103 035
C103 057
C103 045
C103 052

C104 046
C104 038
C104 044
C104 044
C104 047
C104 ABSF
C104 041
C104 018F
C104 035

C105 040
C105 049
C105 047
C105 041
C105 028F
C105 009F
C105 055
C115 035
C115 028F

C106 062
C106 049
C106 061
C106 057
C106 048
C106 046
C106 052
C116 008F
C116 023F

FAIL
0301
FAIL
0265
0260
0264
0252
0253
0269
0262
0266
0267
FAIL
0274
0279
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0257
0320
0296
FAIL
ABSENT
FAIL
0259
0304
0279
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL

0001078740
0001078741
0001078742
0001078743
0001078744
0001078745
0001078746
0001078747
0001078748
0001078749
0001078750
0001078751
0001078752
0001078753
0001078754
0001078755
0001078756
0001078757
0001078758
0001078759
0001078760
0001078761
0001078762
0001078763
0001078764
0001078765
0001078766
0001078767
0001078768
0001078769
0001078770
0001078771
0001078772

10-DCK-345
10-DCK-352
10-DCK-332
10-DCK-357
10-DCK-346
10-DCK-353
10-DCK-355
10-DCK-351
10-DCK-348
10-DCK-333
10-DCK-650
10-DCK-623
10-DCK-313
10-DCK-324
10-DCK-336
10-DCK-326
10-DCK-630
10-DCK-320
10-DCK-328
10-DCK-314
10-DCK-325
10-DCK-336
09-DCK-333
09-DCK-309
09-DCK-277
09-DCK-274
09-DCK-324
09-DCK-322
09-DCK-677
09-DCK-680
09-DCK-302
09-DCK-594
09-DCK-533

VIKAS CHAUDHARY
BABLU
RAKESH
MANDEEP
PARVEEN
VIKRAM KUMAR
ATUL
RAHUL KUMAR
SOHAN LAL
ANUP KUMAR
RITA KHARAL
AJAY SHARMA
NITIN KAUSHIK
HIMANSHU BANSAL
YOGESH KUMAR
SAHIL
SUNNY SHARMA
MANISH KUMAR
VASU DEV
NAVEEN KUMAR
VIKAS RANA
RAVINDER KUMAR
DEEPAK SHARMA
VICHITAR SINGH
BHIM SINGH
VINOD KUMAR
DULAR CHAND
RIYASAT
ASHISH
PRAKHAR GAMBHIR
CHANDER MOHAN
IVON
VINAY

SATBIR SINGH
VIKRAM SINGH
SURESH KUMAR
RAMESH LATHER
HUKAM SINGH
LAXMI NARAYAN
BRIJ PAL
RAJESH KUMAR
KITAB SINGH
KRISHAN DUTT
HARI PRASHAD KHARAL
PRITHVI RAJ
DHARAM PAL KAUSHIK
SANTOSH BANSAL
RADHEYSHYAM
BRIJ PAL
SATISH SHARMA
RAJPAL
PRAHLAD
SURESH KUMAR
PREN SINGH
BALKISHAN
RAMESH SHARMA
PARAMJEET SINGH
KARAM SINGH
RAM MEHAR
GAJENDER RAJ
MUNTYAR KHAN
SUSHIL GUPTA
DARSHAN KUMAR
YASHPAL
MAMRAJ
GIAN CHAND

C101 045
C101 050
C101 042
C101 035
C101 049

C102 035
C102 051
C102 044
C102 040
C102 037

C103 041
C103 040
C103 035
C103 035
C103 060

C104 040
C104 053
C104 015F
C104 038
C104 035

C115 046
C115 044
C115 047
C115 043
C115 045

C116 037
C116 041
C116 045
C116 036
C116 035

C101 045
C101 046
C101 043

C102 028F C103 035


C102 041 C103 053
C102 073 C103 037

C104 041 C115 035 C116 041


C104 021F C115 028F C116 025F
C104 035 C115 047 C116 030F

C101 054
C101 039
C101 043
C101 035
C101 040
C101 045
C101 043
C101 035
C101 041
C101 039
C101 035
C101 040
C101 066
C101 045

C102 046
C102 046
C102 038
C102 035
C102 035
C102 043
C102 045
C102 035
C102 035
C102 058
C102 042
C102 067
C102 041
C102 035

C103 045
C103 045
C103 035
C103 051
C103 035
C103 038
C103 049
C103 040
C103 039
C103 038
C103 041
C103 068
C103 048
C103 041

C104 045
C104 035
C104 045
C104 039
C104 042
C104 046
C104 044
C104 047
C104 040
C104 063
C104 039
C104 050
C104 042
C104 042

C115 046
C121 046
C121 060
C121 052
C121 049
C121 053
C121 050
C121 047
C121 060
C121 053
C121 043
C115 ABSF
C105 035
C105 035

C116 059
C122 051
C122 052
C122 035
C122 062
C122 042
C122 ABSF
C122 039
C122 045
C122 059
C122 040
C116 040
C106 062
C106 058

C101 055
C101 045
C101 049
C101 042
C101 035
C101 065
C101 044
C101 071

C102 035
C102 035
C102 035
C102 035
C102 037
C102 030F
C102 009F
C102 042

C103 040
C103 050
C103 047
C103 043
C103 050
C103 035
C103 035
C103 042

C104 041
C104 031F
C104 035
C104 013F
C104 020F
C104 040
C104 039
C104 039

C105 038
C105 011F
C105 035
C105 011F
C115 028F
C105 038
C115 045
C105 055

C106 051
C106 057
C106 055
C106 060
C116 005F
C106 051
C116 035
C106 053

0244
0279
FAIL
0227
0261
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0295
0262
0273
0247
0263
0267
FAIL
0243
0260
0310
0240
FAIL
0294
0256
P-R-S
0260
FAIL
0256
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0302

0001078773
0001078801
0001078802
0001078803
0001078804
0001078805
0001078806
0001078807
0001078808
0001078809
0001078810
0001078811
0001078812
0001078813
0001078901
0001078902
0001078903
0001078904
0001078905
0001078906
0001078907
0001078908
0001078909
0001078910
0001078911
0001078912
0001078913
0001078914
0001078915
0001078916
0001078917
0001078918
0001078919

09-DCK-527
10-GNK-295
10-GNK-531
10-GNK-453
10-SBS-222
10-GNK-463
09-GNK-650
09-GWK-509
09-GNK-485
10-GNK-482
09-GNK-508
09-GNK-521
09-GNK-449
10-GNK-466
10-DSK-395
10-DSK-391
10-DSK-1031
10-DSK-404
10-DSK-1048
10-DSK-1005
09-DSK-1141
09-DSK-1168
10-DSK-401
10-DSK-912
10-DSK-378
10-DSK-371
10-DSK-910
10-DSK-875
09-DSK-537
10-DSK-940
09-DSK-1185

KARAN DHINGRA
ROHIT GOYAL
BACHITER SINGH
ARVIND KUMAR PAUL
PRATEEK KALRA
NITIN
AJAY PAL
SANJEEV KUMAR
RAKESH KUMAR
SAGAR BHATT
DIMPLE KUMAR
AJAY KUMAR
GUGMEET SINGH
ABHISHEK KAPOOR
RAMAN CHHABRA
TARUN
AMIT CHAUDHARY
NISHANT KUMAR
SANDEEP
SAWAN KUMAR
DAMNEET SINGH
DEEPAK NARWAL
HEMANT KUSH
JYOTI
SUMIT KUMAR
DILPREET
PARDEEP
ROHIT SANDHU
JATTIN PANNU
PREETINDER VIRK
DHARAMBIR
SHIVANI SRIVASTAVA
SACHIN BHALLA

GULSHAN DHINGRA
KAILASH CHAND
DILBAG SINGH
RAM DAYAL PAUL
AMRIT PAL SINGH
BHAGWAN DAS
BALBIR SINGH
MAHENDER SINGH
ROOP RAM
RAMBIR
INDERJEET KUMAR
OMPAL SHARMA
PARMJEET SINGH
BANARSI LAL
NARAYAN DASS
LOVE KUMAR
MALKHAN SINGH
NARENDRA SINGH
RAMMEHAR
RAJENDER KUMAR
HARVINDER SINGH
JOGINDER NARWAL
SURAJ BHAN SHARMA
RAVINDER KUMAR
ROSHAN SINGH
BABU RAM
KARAM SINGH
RAMESH SANDHU
JAIPAL
JASMER SINGH
RAMPAL
ARUN SRIVASTAVA
SOMNATH BHALLA

C101 039
C101 RLA
C101 052
C101 049
C101 052
C101 035
C101 RLA
C101 053
C101 047
C101 044
C101 038
C101 051
C101 039
C101 039
C101 040
C101 RLA
C101 035
C101 042
C101 049
C101 057
C101 060
C101 047
C101 035
C101 048
C101 037

C102 064
C102 RLA
C102 037
C102 042
C102 053
C102 044
C102 RLA
C102 048
C102 021F
C102 040
C102 035
C102 047
C102 035
C102 007F
C102 005F
C102 RLA
C102 003F
C102 027F
C102 048
C102 055
C102 003F
C102 000F
C102 055
C102 010F
C102 037

C103 045
C103 RLA
C103 035
C103 076
C103 058
C103 044
C103 RLA
C103 041
C103 051
C103 042
C103 059
C103 047
C103 051
C103 035
C103 050
C103 RLA
C103 062
C103 047
C103 042
C103 059
C103 047
C103 015F
C103 018F
C103 063
C103 016F

C104 051
C104 RLA
C104 050
C104 047
C104 051
C104 041
C104 RLA
C104 035
C104 035
C104 035
C104 060
C104 037
C104 053
C104 035
C104 045
C104 RLA
C104 015F
C104 045
C104 059
C104 053
C104 046
C104 042
C104 054
C104 045
C104 051

C105 041
C105 RLA
C105 043
C115 035
C105 070
C105 040
C105 RLA
C105 042
C105 048
C105 035
C115 041
C105 035
C105 044
C121 045
C121 043
C105 RLA
C119 029F
C119 055
C119 062
C121 043
C119 036
C121 034F
C119 057
C105 043
C105 041

C106 056
C106 RLA
C106 058
C116 071
C106 061
C106 057
C106 RLA
C106 061
C106 063
C106 049
C116 042
C106 050
C106 060
C122 035
C122 051
C106 RLA
C120 ABSF
C120 035
C120 046
C122 038
C120 052
C122 010F
C120 051
C106 052
C106 040

C101 047
C101 043
C101 RLA
C101 053
C101 039
C101 066

C102 053
C102 035
C102 RLA
C102 037
C102 036
C102 041

C103 060
C103 063
C103 RLA
C103 061
C103 063
C103 039

C104 055
C104 054
C104 RLA
C104 052
C104 035
C104 044

C105 041
C121 055
C105 RLA
C105 052
C119 051
C119 039

C106 049
C122 055
C106 RLA
C106 053
C120 059
C120 048

RLA
0296
RLA
0275
0320
0345
0261
RLA
0280
FAIL
0245
0275
0267
0282
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
0306
0305
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
P-R-S
0305
0305
RLA
0308
0283
0277

0001078920
0001078921
0001078922
0001079001
0001079002
0001079003
0001079004
0001079005
0001079006
0001079007
0001079008
0001079009
0001079010
0001079011
0001079012
0001079013
0001079014
0001079015
0001079016
0001079017
0001079018
0001079019
0001079020
0001079021
0001079022
0001079023
0001079024
0001079025
0001079026
0001079101
0001079102
0001079103
0001079104

09-DSK-1066
09-DSK-1130
10-DSK-369
10-SNM-456
10-SNM-396
10-SNM-457
10-SNM-388
10-SNM-387
10-SNM-383
10-SNM-395
10-SNM-362
10-SNM-370
10-SNM-458
10-SNM-411
10-SNM-385
10-SNM-429
10-SNM-426
10-SNM-415
10-SNM-432
10-SNM-420
10-SNM-435
10-SNM-405
10-SNM-393
10-SNM-377
10-SNM-403
10-SNM-434
09-SNM-334
09-SNM-326
09-SNM-344
09-GKL-594
09-GKL-617
09-GKL-629
09-GKL-487

ASHISH NARWAL
RAHUL AGGARWAL
BALJINDER SINGH
VIKRAM SINGH
PARVEEN KUMAR
SUNIL KUMAR
RINKU
DILDAR SINGH
SONU
RAMAN KUMAR
GURVINDER SINGH
PRINCE MALIK
HAWA SINGH
SAHIL SAINI
MUKESH KUMAR
MAFI DEVI
NEHA RANI
ALKA DEVI
ANJALI
ANJU BALA
MANESH KUMARI
KARAN SAHU
PAWAN KUMAR
YOGESH KUMAR
DEVI LAL
SONIA DEVI
YUGAL KISHOR
GEETA DEVI
LALIT
BHAVNEET SINGH HUNDAL
PANKAJ
PARAMJEET PAL
RAZIA

RAVINDER SINGH
DINESH AGGARWAL
RAJWANT SINGH
RAMCHARAN
RAMESH KUMAR
JAGIR SINGH
RAJPAL SINGH
PRITAM SINGH
SULEKH SINGH
NIRMAL KUMAR
AJIT SINGH
KULDEEP MALIK
PREM SINGH
DHARAMVIR SAINI
JAI BHAGWAN
ISHWAR SINGH
YASH PAL
SUBHASH CHAND
MANGE RAM
BABU RAM
DEVIDPAL
TULSI DASS
BALA RAM
BHAGAT RAM
PHOOLA RAM
RAM CHANDER
MAHINDER KUMAR
BALDEV
RAMESHWAR DASS
JASBIR SINGH HUNDAL
LAL CHAND SHARMA
SOMNATH PAL
MOHAMAD JALIL

C101 035
C101 052
C101 047
C101 035
C101 042
C101 042
C101 041
C101 035
C101 067
C101 040
C101 035
C101 035
C101 039
C101 ABSF
C101 036
C101 043
C101 041
C101 035
C101 035
C101 041
C101 039
C101 060
C101 039
C101 042
C101 035
C101 059
C101 042
C101 060
C101 057
C101 050
C101 041
C101 043

C102 035
C102 035
C102 026F
C102 019F
C102 035
C102 012F
C102 043
C102 035
C102 007F
C102 041
C102 038
C102 010F
C102 033F
C102 073
C102 045
C102 023F
C102 041
C102 012F
C102 024F
C102 009F
C102 008F
C102 035
C102 010F
C102 042
C102 017F
C102 007
C102 035
C102 059
C102 035
C102 050
C102 048
C102 042

C103 048
C103 044
C103 037
C103 039
C103 043
C103 038
C103 065
C103 043
C103 031F
C103 043
C103 035
C103 044
C103 035
C103 ABSF
C103 053
C103 035
C103 039
C103 035
C103 039
C103 035
C103 050
C103 036
C103 042
C103 041
C103 032F
C104 059
C103 035
C103 ABS
C103 070
C103 035
C103 040
C103 039

C104 035
C104 065
C104 062
C104 039
C104 041
C104 054
C104 038
C104 058
C104 039
C104 037
C104 061
C104 039
C104 057
C104 047
C104 053
C104 073
C104 059
C104 065
C104 049
C104 039
C104 056
C104 042
C104 035
C104 046
C104 054
C105 010
C104 037
C104 ABS
C104 041
C104 035
C104 035
C104 026F

C119 045
C105 066
C105 035
C105 021F
C105 042
C105 043
C105 024F
C105 028F
C105 010F
C105 015F
C105 035
C105 009F
C105 019F
C105 011F
C105 038
C105 046
C105 040
C105 038
C105 024F
C105 019F
C105 035
C105 028F
C105 039
C105 021F
C105 035

C120 039
C106 062
C106 056
C106 061
C106 055
C106 060
C106 055
C106 059
C106 055
C106 051
C106 054
C106 058
C106 065
C106 057
C106 055
C106 062
C106 057
C106 065
C106 052
C106 063
C106 066
C106 049
C106 054
C106 056
C106 060

C105 024F
C105 036
C105 061
C105 035
C105 029F
C105 036

C106 055
C106 RLA
C106 066
C106 051
C106 057
C106 056

RLA
0237
0324
FAIL
FAIL
0258
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0258
FAIL
FAIL
FAIL
0280
FAIL
0277
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
RLA
0330
0256
FAIL
FAIL

0001079105
0001079106
0001079107
0001079108
0001079109
0001079110
0001079111
0001079112
0001079113
0001079114
0001079115
0001079116
0001079117
0001079118
0001079119
0001079120
0001079121
0001079122
0001079123
0001079124
0001079125
0001079126
0001079127
0001079128
0001079129
0001079130
0001079131
0001079132
0001079133
0001079134
0001079135
0001079136
0001079137

10-GKL-500
10-GKL-477
09-GKL-486
09-GKL-495
09-GKL-446
10-GKL-497
10-GKL-485
10-GKL-608
10-GKL-579
10-GKL-640
10-GKL-636
10-GKL-1405
10-GKL-631
10-GKL-580
09-GKL-515
10-GKL-587
10-GKL-598
10-GKL-581
10-GKL-640
10-GKL-518
10-GKL-668
10-GKL-1409
10-GKL-1416
10-GKL-632
09-GKL-513
10-GKL-666
10-GKL-630
10-GKL-549
10-GKL-1399
10-GKL-534
10-GKL-1412
09-GKL-605
09-GKL-506

REKHA
MINI
BINDU
MINAKSHI
KANIKA
RADHA RANI
KUSUM
MOHIT KUMAR
SHRIKANT SHARMA
NAVEEN
MUKESH KUMAR
NEERAJ KUMAR
ARUN KUMAR
RAKESH KUMAR
SUNEEL KUMAR
RINKU
PRAVEEN KUMAR
ABHISHEK
VIJAY KUMAR
RAVINDER KUMAR
PANKAJ
KASHISH BHRWAL
NIKHIL SHARMA
AMIT KUMAR
PAWAN KUMAR
RAJESH SHARMA
SANDEEP KUMAR
SUSHIL KUMAR
GURDAVE
VISHAL ARYA
DEEPAK BARGUJAR
SUNIL PORIYA
AMAN

LAXMI NARAYAN
RAJENDER SINGH
SATBEER SINGH
KRISHAN SHARMA
RAJIV KHARBANDA
RAMNIWAS
MAMURAM
CHAND NARAYAN
SUBHASH CHAND
MAMCHAND
RAMESH KUMAR
DHARAMVIR SINGH SAINI
HUKAM SINGH
OMPARKASH
SURAJ BHAN
RAM PRAKASH
MAHENDER SINGH
DEVENDER KUMAR
SURESHKUMAR
SINGH RAM
DALBIR SINGH
BALWAN SINGH
RAKESH SHARMA
JAI SINGH
RAMKARAN
DES RAJ SHARMA
SOHAN LAL
NATHI RAM
HISAM SINGH
KRISHAN KUMAR
RAM GOPAL
KEETAB SINGH
RAM KUMAR

C101 039
C101 051
C101 045
C101 063
C101 068
C101 040
C101 053
C101 048
C101 035
C101 046
C101 049
C101 034F
C101 064
C101 035
C101 049
C101 045
C101 048
C101 062
C101 051
C101 049
C101 039
C101 ABSF
C101 047
C101 046
C101 052
C101 041
C101 035
C101 050
C101 039
C101 049
C101 052
C101 048
C101 042

C102 036
C102 053
C102 045
C102 055
C102 081
C102 047
C102 051
C102 051
C102 064
C102 032F
C102 035
C102 017F
C102 042
C102 058
C102 049
C102 047
C102 052
C102 054
C102 031F
C102 083
C102 035
C102 024F
C102 028F
C102 045
C102 041
C102 042
C102 037
C102 052
C102 079
C102 040
C102 011F
C102 039
C102 037

C103 048
C103 049
C103 046
C103 047
C103 055
C103 060
C103 047
C103 035
C103 035
C103 046
C103 057
C103 035
C103 041
C103 040
C103 045
C103 038
C103 065
C103 060
C103 043
C103 060
C103 059
C103 035
C103 043
C103 053
C103 035
C103 035
C103 057
C103 051
C103 046
C103 046
C103 042
C103 045
C103 035

C104 041
C104 057
C104 039
C104 037
C104 055
C104 035
C104 035
C104 035
C104 037
C104 052
C104 035
C104 036
C104 040
C104 057
C104 049
C104 056
C104 050
C104 054
C104 035
C104 048
C104 049
C104 035
C104 054
C104 037
C104 035
C104 049
C104 049
C104 040
C104 035
C104 044
C104 035
C104 035
C104 035

C105 028F
C105 037
C105 055
C105 035
C105 072
C105 043
C105 053
C105 050
C105 037
C105 040
C105 048
C105 042
C105 050
C105 040
C105 032F
C105 047
C105 062
C105 072
C105 049
C105 053
C105 045
C105 040
C105 043
C105 041
C105 041
C105 035
C105 031F
C105 041
C105 044
C105 043
C105 040
C105 052
C105 036

C106 049
C106 053
C106 057
C106 058
C106 066
C106 051
C106 053
C106 052
C106 059
C106 055
C106 052
C106 045FT
C106 057
C106 058
C106 055
C106 054
C106 047
C106 062
C106 062
C106 073
C106 047
C106 053
C106 068
C106 054
C106 060
C106 054
C106 058
C106 056
C106 049
C106 047
C106 049
C106 068
C106 059

FAIL
0300
0287
0295
0397
0276
0292
0271
0267
FAIL
0276
FAIL
0294
0288
FAIL
0287
0324
0364
FAIL
0366
0274
FAIL
FAIL
0276
0264
0256
FAIL
0290
0292
0269
FAIL
0287
0244

0001079138
0001079139
0001079140
0001079141
0001079142
0001079143
0001079144
0001079145
0001079146
0001079147
0001079148
0001079149
0001079150
0001079151
0001079201
0001079202
0001079203
0001079204
0001079205
0001079206
0001079207
0001079208
0001079209
0001079210
0001079211
0001079212
0001079213
0001079214
0001079215
0001079216
0001079217
0001079218
0001079219

10-GKL-1420
10-GKL-506
09-GKL-624
09-GKL-591
09-GKL-631
09-GKL-1443
09-GKL-581
09-GKL-541
09-GKL-521
09-GKL-621
10-GKL-820
10-GKL-572
09-GKL-628
09-GKL-587
10-GWK-339
10-GWK-344
10-GWK-349
10-GWK-366
10-GWK-644
10-GWK-390
10-GWK-393
10-GWK-395
10-GWK-654
10-GWK-415
10-GWK-417
10-GWK-420
10-GWK-427
10-GWK-439
10-GWK-440
10-GWK-445
10-GWK-457
10-GWK-467
10-GWK-469

SUNNY KASHYAP
AMIT SAINI
AMIT
AMIT KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARDEEP KUMAR
SURENDER
SUNIL KUMAR
VIJAY KUMAR
NAVEEN KUMAR
KULDEEP
DEEPAK CHALLIA
RAHUL KUMAR
SANDEEP KUMAR
DEEPIKA
MANJU
RENU RANI
SHILPA
KUSUM DEVI
MONIKA RANI
PREETI RANI
POOJA KUMARI
ARVIND GORIYA
PAYAL
MONIKA RANI
PRIYANKA RANI
NEELAM
SONIA
PREETI
RAJBIR KAUR
HEMA
KAAFI DEVI
SWETTY

KARAM SINGH KASHYAP


SATBIR
KAPTAN SINGH
BALKAR SINGH
SATPAL SINGH
NAFE SINGH
BALBIR SINGH
RANJIT KUMAR
RAM KARAN
RAJBIR SINGH
KARAM SINGH
RAM NIWAS
LAKSHMAN SHARMA
SHRI KANT
BHIM SINGH MADAAN
NAFE SINGH
BHOLA RAI
RAMESH KUAMR
ROSHAN LAL
RAMESH KUMAR
UTTAM CHAND
SURAJBHAN
NARESH KUMAR GORIYA
RAVI KIRAN
DHARAMPAL
RAJ KUMAR
SUNDER LAL
NARESH KUMAR
PALASH SAHA
SURINDER SINGH
NANDAN SINGH
PREM SINGH
NARESH KUMAR

C101 044
C101 042
C101 057
C101 044
C101 060
C101 042
C101 054
C101 055
C102 060

C102 045
C102 038
C102 047
C102 042
C102 016F
C102 040
C102 021F
C102 041
C105 043

C103 046
C103 035
C103 061
C103 046
C103 052
C103 042
C103 054
C103 067

C104 044
C104 061
C104 057
C104 035
C104 051
C104 040
C104 051
C104 050

C105 052
C105 046
C105 062
C105 037
C105 050
C105 035
C105 045
C105 041

C106 056
C106 046
C106 057
C106 066
C106 066
C106 066
C106 065
C106 059

C101 050

C102 ABSF C103 035

C104 054

C105 051

C106 053

C101 058
C101 055
C101 059
C101 063
C101 068
C101 055
C101 035
C101 035
C101 043
C101 039
C101 043
C101 040
C101 041

C102 041
C102 036
C102 033F
C102 031F
C102 030F
C102 019F
C102 054
C102 012F
C102 033F
C102 035
C102 032F
C102 021F
C102 027F

C104 048
C104 043
C104 042
C104 035
C104 054
C104 035
C104 035
C104 058
C104 048
C104 057
C104 037
C104 054
C104 040

C105 051
C105 038
C105 047
C105 040
C105 050
C105 043
C105 048
C105 035
C105 062
C105 035
C105 060
C105 046
C105 037

C106 064
C106 058
C106 060
C106 061
C106 064
C106 060
C106 061
C106 055
C106 066
C106 057
C106 060
C106 064
C106 058

C101 042
C101 048

C102 025F C103 039


C102 053 C103 041

C104 040
C104 041

C105 044
C105 037

C106 070
C106 068

C101 059

C102 031F C103 046

C104 035

C105 042

C106 066

C103 048
C103 043
C103 049
C103 053
C103 055
C103 038
C103 066
C103 024F
C103 054
C103 018F
C103 035
C103 035
C103 035

0287
0268
0341
0270
FAIL
0265
FAIL
0313
RLA
ABSENT
FAIL
ABSENT
RLA
RLA
0310
0273
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0299
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
P-R-S
ABSENT
FAIL
0288
ABSENT
FAIL

0001079220
0001079221
0001079222
0001079223
0001079224
0001079225
0001079226
0001079227
0001079228
0001079229
0001079230
0001079231
0001079232
0001079233
0001079234
0001079235
0001079236
0001079237
0001079238
0001079239
0001079240
0001079241
0001079301
0001079302
0001079303
0001079304
0001079305
0001079306
0001079307
0001079308
0001079309
0001079310
0001079311

10-GWK-470
10-GWK-471
10-GWK-475
10-GWK-478
10-GWK-480
10-GWK-481
10-GWK-483
10-GWK-484
10-GWK-485
10-GWK-360
09-GWK-430
09-GWK-416
09-GWK-481
09-GWK-662
09-GWK-656
10-GWK-446
09-GWK-443
09-GKL-522
10-DWK-353
10-DWK-332
10-GWK-391
09-GWK-482
10-GPG-286
10-GPG-264
10-GPG-274
10-GPG-287
10-GPG-281
10-GPG-306
10-GPG-282
10-GPG-266
10-GPG-268
10-GPG-260
10-GPG-288

DEEPTI
RAJNI
HEENA
RITU
MAMTA
KUSUM
KAVITA
SUMAN
AARTI
SHALU
REENA DEVI
PARVEEN
PINKI
NEERAJ
NISHA KHOKHER
JYOTI DEVI
RINCY
SANJEEV KUMAR
JAGRITI TANDON
PALAVI ARORA
NEETU
MEENU
VIKRAM
RAHUL
SOURABH
VEERSAIN
BRIJ BHADUR
UMESH
PANKAJ
KULDEEP SINGH
PARDEEP KUMAR
PARVEEN KUMAR
ABHAY

HUKAM SINGH
MOHAR SINGH
RAMKISHAN
RAMDASS
RAJENDER KUMAR
SURANDER PANCHAL
SURESH
LAL SINGH
RAJKUMAR
PAWAN KUMAR
SOMPAL
OMPARKASH
SHYAM LAL
JOGINDER KUMAR
RAJINDER KHOKHER
BALWAN SINGH
RAJ KUMAR
SHAM LAL
YOGRAJ TANDON
SANJAY ARORA
KIRAN PAL
SHYAM LAL
RAM CHAND
RISHI RAJ
SHEKHER
BHAWAR SINGH
BANSI LAL
PARAS NATH
BALBIR SINGH
NAPHE SINGH
CHANDER PARKASH
PANNA LAL
SUBHASH CHAND

C101 042
C101 047
C101 041
C101 035
C101 035
C101 059
C101 044
C101 045
C101 040
C101 065
C101 035
C101 056
C101 046
C101 051
C101 040
C101 056
C101 057
C101 057
C101 051
C101 041
C101 042
C101 058
C101 035
C101 058
C101 048
C101 067
C101 035
C101 041
C101 052
C101 049

C102 018F
C102 040
C102 036
C102 023F
C102 035
C102 015F
C102 027F
C102 014F
C102 012F
C102 033F
C102 041

C103 036
C103 048
C103 025F
C103 035
C103 012F
C103 035
C103 038
C103 ABSF
C103 016F
C103 048
C103 039

C104 042
C104 035
C104 039
C104 048
C104 056
C104 040
C104 040
C104 035
C104 035
C104 042
C104 055

C105 035
C105 060
C105 043
C105 040
C105 048
C105 044
C105 042
C105 ABSF
C105 015F
C105 046
C105 040

C106 064
C106 055
C106 060
C106 062
C106 061
C106 068
C106 061
C106 066
C106 058
C106 067
C106 046

FAIL
0285
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0256
P-R-S
C102 022F C103 048 C104 055 C105 063 C106 058
FAIL
C102 042 C103 051 C104 053 C105 052 C106 056
0300
C102 052 C103 039 C104 055 C105 051 C106 049
0297
C102 018F C103 048 C104 039 C105 ABSF C106 073
FAIL
C102 052 C103 046 C104 053 C105 040 C106 059
0306
RLA
C102 027F C103 059 C104 062 C105 049 C106 052
FAIL
C102 064 C103 085 C104 041 C105 049 C106 048FT FAIL
C102 048 C103 042 C104 035 C115 056 C116 050
0282
ABSENT
C102 061 C103 035 C104 051 C105 019F C106 052
FAIL
C102 053 C103 046 C104 035 C105 017F C106 049
FAIL
C102 046 C103 041 C104 027F C105 035 C106 054
FAIL
C102 057 C103 041 C104 043 C105 019F C106 055
FAIL
C102 013F C103 035 C104 054 C105 035 C106 049
FAIL
C102 035 C103 055 C104 055 C105 047 C106 055
0295
C102 035 C103 043 C104 044 C105 040 C106 045
0274
C102 041 C103 036 C104 035 C105 035 C106 057
0239
C102 007F C103 023F C104 043 C105 010F C106 046
FAIL
C102 035 C103 068 C104 045 C105 042 C106 058
0300
C102 007F C103 038 C104 051 C105 035 C106 054
FAIL

0001079312
0001079313
0001079314
0001079315
0001079316
0001079317
0001079318
0001079319
0001079401
0001079402
0001079403
0001079404
0001079405
0001079406
0001079407
0001079408
0001079409
0001079410
0001079411
0001079412
0001079413
0001079414
0001079415
0001079451
0001079452
0001079453
0001079454
0001079455
0001079456
0001079501
0001079502
0001079503
0001079504

10-GPG-262
10-GPG-304
10-GPG-275
10-GPG-284
09-GPG-296
09-GPG-315
09-GPG-299
09-GPG-373
10-JMA-199
10-JMA-200
10-JMA-217
10-JMA-222
10-JMA-227
10-JMA-230
10-JMA-233
10-JMA-241
10-JMA-247
10-JMA-248
10-JMA-251
10-JMA-257
10-JMA-258
10-JMA-307
10-JMA-246
10-MSN-181
10-MSN-179
10-MSN-177
10-MSN-171
10-CGS-52
10-CGS-48
09-CGS-8
09-SGS-15
09-SGS-200
10-CGS-394

SUNIL KUMAR
KRISHAN KUMAR
PARMINDER
SONU
ARUN KUMAR
SAHIL KUMAR
PARDEEP KUMAR
ARUN RANA
MANISHA
POOJA
SEEMA
SHITAL DEVI
SONIA
KAVITA
SNEHA JAIN
PAYAL
POOJA DEVI
PINKI
RAKHI DEVI
MAMTA DEVI
NEERAJ DEVI
SEENA DEVI
ISRAT RANI
RITU DEVI
RITU DEVI
SUSHMA DEVI
NISHA RANI
SHARANJEET KAUR
AMARJOT
SUPRIYA SHARMA
ANJLI
PRIYANKA
VANITA

JAI BHAGAWN
LAKHMI CHAND
RAMDHARI
SATPAL SINGH
NARESH PAL
SURESH KUMAR
BALWAN SINGH
SATISH KUMAR
RAJPAL
SURESH KUMAR
DHARAMBIR
BALWAN SINGH
RADHE SHYAM
DHAN SINGH
NARENDER JAIN
RAMKUMAR SINGH
NARESH KUMAR
RAJPL
ISHWAR SINGH
THATH SINGH
KARAN SINGH
DALBIR
LIAKAT ALI
RANDHIR SINGH
RAM BILAS
PREM CHAND
RANJIT KUMAR
AVTAR SINGH
NANGAL SINGH
PREM NARAYAN
ROHTASH SINGH
SURESH KUMAR
JAI SINGH

C101 044
C101 067
C101 060
C101 047
C101 035
C101 035
C101 044
C101 035
C101 041
C101 045
C101 059
C101 048
C101 064
C101 056
C101 035
C101 035
C101 045
C101 040
C101 045
C101 056

C102 013F
C102 040
C102 029F
C102 040
C102 043
C102 039
C102 051
C102 041
C102 051
C102 011F
C102 043
C102 035
C102 056
C102 046
C102 049
C102 011F
C102 046
C102 039
C102 024F
C102 057

C103 021F
C103 046
C103 044
C103 035
C103 045
C103 036
C103 035
C103 054
C103 046
C103 072
C103 067
C103 040
C103 060
C103 069
C103 038
C103 020F
C103 055
C103 046
C103 014F
C103 058

C104 044
C104 043
C104 038
C104 048
C104 050
C104 046
C104 055
C104 046
C104 038
C104 053
C104 061
C104 048
C104 059
C104 066
C104 063
C104 042
C104 048
C104 046
C104 035
C104 064

C105 035
C105 042
C105 035
C105 014F
C105 016F
C105 013F
C105 040
C105 040
C105 035
C105 047
C105 035
C105 036
C105 035
C105 041
C105 028F
C105 035
C105 043
C105 035
C105 015F
C105 042

C106 049
C106 062
C106 062
C106 053
C106 046
C106 050
C106 052
C106 049
C106 056
C106 047
C106 069
C106 059
C106 063
C106 060
C106 056
C106 060
C106 066
C106 064
C106 063
C106 063

C101 038
C101 051
C101 035
C101 044
C101 044
C101 035

C102 035
C102 041
C102 021F
C102 018F
C102 021F
C102 012F

C103 049
C103 045
C103 061
C103 070
C103 063
C103 062

C104 059
C104 056
C104 023F
C104 035
C104 035
C104 017F

C105 040
C105 025F
C105 042
C105 067
C105 053
C105 035

C106 062
C106 049
C106 060
C106 068
C106 057
C106 062

C101 035

C102 048

C103 050

C104 035

C105 035

C106 067

C101 055

C102 038

C103 043

C104 038

C105 045

C106 063

FAIL
0300
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0277
0265
0267
FAIL
0334
0266
0337
0338
FAIL
FAIL
0303
0270
FAIL
0340
P-R-S
0283
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
0270
P-R-S
ABSENT
0282

0001079505
0001079506
0001079507
0001079508
0001079601
0001079602
0001079603
0001079604
0001079605
0001079606
0001079607
0001079608
0001079609
0001079610
0001079611
0001079612
0001079613
0001079614
0001079615
0001079616
0001079617
0001079618
0001079619
0001079620
0001079621
0001079622
0001079623
0001079624
0001079625
0001079626
0001079627
0001079628
0001079629

10-CGS-21
10-CGS-31
10-CGS-57
10-CGS-18
09-NS-1868
09-NS-1885
09-NS-1872
09-NS-1880
09-NS-1992
10-NS-1727
09-NS-1907
09-NS-2045
09-NS-2041
09-NS-1863
09-NS-2246
09-NS-1789
09-NS-1830
09-NS-1928
09-NS-1844
09-NS-1963
09-NS-1849
09-NS-1790
09-NS-1943
09-NS-1939
09-NS-1993
09-NS-1989
09-NS-2078
10-NS-2090
10-NS-1891
10-NS-1875
10-NS-1740
10-NS-1954
10-NS-2508

SAKINA
ALKA
MAMTA RANI
KANCHAN
ARVIND KUMAR
AMAR DEEP
DIMPLE KUMAR
SANDEEP KUMAR
ANIL KUMAR
SUMAN KUMARI
NAVEEN KUMAR
SHARVAN KHERA
KARAMVEER SINGH
PAWAN KUMAR
DINESH KUMAR
ARUN JANGRA
MANDEEP SINGH
SURENDER KUMAR
RAMDEV
SUBHASH CHANDER
KULWANT SINGH
RAIVIRENDER
MUKUL MEHTA
DHEERAJ KUMAR
SATISH KUMAR
SANDEEP
ANURADHA
RAMAN VASHISHT
PARVEEN KUMAR
NARINDER KUMAR
SHOBHA RANI
LABH CHAND
VIVEK BANSAL

BHIM SAIN
ASHOK KUMAR
VISHAMBER DAS
ROSHAN LAL MONGA
RAM SINGH
HANS RAJ
BUDH RAM
LALCHAND
PREM CHAND
SAHIB RAM
OM PARKASH
HARISH KHERA
GUR PARTAP SINGH
GURBACHAN SINGH
RAJESH KUMAR
SUNIL JANGRA
VEER SINGH
SAHAB RAM
RAM KUMAR
AMAR SINGH
DARSHAN SINGH
SURJEET SINGH
UDHISTER KUMAR
MAHENDER KUMAR
ATMA RAM
MAHENDER
RAMESH SHARMA
PREM KUMAR
UTTAM SINGH
PAPPU SINGH
RAJ KUMAR
HANS RAJ
PAWAN BANSAL

C101 046

C102 027F C103 055

C101 052
C101 042
C101 047

C102 029F
C102 063
C102 044

C101 052

C102 046

C101 056
C101 044
C101 035
C101 052
C101 038
C101 046
C101 055

C102 072
C102 041
C102 035
C102 044
C102 017F
C102 055
C102 040

C101 047
C101 035
C101 059
C101 043
C101 047
C101 035
C101 048
C101 038
C101 048

C102 015F
C102 041
C102 013F
C102 046
C102 046
C102 035
C102 048
C102 065
C102 014F

C101 045
C101 037
C101 046
C101 053
C101 063
C101 035
C101 055

C102 062
C102 015F
C102 067
C102 037
C102 070
C102 026F
C102 051

C104 037

C105 039

C106 060

FAIL
ABSENT
C103 045 C104 040 C105 022F C106 060
FAIL
C103 026F C104 026F C105 039 C106 065
FAIL
C103 035 C104 035 C105 033F C106 056
FAIL
P-R-S
C103 051 C104 041 C105 028F C106 056
FAIL
ABSENT
C103 041 C104 060 C105 016F C106 054
FAIL
C103 038 C104 042 C105 043 C106 058
0266
C103 037 C104 043 C105 012F C106 060
FAIL
C103 052 C104 044 C105 047 C106 052
0291
C103 050 C104 044 C105 017F C106 059
FAIL
C103 035 C104 055 C105 032F C106 056
FAIL
C103 048 C104 044 C105 033F C106 052
FAIL
ABSENT
C103 041 C104 035 C121 057 C122 053
FAIL
C103 036 C104 052 C105 016F C106 062
FAIL
C103 035 C104 048 C105 041 C106 048FT FAIL
C103 044 C104 047 C105 052 C106 053
0285
C103 035 C104 040 C105 016F C106 052
FAIL
C103 049 C104 054 C105 009F C106 055
FAIL
C103 042 C104 065 C105 035 C106 061
0299
C103 035 C104 049 C105 045 C106 058
0290
C103 035 C104 057 C105 015F C106 056
FAIL
RLA
C103 035 C104 046 C105 023F C106 058
FAIL
C103 037 C104 035 C105 008F C106 055FT FAIL
C103 045 C104 042 C105 041 C106 048
0289
C103 053 C104 043 C105 039 C106 053
0278
C103 058 C104 049 C105 061 C106 068
0369
C103 013F C104 045 C105 017F C106 050
FAIL
C103 045 C104 035 C105 014F C106 066
FAIL

0001079630
0001079631
0001079632
0001079633
0001079634
0001079635
0001079636
0001079637
0001079638
0001079639
0001079640
0001079641
0001079642
0001079643
0001079644
0001079645
0001079646
0001079647
0001079648
0001079649
0001079650
0001079651
0001079652
0001079653
0001079654
0001079655
0001079656
0001079657
0001079658
0001079659
0001079660
0001079661
0001079662

10-NS-1808
10-NS-1787
10-NS-1735
10-NS-1728
10-NS-1767
10-NS-2021
10-NS-2100
10-NS-1803
10-NS-2560
10-NS-1947
10-NS-1829
10-NS-1748
10-NS-1843
10-NS-1994
10-NS-2089
10-NS-1738
10-NS-1746
10-NS-1720
10-NS-1737
10-NS-1896
10-NS-1971
10-NS-2091
10-NS-1778
10-NS-1937
10-NS-2015
10-NS-1837
10-NS-1780
10-NS-2102
10-NS-1912
10-NS-1842
10-NS-1741
10-NS-1940
10-NS-1974

RAVI SAINI
KULDEEP SINGH
MEENA
ROSHANI DEVI
RACHNA
VIRENDER KUMAR
JAIPARKASH
PARDEEP KUMAR
RAJENDER SINGH
ATULIT KUMAR
MANOJ SAINI
MONIKA
SURENDER KUMAR
RAVI
JASKIRAT SINGH
SWEETY
VAISHALI
ANJU BALA
SHOBHA
MANDEEP KUMAR
GAURAV VERMA
SHIVA BANSAL
RAJESH
SUNIL KUMAR
YOGESH KUMAR
CHANDER SHEKHAR
PRITTAM
NALIN
RAMANDEEP SINGH
SANDEEP SAINI
PINKY RANI
ISHU KUMAR
AJAY KUMAR

RAMESH KUMAR
KRISHAN KUMAR
ANAND SINGH
RAMJI LAL
MAHINDER SINGH
SATNAM CHAND
HARI RAM
SHANKER LAL
DAYARAM
VISHNU DUTT
INDER KUMAR SAINI
SATISH KUMAR
SHAM LAL
MANGE DEVI
GURMEET SINGH
HARANSH LAL
RAMAPATI PANDEY
KASHMIR SINGH
SHREE RAM
BABU RAM
RAJENDER KUMAR
HARISH BANSAL
HARDAYAL
KULWANT
RAMESH KUMAR
PHOOL CHAND
SURJEET SINGH
DEVINDER KUMAR
JASPAL SINGH
AMI CHAND
RAJENDER KUMAR
BRIJ MOHAN
HARIKRISHAN ARORA

C101 054
C101 062
C101 050
C101 044
C101 047
C101 059
C101 040
C101 047
C101 043
C101 053
C101 035
C101 057
C101 056
C101 040
C101 052
C101 048
C101 060
C101 056
C101 047
C101 040
C101 041
C101 035
C101 048
C101 035
C101 051
C101 054
C101 062
C101 062
C101 058
C101 043
C101 064
C101 059
C101 035

C102 065
C102 032F
C102 022F
C102 035
C102 035
C102 039
C102 037
C102 035
C102 063
C102 042
C102 035
C102 035
C102 048
C102 056
C102 005F
C102 023F
C102 024F
C102 041
C102 035
C102 083
C102 012F
C102 037
C102 020F
C102 040
C102 021F
C102 037
C102 052
C102 040
C102 066
C102 035
C102 039
C102 064
C102 037

C103 045
C103 058
C103 038
C103 035
C103 035
C103 046
C103 025F
C103 050
C103 059
C103 080
C103 039
C103 035
C103 040
C103 044
C103 038
C103 035
C103 037
C103 039
C103 048
C103 039
C103 042
C103 047
C103 039
C103 039
C103 035
C103 039
C103 044
C103 040
C103 044
C103 016F
C103 059
C103 044
C103 039

C104 035
C104 037
C104 036
C104 041
C104 035
C104 044
C104 036
C104 058
C104 036
C104 041
C104 035
C104 041
C104 065
C104 035
C104 035
C104 034F
C104 035
C104 053
C104 047
C104 041
C104 043
C104 061
C104 050
C104 ABSF
C104 036
C104 048
C104 043
C104 041
C104 035
C104 035
C104 056
C104 035
C104 035

C105 046
C105 059
C105 040
C105 035
C105 032F
C105 039
C105 035
C105 024F
C105 052
C105 042
C105 010F
C105 036
C105 038
C105 058
C105 048
C105 023F
C105 026F
C105 047
C105 035
C105 017F
C105 013F
C105 022F
C105 032F
C105 042
C105 041
C105 048
C105 035
C105 052
C105 039
C105 041
C105 052
C105 026F
C105 040

C106 059
C106 053
C106 053
C106 059
C106 062
C106 054
C106 050
C106 054
C106 043
C106 054
C106 048
C106 056
C106 054
C106 045
C106 041FT
C106 051
C106 055
C106 058
C106 062
C106 042
C106 063
C106 054
C106 058
C106 047
C106 048
C106 045
C106 038FT
C106 060
C106 049
C106 060
C106 061
C106 047
C106 061

0304
FAIL
FAIL
0249
FAIL
0281
FAIL
FAIL
0296
0312
FAIL
0260
0301
0278
FAIL
FAIL
FAIL
0294
0274
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0271
FAIL
0295
0291
FAIL
0331
FAIL
0247

0001079663
0001079664
0001079665
0001079666
0001079667
0001079668
0001079669
0001079670
0001079671
0001079672
0001079673
0001079674
0001079675
0001079676
0001079677
0001079678
0001079679
0001079680
0001079681
0001079682
0001079683
0001079684
0001079685
0001079686
0001079687
0001079688
0001079701
0001079702
0001079703
0001079704
0001079705
0001079706
0001079707

10-NS-1999
10-NS-1717
10-NS-1745
10-NS-1890
10-NS-1744
09-NS-2679
09-NS-1930
09-NS-2665
09-NS-1768
09-NS-2681
09-NS-1876
09-NS-2680
09-NS-1882
09-NS-1851
10-NS-1836
09-NS-1838
10-NS-2032
09-NS-1842
09-NS-1860
10-NS-1997
10-NS-1908
09-NS-1886
09-NS-2029
09-NS-1850
09-NS-1781
10-NS-2094
09-SS-295
10-SS-249
10-SS-274
10-SS-227
10-SS-225
09-SS-289
09-SS-360

AMAN KATARIA
SIMARJEET KAUR
DIMPLE RANI
LOVEPREET SINGH
JYOTI RANI
PARUL SHARMA
AMIT SAINI
SANPREET KAUR
PARVEENA RANI
UPASANA
DANISH
RITU TARAR
MOHIT SHARMA
BALVEER SINGH
ANIL KUMAR
KARANJEET
INDU BALA
ANKUSH SHARMA
SURESH KUMAR
VIKAS GUPTA
SURENDER KUMAR
RANJAN
RAMAN RANI
JITENDER SINGH
RUPALI
SAURABN GARG
VISHWASH MEHTA
ROHTASH KUMAR
PAWAN KUMAR
NAVNEET SINGH
BALWANT SINGH
DEEP CHAND
AMIT JAIN

VIJAY KATARIA
GURCHARAN SINGH
VISHNU DUTT
SUKHVINDER SINGH
RATTAN LAL
SURESH SHARMA
SURESH SAINI
AJIT SINGH
BANSI LAL
SHAMSHER SINGH
JIWAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
HIRA LAL SHARMA
BHOORA RAM
PANNA LAL
VIJAY KUMAR
PRAHLAD RAI
JAGDISH SHARMA
RAMESH LAL
VINOD GUPTA
UDAYBHAN
KRISHAN LAL
RAM KUMAR
KARNAIL SINGH
RAJ KUMAR
SURESH GARG
VED PARKASH
NARAYAN SINGH
DALIP
SUKHDEV SINGH
BALDEV SINGH
DAYAL RAM
HANUMAN PARSAD

C101 045
C101 049
C101 068
C101 051
C101 057
C101 047
C101 040
C101 ABS
C104 024
C104 020
C104 ABS
C104 026
C101 044
C101 051

C102 055
C102 035
C102 046
C102 028F
C102 042
C102 046
C102 035
C102 012
C105 017
C105 024
C105 ABS
C105 039
C104 027
C102 035

C103 021F
C103 056
C103 047
C103 049
C103 048
C103 057
C103 015F
C103 ABS

C104 045
C104 054
C104 047
C104 053
C104 037
C104 049
C104 048
C104 ABS

C105 035
C105 047
C105 035
C105 043
C105 042
C105 049
C105 037
C105 ABS

C106 045FT
C106 047
C106 055
C106 044
C106 054
C106 059
C106 055
C106 RLA

C105 025
C103 044

C104 058

C105 045

C106 062

C101 044
C101 040
C101 035
C101 042
C101 042

C102 077
C102 035
C102 035
C102 037
C102 057

C103 035
C103 021F
C103 039
C103 012F
C103 042

C104 043
C104 044
C104 055
C104 036
C104 059

C105 045
C105 015F
C105 027F
C105 044
C105 035

C106 060
C106 060
C106 056
C106 049
C106 041

C101 035

C102 054

C103 044

C104 035

C105 037

C106 057

C101 051
C101 035

C102 046
C102 046

C103 042
C103 052

C104 035
C104 041

C105 022F C106 063


C105 004F C106 057

C101 039

C102 035

C103 057

C104 039

C105 035

C106 061

C101 035
C101 051

C102 043
C102 041

C103 038
C103 045

C104 043
C104 041

C105 036
C105 039

C106 056
C106 067

C101 050

C102 008F C103 042

C104 042

C105 047

C106 058

FAIL
0288
0298
FAIL
0280
0307
FAIL
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
0295
ABSENT
ABSENT
0304
FAIL
FAIL
FAIL
0276
P-R-S
0262
UMC
FAIL
FAIL
ABSENT
0266
ABSENT
0251
0284
ABSENT
FAIL

0001079774
0001079775
0001079776
0001079777
0001079801
0001079802
0001079803
0001079804
0001079805
0001079806
0001079807
0001079808
0001079809
0001079810
0001079811
0001079901
0001079902
0001079903
0001079904
0001079905
0001079906
0001079907
0001079908
0001079909
0001079910
0001079911
0001080001
0001080002
0001080003
0001080004
0001080005
0001080006
0001080007

09-DCK-267
09-DCK-547
09-DCK-604
09-DCK-308
10-MGD-127
10-MGD-136
10-MGD-126
10-MGD-150
10-MGD-138
10-MGD-144
10-MGD-143
10-MGD-146
10-MGD-137
10-MGD-135
10-MGD-180
10-SGS-116
10-SGS-166
10-SGS-173
10-SGS-8
10-SGS-13
10-SGS-99
10-SGS-19
09-SGS-3
09-SGS-218
09-SGS-200
09-SGS-11
10-SBS-216
10-SBS-15
10-SBS-235
10-SBS-12
10-SBS-219
10-SBS-37
10-SBS-5

SUMIT
ARUN SHARMA
RUPALI SHARMA
MUNISH KUMAR
NISHA RANI
DEEPIKA
PRIYANKA
KIRNA DEVI
VANDANA DANGI
MAMTA RANI
MONIKA
LAXMI RANI
NISHA RANI
NEERU MITTAL
CHHINDERPAL KAUR
PARUL GARG
SHEENAM
BIRENDER KAUR
KIRAN BALA
JYOTI RAHEJA
BHAWNA
GURPREET KOUR
SUNENA RANI
BHOOMIKA GODARA
PRIYANKA
TANU RANI
YOGESH KUMAR
SANDEEP KUMAR
AJAY SINGH RUHIL
SATBIR KUMAR
ROHIT SINGH
BASANT
RAHUL SONI

TEJPAL
GAINI RAM
ASHWANI SHARMA
MITTER DUTT
VISHWAMITTER
RUKMA NAND
SAHDEV
BIHARI LAL
JAGATPAL DANGI
GOPAL SHARMA
GOPAL DASS
GURJEET SINGH
RAM SHAKAL
VIRENDER KUMAR
OMPARKASH
ARVIND GARG
HARKISHAN BAJAJ
GURBHEJ SINGH
DALIP SINGH
VIJAY RAHEJA
RAJESH KUMAR
JAGTAR SINGH
OM PARKASH
DHARAMPAL GODARA
SURESH KUMAR
SURENDER KUMAR
DALIP KUMAR
DUNI RAM
AJEET SINGH
DEVI LAL
NAIB SINGH
BHAJAN LAL
VIJAY KUMAR SONI

C101 RLA
C101 057

C102 RLA
C102 079

C103 RLA
C103 035

C104 RLA
C104 039

C105 RLA
C105 044

C106 RLA
C106 067

C101 035

C102 ABSF C103 048

C104 035

C105 015F C106 055

C101 048
C101 048
C101 072
C101 067
C101 049
C101 055

C102 035
C102 043
C102 031F
C102 049
C102 039
C102 018F

C103 071
C103 061
C103 035
C103 045
C103 035
C103 038

C104 041
C104 042
C104 049
C104 044
C104 035
C104 040

C105 054
C105 039
C105 030F
C105 031F
C105 027F
C105 040

C106 071
C106 065
C106 071
C106 059
C106 051
C106 051

C101 064
C101 049
C101 061
C101 RLA
C101 053

C102 039
C102 076
C102 009F
C102 013
C102 035

C103 035
C103 048
C103 035
C103 035
C103 041

C104 043
C104 042
C104 042
C104 035
C104 061

C105 035
C105 040
C105 010F
C105 046
C115 059

C106 070
C106 063
C106 051
C106 066
C116 050

C101 057
C101 056
C101 055
C101 052
C101 054
C101 059
C101 060
C101 041
C101 050
C101 046

C102 010F
C102 036
C102 035
C102 024F
C102 036
C102 043
C102 015F
C102 036
C102 012F
C102 013F

C103 035
C103 019F
C103 020F
C103 047
C103 035
C103 047
C103 051
C103 035
C103 037
C103 048

C104 047
C104 044
C104 035
C104 060
C104 042
C104 081
C104 054
C104 037
C104 035
C104 035

C105 053
C105 055
C105 041
C115 043
C105 040
C115 056
C105 060
C105 035
C105 042
C105 036

C106 068
C106 059
C106 071
C116 050
C106 068
C116 063
C106 081
C106 063
C106 065
C106 060

C101 042
C101 041
C101 036

C102 074 C103 072


C102 051 C103 045
C102 ABSF C103 059

C104 043
C104 041
C104 035

C115 036 C116 054


C115 035 C116 068
C105 019F C106 056

RLA
0321
ABSENT
FAIL
ABSENT
0320
0298
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0286
0318
FAIL
RLA
0299
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0275
0349
FAIL
0247
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
0321
0281
FAIL

0001080008
0001080009
0001080010
0001080011
0001080012
0001080013
0001080014
0001080015
0001080016
0001080017
0001080018
0001080019
0001080020
0001080021
0001080022
0001080101
0001080102
0001080103
0001080104
0001080105
0001080106
0001080107
0001080108
0001080109
0001080110
0001080111
0001080112
0001080113
0001080114
0001080115
0001080116
0001080117
0001080118

10-SBS-34
10-SBS-14
10-SBS-392
10-SBS-205
10-SBS-207
10-SBS-3
10-SBS-230
10-SBS-385
10-SBS-213
10-SBS-388
10-SBS-391
10-SBS-13
09-SBS-297
09-SBS-3
09-SBS-20
09-GMD-385
09-GMD-400
09-GMD-378
10-GMD-332
10-GMD-328
10-GMD-353
10-GMD-377
10-GMD-347
10-GMD-372
10-GMD-335
10-GMD-356
10-GMD-371
10-GMD-369
09-GMD-398
10-GMD-352
10-GMD-337
09-GMD-337
10-GMD-325

SUDHIR KUMAR
RAJAT SHARMA
DINESH DHAKA
LOHIT SINGLA
LOVEKESH
DEEPAK JOSHI
PRATEEK BANSAL
RAMNEEK MIDHA
PARMVIR BANA
KAPIL GARG
JITEN
ROHTASH KUMAR
NAVDEEP SINGH
AMRIT PAL SINGH
ANIL
ANIL KUMAR
SUNIL KUMAR
GURWINDER KUMAR
SNJAY MEHLA
AMAN MEHTA
SUSHIL KUMAR
ANIL KUMAR
MAHVIR
AJEET KUMAR
NARESH KUMAR
DHEERAJ KUMAR
PARDEEP SINGH
JAGMEET SINGH
ABHAY BISHNOI
ARUN KUMAR
ROHIT KUMAR
KARMJEET KOUR
PARAS SACHDEVA

RAM KUMAR
ANU SHARMA
BHIM SINGH DHAKA
SHAM LAL
PAWAN KUMAR
PURAN CHAND
PREM KUMAR BANSAL
VIJAY K MIDHA
VEDPARKASH BANA
SUBHASH CHANDER
SHIV DAYAL
KRISHAN KUMAR
HAKAM SINGH
JASMER SINGH
ATAM PARKASH
RAMJI LAL
MADAN LAL
RAMESH CHANDER
NARSI RAM
VAS DEV MEHTA
RAJA RAM
GOPI RAM
VIJENDER KUMAR
RAMGOPAL
KAHAN CHAND
RAJENDER KUMAR
RANJEET SINGH
NIRMAL SINGH
ARJUN RAM
JITENDER KUMAR
CHIMAN LAL
DARSHAN SINGH
ROSHAN SACHDEVA

C101 045

C102 017F C103 039

C104 051

C105 035

C106 064

C101 046
C101 047
C101 040

C102 051
C102 054
C102 059

C103 066
C103 090
C103 046

C104 035
C104 042
C104 045

C105 035
C105 062
C105 036

C106 065
C106 076
C106 067

C101 050

C102 051

C103 049

C104 050

C105 012F C106 082

C101 036
C101 057
C101 036
C101 060
C101 035

C102 057
C102 047
C102 007F
C102 063
C102 045

C103 012F
C103 070
C103 039
C103 041
C103 051

C104 ABSF
C104 035
C104 054
C104 068
C104 044

C105 019F
C115 042
C105 038
C115 044
C105 029F

C106 ABSF
C116 056
C106 064
C116 063
C106 064

C101 042
C101 037
C101 043
C101 057
C101 061
C101 052
C101 058
C101 053

C102 035
C102 059
C102 047
C102 048
C102 059
C102 066
C102 035
C102 035

C103 046
C103 044
C103 059
C103 044
C103 040
C103 040
C103 040
C103 053

C104 040
C104 036
C104 035
C104 053
C104 038
C104 043
C104 014F
C104 036

C105 030F
C105 019F
C105 042
C105 014F
C105 035
C105 023F
C105 043
C105 050

C106 051
C106 055
C106 066
C106 058
C106 052
C106 065
C106 056
C106 078

C101 058
C101 054
C101 056
C101 044
C101 042
C101 059
C101 049
C101 050
C101 051

C102 080
C102 040
C102 060
C102 062
C102 058
C102 053
C102 066
C102 064
C102 066

C103 065
C103 058
C103 054
C103 045
C103 050
C103 065
C103 062
C103 066
C103 049

C104 038
C104 037
C104 051
C104 045
C104 046
C104 035
C104 044
C104 042
C104 039

C105 043
C105 035
C105 039
C105 023F
C105 011F
C105 019F
C105 035
C105 041
C105 035

C106 079
C106 076
C106 051
C106 076
C106 062
C106 073
C106 074
C106 057
C106 076

ABSENT
FAIL
ABSENT
0298
0371
0293
ABSENT
FAIL
ABSENT
FAIL
0307
FAIL
0339
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0292
FAIL
0285
FAIL
FAIL
0305
ABSENT
0363
0300
0311
FAIL
FAIL
FAIL
0330
0320
0316

0001080201
0001080202
0001080203
0001080204
0001080205
0001080301
0001080302
0001080303
0001080304
0001080305
0001080306
0001080307
0001080308
0001080309
0001080310
0001080311
0001080312
0001080313
0001080314
0001080315
0001080316
0001080317
0001080318
0001080319
0001080320
0001080321
0001080322
0001080323
0001080324
0001080325
0001080326
0001080327
0001080328

10-GCE-305
10-GCE-300
10-GCE-308
10-GCE-302
10-GCE-319
10-MY-1445
10-MY-1455
10-MY-1426
10-MY-1435
10-MY-1437
10-MY-1438
10-MY-884
10-MY-880
10-MY-1258
10-MY-1218
10-MY-1226
10-MY-714
10-MY-715
10-MY-720
10-MY-727
10-MY-732
10-MY-737
10-MY-741
10-MY-754
10-MY-755
10-MY-760
10-MY-761
10-MY-762
10-MY-763
10-MY-772
10-MY-774
10-MY-778
10-MY-1276

DHARMJEET
SITAR KHAN
JITENDER SIHAG
SANDEEP KUMAR
KESHAV KUMAR
VARUN KAPIL
IMRAN KHAN
SAHIBA JUNEJA
MANJUSHA DASS
NUPUR SHUKLA
NEHA MUNDE
SALMAN
PARAMJEET SINGH
RAUNAQ KHARBANDA
SANCHIT AGGARWAL
YASH MISHRA
MUNNA
HARPREET SINGH
DAVINDER SINGH
VIKAS KUMAR
ARUN KUMAR
YOGESH KUMAR
ANKIT KUMAR
SHAMMI
SAHIL KAMBOJ
GOBIND RAM
GOPAL KRISHAN
RAGHU NATH
JAGJEET SINGH
HIMANSHU VERMA
ROBIN DUTTA
SAHIL NARULA
NITISH ARORA

DAVILAL
C101 041
JUMANDEEN
C101 045
DHARAMPAL SIHAG
C101 039
OM PARKASH
SUBHASHCHANDER
C101 047
ARUN KAPIL
C101 035
MAHFOOZ KHAN
C101 043
DALJEET SINGH JUNEJA
C101 048
IVON DASS
C101 051
ARUN KUMAR SHUKLA
C101 058
SHRI RAM
C101 060
JULFAN
C101 045
PAWAN KUMAR
C101 035
HARMINDER SINGH
C101 047
HARSH VARDHAN AGGARWAL C101 047
SUDHIR PRAKASH MISHRA
C101 057
BIRBAL SHAH
C101 044
VEER SINGH
C101 040
MALKIT SINGH
C101 040
DHARAM PAL
C101 041
KAMAL THAKUR
C101 039
ANAND SWAROOP
C101 039
ASHOK KUMAR
C101 035
DHARAM SINGH
C101 042
DARSHAN LAL
C101 038
SURESH KUMAR
C101 049
ROSHAN LAL
C101 039
RAM AASHEY
C101 044
GURMEET SINGH
C101 043
HARISH VERMA
C101 044
MOHINDER KUMAR DUTTA C101 037
SURESH NARULA
C101 037
VIJAY ARORA
C101 041

C102 006F C103 040


C102 043 C103 047
C102 039 C103 040

C104 026F C105 012F C106 049


C104 043 C105 027F C106 060
C104 035 C105 035 C106 053

C102 031F
C102 057
C102 046
C102 063
C102 052
C102 061
C102 064
C102 037
C102 071
C102 055
C102 042
C102 067
C102 035
C102 039
C102 052
C102 049
C102 049
C102 035
C102 035
C102 060
C102 055
C102 058
C102 056
C102 047
C102 043
C102 058
C102 039
C102 060
C102 038

C104 057
C104 036
C104 040
C104 041
C104 041
C104 039
C104 047
C104 048
C104 045
C104 047
C104 043
C104 053
C104 040
C104 052
C104 035
C104 043
C104 046
C104 052
C104 048
C104 048
C104 051
C104 062
C104 050
C104 055
C104 057
C104 045
C104 041
C104 058
C104 055

C103 032F
C103 056
C103 047
C103 043
C103 057
C103 069
C103 064
C103 056
C103 045
C103 055
C103 035
C103 036
C103 046
C103 045
C103 046
C103 043
C103 035
C103 055
C103 052
C103 035
C103 043
C103 045
C103 044
C103 050
C103 044
C103 046
C103 053
C103 054
C103 081

C105 059
C105 035
C121 051
C105 046
C111 058
C111 049
C111 063
C121 036
C121 054
C105 052
C105 038
C105 051
C105 039
C105 038
C105 045
C105 039
C105 063
C105 038
C105 035
C105 037
C105 035
C105 052
C105 035
C105 036
C105 010F
C105 039
C105 020F
C105 035
C105 053

C106 050
C106 049
C122 037
C106 052
C112 055
C112 052
C112 059
C122 042
C122 044
C106 RLA
C106 059
C106 049
C106 049
C106 052
C106 063
C106 054
C106 053
C106 058
C106 055
C106 057
C106 061
C106 059
C106 049
C106 051
C106 056
C106 063
C106 051
C106 057
C106 049

FAIL
FAIL
0241
P-R-S
FAIL
0268
0264
0293
0314
0328
0357
0264
0294
RLA
0264
0313
0253
0266
0281
0269
0285
0277
0260
0279
0283
0325
0273
0283
FAIL
0295
FAIL
0301
0317

0001080329
0001080330
0001080331
0001080332
0001080333
0001080334
0001080335
0001080336
0001080337
0001080338
0001080339
0001080340
0001080341
0001080342
0001080343
0001080344
0001080345
0001080346
0001080347
0001080348
0001080351
0001080401
0001080402
0001080403
0001080404
0001080405
0001080406
0001080407
0001080408
0001080409
0001080410
0001080411
0001080412

10-MY-782
10-MY-812
10-MY-818
10-MY-863
10-MY-867
10-MY-1421
10-MY-871
10-MY-1461
10-MY-736
10-MY-1463
09-MY-517
09-MY-1035
09-MR-181
09-MY-461
09-MY-440
09-MY-556
09-MY-516
10-MY-837
09-MY-1259
09-MY-508
10-MR-179
10-GY-315
10-GY-312
10-GY-317
10-GY-320
10-GY-345
10-GY-577
10-GY-322
10-GY-348
10-GY-329
10-GY-380
10-GY-585
10-GNY-581

DEEPAK RATURI
AKANKSHA
SANJAY PAL SINGH
VIKAS SHARMA
INDERJIT SINGH
SEEMA
RITU GARG
GOURAV JAIN
SOURAV KUMAR
PRINCE BHARDWAJ
ARUN KUMAR
PREET INDER SINGH
NEHA RANI
RAHUL
HIMANSHU SINGLA
ANUPAMA RANI
SUMIT KUMAR
SONIA RANI
DEEPTI CHAUDHARY
VIPIN KUMAR
AMRITPAL
ANSHUL
EKTA MEHTA
ALKA RANI
RANJNA RANI
POONAM
NEHA SHARMA
ASHU
SONIA DEVI
SONIA
DIVYA RANI
RITU SHARMA
ANUPRIYA

DAULAT SINGH
AKHILESH RAI
MAHIPAL SINGH
SHYAM LAL
KULDEEP SINGH
SHIV SINGH
VISHNU KUMAR GARG
UMESH JAIN
RAKESH KUMAR
RAKESH BHARDWAJ
SUMAN KUMAR
BACHINTTER SINGH
JOGINDER SINGH
HARISH KUMAR
SATISH KUMAR
JANARDAN
SHARWAN KUMAR
PREM CHAND
BALWINDER SINGH
KASHMIRI LAL
BALBIR SINGH
NARVAIL SINGH
CHANDER MOHAN
VINOD KUMAR
SHYAM SUNDER
PARMOD KUMAR
SURESH KUMAR SHARMA
SATPAL SINGH
SUBHASH CHAND
RAN SINGH
BIRBAL
RAKESH SHARMA
VIRENDRA SINGH

C101 037
C101 044
C101 045
C101 040
C101 044
C101 060
C101 039
C101 046
C101 039
C101 038
C101 046
C101 036
C101 042
C101 068
C101 051

C102 037
C102 044
C102 035
C102 047
C102 039
C102 056
C102 056
C102 039
C102 047
C102 038
C102 041
C102 038
C102 053
C104 064
C102 ABS

C103 061
C103 046
C103 060
C103 037
C103 040
C103 035
C103 040
C103 045
C103 051
C103 064
C103 042
C103 043
C103 048

C104 055
C104 052
C104 057
C104 050
C104 035
C104 035
C104 045
C104 040
C104 041
C104 035
C104 045
C104 038
C104 040

C105 022F
C105 025F
C115 052
C111 035
C111 040
C111 061
C111 043
C121 039
C105 042
C121 035
C121 039
C105 035
C105 035

C106 058
C106 055
C116 040
C112 043
C112 045
C112 060
C112 046
C122 043
C106 050
C122 036
C122 035
C106 052
C106 067

C103 ABS

C104 043

C105 039

C106 RLA

C101 RLA
C101 053
C101 051
C101 043
C101 045
C101 036
C101 043
C101 046
C101 035
C101 054
C101 059
C101 035
C101 055
C101 037
C101 043

C102 RLA
C102 052
C102 035
C102 051
C102 061
C102 023F
C102 028F
C102 065
C102 020F
C102 014F
C102 022F
C102 010F
C102 040
C102 044
C102 015F

C103 RLA
C103 038
C103 041
C103 035
C103 041
C103 071
C103 049
C103 057
C103 045
C103 052
C103 049
C103 047
C103 044
C103 036
C103 035

C104 RLA
C104 050
C104 054
C104 052
C104 047
C104 053
C104 052
C104 049
C104 045
C104 056
C104 050
C104 035
C104 035
C104 057
C104 035

C105 RLA
C115 040
C111 062
C111 059
C105 013F
C105 045
C105 048
C105 040
C105 047
C105 059
C105 046
C105 040
C105 041
C105 057
C117 061

C106 RLA
C116 035
C112 035
C112 039
C106 059
C106 059
C106 068
C106 050
C106 056
C106 062
C106 062
C106 062
C106 062
C106 058
C118 047

C101 039

C102 ABSF C103 054

C104 046

C105 045

C106 057

FAIL
FAIL
0289
0252
0243
0307
0269
0252
0270
0246
0248
0242
0285
RLA
RLA
ABSENT
RLA
0268
0278
0279
FAIL
FAIL
FAIL
0307
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0277
0289
FAIL
ABSENT
FAIL

0001080413
0001080414
0001080415
0001080416
0001080417
0001080418
0001080419
0001080420
0001080421
0001080422
0001080423
0001080501
0001080502
0001080503
0001080504
0001080505
0001080506
0001080507
0001080508
0001080509
0001080510
0001080511
0001080512
0001080513
0001080514
0001080515
0001080516
0001080517
0001080518
0001080519
0001080520
0001080521
0001080522

10-GY-376
10-GY-364
10-GY-636
10-GY-591
09-GY-410
09-GY-705
09-GY-604
10-GY-583
09-GY-374
09-GY-419
09-GY-500
10-DGY-485
10-DGY-497
10-DGY-505
10-DGY-515
10-DGY-517
10-DGY-1242
10-DGY-526
10-DGY-1243
10-DGY-1244
10-DGY-534
10-DGY-555
10-DGY-556
10-DGY-558
10-DGY-559
10-DGY-561
10-DGY-563
10-DGY-586
10-DGY-588
10-DGY-660
10-DGY-634
10-DGY-656
10-DGY-1106

KOMAL
SEEMA SAWA
VENUS SHARMA
SARIKA ARORA
SHALU MANOCHA
ANAMIKA CHAUHAN
SAWATI KAMBOJ
NEENA MANDHAR
AMANDEEP KAUR
JYOTI RANI
KAMALPREET KAUR
NEELAM PANDEY
NISHA
SAKSHI
MANISHA KUMARI
ANJU SHARMA
RENU
SHIVANI KHERA
PARMINDER KAUR
UMA RANI
SHEETAL DEVI
POOJA RANI
SONIA DEVI
MANJU DEVI
MEENA SAINI
POONAM
LALITA RANI
BABITA
MANPREET DUGGAL
HEENA
SHIVANI MITTAL
SEEMA RANI
SWATI RANI

MEHARCHAND
MAHINDER SAWA
SUSHIL KUMAR SHARMA
AMRIT LAL ARORA
ASHOK MANOCHA
PRITAM SINGH CHAUHAN
NARESH KUMAR
KUSHAL PAL
SANTOKH SINGH
AMAR NATH
S PREM SINGH
RAM AASRAY
DHARAM PAUL
RAJPAL
ASHOK KUMAR
MAHINDER PARSHAD
JAIPAL
JAGDISH KHERA
HARBHAJAN SINGH
MAHINDER NATH
DHARAMPAL
RAMPHOOL SINGH
MANSINGH
RAJ KUMAR
SHYAMLAL
KASHMIRI LAL
GANESH DASS
SUBHASH CHAND
AVINASH KUMAR
JABBAR ALI
RAM KUMAR MITTAL
NAND KUMAR
RISHIPAL

C101 040

C102 ABS

C103 052

C104 044

C115 RLA

C116 054

C101 048
C101 053
C101 043
C101 059
C101 055
C101 040

C102 032F
C102 035
C102 007F
C102 006F
C102 070
C102 011F

C103 012F
C103 054
C103 ABSF
C103 048
C103 041
C103 062

C104 049
C104 051
C104 044
C104 078
C104 050
C104 045

C105 035
C115 047
C105 035
C117 050
C105 043
C105 045

C106 050
C116 056
C106 ABSF
C118 042
C106 041
C106 062

C101 047
C101 062
C101 053
C101 039
C101 044
C101 035
C101 043
C101 041
C101 038
C101 037
C101 035

C102 045
C102 014F
C102 009F
C102 050
C102 028F
C102 035
C102 008F
C102 035
C102 037
C102 058
C102 041

C103 043
C103 043
C103 039
C103 036
C103 035
C103 045
C103 038
C103 044
C103 044
C103 038
C103 035

C104 049
C104 067
C104 035
C104 050
C104 041
C104 052
C104 062
C104 045
C104 039
C104 039
C104 035

C105 060
C115 049
C105 041
C105 049
C105 046
C105 041
C105 039
C105 039
C105 041
C105 035
C105 039

C106 048
C116 046
C106 055
C106 053
C106 049
C106 064
C106 057
C106 051
C106 047
C106 049
C106 050

C101 054
C101 054
C101 041
C101 046
C101 038
C101 064
C101 035
C101 041
C101 045
C101 038
C101 040
C101 038

C102 017F
C102 014F
C102 042
C102 038
C102 035
C102 035
C102 007F
C102 007F
C102 011F
C102 011F
C102 008F
C102 032F

C103 035
C103 036
C103 066
C103 037
C103 054
C103 036
C103 045
C103 035
C103 048
C103 055
C103 049
C103 051

C104 062
C104 046
C104 051
C104 053
C104 030F
C104 055
C104 031F
C104 035
C104 040
C104 035
C104 044
C104 042

C105 056
C105 049
C105 035
C105 049
C105 034F
C105 053
C115 031F
C115 029F
C115 035
C115 051
C115 039
C115 045

C106 056
C106 051
C106 051
C106 058
C106 046
C106 068
C116 052
C116 041
C116 063
C116 062
C116 063
C116 037

RLA
ABSENT
FAIL
0296
FAIL
FAIL
0300
FAIL
RLA
0292
FAIL
FAIL
0277
FAIL
0272
FAIL
0255
0246
0256
0235
ABSENT
FAIL
FAIL
0286
0281
FAIL
0311
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL

0001080523
0001080524
0001080525
0001080526
0001080527
0001080528
0001080529
0001080530
0001080531
0001080532
0001080533
0001080534
0001080535
0001080536
0001080537
0001080538
0001080539
0001080540
0001080541
0001080542
0001080543
0001080544
0001080545
0001080546
0001080547
0001080548
0001080549
0001080550
0001080551
0001080552
0001080553
0001080554
0001080555

10-DGY-662
10-DGY-968
10-DGY-1301
10-DGY-1049
10-DGY-1133
10-DGY-631
10-DGY-1070
10-DGY-575
10-DGY-591
10-DGY-593
10-DGY-599
10-DGY-624
10-DGY-1096
10-DGY-638
10-DGY-1100
10-DGY-642
10-DGY-646
10-DGY-1309
10-DGY-649
10-DGY-658
10-DGY-1005
10-DGY-502
10-DGY-506
10-DGY-514
10-DGY-520
10-DGY-1016
10-DGY-525
10-DGY-1246
10-DGY-557
10-DGY-1165
10-DGY-565
10-DGY-1308
10-DGY-484

SHIVANI
NEHA GUPTA
SHALU GOUR
HINA SHARMA
URVASHI TYAGI
NEHA RANI
PARMINDER KAUR
PRIYANKA SAINI
MEHAK BHALLA
KANCHAN DUTTA
AMANPREET KAUR
POOJA RANI
PRIYANKA JAIN
JAYA LAMBA
KIRAN SHARMA
PREETI RANI
CHHANVI
HEENA KUMARI
SONAM
KOMAL RANI
PAYAL AGGARWAL
PREETI DEVI
RENU RANI
SHIVANI
KUSUM LATA
DIVYA SONI
DEEPIKA SHUKLA
SANDHYA
GURJIT KAUR
SHUBHAM SHARDA
VISHAKHA KUMARI TYAGI
ZEBA
SHALU

ANIL SINGLA
NATHU PARSAD GUPTA
SANTOSH GOUR
SURESH KUMAR
KAPIL KUMAR TYAGI
ANIL SHARMA
SUKHJINDER SINGH
SATISH KUMAR
JATINDER PAL BHALLA
RAJINDER DUTTA
JASBEER SINGH
HUKAM SINGH
MUKESH KUMAR JAIN
KARNAIL SINGH
BHAGWAT DAYAL
JAIPAL
RAMESH GIRDHAR
RAMESH KUMAR
MANMOHAN KUMAR
ASHOK KUMAR
SUNIL AGGARWAL
AJIT SINGH
KARAN SINGH
LEKHRAJ
RAM ASREY
SUDHIR SONI
VINOD SHUKLA
RAM KUMAR
LABH SIGH
NARESH SHARDA
KRISHAN KUMAR
RIYASAT ALI
OM PARKASH

C101 045

C102 076

C103 068

C101 044
C101 063
C101 035
C101 036
C101 042
C101 035
C101 041

C102 040
C102 016F
C102 042
C102 036
C102 035
C102 035
C102 035

C103 035
C103 049
C103 042
C103 050
C103 052
C103 035
C103 063

C101 037
C101 042
C101 040
C101 043

C102 050
C102 018F
C102 030F
C102 009F

C103 039
C103 065
C103 037
C103 050

C101 048
C101 038
C101 051
C101 045
C101 039
C101 047
C101 043
C101 055
C101 039
C101 040
C101 051
C101 042
C101 037

C102 015F
C102 071
C102 020F
C102 017F
C102 036
C102 008F
C102 011F
C102 046
C102 046
C102 011F
C102 008F
C102 007F
C102 056

C103 049
C103 059
C103 059
C103 051
C103 035
C103 041
C103 037
C103 041
C103 035
C103 037
C103 042
C103 045
C103 042

C101 042
C101 041
C101 055

C102 016F C103 058


C102 035 C103 051
C102 020F C103 077

C104 047

C115 051

C116 063

0350
ABSENT
P-R-S
C104 056 C105 039 C106 065
0279
C104 057 C105 041 C106 071
FAIL
C104 045 C115 039 C116 045
0248
C104 043 C115 050 C116 047
0262
C104 038 C115 053 C116 061
0281
C104 044 C115 035 C116 042
0226
C104 049 C115 042 C116 051
0281
P-R-S
C104 036 C115 057 C116 066
0285
C104 055 C115 066 C116 035
FAIL
C104 042 C115 046 C116 053
FAIL
C104 043 C115 040 C116 062
FAIL
P-R-S
C104 062 C115 054 C116 058
FAIL
C104 040 C115 056 C116 ABSF FAIL
C104 049 C115 068 C116 044
FAIL
C104 042 C115 060 C116 049
FAIL
C104 048 C105 051 C106 045
0254
C104 059 C105 035 C106 056
FAIL
C104 058 C105 024F C106 054
FAIL
C104 068 C105 032F C106 067
FAIL
C104 039 C105 028F C106 046
FAIL
C104 043 C105 041 C106 048
FAIL
C104 058 C105 035 C106 060
FAIL
C104 040 C105 045 C106 067
FAIL
C104 025F C105 034F C106 034FT FAIL
ABSENT
C104 040 C105 035 C106 048
FAIL
C104 048 C105 052 C106 053
0280
C104 056 C105 028F C106 068
FAIL

0001080556
0001080557
0001080558
0001080559
0001080560
0001080561
0001080562
0001080563
0001080564
0001080565
0001080566
0001080567
0001080568
0001080569
0001080570
0001080571
0001080572
0001080573
0001080574
0001080575
0001080576
0001080577
0001080578
0001080601
0001080602
0001080603
0001080604
0001080605
0001080606
0001080607
0001080608
0001080609
0001080610

10-DGY-494
10-DGY-482
10-DGY-1135
10-DGY-665
10-DGY-1154
10-DGY-671
10-DGY-672
10-DGY-592
10-DGY-1162
09-DGY-584
09-DGY-935
09-DGY-594
09-DGY-1018
09-DGY-974
09-DGY-1156
09-DGY-857
09-DGY-988
09-DGY-607
09-DGY-1047
09-DGY-895
09-DGY-511
09-DGY-951
09-DGY-962
10-GNY-930
10-GNY-938
10-GNY-940
10-GNY-972
10-MAJ-406
10-GNY-394
10-GNY-403
10-GNY-408
10-GNY-418
10-GNY-423

NEHA
MONIKA
BHAWNA SAINI
NEHA RANI
JUHI GUGLANI
SONIA RANI
MONIKA RANI
ARTI DEVI
URMEET KAUR
AARTI
SAKSHI RANA
SAPNA PRAJAPATI
MEGHA TYAGI
PREETI BAHMANI
BABLI
RUPALI BEHL
SHARDA SHARMA
ANCHAL RANI
DIVYA DUTTA
HARSHA
RAJAN
GARIMA NIDHI
NEHA MANIK
SUNNY VERMA
SHAMSHER
NITESH KUMAR
YUKESH DEWAN
ARVIND MISHRA
MANISHA SHARMA
GEETA RANI
SANDEEP KUMAR
VIKAS CHOUDHARY
RAHUL KUMAR

PAWAN KUMAR
ROSHAN LAL
VIRENDRA KUMAR SAINI
ISHWAR DHAND
DEPAK GUGLANI
JAGMAL SINGH
RAJ KUMAR
PREM NATH
BALBIR SINGH GANDHI
MADAN GOPAL
BHUPINDER RANA
RAMBHAWAN
ANIL TYAGI
YASHWANT BAHMANI
RIYASAT ALI
RUPINDER BEHL
ARJUN SHARMA
RAJ KUMAR
SURAJ DUTTA
RAVINDER KUMAR
PARDEEP SINGH
ANIL KUMAR
DEV DUTT MANIK
PREM NATH VERMA
RAJINDER SINGH
UDHAL SINGH
SHAMMI DEWAN
BALINDER MISHRA
BABU RAM SHARMA
RAM JANAM
KULWINDER KUMAR
AVINASH CHOUDHARY
CHANDER PAL

C101 044
C101 050
C101 041
C101 041
C101 045
C101 040
C101 041
C101 035
C101 049
C101 050
C101 073
C101 076
C101 074
C101 035
C101 068
C101 047
C101 058
C101 053
C101 064
C101 049
C101 047

C102 043
C102 026F
C102 057
C102 020F
C102 047
C102 008F
C102 008F
C102 039
C102 026F
C102 042
C102 008F
C102 024F
C102 053
C102 052
C102 053
C102 051
C102 052
C102 035
C102 040
C102 005F
C102 030F

C103 062
C103 035
C103 046
C103 054
C103 052
C103 040
C103 035
C103 052
C103 047
C103 051
C103 047
C103 035
C103 040
C103 062
C103 041
C103 049
C103 058
C103 044
C103 035
C103 036
C103 040

C104 051
C104 045
C104 049
C104 049
C104 042
C104 049
C104 051
C104 046
C104 047
C104 064
C104 075
C104 052
C104 067
C104 046
C104 043
C104 050
C104 055
C104 044
C104 046
C104 044
C104 035

C105 025F
C105 025F
C105 044
C105 030F
C105 059
C105 026F
C105 040
C115 036
C105 041
C115 053
C113 068
C115 043
C115 042
C115 041
C105 045
C105 035
C115 046
C105 026F
C105 035
C105 038
C105 062

C106 063
C106 056
C106 059
C106 052
C106 073
C106 050
C106 051
C116 042
C106 060
C116 058
C114 053
C116 045
C116 054
C116 063
C106 054
C106 060
C116 062
C106 053
C106 057
C106 053
C106 050

C101 053
C101 052
C101 041
C101 052

C102 022F
C102 013F
C102 008F
C102 011F

C103 035
C103 061
C103 042
C103 040

C104 064
C104 044
C104 036
C104 045

C115 041
C115 062
C111 035
C111 059

C116 040
C116 059
C112 041
C112 056

C101 056
C101 039
C101 045
C101 035

C102 033F
C102 041
C102 010F
C102 022F

C103 037
C103 035
C103 036
C103 044

C104 048
C104 035
C104 037
C104 042

C105 043
C115 043
C115 048
C115 035

C106 054
C116 049
C116 035
C116 045

C101 036

C102 016F C103 039

C104 043

C111 040

C112 035

FAIL
FAIL
0296
FAIL
0318
FAIL
FAIL
0250
FAIL
0318
FAIL
FAIL
0330
0299
0304
0292
0331
FAIL
0277
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0242
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL

0001080611
0001080612
0001080613
0001080614
0001080615
0001080616
0001080617
0001080618
0001080619
0001080620
0001080621
0001080622
0001080623
0001080624
0001080625
0001080626
0001080627
0001080628
0001080629
0001080630
0001080631
0001080632
0001080633
0001080634
0001080635
0001080636
0001080637
0001080638
0001080639
0001080640
0001080641
0001080642
0001080643

10-GNY-427
10-GNY-425
10-GNY-427
10-GNY-429
10-GNY-438
10-GNY-441
10-GNY-446
10-GNY-447
10-GNY-449
10-GNY-452
10-GNY-453
10-GNY-456
10-GNY-471
10-GNY-474
10-GNY-484
10-GNY-496
10-GNY-504
10-GNY-507
10-GNY-510
10-GNY-523
10-GNY-524
10-GNY-539
10-GNY-548
10-GNY-551
10-GNY-554
10-GNY-564
10-GNY-904
10-GNY-907
10-GNY-908
10-GNY-911
10-GNY-912
10-GNY-918
10-GNY-921

SANDEEP
DEEPIKA KUMARI
RAVINDER SINGH
INDERJEET SINGH
MOHIT GOYAL
RAKESH KUMAR
NAVEEN KUMAR
ABHISHEK CHAUHAN
RAJAT KUMAR
AJAY SAINI
KULBIR SINGH
YOGESH KUMAR
RANJU
RAHUL GIRDHAR
SOURAV
AMIT KUMAR
RAJEEV KUMAR
AMANPREET SINGH
VIVER KUMAR
GURJOANT SINGH
RAJEEV KUMAR
ASHWANI
DEEPAK PUNDIR
KAMAL KUMAR
PARVEEN KUMAR
GURPRIT SINGH
SUGAM GARG
AMZAD
SADDAM HASAN
MOHD SHAHZEB
SHAHID ALI ANSARI
VISHAL
MEENAKSHI KANGRA

KRISHAN LA
SUBHASH
AMAR NATH
AVTAR SINGH
RAJ KUMAR GOYAL
RAJKUMAR PANDAY
BRIJMOHAN
VARINDER CHAUHAN
PRITAM CHAND
JARNAIL SINGH
RULDA RAM
MEHAR CHAND
VIJAY KUMAR
SURINDER KUMAR
DHARAM PAL
KARAN SINGH
ISHWAR CHAND
HARBANS SINGH
PADAM SINGH
BALKAR SINGH
MUKHTYAR
RANDHIR SINGH
KANWER LAL SINGH
DALIP SINGH
SANTI KUMAR
GULSHAN SINGH
RAKESH KUMAR GARG
FARMAN
MOHD VAZID
MOHD JAVED
MOHD ZAHEER AHMAD
BALBEER
DILA RAM KANGRA

C101 051

C102 021F C103 049

C104 042

C111 055

C112 058

C101 043
C101 039
C101 044
C101 050
C101 031F
C101 037
C101 039
C101 047
C101 035
C101 054
C101 058
C101 030F
C101 046
C101 044
C101 041
C101 041
C101 036

C102 011F
C102 010F
C102 013F
C102 011F
C102 008F
C102 008F
C102 066
C102 047
C102 051
C102 067
C102 017F
C102 043
C102 053
C102 050
C102 010F
C102 044
C102 008F

C103 035
C103 033F
C103 038
C103 021F
C103 022F
C103 038
C103 039
C103 044
C103 051
C103 038
C103 053
C103 039
C103 037
C103 051
C103 042
C103 042
C103 035

C104 035
C104 048
C104 035
C104 037
C104 024F
C104 038
C104 039
C104 036
C104 047
C104 039
C104 060
C104 048
C104 048
C104 040
C104 037
C104 050
C104 037

C111 035
C105 040
C105 042
C105 040
C105 035
C105 043
C105 045
C105 026F
C105 035
C105 023F
C105 035
C105 028F
C105 023F
C105 017F
C105 035
C105 035
C105 ABSF

C112 042
C106 041
C106 072
C106 053
C106 ABSF
C106 058
C106 058
C106 055
C106 063
C106 046
C106 077
C106 054
C106 053
C106 050
C106 060
C106 055
C106 051

C101 035
C101 042
C101 043
C101 051
C101 037
C101 040
C101 054
C101 038
C101 044
C101 041
C101 029F

C102 035
C102 036
C102 046
C102 041
C102 009F
C102 035
C102 054
C102 039
C102 038
C102 028F
C102 035

C103 044
C103 035
C103 048
C103 038
C103 043
C103 037
C103 035
C103 048
C103 035
C103 055
C103 037

C104 062
C104 058
C104 050
C104 043
C104 039
C104 035
C104 051
C104 035
C104 046
C104 035
C104 040

C105 035
C105 028F
C105 055
C105 036
C105 045
C105 027F
C115 060
C115 038
C115 041
C115 058
C115 035

C106 052
C106 072
C106 071
C106 049
C106 045
C106 049
C116 055
C116 035
C116 046
C116 035
C116 047

C101 040

C102 038

C103 050

C104 040

C115 024F C116 044

FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0286
FAIL
0282
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0267
FAIL
ABSENT
0263
FAIL
0313
0258
FAIL
FAIL
0309
0233
0250
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL

0001080644
0001080645
0001080646
0001080647
0001080648
0001080649
0001080650
0001080651
0001080652
0001080653
0001080654
0001080655
0001080656
0001080657
0001080658
0001080659
0001080660
0001080661
0001080662
0001080663
0001080664
0001080665
0001080666
0001080667
0001080668
0001080669
0001080670
0001080671
0001080672
0001080673
0001080674
0001080675
0001080676

10-GNY-933
10-GNY-937
10-GNY-943
10-GNY-944
10-GNY-947
10-GNY-948
10-GNY-951
10-GNY-953
10-GNY-961
10-GNY-986
10-GNY-990
10-GNY-993
10-GNY-999
10-GNY-1007
10-GNY-1010
10-GNY-1015
10-GNY-1023
10-GNY-1026
10-GNY-1038
10-GNY-1503
10-GNY-939
10-GNY-1008
10-GNY-977
10-GNY-977
09-GNY-1304
09-GNY-671
09-GNY-741
09-GNY-1433
09-GNY-682
09-GNY-1399
09-GNY-710
09-GNY-784
09-GNY-829

MOHD ARSHAD ALI


KM POONAM YADAV
ARUN KUMAR
SHUBHAM SHARMA
AJIT SINGH
AHMAD
KM ANURADHA
MO DANISH
ISHAAN BHALLA
VARUN SAIHGAL
DHIRENDERA SINGH
TANYA BHATIA
ABHINAV CHOUHAN
JISHHU ARORA
NAKUL PRASAD
ANKIT KUMAR
AKASH JAGGI
PARVINDER KUMAR
AVNEET DAHIYA
MANPREET SINGH
SANDEEP KUMAR
NIRANKAR SINGH
RAMAN KARWAL
RAMAN KARWAL
PARUL SADEVRA
ANUJ KUMAR
ANKIT SHARMA
MONI DEVI
LOKESH SHARMA
SAKSHI
AMAN KAMBOJ
VINNY SALGOTRA
GOURAV SHARMA

MOHD YASEEN
CHANDRIKA SINGH YADAV
ARVIND KUMAR
ARUN SHARMA
HARBEER SINGH
MOHD ARSHAD
NARESH KUMAR
MO KHALID
JATINDER PAL BHALLA
JUGAL KISHORE SAIHGAL
PADAM SINGH
RAJESH BHATIA
RAJBEER CHOUHAN
ASHOK KUMAR ARORA
NIRPATI PRASAD
JILE SINGH
RAKESH JAGGI
RAKAM SINGH
KARANBEER SINGH DAHIYA
RAJINDER SINGH
CHANDRABALI
PRITAM SINGH
RAMESH KARWAL
RAMESH KARWAL
SUNIL SADEVRA
KRISHAN LAL
SUSHIL SHARMA
AKSHAY KUMAR
SHASHI SHARMA
PARMOD KUMAR
ZILE SINGH
SHUBHASH CHANDER
DALBIR CHAND SHARMA

C101 043
C101 035
C101 041
C101 035
C101 044
C101 038
C101 043
C101 038
C101 050
C101 044
C101 047
C101 048
C101 054

C102 052
C102 017F
C102 041
C102 011F
C102 017F
C102 035
C102 009F
C102 035
C102 037
C102 054
C102 048
C102 019F
C102 008F

C103 036
C103 035
C103 045
C103 046
C103 050
C103 056
C103 048
C103 040
C103 035
C103 038
C103 035
C103 040
C103 037

C104 039
C104 036
C104 042
C104 053
C104 053
C104 045
C104 036
C104 027F
C104 047
C104 046
C104 045
C104 049
C104 055

C101 047
C101 038
C101 046
C101 035
C101 036

C102 007F
C102 017F
C102 036
C102 026F
C102 009F

C103 050
C103 035
C103 058
C103 040
C103 040

C104 036
C104 042
C104 053
C104 049
C104 044

C101 037
C101 043
C101 045

C102 017F C103 037 C104 035


C102 035 C103 029F C104 037
C102 041 C103 015F C104 038

C101 046
C101 053
C101 056
C101 044
C101 035
C101 042
C101 044
C101 052

C102 042
C102 035
C102 035
C102 027F
C102 030F
C102 039
C102 066
C102 030F

C103 037
C103 056
C103 040
C103 061
C103 042
C103 049
C103 054
C103 035

C104 042
C104 065
C104 035
C104 037
C104 062
C104 035
C104 068
C104 050

C115 045
C111 046
C111 039
C105 042
C111 047
C111 041
C111 037
C111 040
C105 052
C105 050
C105 038
C105 025F
C105 ABSF

C116 050
C112 050
C112 048
C106 055
C112 047
C112 041
C112 049
C112 044
C106 063
C106 046FT
C106 057
C106 059
C106 051

0265
FAIL
0256
FAIL
FAIL
0256
FAIL
FAIL
0284
FAIL
0270
FAIL
FAIL
ABSENT
C105 042 C106 050
FAIL
C105 039 C106 061
FAIL
C105 028F C106 050
FAIL
C105 045 C106 059
FAIL
C105 ABSF C106 061
FAIL
ABSENT
C111 037 C112 055
FAIL
C105 023F C106 037FT FAIL
C105 047 C106 054
FAIL
ABSENT
ABSENT
C115 035 C116 040
0242
C105 060 C106 048
0317
C105 018F C106 057
FAIL
C115 035 C116 036
FAIL
C105 045 C106 054
FAIL
C105 013F C106 050
FAIL
C105 035 C106 059
0326
C105 035 C106 061
FAIL

0001080677
0001080678
0001080679
0001080680
0001080681
0001080682
0001080683
0001080684
0001080685
0001080686
0001080687
0001080688
0001080689
0001080690
0001080691
0001080692
0001080693
0001080694
0001080695
0001080696
0001080697
0001080698
0001080699
0001080700
0001080701
0001080702
0001080703
0001080704
0001080705
0001080706
0001080707
0001080708
0001080709

09-GNY-703
09-GNY-834
09-GNY-696
09-GNY-793
09-GNY-669
09-GNY-735
09-GNY-657
09-GNY-681
09-GNY-1438
09-GNY-783
09-GNY-779
09-GNY-763
09-GNY-768
09-GNY-771
09-GNY-679
10-GNY-954
09-GNY-1386
09-GNY-653
09-GNY-850
09-GNY-708
09-GNY-619
09-GNY-1592
09-GNY-1439
10-GNY-984
10-MAJ-98
10-MAJ-14
10-MAJ-15
09-MAJ-159
10-MAJ-251
10-MAJ-50
10-MAJ-330
10-MAJ-62

RAJESH KUMAR
DEVANAND
SACHIN
ARUN KUMAR
CHETNA BATARA
YOGESH GORI
ROHIT KUNDRA
ASHU PANCHAL
VIBHANSHU TYAGI
RAVI KANT
VISHAL SHARMA
PAWAN
DILBAGH SINGH
HIMANSHU SHARMA
KAPIL
RUBINA MAHI
AMAR NATH
ASHISH KAUSHIK
AMAN KUMAR
VIKRAM SINGH
AASHISH SHARMA
DANIEL KINUTHIA MWIHIA
ADITYA VIJ
AMAN WADHAWAN
SONIA
HASSI MALIK
AJIT SINGH
SHIV KUMAR
VIVEK KAMBOJ
NEHA DHIMAN
AKSHAY NAGAR
PRIYA
NITESH KUMAR

JAI CHAND
NARSINGH
GURCHARAN SINGH
MAHIPAL
RAMESH BATRA
KRISHANGORI
INDERJEET KUNDRA
SHIVKUMAR PANCHAL
RAJ TYAGI
SURINDER KUMAR
RAJINDER SHARMA
RAMJEET SINGH
S AMARJEET SINGH
DEVENDER SHARMA
SURESH KUMAR
AVINASH MAHI
SATYA PAL
JAIPARKASH KAUSHIK
OMPARKASH
SHIVRAM
ANIL SHARMA
PETER MWIHIA KINUTHIA
RAVI VIJ
NARENDER WADHAWAN
BINDRA PRASAD
HAZI
ARUN KUMAR
DEV RAJ
MANOJ KAMBOJ
SURESH PAL DHIMAN
ASHWANI ANAND
SATISH KUMAR
MAHINDER KUMAR

C101 036
C101 049
C101 035
C101 045
C101 050
C101 041
C101 044
C101 035
C101 049
C101 038
C101 042
C101 043
C101 046
C101 040
C101 043
C101 067
C101 035
C101 064
C101 049
C101 035
C101 041
C101 042
C101 056
C101 038
C101 045
C101 035
C101 041
C101 060
C101 045
C101 041
C101 RLA

C102 055
C102 036
C102 018F
C102 007F
C102 029F
C102 035
C102 036
C102 057
C102 035
C102 005F
C102 035
C102 027F
C102 042
C102 035
C102 046
C102 009F
C102 007F
C102 075
C102 012F

C103 037
C103 037
C103 035
C103 039
C103 048
C103 041
C103 035
C103 045
C103 041
C103 041
C103 052
C103 049
C103 058
C103 035
C103 063
C103 056
C103 035
C103 043
C103 041

C104 049
C104 036
C104 043
C104 072
C104 047
C104 036
C104 042
C104 036
C104 039
C104 050
C104 071
C104 058
C104 056
C104 050
C104 035
C104 040
C104 066
C104 048
C104 054

C105 056
C105 035
C111 052
C105 035
C115 050
C105 019F
C115 022F
C115 035
C105 019F
C105 016F
C105 017F
C105 040
C105 052
C105 010F
C115 059
C111 055
C105 015F
C115 035
C105 029F

C106 045
C106 045
C112 048
C106 052
C116 035
C106 058
C116 035
C116 045
C106 049
C106 049
C106 053
C106 057
C106 051
C106 051
C116 046
C112 042
C106 049
C116 050
C106 051

0278
0238
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0253
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0305
FAIL
0292
FAIL
FAIL
0315
FAIL
ABSENT
C102 041 C103 035 C104 028F C115 ABSF C116 ABSF FAIL
ABSENT
C102 062 C103 035 C104 040 C105 040 C106 051
0269
C102 043 C103 054 C104 016F C105 009F C106 049
FAIL
C102 012F C103 049 C104 055 C115 048 C116 043
FAIL
C102 006F C103 054 C104 046 C115 049 C116 053
FAIL
C102 014F C103 027F C104 025F C115 035 C116 035
FAIL
C102 013F C103 038 C104 048 C105 037 C106 054
FAIL
C102 047 C103 057 C104 050 C105 012F C106 065
FAIL
C102 031F C103 053 C104 060 C121 049 C122 043
FAIL
C102 046 C103 055 C104 038 C105 042 C106 043FT FAIL
C102 024F C103 046 C104 039 C105 048 C106 058
FAIL
C102 RLA C103 RLA C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA

0001080710
0001080711
0001080712
0001080713
0001080714
0001080715
0001080716
0001080717
0001080718
0001080719
0001080720
0001080721
0001080722
0001080723
0001080724
0001080725
0001080726
0001080727
0001080728
0001080729
0001080730
0001080731
0001080732
0001080733
0001080734
0001080735
0001080736
0001080737
0001080738
0001080739
0001080740
0001080741
0001080742

10-MAJ-71
10-MAJ-75
10-MAJ-92
10-MAJ-357
10-MAJ-94
10-MAJ-97
10-MAJ-359
10-MAJ10-MAJ-370
10-MAJ-346
10-MAJ-31
10-MAJ-250
10-MAJ-59
10-MAJ-266
10-MAJ-276
10-MAJ-107
09-MAJ-319
10-MAJ-38
10-MAJ-331
10-MAJ-76
10-MAJ-100
10-MAJ-103
10-MAJ-104
10-MAJ-335
10-MAJ-299
09-MAJ-198
10-MAJ-353
10-MAJ-360
10-MAJ-355
09-MAJ-442
09-MAJ-191
09-MAJ-436
09-MAJ-166

SHILPA
SUMIT KUMAR
DIMPLE SHARMA
PARDEEP KUMAR
RAHUL
MAHIPAL
TARUN SINGLA
DEEPAK KUMAR
PANKAJ
RAMKARAN
VINOD KUMAR
YASHASAVI KAMBOJ
HARISH KUMAR
VIRAT KAMBOJ
MANOJ RATHI
RANDHIR KUMAR
SONAAL JAIN
LUCKY KUMAR
PIYUSH ARORA
ROHIT
VIJAY SINGH
DALJEET SINGH
VARUN MANGLA
AJAY KUMAR
ANMOL BAKSHI
CHARAN SINGH
ABHI KAWATRA
KARAN MALIK
ROBIN KUMAR
PARDEEP KUMAR
KAVISH WALIA
SHATAKSHI KAUSHIK
JAIVEER CHAUHAN

OM PRAKASH
SWARAN SINGH
KEWAL KRISHAN
KARAN SINGH
RAM KUMAR
MULAKH RAJ
DINESH SINGLA
SUNIL KUMAR
BALAKRAM
RAMSARAN
SHRAJ KUMAR
VISHESH KUMAR
SOMNATH
SUBODH KAMBOJ
SUKRAMPAL
AMAR SINGH
JAIPRAKASH JAIN
SATISH KUMAR
RAJESH KUMAR ARORA
SURINDER SHARMA
GURMAIL SINGH
BALBIR SINGH
MAHESH KUMAR
LAL CHAND
ASHOK BAKSHI
MULKI RAM
GURCHARAN KAWATRA
RAJINDER MALIK
DHYAM SINGH
SURESH PAL
NARESH KUMAR
MUKESH KAUSHIK
RAJESH CHAUHAN

C101 040
C101 035
C101 044
C101 038
C101 030F
C101 035
C101 035
C101 RLA
C101 046
C101 035
C101 044
C101 035
C101 042
C101 035
C101 036
C101 057
C101 042
C101 026F
C101 035
C101 037
C101 040
C101 035
C101 044
C101 035
C101 039

C102 036
C102 025F
C102 053
C102 038
C102 035
C102 035
C102 054
C102 RLA
C102 030F
C102 015F
C102 023F
C102 032F
C102 041
C102 010F
C102 009F
C102 030F
C102 039
C102 029F
C102 024F
C102 ABSF
C102 021F
C102 031F
C102 045
C102 042
C102 052

C103 047
C103 036
C103 055
C103 021F
C103 024F
C103 021F
C103 037
C103 RLA
C103 056
C103 015F
C103 021F
C103 053
C103 048
C103 035
C103 053
C103 043
C103 051
C103 016F
C103 043
C103 035
C103 035
C103 020F
C103 050
C103 035
C103 059

C104 054
C104 052
C104 035
C104 026F
C104 009F
C104 035
C104 037
C104 RLA
C104 060
C104 026F
C104 037
C104 038
C104 015F
C104 041
C104 048
C104 067
C104 039
C104 035
C104 039
C104 043
C104 048
C104 055
C104 059
C104 044
C104 041

C105 040
C121 037
C105 055
C105 038
C105 012F
C105 035
C105 016F
C105 RLA
C119 056
C119 049
C105 042
C105 044
C105 048
C105 048
C105 047
C105 035
C105 015F
C105 037
C105 049
C105 005F
C105 035
C121 052
C121 053
C119 044
C119 048

C106 061
C122 049
C106 058
C106 047
C106 052
C106 058
C106 052
C106 RLA
C120 045
C120 039
C106 064
C106 054
C106 055
C106 055
C106 057
C106 070
C106 063
C106 051
C106 056
C106 037FT
C106 055
C122 037
C122 051
C120 040
C120 044

C101 038
C101 035
C104 038
C101 ABS
C101 036

C102 061
C102 058

C103 059
C103 039

C104 035
C104 041

C105 035
C121 035

C106 066
C122 047

C104 ABS
C104 042

0278
FAIL
0300
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0302
0240
0283
ABSENT
ABSENT
0294
0255
RLA
RLA
RLA
ABSENT

0001080743
0001080801
0001080802
0001080803
0001080804
0001080805
0001080806
0001080807
0001080808
0001080809
0001080810
0001080811
0001080812
0001080813
0001080814
0001080815
0001080816
0001080817
0001080818
0001080819
0001080820
0001080821
0001080822
0001080851
0001080901
0001080902
0001080903
0001080904
0001080905
0001080906
0001080907
0001080908
0001080909

09-MAJ-192
10-HGJ-262
10-HGJ-286
10-HGJ-337
10-HGJ-250
10-HGJ-359
10-HGJ-287
10-HGJ-240
10-HGJ-251
10-HGJ-223
10-HGJ-246
10-HGJ-222
10-HGJ-276
10-HGJ-219
10-HGJ-289
09-HGJ-345
09-HGJ-325
09-HGJ-353
09-HGJ-329
09-HGJ-340
09-HGJ-344
09-HGJ-456
09-HGJ-457
09-GY-113
10-DS-193
10-DS-282
10-DS-181
10-DS-274
10-DS-182
10-DS-215
10-DS-208
10-DS-212
10-DS-210

LAKHAN SINGH
MANJU
GEETA
JASPREET KAUR
RACHNA
PRIYA RANI
SAVITA
SUKHVINDER KAUR
VIBHA RANI
SUNAINA
NANDINI
SUMAN KASHYAP
SAPNA DEVI
PRUBY
INDERJEET KAUR
RENU
DEEPSHIKA
MEENAKSHI KALIA
POOJA SHARMA
JYOTI BAGGA
MEENAL
BHUPINDER KAUR
PRIYANKA SHARMA
KOMAL NAGRA
JATIN SETHI
SIMARDEEP SINGH
PANKAJ KUMAR
TEK CHAND
ASHWANI KUMAR
ROHIT DHIMAN
MOHD YUSAF
AMZAD KHAN
SAZID KHAN

SHYAM SINGH
VINOD KUMAR
ASHOK KUMAR
AVTAR SINGH
ANIL KUMAR
RAMESH KUMAR
MUNNAR BHARTI
DARSHAN SINGH
ANIL KUMAR
NARESH KUMAR
KRISHNA NAND DUBEY
VED PRAKASH
SOM NATH
NARINDER SINGH
RANJEET SINGH
MAMCHAND
RAMPAL
DHOOM SINGH
RAJINDER KUMAR
JANAKRAJ BAGGA
VIRENDER RANA
ANIL KAMBOJ
SHAKTI SHARAN SHARMA
GURNAM SINGH
HARDEEP SETHI
NARINDER SINGH
SUNIL KUMAR
BANARSI DASS
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
DEEN MOHD
MAHANDI HASSAN
ILMUDEEN

C101 040
C101 070
C101 041
C101 051

C102 006F
C102 013F
C102 037
C102 074

C103 042
C103 061
C103 059
C103 052

C104 ABSF
C104 061
C104 061
C104 047

C105 ABSF
C105 040
C115 052
C105 055

C106 049
C106 055
C116 067
C106 058

C101 044
C101 038
C101 035
C101 042
C101 035
C101 035

C102 035
C102 054
C102 036
C102 014F
C102 009F
C102 011F

C103 052
C103 060
C103 035
C103 056
C103 007F
C103 044

C104 040
C104 059
C104 048
C104 062
C104 035
C104 040

C105 049
C115 054
C105 044
C105 042
C105 041
C105 038

C106 054
C116 039
C106 064
C106 053
C106 054
C106 071

C101 039
C101 042
C101 040
C101 055
C101 046

C102 008F
C102 011F
C102 011F
C102 014F
C102 040

C103 048
C103 048
C103 040
C103 063
C103 053

C104 047
C104 040
C104 047
C104 044
C104 052

C115 048
C105 040
C115 056
C105 035
C105 042

C116 048
C106 062
C116 039
C106 056
C106 075

C101 051
C101 054
C101 044

C102 031F C103 052


C102 006F C103 057
C102 009F C103 052

C104 045
C104 054
C104 049

C105 047
C105 035
C105 040

C106 071
C106 077
C106 061

C101 048
C101 053
C101 054
C101 041
C101 041
C101 046
C101 047
C101 041
C101 035
C101 045
C101 042

C102 028F
C102 047
C102 076
C102 037
C102 036
C102 035
C102 044
C102 035
C102 052
C102 042
C102 042

C104 061
C104 060
C104 058
C104 055
C104 061
C104 042
C104 037
C104 044
C104 038
C104 046
C104 047

C105 035
C105 060
C105 049
C105 036
C105 036
C105 043
C105 042
C115 036
C115 044
C115 038
C115 035

C106 066
C106 072
C106 058
C106 063
C106 055
C106 064
C106 061
C116 047
C116 042
C116 042
C116 041

C103 041
C103 051
C103 086
C103 044
C103 045
C103 047
C103 054
C103 046
C103 045
C103 066
C103 044

FAIL
FAIL
0317
0337
P-R-S
0274
0304
0262
FAIL
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0308
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL
0343
0381
0276
0274
0277
0285
0249
0256
0279
0251

0001080910
0001080911
0001080912
0001080913
0001080914
0001080915
0001080916
0001080917
0001080918
0001080919
0001080920
0001080921
0001081001
0001081002
0001081003
0001081004
0001081005
0001081006
0001081007
0001081008
0001081009
0001081010
0001081011
0001081012
0001081013
0001081014
0001081015
0001081016
0001081017
0001081018
0001081019
0001081020
0001081021

10-DS-203
10-DS-222
10-DS-202
10-DS-204
10-DS-216
09-DS-351
09-DS-353
09-DS-320
09-DS-400
09-DS-324
09-DS-339
09-DS-301
10-GCC-248
10-GCC-255
10-GCC-243
10-GCC-250
10-GCC-259
10-GCC-252
10-GCC-265
10-GCC-247
10-GCC-261
10-GCC-262
10-GCC-249
10-GCC-264
10-GCC-227
10-GCC-235
10-GCC-282
10-GCC-219
10-GCC-237
10-GCC-226
10-GCC-233
10-GCC-238
10-GCC-217

POOJA DEVI
NEERU RANI
HARMANPREET KAUR
SAPNA
DEEPA
PINKI RANI
RAJNI DEVI
SURAJ KUMAR
AMITA
AJAY KUMAR
MENKA SAINI
KARAN SINGH
RANJEET
PARAMJEET SINGH
ROHIT KUMAR
VIKRAM SINGH
PAMMI
SACHIN KUMAR
JASPRIT SINGH
ANIL KUMAR
RISHI PAL
SHAMSAD
SANDEEP KUMAR
GURPREET KUMAR
SEEMA RANI
RITA DEVI
KIRTI
SHAHIN
POONAM DEVI
VIKRAM DEVI
RAJANI DEVI
PUSHPA DEVI
NISHA RANI

JOGINDER SINGH
PHOOL CHAND
DAVINDER SINGH
GURCHARAN SINGH
RAMESH KUMAR
JASMAR SINGH
SIA RAM
RAJPAL
NAND LAL
AMARJEET SINGH
JAI PARKASH
BALDEV SINGH
RAM SURAT
HARVINDER SINGH
RAJ KUMAR
LUXMAN DAS
RANDHIR SINGH
SHER SINGH
MALKEET SINGH
RAM PARKASH
JOGINDER KUMAR
ISLAM
MOHAN LAL
PAWAN KUMAR
VIJAY KUMAR
RAJ KUMAR
RAKESH KUMAR
GULSHER
ISHWAR CHAND
MAYA RAM
KARAN KUMAR
RAJ KUMAR
AMAR SINGH

C101 041
C101 035
C101 035
C101 050
C101 067
C101 065
C101 063

C102 038
C102 064
C102 065
C102 065
C102 063
C102 065
C102 045

C103 035
C103 053
C103 047
C103 039
C103 074
C103 058
C103 038

C104 035
C104 058
C104 062
C104 071
C104 065
C104 061
C104 059

C105 043
C105 041
C105 049
C105 042
C115 057
C105 058
C105 043

C106 060
C106 060
C106 058
C106 057
C116 061
C106 051
C106 069

C101 035
C101 048
C101 042
C101 044
C101 048
C101 042
C101 045
C101 042
C101 046
C101 035
C101 042
C101 041
C101 044

C102 016F
C102 029F
C102 035
C102 021F
C102 045
C102 041
C102 036
C102 025F
C102 033F
C102 026F
C102 039
C102 040
C102 053

C103 066
C103 035
C103 035
C103 055
C103 043
C103 035
C103 036
C103 028F
C103 035
C103 031F
C103 035
C103 037
C103 036

C104 035
C104 039
C104 047
C104 045
C104 039
C104 039
C104 040
C104 050
C104 050
C104 035
C104 035
C104 051
C104 041

C105 066
C105 038
C105 035
C105 035
C105 042
C105 035
C105 039
C105 036
C105 044
C105 039
C105 035
C105 047
C105 038

C106 062
C106 041
C106 053
C106 044
C106 056
C106 069
C106 067
C106 055
C106 061
C106 059
C106 066
C106 055
C106 065

C101 060
C101 035
C101 035
C101 046
C101 049
C101 035
C101 042
C101 035
C101 037
C101 044
C101 043

C102 045
C102 029F
C102 036
C102 041
C102 043
C102 040
C102 035
C102 021F
C102 051
C102 039
C102 039

C103 031F
C103 036
C103 019F
C103 035
C103 040
C103 041
C103 036
C103 035
C103 045
C103 035
C103 035

C104 037
C104 039
C104 028F
C104 035
C104 046
C104 040
C104 035
C104 036
C104 046
C104 041
C104 050

C105 035
C105 023F
C105 038
C105 036
C105 051
C105 047
C105 044
C105 040
C105 037
C105 048
C105 038

C106 052
C106 055
C106 053
C106 060
C106 065
C106 055
C106 060
C106 061
C106 066
C106 052
C106 067

0252
0311
0316
0324
0387
0358
0317
ABSENT
FAIL
FAIL
0247
FAIL
0273
0261
0263
FAIL
FAIL
FAIL
0252
0271
0277
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0253
0294
0258
0252
FAIL
0282
0259
0272

0001081022
0001081023
0001081024
0001081025
0001081026
0001081027
0001081028
0001081029
0001081101
0001081102
0001081103
0001081104
0001081105
0001081106
0001081107
0001081108
0001081109
0001081110
0001081111
0001081112
0001081113
0001081114
0001081115
0001081116
0001081117
0001081118
0001081119
0001081120
0001081121
0001081122
0001081123
0001081124
0001081125

10-GCC-234
09-GCC-261
09-GCC-268
09-GCC-263
09-GCC-295
09-GCC-288
09-GCC-293
09-GCC-285
10-GA-84
10-GA-73
10-GA-83
10-GA-13
10-GA-127
10-GA-128
10-GA-680
10-GA-677
10-GA-71
10-GA-12
10-GA-148
10-GA-152
10-GA-151
10-GA-558
10-GA-21
10-GA-155
10-GA-156
10-GA-153
10-GA-721
09-GA-494
09-GA-441
10-GA-144
10-GA-80
10-GA-535

NEHA SHARMA
VIKAS
RIMPI RANI
ASHOK KUMAR
MANOJ KUMAR
KULDEEP SINGH
VIKRAM SINGH
MANDEEP
SOHAN PURI
MANDEEP SINGH
SANJEEV KUMAR
PURNIMA BEHERA
TINKU
SUNNY SINGH
ANUJ GUPTA
MANDEEP SINGH
PRADEEP SINGH
KANWAR PREET SINGH
KULWINDER SINGH
ABHISHEK SHARMA
VIRENDER KUMAR
VIJAY KUMAR
AMRIENDER SINGH
SHAWETA GUPTA
MANOJ
DEEPAK
PUNEET
SUNNY
SWATI SHARMA
ROHIT SAINI
SONU RANA
NAVEEN CHAUHAN
SARABJEET SINGH

BALRAM SHARMA
MEHAR CHAND
SWARAN SINGH
SURMUKH SINGH
BALBEER SINGH
RAM SINGH
JOGINDER KUMAR
MAM CHAND
BACHAN PURI
SALINDER SINGH
DHARAM CHAND
NARENDER BEHERA
DESRAJ
BALBIR SINGH
SURINDER KUMAR
PAL CHAND
SHAMSHER SINGH
BALWINDER SINGH
RAMINDER SINGH
BHIM SHARMA
RAM DUTT
VISHNU DUTT
AMARJEET SINGH
BRIJ MOHAN GUPTA
RAJKUMAR
TARSEM LAL
KRISHAN
DEVI KISHAN
VIDHU PANDIT
HARMESH SAINI
MAHABIR SINGH
KUNWARPAL
BHAG SINGH

C101 035

C102 078

C103 041

C104 071

C105 039

C106 066

C101 040
C101 050
C101 050
C101 052
C101 RLA
C101 048
C101 037
C101 038
C101 037
C101 RLA
C101 029F
C101 035
C101 040
C101 035
C101 014F
C101 040
C101 035
C101 045
C101 038
C101 036
C101 033F
C101 068
C101 041
C101 035
C101 012F
C101 035
C101 060
C101 035
C101 013F
C101 024F
C101 038

C102 007F
C102 039
C102 035
C102 039
C102 RLA
C102 035
C102 040
C102 030F
C102 017F
C102 RLA
C102 035
C102 014F
C102 052
C102 035
C102 036
C102 010F
C102 016F
C102 010F
C102 027F
C102 014F
C102 053
C102 047
C102 048
C102 039
C102 024F
C102 007F
C102 036
C102 043
C102 039
C102 050
C102 067

C103 035
C103 045
C103 054
C103 051
C103 RLA
C103 054
C103 041
C103 039
C103 035
C103 RLA
C103 049
C103 047
C103 057
C103 046
C103 022F
C103 ABSF
C103 006F
C103 049
C103 006F
C103 007F
C103 041
C103 058
C103 037
C103 026F
C103 026F
C103 032F
C103 046
C103 041
C103 ABSF
C103 035
C103 052

C104 045
C104 039
C104 047
C104 037
C104 RLA
C104 038
C104 045
C104 043
C104 043
C104 RLA
C104 035
C104 042
C104 041
C104 028F
C104 035
C104 035
C104 011F
C104 046
C104 037
C104 035
C104 038
C104 063
C104 035
C104 025F
C104 038
C104 040
C104 053
C104 035
C104 ABSF
C104 021F
C104 026F

C105 045
C105 045
C105 051
C105 047
C105 RLA
C105 052
C105 020F
C105 035
C105 035
C105 RLA
C105 035
C115 041
C115 045
C119 039
C119 035
C105 ABSF
C105 035
C119 047
C119 044
C119 035
C121 038
C105 058
C119 048
C119 049
C119 042
C119 056
C105 041
C105 039
C119 ABSF
C105 015F
C117 045

C106 047
C106 052
C106 056
C106 053
C106 RLA
C106 054
C106 055
C106 068
C106 056
C106 RLA
C106 056
C116 036
C116 041
C120 036
C120 038
C106 065
C106 066
C120 041
C120 035
C120 044
C122 035
C106 064
C120 041
C120 042
C120 035
C120 035
C106 063
C106 056
C120 035
C106 054
C118 046

0330
P-R-S
FAIL
0270
0293
0279
RLA
0281
FAIL
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
0276
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0358
0250
FAIL
FAIL
FAIL
0299
0249
FAIL
FAIL
FAIL

0001081126
0001081127
0001081128
0001081129
0001081130
0001081131
0001081132
0001081133
0001081134
0001081135
0001081136
0001081137
0001081138
0001081139
0001081140
0001081141
0001081142
0001081143
0001081144
0001081145
0001081146
0001081147
0001081148
0001081149
0001081150
0001081151
0001081152
0001081153
0001081154
0001081155
0001081156
0001081157
0001081158

10-GA-85
10-GA-517
10-GA-513
10-GA-130
10-GA-115
10-GA-715
10-GA-682
10-GA-720
10-GA-717
10-GA-537
10-GA-102
10-GA-114
10-GA-93
10-GA-716
10-GA-94
10-GA-546
10-GA-520
10-GA-670
10-GA-7
10-GC-56
10-GC-71
10-GC-19
10-GC-41
10-GC-36
10-GC-34
10-GC-84
10-GC-88
10-GC-4
10-GC-15
10-GC-72
10-GC-87
10-GC-37
10-GC-74

ANKIT
AJAY RANA
SUDHIR OJHA
JAGJEET SINGH
SATNAM SINGH
AJAY KUMAR
HARDEEP SINGH
GOURAV SHARMA
MEGHA SANDHU
GAURAV TOMAR
ANKUSH
KARMBIR SINGH
KARAN
VIKAS
SURAJ PARKASH
AKSHIT SETHI
BALJINDER SINGH
JAGJEET SINGH
HARJINDER SINGH
TANU
VISHAKHA GUPTA
RIMPY DHIMAN
NEETI
KUMRI BABY
RAJNI BALA
POOJA RANI
NANCY
SHEETAL
CHHAYAWATI
PINKI
SAPNA RANI
MONIKA
MEENU

RAMESH CHAND PUNDIR


JAGDISH CHAND RANA
SATYA PRAKASH OJHA
SUKHWINDR SINGH
KARTAR SINGH
BALBIR SINGH
SUBHASH CHANDER
SUBHASH CHAND
BHUPINDER SINGH
BIJENDER SINGH
ANIL KUMAR
KRISHAN SINGH
MADAN LAL
SHIV LAL
DEVA NAND
KRISHAN SETHI
BALWANT SINGH
MOHAN SINGH
AMRITPAL SINGH
RAJINDER KUMAR
KRISHAN LAL
RAVI KUMAR
INDER PAL
MAAN SINGH
SHYAM LAL
RAJ KISHAN
RAMESH KUMAR
SOM NATH
SURESH CHAND
RAJ KUMAR
JAGIR SINGH
RAMESH KUMAR
BHUTAI SHAH

C101 037
C101 040
C101 040
C101 037
C101 027F
C101 038
C101 022F
C101 043
C101 040
C101 037
C101 047
C101 006F
C101 035
C101 026F
C101 035
C101 058
C101 005F
C101 038
C101 036

C102 049
C102 041
C102 042
C102 050
C102 036
C102 026F
C102 035
C102 036
C102 013F
C102 064
C102 015F
C102 037
C102 012F
C102 013F
C102 011F
C102 051
C102 012F
C102 044
C102 035

C103 042
C103 044
C103 048
C103 066
C103 012F
C103 040
C103 012F
C103 035
C103 044
C103 035
C103 055
C103 023F
C103 047
C103 035
C103 037
C103 074
C103 014F
C103 039
C103 029F

C104 035
C104 040
C104 035
C104 053
C104 027F
C104 039
C104 036
C104 038
C104 041
C104 040
C104 035
C104 010F
C104 035
C104 035
C104 035
C104 039
C104 035
C104 040
C104 039

C105 028F
C105 024F
C105 021F
C115 035
C117 035
C105 039
C119 043
C119 050
C105 040
C117 035
C105 042
C117 035
C105 035
C105 019F
C105 022F
C115 062
C105 008F
C105 017F
C105 042

C106 060
C106 059
C106 068
C116 063
C118 036
C106 054
C120 048
C120 044
C106 069
C118 040
C106 069
C118 039
C106 059
C106 055
C106 064
C116 067
C106 046FT
C106 062
C106 071

FAIL
FAIL
FAIL
0304
FAIL
FAIL
FAIL
0246
FAIL
0251
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0351
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
P-R-S
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT

0001081159
0001081160
0001081161
0001081162
0001081163
0001081164
0001081165
0001081166
0001081167
0001081168
0001081169
0001081170
0001081171
0001081172
0001081173
0001081174
0001081175
0001081176
0001081177
0001081178
0001081179
0001081180
0001081181
0001081182
0001081184
0001081185
0001081186
0001081189
0001081190
0001081191
0001081192
0001081193
0001081194

10-GC-28
10-GC-69
10-GC-23
10-DWA-24
10-GCN-607
10-GC-143
10-GC-139
10-GC-1007
10-GC-180
10-GC-181
10-GC-153
10-GC-175
10-GC-106
10-GC-185
10-GC-145
10-GC-98
10-GC-130
10-GC-157
10-GC-146
10-GC-115
10-GC-99
10-GC-93
10-DCK-282
10-GC-215
10-GA-131

09-GA-55
09-GA-99
09-GA-496
09-GA-62
09-GA-18
09-GA-10

DEEPA
SAVITA RANI
PRIYANKA
PRIYANKA
GAGANDEEP
SANDEEP KUMAR
RAVI KUMAR
ADARSH DUTT SHARMA
MUKESH KUMAR
HARVINDER SINGH
MAHAVIR SINGH
CHANDAN
SURAJ KUMAR
TARSEM LAL
GOURAV KOCHHAR
AJIT PAL
RAHUL
HIMANSHU DHALL
DEEPAK BEHL
KULWINDER SINGH
RAKESH KUMAR
ATISH KUMAR
ABHISHEK RANA
PRIKSHA
DALBIR SINGH
MANPREET KAUR
RUBY DESWAL
SANDEEP YADAV
MAHESH KUMAR
SANGEETA
BHAWNA SHARMA
VIVEK JOHAR
DIMPLE GULATI

ASHOK KUMAR
RAJ PAL
PRABHU DAYAL
SHIV RAM
MOHAN LAL
KISHORI LAL
SURESH KUMAR
SUNIL DUTT
RAM KUMAR
BAHADUR SINGH
JAI SINGH
SUBEH LAL
SUDAMA PARSAD
RAJ KUMAR
SURESH KUMAR
SHAM BIHARI
SUMER CHANDER
AJAY KUMAR DHALL
JOGINDER SINGH
SATPAL
CHAMAN LAL
CHANDERPAL RANA
PAWAN KUMAR
SATPAL SINGH
PARAMJEET SINGH
SURJEET SINGH
HEMRAJ YADAV
LAZZA RAM
JOGINDER PAL
SANLOARMAL SINGH
RAMESH JOHAR
BALWANT RAM GULATI

C101 041
C101 RLA
C101 RLA
C101 051

C102 053
C102 RLA
C102 RLA
C102 038

C103 043
C103 RLA
C103 RLA
C103 048

C104 038
C104 RLA
C104 RLA
C104 057

C115 049

C116 051

C105 036

C106 055

C101 062
C101 051
C101 038

C102 048 C103 058


C102 020F C103 054
C102 035 C103 044

C104 040
C104 043
C104 044

C105 039 C106 065


C105 043 C106 062
C105 032F C106 055

ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
P-R-S
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
0275
RLA
RLA
0285
ABSENT
0312
FAIL
FAIL
P-R-S

0001081195
0001081196
0001081197
0001081198
0001081199
0001081200
0001081201
0001081202
0001081203
0001081204
0001081205
0001081206
0001081207
0001081208
0001081209
0001081210
0001081211
0001081212
0001081213
0001081214
0001081215
0001081216
0001081217
0001081218
0001081219
0001081220
0001081221
0001081222
0001081223
0001081224
0001081225
0001081226
0001081227

10-GA-492
10-GA-54
09-GA-442
09-GA-505
09-GA-56
09-GA-657
10-SDA-39
10-SDA-47
09-SDA-680
10-SDA-5
09-SDA-57
09-SDA-40
10-SDA-102
10-SDA-60
10-SDA-715
10-SDA-83
09-SDA-617
10-SDA-755
10-SDA-753
10-SDA-754
10-SDA-757
10-SDA-1045
10-SDA-758
10-SDA-760
10-SDA-59
10-SDA-94
10-SDA-1053
10-SDA-7
10-SDA-56
10-SDA-61
09-SDA-71
10-SDA-1051
10-SDA-676

RAJESH KUMAR
NITU SINGH
KAMALJEET SINGH
AKSHAY KUMAR ANAND
MANOJ KUMAR
AMAN SHARMA
RIKHIL SASAN
MINAKSHI
DALJEET KAUR
RICHA CHAUHAN
ASHOK KUMAR
ANSHUL GOEL
PRIYA MOHAN SHARMA
RAJESH KUMAR
RAVIN KUMAR
VIKRAM ANEJA
MUNISH AGGARWAL
ABHINAV DUBEY
GAURAV KALRA
ABHISHEK GUSAIN
ASHISH GUPTA
VINEET
MAHENDRA KUMAR
NIRMAL DILWALIA
HIMANSHU
DEEPAK KUMAR
GAURAV CHAUHAN
PRIYANKA
RAHUL SINGH
MANISH KUMAR
UMESH
RUBPREET SINGH
SHAGUN AGGARWAL

VINOD KUMAR
KESHAV SINGH VERMA
LABH SINGH
SARWAN KUMAR ANAND
RAKESH KUMAR
NAVEEN SHARMA
HARISH SASAN
NARESH KUMAR
BALWANT SINGH
HARI SINGH CHAUHAN
RAMESH KUMAR
ASHOK GOEL
SUSHIL SHARMA
RAM PARKASH
OPIN KUMAR
PURUSOTEM LAL
SURINDER KUMAR
SANJEEV KUMAR
VINOD KALRA
MOHINDER SINGH
VINOD GUPTA
ANIL VERMA
B H M KHEM RAJ
JEET RAM DILWALIA
JAGDISH
PREM KUMAR GUPTA
RAJINDER CHAUHAN
SURAJ PRAKASH
PARDEEP SINGH
JAGPAL KUMAR
GANGA RAM
DALJEET SINGH
PARDEEP AGGARWAL

C101 046
C101 045
C101 042
C101 038
C101 041
C101 037

C102 021F
C102 035
C102 024F
C102 035
C102 054
C102 053

C103 049
C103 044
C103 035
C103 035
C103 051
C103 043

C104 042
C104 060
C104 041
C104 024F
C104 048
C104 049

C105 042
C105 057
C105 036
C117 036
C105 028F
C105 024F

C106 066
C106 071
C106 055
C118 035
C106 055
C106 056

C101 046

C102 038

C103 048

C104 042

C105 035

C106 061

C101 RLA

C102 RLA

C103 RLA

C104 RLA

C105 RLA

C106 RLA

C101 047
C101 045
C101 035
C101 054
C101 044
C101 036
C101 038
C101 038
C101 043
C101 045
C101 041
C101 047
C101 051
C101 RLA
C101 073
C101 040
C101 047
C101 039
C101 038
C101 064

C102 014F
C102 015F
C102 030F
C102 051
C102 054
C102 047
C102 057
C102 049
C102 066
C102 040
C102 051
C102 051
C102 045
C102 RLA
C102 043
C102 042
C102 047
C102 069
C102 025F
C102 037

C103 058
C103 046
C103 035
C103 036
C103 055
C103 054
C103 047
C103 049
C103 035
C103 054
C103 049
C103 055
C103 056
C103 RLA
C103 062
C103 050
C103 042
C103 035
C103 035
C103 062

C104 052
C104 038
C104 056
C104 035
C104 035
C104 037
C104 043
C104 040
C104 043
C104 035
C104 049
C104 041
C104 042
C104 RLA
C104 063
C104 038
C104 038
C104 036
C104 045
C104 042

C115 035
C105 035
C123 039
C105 044
C111 042
C111 049
C111 045
C111 044
C111 RLA
C111 036
C111 047
C115 035
C123 055
C105 RLA
C105 056
C115 053
C115 040
C123 058
C123 ABSF
C105 061

C116 042
C106 057
C124 065
C106 063
C112 059
C112 039
C112 037
C112 041
C112 046
C112 044
C112 049
C116 048
C124 069
C106 RLA
C106 057
C116 035
C116 048
C124 037
C124 072
C106 076

FAIL
0312
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
ABSENT
0270
ABSENT
RLA
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
0283
0289
0262
0267
0261
RLA
0254
0286
0277
0318
RLA
0354
0258
0262
0274
FAIL
0342

0001081228
0001081229
0001081230
0001081231
0001081232
0001081233
0001081234
0001081235
0001081236
0001081237
0001081238
0001081239
0001081240
0001081241
0001081242
0001081243
0001081244
0001081245
0001081246
0001081247
0001081248
0001081250
0001081251
0001081252
0001081253
0001081301
0001081302
0001081303
0001081304
0001081305
0001081306
0001081307
0001081308

09-SDA-980
09-SDA-720
09-SDA-982
09-SDA-637
09-SDA-635
10-GA-511
10-SDA-47
09-SDA-680
10-SDA-5
09-SDA-57
09-SDA-40
10-SDA-102
10-SDA-30
10-SDA-717
10-SDA-84
10-SDA-99
09-SDA-660
09-SDA-66
09-SDA-62
09-SDA-31
09-SDA-48
09-SDA-984
09-SDA-55
09-SDA-95
10-GC-112
10-GC-154
10-GC-178
10-GC-994
10-GC-148
10-GC-1006
10-GC-184
10-GC-56

PANKAJ
PANKAJ KUMAR
MANISHA
MEGHA VAID
DEEPTI BHANDARI
AKASH GUPTA
MINAKSHI
DALJEET KAUR
RICHA SHARMA
ASHOK KUMAR
ANSHUL GOEL
PRIYA MOHAN SHARMA
SMANTA
GAURAV JAIN
VISHAL MITTAL
GORAV
NITESH PATIAL
GWIVEER
SANDEEP KUMAR
MANISHA SHARMA
NAINA
INDU SHARMA
ANKIT SHARMA
SIMERJEET SINGH
PARVEEN KUMAR
RISHAV
SACHIN SHARMA
VIBHESH
BIKRAMJIT SINGH
AJIT KUMAR
RAHUL THAKUR
KULDEEP KUMAR
TANU

RAJ MOHAN
MOHINDER PAL
AJAY KUMAR DHAND
YOGINDER VAID
SHIV CHARAN SINGH
BALBIR SINGH
NARESH KUMAR
BALWANT SINGH
HARI SINGH CHAUHAN
RAMESH KUMAR
ASHOK GOEL
SUSHIL SHARMA
RAJU
SUTENDER JAIN
SHIV KUMAR MITTAL
SURESH PAL
L R PATAIL
HARJINDER PAL SINGH
BUDHRAM
RAJINDER BHARDWAJ
BHUSHAN LAL
SURINDER SHARMA
LABH CHAND SHARMA
DALJEET SINGH THAKRAL
SURINDER KUMAR
ANIL KUMAR
PARMOD SHARMA
DINESH KUMAR
HOSHIAR SINGH
SURESH KUMAR
ROOP LAL
SHYAM LAL
RAJINDER KUMAR

C101 036
C101 035
C101 039
C101 049
C101 058

C102 057
C102 050
C102 035
C102 035
C102 019F

C101 046
C101 061
C101 043
C101 RLA
C101 031F
C101 038

C103 050
C103 049
C103 038
C103 035
C103 044

C104 024F
C104 023F
C104 041
C104 037
C104 042

C111 049
C105 035
C123 053
C123 045
C119 049

C112 039
C106 059
C124 038
C124 036
C120 057

C102 046 C103 051


C102 014F C103 047

C104 046
C104 051

C115 035
C123 057

C116 ABSF
C124 052

C102 008
C102 RLA
C102 ABSF
C102 026F

C104 035
C104 RLA
C104 037
C104 043

C111 061
C105 RLA
C111 043
C105 049

C112 RLA
C106 RLA
C112 041
C106 063

C101 032F C102 014F C103 048


C101 038 C102 038 C103 051
C101 037 C102 045 C103 048

C104 023F C123 046


C104 052 C123 045
C104 043 C113 042

C124 078
C124 070
C114 046

C101 040
C101 061
C101 035
C101 044
C101 037
C101 042
C101 037
C101 045

C102 035
C102 042
C102 034F
C102 039
C102 028F
C102 039
C102 039
C102 015F

C103 035
C103 041
C103 043
C103 045
C103 039
C103 038
C103 041
C103 059

C104 039
C104 048
C104 ABSF
C104 042
C104 036
C104 035
C104 035
C104 055

C123 029F
C123 035
C119 042
C123 042
C119 035
C111 066
C105 043
C105 062

C124 037
C124 050
C120 040
C124 052
C120 042
C112 044
C106 049
C106 065

C101 035
C101 036
C101 039
C101 035
C101 050
C101 045

C102 044
C102 039
C102 046
C102 010F
C102 040
C102 072

C103 035
C103 053
C103 047
C103 035
C103 044
C103 035

C104 045
C104 056
C104 049
C104 039
C104 047
C104 037

C105 031F
C105 047
C105 040
C105 038
C105 035
C105 049

C106 045
C106 060
C106 043
C106 057
C106 050
C106 058

C103 035
C103 RLA
C103 035
C103 035

FAIL
FAIL
0244
0237
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
ABSENT
RLA
RLA
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL
0294
0261
CANCEL
FAIL
0277
FAIL
0264
FAIL
0264
0244
FAIL
ABSENT
FAIL
0291
0264
FAIL
0266
0296

0001081309
0001081310
0001081311
0001081312
0001081313
0001081314
0001081315
0001081316
0001081317
0001081318
0001081319
0001081320
0001081321
0001081322
0001081323
0001081324
0001081325
0001081326
0001081327
0001081328
0001081329
0001081330
0001081331
0001081332
0001081333
0001081334
0001081335
0001081336
0001081337
0001081338
0001081339
0001081340
0001081341

10-GC-71
10-GC-19
10-GC-41
10-GC-36
10-GC-34
10-GC-84
10-GC-88
10-GC-4
10-GC-15
10-GC-72
10-GC-87
10-GC-37
10-GC-74
10-GC-28
10-GC-69
10-GC-23
10-DWA-24
10-GCN-607
10-GC-143
10-GC-139
10-GC-1007
10-GC-180
10-GC-181
10-GC-153
10-GC-175
10-GC-106
10-GC-185
10-GC-145
10-GC-98
10-GC-130
10-GC-157
10-GC-146
10-GC-115

VISHAKHA GUPTA
RIMPY DHIMAN
NEETI
KUMRI BABY
RAJNI BALA
POOJA RANI
NANCY
SHEETAL
CHHAYAWATI
PINKI
SAPNA RANI
MONIKA
MEENU
DEEPA
SAVITA RANI
PRIYANKA
PRIYANKA
GAGANDEEP
SANDEEP KUMAR
RAVI KUMAR
ADARSH DUTT SHARMA
MUKESH KUMAR
HARVINDER SINGH
MAHAVIR SINGH
CHANDAN
SURAJ KUMAR
TARSEM LAL
GOURAV KOCHHAR
AJIT PAL
RAHUL
HIMANSHU DHALL
DEEPAK BEHL
KULWINDER SINGH

KRISHAN LAL
RAVI KUMAR
INDER PAL
MAAN SINGH
SHYAM LAL
RAJ KISHAN
RAMESH KUMAR
SOM NATH
SURESH CHAND
RAJ KUMAR
JAGIR SINGH
RAMESH KUMAR
BHUTAI SHAH
ASHOK KUMAR
RAJ PAL
PRABHU DAYAL
SHIV RAM
MOHAN LAL
KISHORI LAL
SURESH KUMAR
SUNIL DUTT
RAM KUMAR
BAHADUR SINGH
JAI SINGH
SUBEH LAL
SUDAMA PARSAD
RAJ KUMAR
SURESH KUMAR
SHAM BIHARI
SUMER CHANDER
AJAY KUMAR DHALL

C101 050
C101 055
C101 038
C101 040
C101 049
C101 048
C101 042
C101 045
C101 042
C101 055
C101 040
C101 041
C101 053
C101 057
C101 046
C101 042
C101 038
C101 049
C101 043
C101 046
C101 061
C101 035
C101 035
C101 052
C101 050
C101 044
C101 040
C101 053
C101 049
C101 043
C101 041

C102 039
C102 021F
C102 056
C102 073
C102 056
C102 025F
C102 020F
C102 022F
C102 035
C102 043
C102 021F
C102 019F
C102 018F
C102 035
C102 021F
C102 064
C102 024F
C102 031F
C102 038
C102 035
C102 042
C102 044
C102 039
C102 047
C102 048
C102 041
C102 037
C102 049
C102 007F
C102 011F
C102 043

C103 035
C103 057
C103 038
C103 045
C103 056
C103 058
C103 047
C103 058
C103 052
C103 051
C103 036
C103 056
C103 055
C103 059
C103 037
C103 050
C103 043
C103 069
C103 045
C103 040
C103 054
C103 ABSF
C103 065
C103 042
C103 069
C103 037
C103 035
C103 035
C103 048
C103 036
C103 035

C104 056
C104 059
C104 037
C104 042
C104 051
C104 046
C104 035
C104 057
C104 054
C104 050
C104 050
C104 041
C104 047
C104 050
C104 035
C104 059
C104 040
C104 044
C104 046
C104 040
C104 060
C104 038
C104 038
C104 048
C104 042
C104 058
C104 038
C104 050
C104 072
C104 038
C104 036

C105 053
C105 035
C105 051
C105 051
C105 056
C105 042
C105 043
C105 040
C105 038
C105 035
C105 040
C105 035
C105 035
C105 052
C105 044
C105 049
C105 035
C105 048
C105 040
C105 040
C105 045
C105 039
C105 043
C105 049
C105 040
C105 057
C105 041
C105 051
C105 048
C105 055
C105 050

C106 066
C106 055
C106 059
C106 050
C106 058
C106 047
C106 048
C106 065
C106 048
C106 056
C106 045
C106 061
C106 059
C106 061
C106 048
C106 048
C106 055
C106 055
C106 051
C106 057
C106 064
C106 046
C106 048
C106 051
C106 045
C106 050
C106 046
C106 042
C106 056
C106 054
C106 059

JOGINDER SINGH

C101 059

C102 047

C103 035

C104 055

C105 052

C106 051

0299
FAIL
0279
0301
0326
FAIL
FAIL
FAIL
0269
0290
FAIL
FAIL
FAIL
0314
FAIL
0312
FAIL
FAIL
0263
0258
0326
FAIL
0268
0289
0294
0287
0237
0280
FAIL
FAIL
0264
P-R-S
0299

0001081342
0001081343
0001081344
0001081345
0001081346
0001081347
0001081348
0001081349
0001081350
0001081351
0001081352
0001081353
0001081354
0001081355
0001081356
0001081357
0001081358
0001081359
0001081360
0001081361
0001081362
0001081363
0001081401
0001081402
0001081403
0001081404
0001081405
0001081406
0001081407
0001081408
0001081409
0001081410
0001081411

10-GC-99
10-GC-93
10-DCK-282
10-GC-215
09-GC-156
09-GC-151
09-GC-20
09-GC-8
09-GC-226
09-GC-130
10-GC-184
09-GC-149
09-GC-67
09-GC-95
09-GC-89
09-GC-59
09-GCC-285
09-GC-159
09-GC-161
09-GC-190
09-GC-143
09-GC-166
10-SAA-15
10-SAA-29
10-SAA-51
10-SAA-53
10-SAA-147
10-SAA-450
10-SAA-503
10-SAA-504
10-SAA-156
10-SAA-158
10-SAA-160

RAKESH KUMAR
ATISH KUMAR
ABHISHEK RANA
PRIKSHA
SATISH KUMAR
RINKU
HEENA SHARMA
RITIKA KUMARI
RAJBEER KAUR
SOURABH
KULDEEP KUMAR
RAKESH KUMAR
ANU AGGARWAL
MOHIT KUMAR
RAHUL
ANJU
MANDEEP
MANMOHAN SINGH
JITENDER RAI
DEEPAK
MUKESH SAINI
VINAY SHARMA
GUPREET SINGH
JASPAL SINGH
SAHIB SINGH
AMAN
NIHSA RAWAT
HARSIMRAN KAUR
LALIT SHARMA
VAIBHAV SACHDEVA
SAHIL MADAN
JASDEEP SINGH
SUMIT SHARMA

SATPAL
CHAMAN LAL
CHANDERPAL RANA
PAWAN KUMAR
ROOR SINGH
SURINDER PAL
DEEP CHAND
PYARE LAL
JEET SINGH
ILNDERPAL SINGH
SHYAM LAL
RAJPAL
PAWAN KUMAR
RAJINDER KUMAR
ROSHAN LAL
GURMAIL SINGH
MAM CHAND
RAJESH KUMAR
KAILASH RAI
RAM KUMAR
PAWAN SAINI
GANESH SHARMA
SATINDER SINGH
KRIPAL SINGH
JASWANT SINGH
BALDEV RAJ
PREM SINGH RAWAT
BALBIR SINGH
ASHOK SHARMA
PARMOD SACHDEVA
ASHWANI MADAN
GURNAM SINGH
MOHAN LAL

C101 044
C101 056
C101 046

C102 025F C103 052


C102 021F C103 035
C102 052 C103 055

C101 042
C101 045

C102 019F
C102 053

C101 035
C101 040
C101 065

C102 040
C102 048
C102 041

C101 057
C101 060
C101 055

C102 040
C102 021F
C102 025F

C101 057

C102 033F

C101 051
C101 064
C101 047
C101 046
C101 058
C101 063
C101 036
C101 036
C101 035
C101 069
C101 037
C101 043
C101 045
C101 012F

C102 011F
C102 024F
C102 040
C102 042
C102 051
C102 014F
C102 069
C102 050
C102 045
C102 054
C102 068
C102 038
C102 058
C102 035

C101 040

C102 035

C104 055
C104 058
C104 052

C105 052
C105 043
C105 040

C106 053
C106 055
C106 057

FAIL
FAIL
0302
ABSENT
C103 064 C104 045 C105 041 C106 050
FAIL
C103 053 C104 035 C105 045 C106 049
0280
P-R-S
C103 050 C104 035 C105 047 C106 057
0264
C103 040 C104 040 C115 046 C116 045
0259
C103 039 C104 058 C105 039 C106 045
0287
ABSENT
C103 047 C104 050 C105 035 C106 047
0276
C103 064 C104 045 C105 057 C106 049
FAIL
C103 036 C104 048 C105 035 C106 056
FAIL
ABSENT
C103 055 C104 040 C105 041 C106 044
FAIL
ABSENT
C103 049 C104 054 C105 039 C106 042FT FAIL
C103 064 C104 056 C105 045 C106 044
FAIL
C103 057 C104 035 C105 037 C106 048
0264
C103 035 C104 046 C105 026F C106 051
FAIL
C103 066 C104 056 C105 043 C106 056
0330
C103 044 C104 040 C113 058 C114 064
FAIL
C103 051 C104 038 C105 048 C106 049
0291
C103 057 C104 041 C105 036 C106 055
0275
C103 035 C104 039 C105 035 C106 059
0248
C103 072 C104 046 C117 078 C118 064
0383
C103 050 C104 053 C105 035 C106 070
0313
C103 043 C104 055 C105 028F C106 068
FAIL
C103 040 C104 060 C105 024F C106 051
FAIL
C103 017F C104 025F C105 035 C106 042FT FAIL
ABSENT
C103 035 C104 035 C105 025F C106 063
FAIL

0001081412
0001081413
0001081414
0001081415
0001081416
0001081417
0001081418
0001081419
0001081420
0001081421
0001081422
0001081423
0001081424
0001081425
0001081426
0001081501
0001081502
0001081503
0001081504
0001081505
0001081506
0001081507
0001081508
0001081601
0001081602
0001081603
0001081604
0001081605
0001081606
0001081607
0001081608
0001081609
0001081701

10-SAA-161
10-SAA-511
10-SAA-513
10-SAA-162
10-SAA-163
10-SAA-516
10-SAA-517
10-SAA-518
10-SAA-519
10-SAA-167
10-SAA-635
10-SAA-522
10-SAA-524
10-SAA-154
10-SAA-496
10-DWA-162
10-DWA-38
10-DWA-42
10-DWA-37
10-DWA-197
10-DWA-199
10-DWA-45
10-DWA-41
10-GCN-11
10-GCN-82
10-GCN-55
10-GCN-103
09-GCN-77
09-GCN-52
09-GCN-82
09-GCN-54
09-GCN-27
10-GA-492

GURMEET SINGH
DIKSHIT TULI
ABHISHEK MIRG
BHAWOOK UPPAL
HIMANSHU SHARMA
GURKANWAR SINGH SRA
SANKET SINGLA
ANKIT GUPTA
ABHISHEK SHARDA
BHUPINDER SINGH
SAHIL GULATI
PARVINDER SINGH
PIYUSH AGGARWAL
CHANKI
CHETNA LAKHANI
PRIYANKA GUGLANI
SHOBHA RANI
GAYATRI ARYA
ARCHANA RANI
VANDANA SHARMA
MEENAXI SHEKHAR
MANJU
KOMAL RANI
ALPANA RANI
VIRENDER SINGH
GAURAV KUMAR
ANUJ KUMAR
SUBHASH KUMAR
ANISH SHARMA
IMRAN MOHAMMAD
RAVI KUMAR
SONIA RANI
RAJESH KUMAR

JASPAL SINGH
C101 035
SHIV CHANDER TULI
C101 039
RAJINDER MIRG
C101 049
SANJEEV KUMAR UPPAL
C101 039
MANJ KUMAR SHARMA
C101 035
HARPREET MOHINDER SINGH SC101 035
OMPARKASH SINGLA
C101 038
PAWAN GUPTA
C101 039
SUNIL SHARDA
C101 035
BALKAR SINGH
C101 039
RAJNEESH GULATI
C101 035
NIRMAL SINGH
C101 040
SATISH KUMAR AGGARWAL C101 035
DHARAM PAL
C101 038
BHUPINDER KUMAR LAKHANI C101 047
ASHOK KUMAR
C101 068
NAIB SINGH
C101 042
RAM SARUP ARYA
C101 070
AMAR SINGH
C101 057
HUSHAN LAL SHARMA
C101 051
RAKESH KUMAR
C101 045
PARAMJEET SINGH
C101 ABSF
SOHAN LAL
C101 049
RAJ KUMAR
C101 051
DHARAM PAL
C101 039
NARESH KUMAR
C101 049
KULDEEP SINGH
C101 051
MAMRAJ
C101 ABSF
DHARMAPAL SHARMA
C101 040
NAZIR MOHAMMAD
C101 047
DURAG PAL
C101 049
RAM SINGH
C101 057
VINOD KUMAR

C102 046
C102 079
C102 055
C102 041
C102 047
C102 039
C102 052
C102 062
C102 057
C102 009
C102 052
C102 058
C102 052
C102 072
C102 019F
C102 069
C102 019F
C102 024F
C102 054
C102 023F
C102 033F
C102 016F
C102 019F
C102 021F
C102 029F
C102 035
C102 045
C102 026F
C102 037
C102 041
C102 044
C102 055

C103 025F
C103 064
C103 062
C103 064
C103 058
C103 039
C103 042
C103 053
C103 058
C103 041
C103 039
C103 038
C103 051
C103 057
C103 069
C103 062
C103 046
C103 044
C103 044
C103 055
C103 051
C103 045
C103 035
C103 061
C103 056
C103 046
C103 062
C103 035
C103 056
C103 044
C103 062
C103 048

C104 043
C104 050
C104 040
C104 040
C104 043
C104 046
C104 035
C104 035
C104 037
C104 054
C104 048
C104 051
C104 035
C104 035
C104 057
C104 057
C104 048
C104 058
C104 049
C104 039
C104 035
C104 040
C104 042
C104 052
C104 040
C104 039
C104 038
C104 045
C104 044
C104 038
C104 062
C104 063

C105 026F
C105 037
C105 039
C105 021F
C105 042
C105 036
C105 048
C105 037
C105 051
C105 030
C105 023F
C105 041
C105 017F
C105 052
C105 052
C105 057
C105 035
C105 035
C105 035
C105 040
C105 039
C105 035
C105 035
C105 050
C105 042
C105 040
C105 043
C105 041
C105 039
C105 035
C105 035
C105 039

C106 060
C106 060
C106 062
C106 050
C106 055
C106 049
C106 058
C106 052
C106 049
C106 RLA
C106 054
C106 059
C106 060
C106 061
C106 058
C106 089
C106 057
C106 067
C106 062
C106 068
C106 053
C106 054
C106 056
C106 055
C106 063
C106 064
C106 053
C106 065
C106 070
C106 073
C106 068
C106 070

FAIL
0329
0307
FAIL
0280
0244
0273
0278
0287
RLA
FAIL
0287
FAIL
0315
FAIL
0402
FAIL
FAIL
0301
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0273
0292
FAIL
0286
0278
0320
0332
ABSENT

0001081702
0001081703
0001081704
0001081705
0001081706
0001081707
0001081708
0001081709
0001081710
0001081711
0001081712
0001081713
0001081714
0001081715
0001081716
0001081717
0001081718
0001081719
0001081720
0001081721
0001081722
0001081723
0001081724
0001081725
0001081726
0001081727
0001081728
0001081729
0001081730
0001081731
0001081732
0001081733
0001081734

10-GA-54
09-GK-75
09-GK-181
09-GK-121
10-GK-93
10-GK-101
10-GK-105
10-GK-110
10-GK-112
10-GK-114
10-GK-117
10-GK-119
10-GK-127
10-GK-146
10-GK-148
10-GK-152
10-GK-155
10-GK-156
10-GK-160
10-GK-163
10-GK-164
10-GK-165
10-GK-487
10-GK-173
10-GK-174
10-GK-176
10-GK-177
10-GK-180
10-GK-181
10-GK-494
10-GK-185
10-GK-496
10-GK-497

NITU SINGH
SHIVANI
GURPREET SINGH
VIVEK
MANJEET KAUR
GEETA RANI
RESHMA
SHELLY
NISHA RANI
PAYAL SHARMA
HEM LATA
JYOTI
KULVINDER KAUR
JYOTI
GEETA RANI
SUMAN
PREETI
BINNI
RACHNA VERMA
VERSHA KASHYAP
RAJNI
SONIA DEVI
VIDHU SONI
SONIA
NEHA THAKUR
SEEMA HORO
POOJA VERMA
SONIA
NEHA
ANJALI DHIMAN
SONIA NEPAL
KANIKA SHARMA
SANGITA DEVI

KESHAV SINGH VERMA


ANIL KUMAR
KULDIP SINGH
KEHAR CHAND
RAM KARAN
HORI LAL
KARNAIL SINGH
SURESH KUMAR
YASH PAL
TILAK RAJ SHARMA
RAJ KUMAR
PARAMJEET SINGH
HARCHAND SINGH
KRISHAN GOPAL
PREM PARKASH
SUNIL KUMAR
RAVINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
RAM KISHOR VERMA
TRILOK CHAND KASHYAP
NATHU RAM
TEJ PAL
NARESH KUMAR SONI
BISHAN LAL
AVTAR SINGH
GODO HORO
RAM LAKHAN VERMA
RAMESH BHATIA
RATTAN
SHYAMLAL DHIMAN
SUKWANT SINGH NEPAL
MANOJ KUMAR SHARMA
SHYAM LAL

C101 052
C101 045
C101 054
C101 035
C101 044
C101 041
C101 035
C101 045
C101 066
C101 041
C101 047
C101 046
C101 049
C101 050
C101 041
C101 035
C101 048
C101 035
C101 041

C102 046
C102 074
C102 010F
C102 015F
C102 044
C102 039
C102 048
C102 037
C102 045
C102 039
C102 035
C102 026F
C102 035
C102 013F
C102 031F
C102 016F
C102 037
C102 027F
C102 035

C103 066
C103 069
C103 035
C103 036
C103 030F
C103 035
C103 035
C103 035
C103 042
C103 037
C103 035
C103 045
C103 037
C103 060
C103 035
C103 040
C103 041
C103 047
C103 028F

C101 035
C101 042

C102 017F C103 035


C102 044 C103 035

C104 045
C104 042

C101 055
C101 049
C101 044
C101 050
C101 035
C101 053
C101 040
C101 040
C101 044

C102 007F
C102 023F
C102 035
C102 039
C102 023F
C102 040
C102 036
C102 018F
C102 031F

C104 035
C104 047
C104 043
C104 052
C104 052
C104 049
C104 041
C104 041
C104 054

C103 049
C103 035
C103 035
C103 054
C103 046
C103 036
C103 035
C103 045
C103 045

C104 053
C104 036
C104 040
C104 052
C104 046
C104 053
C104 042
C104 053
C104 065
C104 057
C104 060
C104 059
C104 046
C104 053
C104 051
C104 055
C104 048
C104 049
C104 043

ABSENT
C105 035 C106 051
0303
C105 040 C106 060
0324
C105 035 C106 062
FAIL
C105 035 C106 054
FAIL
C105 035 C106 054
FAIL
C105 045 C106 051
0264
C105 039 C106 048
0247
C105 064 C106 054
0288
C105 035 C106 056
0309
C105 056 C106 054
0284
C105 035 C106 053
0265
C105 055 C106 060
FAIL
C105 047 C106 056
0270
C105 045 C106 059
FAIL
C105 047 C106 054
FAIL
C105 043 C106 061
FAIL
C105 035 C106 053
0262
C105 043 C106 060
FAIL
C105 027F C106 053
FAIL
ABSENT
C105 049 C106 055
FAIL
C105 035 C106 057
0255
ABSENT
C105 056 C106 057
FAIL
C105 036 C106 058
FAIL
C105 055 C106 055
0267
C105 045 C106 057
0297
C105 065 C106 049
FAIL
C105 035 C106 051
0264
C105 047 C106 057
0256
C105 051 C106 048FT FAIL
C105 040 C106 053
FAIL

0001081735
0001081736
0001081737
0001081738
0001081739
0001081740
0001081741
0001081742
0001081743
0001081744
0001081745
0001081746
0001081747
0001081748
0001081749
0001081750
0001081751
0001081752
0001081753
0001081754
0001081755
0001081756
0001081757
0001081758
0001081759
0001081760
0001081761
0001081762
0001081763
0001081764
0001081765
0001081766
0001081767

10-GGP-85
10-GGP-84
10-GK-44
10-GK-8
10-GK-10
10-GK-14
10-GK-16
10-GK-18
10-GK-19
10-GK-20
10-GK-23
10-GK-33
10-GK-35
10-GK-37
10-GK-38
10-GK-40
10-GK-41
10-GK-42
10-GK-43
10-GK-44
10-GK-454
10-GK-47
10-GK-51
10-GK-458
10-GK-53
10-GK-55
10-GK-57
10-GK-58
10-GK-59
10-GK-62
10-GK-63
10-GK-65
10-GK-67

SHIVANI
PARUL VERMA
RAVISH ARORA
ANIL SONI
JAGJEET SINGH
DAVINDER VERMA
MOHIT SINGH
HARVINDER KUMAR
MOHAN SINGH
ARJUN KUMAR
GURLEKH SINGH
LAKHPAT
VIKAS
RAMAN KUMAR
KRISHAN KUMAR
RAVINDER KUMAR
AMAN PREET SINGH
VIJAY KUMAR SHARMA
ABHISHEK VERMA
GURJANT SINGH
KAPIL KUMAR
NAVEEN
RAHUL
NAVEEN SUNDER
MANOJ KUMAR
SAHIL BHATT
ROHIT KUMAR
AMIT KUMAR SHARMA
ARJUN DHIMAN
KAMAL NAYAN
UMESH SHARMA
AJAY KUMAR
SURINDER

ASHOK KUMAR
RAVI DUTT VERMA
JATINDER ARORA
JUGAL KISHORE SONI
GURDEV SINGH
KULDEEP SINGH
SWARAJ SINGH
SURINDER KUMAR
DARSHAN SINGH
DEEP RAM
PREM SINGH
LALARAM
AMAR SINGH
NEETA KUMAR
DHARAM CHAND
RAMESH KUMAR
SHARANJEET SINGH
DILLI RAM SHARMA
SUKHPAL VERMA
JOGINDER SINGH
SHYAM LAL
BABU RAM
KAMAL KUMAR
ARVIND SUNDER
CHANDER BALLABH
SATISH KUMAR BHATT
MOHINDER SINGH
ROSHAN LAL SHARMA
SHADI RAM
GHANSHYAM SINGH
NEK RAM
BALDEV KUMER
RACHNA RAM

C101 035
C101 038
C101 060
C101 041
C101 037
C101 067
C101 049
C101 039

C102 037
C102 016F
C102 026F
C102 035
C102 015F
C102 052
C102 043
C102 014F

C103 028F
C103 035
C103 050
C103 035
C103 035
C103 084
C103 036
C103 027F

C104 040
C104 035
C104 054
C104 042
C104 041
C104 062
C104 054
C104 036

C105 050
C105 032F
C105 041
C105 050
C105 031F
C105 047
C105 052
C105 045

C106 048
C106 054
C106 053
C106 048
C106 050
C106 061
C106 050
C106 047

C101 036
C101 048

C102 048
C102 064

C103 035
C103 068

C104 037
C104 054

C105 045
C105 069

C106 048
C106 050

C101 047
C101 047
C101 036
C101 042
C101 041
C101 041
C101 045
C101 040
C101 035
C101 042
C101 046
C101 023F
C101 058
C101 035
C101 062
C101 052
C101 035
C101 061
C101 041
C101 055
C101 042

C102 051
C102 028F
C102 035
C102 040
C102 039
C102 055
C102 049
C102 051
C102 043
C102 039
C102 032F
C102 039
C102 035
C102 022F
C102 035
C102 040
C102 047
C102 059
C102 035
C102 041
C102 055

C103 039
C103 038
C103 039
C103 039
C103 031F
C103 056
C103 060
C103 037
C103 042
C103 050
C103 034F
C103 035
C103 051
C103 024F
C103 037
C103 046
C103 020F
C103 044
C103 043
C103 022F
C103 035

C104 042
C104 037
C104 044
C104 046
C104 041
C104 049
C104 052
C104 042
C104 035
C104 050
C104 042
C104 035
C104 050
C104 035
C104 058
C104 055
C104 035
C104 063
C104 049
C104 058
C104 040

C105 040
C105 022F
C105 037
C105 035
C105 028F
C105 036
C105 057
C105 037
C105 050
C105 035
C105 035
C105 026F
C105 040
C105 026F
C105 036
C105 037
C105 025F
C105 038
C105 046
C105 037
C105 031F

C106 051
C106 054
C106 060
C106 069
C106 059
C106 052
C106 055
C106 053
C106 048
C106 059
C106 054
C106 057
C106 050
C106 056
C106 049
C106 050
C106 049
C106 050
C106 048
C106 051
C106 049

FAIL
FAIL
FAIL
0251
FAIL
0373
0284
FAIL
P-R-S
0249
0353
ABSENT
0270
FAIL
0251
0271
FAIL
0289
0318
0260
0253
0275
FAIL
FAIL
0284
FAIL
0277
0280
FAIL
0315
0262
FAIL
FAIL

0001081768
0001081769
0001081770
0001081771
0001081772
0001081773
0001081774
0001081775
0001081776
0001081777
0001081778
0001081779
0001081780
0001081801
0001081802
0001081803
0001081804
0001081805
0001081806
0001081807
0001081808
0001081809
0001081810
0001081811
0001081812
0001081813
0001081814
0001081815
0001081816
0001081817
0001081818
0001081819
0001081820

10-GK-70
10-GK-73
10-GK-75
10-GK-76
10-GK-80
09-GK-149
09-GK-134
09-GK-91
09-GK-81
09-GK-78

10-GK-499
10-GP-651
10-GP-78
10-GP-72
10-GP-116
10-GP-83
10-GP-675
10-GP-980
10-GP-92
10-GP-10
10-GP-71
10-GP-41
10-GP-661
10-GP-27
10-GP-58
10-GP-666
10-GP-656
10-GP-664
10-GP-647
10-GP-70

SURJEET SINGH
RAJESH
ARUN KUMAR PRASHAR
PANKAJ SHARMA
SAHIL SHARMA
SURINDER SINGH
SUNIL KUMAR
SHITAKSHI
SONIA
SUSHMA
BHUPINDER
PUNEET
ROHINI BERRY
ROHIT SHARMA
MANOJ KUMAR
KETAN
SHAKTI PARKASH
GOBIND
UDIT NAYYAR
SANTOSH KUMAR
KHYATI SHARMA
PRINCE KUMAR
SUSHIL KUMAR
NITIN KUMAR
PINTU KUMAR
ROHIT KAMBOJ
RAVINDER KUMAR
LOKMANYA
SANDEEP
AKSHAT PATHANIA
MANPREET SINGH
ASHISH MALIK
AMIR KHAN

BALBIR SINGH
MAHINDER SINGH
GANESH DUTT PRASHAR
PARDEEP SHARMA
JASWANT RAI SHARMA
HARI SINGH
DURSHYANT KUMAR
ANIL MAHENDRU
LAL CHAND
BHAYA RAM
HARJINDER
JAGDISH
AIL KUMAR BERRY
ARVIND KUMAR SHARMA
HEERA LAL
OM PRAKASH
PARMESHWAR SINGH
GIAN CHAND
LALIT NAYYAR
VISHESHWAR RAM
HANSRAJ SHARMA
KARNAIL SINGH
TARA CHAND
PUSHPINDER KUMAR
CHANDERSHWAR RAM
SUBHASH CHAND KAMBOJ
BACHAN SINGH
DALBIR SINGH
MOHAN LAL
SUDHIR SINGH PATHANIA
SURINDER SINGH
VARSH MITTAR MALIK
BASHIR KHAN

C101 045
C101 050
C101 047
C101 035
C101 040
C101 042
C101 035
C101 040

C102 036
C102 048
C102 056
C102 040
C102 058
C102 032F
C102 007
C102 073

C103 035
C103 039
C103 043
C103 057
C103 068
C103 037
C103 036
C103 041

C104 045
C104 051
C104 035
C104 037
C104 041
C104 043
C104 039
C104 055

C105 036
C105 047
C105 032F
C105 037
C105 035
C105 035
C105 ABS
C105 044

C106 049
C106 058
C106 050
C106 049
C106 049
C106 050
C106 RLA
C106 047

C101 047
C101 RLA
C101 RLA
C101 055
C101 035

C102 050
C102 RLA
C102 RLA
C102 035
C102 045

C103 058
C103 RLA
C103 RLA
C103 040
C103 052

C104 051
C104 RLA
C104 RLA
C104 059
C104 039

C105 040
C105 RLA
C105 RLA
C105 042
C105 041

C106 052
C106 RLA
C106 RLA
C106 065
C106 ABSF

C101 044
C101 044
C101 035
C101 035
C101 034F

C102 046
C102 013F
C102 010F
C102 055
C102 024F

C103 037
C103 022F
C103 055
C103 050
C103 013F

C104 036
C104 059
C104 046
C104 038
C104 035

C105 040
C105 039
C105 018F
C105 043
C105 009F

C106 050
C106 052
C106 054
C106 056
C106 055

C101 040
C101 026F
C101 040
C101 035
C101 041
C101 050
C101 036
C101 040
C101 041
C101 042
C101 038
C101 035

C102 045
C102 035
C102 040
C102 042
C102 073
C102 068
C102 035
C102 033F
C102 055
C102 063
C102 060
C102 040

C103 046
C103 035
C103 046
C103 036
C103 053
C103 060
C103 044
C103 054
C103 073
C103 052
C103 045
C103 061

C104 035
C104 038
C104 039
C104 035
C104 035
C104 054
C104 053
C104 046
C104 052
C104 043
C104 035
C104 056

C105 016F
C105 020F
C105 050
C105 035
C105 040
C105 050
C105 050
C105 040
C105 041
C105 053
C105 049
C105 043

C106 049
C106 052
C106 055
C106 053
C106 064
C106 060
C106 054
C106 057
C106 064
C106 056
C106 055
C106 054

0246
0293
FAIL
0255
0291
FAIL
RLA
0300
UMC
0298
RLA
RLA
0296
FAIL
ABSENT
0253
FAIL
FAIL
0277
FAIL
RPR
FAIL
FAIL
0270
0236
0306
0342
0272
FAIL
0326
0309
0282
0289

0001081821
0001081822
0001081823
0001081824
0001081825
0001081826
0001081827
0001081828
0001081829
0001081830
0001081831
0001081832
0001081833
0001081834
0001081835
0001081836
0001081837
0001081838
0001081839
0001081840
0001081841
0001081842
0001081843
0001081844
0001081845
0001081846
0001081847
0001081848
0001081849
0001081850
0001081851
0001081852
0001081853

10-GP-717
10-GP-89
10-GP-671
10-GP-706
10-GP-90
10-GP-36
10-GP-718
10-GP-30
10-GP-26
10-GP-32
10-GP-723
10-GP-685
10-GP-690
10-GP-25
10-GP-56
10-GP-60
10-GP-102
10-GP-722
10-GP-643
10-GP-646
10-GP-57
10-GP-87
10-GP-113
10-GP-108
10-GP-49
10-GP-48
10-GP-693
10-GP-109
10-GP-120
10-GP-719
10-GP-708
10-GP-659
10-GP-650

NEELESH DUBEY
SOMNATH
HITESH GUPTA
UMESH GOSWAMI
RAHUL SAINI
ASHWANI KUMAR
VIKASH SINGH
RAMESH KUMAR
MAHESH KUMAR
HARDEEP SINGH
NAVNEET SINGH
PANKAJ GAUTAM
SAHIL BABBAR
SUSHIL KUMAR
AJIT KUMAR
PANKAJ KUMAR
KULDEEP SHARMA
SAHIL BHAGAT
RAHUL
SUMIT ARORA
BALRAM
GAURAV KUMAR
AMRIT PAL SINGH
ARUN SHARMA
SHASHI KUMAR
RAJ KUMAR
PIYUSH JOSHI
KULDEEP SHARMA
DEEPAK
ANIL KUMAR
AMIT KUMAR
PANKAJ THAKUR
ANKIT GUPTA

RANJEET DUBEY
C101 040
RAM KARAN
C101 041
KAMAL KANT GUPTA
C101 046
RAMESH CHANDER GOSWAMI C101 051
GYAN CHAND
C101 037
KRISHAN LAL
C101 038
GHANSHYAM SINGH
C101 039
KAMLESH KUMAR
C101 049
KAMLESH KUMAR
C101 049
BALBIR SINGH
C101 045
ARVIND SINGH
C101 044
ASHOK GAUTAM
C101 043
RANDHIR BABBAR
C101 038
DEVJEET
C101 033F
HARI LAL
C101 035
RAMA SHANKAR
C101 043
GEETA RAM
C101 029F
SAHDEV BHAGAT
C101 040
SHAM LAL
C101 055
ASHOK KUMAR ARORA
C101 039
RACHNA RAM
C101 038
JAGPAL
C101 046
TEJINDER SINGH
C101 035
KHEM RAJ
C101 040
SUGAN CHAND
C101 042
BINDRA PARASAD
C101 046
DEEP CHANDRA JOSHI
C101 035
SANJAY KUMAR
C101 035
RAMSHARAN
C101 026F
JOGIA RAM
C101 035
SHIV RATAN SINGH
C101 035
MAHEEP SINGH THAKUR
C101 050
RAJIV GUPTA
C101 049

C102 043
C102 044
C102 038
C102 023F
C102 040
C102 026F
C102 024F
C102 042
C102 057
C102 018F
C102 052
C102 012F
C102 022F
C102 035
C102 040
C102 035
C102 011F
C102 041
C102 028F
C102 024F
C102 071
C102 010F
C102 010F
C102 046
C102 054
C102 054
C102 052
C102 044
C102 034F
C102 023F
C102 016F
C102 038
C102 028F

C103 035
C103 056
C103 054
C103 050
C103 040
C103 035
C103 041
C103 041
C103 055
C103 041
C103 047
C103 041
C103 041
C103 033F
C103 043
C103 048
C103 019F
C103 042
C103 056
C103 038
C103 037
C103 050
C103 ABSF
C103 040
C103 036
C103 055
C103 036
C103 036
C103 035
C103 035
C103 044
C103 050
C103 039

C104 061
C104 035
C104 041
C104 045
C104 037
C104 049
C104 039
C104 061
C104 048
C104 049
C104 035
C104 035
C104 035
C104 036
C104 041
C104 059
C104 046
C104 035
C104 053
C104 042
C104 038
C104 047
C104 039
C104 035
C104 056
C104 048
C104 030F
C104 037
C104 028F
C104 044
C104 046
C104 035
C104 054

C105 052
C105 039
C105 070
C105 054
C105 026F
C105 039
C105 046
C105 058
C105 058
C105 057
C105 022F
C105 031F
C105 016F
C105 038
C105 046
C105 066
C105 009F
C105 043
C105 057
C105 051
C105 042
C105 035
C105 041
C105 035
C105 043
C105 050
C105 019F
C105 047
C105 016F
C105 029F
C105 036
C105 062
C105 054

C106 063
C106 053
C106 055
C106 079
C106 053
C106 049
C106 057
C106 057
C106 ABSF
C106 065
C106 060
C106 051
C106 053
C106 051
C106 052
C106 066
C106 051
C106 055
C106 056
C106 054
C106 047
C106 065
C106 046
C106 053
C106 053
C106 061
C106 057
C106 053
C106 ABSF
C106 057
C106 060
C106 059
C106 074

0294
0268
0304
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0308
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0257
0317
FAIL
0256
FAIL
FAIL
0273
FAIL
FAIL
0249
0284
0314
FAIL
0252
FAIL
FAIL
FAIL
0294
FAIL

0001081854
0001081855
0001081856
0001081857
0001081858
0001081859
0001081860
0001081861
0001081862
0001081863
0001081864
0001081865
0001081866
0001081867
0001081868
0001081869
0001081870
0001081871
0001081872
0001081873
0001081874
0001081875
0001081876
0001081877
0001081878
0001081879
0001081880
0001081881
0001081882
0001081883
0001081884
0001081885
0001081886

10-GP-687
10-GP-658
10-GP-96
10-GP-44
10-GP-727
10-GP-748
10-GP-756
10-GP-146
10-GP-139
10-GP-132
10-GP-153
10-GP-169
10-GP-979
10-GP-715
10-GP-43
10-GP-86
10-GP-42
10-GP-698
10-GP-55
10-GP-652
10-GP-52
10-GP-67
10-GP-669
10-GP-91
10-GP-142
10-GP-150
10-GP-12
10-GP-112
10-GP-82
10-GP-114
09-GP-95
09-GP-832
10-GP-516

HARISH KUMAR
DEEPAK VERMA
PARDEEP KUMAR
ISBINDER
PREETI
JAGMEET KAUR
ANU JAIN
HARPREET KAUR
POOJA LATWAL
SUMAN RANI
RAJNI SAINI
RAKHI CHAUHAN
GULSHAN KUMAR
SAHIL BHATT
LAKHVINDER SINGH
ASHOK KUMAR
MANISH KUMAR SINGH
HIMANSHU BANIYANA
SANJAY
SOMDUTT
HARPREET SINGH
SHIV RAM
SUMIT SINGH
VIDYASAGAR
DIPIKA
SWATI
MOHAN LAL
PARVEEN KUMAR
KULDEEP SINGH
AMARJEET
ARUL KUMAR
JATIL
ASHISH MALIK

UMED SINGH
RAJINDER VERMA
PRITAM SINGH
CHAND LAL
RAM SHUKAL
MOHAN SINGH
DHANRAJ JAIN
DHAYAN SINGH
KHEEM SINGH
BALBIR KUMAR
SURINDER SAINI
RAJPAL SINGH
HARI CHAND
RAJENDER BHATT
MANJIT SINGH
SHAYAM LAL
RAVINDRA PRATAP SINGH
SAHAB SINGH
RAM KARAN
RAGHUBIR SINGH
GURMEET SINGH
DALEL SINGH
MOHINDER SINGH
VISHNU PRASAD GOSWAMI
SURENDER PAL
BEER SINGH
SATPAL
PRITAM SINGH
ASHOK KUMAR
SHYAMLAL
SATISH KUMAR
BHIM SAIN
SATBIR SINGH MALIK

C101 035
C101 035
C101 040
C101 035
C101 035
C101 059
C101 056
C101 047
C101 035
C101 043
C101 036
C101 041
C101 036
C101 050
C101 040
C101 035
C101 035
C101 039
C101 035
C101 040
C101 035
C101 035
C101 039
C101 035
C101 053
C101 039
C101 035
C101 045
C101 042
C101 037

C102 042
C102 046
C102 068
C102 054
C102 047
C102 049
C102 035
C102 028F
C102 027F
C102 009F
C102 042
C102 044
C102 044
C102 035
C102 042
C102 ABSF
C102 053
C102 035
C102 053
C102 058
C102 012F
C102 044
C102 023F
C102 021F
C102 043
C102 035
C102 023F
C102 042
C102 043
C102 035

C103 035
C103 041
C103 035
C103 004F
C103 045
C103 053
C103 035
C103 046
C103 019F
C103 034F
C103 042
C103 035
C103 035
C103 046
C103 039
C103 044
C103 035
C103 041
C103 039
C103 035
C103 040
C103 035
C103 046
C103 045
C103 046
C103 052
C103 035
C103 037
C103 052
C103 047

C101 047
C101 035

C102 037 C103 035


C102 032F C103 042

C104 030F
C104 035
C104 061
C104 036
C104 038
C104 053
C104 039
C104 035
C104 035
C104 043
C104 035
C104 038
C104 035
C104 048
C104 042
C104 054
C104 035
C104 035
C104 046
C104 049
C104 036
C104 042
C104 030F
C104 036
C104 038
C104 039
C104 037
C104 058
C104 043
C104 035

C105 039
C105 042
C105 035
C105 008F
C105 035
C105 056
C105 074
C105 062
C105 053
C105 035
C105 036
C105 043
C105 043
C105 023F
C105 044
C105 048
C105 052
C105 037
C105 036
C105 046
C105 035
C105 035
C105 035
C105 046
C105 027F
C105 039
C105 016F
C105 038
C105 039
C105 043

C106 056
C106 051
C106 043FT
C106 045FT
C106 049
C106 068
C106 056
C106 059
C106 054
C106 051
C106 062
C106 056
C106 054
C106 057
C106 051
C106 052
C106 061
C106 059
C106 056
C106 047
C106 051
C106 053
C106 053
C106 061
C106 054
C106 058
C106 054
C106 053
C106 060
C106 050

C104 040
C104 036

C105 025F C106 056


C105 ABSF C106 055

FAIL
0250
FAIL
FAIL
0249
0338
0295
FAIL
FAIL
FAIL
0253
0257
0247
FAIL
0258
FAIL
0271
0246
0265
0275
FAIL
0244
FAIL
FAIL
FAIL
0262
FAIL
0273
0279
0247
ABSENT
FAIL
FAIL

0001081887
0001081888
0001081889
0001081890
0001081891
0001081892
0001081893
0001081894
0001081895
0001081896
0001081897
0001081898
0001081899
0001081901
0001081902
0001081903
0001081904
0001081905
0001081906
0001081907
0001081908
0001081909
0001081910
0001081911
0001081912
0001081913
0001081914
0001081915
0001081916
0001081917
0001081918
0001081919
0001081920

10-GP-104
09-GP-538
10-GP-654
09-GP-24
09-GP-93
09-GP-27
09-GP-613
09-GP-803
09-GP-662
09-GP-657
09-GP-640
09-GP-585
09-GP-656
10-GGP-43
10-GGP-41
10-GGP-32
10-GGP-24
10-GGP-16
10-GGP-15
10-GGP-9
10-GGP-58
10-GGP-57
10-GGP-55
10-GGP-53
10-GGP-50
10-GGP-49
10-GGP-48
10-GGP-201
10-GGP-45
10-GGP-205
10-GGP-59
10-GGP-60
10-GGP-61

PARWINDER SINGH
PREETI SHARMA
RAMAN KAUSHIK
MANISH SHARMA
NAVAL KISHORE
VIROCHAN KUMAR
RAJNEESH KUMAR
VICKY BHATTACHARYA
SAGAR TANDALE
SACHIN KUMAR
VARUN BHATNAGAR
HARISH YADAV
CHETAN SINGH
INDU BALA
NURESHA
NARJEET KAUR
NITU SINGH
PARVEEN KUMARI
SUSHMA GROVER
AAKRITI KATYAL
RINKU
NEHA SAGAR
POOJA
BHAVNA BIHAL
NEERU
NISHA DEVI
DEEPIKA BHARTI
SUMIT SAINI
SUNITA
SWATI SINGH
RISHA
KAMALJEET KAUR
BHARTI

GURMEET SINGH
JAGDISH SHARMA
RAGHBIR SHARMA
PURSHOTAM CHAND
MAKHAN LAL
PARHLAD PRASAD SINGH
RAMESH KUMAR
AJAY BHATTACHARYA
SUDHANKAR TANDALE
PURAN CHAND
ARUN KUMAR BHATNAGAR
ASHOK KUMAR
RAJA RAM SINGH
MAHESH KUMAR VERMA
JALALUDEEN
ROSHAN LAL
SUKHDEV SINGH
LAJJA RAM
SURESH GROVER
SUNIL KATYAL
DINESH YADAV
MANOHAR LAL
BHAGAT RAM
DAVINDER KUMAR
SATYAVIR SINGH
DURYODHAN SINGH
RAM KUMAR
NARESH SAINI
SAMUNDER SINGH
RAJENDRA SINGH
RAM KARAN
RAJ KUMAR
PARMANAND SHARMA

C101 041
C101 060
C101 035
C101 052
C101 056

C102 038
C102 036
C102 035
C102 035
C102 044

C103 038
C103 056
C103 048
C103 039
C103 039

C104 037
C104 045
C104 050
C104 039
C104 042

C105 029F
C105 080
C105 053
C105 039
C105 032F

C106 049
C106 058
C106 055
C106 055
C106 053

C101 038
C101 036
C101 035
C101 041
C101 044
C101 035
C101 039
C101 ABSF
C101 041
C101 050
C101 044
C101 044
C101 046
C101 053
C101 038
C101 044
C101 057
C101 057

C102 035
C102 042
C102 035
C102 043
C102 035
C102 050
C102 035
C102 035
C102 041
C102 052
C102 010F
C102 030F
C102 035
C102 040
C102 047
C102 039
C102 062
C102 010F

C103 047
C103 058
C103 048
C103 039
C103 036
C103 046
C103 038
C103 037
C103 035
C103 070
C103 035
C103 048
C103 046
C103 063
C103 036
C103 043
C103 050
C103 037

C104 047
C104 035
C104 035
C104 038
C104 038
C104 036
C104 035
C104 038
C104 042
C104 046
C104 038
C104 046
C104 040
C104 059
C104 044
C104 051
C104 055
C104 050

C105 038
C105 038
C105 043
C105 044
C105 051
C105 039
C105 043
C105 051
C105 039
C105 054
C105 040
C105 041
C105 041
C105 039
C105 032F
C105 043
C105 057
C105 038

C106 054
C106 058
C106 057
C106 050
C106 052
C106 049
C106 055
C106 053
C106 050
C106 052
C106 051
C106 054
C106 050
C106 059
C106 052
C106 053
C106 065
C106 060

C101 067
C101 038
C101 042
C101 052
C101 043
C101 066
C101 048
C101 057

C102 086
C102 023F
C102 040
C102 027F
C102 062
C102 026F
C102 035
C102 036

C103 048
C103 031F
C103 044
C103 045
C103 064
C103 039
C103 047
C103 037

C104 052
C104 040
C104 052
C104 050
C104 054
C104 057
C104 050
C104 046

C105 048
C105 035
C105 031F
C105 049
C105 072
C105 046
C105 039
C105 055

C106 058
C106 055
C106 047
C106 069
C106 071
C106 049
C106 054
C106 049

FAIL
0335
0276
0259
FAIL
P-R-S
0259
0267
0253
0255
0256
0255
0245
FAIL
0248
0324
FAIL
FAIL
0258
0313
FAIL
0273
0346
FAIL
P-R-S
0359
FAIL
FAIL
FAIL
0366
FAIL
0273
0280

0001081921
0001081922
0001081923
0001081924
0001081925
0001081926
0001081927
0001081928
0001081929
0001081930
0001081931
0001081932
0001081933
0001081934
0001081935
0001081936
0001081937
0001081938
0001081939
0001081940
0001081941
0001081942
0001081943
0001081944
0001081945
0001081946
0001081947
0001081948
0001081949
0001082001
0001082002
0001082003
0001082004

10-GGP-62
10-GGP-63
10-GGP-64
10-GGP-66
10-GGP-67
10-GGP-68
10-GGP-212
10-GGP-213
10-GGP-214
10-GGP-69
10-GGP-70
10-GGP-379
10-GGP-71
10-GGP-72
10-GGP-224
10-GGP-75
10-GGP-237
10-GGP-81
10-GGP-239
10-GGP-78
10-GGP-79
10-GGP-80
10-GGP-242
10-GGP-234
10-GGP-250
10-GGP-216
09-GGP-238
09-GGP-40
09-GGP-31
10-GB-20
10-GB-24
10-GB-17
10-GB-18

RAKHI
SUNITA
NEHA SAINI
HEMA RAWAT
NEHA SHARMA
RENU DEVI
PREETI SINGH MEENA
MANSI SOOD
NIRMLA DEVI
SHOBHA KUMARI
SONI KUMARI
NEHA SAINI
PROMILA
ANKIT SHARMA
RITA KUMARI
REKHA RANI
RESHMA BEHURIA
SONIA
HARSHA SHARMA
HARPREET KAUR
VANEETA SHARMA
RITU SINGH
SWATI SAINI
DEEPIKA
PALLAVI SINHA
NEETU SINGH
RITU
RITU
RANO
HUKAMCHAND
RAHUL KUMAR
ANKUSH KUMAR
RAHUL RANA

CHANDER BALI PRASAD


TEK BAHADUR
RAM SINGH
ANAND SINGH RAWAT
HARI MAHESH
SURESH KUMAR
SHER SINGH MEENA
UDESH KUMAR SOOD
PREM SINGH
NAGENDER RAM
NAGENDER RAM
HARPAL SINGH
SHRI BHAGWAN
SURESH KUMAR SHARMA
RAVENDRA PAL SINGH
DAYANAND SINGH
RAMESH CHANDRA BEHURIA
TIKKA RAM
AJAY SHARMA
GURDARSHAN SINGH
LALIT KUMAR
SUKHDEV SINGH
ANIL SAINI
DHARMANAND
SUNIL DUTT SINHA
AMARJEET SINGH
MUKESH KUMAR
DALBIR SINGH RAWAT
RAGHUNATH
SHIV KUMAR
PRAKASH KUMAR
SATISH KUMAR
KULDEEP

C101 054
C101 045
C101 038
C101 040
C101 038
C101 048
C101 051
C101 047
C101 043
C101 055
C101 038
C101 040
C101 052
C101 071
C101 041
C101 035
C101 047
C101 039
C101 049
C101 040
C101 053
C101 040

C102 022F
C102 039
C102 043
C102 056
C102 035
C102 035
C102 035
C102 018F
C102 013F
C102 058
C102 048
C102 049
C102 041
C102 065
C102 023F
C102 008F
C102 014F
C102 022F
C102 052
C102 035
C102 014F
C102 007F

C103 042
C103 035
C103 038
C103 035
C103 058
C103 035
C103 064
C103 037
C103 046
C103 049
C103 043
C103 046
C103 042
C103 051
C103 037
C103 038
C103 040
C103 036
C103 035
C103 038
C103 041
C103 035

C104 057
C104 050
C104 041
C104 042
C104 060
C104 040
C104 045
C104 039
C104 061
C104 051
C104 055
C104 046
C104 045
C104 063
C104 049
C104 039
C104 ABSF
C104 046
C104 042
C104 046
C104 042
C104 043

C105 045
C105 047
C105 029F
C105 042
C105 060
C105 037
C105 058
C105 035
C105 039
C105 042
C105 042
C105 039
C105 037
C105 048
C105 047
C105 031F
C105 020F
C105 048
C105 043
C105 035
C105 042
C105 022F

C106 047
C106 048
C106 054
C106 054
C106 051
C106 054
C106 060
C106 061
C106 055
C106 050
C106 051
C106 046
C106 051
C106 076
C106 057
C106 059
C106 055
C106 059
C106 054
C106 051
C106 054
C106 053

C101 038
C101 035
C101 049
C101 051
C101 046

C102 058
C102 035
C102 069
C102 007F
C102 056

C103 020F
C103 042
C103 049
C103 035
C103 041

C104 ABSF
C104 051
C104 040
C104 035
C104 043

C105 026F
C105 035
C105 038
C105 050
C105 032F

C106 053
C106 053
C106 055
C106 068
C106 056

C101 035
C101 032F
C101 043
C101 026F

C102 033F
C102 045
C102 031F
C102 035

C103 041
C103 036
C103 045
C103 064

C104 042
C104 035
C104 039
C104 048

C105 052
C105 038
C105 039
C105 049

C106 068
C106 052
C106 049
C106 052

FAIL
0264
FAIL
0269
0302
0249
0313
FAIL
FAIL
0305
0277
0266
0268
0374
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0275
0245
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0251
0300
FAIL
FAIL
P-R-S
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL

0001082005
0001082006
0001082007
0001082008
0001082009
0001082010
0001082011
0001082012
0001082013
0001082014
0001082015
0001082016
0001082017
0001082018
0001082019
0001082101
0001082102
0001082103
0001082104
0001082105
0001082106
0001082107
0001082108
0001082109
0001082110
0001082111
0001082112
0001082113
0001082114
0001082115
0001082116
0001082117
0001082118

10-GB-40
10-GB-53
10-GB-50
10-GB-48
10-GB-68
10-GB-59
10-GB-27
10-GB-10
10-GB-231
10-GB-8
10-GB-255
10-GB-4
09-GB-41
09-GB-622
09-GB-44
10-AP-1351
10-AP-1201
10-AP-693
10-AP-558
10-AP-417
10-AP-1146
10-AP-1133
10-AP-1130
10-AP-393
10-AP-399
10-AP-1191
10-AP-1188
10-AP-625
10-AP-486
10-AP-569
10-AP-485
10-AP-541
10-AP-495

POOJA RANI
DEEPAKSHI
SONAM SHARMA
SUMAN RANI
PRIYA CHAUHAN
POONAM
VIJAY SHARMA
SATISH
RAVINDER KUMAR
KRISHAN
PARVINDER SINGH
VIJESH KUMAR
PARVEEN KAUR
SHUBHAM GUPTA
PINKY RANI
HEENA SETH
PARNEET THAKRAL
TEENA RANI
PARVESH KUMAR
SADDAM HUSSAIN
MANIK VIJ
ADITYA KUMAR
AKSHAY JUNEJA
ANKIT MALIK
PUNIT KUMAR
JYOTI
POOJA KUMARI
NEELAM
AMIT KUAMR
RAHUL PAHWA
ASHOK KUMAR
KAMAL GOSWAMI
NAVEEN

MAHAVEER SINGH
BHIM SINGH
SUBBHASH CHAND SHARMA
SARWAN SINGH
SU KUMAR
SUSHIL KUMAR
SHEKHAR CHAND
DHARAM PAL
ANIL KUMAR
MAHI PAL
MANMOHAN SINGH
TARSEM LAL
NIRMAL SINGH
RAKESH GUPTA
MADAN LAL
HARJINDER SINGH
SURINDER THAKRAL
RAMESH KUMAR
SATPAL
KUTBUDEEN HUSSAIN
NALIN VIJ
CHHANGA LAL
BALDEV JUNEJA
KARAMBIR SINGH
MOHAN SINGH
JAGBIR SINGH
AJAY KUMAR
VIKRAM
JAGAT SINGH
PREM KUMAR PAHWA
RAM PARKASH
MADAN
NARAYAN DASS

C101 051
C101 049
C101 044
C101 040
C101 068
C101 041
C101 068
C101 039
C101 036
C101 035
C101 039
C101 049
C101 064
C101 059
C101 060

C102 047
C102 059
C102 023F
C102 035
C102 013F
C102 039
C102 022F
C102 045
C102 040
C102 032F
C102 035
C102 015F
C102 041
C102 006F
C102 022F

C103 042
C103 045
C103 042
C103 039
C103 035
C103 038
C103 039
C103 012F
C103 021F
C103 046
C103 031F
C103 035
C103 050
C103 052
C103 054

C104 035
C104 044
C104 035
C104 035
C104 035
C104 039
C104 035
C104 045
C104 035
C104 042
C104 035
C104 040
C104 062
C104 031F
C104 078

C105 035
C105 054
C105 040
C105 040
C105 035
C105 041
C105 040
C105 044
C105 026F
C105 045
C105 042
C105 046
C105 069
C105 057
C105 044

C106 065
C106 054
C106 065
C106 066
C106 057
C106 050
C106 050
C106 059
C106 048
C106 055
C106 051
C106 063
C106 060
C106 072
C106 065

C101 067
C101 053
C101 057
C101 044
C101 046
C101 047
C101 055
C101 066
C101 035
C101 054
C101 047
C101 060
C101 035
C101 046
C101 039
C101 059
C101 041

C102 009F
C102 011F
C102 039
C102 064
C102 038
C102 033F
C102 056
C102 063
C102 007F
C102 054
C102 052
C102 053
C102 006F
C102 042
C102 043
C102 044
C102 060

C103 038
C103 057
C103 059
C103 035
C103 058
C103 052
C103 049
C103 047
C103 022F
C103 035
C103 035
C103 047
C103 045
C103 045
C103 035
C103 064
C103 049

C104 062
C104 045
C104 045
C104 037
C104 045
C104 060
C104 059
C104 035
C104 036
C104 069
C104 064
C104 059
C104 037
C104 039
C104 040
C104 050
C104 046

C105 056
C105 054
C115 044
C115 RLA
C105 045
C105 041
C105 048
C115 062
C105 040
C105 059
C105 053
C105 042
C105 039
C115 039
C105 030F
C105 050
C105 022F

C106 062
C106 055
C116 040
C116 035
C106 052
C106 064
C106 064
C116 049
C106 068
C106 064
C106 060
C106 056
C106 047
C116 016F
C106 053
C106 048
C106 045

0275
0305
FAIL
0255
FAIL
0248
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0346
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0284
RLA
0284
FAIL
0331
0322
FAIL
0335
0311
0317
FAIL
FAIL
FAIL
0315
FAIL

0001082119
0001082120
0001082121
0001082122
0001082123
0001082124
0001082125
0001082126
0001082127
0001082128
0001082129
0001082130
0001082131
0001082132
0001082133
0001082134
0001082135
0001082136
0001082137
0001082138
0001082139
0001082140
0001082141
0001082142
0001082143
0001082144
0001082145
0001082146
0001082147
0001082148
0001082149
0001082150
0001082151

10-AP-494
10-AP-467
10-AP-460
10-AP-433
10-AP-531
10-AP-545
10-AP-462
10-AP-434
10-AP-510
10-AP-424
10-AP-473
10-AP-464
10-AP-538
10-AP-446
10-AP-502
10-AP-1147
10-AP-524
10-AP-481
10-AP-519
10-AP-520
10-AP-507
10-AP-471
10-AP-415
10-AP-401
10-AP-657
10-AP-676
10-AP-656
10-AP-671
10-AP-613
10-AP-612
10-AP-682
10-AP-677
10-AP-689

NISHANT
TARUN SHARMA
NIRANJAN
AJIT KUMAR
RAMAN
PARMOD
RAVI
NEERAJ KUMAR
SANDEEP KUMAR
SAURABH
PARVEEN KUMAR
ANKUSH KUMAR
PRADEEP
SANDEEP KUMAR
MANJEET
MANMOHAN
ROHIT MALIK
NEERAJ
PRAVESH KUMAR
PARDEEP
AMIT
PARDEEP
BHAWAR SINGH
RAVI
HARPINDER KAUR
ANJALI SHARMA
MANINDER KOUR
GURPREET
PRIYANKA
NISHA BAJAJ
SANDHYA TIWARI
RAKHI
SADHANA

SOM PARKASH
NEERAJ KANT
DHARMVIR SINGH
RAMESHWAR SINGH
VINOD KUMAR
DALEL SINGH
ANAND KUMAR
BALBIR ROHILLA
DHARMAPAL SINGHLA
KRISHAN CHAND
RAMNIWAS
RAMESHWAR DASS
SURESH
VIRENDER KUMAR
RAMESH
RAJ KUMAR
SURENDER
SUBHASH
SUBHASH CHANDER
JOGINDEER SINGH RANA
RAMNIWAS
KAWAL SINGH
RAM CHANDER
VIRENDER KUMAR
KULWANT SINGH
ARVIND SHARMA
GURNAAM SINGH
MAHINDER SINGH
BALVINDER SONDHI
VIJAY BAJAJ
DROGA TIWARI
SHIRI PAL
SATYANARAYANA

C101 035
C101 036
C101 044
C101 042
C101 058
C101 035
C101 047
C101 048
C101 041
C101 041
C101 040
C101 035
C101 045
C101 053
C101 040
C101 052
C101 056
C101 043
C101 054
C101 057
C101 040
C101 035
C101 035
C101 053
C101 052
C101 038
C101 056
C101 040
C101 053
C101 040
C101 041
C101 050
C101 045

C102 038
C102 047
C102 047
C102 049
C102 060
C102 037
C102 064
C102 052
C102 065
C102 035
C102 046
C102 045
C102 049
C102 036
C102 049
C102 047
C102 035
C102 016F
C102 013F
C102 ABSF
C102 041
C102 065
C102 042
C102 048
C102 043
C102 017F
C102 028F
C102 023F
C102 040
C102 035
C102 007F
C102 012F
C102 053

C103 045
C103 040
C103 049
C103 048
C103 075
C103 052
C103 046
C103 035
C103 035
C103 017F
C103 053
C103 037
C103 054
C103 042
C103 053
C103 064
C103 037
C103 038
C103 017F
C103 051
C103 051
C103 036
C103 040
C103 019F
C103 037
C103 044
C103 050
C103 036
C103 038
C103 040
C103 013F
C103 044
C103 021F

C104 046
C104 035
C104 047
C104 051
C104 063
C104 011F
C104 056
C104 035
C104 020F
C104 050
C104 048
C104 048
C104 038
C104 044
C104 043
C104 037
C104 042
C104 040
C104 035
C104 035
C104 012F
C104 039
C104 039
C104 035
C104 051
C104 044
C104 048
C104 045
C104 070
C104 047
C104 046
C104 064
C104 043

C105 035
C105 021F
C105 039
C105 045
C105 052
C105 035
C115 040
C105 040
C105 037
C105 042
C105 040
C105 039
C105 043
C115 035
C105 039
C115 035
C105 024F
C105 041
C115 043
C105 031F
C105 031F
C105 026F
C105 018F
C115 035
C105 052
C105 035
C105 062
C105 041
C105 057
C105 043
C105 035
C105 041
C105 035

C106 062
C106 057
C106 051
C106 061
C106 065
C106 044
C116 055
C106 062
C106 046
C106 055
C106 044
C106 049
C106 052
C116 042
C106 048
C116 043
C106 051
C106 057
C116 037
C106 046
C106 052
C106 054
C106 063
C116 039
C106 050
C106 052
C106 060
C106 059
C106 065
C106 061
C106 062
C106 057
C106 051

0261
FAIL
0277
0296
0373
FAIL
0308
0272
FAIL
FAIL
0271
0253
0281
0252
0272
0278
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0285
FAIL
FAIL
FAIL
0323
0266
FAIL
FAIL
FAIL

0001082152
0001082153
0001082154
0001082155
0001082156
0001082157
0001082158
0001082159
0001082160
0001082161
0001082162
0001082163
0001082164
0001082165
0001082166
0001082167
0001082168
0001082169
0001082170
0001082171
0001082172
0001082173
0001082174
0001082175
0001082176
0001082177
0001082178
0001082179
0001082180
0001082182
0001082183
0001082184
0001082185

10-AP-513
10-AP-1151
10-AP-1205
10-AP-521
10-AP-546
10-AP-1372
10-AP-1248
10-AP-960
10-AP-963
10-AP-959
10-AP-1252
10-AP-958
10-AP-957
10-AP-975
10-AP-961
10-AP-978
10-AP-981
10-AP-983
10-AP-982
10-AP-1378
10-AP-1184
10-AP-1176
10-AP-1349
10-AP-620
10-AP-1350
10-AP-377
10-AP-969
09-AP-15
09-AP-60
09-AP-171
09-AP-1074
09-AP-108
09-AP-94

SATISH KUMAR
SHIVAM
SEEMA
GOURAV BHATIA
KULDEEP
GOURAV GARG
RAHUL GUPTA
SANDEEP KUMAR
SONU
DEEPAK
VIMAL SHARMA
HARVINDER
MANOJ KUMAR
ANKIT
MONU DHIMAN
SONIA
RENU
KIRAN RANI
KAMLA DEVI
BHAWNA PUNANI
NEHA KHURANA
ABHILASHA GHAI
POOJA SHRIVASTAV
JAGRITI
MEETU WADHWA
DIYANSH
AMIT
LALIT KUMAR
KAPIL
PANKAJ SHARMA
PARVEEN KUMAR
DHEERJ KUMAR
GANSHYAM

RAMNIWAS
SURESH KUMAR
DALBIR SINGH
TILAK RAJ BHATIA
CHATTAR SINGH
RAMNIWAS GARG
RAM DAYAL GUPTA
MANGE RAM
RANDHIR SINGH
TILAK RAJ
SATBIR SINGH
RAJPAL SINGH
OMPAL
SATISH
DHARAM PAL
RAM KAWAR
RAM KUMAR
SAJJAN KUMAR
NATHU PARSAD
BHIMSAIN PUNANI
BHEEM SEN KHURANA
NARESH GHAI
GOURI SHANKAR
BASANT KUMAR JHA
SHARWAN WADHWA
PREM PARKASH
DEV KISHAN
ROHTAS
RAMNIWASH
BHAGWAT DAYAL
RAGHBIR SINGH
CHOTE LAL
PREM CHAND

C101 050
C101 053
C101 065
C101 054
C101 041
C101 035
C101 039
C101 035
C101 035
C101 035
C101 042
C101 058
C101 038
C101 038
C101 035
C101 042
C101 042
C101 035
C101 059

C102 013F
C102 012F
C102 057
C102 037
C102 064
C102 041
C102 064
C102 042
C102 042
C102 052
C102 050
C102 052
C102 041
C102 035
C102 057
C102 062
C102 042
C102 043
C102 047

C103 038
C103 050
C103 035
C103 062
C103 014F
C103 047
C103 051
C103 017F
C103 035
C103 020F
C103 059
C103 035
C103 016F
C103 044
C103 022F
C103 036
C103 025F
C103 ABSF
C103 035

C104 035
C104 058
C104 058
C104 012F
C104 010F
C104 015F
C104 044
C104 013F
C104 041
C104 041
C104 041
C104 041
C104 ABSF
C104 035
C104 049
C104 035
C104 045
C104 010F
C104 043

C105 035
C105 022F
C105 064
C105 ABSF
C105 016F
C105 007F
C105 018F
C105 011F
C105 026F
C105 025F
C105 041
C105 006F
C105 009F
C105 038
C105 038
C105 039
C105 015F
C105 ABSF
C105 016F

C106 050
C106 055
C106 058
C106 060
C106 045
C106 048
C106 061
C106 058
C106 047
C106 055
C106 054
C106 051
C106 051
C106 051
C106 056
C106 058
C106 047
C106 ABSF
C106 057

C101 050
C101 062
C101 036
C101 042

C102 079
C102 025F
C102 006F
C102 011F

C103 064
C103 039
C103 014F
C103 038

C104 042
C104 057
C104 013F
C104 035

C115 058
C115 044
C105 029F
C105 020F

C116 061
C116 035
C106 055
C106 050

C101 041
C101 045
C101 RLA
C101 RLA
C101 035
C101 058
C101 041

C102 032F
C102 086
C102 043
C102 RLA
C102 031F
C102 021F
C102 062

C103 042
C103 041
C103 028
C103 RLA
C103 045
C103 041
C103 041

C104 041
C104 035
C104 044
C104 RLA
C104 035
C104 040
C104 043

C105 042
C105 ABSF
C105 055
C105 RLA
C105 045
C105 028F
C105 047

C106 051
C106 052
C106 064
C106 RLA
C106 071
C106 069
C106 055

FAIL
FAIL
0337
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0287
FAIL
FAIL
0241
FAIL
0272
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0354
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
ABSENT
FAIL
FAIL
RLA
RLA
FAIL
FAIL
0289

0001082186
0001082187
0001082188
0001082189
0001082190
0001082191
0001082192
0001082193
0001082194
0001082195
0001082196
0001082197
0001082198
0001082199
0001082200
0001082201
0001082202
0001082203
0001082204
0001082205
0001082206
0001082207
0001082208
0001082209
0001082210
0001082211
0001082212
0001082213
0001082214
0001082215
0001082216
0001082217
0001082218

09-AP-145
09-AP-112
10-AP-414
09-AP-321
09-AP-267
09-AP-296
09-AP-262
09-AP-36
09-AP-1079
09-AP-314
09-AP-302
10-AP-1350
10-AP-1378
09-AP-291
09-AP-181
10-IP-949
10-IP-937
10-IP-185
10-IP-219
10-IP-103
10-IP-102
10-IP-98
10-IP-43
10-IP-997
10-IP-213
10-IP-125
10-IP-967
10-IP-146
10-IP-995
10-DA-14
10-DA-550
10-DA-26
10-DA-30

ANKUR TYAGI
JITENDER KUMAR
GOURAV RAHEJA
HEENA
KALPNA RANI
AARTI
JYOTI
ANKIT MALIK
SONIA
SANJANA RANI
KRISHMA
MEETU WADHWA
BHAWNA PUNANI
REETA KUMARI
PAWAN KUMAR
NEHA VIRMANI
SRISHTI ELAWADHI
MAMTA
KANIKA
MONIKA RANI
CHANCHAL RANI
JYOTI
MONA
ANKUR KADYAN
MANDEEP SHEORAN
NEERAJ
SANDEEP MANN
ANAND
JAGPREET SINGH
MAMTA RANI
AMANDEEP KAUR
SANJAY SHARMA
GURVINDER SINGH

SIYANANO
SUBE SINGH
SURINDER KUMAR RAHEJA
RAJKUAMR BAWEJA
SATBIR SINGH
RAM CHANDER
SATBIR SINGH
HARIRAM MALIK
PREM SINGH
LALTA PARSAD SINGH
OM PARKASH
SHARWAN KUMAR WADHWA
BHIM SAIN PUNANI
IQBAL SINGH
INDER JEET
ASHOK VIRMANI
MITTER SAIN ELAWADHI
RAMESH KUMAR
HARI KRISHAN
DALIP KUMAR
RAJESH KUMAR
NARESH KUMAR
DINESH
DALBIR SINGH KOYAN
ANIL SHEORAN
HARBANS LAL
KANWARBHAN MANN
DEV VART
SURJEET SINGH
LAXMI DUTT
HARBANS SINGH
VINOD KUMAR SHARMA
AJAIB SINGH

C101 035
C101 048

C102 060
C102 040

C103 043
C103 039

C104 046
C104 048

C105 025F C106 049


C105 048 C106 072

C101 040
C101 080
C101 049
C101 055
C101 047
C101 054
C101 056

C102 010F
C102 035
C102 007F
C102 024F
C102 066
C102 014F
C102 028F

C103 042
C103 056
C103 043
C103 020F
C103 043
C103 037
C103 054

C104 030F
C104 047
C104 039
C104 039
C104 070
C104 052
C104 043

C105 046
C105 050
C105 042
C105 040
C105 051
C105 024F
C105 052

C106 055
C106 064
C106 049
C106 049
C106 050
C106 073
C106 063

C101 040
C101 047
C101 066
C101 053
C101 057
C101 048
C101 054
C101 045
C101 057
C101 060
C101 047
C101 049
C101 038
C101 051
C101 043
C101 067
C101 039
C101 069

C102 007F
C102 035
C102 007F
C102 069
C102 064
C102 ABSF
C102 051
C102 035
C102 036
C102 049
C102 046
C102 043
C102 068
C102 061
C102 053
C102 074
C102 051
C102 048

C103 037
C103 035
C103 050
C103 028F
C103 050
C103 065
C103 057
C103 061
C103 046
C103 060
C103 045
C103 076
C103 051
C103 055
C103 035
C103 069
C103 045
C103 053

C104 047
C104 041
C104 039
C104 057
C104 044
C104 048
C104 060
C104 052
C104 056
C104 058
C104 055
C104 048
C104 048
C104 050
C104 035
C104 055
C104 037
C104 058

C105 035
C105 045
C105 043
C105 040
C105 050
C105 042
C115 040
C115 040
C105 058
C105 070
C105 021F
C105 042
C105 051
C115 035
C105 021F
C105 043
C105 005F
C105 055

C106 065
C106 062
C106 049
C106 049
C106 064
C106 058
C116 042
C116 035
C106 055
C106 055
C106 058
C106 072
C106 058
C116 046
C106 051
C106 048
C106 049
C106 056

FAIL
0295
ABSENT
FAIL
0332
FAIL
FAIL
0327
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0265
FAIL
FAIL
0329
FAIL
0304
0268
0308
0352
FAIL
0330
0314
0298
FAIL
0356
FAIL
0339
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT

0001082219
0001082220
0001082221
0001082222
0001082223
0001082224
0001082225
0001082226
0001082227
0001082228
0001082229
0001082230
0001082231
0001082232
0001082233
0001082234
0001082235
0001082236
0001082237
0001082238
0001082239
0001082240
0001082241
0001082242
0001082243
0001082244
0001082245
0001082246
0001082247
0001082248
0001082249
0001082250
0001082251

10-DA-560
10-DA-564
10-DA-40
10-DA-572
10-DA-43
10-DA-45
10-DA-29
10-DA-55
10-DA-58
10-DA-59
10-DA-60
10-DA-61
10-DA-82
10-DA-69
10-DA-70
10-DA-71
10-DA-73
10-DA-585
10-DA-77
10-DA-84
10-DA-41
10-DA-66
10-DA-24
10-SDA-46
10-DA-49
10-DA-118
10-IP-1028
10-IP-58
10-IP-161
09-IP-134
10-IP-180
10-IP-143
10-IP-951

GORAVE DOGRA
SURESH KUMAR
ISWAR PRASAD
DEEN DAYAL
BHUPINDER SINGH
SARABJIT SINGH
SACHIN SAINI
GURBAX SINGH
VIKRANT
MOHINDER SINGH
PARDEEP KUMAR
RAMESH KUMAR
RAVINDER SINGH HATHWALAJAGDISH KUMAR
MUKESH SHARMA
SUKHDEV SHARMA
KARN GROVER
RAKESH KUMAR GROVER
MOHIT SHEORAN
GULAB SINGH
AMIT KUMAR
MAHA SINGH
AMIT SHARMA
VINOD SHARMA
MANPREET SINGH
JAGIR SINGH
DINESH SAINI
MUKHTYAR SINGH
GAGAN AHUJA
SURINDER PAL
GOURAV
SUDESH KUMAR
GURMEET SINGH
BALWINDER SINGH
KHUSHDEEP
SITARAM
VIPIN
SHIV CHARAN
AMARJEET SINGH
S MOHAN SINGH
SAGAR
AMRAJEET SINGH
KRISHAN KUMAR
TARSEM SINGH
KAPATAN SINGH
JANGSHER SINGH
ROHIT VERMA
ANOOP KUMAR
GURJINDER SINGH
GURDEEP SINGH
HARWINDER KUMAR
KULDEEP KUMAR
JATIN BHATIA
SANJAY BHATIA
ROHIT
MANGE RAM
SHUBHAM
RAJINDER KUMAR
NARESH
BALKISHAN
PRATEEK SACHDEVA
RAM AVTAR SACHDEVA
SAHIL
JAGDISH NARANG
NITIN NARANG
OM PARKASH NARANG

C101 037

C102 073

C103 ABSF C104 038

C105 042

C106 039

C101 055
C101 040
C101 035
C101 065

C102 013F
C102 044
C102 035
C102 044

C103 045
C103 045
C103 059
C103 050

C104 036
C104 055
C104 050
C104 035

C115 035
C105 026F
C105 044
C105 036

C116 043
C106 059
C106 057
C106 ABSF

C101 057

C102 046

C103 070

C104 051

C105 052

C106 050

ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
FAIL
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
P-R-S
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
P-R-S
ABSENT
ABSENT
ABSENT
ABSENT
FAIL
FAIL
0280
FAIL
P-R-S
0326
CANCEL

0001082252
0001082253
0001082254
0001082255
0001082256
0001082257
0001082258
0001082259
0001082260
0001082261
0001082262
0001082263
0001082264
0001082265
0001082266
0001082267
0001082268
0001082269
0001082270
0001082271
0001082272
0001082273
0001082274
0001082275
0001082276
0001082277
0001082278
0001082279
0001082280
0001082281
0001082282
0001082283
0001082284

10-IP-170
10-IP-162
10-IP-155
10-IP-101
10-IP-175
10-IP-67
10-IP-177
10-IP-176
10-IP-130
10-IP-119
10-IP-76
10-IP-82
10-IP-77
10-IP-85
10-IP-121
10-IP-33
10-IP-122
10-IP-950
10-IP-1004
09-IP-1047
10-IP-1195
10-IP-8
10-IP-60
10-IP-64
10-IP-59
09-IP-905
10-IP-156
10-IP-963
10-IP-69
09-IP-35
09-IP-124
09-IP-21
09-IP-84

PULKIT
BHAWESH AGAL
AMIT LOHRA
AKBARI
LAV GOUTAM
RANJEET
SUNNY
PARVEEN
RAMKESH
PRIYA SHARMA
KIRTI YADAV
ASHU
PRATIBHA
KAMLA
SONAM NANDA
POONAM
PREETI RANI
DEEKSHA BHASKAR
RAJA BATRA
RAHUL CHAUHAN
GOURAV MIGLANI
KAJAL RANI
REGAN KATARIA
PARVESH KUMAR
RAHUL
KAMALDEEP KAUR
DINESH
ARYAVRAT
HITESH
PRIYANKA
KIRTI RANI
MANESH
MONIKA SHARMA

JATINDER NATH
LALIT KUMAR
SUBHASH
MOH MUSLIM
DHARAM PAL
RAM DULARE
HARI KISHAN
ISHWAR
CHAND RAM
ANIL SHARMA
RAM MILAN YADAV
ANAND RAM
PARSHURAM
SHIV LAL
ASHA NANDA
MATA PARSAD
CHARAN SINGH
PAWAN BHASKAR
ASHOK KUMAR BATRA
RAJ CHAUHAN
SHAM LAL MIGLANI
CHAMAN LAL
RAJ KUMAR KATARIA
RAM LOTAN
KRISHAN LAL
JATINDER SINGH SANDHU
ISHWAR SINGH
VIRENDER SEHRAWAT
KESAR DASS
SURAJ BHAN
DINESH KUMAR
BHIM SINGH
SURESH SHARMA

C101 042
C101 059
C101 038
C101 057
C101 039
C101 051
C101 037
C101 035
C101 038
C101 049
C101 048
C101 053
C101 044
C101 044
C101 052
C101 057
C101 045
C101 048
C101 042
C101 059
C101 047

C102 035
C102 080
C102 059
C102 047
C102 016F
C102 049
C102 037
C102 039
C102 017F
C102 021F
C102 056
C102 042
C102 057
C102 070
C102 057
C102 017F
C102 040
C102 041
C102 035
C102 004F
C102 055

C103 035
C103 075
C103 068
C103 057
C103 042
C103 037
C103 064
C103 048
C103 047
C103 039
C103 049
C103 048
C103 058
C103 062
C103 065
C103 039
C103 036
C103 042
C103 043
C103 037
C103 057

C104 040
C104 045
C104 041
C104 054
C104 047
C104 049
C104 053
C104 040
C104 035
C104 043
C104 044
C104 055
C104 043
C104 056
C104 043
C104 061
C104 045
C104 043
C104 043
C104 046
C104 049

C105 032F
C105 035
C105 030F
C105 039
C105 011F
C105 031F
C105 040
C105 037
C105 035
C105 036
C105 047
C105 048
C105 036
C105 041
C105 035
C105 048
C105 044
C105 044
C105 045
C105 ABSF
C105 039

C106 050
C106 062
C106 061
C106 055
C106 054
C106 058
C106 060
C106 054
C106 048
C106 062
C106 059
C106 058
C106 061
C106 062
C106 061
C106 067
C106 061
C106 054
C106 052
C106 057
C106 049

C101 044
C101 064
C101 043
C101 054
C101 053
C101 RLA
C101 039
C101 059
C101 040
C101 038

C102 035
C102 079
C102 039
C102 013F
C102 041
C102 RLA
C102 019F
C102 021F
C102 035
C102 014F

C103 044
C103 076
C103 052
C103 057
C103 059
C103 RLA
C103 043
C103 046
C103 035
C103 062

C104 037
C104 060
C104 048
C104 035
C104 041
C104 RLA
C104 042
C104 049
C104 042
C104 041

C105 043
C105 051
C105 052
C105 060
C105 049
C105 RLA
C105 039
C105 056
C115 038
C105 035

C106 062
C106 056
C106 064
C106 070
C106 051
C106 RLA
C106 052
C106 056
C116 035
C106 056

FAIL
0356
FAIL
0309
FAIL
FAIL
0291
0253
FAIL
FAIL
0303
0304
0299
0335
0313
FAIL
0271
0272
0260
FAIL
0296
ABSENT
0265
0386
0298
FAIL
0294
RLA
FAIL
FAIL
0225
FAIL
ABSENT

0001082285
0001082286
0001082291
0001082301
0001082302
0001082303
0001082304
0001082305
0001082306
0001082307
0001082308
0001082309
0001082310
0001082311
0001082312
0001082313
0001082314
0001082315
0001082316
0001082317
0001082318
0001082319
0001082320
0001082321
0001082322
0001082323
0001082324
0001082325
0001082326
0001082327
0001082328
0001082329
0001082330

09-IP-116
09-IP-177
09-GA-40
10-SP-523
10-SP-804
10-SP-828
10-SP-772
10-SP-445
10-SP-565
10-SP-572
10-SP-709
10-SP-546
09-SP-588
09-SP-433
09-SP-507
09-SP-606
09-SP-441
09-SP-590
09-SP-655
09-SP-653
09-SP-1478
09-SP-498
10-SP-715
10-SP-889
10-SP-733
10-SP-615
10-SP-742
10-SP-610
10-SP-656
10-SP-495
10-SP-722
10-SP-616
10-SP-540

KOMAL
NAVEEN KUMAR
VIKAS CHOUHAN
KRISHAN TAYAL
TAMANNA
NIDHI ARORA
SHEENU JAIN
REKHA DEVI
TEENA
NITIKA THAKUR
AMIT SHARMA
DIVYA
SONIA
NIRMAL
ALAMJEET SINGH
MAHESH KUMR
RITU
AMRAJ
PARBHAT
AMIT
PULKIT SHINGLA
SOHAN SINGH
ANKIT
VIKAS KANSAL
SHAH NAWAJ
NAVEEN WADHWA
ALTAF HUSSAIN
MANOJ BHARDWAJ
VIPIN
RAMAN
SUDAMA
UPENDER KUMAR
SONU KUMAR

GURMUKH SINGH
KRISHAN KUMAR
JANAK SINGH
KAILASH CHAND TAYAL
RAJ BAHADUR
SANJEEV ARORA
DINESH JAIN
DAYANAND
ASHOK KUMAR
SHANTI SWAROOP
SHYAM MOHAN
AATAM PARKASH
RAMDASS YADAV
OMPRAKASH
RAJINDER SINGH
ISHWAR SINGH
HAWA SINGH
JAI SINGH
NARESH
VED PRAKASH
ARUN SHINGLA
DHARMPAL
RISHI PARKASH
C L KANSAL
ALIJAN
RAJENDER KUMAR
ANWAR HUSSAIN
HAWA SINGH BHARDWAJ
AZAD SINGH
ISHWAR SINGH
SUNIL KUMAR
NAGESHWER
DARGOA SINGH

C101 065

C102 022F C103 040

C101 053
C101 049
C101 064
C101 074
C101 053
C101 042
C101 042
C101 043
C101 039
C101 062
C101 055
C101 039
C101 047
C101 039
C101 035
C101 041
C101 039

C102 046
C102 059
C102 047
C102 082
C102 046
C102 060
C102 035
C102 036
C102 048
C102 055
C102 055
C102 053
C102 057
C102 066
C102 048
C102 001F
C102 044

C103 068
C103 088
C103 044
C103 080
C103 054
C103 036
C103 057
C103 036
C103 044
C103 035
C103 040
C103 043
C103 047
C103 056
C103 049
C103 035
C103 035

C101 041
C101 031F
C101 053
C101 044
C101 040
C101 036
C101 043
C101 038
C101 048
C101 035
C101 040
C101 039

C102 035
C102 046
C102 035
C102 034F
C102 037
C102 039
C102 044
C102 048
C102 039
C102 050
C102 038
C102 029F

C103 062
C103 035
C103 065
C103 035
C103 062
C103 050
C103 059
C103 050
C103 056
C103 050
C103 040
C103 046

C104 048

C105 049

C106 054

FAIL
ABSENT
ABSENT
C104 063 C105 043 C106 049
0322
C104 035 C105 071 C106 071
0373
C104 058 C105 037 C106 052
0302
C104 062 C105 069 C106 085
0452
C104 050 C105 044 C106 050
0297
C104 035 C105 062 C106 051
0286
C104 052 C105 049 C106 037FT FAIL
C104 043 C105 048 C106 041
0247
C104 052 C105 050 C106 045
0278
C104 045 C105 047 C106 043
0287
C104 044 C105 054 C106 052
0300
C104 042 C105 039 C106 056
0272
C104 044 C105 041 C106 046
0282
C104 053 C105 035 C106 050
0299
C104 053 C119 053 C120 047
0285
C104 050 C105 035 C106 040
FAIL
C104 041 C105 035 C106 039
0233
ABSENT
C104 037 C105 019F C106 070
FAIL
C104 047 C105 043 C106 039
FAIL
C104 064 C105 041 C106 039
0297
C104 014F C105 028F C106 038
FAIL
C104 040 C105 035 C106 047
0261
C104 044 C105 049 C106 041
0259
C104 035 C105 026F C106 052
FAIL
C104 038 C105 041 C106 039
0254
C104 025F C105 047 C106 046
FAIL
C104 043 C105 054 C106 044
0276
C104 022F C105 032F C106 035FT FAIL
C104 014F C105 055 C106 049
FAIL

0001082331
0001082332
0001082333
0001082334
0001082335
0001082336
0001082337
0001082338
0001082339
0001082340
0001082341
0001082342
0001082343
0001082344
0001082345
0001082346
0001082347
0001082348
0001082349
0001082350
0001082351
0001082352
0001082353
0001082354
0001082355
0001082356
0001082357
0001082358
0001082359
0001082360
0001082361
0001082362
0001082363

10-SP-797
10-SP-864
10-SP-566
10-SP-823
10-SP-569
10-SP-521
10-SP-747
10-SP-491
10-SP-466
10-SP-648
10-SP-516
10-SP-538
10-SP-673
10-SP-672
10-SP-730
10-SP-637
10-SP-659
10-SP-547
10-SP-522
10-SP-841
10-SP-749
10-SP-750
10-SP-906
10-SP-621
10-SP-573
10-SP-433
10-SP-555
10-SP-530
10-SP-741
10-SP-880
10-SP-603
10-SP-756
10-SP-697

SAHIL NARWAL
ANTER PARKASH
MANJU DEVI
AARTI RANI
NANCY
SURENDER
TARUN
SUMIT KUMAR
PRIYANKA
SUNIL
RAM CHANDER
AMIT KUMAR
GOURAV SACHDEVA
HIMANSHU BANSAL
HARISH KUMAR
PAVEL
TAHIR
SUMAN DEVI
AASHISH
NAVEEN
PAWAN KUMAR
SANDEEP
SUNIL DHIMAN
VIKASH
ANITA
MANJU
NEETU KUMARI
PARVEEN KUMAR
MUKESH KUMAR
PARVEEN
SAHIL KAPOOR
MANIK SALUJA
NITIN GOYAL

BHOPAL SINGH
CHANDER PARKASH
GURU DUTT
SATISH KUMAR
KULDEEP SINGH
RAJENDER KUMAR
PAWAN KUMAR
LAXMAN DASS
BALRAM
KRISHAN
GOPAL RAM
IQBAL SINGH
RAVINDER KUMAR
ASHOK BANSAL
VINOD KUMAR
SUBHASH CHAND
KAMLUUDDEN
HARINDER GIRI
MADAN LAL
INDER SINGH
ROSHAN LAL
SATBIR
A R DHIMAN
BHOPAL
GOPI LAL SHARMA
SITA RAM
VIKRAM SINGH
MAHENDR SINGH
MADHO RAM
AMAR NATH WADHWA
BALWANT KAPOOR
TILAK RAJ SALUJA
SATISH GOYAL

C101 045
C101 039
C101 051
C101 057
C101 035
C101 058
C101 039

C102 055
C102 033F
C102 045
C102 038
C102 053
C102 044
C102 038

C103 035
C103 037
C103 039
C103 051
C103 035
C103 035
C103 042

C104 036
C104 035
C104 065
C104 063
C104 035
C104 045
C104 041

C105 054
C105 041
C105 035
C105 055
C115 054
C105 042
C105 059

C106 043
C106 039
C106 061
C106 049
C116 038
C106 ABSF
C106 044

C101 035
C101 ABSF
C101 037
C101 052
C101 038
C101 042
C101 032F
C101 048
C101 053
C101 048
C101 061
C101 045
C101 035

C102 044
C102 044
C102 049
C102 052
C102 039
C102 039
C102 040
C102 047
C102 050
C102 037
C102 035
C102 044
C102 041

C103 053
C103 046
C103 048
C103 035
C103 035
C103 054
C103 048
C103 049
C103 063
C103 053
C103 044
C103 035
C103 042

C104 020F
C104 045
C104 008F
C104 027F
C104 051
C104 051
C104 035
C104 044
C104 052
C104 040
C104 011F
C104 038
C104 049

C105 059
C105 041
C105 035
C105 036
C105 010F
C105 015F
C105 036
C105 035
C105 026F
C105 066
C105 057
C105 041
C105 038

C106 047
C106 041
C106 037
C106 048
C106 030FT
C106 045
C106 045
C106 038
C106 057
C106 045
C106 058
C106 051
C106 034FT

C101 035
C101 048
C101 046
C101 047
C101 040
C101 041
C101 042
C101 040
C101 039
C101 ABSF
C101 059

C102 041
C102 061
C102 035
C102 042
C102 041
C102 042
C102 056
C102 043
C102 039
C102 037
C102 037

C103 043
C103 054
C103 047
C103 061
C103 063
C103 040
C103 047
C103 039
C103 050
C103 044
C103 066

C104 039
C104 035
C104 035
C104 035
C104 035
C104 023F
C104 052
C104 047
C104 026F
C104 037
C104 039

C105 036
C105 040
C105 068
C115 046
C105 054
C105 050
C105 048
C105 049
C105 053
C105 025F
C105 049

C106 048FT
C106 043
C106 053
C116 035
C106 037FT
C106 042
C106 038
C106 050FT
C106 045
C106 039
C106 039

0268
FAIL
0296
0313
0250
FAIL
0263
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0261
FAIL
0289
FAIL
0254
FAIL
ABSENT
FAIL
0281
0284
0266
FAIL
FAIL
0283
FAIL
FAIL
FAIL
0289

0001082364
0001082365
0001082366
0001082367
0001082368
0001082369
0001082370
0001082371
0001082372
0001082373
0001082374
0001082375
0001082376
0001082377
0001082378
0001082379
0001082380
0001082381
0001082382
0001082383
0001082384
0001082385
0001082386
0001082387
0001082388
0001082389
0001082390
0001082391
0001082392
0001082393
0001082394
0001082395
0001082396

10-SP-727
10-SP-723
10-SP-664
10-SP-661
10-SP-666
10-SP-562
10-SP-748
10-SP-717
10-SP-535
10-SP-499
10-SP-508
10-SP-485
10-SP-721
10-SP-571
10-SP-647
10-SP-682
10-SP-454
10-SP-903
10-SP-826
10-SP-639
10-SP-706
10-SP-613
10-SP-509
10-SP-658
10-SP-617
10-SP-700
10-SP-699
10-SP-490
10-SP-610
10-SP-515
10-SP-527
10-SP-564
10-SP-688

NEERAJ
MOHIT KUMAR
CHANDAN SHARMA
SAHIL PATPATIA
ROHIT
NITU SINGH
JAIDEEP
SONU JAIN
SARVAN KUMAR
UPNESH
PARVEEN
ASHOK
LALIT
AARTI PACHOREE
AMIT RAWAL
NEERAJ
PINKI RANI
NISHA
NUPUR GARG
NISHANT
VISHU
AJAY
SATPAL
ANIL DUTT
PARDEEP KUMAR
AMIT KADIYAN
SUMIT KADIYAN
ANIL VIRODHIA
HARPREET SINGH
PARVEEN KUMAR
ANURAG
PRACHI JAIN
NIKHIL

DARSHAN LAL
GOPAL DASS
SAHILENDER SHARMA
RAJENDER KUMAR
RAM CHANDER
LAKHVINDER SINGH
JAI PAL
SANJAY JAIN
NANHARAM
VIJAY SINGH
MAHAVIR
DALBIR
RAM NARAYAN
MAHESH
VINOD RAWAL
JOGINDER SINGH
RAM SINGH
RAMRATTAN
MANOJ KUMAR GARG
JAGDISH
ANAND SINGH
SUBHASH
SHYAM SUNDER
RAM NIWAS
JAIPAL SINGH
OM PARKASH
OM PARKASH
RAJBIR
KULDEEP SINGH
JAGROOP SINGH
MUKESH KUMAR
JAIN KUMAR JAIN
SHARAD GUPTA

C101 046
C101 030F
C101 042
C101 043
C101 038
C101 040
C101 027F
C101 047
C101 035
C101 035
C101 057
C101 046
C101 042
C101 038
C101 037
C101 039
C101 043
C101 035
C101 042
C101 043
C101 045
C101 039
C101 035
C101 048
C101 038
C101 035
C101 035
C101 037
C101 038
C101 035
C101 055
C101 054
C101 041

C102 033F
C102 028F
C102 044
C102 041
C102 035
C102 048
C102 058
C102 052
C102 034F
C102 029F
C102 035
C102 021F
C102 041
C102 046
C102 049
C102 060
C102 036
C102 066
C102 049
C102 035
C102 035
C102 035
C102 039
C102 015F
C102 035
C102 039
C102 041
C102 040
C102 035
C102 014F
C102 043
C102 029F
C102 035

C103 066
C103 035
C103 035
C103 036
C103 040
C103 066
C103 039
C103 057
C103 036
C103 040
C103 035
C103 039
C103 068
C103 036
C103 035
C103 061
C103 054
C103 038
C103 046
C103 038
C103 060
C103 042
C103 037
C103 061
C103 040
C103 044
C103 049
C103 035
C103 040
C103 039
C103 057
C103 035
C103 045

C104 062
C104 035
C104 038
C104 039
C104 023F
C104 035
C104 046
C104 040
C104 029F
C104 013F
C104 049
C104 016F
C104 035
C104 035
C104 041
C104 035
C104 041
C104 042
C104 051
C104 043
C104 042
C104 035
C104 039
C104 053
C104 045
C104 043
C104 035
C104 041
C104 038
C104 040
C104 049
C104 017F
C104 041

C105 039
C105 029F
C115 054
C105 040
C105 062
C105 065
C105 024F
C105 040
C105 043
C105 040
C105 046
C105 038
C105 044
C105 044
C105 052
C105 040
C105 065
C105 046
C105 041
C105 040
C105 042
C105 026F
C105 038
C105 036
C105 041
C105 053
C105 048
C105 039
C105 050
C105 037
C105 042
C105 041
C105 047

C106 048
C106 039
C116 040
C106 040
C106 040
C106 065
C106 038
C106 045
C106 038
C106 041
C106 040
C106 036FT
C106 043
C106 047
C106 047
C106 059
C106 051
C106 058
C106 051
C106 043
C106 040
C106 064
C106 051
C106 038
C106 039
C106 031FT
C106 042
C106 040FT
C106 048
C106 033FT
C106 043
C106 056
C106 041

FAIL
FAIL
0253
0239
FAIL
0319
FAIL
0281
FAIL
FAIL
0262
FAIL
0273
0246
0261
0294
0290
0285
0280
0242
0264
FAIL
0239
FAIL
0238
FAIL
0250
FAIL
0249
FAIL
0289
FAIL
0250

0001082397
0001082398
0001082399
0001082400
0001082401
0001082402
0001082403
0001082404
0001082405
0001082406
0001082407
0001082408
0001082409
0001082410
0001082411
0001082412
0001082413
0001082414
0001082415
0001082416
0001082417
0001082418
0001082419
0001082420
0001082421
0001082422
0001082423
0001082424
0001082425
0001082426
0001082427
0001082428
0001082429

10-SP-536
10-SP-487
10-SP-625
10-SP-451
10-SP-605
10-SP-713
10-SP-643
10-SP-669
10-GS-275
10-SP-881
10-SP-511
10-SP-821
10-SP-818
10-SP-883
10-SP-513
10-SP-877
10-SP-583
10-SP-588
10-SP-544
10-SP-905
10-SP-689
10-SP-473
09-SP-1544
10-SP-875
10-SP-750
09-SP-689
09-SP-691
09-SP-539
09-SP-1484
09-SP-642
09-SP-1498
09-SP-491
09-SP-573

VIKAS
YOGESH
MUNISH KUMAR
SAPNA
SUNIL KUMAR
VIKAS
ARUN
ANKIT
ATUL GOYAL
NISHANT JAIN
RAHUL
TAMANNA LAKHINA
SHIPRA GUPTA
PRAVEEN KUMAR
BIJENDER CHOPRA
SACHIN CHHOKER
GITANJLI
NEHA
PARVESH KUMAR
AARTI TOMER
MOHIT
BALRAM
ARPAN
NIPUN TANEJA
SANDEEP
HIMANSHU AHUJA
SUSHIL KUMAR
PANKAJ
AMARJEET
RAVINDER KUMAR
AMIT JANGRA
LATA
RAJESH KUMAR

RAJBIR
VEER BHAN
TEK CHAND
SHIV DAYAL
RAJINDER SINGH
SHIV NARAIN
RAM SAVAK
RAJENDER
SUBASH GOYAL
ANIL JAIN
ASHOK KUMAR
CHUNI LAL LAKHINA
PAWAN GUPTA
NAFE SINGH
RAMBHAJ
ISHWAR SINGH
VINOD KUMAR
SURESH KUMAR
TAJBIR
RAM TOMER
KRISHAN LAL
RAJ KUMAR
ASHOK GARG
VIJAY TANEJA
HARI RAM
NARESH AHUJA
OMPRAKASH
SURESH
DHARAMVIR SINGH MALIK
MURARI LAL
OM PRAKASH
SHANTI SAVROOP WADHWA
VIJAY KUMAR

C101 037
C101 038
C101 041
C101 044
C101 049
C101 037
C101 051
C101 056
C101 039
C101 022F
C101 035
C101 040
C101 036
C101 044
C101 038
C101 042
C101 042
C101 069
C101 039
C101 047
C101 035
C101 050
C101 039
C101 031F

C102 035
C102 011F
C102 045
C102 058
C102 045
C102 039
C102 028F
C102 021F
C102 067
C102 041
C102 042
C102 056
C102 048
C102 062
C102 036
C102 047
C102 028F
C102 017F
C102 042
C102 035
C102 010F
C102 003F
C102 039
C102 058

C103 040
C103 035
C103 035
C103 045
C103 045
C103 059
C103 051
C103 048
C103 046
C103 043
C103 035
C103 042
C103 035
C103 042
C103 041
C103 062
C103 040
C103 043
C103 035
C103 035
C103 041
C103 060
C103 035
C103 057

C104 039
C104 038
C104 041
C104 035
C104 042
C104 041
C104 057
C104 047
C104 039
C104 ABSF
C104 045
C104 041
C104 042
C104 045
C104 019F
C104 040
C104 035
C104 034F
C104 018F
C104 041
C104 038
C104 059
C104 048
C104 041

C105 049
C105 041
C105 046
C105 049
C105 047
C105 050
C105 035
C105 035
C105 044
C105 ABSF
C105 047
C105 045
C105 043
C105 035
C105 041
C105 044
C105 044
C105 053
C105 054
C105 041
C105 035
C105 029F
C105 026F
C105 050

C101 038
C101 048
C101 035
C101 044
C101 035
C101 039
C101 035
C101 052

C102 029F
C102 077
C102 067
C102 015F
C102 035
C102 044
C102 017F
C102 055

C103 042
C103 037
C103 039
C103 053
C103 044
C103 047
C103 037
C103 035

C104 035
C104 042
C104 035
C104 045
C104 037
C104 040
C104 043
C104 042

C105 044
C105 046
C105 042
C105 050
C105 040
C115 037
C105 036
C105 040

C106 037
C106 038
C106 052
C106 048
C106 052
C106 042
C106 056
C106 042
C106 054
C106 053
C106 043
C106 045
C106 056
C106 056
C106 045
C106 057
C106 061
C106 053
C106 044
C106 063
C106 048
C106 041
C106 050
C106 046

0237
FAIL
0260
0279
0280
0268
FAIL
FAIL
0289
FAIL
0247
0269
0260
0284
FAIL
0292
FAIL
FAIL
FAIL
0262
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
C106 040FT FAIL
C106 038
0288
C106 042
0260
C106 045
FAIL
C106 038
0229
C116 044
0251
C106 032FT FAIL
C106 041
0265

0001082430
0001082431
0001082432
0001082433
0001082434
0001082435
0001082436
0001082437
0001082438
0001082439
0001082440
0001082441
0001082442
0001082443
0001082501
0001082502
0001082503
0001082504
0001082505
0001082506
0001082507
0001082508
0001082509
0001082510
0001082601
0001082602
0001082603
0001082604
0001082605
0001082606
0001082607
0001082608
0001082609

09-SP-699
09-SP-675
09-SP-646
09-SP-499
09-SP-633
09-SP-578
09-SP-533
09-SP-1456
09-SP-1434
09-SP-704
09-SP-525
09-SP-724
10-SP-528
09-SP-450
10-VS-291
09-VS-47
09-VS-33
10-VS-23
10-VS-25
10-AP-11
10-AP-21
10-VS-18
10-VS-35
10-VS-28
10-GI-327
10-GJ-334
10-GI-337
10-GI-338
10-GI-283
10-GI-284
10-GI-287
10-GI-288
10-GI-301

RAJU
PARMOD KUAMR
DEERAJ KUMAR
RINKU
RAKESH KUMAR
GOPAL
SUMIT
MONIKA SHARMA
KHUSHBOO
GOURAV JINDAL
GUNJOT SINGH CHAWLA
DEEPAK SHARMA
ASHISH
HEENA BHATIA
NISHU
KUSUM
NEELAM
SONIA DEVI
AARTI RANI
MONIKA DEVI
NANSHI
MAUSAM DEVI
PREETI
MONIKA
MANISHA
RAJNI
JYOTI DEVI
KAVITA
SANDEEP
RAKESH KUMAR
ASHYAP
JITENDER SHARMA
NAVEEN KUMAR

DHARMBIR
SURENDER SINGH
SATBIR SINGH
SATISH
MAHENDRA SINGH
PALERAM
DHARAMVIR
RAJINDER SHARMA
NARENDER
SATPAL JINDAL
SURINDER PAL SINGH
NARESH SHARMA
RAMESH KUMAR
VIRENDER BHATIA
RAJ KUMAR
LAKHMI RAM
DILBAG SINGH
AZAD SINGH
SURENDER SHARMA
SATBIR SINGH
SUBHASH CHAND
HAWA SINGH
JAIKANWAR GARG
SATPAL JAIN
JAI BHAGWAN
KARAMBIR SINGH
RAMESH KUMAR
CHAND SINGH
RAM MEHAR
RAMESH KUMAR
RAMKARAN
SATBIR SINGH
DHARMBIR

C101 053
C101 038
C101 037

C102 055 C103 036


C102 048 C103 039
C102 022F C103 035

C101 035
C101 046
C101 042
C101 045
C101 045
C101 040
C101 042
C101 042
C101 038
C101 045
C101 068
C101 044
C101 064
C101 047
C101 ABSF
C101 039
C101 039
C101 038
C101 035
C101 038
C101 035
C101 RLA
C101 041
C101 035
C101 035
C101 040
C101 041
C101 035
C101 036

C102 023F
C102 011F
C102 045
C102 030F
C102 035
C102 037
C102 035
C102 004F
C102 018F
C102 067
C102 044
C102 040
C102 026F
C102 040
C102 035
C102 007F
C102 006F
C102 006F
C102 014F
C102 037
C102 015F
C102 RLA
C102 008F
C102 046
C102 015F
C102 024F
C102 059
C102 032F
C102 017F

C103 051
C103 037
C103 036
C103 040
C103 036
C103 049
C103 043
C103 058
C103 040
C103 043
C103 039
C103 039
C103 035
C103 046
C103 059
C103 035
C103 041
C103 048
C103 035
C103 036
C103 037
C103 RLA
C103 038
C103 047
C103 036
C103 035
C103 055
C103 046
C103 054

C104 045
C104 044
C104 036

C105 039 C106 036FT FAIL


C105 035 C106 033FT FAIL
C105 029F C106 044
FAIL
ABSENT
C104 044 C105 038 C106 037
FAIL
C104 052 C105 035 C106 051
FAIL
C104 049 C105 068 C106 061
0301
C104 050 C105 035 C106 051
FAIL
C104 035 C105 043 C106 048
0242
C104 035 C105 046 C106 050
0257
C104 045 C105 038 C106 048
0251
C104 058 C119 050 C120 057
FAIL
C104 041 C105 056 C106 046
FAIL
C104 042 C105 021F C106 052
FAIL
C104 061 C105 050 C106 072
0334
C104 053 C105 035 C106 074
0285
C104 060 C105 038 C106 062
FAIL
C104 035 C105 013F C106 050
FAIL
C104 ABSF C105 009F C106 057
FAIL
C104 042 C105 040 C106 048
FAIL
C104 035 C105 038 C106 052
FAIL
C104 035 C105 038 C106 050
FAIL
C104 026F C105 011F C106 058
FAIL
C104 038 C105 026F C106 057
FAIL
C104 042 C105 047 C106 056
FAIL
C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA
C104 053 C105 035 C106 066
FAIL
C104 054 C105 041 C106 069
0292
C104 040 C105 040 C106 049
FAIL
C104 035 C105 040 C106 049
FAIL
C104 042 C105 040 C106 058
0295
C104 053 C105 040 C106 061
FAIL
C104 054 C105 045 C106 066
FAIL

0001082610
0001082611
0001082612
0001082613
0001082614
0001082615
0001082616
0001082617
0001082618
0001082619
0001082620
0001082701
0001082702
0001082703
0001082704
0001082705
0001082706
0001082707
0001082708
0001082709
0001082710
0001082711
0001082712
0001082713
0001082714
0001082715
0001082716
0001082717
0001082718
0001082719
0001082720
0001082721
0001082722

10-GI-302
10-GI-303
10-GI-307
10-GI-308
10-GI-309
10-GI-312
10-GI-313
10-GI-319
10-GI-324
09-GI-353
09-GI-310
10-GCP-93
10-GCP-99
10-GCP-229
10-GCP-114
10-GCP-96
10-GCP-179
10-GCP-175
10-GCP-220
10-GCP-218
10-GCP-215
10-GCP-161
10-GCP-109
10-GCP-212
10-GCP-170
10-GCP-166
10-GCP-142
10-GCP-174
10-GCP-152
10-GCP-185
10-GCP-139
10-GCP-225
10-GCP-181

MOHAN SINGH
RAHUL KAUSHIK
BALJEET
BALVINDER SINGH
KULDEEP SINGH
AMIT
AADITYA
PAWAN KUMAR
ANUJ KUMAR
SANJEEV KUMAR
MUKESH KUMAR
REENA DEVI
SHALLU RANI
KAVITA RANI
PREETI RANI
KAVITA RANI
SUSHIL KUMAR
ROHIT KUMAR
MOHIT
MANOJ
PARDEEP KUMAR
AMIT KUMAR
AKEEL AHMED
NARESH
MANOJ
RAHUL KUMAR
SUNNY KUMAR
BARKAT TULA
MANISH
MALKEET SINGH
VIKRAM
DEEPAK
RAJ KUMAR

MAHABIR SINGH
KHUJAN SINGH
MAHA SINGH
RANJEET SINGH
SURESH KUMAR
DHARM PAL
RAMESH CHAND
BRAHM DUTT
SUNDER LAL
HARPAL SINGH
HARINAND
PREM CHAND
SUBHASH CHAND
PHOOL SINGH
BEER SINGH
MADAN MOHAN
MUNNI LAL
ARVIND SHARMA
RAJESH
JAGDISH
RAM KISHAN
DALBIR SINGH
IBRAR AHMED
JAGDISH
SAME RAM
RAJENDER KUMAR
SATNARAYAN
GULAM DASGEER
RAM DHARI
TEK SINGH
SATYAWAN
HARBANS LAL
RANEET SINGH

C101 040 C102 045 C103 035 C104 040


C101 028F C102 009F C103 010F C104 037

C105 014F C106 051


C105 008F C106 053

C101 035
C101 048
C101 042
C101 044
C101 035
C101 045

C102 049
C102 022F
C102 047
C102 009F
C102 035
C102 035

C103 053
C103 035
C103 041
C103 014F
C103 022F
C103 036

C104 046
C104 051
C104 045
C104 054
C104 039
C104 051

C105 016F
C105 040
C105 035
C105 035
C105 040
C105 040

C106 057
C106 049
C106 050
C106 062
C106 048
C106 065

C101 036
C101 043
C101 043
C101 044
C101 041
C101 049
C101 055
C101 061
C101 060
C101 066
C101 062
C101 035
C101 035
C101 068
C101 065
C101 043
C101 049
C101 070
C101 043

C102 005F
C102 043
C102 042
C102 025F
C102 031F
C102 011F
C102 043
C102 044
C102 042
C102 035
C102 040
C102 028F
C102 040
C102 016F
C102 043
C102 045
C102 042
C102 035
C102 054

C103 054
C103 051
C103 038
C103 053
C103 046
C103 049
C103 035
C103 023F
C103 013F
C103 024F
C103 043
C103 050
C103 046
C103 079
C103 024F
C103 052
C103 052
C103 021F
C103 054

C104 042
C104 044
C104 041
C104 037
C104 037
C104 036
C104 037
C104 055
C104 046
C104 060
C104 054
C104 040
C104 046
C104 065
C104 041
C104 045
C104 048
C104 063
C104 035

C105 035
C105 050
C105 045
C105 061
C105 038
C105 014F
C105 035
C105 047
C105 041
C105 036
C105 049
C105 049
C105 009F
C105 076
C105 054
C105 044
C105 050
C105 063
C105 051

C106 053
C106 051
C106 050
C106 046
C106 048
C106 050
C106 041
C106 050
C106 039
C106 038
C106 049
C106 051
C106 039
C106 045
C106 048
C106 046
C106 054
C106 056
C106 037

C101 049
C101 046
C101 069

C102 042 C103 078 C104 050


C102 017F C103 043 C104 041
C102 016F C103 024F C104 066

C105 059
C105 042
C105 035

C106 047
C106 047
C106 043

FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
0260
FAIL
FAIL
0272
ABSENT
FAIL
0282
0259
FAIL
FAIL
FAIL
0246
FAIL
FAIL
FAIL
0297
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0275
0295
FAIL
0274
ABSENT
0325
FAIL
FAIL

0001082723
0001082724
0001082725
0001082726
0001082727
0001082728
0001082729
0001082730
0001082731
0001082732
0001082733
0001082734
0001082735
0001082736
0001082737
0001082738
0001082739
0001082740
0001082741
0001082801
0001082802
0001082803
0001082804
0001082805
0001082806
0001082807
0001082808
0001082809
0001082810
0001082811
0001082812
0001082813
0001082814

10-GCP-214
10-GCP-211
10-GCP-217
10-GCP-128
10-GCP-157
10-GCP-178
10-GCP-163
10-GCP-162
10-GCP-195
10-GCP
10-GCP-223
10-GCP-192
10-GCP-188
10-GCP-167
09-GCP-229
09-GCP-177
09-GCP-216
10-GPC-240
10-AGA-25
10-AGA-27
10-AGA-19
10-AGA-36
10-AGA-41
10-AGA-34
10-AGA-69
10-AGA-177
10-AGA-47
10-AGA-170
10-AGA-46
10-AGA-24
10-AGA-176
10-AGA-64

SONU
SOMBIR
AJMER SINGH
RAKESH
KAPIL KUMAR
MANJEET SINGH
AMIT
KAPTAN SINGH
PAWAN KUMAR
SACHIN
JONY KUMAR
SONU
NEERAJ KUMAR
PANKAJ KUMAR
MAHESH KUMAR
SURAJ PARKASH
JAGGA SINGH
MADHAV KUMAR SHARMA
DEEPAK SHARMA
PREETI
NEHA
NEETU DEVI
KAMALJEET KAUR
SHIVANI
KAVITA RANI
SANGEETA RANI
RAJNI KUMARI
RENU BALA
SONIA CHAUHAN
NEHA
PREETI CHAUHAN
ANAMIKA
BRIJ BALA

NAZIM HUSSAIN
SANGAT RAM
ANTRAM
RAJENDER PARSAD
ANOOP VERMA
ZILE SINGH
RAM PHAL
BALBIR SINGH
DHARAM SINGH
CHAIN SINGH
JOHAR SINGH
PALA RAM
KULDEEP SINGH
MANOHAR LAL
CHAMAN LAL
SHARVAN KUMAR
BALBIR SINGH
NAVAL KISHOR SHARMA
RAVI DUTT SHARMA
RAJ KUMAR
RAM AVTER
YASHPAL
GURMEJ SINGH
BHAGMAL
BALBIR SINGH
RAJ KUMAR
TEJ NANDAN TIWARI
SHYAM MURARI
SUBHASH CHAND
DEVI KISHAN
JITENDER CHAUHAN
RAMESHWAR KUMAR
KULWINDER KUMAR

C101 061
C101 041
C101 040
C101 038
C101 044

C102 017F
C102 016F
C102 010F
C102 048
C102 064

C103 058
C103 024F
C103 019F
C103 038
C103 053

C104 042
C104 035
C104 046
C104 054
C104 035

C105 035
C105 035
C105 023F
C105 044
C105 054

C106 053
C106 043
C106 041
C106 048
C106 044

C101 040
C101 052
C101 066
C101 RLA
C101 040
C101 048

C102 043
C102 022F
C102 036
C102 RLA
C102 014F
C102 020F

C103 057
C103 065
C103 016F
C103 RLA
C103 ABSF
C103 038

C104 040
C104 036
C104 035
C104 RLA
C104 018F
C104 050

C105 047
C105 055
C105 035
C105 RLA
C105 042
C105 035

C106 044
C106 057
C106 047
C106 RLA
C106 046
C106 037

C101 029F
C101 048
C101 RLA
C101 037
C101 041
C101 054
C101 052
C101 042

C102 023F
C102 059
C102 RLA
C102 035
C102 026F
C102 048
C102 042
C102 054

C103 045
C103 036
C103 RLA
C103 035
C103 035
C103 035
C103 045
C103 045

C104 036
C104 055
C104 RLA
C104 057
C104 061
C104 050
C104 036
C104 035

C105 038
C105 035
C105 RLA
C105 035
C105 035
C105 042
C105 035
C105 035

C106 053
C106 058
C106 RLA
C106 049
C106 057
C106 052
C106 062
C106 056

C101 046
C101 052
C101 041

C102 035 C103 038


C102 018F C103 046
C102 020F C103 044

C104 060
C104 071
C104 054

C105 035
C105 040
C105 035

C106 056
C106 061
C106 057

C101 043
C101 041
C101 051
C101 042
C101 042
C101 037
C101 040

C102 050
C102 008F
C102 027F
C102 008F
C102 022F
C102 035
C102 019F

C104 048
C104 056
C104 035
C104 056
C104 056
C104 035
C104 048

C105 024F
C105 036
C105 035
C105 034F
C105 035
C105 045
C115 053

C106 064
C106 068
C106 052
C106 058
C106 064
C106 067
C116 071

C103 038
C103 039
C103 044
C103 035
C103 037
C103 044
C103 035

FAIL
FAIL
FAIL
0270
0294
ABSENT
0271
FAIL
FAIL
RLA
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
0291
RLA
0248
FAIL
0281
0272
0267
ABSENT
0270
FAIL
FAIL
ABSENT
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0263
FAIL

0001082815
0001082816
0001082817
0001082818
0001082819
0001082820
0001082821
0001082822
0001082823
0001082824
0001082825
0001082826
0001082827
0001082831
0001082832
0001082833
0001082834
0001082835
0001082836
0001082837
0001082838
0001082839
0001082840
0001082841
0001082851
0001082852
0001082853
0001082854
0001082855
0001082856
0001082857
0001082861
0001082866

10-AGA-213
10-AGA-209
10-AGA-66
10-AGA-43
10-AGA-22
10-AGA-210
10-AGA-42
09-AGA-247
09-AGA-30
09-AGA-55
09-AGA-224
10-AGA-69
09-AGA-25
10-MPM-2
10-MPM-6
10-MPM-5
10-MPM-146
10-MPM-9
10-MPM-138
10-MPM-8
09-MPM-8
09-MPM-15
09-MPM-23
09-MPM-5
10-GS-33
10-GS-16
10-GS-15
10-GS-259
09-GS-363
10-GS-61
09-GS-29
10-AGM-35
10-GCBP-35

NEELAM DEVI
SAMREET KAUR
ANURADHA
ISHA
GURJEET KAUR
NEHA RANI
SONAM CHAUHAN
KRITIKA SINGH
DALJIT KAUR
POONAM RANI
KAVITA
SANGEETA RANI
SAPNA DEVI
MOHIT KUMAR
TARUN GUPTA
HARDEV SINGH
PARDEEP KUMAR
SUMAN DEVI
SONIA
NITEEKA SAINI
AKASH RANA
PRINCE KUMAR
SANDEEP KUMAR
DEEPAK KUMAR
JONY KUMER
VIKASH
RAJSINGH
DEEPAK
ANUSHREE CHHOKAR
HARIOM
ARUN KUMAR
JYOTI DEVI
SUNITA SHARMA

MANI RAM
GURDHYAN SINGH
MANGAT RAM
NARESH KUMAR
KULDEEP SINGH
ANOOP SINGH
RAJ KUMAR
ASHOK SINGH
LAKHVIDER SINGH
DAYA RAM
SATPAL SINGH
RAJ KUMAR
PALA RAM
SATPAL
BASANT GUPTA
RAJINDER SINGH
SHIV KUMAR
BARKHA RAM
MAM CHAND
RAMESH KUMAR SIANI
SURENDER SINGH RANA
BALWINDER SINGH
AMARNATH
JOGDHYAN
AJMER SINGH
JAIBHAGWAN
JAISINGH
MOHAN LAL
SUNIL CHHOKAR
RAJKUMAR
SUKHBIR SINGH
SURAJ BHAN
SURESH SHARMA

C101 050
C101 054
C101 053
C101 043
C101 056
C101 044
C101 043
C101 065
C101 050
C101 058
C101 062
C101 052
C101 057
C101 041
C101 ABSF
C101 039
C101 035

C102 017F
C102 034F
C102 018F
C102 016F
C102 026F
C102 035
C102 020F
C102 046
C102 026F
C102 025F
C102 040
C102 011F
C102 040
C102 038
C102 040
C102 044
C102 039

C103 044
C103 044
C103 060
C103 047
C103 047
C103 035
C103 020F
C103 023F
C103 026F
C103 035
C103 035
C103 048
C103 047
C103 049
C103 037
C103 041
C103 040

C104 068
C104 043
C104 068
C104 069
C104 049
C104 064
C104 058
C104 051
C104 052
C104 052
C104 063
C104 066
C104 070
C104 035
C104 043
C104 041
C104 043

C105 017F
C105 026F
C115 049
C105 040
C105 035
C105 037
C105 035
C105 035
C105 035
C115 037
C115 040
C115 043
C105 035
C105 039
C105 033F
C105 028F
C105 023F

C106 054
C106 055
C116 065
C106 062
C106 052
C106 062
C106 053
C106 059
C106 047
C116 038
C116 043
C116 041
C106 057
C106 056
C106 051
C106 056
C106 063

FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0277
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0283
FAIL
0306
0258
FAIL
FAIL
FAIL
P-R-S
C101 043 C102 035 C103 047 C104 038 C105 035 C106 059
0257
C101 037 C102 046 C103 047 C104 036 C105 033F C106 056
FAIL
C101 056 C102 045 C103 041 C104 051 C105 033F C106 058
FAIL
C101 056 C102 050 C103 048 C104 052 C105 039 C106 057
0302
C101 046 C102 021F C103 044 C104 035 C105 017F C106 056
FAIL
C101 055 C102 026F C103 044 C104 047 C105 035 C106 056
FAIL
C101 035 C102 035 C103 045 C104 035 C105 040 C106 045
0235
C101 036 C102 035 C103 039 C104 036 C105 058 C106 048
0252
C101 014F C102 042 C103 035 C104 042 C105 042 C106 043
FAIL
C101 017F C102 048 C103 032F C104 ABSF C105 046 C106 038FT FAIL
C101 RLA C102 RLA C103 RLA C104 RLA C105 RLA C106 RLA
RLA
P-R-S
C101 051 C102 045 C103 035 C104 038 C105 035 C106 068
0272
C101 044 C102 024F C103 044 C104 054 C105 041 C106 063
FAIL
C101 039 C102 026F C103 059 C104 035 C105 038 C106 061
FAIL

0001082867
0001082868
0001082869
0001082870
0001082871
0001082881
0001082882
0001082883
0001082884
0001082885
0001082886
0001082896
0001082901
0001082902
0001082903
0001082904
0001082905
0001082906
0001082907
0001082908
0001082909
0001082910
0001082911
0001082912
0001082913
0001082914
0001082915
0001082916
0001082917
0001082918
0001082926
0001082927
0001082928

10-GCBP-27
10-GCBP-9
10-GCBP-31
10-GCBP-34
10-GCBP-10
10-MGA-2
10-MGA-7
10-MGA-24
10-MGA-13
10-MGA-23
10-MGA-96
10-GCS-243
09-GC-51
09-GC-70
09-GGP-243
09-SDA-753
09-AGA-31
09-SDA-561
09-GA-24
09-SAA-13
09-SAA-7
09-GGP-213
09-GP-12
09-DA-43
09-GCP-225
09-IP-1090
09-GB-29
09-GC-100
09-GC-659
09-GA-526
09-AP-1201
10-AP-579
09-AP-178

MANISHA
RITU DEVI
BINDU SHARMA
MANJU RANI
BABITA DEVI
PINKI
HEENA
LAVEENA RANI MALIK
ANJALI
BHAWNA
HARNEET KAUR
HARDEEP SINGH
PREETI VERMA
SAVITA RANI
MANISHA SOOD
IQBAL SINGH
JASMEET KAUR
NIKITA SHARMA
MOUNTY SINGH
UMESH KUMAR PAHWA
RAJAT KUMAR
VANDANA YADAV
SANJEEV SAINI
BITTU
SUNIL
BHISHAM PARUTHI
MADHU RANA
RAVI KUMAR
SUDHANSHU MANCHANDA
DAKSHESH PURI
NISHA
NISCHAL
VIVEK

RAJ KUMAR
MAHIPAL
RAM KARAN SHARMA
SATBIR SINGH
PHOOL SINGH
RAJU SHIKALGAR
DALIP KUMAR
SURAJ BHAN MALIK
RISHI PAL
SHASHI BHUSHAN
CHATTARPAL SINGH
VIKRAM SINGH
HARI KRISHAN
HEM RAJ KHANNA
JAYANT SOOD
MANMOHAN SINGH
AMRIK SINGH
ASHWANI SHARMA
PARMINDER SINGH
JAGDISH KUMAR PAHWA
RAMESH CHANDER
RAM KUMAR YADAV
KRISHAN KUMAR
GAREEB DASS
SATYWAN
RAMESH KUMAR
SUNIL KUMAR
GURDEV SINGH
ASHWANI MANCHANDA
SATISH PURI
ARUN KUMAR
AMRISH
GAUTAM

C101 039
C101 057
C101 042
C101 039
C101 058
C101 036
C101 062
C101 042
C101 046
C101 036
C101 053
C101 035
C101 052
C101 056
C101 038
C101 ABS
C101 ABS

C102 020F
C102 041
C102 013F
C102 039
C102 035
C102 035
C102 022F
C102 037
C102 029F
C102 035
C102 032F
C102 041
C104 018
C104 046

C103 054
C103 055
C103 061
C103 061
C103 059
C103 058
C103 050
C103 052
C103 049
C103 046
C103 035
C103 041

C104 050
C104 055
C104 045
C104 033F
C104 042
C104 040
C104 039
C104 014F
C104 035
C104 046
C104 049
C104 035

C105 039
C105 035
C105 047
C105 042
C105 038
C105 039
C105 061
C115 035
C105 053
C115 035
C105 036
C105 040

C106 052
C106 054
C106 065
C106 067
C106 062
C106 062
C106 063
C116 054
C106 067
C116 053
C106 063
C106 057

C102 ABS

C103 ABS

C104 ABS

C113 ABS

C114 ABS

C101 ABS
C101 046
C101 026
C101 056
C101 ABS
C101 038
C103 005
C102 ABS
C102 032
C101 ABS
C103 032
C101 RLA

C104 ABS
C104 053
C102 ABS
C104 ABS
C102 ABS
C102 ABS
C105 ABS
C115 020

C104 024

C105 021

C106 RLA

C104 057
C104 045

C105 ABS

C106 RLA

C102 020
C104 007
C102 RLA

C103 018

C104 020

C105 011

C106 RLA

C103 RLA

C104 RLA

C105 RLA

C106 RLA

C101 039

C102 037

C103 048

C104 051

C105 035

C106 056

C105 056

C105 032
C103 ABS
C105 024
C103 045
C103 061

FAIL
0297
FAIL
FAIL
0294
0270
FAIL
FAIL
FAIL
0251
FAIL
0249
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
ABSENT
ABSENT
0266

0001082929
0001082930
0001082931
0001082932
0001082933
0001082934
0001082935
0001082936
0001082937
0001082938
0001082939
0001082940
0001082941
0001082942
0001082943
0001082951
0001082952
0001082953
0001082954
0001082955
0001082956
0001082957
0001082958
0001082959
0001082960
0001082961
0001082962
0001082963
0001082964
0001082965
0001082966
0001082967
0001082968

09-AP-224
09-AP-317
09-AP-316
09-AP-91
10-AP-972
09-AP-294
09-AP-309
09-AP-297
10-AP-1135
09-AP-295
09-AP-235
10-AP-377
09-AP-126
09-AP-146
09-AP-12
09-DA-63
10-DA-14
10-DA-550
10-DA-29
10-DA-30
10-DA-25
10-DA-26
10-DA-560
10-DA-564
10-DA-40
10-DA-572
10-DA-43
10-DA-45
10-DA-550
10-DA-59
10-DA-58
10-DA-59

SWATI
ANIL KUMAR
RIYA PANWAR
NARENDER PANWAR
RADHA RANI
SANTOSH KUMAR
ASHOK KUMAR
SHAMSHER SINGH
PARDEEP
BALWAN SINGH
ANJU RANI
DHARAM PAL
KOMAL
JAI SINGH
PREETI
MADAN LAL
TUSHAR BAJAJ
LAJPAT BAJAJ
RUPALI RANI
DILER SINGH
KIMMY SAPRA
BHIM SAIN
DIYANSH
PREM PARKASH
BALINDER
MEHAR SINGH
ABHISHEK SHARMA
GHANSHYAM
NIKHILESH SHARMA
SURESH CHANDRA
SANJEEV KUMAR
FABIR CHAND
MAMTA RANI
LAXMI DUTT
AMANDEEP KAUR
HARBANS SINGH
SANJAY SHARMA
VINOD KUMAR SHARMA
RAVINDER SINGH HATHWALAJAGDISH KUMAR
GURVINDER SINGH
AJAIB SINGH
SAHIL DHIMAN
SUDESH PAL
SACHIN RANA
CHANDER BHAN
GORAVE DOGRA
SURESH KUMAR
ISWAR PRASAD
DEEN DAYAL
BHUPINDER SINGH
SARABJIT SINGH
SACHIN SAINI
GURBAX SINGH
VIKRANT
MOHINDER SINGH
PARDEEP KUMAR
RAMESH KUMAR
MUKESH KUMAR
SUKHDEV SINGH
ROHIT CHOPRA
VEER KUMAR
KARN GROVER
RAKESH KUMAR GROVER
MOHIT SHEORAN
GULAB SINGH

C101 058
C101 057
C101 046
C101 048
C101 036
C101 040
C101 035
C101 055
C101 039
C101 061
C101 040
C101 040
C101 042
C101 054
C101 044
C101 038
C101 040
C101 041
C101 RLA
C101 038
C101 037

C102 021F
C102 036
C102 025F
C102 016F
C102 005F
C102 027F
C102 035
C102 027F
C102 037
C102 033F
C102 035
C102 058
C102 045
C102 035
C102 049
C102 037
C102 039
C102 035
C102 RLA
C102 036
C102 031F

C103 035
C103 075
C103 043
C103 050
C103 019F
C103 037
C103 044
C103 056
C103 047
C103 062
C103 025F
C103 035
C103 043
C103 061
C103 037
C103 040
C103 048
C103 039
C103 RLA
C103 042
C103 043

C104 054
C104 039
C104 039
C104 051
C104 028F
C104 035
C104 035
C104 043
C104 036
C104 042
C104 049
C104 035
C104 039
C104 068
C104 035
C104 036
C104 035
C104 035
C104 RLA
C104 035
C104 047

C105 035
C105 046
C105 055
C105 047
C105 ABSF
C105 035
C105 052
C105 043
C105 049
C105 055
C105 042
C105 041
C105 014F
C105 014F
C105 025F
C105 044
C105 042
C105 035
C105 RLA
C105 051
C105 035

C106 077
C106 054
C106 062
C106 072
C106 057
C106 050
C106 049
C106 049
C106 066
C106 064
C106 053
C106 055
C106 049
C106 059
C106 055
C106 039
C106 062
C106 072
C106 RLA
C106 046
C106 055

C101 046
C101 035
C101 038
C101 048
C101 037
C101 037
C101 041

C102 042
C102 047
C102 042
C102 035
C102 016F
C102 009F
C102 035

C103 035
C103 046
C103 043
C103 044
C103 035
C103 020F
C103 039

C104 037
C104 037
C104 035
C104 041
C104 038
C104 038
C104 ABSF

C105 040
C105 041
C105 037
C105 051
C105 038
C105 042
C105 043

C106 053
C106 051
C106 048
C106 051
C106 049
C106 039
C106 072

C101 037 C102 035 C103 050


C101 019F C102 013F C103 040

C104 045 C105 053 C106 060


C104 034F C105 016F C106 047

FAIL
0307
FAIL
FAIL
FAIL
FAIL
0250
FAIL
0274
FAIL
FAIL
0264
FAIL
FAIL
FAIL
0234
0266
0257
RLA
0248
FAIL
P-R-S
ABSENT
0253
0257
0243
0270
FAIL
FAIL
FAIL
ABSENT
0280
FAIL

0001082969
0001082970
0001082971
0001082972
0001082973
0001082974
0001082975
0001082976
0001082977
0001082978
0001082979
0001082980
0001082981
0001082982
0001082983
0001082984
0001082985
0001082986
0001082987
0001082988
0001082989
0001082990
0001082991
0001082992
0001082993
0001082994
0001082995
0001082996
0001082997
0001082998
0001082999
0001083000
0002878001

10-DA-60
10-DA-81
10-DA-82
10-DA-69
10-DA-70
10-DA-71
10-DA-73
10-DA-585
10-DA-77
10-DA-34
10-DA-41
10-DA-66
10-DA-24
10-DA-46
10-DA-49
09-DA-95
09-DA-54
09-DA-77
09-DA-755
09-DA-42
09-DA-37
09-DA-57
09-DA-38
09-GA-38
10-GA-491
09-GA-68
10-GA-104
09-GA-103
09-GA-83
09-GA-86
09-GA-65
09-GA-14

AMIT KUMAR
AMIT SHARMA
MANPREET SINGH
DINESH SAINI
GAGAN AHUJA
GOURAV
GURMEET SINGH
KHUSHDEEP
VIPIN
AMARJEET SINGH
SAGAR
KRISHAN KUMAR
KAPATAN SINGH
ROHIT VERMA
GURJINDER SINGH
NIDHI
RAJESH KUMAR
PARMINDER SINGH
KAILASH SHARMA
DEEPAK SACHDEVA
JASMEET SINGH
PRINCE KUMAR
VISHAL BAKSHI
JATIN KUMAR
JAI SINGH
HITESH
BANDEEP KAUR
AMARJIT SINGH
TARUN GOUR
HIMANSHU VASDEV
KAMALDEEP SINGH
GURPREET SINGH
BHARAT LAL SHARMA

MAHA SINGH
VINOD KUMAR
JAGIR SINGH
MUKHTYAR SINGH
SURINDER PAL
SUDESH KUMAR
BALWINDER SINGH
SITARAM
SHIV CHARAN
MOHAN SINGH
AMRAJEET SINGH
TARSEM SINGH
JANGSHER SINGH
ANOOP KUMAR
GURDEEP SINGH
AMARNATH
RAMESHWAR DASS
SURJIT SINGH
GULSHAN SHARMA
GULSHAN KUMAR
SANTOSH SINGH
BALVINDER SINGH
RAJ KUMNAR BAKSHI
MOHINDER PAL
RAJENDER SINGH
GYAN SINGH
GURCHARAN SINGH
SHEESH PAL
HARI CHAND
NARESH KUMAR
MALL SINGH
RANJEET SINGH
CHHITAR MAL SHARMA

C101 027F C102 039

C103 054

C104 032F C105 042

C106 052

C101 038
C101 035
C101 038
C101 042
C101 051
C101 037
C101 042
C101 RLA
C101 040

C102 037
C102 041
C102 041
C102 038
C102 032F
C102 046
C102 006F
C102 RLA
C102 013F

C103 047
C103 052
C103 044
C103 048
C103 050
C103 046
C103 050
C103 RLA
C103 043

C104 039
C104 035
C104 035
C104 035
C104 035
C104 037
C104 039
C104 RLA
C104 038

C105 039
C105 055
C105 063
C105 024F
C105 042
C105 050
C105 037
C105 RLA
C105 036

C106 059
C106 050
C106 054
C106 041
C106 053
C106 055
C106 042
C106 RLA
C106 045

C101 053

C102 029F C103 049

C104 040

C105 056

C106 048

C101 012F
C101 053
C101 039
C101 036
C101 038
C101 042
C101 041
C101 052
C101 040
C101 048
C101 035
C101 038
C101 046
C101 035
C101 040

C102 007F
C102 035
C102 017F
C102 019F
C102 038
C102 046
C102 049
C102 044
C102 051
C102 038
C102 008F
C102 032F
C102 035
C102 042
C102 035

C104 044
C104 060
C104 045
C104 043
C104 035
C104 035
C104 036
C104 043
C104 037
C104 058
C104 048
C104 037
C104 026F
C104 038
C104 035

C105 039
C115 043
C105 035
C105 ABSF
C105 020F
C105 053
C105 048
C105 049
C105 044
C105 054
C105 004F
C117 040
C105 035
C119 039
C119 039

C106 047
C116 037
C106 049
C106 047
C106 040
C106 048
C106 053
C106 039
C106 052
C106 056
C106 063
C118 055
C106 060
C120 038
C120 037

C101 035
C101 036
C101 036

C102 042 C103 051


C102 040 C103 038
C102 ABSF C103 047

C103 026F
C103 064
C103 038
C103 035
C103 048
C103 036
C103 051
C103 038
C103 036
C103 053
C103 061
C103 035
C103 049
C103 040
C103 069

C104 024F C117 040 C118 037


C104 035 C105 030F C106 055
C104 077 C105 074 C106 063

FAIL
P-R-S
0259
0268
0275
FAIL
FAIL
0271
FAIL
RLA
FAIL
P-R-S
FAIL
P-R-S
FAIL
0292
FAIL
FAIL
FAIL
0260
0278
0265
0260
0307
FAIL
FAIL
FAIL
0232
0255
P-R-S
FAIL
FAIL
REP RPR

0002878002
0002878003
0002878004
0002878005
0002878006
0002878007
0002878008
0002878009
0002878010
0002878011
0002878012
0002878013
0002878014
0002878015
0002878016
0002878017
0002878018
0002878019
0002878020
0002878021
0002878022
0002878023
0002878024
0002878025
0002878026
0002878027
0002878028
0002878029
0002878030
0002878031
0002878032
0002878033
0002878034

12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13

KARAM
GURDYAL SINGH
AMAN KUMAR
SHABALBIR SINGH
SUMIT KUMAR
RAJKUMAR
PARVEEN DUTT
HARIMOHAN SHARMA
NAVEEN KUMAR
KAPOOR SINGH
PROMITLA
KARAN SINGH
DHANANJAY CHAWLA
SUBHASH CHAWLA
ATUL GUPTA
PRITAM KUMAR GUPTA
VIKAS
BALBIR SINGH
MEENAKSHI
KAPOOR SINGH
KAMAL
RANBIR SINGH
GURPREET
HARPREET SINGH
DIUYA SHARMA
TARA DUTT
TANU
GULSHAN PARUTHI
NISHI MALIK
AZAD SINGH MALIK
SANDEEP
RAMKEWALTIWARI
AMRINDER PAL SINGH SARAN
AMRIT SINGH SARAN
SANJAY KUMAR
BALJEET SINGH
VINAY KUMAR
SANJEEV KUMAR
SATBIR SINGH
DALLU RAM
MANISH MITTAL
VINOD KUMAR
SONIA RANI
DHARMVEER NINDWANI
JITENDER KUMAR
NIHAL SINGH
DINESH KUMAR
RAMPRASHAD
SAPNA
OM PARKASH
SUBHAS CHNDER
KRISHAN KUMAR
SURINDER KUMAR
RAMESHWAR
PARVEEN KUMAR
MITTER PAL
KARISHMA SARDANA
SHYAM SUNDER
DEEPAK
RAMESH KUMAR
MUNISH DHANDA
RAJPAL SINGH
KRISHAN KUMAR
NARESH KUMAR
VIKAS
SHAMSHER

C101 027F
C101 035
C101 045
C101 051
C101 048
C101 060
C101 056
C101 055
C101 040
C101 067
C101 053
C101 030F
C101 040
C101 057
C101 074
C101 047
C101 035
C101 056
C101 040
C101 043
C101 057
C101 068
C101 024F

C102 025F
C102 054
C102 059
C102 071
C102 077
C102 061
C102 066
C102 073
C102 072
C102 073
C102 048
C102 062
C102 067
C102 073
C102 083
C102 075
C102 008F
C102 068
C102 081
C102 078
C102 046
C102 056
C102 057

C103 027F
C103 037
C103 051
C103 054
C103 064
C103 063
C103 071
C103 079
C103 058
C103 056
C103 052
C103 039
C103 052
C103 068
C103 081
C103 045
C103 035
C103 061
C103 056
C103 050
C103 078
C103 048
C103 035

C104 041
C104 035
C104 059
C104 073
C104 076
C104 079
C104 071
C104 065
C104 074
C104 075
C104 067
C104 035
C104 061
C104 072
C104 077
C104 064
C104 ABSF
C104 059
C104 050
C104 047
C104 076
C104 056
C104 051

C105 040
C105 042
C105 035
C105 049
C105 043
C105 080
C105 075
C105 076
C105 070
C105 078
C105 060
C105 040
C105 050
C105 075
C105 087
C105 070
C105 030F
C105 058
C105 060
C105 069
C105 058
C105 076
C105 057

C106 076
C106 071
C106 076
C106 076
C106 077
C106 088
C106 077
C106 080
C106 089
C106 087
C106 079
C106 064
C106 076
C106 079
C106 091
C106 080
C106 ABSF
C106 083
C106 074
C106 074
C106 092
C106 090
C106 078

REP
0274
0325
0374
0385
0431
0416
0428
0403
0436
0359
REP
0346
0424
0493
0381
REP
0385
0361
0361
0407
0394 RPR
REP
RPR
C101 070 C102 065 C103 049 C104 067 C105 074 C106 088
0413
C101 048 C102 053 C103 047 C104 055 C105 035 C106 077
0315
C101 035 C102 073 C103 058 C104 048 C105 035 C106 082
0331
C101 035 C102 028F C103 037 C104 024F C105 027F C106 029FP REP
C101 052 C102 087 C103 079 C104 062 C105 072 C106 089
0441
C101 043 C102 051 C103 024F C104 035 C105 048 C106 078
REP
C101 041 C102 045 C103 066 C104 025F C105 037 C106 067
REP
RPR
C101 029F C102 041 C103 060 C104 023F C105 040 C106 073
REP

0002878035
0002878036
0002878037
0002878038
0002878039
0002878040
0002878041
0002878042
0002878043
0002878044
0002878045
0002878046
0002878047
0002878048
0002878049
0002878050
0002878051
0002878052
0002878053
0002878054
0002878055
0002878056
0002878057
0002878058
0002878059
0002878060
0002878061
0002878062
0002878063
0002878064
0002878065
0002878066
0002878067

12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-16
12-CJH-13
12-CJH-13

KIRAN
PARVINDER
AMIT KUMAR
ASHISH SHARMA
YASH KUMAR GUPTA
ANNU BENIWAL
PARDEEP
DEEPAK RANAWAT
MOHIT MALIK
ANKIT QSTWAL
ANIL KUMAR
SOMVIR
DEEPAK PANGHAL
YASHBIR
PARVEEN POONIA
MOHIT KHANNA
NAVEEN KUMAR
DEEPIKA SINGH
GURVINDER
KRISHAN KUMAR
JYOTI
AMIT MALIK
NEERAJ AHLAKAT
SEEMA
DEEPAK
SATENDER DEVENDER
AYUSH VERMA
VINOD KUMAR
HANOJ SHEORA
VIKAS GREWAL
AMIT
RAJVIR SINGH
VINOD KUMAR

SURENDER KUMAR
RAMESH KUMAR
KULDEEP
DEVENDER SHARMA
MUKESH CHAND GUPTA
RAMPHAL BENIWAL
SURESH KUMAR
DHYAN SINGH
SARAVJEET MALIK
RAJ KUMAR
ROHTASH
RAMPHAL
RAJENDER PANGHAL
RAMESH KUMAR
SUBHASHCHANDER
MUKESH KHANNA
SHISH RAM
SATBIR SINGH
GURPREET SINGH
MEELA RAM
JITENDER KUMAR
VIJAY SINGH MALIK
PREETAM SINGH
SANJEET
HARI SINGH
CHANDER SINGH
SANDEEP VERMA
JAGDIS CHANDER
SURESH KUMAR
KEWAL SINGH
SATISH KUMAR
GOVARDHAN DASS
DALBIR SINGH

C101 056
C101 040
C101 035
C101 036
C101 053
C101 048
C101 055
C101 045
C101 045
C101 041
C101 057
C101 050
C101 044
C101 037
C101 044
C101 049
C101 059
C101 068
C101 047
C101 040
C101 052
C101 035
C101 030F
C101 024F
C101 044
C101 039
C101 058
C101 029F
C101 035
C101 026F
C101 052
C101 047
C101 049

C102 068
C102 054
C102 069
C102 075
C102 064
C102 065
C102 035
C102 013F
C102 046
C102 015F
C102 035
C102 037
C102 026F
C102 018F
C102 036
C102 051
C102 020F
C102 046
C102 013F
C102 056
C102 061
C102 022F
C102 ABSF
C102 025F
C102 012F
C102 015F
C102 063
C102 035
C102 031F
C102 061
C102 041
C102 058
C102 026F

C103 072
C103 059
C103 046
C103 050
C103 060
C103 058
C103 062
C103 051
C103 050
C103 056
C103 048
C103 062
C103 046
C103 059
C103 029F
C103 035
C103 035
C103 050
C103 051
C103 048
C103 051
C103 050
C103 ABSF
C103 048
C103 044
C103 045
C103 058
C103 047
C103 046
C103 050
C103 055
C103 055
C103 035

C104 055
C104 035
C104 025F
C104 043
C104 062
C104 052
C104 056
C104 043
C104 049
C104 048
C104 062
C104 043
C104 048
C104 043
C104 044
C104 046
C104 061
C104 060
C104 053
C104 044
C104 050
C104 029F
C104 ABSF
C104 055
C104 051
C104 048
C104 066
C104 035
C104 032F
C104 018F
C104 035
C104 038
C104 029F

C105 083
C105 025F
C105 035
C105 052
C105 054
C105 051
C105 048
C105 028F
C105 020F
C105 024F
C105 023F
C105 035
C105 018F
C105 024F
C105 035
C105 026F
C105 029F
C105 055
C105 035
C105 040
C105 059
C105 020F
C105 ABSF
C105 022F
C105 037
C105 040
C105 058
C105 026F
C105 026F
C105 026F
C105 024F
C105 042
C105 024F

C106 077
C106 071
C106 073
C106 077
C106 081
C106 088
C106 085
C106 079
C106 082
C106 078
C106 074
C106 063
C106 040FP
C106 072
C106 069
C106 071
C106 067
C106 079
C106 077
C106 068
C106 070
C106 039FP
C106 ABSF
C106 064
C106 046FP
C106 074
C106 076
C106 070
C106 071
C106 039FP
C106 058
C106 078
C106 070

0411
REP
REP
0333
0374
0362
0341
REP
REP
REP RPR
REP
0290
REP
REP
REP
REP
REP
0358
REP
0296
0343
REP
FAIL
REP
REP
REP
0379
REP
REP
REP
REP
0318
REP RPR

0002878068
0002878069
0002878070
0002878071
0002878072
0002878073
0002878074
0002878075
0002878076
0002878077
0002878078
0002878079
0002878080
0002878081
0002878082
0002878083
0002878084
0002878085
0002878086
0002878087
0002878088
0002878089
0002878090
0002878091
0002878092
0002878093
0002878094
0002878095
0002878096
0002878097
0002878098
0002878099
0002878100

12-CJH-37
12-CJH-37
12-CJH-11
12-CJH-37
12-CJH-37
12-CJH-38
12-CJH-11
12-CJH-38
12-CJH-11
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-11
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-38
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-11
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-39
12-CJH-11
12-CJH-39
12-CJH-39

ANAMIKA
BOBY
JAI BHAGWAN
KAVITA VERMA
VIJAY KUMARI
SANDEEP KUMAR
AJIT SINGH
DIXANT
SUBHAM DUBEY
SANDEEP
BHUL GOYAL
MANJU
SOMBIR
MINA
DEEPAK
PARDEEP
SAHIL SIHGAL
SIKANDER
SONU
VIKAS KUMAR
KAVITA DEVI
BULBUL
AKASH
MOHIT ARORA
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SUNIL KUMAR
KANITA
NISHA
YAYATI
YIKRAM
SHANKAR DHOOADWAL
PRINCE KUMAR

SHISHU PAL PERIWAL


RADHA KRISAHAN
INDER SINGH
HARPAL SINGH VERMA
OMPARKASH
SAHAB RAM
SAMUNDER SINGH
SUSHIL KUMAR
LAL KISHAN DUBEY
SUBE SINGH
SATISH GOYAL
GOPI RAM
HAWA SINGH
KAMAL SINGH
BANI SINGH
RAMKISHAN
MUKESH SEHGAL
SUBHASH CHANDER
SATPAL
LACHHMAN SINGH
KRISHAN KUMAR
SURENDER
SURAJBHAN
TILAK RAJ ARORA
SATBIR
KRISHAN KUMAR
MAHABIR SINGH
SATBIR
KRISHAN KUMAR
HAKIKAT RAI
MADAN LAL
BAJRANG DASS
KRISHAN KUMAR

C101 061
C101 035
C101 055
C101 068

C102 098
C102 071
C102 023F
C102 067

C101 056
C101 059
C101 036
C101 048
C101 066
C101 062
C101 069
C101 061
C101 061
C101 047
C101 054
C101 066
C101 046
C101 053
C101 037
C101 070
C101 064
C101 058
C101 064
C101 055
C101 048
C101 045
C101 054
C101 071
C101 069

C102 035
C102 099
C102 073
C102 062
C102 067
C102 062
C102 078
C102 093
C102 056
C102 046
C102 054
C102 083
C102 062
C102 053
C102 047
C102 098
C102 058
C102 095
C102 094
C102 062
C102 100
C102 064
C102 061
C102 091
C102 075

C101 037
C101 046

C102 036
C102 075

C103 066
C103 051
C103 051
C103 077

C104 057
C104 025F
C104 047
C104 054

C105 052
C105 037
C105 041
C105 065

C106 081
C106 072
C106 075
C106 080

0415 RPR
REP
REP
0411
ABSENT
C103 071 C104 049 C105 055 C106 077
0343
C103 074 C104 057 C105 051 C106 076
0416 RPR
C103 074 C104 046 C105 047 C106 072
0348
C103 073 C104 058 C105 055 C106 079
0375
C103 066 C104 050 C105 047 C106 080
0376
C103 069 C104 063 C105 026F C106 082
REP
C103 070 C104 060 C105 035 C106 082
0394
C103 075 C104 048 C105 052 C106 084
0413
C103 065 C104 054 C105 035 C106 070
0341
C103 046 C104 035 C105 035 C106 028FP REP
C103 051 C104 041 C105 017F C106 078
REP
C103 066 C104 063 C105 056 C106 080
0414
C103 057 C104 050 C105 044 C106 080
0339
C103 062 C104 051 C105 046 C106 082
0347
C103 028F C104 038 C105 021F C106 024FP REP
C103 092 C104 064 C105 057 C106 082
0463
C103 075 C104 059 C105 063 C106 073
0392
C103 079 C104 061 C105 053 C106 080
0426
C103 098 C104 067 C105 061 C106 083
0467
C103 073 C104 049 C105 039 C106 077
0355
C103 084 C104 043 C105 038 C106 080
0393
C103 051 C104 046 C105 039 C106 080
0325
C103 044 C104 047 C105 039 C106 076
0321
C103 064 C104 059 C105 036 C106 075
0396
C103 073 C104 060 C105 051 C106 085
0413
RPR
C103 047 C104 028F C105 024F C106 071
REP
C103 057 C104 048 C105 039 C106 073
0338

0002878101
0002878102
0002878103
0002878104
0002878105
0002878106
0002878107
0002878108
0002878109
0002878110
0002878111
0002878112
0002878113
0002878114
0002878115
0002878116
0002878117
0002878118
0002878119
0002878120
0002878121
0002878122
0002878123
0002878124
0002878125
0002878126
0002878127
0002878128
0002878129
0002878130
0002878131
0002878132
0002878133

12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-40
12-CJH-11
12-CJH-11
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-11
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-41
12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-11
12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-42

PREETI
ARZOO
ASHWANI KUMAR BOORA
DEEPAK
RAKWSH KUMAR
ASHOK KUMAR
SUMIT KUMAR
DEEKSHA
KIMAT RANI
SUNIL KUMAR
MAYANK SINGH NANDAL
NEERAJ DALAL
PARMJEET
KIRAN
KARTIK SHARMA
SUSHIL
NAVEEN KUMAR
SUKHBIR SINGH
SANJAY
NIDHI
VIJAY KUMAR
DHRU BERWAL
MANJEET KUMAR
PANKAJ
ASHOK
VIKASH
VIRENDER SINGH
RAVI SHARMA
VIKASH
SUDHIR MOR
ANKUSH CHAHAL
SAVETA GUPTA
AJAY KUMAR

OMPRAKASH
OMBIR
RAMDIYA
JAGDISH CHANDER
SOHAN LAL
AMAR SINGH
KULDEEP SINGH
LILU RAM
GANGESHRA NAND
JAIBIR SINH
RANBIR SINGH NANDAL
SATBIR SINGH DALAL
MHADAY
OM PRAKASH
NARESH KUMAR
HIMMAT SINGH
RAM KAWAR SINGH
RAJBIR SINGH
HANUMAN SINGH
RANG BAHADUR
HARICHAND
PREM SINGH BERWAL
DALBIR SINGH
SUSHIL
SURESH KUMAR
RAMMURTI
MAHAVIR SINGH
RISAL SHARMA
KARAMBIR SINGH
DALBIR MOR
BAAGBIR SINGH
ANAND PARSAD
BHAGWANA RAM

C101 063
C101 059
C101 054
C101 049
C101 042
C101 055
C101 046
C101 ABSF
C101 058
C101 059
C101 062
C101 065
C101 060
C101 039
C101 052
C101 062

C102 080
C102 079
C102 023F
C102 048
C102 029F
C102 065
C102 060
C102 053
C102 050
C102 060
C102 048
C102 081
C102 046
C102 059
C102 062
C102 062

C103 046
C103 048
C103 054
C103 055
C103 035
C103 035
C103 035
C103 035
C103 054
C103 077
C103 067
C103 074
C103 035
C103 036
C103 037
C103 049

C104 050
C104 055
C104 052
C104 049
C104 050
C104 051
C104 048
C104 063
C104 058
C104 053
C104 ABSF
C104 067
C104 062
C104 053
C104 048
C104 057

C105 049
C105 068
C105 063
C105 064
C105 058
C105 067
C105 063
C105 072
C105 058
C105 074
C105 044
C105 069
C105 075
C105 074
C105 023F
C105 052

C101 064
C101 055
C101 051
C101 056
C101 066
C101 052
C101 066
C101 054
C101 052
C101 063
C101 054
C101 048
C101 048
C101 065
C101 048
C101 048

C102 067
C102 053
C102 076
C102 058
C102 066
C102 070
C102 077
C102 067
C102 058
C102 040
C102 064
C102 036
C102 054
C102 048
C102 063
C102 047

C103 056
C103 027F
C103 042
C103 068
C103 080
C103 059
C103 072
C103 079
C103 018F
C103 043
C103 075
C103 024F
C103 036
C103 038
C103 055
C103 025F

C104 054
C104 040
C104 049
C104 043
C104 052
C104 055
C104 056
C104 060
C104 050
C104 062
C104 059
C104 047
C104 053
C104 060
C104 060
C104 064

C105 062
C105 057
C105 052
C105 054
C105 064
C105 055
C105 050
C105 064
C105 062
C105 057
C105 050
C105 045
C105 046
C105 069
C105 047
C105 063

C106 071
C106 073
C106 077
C106 068
C106 070
C106 071
C106 080
C106 079
C106 076
C106 077
C106 038FP
C106 083
C106 080
C106 083
C106 066
C106 073

0359
0382
REP
0333
REP
0344
0332
REP
0354
0400
REP
0439
0358
0344
REP
0355
ABSENT
C106 072
0375
C106 072
REP
C106 076
0346
C106 068
0347
C106 069
0397 RPR
C106 070
0361
C106 078
0399
C106 075
0399
C106 070
REP
C106 069
0334
C106 073
0375
C106 030FP REP
C106 075
0312
C106 079
0359
C106 085
0358
C106 076
REP

0002878134
0002878135
0002878136
0002878137
0002878138
0002878139
0002878140
0002878141
0002878142
0002878143
0002878144
0002878145
0002878146
0002878147
0002878148
0002878149
0002878150
0002878151
0002878152
0002878153
0002878154
0002878155
0002878156
0002878157
0002878158
0002878159
0002878160
0002878161
0002878162
0002878163
0002878164
0002878165
0002878166

12-CJH-42
12-CJH-42
12-CJH-43
12-CJH-43
12-CJH-11
12-CJH-43
12-CJH-43
12-CJH-11
12-CJH-43
12-CJH-43
12-CJH-43
12-CJH-43
12-CJH-11

12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-44
12-CJH-45
12-CJH-11
12-CJH-45
12-CJH-45

PARVEEN
RAMESH KUMAR
ANISHA
SANDEEP KUMAR
CHAHAT
VINOD KUMAR
SOMVIR
VIKAS
KAVITA
VIJENDER
SHALU GOYAL
PRIYANKA
VIDHI
SUEEP KUMAR
AMAN
MEENA RANI
KANISHKA CHOUDHARY
AJAY
JOGINER
SANDEEP SAINI
KULDEEP
RENU
PRAEEP KUMAR
MUKESHWAR
DEEPAK
MANJU RANI
AMAN
SURESH KUMAR
RAVI KANT
MAHENDER
AARTI
GAGAN
PANKAJ JAGLAN

BANWARI LAL
DHARAMBIR SINGH
BHOOP
MANGE RAM
MAHENDER SINGH
HARI SINGH
RAJINDER
BALBIR SINGH
JEEVAN SINGH
SURESH KUMAR
ASHOK GOYAL
LILU RAM
VIPEN KUMAR
SUDHIR SINGH
ANUP SINGH MANIU
RAJ KUMAR
SURENDRA CHOUDHARY
DALIP SINGH
MAHABIR
SUBHASH SAINI
BHADAR SINGH
JAGDISH SINGH
ISHWAR SINGH
RAMMAHER
ROSHAN LAL
DALIP SINGH
ASHOK KUMAR
RAJE RAM
LAXMAN PARSAD
SURESH KUMAR
RAJBIR SINGH
ROOPCHAND
ISHWAR JAGLAN

C101 052
C101 061
C101 069
C101 059
C101 063
C101 042
C101 046
C101 054
C101 061
C101 057
C101 047
C101 059
C101 058
C101 066
C101 060
C101 058
C101 059
C101 037

C102 066
C102 076
C102 059
C102 046
C102 045
C102 035
C102 035
C102 061
C102 052
C102 077
C102 092
C102 082
C102 066
C102 075
C102 053
C102 052
C102 027F
C102 064

C103 066
C103 063
C103 054
C103 038
C103 040
C103 028F
C103 048
C103 066
C103 035
C103 046
C103 055
C103 052
C103 049
C103 037
C103 050
C103 025F
C103 023F
C103 066

C104 050
C104 055
C104 064
C104 048
C104 058
C104 039
C104 054
C104 058
C104 057
C104 049
C104 049
C104 060
C104 056
C104 062
C104 053
C104 047
C104 035
C104 040

C105 048
C105 060
C105 057
C105 050
C105 061
C105 049
C105 051
C105 070
C105 058
C105 061
C105 067
C105 057
C105 058
C105 064
C105 068
C105 056
C105 049
C105 021F

C106 076
C106 072
C106 070
C106 069
C106 070
C106 073
C106 076
C106 075
C106 068
C106 077
C106 077
C106 068
C106 077
C106 078
C106 072
C106 071
C106 077
C106 065

C101 037
C101 062
C101 058

C102 059
C102 069
C102 039

C103 046
C103 051
C103 036

C104 035
C104 049
C104 056

C105 053
C105 058
C105 067

C106 080
C106 065
C106 077

C101 035
C101 047
C101 065
C101 ABSF
C101 040
C101 047
C101 049
C101 028F
C101 053
C101 026F

C102 042
C102 062
C102 077
C102 084
C102 074
C102 065
C102 076
C102 024F
C102 057
C102 052

C103 018F
C103 029F
C103 052
C103 067
C103 050
C103 035
C103 076
C103 039
C103 057
C103 029F

C104 046
C104 044
C104 053
C104 054
C104 047
C104 035
C104 053
C104 035
C104 050
C104 044

C105 038
C105 049
C105 057
C105 052
C105 056
C105 046
C105 046
C105 063
C105 062
C105 051

C106 071
C106 063
C106 071
C106 070
C106 079
C106 065
C106 075
C106 072
C106 068
C106 062

0358
0387
0373
0310
0337
REP
0310
0384
0331
0367
0387
0378
0364
0382
0356
REP
REP
REP
RPR
0310
0354
0333
RPR
REP
REP
0375
REP
0346
0293
0375
REP
0347
REP

RPR
RPR
RPR
RPR

0002878167
0002878168
0002878169
0002878170
0002878171
0002878172
0002878173
0002878174
0002878175
0002878176
0002878177
0002878178
0002878179
0002878180
0002878181
0002878182
0002878183
0002878184
0002878185
0002878186
0002878187
0002878188
0002878189
0002878190
0002878191
0002878192
0002878193
0002878194
0002878195
0002878196
0002878197
0002878198
0002878199

12-CJH-45
12-CJH-45
12-CJH-45
12-CJH-45
12-CJH-45
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-11
12-CJH-11
12-CJH-11
12-CJH-11
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-46
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-47
12-CJH-11
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-11

CHETAN
RAMAN
SANDEEP
MOHIT
AMAN DEEP
KAMLESH RANI
GAURAV
SAZAL
KAMINI DEVI
KAVAJEET PANGHAL
ANAND YADAV
VIJAY KUMAR
ANKIT KUMAR
PARMJEET SINGH
KULDEEP
RAVI
SUNIL
AJMER
JITENDER
HASEEN
LALIT KUMAR
PANKAJ
SONU KUMAR
SANDEEP SINGH
SANDEEP KUMAR
SONU KUMAR
SANDEEP KUMAR
NISHANT MALIK
PAWAN KUMAR
NIKITA
ANITA
SANDEEP KUMAR
AMIT

JAIBHAGWAN
SURJIT
KRISHAN KUMAR
RAJENDER SINGH
MAHABIR PARSAD
SATPAL SINGH
ZILE SINGH
JAI BHAGWAN
UDHAY PRATAP SINGH
BALRAJ PANGHAL
TILAK DHARI YADAV
ZILE SINGH
VANSI LAL
MAHENDER SINGH
RAM CHANDER
RAM NIWAS
MAHIPAL
RAJENDER
RAJ KARAN
DHARAMBIR SINGH
RAJ KUMAR SHARMA
RAJENDER
LAKHMI CHAND
SAHIB SINGH
MAHENDER SINGH
SURAJ BHAN
KHUSHI RAM
ASHOK MALIK
SHYAM SUNDER
RAJESH JANGRA
BHARAT SINGH
BALWAN SINGH
BRAHMA NAND

C101 050
C101 056
C101 053

C102 068
C102 069
C102 071

C103 049 C104 050


C103 055 C104 045
C103 024F C104 047

C105 044
C105 050
C105 044

C101 056
C101 062
C101 047
C101 060
C101 071
C101 068
C101 060
C101 058
C101 052
C101 069
C101 062
C101 070
C101 039
C101 054
C101 035
C101 049
C101 038
C101 050
C101 039
C101 040
C101 061
C101 038
C101 047
C101 059
C101 047

C102 065
C102 075
C102 066
C102 073
C102 076
C102 073
C102 055
C102 049
C102 060
C102 048
C102 056
C102 078
C102 064
C102 063
C102 065
C102 061
C102 060
C102 077
C102 035
C102 020F
C102 067
C102 038
C102 049
C102 056
C102 082

C103 054
C103 061
C103 045
C103 051
C103 059
C103 078
C103 057
C103 055
C103 046
C103 049
C103 049
C103 066
C103 062
C103 061
C103 062
C103 035
C103 046
C103 058
C103 027F
C103 025F
C103 053
C103 035
C103 028F
C103 056
C103 062

C105 057
C105 063
C105 044
C105 060
C105 066
C105 058
C105 049
C105 056
C105 052
C105 056
C105 058
C105 068
C105 046
C105 044
C105 055
C105 061
C105 051
C105 047
C105 056
C105 042
C105 061
C105 049
C105 047
C105 058
C105 045

C101 078 C102 082 C103 062


C101 025F C102 017F C103 049
C101 072 C102 097 C103 078

C104 049
C104 061
C104 047
C104 061
C104 069
C104 064
C104 047
C104 047
C104 049
C104 047
C104 051
C104 052
C104 035
C104 040
C104 046
C104 042
C104 041
C104 053
C104 023F
C104 025F
C104 046
C104 026F
C104 035
C104 059
C104 035

C104 058 C105 070


C104 025F C105 047
C104 056 C105 061

C106 066
C106 055
C106 068

0327
0330
REP
ABSENT
C106 073
0354
C106 075
0397
C106 070
0319
C106 076
0381
C106 073
0414
C106 077
0418
C106 070
0338
C106 073
0338
C106 079
0338
C106 068
0337
C106 069
0345
C106 078
0412
C106 071
0317 RPR
C106 071
0333
C106 037FP REP
C106 069
0317
C106 040FP REP
C106 071
0356
C106 072
REP
C106 066
REP
C106 036FP REP
C106 066
REP
C106 064
REP
C106 068
0356
C106 066
0337
RPR
C106 084
0434
C106 071
REP
C106 075
0439

0002878200
0002878201
0002878202
0002878203
0002878204
0002878205
0002878206
0002878207
0002878208
0002878209
0002878210
0002878211
0002878212
0002878213
0002878214
0002878215
0002878216
0002878217
0002878218
0002878219
0002878220
0002878221
0002878222
0002878223
0002878224
0002878225
0002878226
0002878227
0002878228
0002878229
0002878230
0002878231
0002878232

12-CJH-48
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-48
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-12
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-49
12-CJH-50
12-CJH-50
12-CJH-50
12-CJH-50
12-CJH-50
12-CJH-50
12-CJH-12

12-CJH-12
12-CJH-50

RAHUL
POOJA DUHAN
SOMBIR SINGH
SANJU RANI
PRIYANKA
SUDEEP JANGU
SURAJ
SANGEETA
DEEPIKA
HANNI
JASMA DEVI
AJAY
SAVITA
MANOJ KUMAR
SANJAY KUMAR
AMIT
MAMTA
KAVITA
SUBHASH CHANDER
POOJA DEVI
SANJAY SONI
SUNIL
ARUN
VINOD
VIKAS BUDANIA
VIKASH
SUNIL KUMAR
RAMA SHANKAR
SURESH KUMAR
AMIT SHERORAN
VIKAS KANDOLA
POOJA JANGRA
GAUTAM

VINOD KUMAR
BALJIT SINGH
BRAHMANAND
RAMESH CHAND
GANGA DUTT
SATBIR SINGH
RAM ASHRE
SATBIR SINGH
RANBIR SINGH
NAND LAL
SITARAM
SATBIR SINGH
RAJ KUMAR
SATISH KUMAR
ROHTASH
JAGVEER SINGH
SATBIR SINGH
RAMNIWAS
PARMANAND
DHARMPAL
DALIP SINGH
SATBIR SINGH
POONA RAM
BHIM SHAN
MAHABIR SINGH
SOMBIR SINGH
CHANDI RAM
VINOD SHANKAR
MOHANLAL
RAJESH KUMAR SHEORAN
SUKHBIR SINGH
MANOHAR LAL JANGRA
SATBIR SINGH

C101 027F
C101 076
C101 052
C101 067
C101 068
C101 068
C101 054
C101 057
C101 062
C101 062
C101 023F
C101 035
C101 059
C101 048
C101 040
C101 053
C101 060
C101 051
C101 027F
C101 042
C101 036
C101 040
C101 037
C101 050
C101 056
C101 055
C101 059
C101 060
C101 062
C101 046
C101 047
C101 052
C101 036

C102 007F
C102 088
C102 050
C102 069
C102 071
C102 016F
C102 042
C102 070
C102 069
C102 070
C102 047
C102 026F
C102 097
C102 061
C102 035
C102 025F
C102 054
C102 068
C102 018F
C102 047
C102 061
C102 047
C102 018F
C102 054
C102 074
C102 062
C102 039
C102 043
C102 049
C102 040
C102 059
C102 048
C102 047

C103 039
C103 078
C103 029F
C103 055
C103 062
C103 040
C103 046
C103 048
C103 062
C103 076
C103 047
C103 026F
C103 068
C103 057
C103 045
C103 052
C103 066
C103 059
C103 037
C103 047
C103 040
C103 036
C103 028F
C103 079
C103 083
C103 067
C103 071
C103 079
C103 064
C103 048
C103 047
C103 041
C103 043

C104 029F
C104 066
C104 046
C104 046
C104 057
C104 058
C104 047
C104 056
C104 052
C104 047
C104 ABSF
C104 025F
C104 056
C104 045
C104 038
C104 046
C104 050
C104 046
C104 029F
C104 050
C104 035
C104 040
C104 035
C104 046
C104 055
C104 064
C104 063
C104 060
C104 063
C104 045
C104 035
C104 046
C104 025F

C105 046
C105 078
C105 066
C105 054
C105 059
C105 053
C105 045
C105 070
C105 069
C105 071
C105 ABSF
C105 036
C105 062
C105 053
C105 055
C105 051
C105 056
C105 057
C105 039
C105 050
C105 037
C105 048
C105 049
C105 065
C105 064
C105 069
C105 058
C105 061
C105 064
C105 051
C105 063
C105 074
C105 052

C106 026FP
C106 074
C106 062
C106 069
C106 070
C106 068
C106 071
C106 073
C106 070
C106 068
C106 ABSF
C106 065
C106 067
C106 065
C106 058
C106 063
C106 076
C106 067
C106 064
C106 062
C106 063
C106 066
C106 062
C106 065
C106 073
C106 072
C106 064
C106 069
C106 075
C106 060
C106 063
C106 070
C106 063

REP
0460
REP
0360
0387
REP
0305
0374
0384
0394
REP
REP
0409
0329
0271
REP
0362
0348
REP
0298
0272
0277
REP
0359
0405
0389
0354
0372
0377
0290
0314
0331
REP

RPR

RPR
RPR
RPR

0002878233
0002878234
0002878235
0002878236
0002878237
0002878238
0002878239
0002878240
0002878241
0002878242
0002878243
0002878244
0002878245
0002878246
0002878247
0002878248
0002878249
0002878250
0002878251
0002878252
0002878253
0002878254
0002878255
0002878256
0002878257
0002878258
0002878259
0002878260
0002878261
0002878262
0002878263
0002878264
0002878265

12-CJH-12
12-CJH-50
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-50
12-CJH-51
12-CJH-16
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-51
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-12

JATJEET
SUDHIR
DEEPAK
VIJAY LAXMI
AJIT
RAVINDER
RAHUL KATHURIA
MANAN SINGHAL
PARDEEP KUMAR
PRAHLAD SINGH
SOURABH
JATIN KUMAR SANGWAN
SHWETA
NITU RANI
PARVEEN
BHIM SINGH
NISHANT TAGALA
HIMANSHU SONI
ANKIT SIHAG
RAMESH KUMAR
POOJA
CHANDER MOHAN
BHIM SINGH
SATISH KUMAR
MOHIT DHILLON
RAVEENA MUNJAL
NEHA SHARMA
SUNIL SHARMA
RAKESH MECHU
VISHESH GUPTA
MAHESH MEENA
KANCHAN
CHARU SACHDEVA

SURENDER SINGH
RAJENDER PRASAD
JAI PARKASH
MAHAVIR SHARMA
SATYAWAN
SUBHASH
ISHWAR DAS
SANT KUMAR
JAI SINGH
RAMKARAN
NAVAL
DINESH KUMAR SANGWAN
DALIP KUMAR
VEDPAL
SATYAWANS
AMARJEET SINGH
SURENDER TAGALA
KRISHAN KUMAR
JAGDISH CHANDER SIHAG
SATBIR SINGH
RAJESH KUMAR
HAWA SINGH
HARI SINGH
SHALILU RAM
ISHWAR SINGH DHILLON
NARIENDER KUMAR MUNJAL
BHUDEV SHARMA
KRISHAN SHARMA
SASTPAL SINGH
SURINDER GUPTA
JALDHARI MEENA
NEKI RAM
JAIKRISHAN SACHDEVA

C101 046
C101 036
C101 058
C101 066
C101 036
C101 036
C101 036
C101 037
C101 038
C101 039
C101 037
C101 047
C101 051
C101 061
C101 046
C101 038
C101 037
C101 037
C101 046
C101 036
C101 036
C101 035
C101 045
C101 051
C101 046
C101 051
C101 074
C101 037
C101 035
C101 035
C101 043
C101 052
C101 054

C102 037
C102 035
C102 062
C102 069
C102 048
C102 079
C102 044
C102 054
C102 022F
C102 019F
C102 048
C102 048
C102 060
C102 078
C102 059
C102 063
C102 014F
C102 039
C102 057
C102 049
C102 066
C102 010F
C102 057
C102 053
C102 040
C102 054
C102 065
C102 059
C102 060
C102 069
C102 055
C102 047
C102 035

C103 062
C103 048
C103 085
C103 082
C103 076
C103 057
C103 043
C103 016F
C103 057
C103 058
C103 058
C103 045
C103 066
C103 070
C103 037
C103 046
C103 045
C103 065
C103 066
C103 046
C103 043
C103 041
C103 045
C103 056
C103 070
C103 075
C103 076
C103 040
C103 054
C103 049
C103 048
C103 048
C103 052

C104 049
C104 039
C104 059
C104 071
C104 053
C104 035
C104 035
C104 019F
C104 035
C104 035
C104 051
C104 047
C104 061
C104 074
C104 050
C104 042
C104 024F
C104 024F
C104 047
C104 018F
C104 052
C104 026F
C104 040
C104 040
C104 046
C104 045
C104 056
C104 019F
C104 ABSF
C104 027F
C104 041
C104 048
C104 049

C105 058
C105 049
C105 072
C105 082
C105 075
C105 058
C105 048
C105 051
C105 049
C105 047
C105 065
C105 062
C105 074
C105 070
C105 057
C105 054
C105 040
C105 052
C105 051
C105 037
C105 047
C105 036
C105 042
C105 043
C105 047
C105 049
C105 074
C105 046
C105 040
C105 038
C105 041
C105 054
C105 064

C106 077
C106 068
C106 079
C106 079
C106 065
C106 072
C106 068
C106 064
C106 055
C106 064
C106 073
C106 071
C106 080
C106 084
C106 076
C106 062
C106 047FT
C106 055
C106 077
C106 056
C106 062
C106 063
C106 064
C106 061
C106 027FP
C106 060
C106 078
C106 056
C106 008F
C106 062
C106 060
C106 070
C106 067

0329
0275
0415
0449
0353
0337
0274
REP
REP
REP
0332
0320
0392
0437
0325
0305
REP
REP RPR
0344
REP
0306
REP
0293
0304
REP
0334
0423
REP
REP
REP
0288
0319
0321

0002878266
0002878267
0002878268
0002878269
0002878270
0002878271
0002878272
0002878273
0002878274
0002878275
0002878276
0002878277
0002878278
0002878279
0002878280
0002878281
0002878282
0002878283
0002878284
0002878285
0002878286
0002878287
0002878288
0002878289
0002878290
0002878291
0002878292
0002878293
0002878294
0002878295
0002878296
0002878297
0002878298

12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-15
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-13
12-CJH-52
12-CJH-52
12-CJH-52
12-CJH-12
12-CJH-52
12-CJH-53
12-CJH-12
12-CJH-53
12-CJH-53
12-CJH-53
12-CJH-12
12-CJH-16
12-CJH-15

SUMIT BHARDWAJ
MANISH KUMAR
TARUN KUMAR
VIKAS KUMAR
VIKASH
ANKIT KUKREJA
ANJALI
RAJAT NAGPAL
SUMIT
SANJAY KUMAR
DEEPAK JAIN
MANDEEP SIDHU
SATISH KUMAR
RAVINDER KUMAR
VIRENDER SAINI
SONU
RISHABH AGGARWAL
SACHIN
VIKASH
ARUN KUMAR
DIVESH
RAMANDEEP
SUMIT SHARMA
PRIYANKA
BAMAL SINGH
SORAV ARORA
CHIRAG BHUTANI
KOMAL SALUJA
VAIBHAV
DIKSHA BHYAN
HARSHIT GUPTA
PRINCE
POOJA

JAI BHAGWAN BHARDWAJ


ANUP KUMAR
ASHOK KUMAR BANSAL
KULDEEP
RAM KUMAR
KEWAL KRISHAN KUKREJA
RAJENDER SINGH
RADHE SHYAM
BALBIR SINGH
JAIPAL
RAJ KUMAR JAIN
KRISHAN SIDHU
SAHDAL
SUBHASH CHANDER
DHARMVIR
BALWANT SINGH
PRAMOD AGGARWAL
HARISH KUMAR
ISH KUMAR
RAVINDER KUMAR
ATTAM PARKASH
RAMDHARI
JITENDER SINGH
DHARA SINGH
KALAM SINGH RAWAT
DEVENDER KUMAR
JAI KISHAN BHUTANI
ANIL KUMAR
NAREHNDER SINDHWANI
KULDEEP SINGH BHYAN
SURESH KUMAR GUPTA
RADHESHYAM
BABU RAM

C101 035
C101 046
C101 051
C101 046
C101 038
C101 050
C101 064
C101 047
C101 035
C101 035
C101 066
C101 039
C101 046
C101 037
C101 048
C101 027F
C101 038
C101 035
C101 056
C101 058
C101 047
C101 025F
C101 035
C101 046
C101 028F
C101 035
C101 040
C101 050
C101 047
C101 038
C101 046
C101 035
C101 042

C102 058
C102 068
C102 068
C102 063
C102 056
C102 062
C102 077
C102 047
C102 048
C102 055
C102 037
C102 056
C102 010F
C102 021F
C102 021F
C102 013F
C102 035
C102 024F
C102 035
C102 067
C102 075
C102 012F
C102 012F
C102 035
C102 060
C102 035
C102 071
C102 092
C102 086
C102 045
C102 057
C102 037
C102 048

C103 047
C103 044
C103 052
C103 046
C103 053
C103 060
C103 069
C103 042
C103 040
C103 055
C103 047
C103 065
C103 036
C103 038
C103 040
C103 027F
C103 036
C103 040
C103 048
C103 071
C103 065
C103 027F
C103 020F
C103 047
C103 055
C103 055
C103 051
C103 052
C103 056
C103 035
C103 035
C103 041
C103 046

C104 036
C104 043
C104 052
C104 048
C104 036
C104 035
C104 053
C104 041
C104 038
C104 035
C104 052
C104 049
C104 045
C104 048
C104 046
C104 035
C104 048
C104 040
C104 051
C104 067
C104 065
C104 030F
C104 029F
C104 066
C104 042
C104 041
C104 041
C104 070
C104 035
C104 047
C104 052
C104 052
C104 056

C105 051
C105 043
C105 061
C105 049
C105 028F
C105 044
C105 054
C105 035
C105 035
C105 036
C105 038
C105 039
C105 029F
C105 029F
C105 026F
C105 019F
C105 038
C105 023F
C105 023F
C105 036
C105 041
C105 017F
C105 022F
C105 040
C105 040
C105 037
C105 042
C105 053
C105 035
C105 030F
C105 040
C105 021F
C105 035

C106 069
C106 071
C106 071
C106 070
C106 058
C106 056
C106 081
C106 079
C106 070
C106 062
C106 078
C106 058
C106 073
C106 065
C106 055
C106 017F
C106 063
C106 060
C106 063
C106 069
C106 072
C106 057
C106 061
C106 061
C106 068
C106 059
C106 066
C106 081
C106 058
C106 065
C106 077
C106 075
C106 073

0296
0315
0355
0322
REP
0307
0398
0291
0266
0278
0318
0306
REP
REP
REP
REP
0258
REP
REP
0368
0365
REP
REP
0295
REP
0262
0311
0398
0317
REP
0307
REP
0300

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

0002878299
0002878300
0002878301
0002878302
0002878303
0002878304
0002878305
0002878306
0002878307
0002878308
0002878309
0002878310
0002878311
0002878312
0002878313
0002878314
0002878315
0002878316
0002878317
0002878318
0002878319
0002878320
0002878321
0002878322
0002878323
0002878324
0002878325
0002878326
0002878327
0002878328
0002878329
0002878330
0002878331

12-CJH-53
12-CJH-53
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-15
12-CJH-53
12-CJH-53

PARSHANT KANSAL
AMIT KUMAR
KULDEEP SINGH
ASHISH BHATEJA
KARAN
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
ASHOK KUMAR
VIKRAM
VIKUL CHHABAX
NAVEEN KUMAR
MONIKA
RAVINDER
SUNIL KUMAR
RAHUL YADAV
YUVRAJ TANEJA
GURJANT
AMIT KUMAR
MANOJ KUMAR
SEEMA RAWAT
VARUN SINGLA
AJAY
SHWETA PUNDIR
RAVI GARG
AJIJ KHAN
VIKEY
JITENDER
MANJEET KUMAR
AJIT
TANYA
YASH BHARDWAJ
PARVEEN
RITU LAMBA

RAKESH KUMAR
PRITAM SINGH
PAWAN KUMAR
MADAN LAL
ASHOK KUMAR
ISHWER SINGH
TAREEF SINGH
ISHWAR SINGH
JAGDISH
CHARANJIT CHHABAX
MANGE RAM
BALWANT SINGH
RAMPHAL
KRISHAN KUMAR
VIRENDER SINGH
RAJIV TANEJA
KULWANT SINGH
PAWAN KUMAR
KRISHAN
MANGAL SINGH
VED PARKASH SINGLA
VINOD KUMAR
VINOD PUNDIR
RATESH KUMAR
MEHARBAN KHAN
JAGDISH
JAGRAM LAMBA
DALBIR
RAM SINGH
SATISH KUMAR
JIWAN BHARDWAJ
CHANDERBHAN
RAMESH LAMBA

C101 043
C101 045
C101 040
C101 058
C101 057
C101 056
C101 047
C101 035
C101 046
C101 048
C101 039
C101 047
C101 046
C101 022F
C101 023F
C101 049
C101 048
C101 053
C101 059
C101 061
C101 043
C101 040
C101 066
C101 068
C101 029F
C101 035
C101 037
C101 038
C101 022F
C101 061
C101 047
C101 037
C101 062

C102 041
C102 030F
C102 057
C102 098
C102 060
C102 070
C102 035
C102 027F
C102 038
C102 035
C102 015F
C102 072
C102 091
C102 017F
C102 ABSF
C102 047
C102 014F
C102 065
C102 035
C102 063
C102 063
C102 035
C102 050
C102 062
C102 012F
C102 068
C102 039
C102 038
C102 014F
C102 070
C102 035
C102 016F
C102 035

C103 048
C103 029F
C103 044
C103 075
C103 069
C103 ABSF
C103 038
C103 028F
C103 022F
C103 027F
C103 020F
C103 024F
C103 068
C103 015F
C103 ABSF
C103 045
C103 021F
C103 029F
C103 042
C103 049
C103 023F
C103 021F
C103 039
C103 056
C103 020F
C103 014F
C103 022F
C103 029F
C103 015F
C103 020F
C103 020F
C103 037
C103 047

C104 046
C104 036
C104 047
C104 059
C104 059
C104 051
C104 045
C104 028F
C104 021F
C104 051
C104 036
C104 049
C104 040
C104 020F
C104 ABSF
C104 037
C104 026F
C104 051
C104 054
C104 056
C104 046
C104 020F
C104 064
C104 061
C104 026F
C104 037
C104 035
C104 035
C104 019F
C104 049
C104 043
C104 022F
C104 056

C105 028F
C105 039
C105 035
C105 043
C105 042
C105 023F
C105 038
C105 028F
C105 035
C105 023F
C105 035
C105 056
C105 024F
C105 023F
C105 ABSF
C105 039
C105 035
C105 050
C105 065
C105 077
C105 026F
C105 028F
C105 064
C105 059
C105 019F
C105 048
C105 046
C105 042
C105 021F
C105 055
C105 051
C105 035
C105 071

C106 067
C106 057
C106 070
C106 080
C106 083
C106 070
C106 067
C106 073
C106 058
C106 060
C106 062
C106 077
C106 061
C106 018F
C106 ABSF
C106 074
C106 066
C106 070
C106 067
C106 075
C106 064
C106 063
C106 068
C106 079
C106 061
C106 063
C106 059
C106 063
C106 055
C106 079
C106 066
C106 059
C106 082

REP
REP
0293
0413
0370
REP
0270
REP
REP
REP
REP
REP
REP
FAIL
FAIL
0291
REP
REP
0322
0381
REP
REP
0351
0385
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0353

RPR
RPR

RPR

RPR

0002878332
0002878333
0002878334
0002878335
0002878336
0002878337
0002878338
0002878339
0002878340
0002878341
0002878342
0002878343
0002878344
0002878345
0002878346
0002878347
0002878348
0002878349
0002878350
0002878351
0002878352
0002878353
0002878354
0002878355
0002878356
0002878357
0002878358
0002878359
0002878360
0002878361
0002878401
0002878402
0002878403

12-CJH-12
12-CJH-53
12-CJH-53
12-CJH-54
12-CJH-54
12-CJH-54
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-15
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-CJH-13
12-DNH-70
12-DNH-15
12-DNH-15

NITIN AGARWAL
KARAN SINGH
MAMTA RANI
DEEPAK KUMAR
YOGESH
VIKRAM
PRIYANKA
KSHITIJ KHURANA
AKSHAY DHAKA
GAURAV MIGLANI
RITU SAI
PARVEEN
AKSHAY KUMAR
JONY KUMAR
ANIL KUMAR
DHARMENDRA SINGH
VIKAS
MAYANK
PARVEEN
MUKESH KUMAR
PARDEEP
MANJU MAHALA
KAPIL KUMAR
TANUJ
DEEPAK
MANISHA
DEEPAK KUMAR
PARDEEP
MUKESH KUMAR
ROHAN KUKREJA
SHVETA
PRIYANKA JAIN
TANYA

RAJESH AGARWAL
SHER SINGH
RAN SINGH
HAZARI LAL
NARESH
KHUSHI RAM
HUKUM CHAND
DINESH KHURANA
RAJPAL DHAKA
HARISH MIGLANI
SATYAWAN SAI
HARISH SINGLA
DEV SINGH
MAHENDER SINGH
SURESH KUMAR
SHANKAR SINGH
INDER LAL
JAI BHAGWAN
ADHARAMPAL
LEELU RAM
RAMPARVESH
NIHAL SINGH MAHALA
TIRTH DASS
MUNISH KUMAR
OM PARKASH
BALWANT SINGH
HARIKESH
RAJENDER
ANNIL KUMAR
PARDEEP KUMAR
SUNIL PAL
KAPIL JAIN
MEHTA

C101 054
C101 061
C101 056
C101 066
C101 053
C101 050
C101 068
C101 059
C101 064
C101 068
C101 068
C101 016F
C101 026F
C101 054
C101 060
C101 068

C102 073
C102 052
C102 035
C102 028F
C102 012F
C102 043
C102 035
C102 042
C102 055
C102 045
C102 054
C102 009F
C102 014F
C102 041
C102 061
C102 056

C103 053
C103 058
C103 031F
C103 042
C103 050
C103 037
C103 054
C103 035
C103 039
C103 055
C103 052
C103 ABSF
C103 040
C103 053
C103 054
C103 048

C104 045
C104 046
C104 047
C104 056
C104 040
C104 035
C104 052
C104 057
C104 050
C104 054
C104 052
C104 020F
C104 028F
C104 048
C104 053
C104 062

C105 043
C105 039
C105 049
C105 056
C105 055
C105 043
C105 043
C105 047
C105 062
C105 046
C105 067
C105 017F
C105 028F
C105 050
C105 062
C105 077

C106 075
C106 075
C106 066
C106 069
C106 074
C106 067
C106 074
C106 069
C106 069
C106 078
C106 069
C106 056
C106 069
C106 075
C106 070
C106 080

C101 057
C101 062
C101 054
C101 047
C101 060
C101 048
C101 056
C101 040
C101 059
C101 051
C101 048
C101 047
C101 050
C101 054
C101 054
C101 065

C102 047
C102 043
C102 060
C102 024F
C102 055
C102 046
C102 035
C102 040
C102 042
C102 050
C102 029F
C102 043
C102 052
C102 020F
C102 072
C102 094

C103 037
C103 071
C103 059
C103 035
C103 057
C103 054
C103 037
C103 035
C103 051
C103 045
C103 031F
C103 023F
C103 035
C103 042
C103 056
C103 079

C104 049
C104 062
C104 048
C104 036
C104 035
C104 045
C104 039
C104 028F
C104 042
C104 045
C104 022F
C104 037
C104 035
C104 054
C104 070
C104 076

C105 052
C105 058
C105 055
C105 054
C105 058
C105 049
C105 046
C105 035
C105 049
C105 054
C105 035
C105 028F
C105 050
C105 044
C105 063
C105 071

C106 067
C106 079
C106 081
C106 076
C106 075
C106 069
C106 068
C106 070
C106 072
C106 066
C106 055
C106 054
C106 061
C106 056
C106 059
C106 061

0343
0331
REP
REP
REP
0275
0326 RPR
0309
0339
0346
0362
REP
REP
0321
0360
0391
RPR
0309
0375
0357
REP
0340
0311
0281
REP
0315
0311
REP
REP
0283 RPR
REP
0374
0446

0002878404
0002878405
0002878406
0002878407
0002878408
0002878409
0002878410
0002878411
0002878412
0002878413
0002878414
0002878415
0002878416
0002878417
0002878418
0002878419
0002878420
0002878421
0002878422
0002878423
0002878424
0002878425
0002878426
0002878427
0002878428
0002878429
0002878430
0002878431
0002878432
0002878433
0002878434
0002878435
0002878436

12-DNH-70
12-DNH-70
12-DNH-70
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-70
12-DNH-19
12-DNH-19
12-DNH-70
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-70
12-DNH-70
12-DNH-70
12-DNH-71
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-71
12-DNH-15
12-DNH-71
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-71
12-DNH-16
12-DNH-75
12-DNH-76
12-DNH-75
12-DNH-76
12-DNH-19

NISHA MITTAL
SAKSHI
SONU DEVI
DEEKSHA PAHUJA
SUMAN VERMA
JYOTI BANSAL
ASHA DEVI
PRIYANKA
POONAM KANOJIA
EKTA 5
MANISHA
ANJU
SAMRIDHI
POOJA GOYAL
NISHA
SAHIBA
KANIKA
NANVY JAIN
TANYA BANSAL
SUNAINA
GARIMA
ANAMIKA
AAKANKSHA
GUNJAN
SHALLU
POOJA GOYAL
RIMPY BANSAL
HMANSHI
SONAM
NIDHI
ANU SAINI
KANCHAN
SONIA YADAV

RADHEY SHYAM MITTAL


HARENDER SINGAL
RAM KUAMR
KRISHAN KUMAR
MARURAM VERMA
RAM KISHAN BANSAL
LALCHAND
VIKRAM SINGH
KHUSHI RAM
PARVEEN DALHIA
AJIT SINGH
GAJANAND
VIJAY AGGARWAL
SURENDER GOYAL
MAHENDER SINGH
NARESH KUMAR
DEVRAJ PAHUJA
VIND KUMAR
ANIL BANSAL
KULDEEP
SURENDER CHAWLA
BABU LAL
VIJAY KAUSHIK
RAJ KUMAR
HARENDAR JANGRA
RAJ KUMAR GOYAL
NARESH
GOVIND RAM
PAWAN KUMAR
MAHESH KUMAR
RADHEY SHYAM
SUDHIR KUMAR
PRAKASH VIR

C101 073
C101 079
C101 072

C102 097
C102 089
C102 096

C103 093
C103 073
C103 080

C104 073
C104 079
C104 067

C105 086
C105 083
C105 085

C106 070
C106 066
C106 066

C101 064
C101 075
C101 066
C101 068
C101 073
C101 055
C101 063
C101 075
C101 066
C101 074
C101 072
C101 075
C101 079
C101 072
C101 085
C101 067
C101 082
C101 048
C101 081
C101 062
C101 054
C101 072
C101 060
C101 074
C101 075
C101 065
C101 070
C101 080
C101 065

C102 052
C102 093
C102 065
C102 086
C102 098
C102 074
C102 090
C102 093
C102 092
C102 092
C102 073
C102 073
C102 094
C102 073
C102 074
C102 052
C102 097
C102 021F
C102 054
C102 078
C102 046
C102 092
C102 070
C102 056
C102 061
C102 041
C102 083
C102 099
C102 019F

C103 082
C103 075
C103 053
C103 072
C103 077
C103 083
C103 078
C103 078
C103 089
C103 072
C103 055
C103 084
C103 086
C103 071
C103 071
C103 043
C103 086
C103 044
C103 077
C103 066
C103 057
C103 074
C103 076
C103 059
C103 063
C103 065
C103 064
C103 077
C103 054

C104 065
C104 078
C104 065
C104 061
C104 083
C104 060
C104 055
C104 070
C104 068
C104 072
C104 054
C104 069
C104 070
C104 078
C104 069
C104 057
C104 071
C104 036
C104 076
C104 073
C104 048
C104 076
C104 064
C104 080
C104 073
C104 063
C104 065
C104 072
C104 063

C105 063
C105 086
C105 064
C105 060
C105 088
C105 073
C105 080
C105 079
C105 070
C105 086
C105 048
C105 067
C105 081
C105 081
C105 073
C105 056
C105 064
C105 039
C105 064
C105 070
C105 060
C105 067
C105 067
C105 069
C105 070
C105 050
C105 071
C105 070
C105 062

C106 076
C106 084
C106 070
C106 069
C106 087
C106 077
C106 074
C106 074
C106 077
C106 083
C106 074
C106 080
C106 072
C106 080
C106 078
C106 072
C106 077
C106 075
C106 076
C106 072
C106 075
C106 079
C106 076
C106 083
C106 085
C106 080
C106 073
C106 074
C106 074

0492
0469
0466
ABSENT
0402
0491
0383
0416
0506
0422
0440
0469
0462
0479
0376
0448
0482
0455
0450
0347
0477
REP
0428
0421
0340
0460
0413
0421
0427
0364
0426
0472 RPR
REP RPR

0002878437
0002878438
0002878439
0002878440
0002878441
0002878442
0002878443
0002878444
0002878445
0002878446
0002878447
0002878448
0002878449
0002878450
0002878451
0002878452
0002878453
0002878454
0002878455
0002878456
0002878457
0002878458
0002878459
0002878460
0002878461
0002878462
0002878463
0002878464
0002878465
0002878466
0002878467
0002878468
0002878469

12-DNH-16

12-DNH-16
12-DNH-75

12-DNH-75
12-DNH-16
12-DNH-75
12-DNH-75
12-DNH-75
12-DNH-76
12-DNH-76
12-DNH-89
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-76
12-DNH-76
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-19
12-DNH-16
12-DNH-76
12-DNH-16
12-DNH-16

GARIMA
DEEKSHA
PRINCY
RETIKA KHATTAER
PARUL THAKRAL
POOJA GARG
DIKSHA GROVER
AYUSHI GOYAL
POONAM
ANJU
PRIYANKA
KANIKA KATHPALIA
GARIMA JAIN
SONALI GARG
HIMLATA
SANTOSH
KOMAL BANSAL
VEET TANEJA
KIMMI TANEJA
AMANNA
BHAWANA GOYAL
VANDANA KUMARI S
MEENA KUMAR
PABHJOT KAUR
MONIKA
NANDINI
HIMANI BANSAL
MANST
BHARTI SHARMA
JYTI
GARIMA MUTREJA
JIGYSA
KIRAN

VIJAY KUMAR
SANJAY GARG
RAMESH
RAJENDER KUMAR KHATTER
SURINDER THAKRAL
SATISH GARG
RAJESH KUMAR GROVER
SATYA PRAKASH GOYAL
LEELURAM
VED PAL
SURENDER KUMAR
SANDEEP KATHPALIA
SANDEEP JAIN
SURESH KUMAR
OM PARKASH KASHYPA
HANSRAJ
NARESH BANSAL
TER CHAND TENEJA
KHAMCHAND TANEJA
RAMESH KUMAR
GHANSHYAM DASS GOYAL
SHIT PRASAD
AJMER SINGH
CHARANJEET SINGH
RAMESH CHANDRA
LAXMI NARAYAN
ANIL BANSAL
ASHOK GROVER
VIRENDER KUMAR SHARMA
PREM KUMAR
MANOHAR KRISHAN
HARISH KUAMR
PARSA RAM

C101 061
C101 077
C101 068
C101 086
C101 077
C101 077
C101 074
C101 060
C101 076
C101 074
C101 073
C101 086
C101 067
C101 062
C101 063
C101 056
C101 056
C101 085
C101 072
C101 054
C101 053
C101 056
C101 049

C102 093
C102 097
C102 035
C102 089
C102 090
C102 083
C102 097
C102 070
C102 046
C102 035
C102 016F
C102 075
C102 068
C102 099
C102 073
C102 092
C102 078
C102 091
C102 097
C102 058
C102 065
C102 060
C102 065

C103 084
C103 080
C103 051
C103 081
C103 067
C103 072
C103 093
C103 061
C103 053
C103 071
C103 051
C103 080
C103 054
C103 093
C103 065
C103 056
C103 059
C103 057
C103 065
C103 052
C103 060
C103 062
C103 060

C104 065
C104 075
C104 068
C104 080
C104 069
C104 079
C104 075
C104 070
C104 072
C104 071
C104 071
C104 074
C104 072
C104 059
C104 070
C104 052
C104 062
C104 061
C104 062
C104 056
C104 058
C104 060
C104 049

C105 069
C105 079
C105 050
C105 071
C105 073
C105 071
C105 076
C105 052
C105 071
C105 076
C105 060
C105 076
C105 071
C105 066
C105 042
C105 040
C105 050
C105 071
C105 065
C105 038
C105 062
C105 063
C105 060

C106 068
C106 074
C106 081
C106 086
C106 085
C106 084
C106 083
C106 075
C106 080
C106 082
C106 071
C106 065
C106 082
C106 077
C106 066
C106 061
C106 070
C106 074
C106 071
C106 063
C106 065
C106 062
C106 063

C101 056
C101 066
C101 057
C101 060
C101 071
C101 041
C101 073
C101 076
C101 047

C102 058
C102 066
C102 091
C102 087
C102 079
C102 013F
C102 087
C102 053
C102 043

C103 066
C103 070
C103 056
C103 072
C103 064
C103 035
C103 068
C103 085
C103 058

C104 068
C104 060
C104 058
C104 060
C104 059
C104 035
C104 068
C104 070
C104 072

C105 061
C105 066
C105 065
C105 055
C105 068
C105 042
C105 066
C105 078
C105 072

C106 070
C106 072
C106 067
C106 069
C106 070
C106 ABSF
C106 073
C106 083
C106 069

0440
0482 RPR
0353 RPR
0493 RPR
0461 RPR
0466 RPR
0498
0388 RPR
0398
0409 RPR
REP RPR
0456 RPR
0414
0456
0379
0357
0375
0439
0432
0321
0363
0363
0346
ABSENT
0379
0400
0394
0403
0411
REP
0435 RPR
0445
0361

0002878470
0002878471
0002878472
0002878473
0002878474
0002878475
0002878476
0002878477
0002878478
0002878479
0002878480
0002878481
0002878482
0002878483
0002878484
0002878485
0002878486
0002878487
0002878488
0002878489
0002878490
0002878491
0002878492
0002878493
0002878494
0002878495
0002878496
0002878497
0002878498
0002878499
0002878500
0002878501
0002878502

12-DNH-16
12-DNH-76
12-DNH-16
12-DNH-76
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-77
12-DNH-16
12-DNH-77
12-DNH-78
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-78
12-DNH-78
12-DNH-78

MEGHA MADAN
HARSHITA SINGAL
SARLA
RAJNI VERMA
SONIA BHARTI
SHRUTI JAIN
EKTA VERMA
SAKSHI JAIN
RENU
MANJU
MONIKA
MAHAK
KIRTI
ASHU RANI
PARUL RANI
BHAWNA KEDIA
SANJNA AGGARWAL
SANJANA SINGLA
LEENA GOYAL
CHETNA
NANCY SINGLA
MEENU THAKRAI
SHEETAL EETA
RADHIKA BANSAL
ANUPAMA SHARMA
ANSHUL NARBAN
KIRAN GOYAL
GURPREET KAUR KAMRA
PAYAL VASHIST
SHEENA
MONIKA RANI
TANU
KOMAL

SUNDER LAL MADAN


SURYA PRAKASH SINGAL
ISHWAR SINGH
MAHAVIR VERMA
HARI SINGH
BAJRANG DASS JAIN
RAJESH VERMA
RAJVI JAIN
SURESH KUMAR
ROSHAL LAL
KAMAL SHARMA
GOPAL SINGAL
SHIV KUMAR
VINAY KUMR
ASHOK KUMR
PRITTAM KEDIA
SURESH GARG
VINOD KUMAR
ROHTASH GOYAL
OM PRAKASH
SUSHIL SINGLA
RAMESH KUMAR
SATISH MITTAL
DALBIR BANSAL
SURYA KANT SHARMA
ASHOK KUMAR
ANAND KUMAR GOYAL
PARAMJEET SINGH KAMRA
SATYAVIR SINGH
BHAGWAN DASS
HARISH KUMAR
JAGDISH CHHABRA
LOVEL KISHOR

C101 059

C102 074

C103 077

C104 052

C105 061

C106 065

C101 064
C101 068
C101 050
C101 063
C101 066
C101 061
C101 050
C101 056
C101 056
C101 063
C101 056
C101 048
C101 045
C101 069
C101 066
C101 061
C101 065
C101 056

C102 090
C102 065
C102 022F
C102 065
C102 073
C102 071
C102 075
C102 054
C102 069
C102 082
C102 072
C102 088
C102 081
C102 069
C102 096
C102 096
C102 050
C102 076

C103 050
C103 059
C103 048
C103 094
C103 069
C103 062
C103 056
C103 065
C103 054
C103 083
C103 068
C103 070
C103 058
C103 056
C103 063
C103 071
C103 058
C103 054

C104 061
C104 063
C104 048
C104 052
C104 065
C104 062
C104 054
C104 054
C104 052
C104 058
C104 039
C104 071
C104 050
C104 068
C104 065
C104 064
C104 058
C104 051

C105 061
C105 074
C105 035
C105 069
C105 068
C105 067
C105 049
C105 049
C105 038
C105 054
C105 023F
C105 045
C105 042
C105 067
C105 053
C105 049
C105 052
C105 049

C106 068
C106 067
C106 065
C106 072
C106 072
C106 063
C106 065
C106 076
C106 068
C106 071
C106 067
C106 071
C106 066
C106 070
C106 067
C106 071
C106 067
C106 068

C101 070
C101 073
C101 061
C101 057
C101 070
C101 067
C101 070

C102 064
C102 067
C102 081
C102 051
C102 028F
C102 064
C102 069

C103 049
C103 059
C103 068
C103 061
C103 060
C103 067
C103 071

C104 060
C104 063
C104 057
C104 063
C104 066
C104 061
C104 060

C105 052
C105 055
C105 067
C105 072
C105 059
C105 048
C105 056

C106 074
C106 064
C106 065
C106 062
C106 074
C106 069
C106 066

C101 062

C102 044

C103 066

C104 060

C105 041

C106 060

C101 053

C102 066

C103 055

C104 047

C105 047

C106 068

0388
RPR
0394
0396
REP
0415
0413
0386
0349
0354
0337
0411
REP
0393
0342
0399
0410
0412
0350
0354
ABSENT
0369
0381
0399
0366 RPR
REP
0376
0392
ABSENT
0333
ABSENT
ABSENT
0336

0002878503
0002878504
0002878505
0002878506
0002878507
0002878508
0002878509
0002878510
0002878511
0002878512
0002878513
0002878514
0002878515
0002878516
0002878517
0002878518
0002878519
0002878520
0002878521
0002878522
0002878523
0002878524
0002878525
0002878526
0002878527
0002878528
0002878529
0002878530
0002878531
0002878532
0002878533
0002878534
0002878535

12-DNH-78
12-DNH-16
12-DNH-78
12-DNH-78
12-DNH-78
12-DNH-16
12-DNH-78
12-DNH-78
12-DNH-79
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-79
12-DNH-79
12-DNH-79
12-DNH-79
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-79
12-DNH-16
12-DNH-79
12-DNH-16
12-DNH-16

12-DNH-79
12-DNH-16

MONTKA
MEHA VALECHA
ANJALI
KUSUM
SONAM
POOJA AHUJA
PINKI CHOGH
PREETI
RENU
JYOTI BANSAL
SAKSHI SARDANA
ANSHUL JINDAL
BHAWNA AGGARWAL
SAKSHI SHARMA
SAKSHI RANI
MEENU BALA
ANKITA
SHRUTI GOYAL
VAISHALI
ADITI HANS
JAYANTI
PARUL BANSAL
PREETI DEVI
PRITI DEVI
REKHA GOYAL
RINKAL
AYUSHI GOYAL
GUNJAN
PRAKSHU
GEETIKA
NEHA
SALONI
MAMTA SAINI

SURJEET SINGH
SANJAY VALECHA
SURENDER KUMAR
RAMESH CHANDER
RAJIV KUMAR
SATISH AHUJA
DEVRAJ CHUGH
JAIPAL MAKKAR
BALJEET SINGH
MP BANSAL
SUBHASH SARDANA
MANOJ JINDAL
SANJAY AGGARWAL
SATISH SHARMA
NAREHDER PAL
SURJEET SINGH
RAVINDER CHUGH
MANOJ GOYAL
SUNIL JAISWAL
KRISHAN HANS
SANJAY GARG
NARESH KUMAR
BALJIT
RAMESH KUMAR
RAJ KUMAR GOYAL
BHIM GOYAL
SUBHASH GOYAL
URINDER KM SACCDEVA
MOHINDER KUMAR
ASHOK MEHTA
SURENDER KUMAR
RAJBIR BANSAL
RATTN LAL SAINI

C101 056
C101 056
C101 063
C101 060
C101 051
C101 059
C101 064
C101 048
C101 054
C101 060
C101 067
C101 056
C101 045
C101 051
C101 057
C101 040
C101 058
C101 063
C101 069
C101 073
C101 055
C101 072
C101 080
C101 069
C101 047
C101 074
C101 059
C101 069
C101 062
C101 077
C101 069
C101 078
C101 056

C102 068
C102 041
C102 076
C102 066
C102 062
C102 086
C102 078
C102 075
C102 072
C102 072
C102 086
C102 051
C102 047
C102 063
C102 066
C102 044
C102 058
C102 066
C102 087
C102 080
C102 068
C102 095
C102 089
C102 074
C102 053
C102 089
C102 082
C102 088
C102 054
C102 077
C102 082
C102 085
C102 067

C103 046
C103 049
C103 057
C103 061
C103 059
C103 049
C103 052
C103 051
C103 054
C103 057
C103 079
C103 066
C103 067
C103 060
C103 035
C103 045
C103 050
C103 064
C103 081
C103 077
C103 060
C103 061
C103 078
C103 058
C103 044
C103 073
C103 064
C103 069
C103 068
C103 061
C103 045
C103 054
C103 067

C104 051
C104 058
C104 065
C104 054
C104 042
C104 061
C104 068
C104 071
C104 071
C104 077
C104 079
C104 061
C104 061
C104 070
C104 073
C104 050
C104 064
C104 077
C104 081
C104 080
C104 067
C104 076
C104 078
C104 067
C104 050
C104 067
C104 066
C104 068
C104 068
C104 066
C104 041
C104 076
C104 059

C105 061
C105 055
C105 065
C105 052
C105 041
C105 051
C105 050
C105 046
C105 053
C105 062
C105 064
C105 036
C105 035
C105 056
C105 048
C105 035
C105 049
C105 035
C105 063
C105 065
C105 035
C105 058
C105 056
C105 050
C105 029F
C105 061
C105 077
C105 047
C105 022F
C105 057
C105 022F
C105 047
C105 061

C106 072
C106 060
C106 061
C106 062
C106 053
C106 053
C106 064
C106 063
C106 054
C106 074
C106 066
C106 057
C106 051
C106 070
C106 065
C106 064
C106 061
C106 057
C106 076
C106 070
C106 061
C106 068
C106 065
C106 065
C106 066
C106 072
C106 059
C106 070
C106 056
C106 060
C106 060
C106 071
C106 057

0354
0319
0387
0355
0308
0359
0376
0354
0358
0402
0441
0327
0306
0370
0344
0278
0340
0362
0457
0445
0346
0430
0446
0383
REP
0436
0407
0411
REP
0398
REP
0411
0367

RPR

RPR
RPR
RPR

RPR

0002878536
0002878537
0002878538
0002878539
0002878540
0002878541
0002878542
0002878543
0002878544
0002878545
0002878546
0002878547
0002878548
0002878549
0002878550
0002878551
0002878552
0002878553
0002878554
0002878555
0002878556
0002878557
0002878558
0002878559
0002878560
0002878561
0002878562
0002878563
0002878564
0002878565
0002878566
0002878567
0002878568

12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-71
12-DNH-71
12-DNH-71
12-DNH-71
12-DNH-71
12-DNH-71
12-DNH-72
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-15
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-72
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-73
12-DNH-74

MOHIT GARG
RAJAT SINGAL
RISHAB GROVER
SANDEEP
VINOD
MOHIT KUMAR
VISHAL
MANISH KUMAR
ANWAR
VIVEK
JATIN BATRA
AMIT
NIKHIL PAHWA
SHUBHAM GOYAL
VIKRAM
SHASHI
GOURAV
SURAJBHAN
PARVEEN
ROHIT GARG
HARDEEK MARWAL
SUNNY
SUMIT BANSAL
DEEPAK GARG
TARUN
RAHUL KUMAR
RAJ KUMAR
SUBHASH
PAWAN
ANKUR
ROHIT SINGHAL
SUKHDEV
ANIL SAINI

RAMESH CHANDER
RAKESH KUMAR SINGAL
RAJINDER GROVER
RAJ KUMAR
PARKASH CHAND
RAMKISHAN
LALIT BANSAL
KHEM RAJ
MANIR DIN
VIJENDER KUMAR
SURESH KUMAR BATRA
MANOHAR LAL
TULSI DASS
SATISH GOYAL
SURAT SINGH
JAI BHAGWAN
BRIJ MOHAN
JAGDISH CHANDER
MOHAN LAL
KRISHAN KUMAR
ISHWAR CHAND MARWAL
BUDHRAM
ROSHAN LAL
RATTAN LAL
ASHOK KUMAR
DHARAM SINGH
ISHWAR SINGH
LAL DHAR
KRISHAN KUMAR
SUSHIL KUMAR
KRISHAN SINGHAL
MUKESH KUMAR
SHIV KUMAR

C101 079
C101 061
C101 077
C101 063
C101 054
C101 074
C101 080
C101 059
C101 048
C101 031F
C101 079
C101 086
C101 079
C101 069
C101 056
C101 081
C101 070
C101 058
C101 062
C101 068
C101 043
C101 051
C101 074
C101 075
C101 066
C101 062
C101 035
C101 052
C101 040
C101 069
C101 071
C101 047
C101 048

C102 089
C102 074
C102 094
C102 093
C102 059
C102 086
C102 096
C102 072
C102 055
C102 063
C102 085
C102 099
C102 072
C102 091
C102 060
C102 095
C102 094
C102 074
C102 076
C102 085
C102 053
C102 071
C102 096
C102 094
C102 093
C102 074
C102 ABSF
C102 073
C102 063
C102 080
C102 085
C102 082
C102 079

C103 096
C103 068
C103 093
C103 096
C103 071
C103 081
C103 077
C103 081
C103 062
C103 039
C103 087
C103 097
C103 082
C103 076
C103 027F
C103 073
C103 087
C103 060
C103 049
C103 069
C103 052
C103 051
C103 079
C103 055
C103 069
C103 050
C103 040
C103 058
C103 039
C103 067
C103 074
C103 017F
C103 045

C104 075
C104 050
C104 068
C104 063
C104 066
C104 073
C104 064
C104 069
C104 057
C104 027F
C104 080
C104 083
C104 069
C104 067
C104 051
C104 073
C104 079
C104 067
C104 064
C104 056
C104 059
C104 057
C104 075
C104 068
C104 060
C104 064
C104 044
C104 049
C104 039
C104 065
C104 065
C104 052
C104 052

C105 065
C105 058
C105 062
C105 047
C105 025F
C105 076
C105 058
C105 062
C105 015F
C105 017F
C105 076
C105 079
C105 071
C105 066
C105 037
C105 081
C105 041
C105 020F
C105 018F
C105 019F
C105 007F
C105 027F
C105 056
C105 054
C105 054
C105 027F
C105 006F
C105 037
C105 018F
C105 058
C105 063
C105 018F
C105 021F

C106 067
C106 058
C106 069
C106 068
C106 058
C106 062
C106 063
C106 063
C106 051
C106 053
C106 073
C106 074
C106 066
C106 069
C106 051
C106 068
C106 070
C106 061
C106 060
C106 061
C106 027FP
C106 058
C106 068
C106 069
C106 066
C106 052
C106 013F
C106 063
C106 045FT
C106 062
C106 064
C106 057
C106 064

0471
0369
0463
0430
REP
0452
0438
0406
REP
REP
0480
0518
0439
0438
REP
0471
0441
REP
REP
REP
REP
REP
0448
0415
0408
REP
REP
0332
REP
0401
0422 RPR
REP
REP

0002878569
0002878570
0002878571
0002878572
0002878573
0002878574
0002878575
0002878576
0002878577
0002878578
0002878579
0002878580
0002878581
0002878582
0002878583
0002878584
0002878585
0002878586
0002878587
0002878588
0002878589
0002878590
0002878591
0002878592
0002878593
0002878594
0002878595
0002878596
0002878597
0002878598
0002878599
0002878600
0002878601

12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-74
12-DNH-75

12-DNH-80
12-DNH-81
12-DNH-81
12-DNH-81
12-DNH-81
12-DNH-80
12-DNH-16
12-DNH-79
12-DNH-80
12-DNH-80
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-80
12-DNH-80
12-DNH-16
12-DNH-80
12-DNH-16
12-DNH-80
12-DNH-16
12-DNH-81
12-DNH-16

BUDH RAM
RAJENDER
PAWAN KUMAR
ANKIT KUMAR
VIKRAM
DANNY
RAJU
PARDEEP KUMAR
MANOJ
RAVIKANT
AKHIL GOYAL
MANDEEP
ASHUTOSH GUPTA
AJAY KUMAR
MANDEEP
JASBIR
NAVEEN
ARVIND SHARMA
AMAN GUPTA
ABHISHEK BANSAL
YOGESH
MOHIT
GAGAN JALANDHRA
RAMAN GOYAL
RAHUL
AMAN
RAJAN SHARMA
JAGDISH
DAKSH HANDA
SUMIT
KARAN RAJPAL
SUNIL
MOHIT

KRISHAN KUMAR
RAMPADARATH
JAI PARKASH
RANBIR SINGH
NIHAL SINGH
SURENDER KUMAR
JASBIR SINGH
RANDHIR SINGH
OMPRAKASH
SURESH KUMAR
ANIL GOYAL
RAJ KUMAR
MADAN LAL
ROHTASH KUMAR
KARAMBIR
RANDHIR NAIN
RANDHIR SINGH
BALJEET SINGH
NARESH KUMAR GUPTA
RAMVILAS BANSAL
CHANDER BHAN FOGAAT
BHUSHAN LAL
VIJENDER KUMAR
RAGHUVIR PRASAD GOYAL
VISHNU SAINI
SHIVCHARAN
GURUDUTT SHARMA
OMPARKASH
ANIL KUMAR HANDA
MAHENDER
VIJAY RAJPAL
SHIV KUMAR
SUSHIL GARG

C101 047
C101 072
C101 068
C101 035
C101 048
C101 061
C101 052
C101 046
C101 051
C101 063
C101 068
C101 042
C101 055
C101 059
C101 059
C101 054
C101 039
C101 047
C101 054
C101 051
C101 051
C101 052
C101 051
C101 057
C101 062
C101 045
C101 076
C101 058
C101 053
C101 058
C101 047
C101 060
C101 041

C102 066
C102 068
C102 084
C102 015F
C102 035
C102 047
C102 065
C102 073
C102 051
C102 069
C102 088
C102 005F
C102 066
C102 069
C102 067
C102 052
C102 046
C102 013F
C102 081
C102 022F
C102 045
C102 080
C102 060
C102 077
C102 049
C102 073
C102 097
C102 094
C102 065
C102 077
C102 079
C102 052
C102 066

C103 047
C103 057
C103 058
C103 029F
C103 036
C103 052
C103 047
C103 036
C103 049
C103 070
C103 074
C103 056
C103 067
C103 064
C103 065
C103 050
C103 035
C103 042
C103 041
C103 056
C103 056
C103 078
C103 046
C103 081
C103 067
C103 036
C103 058
C103 062
C103 035
C103 085
C103 078
C103 060
C103 046

C104 064
C104 070
C104 069
C104 036
C104 042
C104 063
C104 062
C104 050
C104 045
C104 064
C104 065
C104 065
C104 059
C104 072
C104 068
C104 057
C104 048
C104 051
C104 043
C104 047
C104 069
C104 055
C104 048
C104 064
C104 067
C104 050
C104 066
C104 055
C104 057
C104 079
C104 062
C104 066
C104 049

C105 020F
C105 045
C105 056
C105 005F
C105 018F
C105 025F
C105 026F
C105 027F
C105 020
C105 052
C105 044
C105 039
C105 058
C105 060
C105 056
C105 039
C105 047
C105 035
C105 029F
C105 035
C105 056
C105 066
C105 056
C105 059
C105 056
C105 035
C105 069
C105 035
C105 029F
C105 055
C105 035
C105 051
C105 035

C106 072
C106 071
C106 068
C106 013F
C106 058
C106 050
C106 053
C106 049
C106 RLA
C106 070
C106 071
C106 063
C106 067
C106 071
C106 067
C106 061
C106 022FP
C106 059
C106 056
C106 055
C106 068
C106 073
C106 067
C106 071
C106 069
C106 053
C106 077
C106 061
C106 069
C106 066
C106 056
C106 053
C106 048

REP
0383
0403
REP
REP
REP
REP
REP
RLA
0388
0410 RPR
REP RPR
0372
0395
0382
0313
REP
REP
REP
REP
0345
0404
0328
0409
0370
0292
0443
0365
REP
0420
0357
0342
0285

0002878602
0002878603
0002878604
0002878605
0002878606
0002878607
0002878608
0002878609
0002878610
0002878611
0002878612
0002878613
0002878614
0002878615
0002878616
0002878617
0002878618
0002878619
0002878620
0002878621
0002878622
0002878623
0002878624
0002878625
0002878626
0002878627
0002878628
0002878629
0002878630
0002878631
0002878632
0002878633
0002878634

12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-81
12-DNH-81
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-81
12-DNH-81
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-81
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-82
12-DNH-83
12-DNH-83
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-83
12-DNH-83
12-DNH-83
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-83
12-DNH-16

SAHIL SANGAL
RAVI BOORA
INDERJEET
RAVIGARG
ABHEY
PANKAJ SAINI
RAJESH KUMAR
KULDEEP SHARMA
MANIK MITTAL
DHEERAJ GARG
AKASH CENGUPTA
RAJ KUMAR
RAHUL
ISHANT KUMAR
MOHIT
SANJAY YADAV
VISHNU
ANKIT KUMAR
HARMEET
PAHUL KUMAR
DEEAK
RAKESH KUMAR
VIKAS
MANISH KUMAR
CHANDER PAL
HIMANSHU JAIN
PAWAN
SURYADEV
HARIKISH
NISHANT GOYAL
DEEPAK GOYAL
VIRENDER TANVAR
ANMOL SHEORAN

PAWAN SANGAL
RAJNDER KUMAR
RAMESH
JAGDISH GARG
VINAY MEHTANI
LILU RAM SAINI
OM PARKASH
SUKHDEV SHARMA
ANIL MITTAL
PARMOD GARG
S B SENGUPTA
SATPAL
PAL SINGH
SUNIL KUMAR
RANBIR SINGH
RAMPHAL
SUBHASH CHANDER
JAIDEV SINGH
GURMEET
PARKASH CHAND
INDER JEET
ANAND PARKASH
CHANDER SHEKHAR
VISHWANATH SINGH YADAV
KULDEEP SINGH
ANIL JAIN
RADHEY SHYAM
KRISHAN KUMAR
CHANDER BHAN
VIJENDER GOYAL
MAHENDER GOYAL
SATNAM TANWAR
RAJVIR SHEORAN

C101 048
C101 049
C101 060
C101 055
C101 049
C101 060
C101 054
C101 050
C101 054
C101 052
C101 048
C101 052

C102 074
C102 067
C102 067
C102 049
C102 089
C102 086
C102 083
C102 061
C102 078
C102 088
C102 086
C102 071

C103 074
C103 045
C103 047
C103 054
C103 087
C103 085
C103 063
C103 082
C103 083
C103 077
C103 053
C103 062

C104 052
C104 056
C104 066
C104 051
C104 059
C104 059
C104 059
C104 052
C104 058
C104 057
C104 052
C104 037

C101 058
C101 036
C101 049
C101 047
C101 040
C101 036
C101 059
C101 059
C101 055
C101 049
C101 043
C101 065
C101 049
C101 071
C101 060
C101 074
C101 066
C101 039
C101 067

C102 071
C102 059
C102 057
C102 061
C102 077
C102 059
C102 086
C102 074
C102 085
C102 062
C102 061
C102 059
C102 079
C102 073
C102 075
C102 089
C102 078
C102 081
C102 098

C103 066
C103 036
C103 036
C103 044
C103 089
C103 070
C103 046
C103 060
C103 054
C103 051
C103 046
C103 052
C103 073
C103 049
C103 058
C103 079
C103 063
C103 028F
C103 066

C104 059
C104 047
C104 046
C104 044
C104 049
C104 038
C104 061
C104 057
C104 059
C104 049
C104 045
C104 055
C104 059
C104 052
C104 061
C104 069
C104 064
C104 050
C104 065

C105 035
C105 048
C105 053
C105 036
C105 044
C105 066
C105 062
C105 047
C105 045
C105 051
C105 040
C105 039

C106 072
C106 061
C106 064
C106 053
C106 068
C106 060
C106 064
C106 066
C106 058
C106 064
C106 067
C106 056

0355
0326
0357
0298
0396
0416
0385
0358
0376
0389
0346
0317
ABSENT
ABSENT
C105 035 C106 071
0360
C105 024F C106 021FP REP
C105 037 C106 046
0271
C105 016F C106 051
REP
C105 046 C106 051
0352
C105 019F C106 044
REP
C105 028F C106 049
REP
C105 040 C106 061
0351
C105 039 C106 067
0359
C105 035 C106 072
0318
C105 035 C106 069
0299
C105 050 C106 063
0344
C105 043 C106 069
0372
C105 038 C106 062
0345
C105 059 C106 072
0385
C105 073 C106 083
0467
C105 078 C106 078
0427
C105 041 C106 061
REP
C105 060 C106 081
0437

0002878635
0002878636
0002878637
0002878638
0002878639
0002878640
0002878641
0002878642
0002878643
0002878644
0002878645
0002878646
0002878647
0002878648
0002878649
0002878650
0002878651
0002878652
0002878653
0002878654
0002878655
0002878656
0002878657
0002878658
0002878659
0002878660
0002878661
0002878662
0002878663
0002878664
0002878665
0002878666
0002878667

12-DNH-83
12-DNH-83
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-16
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-84
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-16
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-16
12-DNH-85
12-DNH-85
12-DNH-16
12-DNH-86
12-DNH-86
12-DNH-19
12-DNH-86
12-DNH-86

YSHU SAINI
JITAIN
VIPIN YADAV
SOMIT GOYAL
ANKUDH GOYAL
RAVINDER
SANEER GUPTA
RINKU
VAISHAV MITTAL
HARDIK AJIJA
JAYANT
AMIT
RAKESH
NAVEEN JANGRA
ANIL KUMAR
AMIT
ARUN
PARDEEP
SANDEEP KUMAR
SANDEEP
GAGAN LALIT
DEPANSHU MADAAN
VIRENDER KUMAR
RAJPAL YADAV
PANKAJ PANCHAL
SACHIN
RAJAT MANGALU
KAMAL
SANCHI
RAJAN SAINI
VISHNU
JOGENDER
VINAY

GURMEET SAINI
SUKHDARSHAN
SATYAPAL SINGH
SATBIR GOYAL
VINOD GOYAL
SUBHASH
SATPAL GUPTA
ABHAY SINGH
PARMOD MITTAL
ATAM PARKASH
NARESH KUMAR
RAMESH GOYAL
SUDHARSHAN KUMAR
RAM MURTI
MAHENDER SINGH
OM PARKASH
VIJAY KUMAR
PREM SINGH
CHANDER BHAN
SUBHASH CHANDER
DHARMVEER LALIT
ASHOK KUMAR
LEELA RAM
RATTAN SINGH
RAJ KUMAR
OM PARKASH
SATPAL MANGAL
AN RAKHA MADDAN
VINOD KUMAR
MOHAN LAL SAINI
ROHTASH
KARAN SINGH
UMESH KUMAR

C101 054
C101 053
C101 066
C101 041
C101 067
C101 072
C101 052
C101 055
C101 044
C101 067
C101 046
C101 059
C101 048
C101 052
C101 047
C101 036
C101 036
C101 035
C101 047
C101 041
C101 044
C101 035
C101 053
C101 051
C101 058
C101 069
C101 051
C101 044
C101 040
C101 035
C101 058

C102 066
C102 052
C102 054
C102 055
C102 078
C102 075
C102 082
C102 089
C102 087
C102 087
C102 065
C102 082
C102 071
C102 064
C102 053
C102 067
C102 058
C102 049
C102 073
C102 072
C102 066
C102 070
C102 068
C102 052
C102 046
C102 052
C102 066
C102 062
C102 056
C102 045
C102 085

C103 056
C103 070
C103 068
C103 055
C103 054
C103 064
C103 060
C103 063
C103 048
C103 054
C103 048
C103 060
C103 052
C103 040
C103 035
C103 035
C103 044
C103 023F
C103 055
C103 039
C103 041
C103 037
C103 063
C103 043
C103 047
C103 059
C103 052
C103 041
C103 049
C103 024F
C103 044

C104 053
C104 040
C104 056
C104 057
C104 056
C104 061
C104 056
C104 057
C104 051
C104 058
C104 049
C104 051
C104 062
C104 062
C104 049
C104 050
C104 035
C104 047
C104 066
C104 041
C104 043
C104 039
C104 039
C104 065
C104 043
C104 047
C104 061
C104 048
C104 059
C104 038
C104 065

C105 058
C105 049
C105 058
C105 044
C105 064
C105 077
C105 058
C105 049
C105 053
C105 054
C105 035
C105 053
C105 066
C105 053
C105 043
C105 030F
C105 028F
C105 037
C105 057
C105 046
C105 035
C105 047
C105 046
C105 045
C105 041
C105 054
C105 052
C105 048
C105 039
C105 030F
C105 055

C106 061
C106 061
C106 031FP
C106 057
C106 073
C106 070
C106 069
C106 069
C106 064
C106 073
C106 053
C106 071
C106 081
C106 075
C106 063
C106 061
C106 052
C106 043FT
C106 074
C106 056
C106 048FT
C106 037FT
C106 066
C106 062
C106 010F
C106 064
C106 064
C106 059
C106 058
C106 055
C106 062

UMC
ABSENT
0348
0325
REP
0309
0392
0419
0377
0382
0347
0393
0296
0376
0380
0346
0290
REP
REP
REP
0372
0295
REP
REP
0335
0318
REP
0345
0346
0302
0301
REP
0369

0002878668
0002878669
0002878670
0002878671
0002878672
0002878673
0002878674
0002878675
0002878676
0002878677
0002878678
0002878679
0002878680
0002878681
0002878682
0002878683
0002878684
0002878685
0002878686
0002878687
0002878688
0002878689
0002878690
0002878691
0002878692
0002878693
0002878694
0002878695
0002878696
0002878697
0002878698
0002878699
0002878700

12-DNH-89
12-DNH-89
12-DNH-89
12-DNH-89
12-DNH-17
12-DNH-89
12-DNH-89
12-DNH-90
12-DNH-90
12-DNH-90
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-17
12-DNH-17
12-DNH-18
12-DNH-17
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-17
12-DNH-17
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-18
12-DNH-19
12-DNH-18

SANDEEP SAINI
MANISH MOD GIL
KULDEEP SAINI
PANKAJ VERMA
SAHIL NAKRA
MANJEET
DHARAMVIR
MANDEEP
PAWAN KUMAR
ROHIT
SUNIL KUMAR
VINIT
RAJIV
SURENDER KUMAR
SURENDER
JOGINDER SINGH
MADHUR VALECHA
ANKIT GARG
DINESH KUMAR
SHUBHAM SINGLA
GURMEET
PANKAJ
HAPPY KUMAR
SANCHIT MITTAL
YASHIN THAKRAL
VIKAS
RAKESH SAINI
VINOD KUMAR VERMA
JITENDER KUMAR
RAVI VERMA
SHEKHAR
SURENDER KUMAR
BAJRANG DARA

ISHWAR SAINI
RAKESH GOUDGIL
RAMPARTAP
DEVRAJ VERMA
RAJESH NAKRA
RAM KUMAR
RAMESHWAR SINGH
INDER SINGH
SUBHASH CHANDER
OM PARKASH
RAM CHANDER
RAM KISHAN
VIJAY KUMAR
KEHAR SINGH
ISHWAR SINGH
CHHABIL DASS
BHUPENDER
RAMNIWAS
HOSHIAR SINGH
SURESH SINGLA
SATYA NARAYAN
KAMLESH KUMAR
ASHOK KUMAR
DINESH KUMAR MITTAL
OM PARKASH TAHKARAL
VINOD KUMAR
ROSHANI LAL
MAHAVEER SINGH
KRISHAN KUMAR
CHHOTU RAM
SHRAWAN KUMAR
RAMESHWAR DASS
MANOHAR LAL

C101 049
C101 047
C101 045
C101 057
C101 060
C101 047
C101 035
C101 038
C101 050

C102 069
C102 077
C102 054
C102 086
C102 078
C102 052
C102 066
C102 052
C102 076

C103 029F
C103 043
C103 035
C103 040
C103 048
C103 041
C103 029F
C103 048
C103 050

C104 046
C104 049
C104 043
C104 067
C104 075
C104 064
C104 057
C104 058
C104 061

C101 042
C101 047
C101 039
C101 043
C101 050
C101 053
C101 048
C101 053
C101 056
C101 053
C101 048
C101 055
C101 054
C101 069
C101 060
C101 060
C101 044
C101 050
C101 045
C101 062
C101 055
C101 053
C101 044

C102 028F
C102 026F
C102 047
C102 035
C102 051
C102 083
C102 054
C102 052
C102 021F
C102 057
C102 020F
C102 035
C102 067
C102 074
C102 071
C102 047
C102 045
C102 038
C102 050
C102 056
C102 056
C102 054
C102 045

C103 039
C103 038
C103 035
C103 039
C103 043
C103 037
C103 069
C103 065
C103 035
C103 068
C103 051
C103 047
C103 053
C103 060
C103 060
C103 063
C103 050
C103 043
C103 049
C103 067
C103 060
C103 046
C103 028F

C104 045
C104 060
C104 050
C104 042
C104 065
C104 057
C104 058
C104 063
C104 056
C104 050
C104 049
C104 057
C104 045
C104 075
C104 067
C104 057
C104 055
C104 055
C104 040
C104 075
C104 086
C104 070
C104 039

C105 035
C105 037
C105 023F
C105 045
C105 069
C105 044
C105 039
C105 045
C105 035

C106 059
C106 071
C106 057
C106 059
C106 081
C106 048
C106 058
C106 045
C106 054

REP
0324
REP
0354
0411
0296
REP
0286
0326
ABSENT
C105 019F C106 046
REP
C105 035 C106 046FT REP
C105 027F C106 049FT REP
C105 017F C106 035FT REP
C105 039 C106 047
0295 RPR
C105 042 C106 047
0319
C105 036 C106 063
0328
C105 055 C106 057
0345
C105 051 C106 057
REP
C105 046 C106 048
0322
C105 047 C106 066
REP RPR
C105 036 C106 067
0297
C105 048 C106 060
0327
C105 050 C106 072
0400
C105 061 C106 066
0385
C105 037 C106 060
0324 RPR
C105 035 C106 065
0294
C105 035 C106 073
0294
C105 047 C106 065
0296
C105 056 C106 069
0385
C105 058 C106 067
0382
C105 039 C106 070
0332
C105 038 C106 059
REP

0002878701
0002878702
0002878703
0002878704
0002878705
0002878706
0002878707
0002878708
0002878709
0002878710
0002878711
0002878712
0002878713
0002878714
0002878715
0002878716
0002878717
0002878718
0002878719
0002878720
0002878721
0002878722
0002878723
0002878724
0002878725
0002878726
0002878727
0002878728
0002878729
0002878730
0002878731
0002878732
0002878733

12-DNH-18
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-86
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-86
12-DNH-86
12-DNH-86
12-DNH-16
12-DNH-86
12-DNH-86
12-DNH-87
12-DNH-16
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-16
12-DNH-87
12-DNH-87
12-DNH-88
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16

RAHUL MADAAN
SANDEEP
SHIUAM GARG
YASH BANSAL
SHANKY BATRA
SHUBHAM SINGH
KAPIL GOYAL
HARSH AGGARWAL
MOHIT SHARMA
RAHUL
SUMIT MITTAL
KUSH SHARMA
BHAVESH
PARVEEN KUMAR
MOHIT
GAURAV GARG
BHARAI SINGH
VIJENDER KUMAR
GAURAV
AJAY
SUMIT KUMAR
RAJAT
MUKESH
TEJAS GARG
YOGESH KUMAR
MANOJ
RIKKY
ANKIT JAIN
DEEPANSHU
DEEPAK AGGARWAL
AMANDEEP
YOGESH GOYAL
AKSH MALIK

OM PARKASH
RAJENDER KUMAR
SANJAY GARG
DAWAN BANSAL
RAJESH KUMAR
RAJENDER SINGH
SATISH GOYAL
SUBHASH AGGARWAL
RAM APTAR SHARMA
ANIL KUMAR GARG
BHARAT BHUSHAN MITTAL
HARISH SHARMA
PARMOD KUMAR
RAMESH KUMAR
MANPHUL MITTAL
RAJESH GARG
NAIN SINGH
JOGENDER KUMAR
BHAGWAN
JAGMINDER SINGH
SATYANA NARAYAN
ASHOK
SATBIR
PARVEEN GARG
RAMJEET
RAM KUMAR
KAML SHARMA
NAVEEN JAIN
RAKESH SHARMA
NIRANIAN LAL AGGARWAL
HARI KISHAN
VIPIN GOYAL
VIRENDER SINGH MALIK

C101 051
C101 048
C101 050
C101 056
C101 060
C101 057
C101 054

C102 042
C102 041
C102 063
C102 026F
C102 080
C102 064
C102 046

C103 049
C103 048
C103 057
C103 040
C103 064
C103 050
C103 059

C104 066
C104 066
C104 028F
C104 053
C104 014F
C104 046
C104 038

C105 035
C105 048
C105 041
C105 059
C105 073
C105 051
C105 029F

C106 068
C106 059
C106 056
C106 067
C106 070
C106 071
C106 049FT

0311 RPR
0310
REP RPR
REP
REP
0339
REP
ABSENT
C101 049 C102 037 C103 045 C104 035 C105 047 C106 049
0262
C101 053 C102 050 C103 045 C104 035 C105 047 C106 054
0284
C101 036 C102 028F C103 015F C104 023F C105 035 C106 050
REP
C101 044 C102 045 C103 037 C104 054 C105 048 C106 057
0285
C101 046 C102 050 C103 048 C104 037 C105 050 C106 065
0296
C101 060 C102 049 C103 046 C104 043 C105 054 C106 059
0311
C101 047 C102 060 C103 038 C104 048 C105 056 C106 063
0312
C101 052 C102 069 C103 045 C104 052 C105 055 C106 063
0336
C101 046 C102 035 C103 044 C104 035 C105 056 C106 055
0271
C101 052 C102 067 C103 040 C104 039 C105 062 C106 049
0309
C101 061 C102 054 C103 054 C104 046 C105 065 C106 067
0347
ABSENT
C101 052 C102 093 C103 066 C104 040 C105 053 C106 055
0359
C101 050 C102 029F C103 051 C104 046 C105 039 C106 059
REP
C101 022F C102 011F C103 016F C104 017F C105 019F C106 040FT FAIL
C101 055 C102 020F C103 044 C104 057 C105 035 C106 051
REP
C101 052 C102 069 C103 039 C104 049 C105 035 C106 052
0296
C101 048 C102 049 C103 023F C104 016F C105 030F C106 055
REP
C101 045 C102 067 C103 047 C104 027F C105 029F C106 051
REP
C101 044 C102 053 C103 050 C104 036 C105 047 C106 068
0298
C101 052 C102 068 C103 047 C104 045 C105 035 C106 052
0299
C101 062 C102 063 C103 064 C104 048 C105 063 C106 055
0355
C101 035 C102 047 C103 050 C104 024F C105 061 C106 052
REP RPR
C101 046 C102 046 C103 035 C104 038 C105 049 C106 067
0281
C101 051 C102 074 C103 035 C104 046 C105 035 C106 062
0303

0002878734
0002878735
0002878736
0002878737
0002878738
0002878739
0002878740
0002878741
0002878742
0002878743
0002878744
0002878745
0002878746
0002878747
0002878748
0002878749
0002878750
0002878751
0002878752
0002878753
0002878754
0002878755
0002878756
0002878757
0002878758
0002878759
0002878760
0002878761
0002878762
0002878763
0002878764
0002878765
0002878766

12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-88
12-DNH-88
12-DNH-88
12-DNH-16
12-DNH-88
12-DNH-88
12-DNH-88
12-DNH-16
12-DNH-88
12-DNH-88
12-DNH-16
12-DNH-88
12-DNH-89
12-DNH-18
12-DNH-89
12-DNH-16
12-DNH-16
12-DNH-89
12-DNH-19
12-DNH-16

12-DNH-16

GOURAV GUPTA
DEEP TRIKHA
KARTIK MITTAL
NARESH
PANKAJ
UDEYBIR SINGH
RAMAN KHLRANA
SANDEEP
GAURAV
KARAN
LAKSHAY JAIN
ROBIN SINGH SINDHU
SUSHIL KUMAR SHARMA
GAURAV
LOKESH BANSAL
MUKUL GARG
RAHUL
WEERAJ
ANIL SHARMA
SAURABH
SHUBHAM JAIN
RISHAB AGARWAL
RAKSHIT
AJAY KUMAR
ABHINAV GOYAL
SHUBHAM RAJPUT
AVINASH GROVER
RAJAT GAKHAR
PARAS BHATIA
ARVIND
MOHIT
MANOJ
HITTESH

RAM GOPAL GUPTA


SUNIL TRIKHA
GULZARILAL MITTAL
SHARNKAR LAL
VIJAY KUMAR
RAMCHANDER
DHARM PAL KHLRANA
SAHAB SINGH
NARESH KUMAR
DHARAM VEER GERA
MANOJ JAIN
VIJENDRA SINGH SINDHU
JAGDEEP KUMAR SHARMA
GHANSHYAM
RAM AVTAR BANSAL
RAJESH GARG
SURIENDER KUMAR NASA
VEDPAL
TAJBHAGWAN SHARMA
GALSHAN KUMAR
RAKESH JAIN
VINOD AGARWAL
ASHOK KUMAR
RAMKISHAN
MADAN LAL GOYAL
SATPAL SINGH
DINESH GROVER
RAJENDER GAKHAR
PARDEEP KUMAR
BALJINDER SINDHU
NATHU RAM
UDAY SINGH
DESRAJ

C101 068
C101 053
C101 046
C101 051
C101 041
C101 052
C101 058
C101 050
C101 053
C101 058
C101 044
C101 046
C101 054
C101 054
C101 068
C101 058
C101 052
C101 046
C101 037
C101 059
C101 062
C101 050
C101 053
C101 046
C101 048
C101 053
C101 044
C101 049
C101 054
C101 049
C101 045
C101 047
C101 068

C102 069
C102 048
C102 076
C102 076
C102 055
C102 049
C102 061
C102 045
C102 063
C102 057
C102 035
C102 051
C102 079
C102 063
C102 051
C102 041
C102 063
C102 042
C102 079
C102 046
C102 087
C102 071
C102 059
C102 024F
C102 055
C102 035
C102 028F
C102 046
C102 063
C102 044
C102 035
C102 035
C102 085

C103 060
C103 053
C103 076
C103 068
C103 051
C103 046
C103 080
C103 060
C103 049
C103 055
C103 041
C103 057
C103 054
C103 066
C103 043
C103 045
C103 054
C103 053
C103 075
C103 042
C103 078
C103 069
C103 053
C103 029F
C103 059
C103 045
C103 048
C103 046
C103 072
C103 056
C103 023F
C103 024F
C103 072

C104 055
C104 046
C104 052
C104 051
C104 042
C104 044
C104 054
C104 038
C104 045
C104 050
C104 049
C104 040
C104 042
C104 048
C104 062
C104 049
C104 038
C104 035
C104 048
C104 043
C104 058
C104 051
C104 045
C104 045
C104 042
C104 063
C104 043
C104 047
C104 060
C104 045
C104 058
C104 046
C104 059

C105 075
C105 054
C105 076
C105 071
C105 049
C105 055
C105 075
C105 058
C105 069
C105 065
C105 046
C105 061
C105 066
C105 070
C105 074
C105 053
C105 063
C105 049
C105 062
C105 050
C105 079
C105 056
C105 045
C105 029F
C105 061
C105 064
C105 051
C105 049
C105 074
C105 055
C105 048
C105 047
C105 078

C106 069
C106 059
C106 063
C106 056
C106 050
C106 062
C106 064
C106 054
C106 064
C106 062
C106 062
C106 069
C106 054
C106 068
C106 076
C106 063
C106 061
C106 024FP
C106 066
C106 066
C106 074
C106 061
C106 068
C106 019F
C106 065
C106 069
C106 066
C106 059
C106 056
C106 063
C106 065
C106 071
C106 072

0396
0313
0389
0373
0288
0308
0392
0305
0343
0347
0277
0324
0349
0369
0374
0309
0331
REP
0367
0306
0438
0358
0323
REP
0330
0329
REP
0296
0379
0312
REP
REP
0434

RPR

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

0002878767
0002878768
0002878769
0002878770
0002878771
0002878772
0002878773
0002878774
0002878775
0002878776
0002878777
0002878778
0002878779
0002878780
0002878801
0002878802
0002878803
0002878804
0002878805
0002878806
0002878807
0002878808
0002878809
0002878810
0002878811
0002878812
0002878813
0002878814
0002878815
0002878816
0002878817
0002878818
0002878819

12-FH-1
12-FH-2
12-FH-3
12-FH-4
12-FH-660
12-FH-5
12-FH-6
12-FH-7
12-FH-8
12-FH-9
12-FH-10
12-FH-11
12-FH-12
12-FH-13
12-FH-14
12-FH-15
12-FH-16
12-FH-17
12-FH-18

YOGESH
PARSHANT
KAMAL NAGPAL
MUKUL
SHUBHAM
SAHIL JINDAL
UMANG
KRISHMA
SANDEEP
DAKSH MALHOTRA
AASHISH NANGRU
JUBIN BANSAL
MUKUL SINGHAL
CHIRAG NAGPAL
AASHA RANI
CHANCHAL
SUSHIL KUMARI
GAYATRI
PREETI YADAV
POONAM
JYOTI
MONIKA
ANSHU
POOJA
PARUL
SHALINI KHURANA
JYOTI
JYOTI
JYOTI
KANCHAN PAYAL
CHINKI DEVI
ANJU DEVI
NEERU GOYAL

DEVILAL
SATISH KUMAR
RAJU
SUSHIL KUMAR
SATY NARAYAN
DEEPAK JINDAL
NARESH KUMAR
BALDEV RAJ
HARI SINGH
ANUJ MALHITRA
OM PRAKASH
KAILASH BANSAL
HANJAY SINGHAL
VINOD KUMAR
RAMPHAL
RAJKUMAR SAINI
JAIBIR SINGH
OMPARKASH
JOGINDER YADAV
SATBIR SINGH
MURARI LAL
ROSHAN
SATBIR SINGH
PARMOD KUMAR
BHARAT
RAJ KUMAR KHURANA
KRISHAN KUMAR
SURESH KUMAR
MAHENDER SINGH
PAWAN KUMAR
CHANANMAL GOYAL
JIRAJ
NARENDER KUMAR GOYAL

C101 051
C101 050
C101 043
C101 068
C101 023F
C101 057
C101 065
C101 049
C101 036
C101 029F
C101 035
C101 037
C101 050
C101 045
C101 053
C101 062
C101 063
C101 063
C101 075
C101 052
C101 035
C101 054
C101 069
C101 057
C101 074
C101 048
C101 077
C101 064
C101 047
C101 071
C101 073
C101 066
C101 063

C102 074
C102 048
C102 066
C102 062
C102 038
C102 066
C102 074
C102 061
C102 058
C102 020F
C102 050
C102 042
C102 036
C102 047
C102 067
C102 084
C102 070
C102 055
C102 088
C102 040
C102 050
C102 041
C102 091
C102 059
C102 097
C102 054
C102 066
C102 080
C102 046
C102 072
C102 056
C102 061
C102 066

C103 063
C103 049
C103 056
C103 063
C103 035
C103 085
C103 047
C103 049
C103 035
C103 026F
C103 036
C103 041
C103 045
C103 050
C103 060
C103 069
C103 049
C103 056
C103 068
C103 047
C103 041
C103 052
C103 064
C103 057
C103 090
C103 047
C103 072
C103 067
C103 039
C103 060
C103 041
C103 049
C103 067

C104 058
C104 051
C104 048
C104 065
C104 044
C104 052
C104 065
C104 065
C104 051
C104 048
C104 055
C104 035
C104 044
C104 044
C104 059
C104 063
C104 071
C104 065
C104 071
C104 060
C104 062
C104 063
C104 056
C104 062
C104 057
C104 041
C104 061
C104 064
C104 043
C104 056
C104 063
C104 061
C104 060

C105 059
C105 052
C105 065
C105 073
C105 044
C105 041
C105 069
C105 045
C105 037
C105 043
C105 035
C105 043
C105 038
C105 048
C105 067
C105 067
C105 081
C105 074
C105 072
C105 058
C105 054
C105 077
C105 083
C105 067
C105 088
C105 071
C105 075
C105 081
C105 056
C105 076
C105 076
C105 077
C105 063

C106 064
C106 024FP
C106 050
C106 066
C106 054
C106 040FT
C106 071
C106 063
C106 030FP
C106 049
C106 026FP
C106 050FT
C106 048FT
C106 058
C106 063
C106 069
C106 057
C106 075
C106 076
C106 060
C106 067
C106 065
C106 076
C106 068
C106 079
C106 066
C106 063
C106 076
C106 061
C106 067
C106 055
C106 055
C106 077

0369
REP
0328
0397
REP
REP
0391
0332
REP
REP
REP
REP
REP
0292
0369
0414
0391
0388
0450
0317
0309
0352
0439
0370
0485
0327
0414
0432
0292
0402
0364
0369
0396

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

0002878820
0002878821
0002878822
0002878823
0002878824
0002878825
0002878826
0002878827
0002878828
0002878829
0002878830
0002878831
0002878832
0002878833
0002878834
0002878835
0002878836
0002878837
0002878838
0002878839
0002878840
0002878841
0002878842
0002878843
0002878844
0002878845
0002878846
0002878847
0002878848
0002878849
0002878850
0002878851
0002878852

12-FH-19
12-FH-661
12-FH-20
12-FH-21
12-FH-22
12-FH-23
12-FH-24
12-FH-25
12-FH-26
12-FH-27
12-FH-662
12-FH-28
12-FH-29
12-FH-30
12-FH-31
12-FH-663
12-FH-32
12-FH-33
12-FH-34
12-FH-35
12-FH-664
12-FH-36
12-FH-37
12-FH-38
12-FH-666
12-FH-38
12-FH-667
12-FH-40
12-FH-41
12-FH-42
12-FH-668
12-FH-43

JYOTI
NANDINI
KIRTI
ARZOO BANSAL
BABITA RANI
POOJA RANI
PINKI
NASIBA
SHARDA
PINKI SAINI
KOYAL
PRIYANKA
JYOTI RANI
PALLAVI
PRAVEENA
SHARMILA
SONIA JANGRA
POONAM
MAMTA
MONIKA
PRIYANKA KUMARI
PRIYANKA GOYAL
PRIYANKA RANI
DIKSHA
JYOTI SAINI
ROMIL
PUSHPA RANI
KOMAL KUMARI
REETU
SHWETA
RITU
SHAKUNTLA
KAVITA

SURAT SINGH
RAJESH MASTANA
RAKESH MASTANA
JAGDISH BANSAL
UMAN SINGH
BALBIR SINGH
SURESH KUMAR
IQBAL
KRISHAN KUMAR
CHANDER SHAKHER
ANJANI KUMAR BHATI
DILBAG SINGH
SURENDER KUMAR
RAMAVTAR
RANBIR SINGH
RANVIR
RAJENDER KUMAR
BHAGIRATH
JAGDISH
JAGDISH
SUKHBIR
SATISH GOYAL
NIKARAM
KASHMIRI LAL
KRISHAN LAL
SARDARA SINGH TAK
RAJENDER KUMAR
SATBIR SINGH
VIJAY KUMHAR
RAMDYAL
BALBIR SINGH
SAHIRAM
OMPARKASH

C101 053
C101 063
C101 065
C101 073
C101 071

C102 065
C102 097
C102 096
C102 094
C102 045

C103 044
C103 094
C103 093
C103 086
C103 051

C104 053
C104 059
C104 065
C104 071
C104 065

C105 058
C105 072
C105 067
C105 081
C105 069

C101 078
C101 053
C101 052
C101 048
C101 056
C101 067
C101 049
C101 055
C101 064

C102 099
C102 063
C102 056
C102 084
C102 055
C102 074
C102 061
C102 056
C102 048

C103 076
C103 057
C103 040
C103 062
C103 058
C103 066
C103 035
C103 061
C103 056

C104 067
C104 050
C104 050
C104 035
C104 046
C104 065
C104 055
C104 048
C104 055

C105 080
C105 047
C105 059
C105 063
C105 050
C105 070
C105 049
C105 068
C105 067

C101 055
C101 068
C101 054
C101 054
C101 065
C101 064
C101 035
C101 051
C101 058
C101 050
C101 059
C101 060
C101 047
C101 069
C101 067
C101 073
C101 066

C102 035
C102 086
C102 084
C102 087
C102 072
C102 072
C102 010F
C102 061
C102 062
C102 061
C102 042
C102 040
C102 038
C102 063
C102 080
C102 070
C102 043

C103 054
C103 078
C103 069
C103 065
C103 062
C103 078
C103 035
C103 067
C103 058
C103 071
C103 046
C103 059
C103 035
C103 089
C103 066
C103 090
C103 056

C104 056
C104 063
C104 061
C104 059
C104 066
C104 069
C104 035
C104 048
C104 048
C104 051
C104 050
C104 053
C104 044
C104 067
C104 058
C104 061
C104 041

C105 060
C105 075
C105 064
C105 059
C105 075
C105 077
C105 045
C105 058
C105 054
C105 069
C105 054
C105 071
C105 055
C105 074
C105 074
C105 074
C105 062

C106 052
C106 076
C106 075
C106 083
C106 071

0325
0461 RPR
0461
0488
0372
ABSENT
C106 074
0474
C106 068
0338
C106 057
0314
C106 063
0355
C106 047
0312
C106 062
0404
C106 057
0306
C106 068
0356
C106 057
0347
ABSENT
C106 063
0323
C106 068
0438
C106 060
0392
C106 053
0377
C106 055
0395
C106 059
0419
C106 038FT REP
C106 057
0342
C106 055
0335
C106 048
0350
C106 046
0297
C106 058
0341
C106 051
0270
C106 064
0426
C106 057
0402
C106 068
0436
C106 055
0323

0002878853
0002878854
0002878855
0002878856
0002878857
0002878858
0002878859
0002878860
0002878861
0002878862
0002878863
0002878864
0002878865
0002878866
0002878867
0002878868
0002878869
0002878870
0002878871
0002878872
0002878873
0002878874
0002878875
0002878876
0002878877
0002878878
0002878879
0002878880
0002878881
0002878882
0002878883
0002878884
0002878885

12-FH-44
12-FH-45
12-FH-46
12-FH-669
12-FH-47
12-FH-670
12-FH-49
12-FH-50
12-FH-51
12-FH-52
12-FH-53
12-FH-54
12-FH-55
12-FH-56
12-FH-57
12-FH-58
12-FH-671
12-FH-59
12-FH-60
12-FH-672
12-FH-61
12-FH-62
12-FH-63
12-FH-64
12-FH-65
12-FH-66
12-FH-67
12-FH-68
12-FH-67
12-FH-69
12-FH-674
12-FH-70
12-FH-675

KOMAL
POONAM
SHABNAM RANI
POOJA
MONIKA
SONU SARDHA
BIRMATI
SUMAN RANI
MAMTA
BANTI RANI
SUNITA DEVI
POONAM
PRITI
JAYOTI
KIRAN
MONIKA RANI
POOJA
POOJA DEVI
PRIYANKA
SAVITA KUMARI
POOJA
CHANDNI
ANJU BALA
RENU
MEENA RANI
SANGEETA
POOJA
SUMAN
ANITHA CHOWDHARY
SUNITA DEVI
SHAFAQ KHAN
JYOTI
KAVITA

SATYA NARAYAN
NAND RAM
MUKESH KUMAR
RAMESH KUMAR
INDER SINGH
SATYAWAN SARDHA
SURENDER
PARMA NAND
RAM KRISHAN
DHARMVIR SINGH
KRISHAN KUMAR
RAMKISHAN
KRISHAN KUMAR
RANDHIR SINGH POONIA
TARACHAND
VED RAM
HANUMAN SINGH
SAJJAN
KRISHAN KUMAR
ATTAR SINGH
PARDEEP KUMAR
JAI BHAGWAN
MANGERAM
BIR SINGH
RAJENDER KUMAR
ARJUN SINGH
JOGENDER
JAGDISH CHANDER
DAYANAND CHOWDHARY
SAJJAN KUMAR
INSHALLA KHAN
DHEERSINGH
RISHI KUAMR

C101 067
C101 062
C101 066
C101 060
C101 054
C101 055
C101 039
C101 056
C101 061
C101 054
C101 028F
C101 066
C101 058
C101 052
C101 051
C101 065
C101 071
C101 024F
C101 055
C101 059
C101 066
C101 066
C101 070
C101 066
C101 076
C101 051
C101 059
C101 053
C101 065
C101 035
C101 060
C101 055
C101 072

C102 097
C102 035
C102 035
C102 084
C102 088
C102 029F
C102 064
C102 073
C102 039
C102 067
C102 014F
C102 057
C102 076
C102 035
C102 018F
C102 042
C102 096
C102 017F
C102 023F
C102 087
C102 074
C102 050
C102 065
C102 039
C102 084
C102 018F
C102 043
C102 025F
C102 070
C102 024F
C102 035
C102 053
C102 060

C103 055
C103 035
C103 043
C103 049
C103 050
C103 038
C103 046
C103 058
C103 049
C103 036
C103 022F
C103 038
C103 062
C103 047
C103 035
C103 026F
C103 056
C103 035
C103 027F
C103 052
C103 044
C103 042
C103 057
C103 040
C103 078
C103 038
C103 045
C103 043
C103 047
C103 035
C103 053
C103 052
C103 082

C104 058
C104 051
C104 053
C104 058
C104 054
C104 048
C104 024F
C104 041
C104 053
C104 053
C104 040
C104 061
C104 065
C104 039
C104 046
C104 056
C104 078
C104 039
C104 036
C104 065
C104 050
C104 071
C104 061
C104 063
C104 065
C104 068
C104 060
C104 051
C104 061
C104 029F
C104 054
C104 056
C104 062

C105 073
C105 063
C105 066
C105 060
C105 066
C105 054
C105 062
C105 061
C105 061
C105 058
C105 048
C105 075
C105 073
C105 063
C105 053
C105 070
C105 074
C105 028F
C105 024F
C105 066
C105 040
C105 067
C105 068
C105 051
C105 067
C105 048
C105 054
C105 035
C105 048
C105 029F
C105 048
C105 047
C105 062

C106 056
C106 057
C106 068
C106 071
C106 064
C106 066
C106 046
C106 057
C106 056
C106 052
C106 045
C106 056
C106 074
C106 067
C106 076
C106 079
C106 086
C106 051
C106 048
C106 066
C106 067
C106 069
C106 069
C106 070
C106 082
C106 064
C106 074
C106 071
C106 073
C106 061
C106 076
C106 076
C106 075

0406
0303
0331
0382
0376
REP
REP
0346
0319
0320
REP
0353
0408
0303
REP
REP
0461
REP
REP
0395
0341
0365
0390
0329
0452
REP
0335
REP
0364
REP
0326
0339
0413

0002878886
0002878887
0002878888
0002878889
0002878890
0002878891
0002878892
0002878893
0002878894
0002878895
0002878896
0002878897
0002878898
0002878899
0002878900
0002878901
0002878902
0002878903
0002878904
0002878905
0002878906
0002878907
0002878908
0002878909
0002878910
0002878911
0002878912
0002878913
0002878914
0002878915
0002878916
0002878917
0002878918

12-FH-71
12-FH-676
12-FH-72
12-FH-677
12-FH-73
12-FH-74
12-FH-75
12-FH-76
12-FH-678
12-FH-679
12-FH-77
12-FH-78
12-FH-680
12-FH-681
12-FH-79
12-FH-80
12-FH-81
12-FH-82
12-FH-83
12-FH-84
12-FH-81
12-FH-85
12-FH-682
12-FH-86
12-FH-87
12-FH-88
12-FH-89
12-FH-90
12-FH-91
12-FH-92
12-FH-93
12-FH-94

VEENA KUMARI
VANDANA
SARITA
SAKSHI
SEEMA
KUSUM RANI
MONIKA
PRIYANKA
JYOTI MALIK
AARTI
YOGITA VERMA
DEEPIKA
NISSU
SWEETY
JYOTI
MAMTA DEVI
MEGHA
LAXO
SEEMA RANI
JYOTI
SALOCHANA
SAPNA SAINI
RAVITA
NEESHA BISHNOI
SAVITA SAHARAN
KIRAN
ANUBALA
MANJU
KAMLESH
MONA
KAVITA RANI
RENU BALA
RENU

SATBIR SINGH
BALWAN SINGH
SURESH KUMAR
KASHMIRI LAL
RANBIR SINGH
DHARAM PAL
RAM KUMAR
RAJESH KUMAR
RAMESH KUMAR
DEVI LAL
LEKHRAJ VERMA
INDERJEET SINGH
RAM KUMAR
DEVATRAM
MAHINDER KUMAR
PREM SINGH
SUNIL GARG
SHAMSHER
MAHESH KUMAR
SATPAL
KRISHAN KUMAR
RAVI SAINI
CHATAR SINGH
SHRAWAN KUMAR
PARDEEP KUMAR
YOUGENDER SHARMA
HANS RAJ KATHURIA
PARTAP SINGH
BISHMBER DASS
SATPAL
SUBHASH CHANDER
HAWA SINGH
PAWAN KUMAR

C101 065
C101 063
C101 071
C101 072
C101 035
C101 060
C101 046

C102 064
C102 066
C102 076
C102 092
C102 015F
C102 084
C102 076

C103 064
C103 049
C103 058
C103 083
C103 040
C103 061
C103 049

C104 062
C104 067
C104 065
C104 067
C104 035
C104 059
C104 050

C105 059
C105 054
C105 061
C105 067
C105 031F
C105 065
C105 048

C106 068
C106 068
C106 076
C106 088
C106 052
C106 077
C106 073

C101 062
C101 052
C101 060
C101 053
C101 068
C101 067
C101 066
C101 052

C102 035
C102 045
C102 039
C102 072
C102 068
C102 055
C102 062
C102 050

C103 048
C103 027F
C103 038
C103 048
C103 042
C103 057
C103 046
C103 037

C104 059
C104 040
C104 052
C104 052
C104 064
C104 065
C104 062
C104 048

C105 051
C105 045
C105 036
C105 056
C105 055
C105 048
C105 064
C105 037

C106 076
C106 061
C106 067
C106 074
C106 087
C106 071
C106 077
C106 071

C101 054
C101 047
C101 058
C101 054
C101 044
C101 051
C101 058
C101 041
C101 052
C101 041
C101 042
C101 049
C101 057
C101 055
C101 056
C101 057

C102 036
C102 061
C102 043
C102 071
C102 029F
C102 063
C102 052
C102 056
C102 056
C102 055
C102 035
C102 062
C102 065
C102 071
C102 045
C102 069

C103 036
C103 039
C103 050
C103 060
C103 039
C103 064
C103 075
C103 077
C103 080
C103 078
C103 056
C103 046
C103 081
C103 083
C103 063
C103 080

C104 057
C104 041
C104 053
C104 051
C104 023F
C104 043
C104 055
C104 057
C104 058
C104 053
C104 037
C104 053
C104 063
C104 059
C104 060
C104 052

C105 039
C105 041
C105 036
C105 029F
C105 008F
C105 035
C105 045
C105 042
C105 035
C105 035
C105 027F
C105 039
C105 036
C105 047
C105 039
C105 052

C106 063
C106 067
C106 062
C106 071
C106 013F
C106 068
C106 065
C106 065
C106 063
C106 057
C106 054
C106 060
C106 066
C106 064
C106 055
C106 058

0382
0367
0407
0469
REP
0406
0342
ABSENT
0331
REP
0292
0355
0384
0363
0377
0295
RPR
0285
0296
0302
REP
REP
0324
0350
0338
0344
0319
REP
0309
0368
0379
0318
0368

0002878919
0002878920
0002878921
0002878922
0002878923
0002878924
0002878925
0002878926
0002878927
0002878928
0002878929
0002878930
0002878931
0002878932
0002878933
0002878934
0002878935
0002878936
0002878937
0002878938
0002878939
0002878940
0002878941
0002878942
0002878943
0002878944
0002878945
0002878946
0002878947
0002878948
0002878949
0002878950
0002878951

12-FH-95
12-FH-96
12-FH-683
12-FH-94
12-FH-97
12-FH-98
12-FH-99
12-FH-684
12-FH-100
12-FH-101
12-FH-102
12-FH-685
12-FH-103
12-FH-104
12-FH-105
12-FH-686
12-FH-106
12-FH-107
12-FH-108
12-FH-687
12-FH-109
12-FH-110
12-FH-688
12-FH-111
12-FH-112
12-FH-113
12-FH-114
12-FH-689
12-FH-116
12-FH-690
12-FH-691
12-FH-117
12-FH-692

RENU KUMARI
ANJALI RANI
SUMITA MAAN
POONAM RANI
URMILA
SUMAN SHARMA
SIKKAM
NITU
MADHU
VAISHALI
MEENU
AARTI
PRIYANKA
MAMTA
JYOTI RANI
VARSHA BISHNOI
KAVITA
MANJU
ANJU
KITTY
MANJU
DEEPIKA
HARSHA SHARMA
ANKITA GOYAL
KAVITA RANI
PREETI
BABITA RANI
KRITY KUMARI
PINKI
CHANDNI
SHEFALI AHUJA
SUMAN
SHIKHA

BALWAN SINGH
RAMVILAS
RAJESH MAAN
RAJBEER SINGH
KARAMBIR SINGH
RAMNIWAS SHARMA
JAGROOP SINGH
NATHU RAM
KEDAR MAL
CHANDER BHAN
ROHTASH KUMAR
RAJ KUMAR
KASHI NATH
RAM KUMAR
CHANDI RAM
LALCHAND BISHNOI
AJIT SINGH
RAMDHARI SINGH
AJIT SINGH
ROHTASH GOYAL
JAGDISH KUMAR
RAM SHARN
PREET SHARMA
RAM PRASHAD GOYAL
RAMKUMAR
VINOD KUAMR
HARPAL SINGH
PARAS CHAUDHARY
ASHOK YADAV
RAJKUMAR
RAMESH AHUJA
SATYAWAN
SURINDER KUKREJA

C101 057
C101 035
C101 078
C101 024F
C101 064
C101 055
C101 066
C101 060
C101 056
C101 074
C101 050
C101 046
C101 050

C102 090
C102 055
C102 089
C102 071
C102 092
C102 093
C102 095
C102 096
C102 077
C102 084
C102 090
C102 084
C102 063

C103 071
C103 057
C103 057
C103 035
C103 055
C103 055
C103 063
C103 075
C103 042
C103 062
C103 048
C103 060
C103 052

C104 049
C104 035
C104 035
C104 018F
C104 035
C104 035
C104 035
C104 037
C104 035
C104 048
C104 037
C104 038
C104 035

C105 039
C105 027F
C105 054
C105 046
C105 054
C105 054
C105 063
C105 062
C105 060
C105 069
C105 044
C105 066
C105 057

C106 049
C106 050
C106 062
C106 047
C106 058
C106 064
C106 052
C106 072
C106 060
C106 074
C106 053
C106 056
C106 065

C101 046
C101 062
C101 060
C101 062
C101 062
C101 074
C101 063
C101 050
C101 049
C101 058
C101 045
C101 056
C101 055
C101 064
C101 069
C101 067
C101 065
C101 039
C101 069

C102 087
C102 099
C102 096
C102 094
C102 095
C102 069
C102 080
C102 073
C102 060
C102 045
C102 050
C102 047
C102 081
C102 072
C102 069
C102 082
C102 083
C102 047
C102 076

C103 045
C103 064
C103 049
C103 047
C103 028F
C103 065
C103 076
C103 065
C103 055
C103 037
C103 039
C103 047
C103 062
C103 074
C103 043
C103 055
C103 063
C103 046
C103 046

C104 027F
C104 045
C104 042
C104 038
C104 045
C104 048
C104 047
C104 036
C104 028F
C104 031F
C104 026F
C104 035
C104 029F
C104 047
C104 023F
C104 048
C104 043
C104 026F
C104 038

C105 049
C105 068
C105 052
C105 054
C105 053
C105 061
C105 059
C105 053
C105 050
C105 035
C105 050
C105 047
C105 054
C105 060
C105 045
C105 070
C105 059
C105 053
C105 061

C106 052
C106 075
C106 048
C106 045
C106 045
C106 062
C106 058
C106 056
C106 056
C106 046
C106 046
C106 048
C106 057
C106 064
C106 053
C106 060
C106 049
C106 050
C106 070

0355
REP
0375
REP
0358
0356
0374
0402
0330
0411
0322
0350
0322
ABSENT
REP
0413
0347
0340
REP
0379
0383
0333
REP
REP
REP
0280
REP
0381
REP
0382
0362
REP
0360

0002878952
0002878953
0002878954
0002878955
0002878956
0002878957
0002878958
0002878959
0002878960
0002878961
0002878962
0002878963
0002878964
0002878965
0002878966
0002878967
0002878968
0002878969
0002878970
0002878971
0002878972
0002878973
0002878974
0002878975
0002878976
0002878977
0002878978
0002878979
0002878980
0002878981
0002878982
0002878983
0002878984

12-FH-118
12-FH-690
12-FH-693
12-FH-694
12-FH-119
12-FH-120
12-FH-121
12-FH-122
12-FH-123
12-FH-119
12-FH-120
12-FH-121
12-FH-124
12-FH-125
12-FH-126
12-FH-127
12-FH-128
12-FH-124
12-FH-129
12-FH-696
12-FH-127
12-FH-697
12-FH-698
12-FH-131
12-FH-132
12-FH-133
12-FH-699
12-FH-134
12-FH-698
12-FH-135

DIKSHA GANDHI
KOMAL
VAISHALI
ANJU
PRIYANKA RANI
RACHNA
SONAL SINGAL
PAYAL AHUJA
ANKITA
SHARDA
POONAM
MAMTA
NEHA
MANPREET KAUR
POOJA
ANNU
PRIYANKA
JYOTI RANI
SHARDA
DHEERAJ KUMARI
NEHA
MEENA
PRIYANKA SINGH
KUSUM RANI
JAHNVI GHATWAL
SIMRAN SARAF
SONIA
MENAKSHI
ROHIT
NAINA DEVI
JYOTI MIT
DIKSHA
SONIA RANI

JOGENDER GANDHI
VED PRAKASH
VIJAY PAL SINGH
SATBIR
ATMA RAM
MAHENDER SINGH
PRAMOD SINGAL
ASHOK KUMAR
SURESH BANGA
RAMDHARI
SARJEET SINGH
SHYAM LAL
RAMESH KUMAR
JASVINDER SINGH
RAJENDER SINGH
VIRENDER DHULL
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
JAGDISH CHANDER
RAJENDER KUMAR
DHARAM PAUL
DILBAG SINGH
BALWAN SINGH
RAJKUMAR
UMESH GHATWAL
NARENDER SARAF
RADHESHYAM
NARENDER SHARMA
RAJKUMAR
MAHENDER SINGH
SURESH MIT
ASHOK WADHERA
HANSRAJ

C101 052
C101 052
C101 073
C101 075
C101 038
C101 059
C101 045
C101 029F

C102 052
C102 080
C102 062
C102 098
C102 015F
C102 056
C102 055
C102 044

C103 056
C103 066
C103 062
C103 065
C103 046
C103 048
C103 047
C103 041

C104 025F
C104 035
C104 054
C104 058
C104 028F
C104 021F
C104 019F
C104 023F

C105 065
C105 059
C105 073
C105 072
C105 046
C105 057
C105 045
C105 053

C106 060
C106 059
C106 058
C106 065
C106 040FT
C106 057
C106 052
C106 047

C101 055
C101 050
C101 055
C101 053
C101 059
C101 047
C101 052
C101 060
C101 059
C101 070
C101 056
C101 063
C101 062
C101 043
C101 054
C101 061
C101 058
C101 063
C101 057
C101 061
C101 062
C101 059
C101 054
C101 049

C102 072
C102 077
C102 070
C102 075
C102 097
C102 073
C102 089
C102 073
C102 042
C102 083
C102 081
C102 076
C102 030F
C102 021F
C102 053
C102 060
C102 040
C102 057
C102 051
C102 049
C102 072
C102 058
C102 068
C102 073

C103 044
C103 052
C103 057
C103 049
C103 057
C103 041
C103 048
C103 050
C103 052
C103 058
C103 063
C103 042
C103 048
C103 026F
C103 037
C103 049
C103 030F
C103 050
C103 039
C103 046
C103 048
C103 040
C103 055
C103 052

C104 035
C104 024F
C104 035
C104 026F
C104 035
C104 035
C104 035
C104 044
C104 036
C104 036
C104 027F
C104 018F
C104 063
C104 029F
C104 052
C104 066
C104 038
C104 066
C104 065
C104 062
C104 073
C104 060
C104 042
C104 065

C105 068
C105 058
C105 068
C105 069
C105 066
C105 047
C105 052
C105 067
C105 047
C105 063
C105 065
C105 029F
C105 035
C105 022F
C105 037
C105 045
C105 ABSF
C105 035
C105 035
C105 036
C105 043
C105 036
C105 049
C105 047

C106 051
C106 061
C106 055
C106 052
C106 065
C106 063
C106 053
C106 059
C106 065
C106 071
C106 061
C106 062
C106 055
C106 056
C106 059
C106 068
C106 ABSF
C106 066
C106 059
C106 064
C106 075
C106 045
C106 066
C106 065

REP
0351
0382
0433
REP
REP
REP
REP
RPR
0325
REP
0340
REP
0379
0306
0329
0353
0301
0381 RPR
REP
REP
REP
REP
0292
0349
REP
0337
0306
0318
0373 RPR
0298
0334
0351

0002878985
0002878986
0002878987
0002878988
0002878989
0002878990
0002878991
0002878992
0002878993
0002878994
0002878995
0002878996
0002878997
0002878998
0002878999
0002879000
0002879001
0002879002
0002879003
0002879004
0002879005
0002879006
0002879007
0002879008
0002879009
0002879010
0002879011
0002879012
0002879013
0002879014
0002879015
0002879016
0002879017

12-FH-136
12-FH-137
12-FH-138
12-FH-139
12-FH-700
12-FH-701
12-FH-135
12-FH-140
12-FH-141
12-FH-702
12-FH-703
12-FH-142
12-FH-704
12-FH-705
12-FH-143
12-FH-706
12-FH-144
12-FH-145
12-FH-146
12-FH-147
12-FH-148
12-FH-707
12-FH-149
12-FH-708
12-FH-150
12-FH-151
12-FH-709
12-FH-148
12-FH-152
12-FH-153
12-FH-154
12-FH-155
12-FH-156

SHALU
ANAYIKA
KUSUM
POONAM
PREETI
YOGITA RANI
PARUL
ANSHUL MITTAL
MONIKA
ANKITA BHATNAGAR
RINKU KUMARI
POONAM
SWATI
NANCY
LALITA
PRIYANKA AGGERWAL
RITU
ANITA
MANISHA
KIRAN BALA
NEHA
ANCHAL
KAVITA
NITIN
GARIMA
JYOTI RANI
RUBY
MAYA RANI
PRIYANKA
RINKU
SHARMILA
SUMAN SONI
MEENU SHARMA

SUDARSHAN
BANWARI LAL
KULDEEP SINGH
HARDEV
SATBIR SINGH
BALDEV RAJ
RAJENDER KUMAR
SURESH KUMAR
BALWAN
KAMAL PRAKASH
KANWAL SINGH
NARESH KUMAR
SOM NATH MADAAN
DHARAMBIR DAHIYA
NANDLAL CHUGH
BHIMSEN AGGERWAL
DHARAMVIR
ASHOK
RAJ KUMAR
GURUDEV SINGH
MAHENDR KUMAR
SUDHIR JAIN
BALBIR SINGH
RAMKISHAN
SANJAY KUMAR
SHAMSHER SINGH
RAKESH KUMAR
RAJENDER PRAAD
RAMPHAL
ANIL KUMAR
SATPAL
SATISH KUMAR
JELU RAM

C101 038
C101 051
C101 054
C101 053
C101 059
C101 076
C101 075
C101 055
C101 076
C101 053
C101 074
C101 057
C101 050
C101 071
C101 058
C101 043
C101 060
C101 061
C101 048
C101 054
C101 048
C101 066
C101 060
C101 073
C101 070
C101 076
C101 065
C101 056
C101 047
C101 041
C101 064
C101 068
C101 057

C102 043
C102 059
C102 051
C102 067
C102 058
C102 057
C102 061
C102 056
C102 075
C102 040
C102 053
C102 053
C102 045
C102 082
C102 045
C102 018F
C102 060
C102 060
C102 043
C102 051
C102 059
C102 079
C102 035
C102 073
C102 077
C102 068
C102 059
C102 035
C102 052
C102 019F
C102 056
C102 049
C102 060

C103 035
C103 043
C103 041
C103 046
C103 045
C103 049
C103 058
C103 059
C103 062
C103 035
C103 049
C103 048
C103 053
C103 057
C103 044
C103 020F
C103 050
C103 050
C103 050
C103 038
C103 046
C103 056
C103 044
C103 061
C103 045
C103 052
C103 050
C103 045
C103 047
C103 049
C103 072
C103 052
C103 044

C104 056
C104 059
C104 053
C104 067
C104 056
C104 065
C104 063
C104 050
C104 056
C104 038
C104 055
C104 045
C104 066
C104 052
C104 050
C104 028F
C104 045
C104 052
C104 047
C104 050
C104 044
C104 055
C104 056
C104 072
C104 051
C104 061
C104 062
C104 052
C104 055
C104 046
C104 054
C104 061
C104 046

C105 029F
C105 035
C105 048
C105 035
C105 047
C105 052
C105 054
C105 035
C105 037
C105 030F
C105 052
C105 046
C105 051
C105 044
C105 035
C105 015F
C105 035
C105 038
C105 046
C105 046
C105 045
C105 037
C105 045
C105 066
C105 051
C105 049
C105 042
C105 027F
C105 035
C105 029F
C105 062
C105 039
C105 035

C106 052
C106 047
C106 055
C106 062
C106 071
C106 065
C106 080
C106 054
C106 055
C106 047
C106 068
C106 059
C106 063
C106 061
C106 054
C106 055
C106 056
C106 054
C106 054
C106 051
C106 055
C106 062
C106 053
C106 065
C106 065
C106 064
C106 070
C106 063
C106 065
C106 057
C106 064
C106 067
C106 058

REP
0294
0302
0330
0336
0364
0391
0309
0361
REP
0351
0308
0328
0367
0286
REP
0306
0315
0288
0290
0297
0355
0293
0410
0359
0370
0348
REP
0301
REP
0372
0336
0300

0002879018
0002879019
0002879020
0002879021
0002879022
0002879023
0002879024
0002879025
0002879026
0002879027
0002879028
0002879029
0002879030
0002879031
0002879032
0002879033
0002879034
0002879035
0002879036
0002879037
0002879038
0002879039
0002879040
0002879041
0002879042
0002879043
0002879044
0002879045
0002879046
0002879047
0002879048
0002879049
0002879050

12-FH-157
12-FH-710
12-FH-711
12-FH-712
12-FH-713
12-FH-158
12-FH-159
12-FH-714
12-FH-160
12-FH-715
12-FH-716
12-FH-717
12-FH-718
12-FH-719
12-FH-162
12-FH-163
12-FH-720
12-FH-721
12-FH-722
12-FH-164
12-FH-165
12-FH-166
12-FH-167
12-FH-168
12-FH-723
12-FH-169
12-FH-171
12-FH-724
12-FH-172
12-FH-173
12-FH-174
12-FH-725
12-FH-175

KIRAN BALA
TEENA
ONCY
TANNU BANSAL
PAYAL BHATIA
LOVELY
BHAVANA
NEHA MALIK
SHWETA
SILKI
KAJAL
YOGITA SHARMA
PUSHPA
ANKITA GOYAL
SANTOSH SHARMA
KANIKA
SHRUTI SHARMA
AMITA
PREETI
SAPNA
UMA RANI
POOJA GARG
AARTI
KAVITA
JYOTI
AANCHAL
SONIA
NITESH KUMARI
SANGEETA
RUPALI
KAMLESH
PALKI GARG
DIVYA

SUBHASH CHANDER
RAJ KUMAR BANGA
ANIL GOEL
UMESH BANSAL
SOHAN LAL BHATIA
SURESH
RAMNIWAS
RAMESH KUMAR MALIK
RAJENDER KUMAR
MAHINDER KUMAR MITTAL
SURENDER DHAMIJA
SHIV RATAN SHARMA
SUBHASH CHANDER
RAM NIWAS GOYAL
JAGDISH PARSAD
RAJENDER KUMAR
CK SHARMA
INDERSINGH
BALWAN SINGH
WAZIRA GIRA
CHANDER PARKASH
ANAND K UMAR
HARISH KUMAR
VEDPAL SINGH
KRISHAN GARG
SURENDER
RANBIR SINGH
RAJKUMAR RANA
VIRENDER SINGH
JITENDER
MAHABIR SINGH
VISHNU KUMAR GARG
PARDEEP KUMAR

C101 066
C101 074
C101 068
C101 057
C101 059
C101 026F
C101 050
C101 ABSF
C101 036
C101 045

C102 095
C102 100
C102 065
C102 071
C102 039
C102 036
C102 058
C102 077
C102 047
C102 083

C103 044
C103 076
C103 064
C103 046
C103 047
C103 041
C103 061
C103 064
C103 059
C103 045

C104 050
C104 070
C104 065
C104 058
C104 059
C104 046
C104 053
C104 060
C104 050
C104 054

C105 059
C105 066
C105 057
C105 054
C105 048
C105 042
C105 058
C105 074
C105 035
C105 056

C106 075
C106 070
C106 058
C106 058
C106 061
C106 055
C106 059
C106 071
C106 050
C106 055

C101 049
C101 050
C101 027F
C101 043
C101 039
C101 049
C101 057
C101 052
C101 035
C101 054
C101 066
C101 029F
C101 058
C101 055
C101 048

C102 098
C102 038
C102 038
C102 040
C102 045
C102 024F
C102 049
C102 048
C102 026F
C102 058
C102 052
C102 040
C102 047
C102 091
C102 069

C103 056
C103 042
C103 035
C103 066
C103 030F
C103 025F
C103 041
C103 046
C103 024F
C103 051
C103 053
C103 035
C103 062
C103 066
C103 060

C104 045
C104 053
C104 036
C104 045
C104 051
C104 042
C104 057
C104 051
C104 037
C104 045
C104 071
C104 021F
C104 045
C104 045
C104 057

C105 046
C105 044
C105 051
C105 041
C105 035
C105 039
C105 054
C105 053
C105 029F
C105 047
C105 067
C105 027F
C105 044
C105 057
C105 044

C106 062
C106 058
C106 054
C106 053
C106 057
C106 056
C106 065
C106 061
C106 054
C106 060
C106 069
C106 051
C106 057
C106 055
C106 046

C101 062
C101 042
C101 053
C101 049
C101 054
C101 054

C102 055
C102 023F
C102 027F
C102 058
C102 085
C102 064

C103 062
C103 029F
C103 029F
C103 029F
C103 070
C103 064

C104 054
C104 047
C104 052
C104 058
C104 048
C104 044

C105 058
C105 040
C105 035
C105 040
C105 054
C105 042

C106 064
C106 063
C106 049
C106 059
C106 057
C106 048

0389
0456
0377
0344
0313
REP
0339
REP
0277
0338
ABSENT
0356
0285
REP
0288
REP
REP
0323
0311
REP
0315
0378
REP
0313
0369
0324
ABSENT
0355
REP
REP
REP
0368
0316

0002879051
0002879052
0002879053
0002879054
0002879055
0002879056
0002879057
0002879058
0002879059
0002879060
0002879061
0002879062
0002879063
0002879064
0002879065
0002879066
0002879067
0002879068
0002879069
0002879070
0002879071
0002879072
0002879073
0002879074
0002879075
0002879076
0002879077
0002879078
0002879079
0002879080
0002879081
0002879082
0002879083

12-FH-176
12-FH-177
12-FH-726
12-FH-727
12-FH-728
12-FH-729
12-FH-179
12-FH-180
12-FH-181
12-FH-182
12-FH-730
12-FH-731
12-FH-183
12-FH-184
12-FH-732
12-FH-185
12-FH-186
12-FH-733
12-FH-187
12-FH-188
12-FH-189
12-FH-734
12-FH-183
12-FH-190
12-FH-735
12-FH-736
12-FH-191
12-FH-737
12-FH-192
12-FH-738
12-FH-739
12-FH-193
12-FH-740

GEETA
SUNITA
ANSHUL
SUMAN
SWATI NARANG
MANU
NEHA RANI
SONALI AGGARWAL
HIMANSHI
RUCHIKA SHARMA
RENU
RENU DEVI
PRIYANKA RANI
ROMIKA
UDITA BATRA
DEEPIKA
POOJA
SALINI KANSAL
SIMPLE SALUJA
PUSHPA
POONAM
POOJA
POOJA
ARTI
ANURADHA
NISHA
HEENA
KAVITA KUMARI
JYOTI
RENU SHEORAN
SURBHI GARG
KOMAL
ASHA DEVI

SUBHASH
SURESH KUMAR
RAMESH
VEDPAL
MAHINDER PAL NARANG
SUBHASH WADHWA
VIJAY KUMAR
RAMAVTAR
MAHESH BHUTANI
YASH PAL SHARMA
RAJENDER
SHRI KRISHAN
RAVINDER KUMAR
BHOOP SINGH
HARISH KUMAR BATRA
SANTLAL MADAAN
SURJEET SINGH
ANOOP KANSAL
SUNIL KUMAR
VIDYADHAR
BALJEET SINGH
SHIV CHARAN SHARMA
SUBHASH CHANDER
OM PRAKASH
BHAGATRAM
RAGHUBIR SINGH
BAL KRISHAN
KRISHAN CHAND
TULSI RAM
JAI BHGWAN
MAHENDER KUMAR GARG
SALENDER
RAGHUBIR SINGH

C101 050
C101 053
C101 065
C101 067
C101 063
C101 051
C101 055
C101 050
C101 055
C101 063
C101 058
C101 060
C101 066
C101 047

C102 053
C102 053
C102 071
C102 046
C102 065
C102 081
C102 065
C102 074
C102 068
C102 072
C102 059
C102 046
C102 078
C102 027F

C103 042
C103 039
C103 057
C103 071
C103 069
C103 074
C103 077
C103 065
C103 035
C103 051
C103 051
C103 044
C103 050
C103 047

C101 050
C101 043
C101 054
C101 060
C101 047
C101 052
C101 049
C101 050
C101 049
C101 057
C101 042
C101 053
C101 067
C101 046
C101 057
C101 053
C101 058
C101 064

C102 026F
C102 035
C102 083
C102 080
C102 068
C102 091
C102 055
C102 055
C102 056
C102 054
C102 065
C102 066
C102 073
C102 031F
C102 049
C102 041
C102 070
C102 098

C103 042
C103 037
C103 035
C103 057
C103 040
C103 053
C103 045
C103 049
C103 044
C103 036
C103 038
C103 055
C103 051
C103 035
C103 048
C103 048
C103 049
C103 073

C104 058
C104 055
C104 061
C104 063
C104 051
C104 040
C104 053
C104 044
C104 050
C104 056
C104 053
C104 035
C104 058
C104 037

C105 048
C105 042
C105 066
C105 072
C105 072
C105 054
C105 042
C105 048
C105 047
C105 046
C105 053
C105 050
C105 053
C105 035

C106 047
C106 052
C106 075
C106 077
C106 075
C106 069
C106 058
C106 049
C106 053
C106 060
C106 069
C106 024FP
C106 058
C106 057

0298
0294
0395
0396
0395
0369
0350
0330
0308
0348
0343
REP
0363
REP
CANCEL
C104 043 C105 024F C106 045
REP
C104 035 C105 028F C106 049
REP
C104 046 C105 042 C106 067
0327
C104 048 C105 057 C106 067
0369
C104 038 C105 054 C106 059
0306
C104 056 C105 064 C106 066
0382
C104 029F C105 047 C106 059
REP
C104 052 C105 057 C106 051
0314
C104 052 C105 054 C106 051
0306
C104 053 C105 058 C106 057
0315
C104 048 C105 047 C106 062
0302
C104 035 C105 046 C106 052
0307
C104 068 C105 077 C106 066
0402
C104 029F C105 019F C106 041FT REP
C104 035 C105 054 C106 047
0290
C104 044 C105 064 C106 054
0304
C104 053 C105 071 C106 051
0352
C104 068 C105 071 C106 067
0441

0002879084
0002879085
0002879086
0002879087
0002879088
0002879089
0002879090
0002879091
0002879092
0002879093
0002879094
0002879095
0002879096
0002879097
0002879098
0002879099
0002879100
0002879101
0002879102
0002879103
0002879104
0002879105
0002879106
0002879107
0002879108
0002879109
0002879110
0002879111
0002879112
0002879113
0002879114
0002879115
0002879116

12-FH-741
12-FH-194
12-FH-195
12-FH-196
12-FH-742
12-FH-192
12-FH-743
12-FH-744
12-FH-745
12-FH-746
12-FH-747
12-FH-748
12-FH-197
12-FH-198
12-FH-199
12-FH-200
12-FH-744
12-FH-745
12-FH-746
12-FH-201
12-FH-202
12-FH-197
12-FH-749
12-FH-199
12-FH-750
12-FH-751
12-FH-203
12-FH-202

GOLDI NAIN
USHA KUMARI
PRIYANKA SHARMA
POOJA
SUNILA SINGH
SAPNA
NEHA
GARIMA SINGH
SUPRIYA GOYAL
PURVA
AASHIMA
NISHA
KOMAL SAINI
POOJA RANI
NAVNEET
MEENU
PRINCY
POOJA BANSAL
SANJU
KAUSHALYA
HIMANSHI
MEENU
GARIMA RANI
ANUSH
RICHIKA JAIN
POOJA POONIA
SONIA
KIRTI
NITIKA CHUGH
GUNJAN KUMAR
SUNITA
JARINA BANO
RITU SHARMA

KARAMBIR SINGH NAIN


SUGRIV
SUBHASH SHARMA
MAHENDER SINGH
PARMANAND SINGH
SYAMLAL SAINI
MAHAVIR SINGH
MAHAVIR SINGH
ANIL GOYAL
HARBANS NARANG
JAI CHAND JINDAL
AANAD KUMAR
ASHOK KUMAR
RAJBIR
DALBIR SINGH
RAMESH KUMAR
RAJENDER SINGH
NARESH KUMAR BANSAL
HARENDER MANI
JAIBEER
ROSHAN
BHIM SINGH
RAJENDER KUMAR
PARMOD KUMAR KAKKAR
RAHUL MOHAN JAIN
DILBAG SINGH
MADAN LAL GARG
RAJ KUMAR KHURANA
DHANPAT CHUGH
KRISHAN KUMAR
RAJKUMAR
ZILE SINGH
RAJENDER SHARMA

C101 060
C101 054
C101 064
C101 063
C101 040
C101 043
C101 064
C101 059
C101 059
C101 053
C101 038
C101 058
C101 062
C101 055
C101 057
C101 066
C101 061
C101 043
C101 038
C101 060
C101 061
C101 039
C101 060
C101 040
C101 054
C101 053
C101 061
C101 060
C101 043
C101 035
C101 064
C101 043
C101 070

C102 025F
C102 021F
C102 041
C102 067
C102 037
C102 035
C102 035
C102 039
C102 044
C102 023F
C102 026F
C102 095
C102 062
C102 047
C102 051
C102 036
C102 042
C102 015F
C102 018F
C102 057
C102 049
C102 035
C102 035
C102 069
C102 056
C102 044
C102 039
C102 057
C102 047
C102 031F
C102 075
C102 038
C102 058

C103 055
C103 052
C103 054
C103 046
C103 035
C103 037
C103 054
C103 047
C103 052
C103 040
C103 036
C103 076
C103 048
C103 061
C103 058
C103 055
C103 048
C103 046
C103 046
C103 049
C103 049
C103 050
C103 048
C103 038
C103 042
C103 063
C103 035
C103 054
C103 039
C103 023F
C103 065
C103 035
C103 065

C104 048
C104 046
C104 046
C104 064
C104 042
C104 028F
C104 061
C104 060
C104 055
C104 045
C104 052
C104 063
C104 059
C104 061
C104 062
C104 050
C104 048
C104 035
C104 042
C104 059
C104 060
C104 048
C104 063
C104 050
C104 044
C104 059
C104 056
C104 055
C104 057
C104 046
C104 057
C104 047
C104 062

C105 058
C105 062
C105 061
C105 056
C105 056
C105 040
C105 064
C105 063
C105 062
C105 062
C105 054
C105 072
C105 063
C105 069
C105 065
C105 076
C105 069
C105 046
C105 039
C105 055
C105 058
C105 046
C105 068
C105 061
C105 062
C105 052
C105 056
C105 068
C105 053
C105 043
C105 064
C105 028F
C105 072

C106 057
C106 049
C106 057
C106 061
C106 048
C106 047
C106 052
C106 050
C106 068
C106 052
C106 052
C106 062
C106 064
C106 055
C106 054
C106 058
C106 045
C106 047
C106 046
C106 050
C106 046
C106 046
C106 052
C106 052
C106 061
C106 062
C106 055
C106 068
C106 048
C106 041FT
C106 063
C106 048
C106 067

REP
REP
0323
0357
0258
REP
0330
0318
0340
REP
REP
0426
0358
0348
0347
0341
0313
REP
REP
0330
0323
0264
0326
0310
0319
0333
0302
0362
0287
REP
0388
REP
0394

RPR

RPR
RPR
RPR

RPR

0002879117
0002879118
0002879119
0002879120
0002879121
0002879122
0002879123
0002879124
0002879125
0002879201
0002879202
0002879203
0002879204
0002879205
0002879206
0002879207
0002879208
0002879209
0002879210
0002879211
0002879212
0002879213
0002879214
0002879215
0002879216
0002879217
0002879218
0002879219
0002879220
0002879221
0002879222
0002879223
0002879224

12-FH-749

12-FH-750

12-FH-751
12-FH-203

12-GH-1251
12-GH-1252

12-GH-1240
12-GH-1
12-GH-2
12-GH-3
12-GH-4
12-GH-5
12-GH-6
12-GH-7
12-GH-8
12-GH-9

ALISHA
DIVYA
SUSHILA DEVI
ANUPMA JANGRA
SMILY KAKKAR
POONAM RANOLIA
ANITA
PREETI SHARMA
CHANCHAL VERMA
MANISHA
NISHA
SHARMILA
USHA
MEENAKSHI
AMAN GIRDHAR
VIKAS
DINESH KUMAR
SANDEEP KUMAR
CHINKI
BABBM KUMAR
SUNIL
ANKITA BANGA
DEVENDER KUMAR
PINKI VERMA
KRIAN MEHRA
SARITA DEVI
KIRTI
RAVINDER
MADHU
RENU
GEETA
JYOTI
NEELAM

RAJ KUMAR
AJAY KUMAR
NASEEB SINGH
RANVIR JANGRA
KRISHAN KAKKAR
CHANDER BHAN
BHARATPAL
NARENDRA SHARMA
KAILASH CHANDER
SHARWAN KUMAR
NARESH KUMAR
DHOOP SINGH
MAHENDER SINGH
NARENDER
VED PARKASH GIRDHAR
INDER LAL
RAMPRASAD
SUBHASH CHANDER SHARMA
HARPAL SINGH
SHIV KUMAR
ISHWAR SINGH
SURESH BANGA
RAMESH KUMAR
DAYANAND
SATYABIR SINGH
DHARAMPAL
DHARMBIR SINGH
LAKHAN SINGH
RAJAN SINGH
DHANPAT SINGH
KRISHAN KUMAR
MAHAVIR SINGH
SHUBHKARAN

C101 056
C101 065
C101 065
C101 064
C101 066

C102 082
C102 086
C102 075
C102 091
C102 089

C103 038
C103 074
C103 044
C103 066
C103 053

C104 055
C104 061
C104 056
C104 062
C104 053

C105 065
C105 067
C105 056
C105 071
C105 069

C101 062
C101 050
C101 055
C101 047
C101 065
C101 053
C101 059
C101 048

C102 068
C102 046
C102 065
C102 026F
C102 070
C102 080
C102 022F
C102 067

C103 041
C103 039
C103 042
C103 059
C103 063
C103 ABSF
C103 019F
C103 069

C104 043
C104 054
C104 052
C104 053
C104 064
C104 ABSF
C104 023F
C104 052

C105 042
C105 055
C105 057
C105 027F
C105 054
C105 ABSF
C105 020F
C105 038

C101 055
C101 052
C101 059
C101 050
C101 046
C101 035
C101 061
C101 053
C101 071
C101 056
C101 065
C101 063
C101 057
C101 ABSF

C102 080
C102 035
C102 046
C102 090
C102 035
C102 046
C102 062
C102 091
C102 080
C102 019F
C102 096
C102 050
C102 062
C102 ABSF

C103 061
C103 047
C103 050
C103 051
C103 046
C103 025F
C103 073
C103 077
C103 072
C103 044
C103 091
C103 063
C103 073
C103 ABSF

C104 059
C104 049
C104 053
C104 043
C104 038
C104 037
C104 060
C104 061
C104 074
C104 053
C104 073
C104 057
C104 062
C104 ABSF

C105 044
C105 023F
C105 017F
C105 037
C105 021F
C105 023F
C105 057
C105 052
C105 069
C105 036
C105 060
C105 035
C105 053
C105 ABSF

C101 052
C101 065
C101 063

C102 095
C102 051
C102 100

C103 062
C103 063
C103 075

C104 051
C104 056
C104 062

C105 035
C105 043
C105 038

C106 063
C106 071
C106 050
C106 071
C106 064

0359
0424 RPR
0346 RPR
0425
0394 RPR
RPR
C106 045
0301
C106 054
0298 RPR
C106 053
0324
C106 073
REP RPR
C106 069
0385 RPR
C106 ABSF REP RPR
C106 050
REP RPR
C106 076
0350
UMC
C106 081
0380 RPR
C106 064
REP RPR
C106 074
REP RPR
C106 064
0335 RPR
C106 075
REP RPR
C106 058
REP RPR
C106 075
0388 RPR
C106 063
0397
C106 079
0445
C106 067
REP RPR
C106 079
0464
C106 070
0338
C106 067
0374
C106 031FT FAIL
ABSENT
C106 070
0365
C106 081
0359
C106 081
0419

0002879225
0002879226
0002879227
0002879228
0002879229
0002879230
0002879231
0002879232
0002879233
0002879234
0002879235
0002879236
0002879237
0002879238
0002879239
0002879240
0002879241
0002879242
0002879243
0002879244
0002879245
0002879246
0002879247
0002879248
0002879249
0002879250
0002879251
0002879252
0002879253
0002879254
0002879255
0002879256
0002879257

12-GH-10
12-GH-11
12-GH-12
12-GH-13
12-GH-14
12-GH-15
12-GH-16
12-GH-17
12-GH-18
12-GH-19
12-GH-20
12-GH-21
12-GH-22
12-GH-23
12-GH-24
12-GH-25
12-GH-26
12-GH-1241
12-GH-28
12-GH-29
12-GH-30
12-GH-31
12-GH-32
12-GH-33
12-GH-34
12-GH-35
12-GH-36
12-GH-37
12-GH-38
12-GH-39
12-GH-40

SONU
SARGAM
PUSHPA
SAMDISH SACHDEVA
MANJU DEVI
KRISHAN KUMAR
MANOJ KUMAR
SANDEEP KUMAR
MANOJ KUMAR
DEEPA
TANU
DEEPAK
DIMPLE
REENA
MANISH KUMAR
RAJIV SHEKHAWAT
RASHMI JANGRA
DINESH SAINI
ANAND
SANDEEP KUMAR
SUNIL
VISHNU
MANJU
RAVI DUTT
REKHA
MUSKAN
SUKHVINDER SINGH
TEENA
PARVEEN
MOHIT GOYAL
ASHU
VIRENDER SINGH
LALIT KUMAR

BABULAL
RAKESH KUMAR
MAHESH KUMAR SAINI
RAJENDER KUMAR
GUGAN RAM
ISHWAR SINGH
SURAJ BHAN
SONA RAM
SHARWAN KUMAR
MADAN LAL
RAJ KUMAR
BHARAT SINGH
BABU LAL
RAMKESH
KARAN SINGH
GOVIND SHEKHAWAT
SHIV KUMAR
SUBHASH SAINI
PRITAM SINGH
SURJEET KUMAR
SAHNSKIRAN
WAZIR
KRISHAN
RANJIT SINGH
AMAR SINGH
PURAN CHAND
DALJIT SINGH
VINOD KUMAR
SUBHASH CHANDER
SUBHASH CHANDER
JAIBIR
SUBHASH CHANDER
JOT RAM

C101 055
C101 067
C101 059
C101 071
C101 049
C101 050
C101 059

C102 076
C102 097
C102 061
C102 098
C102 043
C102 052
C102 072

C103 066
C103 082
C103 069
C103 085
C103 070
C103 055
C103 059

C104 054
C104 072
C104 064
C104 067
C104 059
C104 043
C104 052

C105 026F
C105 047
C105 052
C105 066
C105 045
C105 043
C105 035

C106 074
C106 085
C106 077
C106 084
C106 066
C106 073
C106 071

C101 061
C101 069
C101 068
C101 035
C101 062
C101 066
C101 065
C101 070
C101 073
C101 063
C101 060
C101 060
C101 062
C101 063
C101 074
C101 068
C101 064
C101 050
C101 064

C102 084
C102 078
C102 100
C102 049
C102 096
C102 083
C102 089
C102 051
C102 094
C102 020F
C102 075
C102 089
C102 094
C102 087
C102 069
C102 072
C102 096
C102 070
C102 080

C103 059
C103 075
C103 079
C103 055
C103 071
C103 074
C103 072
C103 073
C103 080
C103 061
C103 065
C103 075
C103 080
C103 075
C103 073
C103 070
C103 076
C103 063
C103 067

C104 051
C104 061
C104 062
C104 036
C104 062
C104 067
C104 065
C104 065
C104 067
C104 054
C104 047
C104 056
C104 060
C104 052
C104 062
C104 065
C104 056
C104 059
C104 064

C105 029F
C105 067
C105 060
C105 029F
C105 039
C105 049
C105 028F
C105 056
C105 061
C105 039
C105 046
C105 069
C105 056
C105 054
C105 055
C105 054
C105 061
C105 038
C105 049

C106 077
C106 072
C106 082
C106 077
C106 082
C106 081
C106 078
C106 075
C106 082
C106 073
C106 072
C106 067
C106 080
C106 082
C106 077
C106 080
C106 076
C106 071
C106 079

C101 066
C101 058

C102 076
C102 075

C103 075
C103 065

C104 064
C104 054

C105 055
C105 046

C106 081
C106 080

C101 066

C102 088

C103 083

C104 062

C105 046

C106 080

REP
0450
0382
0471
0332
0316
0348
ABSENT
REP RPR
0422
0451
REP
0412
0420
REP
0390 RPR
0457
REP
0365
0416
0432
0413
0410
0409
0429
0351
0403
ABSENT
ABSENT
0417
0378
ABSENT
0425

0002879258
0002879259
0002879260
0002879261
0002879262
0002879263
0002879264
0002879265
0002879266
0002879267
0002879268
0002879269
0002879270
0002879271
0002879272
0002879273
0002879274
0002879275
0002879276
0002879277
0002879278
0002879279
0002879280
0002879281
0002879282
0002879283
0002879284
0002879285
0002879286
0002879287
0002879288
0002879289
0002879290

12-GH-41
12-GH-42
12-GH-43
12-GH-44
12-GH-45
12-GH-46
12-GH-47
12-GH-48
12-GH-49
12-GH-51
12-GH-52
12-GH-53
12-GH-54
12-GH-55
12-GH-57
12-GH-58
12-GH-59
12-GH-61

12-GH-62
12-GH-63
12-GH-64
12-GH-65
12-GH-66
12-GH-67
12-GH-68
12-GH-69
12-GH-70
12-GH-71

VIRENDER SINGH
JYOTI
KANCHAN
ANJU
NITU
SUSHILA RANI
SURAJMUKHI
VARSHA RANI
INDU
AMIT KUMAR
KIRAN
SANDEEP KUMAR
SUMAN
PINKI RANI
SANDEEP KUMAR
JYOTI
POONAM SHARMA
MANISH KUMAR
SONIA SHARMA
VIJAY KUMAR
SONIYA
DHARMVIR
LALITA
SANJAY KUMAR
YUDHISHTHIR
GEETA RANI
PRIYANKA
KAVITA
PARMOD KUMAR
SONU KUMAR
AARTI
RAKESH KUMAR
AAKASH SAINI

KARAN SINGH
JAIPAL
LALBACHAN
SURESH KUMAR
PHOOL SINGH
KRISHAN KUMAR
SULTAN SINGH
LAJPAT RAI
HARKESH KUMAR
RAM PRATAP
KRISHAN KUMAR
RAJENDER SINGH
CHANDERBHAN
BHOOP SINGH
CHANDERHANS
YUDHBIR SINGH
SHIV NARAYAN
JAGMINDER SINGH
SHIV KUMAR
RAM RICH PAL
RAJESH KUMAR
OMPARKASH
PAWAN KUMAR
OM PARKASH
RAJBIR SINGH
INDER SINGH
PRITHVI SINGH
INDER SINGH
GANGA RAM
LEELA RAM
NANKAU
LAKHMI CHAND
SUBHASH SAINI

C101 059
C101 063
C101 068
C101 068

C102 067
C102 092
C102 092
C102 067

C103 056
C103 067
C103 050
C103 049

C104 065
C104 078
C104 078
C104 079

C105 039
C105 070
C105 058
C105 063

C106 067
C106 084
C106 073
C106 085

C101 054
C101 060
C101 035
C101 067

C102 048
C102 087
C102 060
C102 053

C103 061
C103 086
C103 075
C103 085

C104 068
C104 069
C104 069
C104 070

C105 059
C105 065
C105 057
C105 080

C106 083
C106 082
C106 080
C106 081

C101 060
C101 060
C101 068
C101 040
C101 050
C101 055
C101 060
C101 072
C101 ABSF

C102 061
C102 073
C102 095
C102 050
C102 056
C102 067
C102 087
C102 092
C102 077

C103 079
C103 078
C103 095
C103 047
C103 077
C103 071
C103 080
C103 079
C103 079

C104 063
C104 074
C104 080
C104 035
C104 054
C104 073
C104 066
C104 070
C104 053

C105 048
C105 067
C105 078
C105 047
C105 056
C105 056
C105 061
C105 072
C105 047

C106 056FT
C106 076
C106 093
C106 051
C106 082
C106 077
C106 088
C106 087
C106 079

C101 044
C101 066
C101 025F
C101 051

C102 022F
C102 064
C102 024F
C102 062

C103 ABSF
C103 083
C103 057
C103 062

C104 ABSF
C104 066
C104 074
C104 061

C105 ABSF
C105 050
C105 058
C105 046

C106 060FT
C106 073
C106 033FP
C106 080

C101 056
C101 074
C101 065

C102 025F C103 054


C102 074 C103 078
C102 093 C103 087

C104 059
C104 076
C104 069

C105 045
C105 061
C105 069

C106 083
C106 071
C106 080

C101 062
C101 037
C101 043

C102 060
C102 065
C102 064

C104 068
C104 067
C104 047

C105 060
C105 059
C105 035

C106 077
C106 068
C106 041FT

C103 059
C103 057
C103 063

0353 RPR
0454
0419
0411
RPR
ABSENT
0373
0449
0376
0436
ABSENT
REP
0428
0509
0270
0375
0399
0442
0472
REP
RPR
REP RPR
0402
REP
0362
UMC
REP
0434 RPR
0463
ABSENT
0386
0353
REP

0002879291
0002879292
0002879293
0002879294
0002879295
0002879296
0002879297
0002879298
0002879299
0002879300
0002879301
0002879302
0002879303
0002879304
0002879305
0002879306
0002879307
0002879308
0002879309
0002879310
0002879311
0002879312
0002879313
0002879314
0002879315
0002879316
0002879317
0002879318
0002879319
0002879320
0002879321
0002879322
0002879323

12-GH-72
12-GH-74
12-GH-75
12-GH-76
12-GH-77
12-GH-79
12-GH-80
12-GH-81
12-GH-1242
12-GH-82
12-GH-83
12-GH-84
12-GH-85
12-GH-86
12-GH-87
12-GH-88
12-GH-89
12-GH-90
12-GH-91
12-GH-1243
12-GH-92
12-GH-1244
12-GH-93
12-GH-94
12-GH-95
12-GH-96
12-GH-97
12-GH-1245
12-GH-1246
12-GH-99
12-GH-1247

SANDEEP KUMAR
VIKASH
ANKIT SAINI
TAMANNA
MONIKA
NIDHI LAMBA
AMAN
BINDER SINGH
SHYAM SUNDER
VANDNA
HIMANSHU SARDANA
VISHAL LOHAN
DEEPAK YADAV
MOHIT BANSAL
PRATIBHA
SAMTA
MONIKA
MANJU RANI
KUSUM
HIMANSHU KAMRA
SHER SINGH SHEKHA
SHUBHAM
CHIRAG
MADHU
ANU KUMARI
POOJA
POONAM
RENU BALA
SUNIL
ANIL KUMAR
GAURAV BATRA
SANDEEP KUMAR
NIDHI JAIN

MANOJ KUMAR
DHARAM BIR SINGH
ROHTASH SAINI
MOHENDER PAL
DALII SINGH
SURENDER LAMBA
PAWAN KUMAR
BHALIA RAM
DHARAMPAL
BHISHAM DEV
GULSHAN KUMAR
SATBIR SINGH
RAMESH KUMAR
SATPAL BANSAL
RAMESH CHANDER
JAGDISH
RAJENDER
MOHAN LAL
RAMAVTAR
MAHESH KUMAR
SUGAN SINGH SHEKHAWAT
KARAN SINGH
RAKESH KUMAR
SUBHAM CHANDER
TARKESHWAR
MOOLCHAND
HANUMAN SINGH
LILU RAM
RAJ KUMAR
HARPAL SINGH
KUL BHUSHAN BATRA
JAGDISH CHANDER
PARVEEN KUMAR JAIN

C101 050
C101 053
C101 055
C101 066
C101 042
C101 079

C102 058
C102 018F
C102 063
C102 100
C102 044
C102 058

C103 049
C103 053
C103 046
C103 073
C103 072
C103 082

C104 064
C104 054
C104 038
C104 074
C104 061
C104 ABSF

C105 035
C105 047
C105 054
C105 061
C105 046
C105 ABSF

C106 056
C106 058
C106 079
C106 075
C106 069
C106 059FT

C101 055
C101 056

C102 062
C102 074

C103 052
C103 061

C104 065
C104 064

C105 056
C105 056

C106 063
C106 076

C101 077
C101 059
C101 048

C102 089
C102 064
C102 058

C103 079
C103 077
C103 056

C104 081
C104 062
C104 060

C105 075
C105 064
C105 048

C106 081
C106 074
C106 075

C101 055

C102 076

C103 072

C104 074

C105 061

C106 074

C101 055
C101 065
C101 047
C101 056
C101 054
C101 054
C101 050
C101 054
C101 059
C101 054
C101 057

C102 039
C102 084
C102 025F
C102 076
C102 055
C102 070
C102 050
C102 079
C102 082
C102 069
C102 047

C103 055
C103 059
C103 047
C103 054
C103 059
C103 062
C103 047
C103 061
C103 067
C103 059
C103 060

C104 061
C104 074
C104 062
C104 058
C104 069
C104 065
C104 068
C104 073
C104 067
C104 058
C104 035

C105 040
C105 063
C105 068
C105 055
C105 059
C105 052
C105 058
C105 068
C105 049
C105 054
C105 046

C106 060
C106 079
C106 066
C106 068
C106 080
C106 079
C106 071
C106 070
C106 069
C106 078
C106 070

C101 058
C101 063
C101 060
C101 060
C101 075

C102 045
C102 009F
C102 086
C102 029F
C102 085

C103 069
C103 074
C103 081
C103 055
C103 093

C104 065
C104 053
C104 059
C104 057
C104 079

C105 052
C105 035
C105 051
C105 044
C105 073

C106 077
C106 079
C106 078
C106 061
C106 081

0312
REP RPR
0335
0449
0334
REP RPR
ABSENT
0353
0387
ABSENT
0482
0400
0345
ABSENT
0412
ABSENT
0310
0424
REP
0367
0376
0382
0344
0405
0393
0372
0315
ABSENT
0366
REP
0415
REP
0486

0002879324
0002879325
0002879326
0002879327
0002879328
0002879329
0002879330
0002879331
0002879332
0002879333
0002879334
0002879335
0002879336
0002879337
0002879338
0002879339
0002879340
0002879341
0002879342
0002879343
0002879344
0002879345
0002879346
0002879347
0002879348
0002879349
0002879350
0002879351
0002879352
0002879353
0002879354
0002879355
0002879356

12-GH-100
12-GH-101
12-GH-102
12-GH-103
12-GH-104
12-GH-105
12-GH-106
12-GH-107
12-GH-108
12-GH-109
12-GH-110
12-GH-111
12-GH-112
12-GH-114
12-GH-115
12-GH-116
12-GH-117
12-GH-118
12-GH-119
12-GH-120
12-GH-121
12-GH-122
12-GH-123
12-GH-1248
12-GH-125
12-GH-126
12-GH-1249

AMAN
DISHA
NISHA BANSAL
MUNISH MOR
MEENU
ANJANA RANI
MAMTA RANI
NITTU
MEERA
SONU RANI
RADHA KAPOOR
JYOTI
MANJEET KAUR
AMANDEEP
ANSHUL GARG
SONIA RANI
TANZEEM BANO
JATIN
VIKAS
SUNDER RANI
KAPIL DEV
MINAKSHI
SANTOSH RANI
RITU
MINAXI
VIKASH KUMAR`
BHAVNA MEHTA
SAGAR PRUTHI
POOJA
RENU
NAINCY
PARAMBIR
SONIA

VIJENDER KUMAR
SURENDER KUMAR`
MAHENDER KUMAR
CHAND RAM
UMED SINGH
ASHWANI KUMAR
BHOOP SINGH
LEELU RAM
DUNI CHAND
SATBEER SINGH
NARESH KAPOOR
CHANDER PHOOL
PRITPAL SINGH
CHHABIL DASS
ADITYA GARG
RAMPHAL
ABDUL MAJID
MADAN LAL
DALBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
RAJINDER SINGH
RAVINDER KUMAR
RAJENDER SINGH
ASHOK KUMAR
HARISH KUMAR
RAGHUVIR SINGH
VIJAY KUMAR METHA
SURINDER PRUTHI
GULAB SINGH
NARESH KUMAR
CHANDER PRAKASH
BALBIR SINGH
RAJ KUMAR

C101 063
C101 069
C101 067
C101 054
C101 055
C101 053

C102 052
C102 094
C102 091
C102 078
C102 062
C102 055

C103 053
C103 074
C103 079
C103 075
C103 060
C103 076

C104 058
C104 065
C104 063
C104 040
C104 063
C104 057

C101 061
C101 068
C101 061

C102 087
C102 079
C102 055

C103 088
C103 083
C103 072

C104 066
C104 066
C104 054

C101 071
C101 057

C102 093 C103 072


C102 027F C103 064

C104 069
C104 056

C101 059
C101 059
C101 064

C102 048
C102 073
C102 058

C103 062
C103 072
C103 058

C104 062
C104 067
C104 063

C101 061
C101 064
C101 062
C101 060
C101 071
C101 050

C102 063
C102 094
C102 051
C102 029F
C102 063
C102 035

C103 054
C103 078
C103 074
C103 045
C103 076
C103 040

C104 058
C104 071
C104 056
C104 049
C104 074
C104 049

C101 070
C101 063
C101 054
C101 063
C101 048
C101 066

C102 051
C102 063
C102 019F
C102 059
C102 037
C102 087

C103 086
C103 065
C103 048
C103 064
C103 048
C103 075

C104 062
C104 063
C104 060
C104 041
C104 049
C104 065

C105 059
C105 035
C105 070
C105 059
C105 055
C105 045

C106 076
C106 061
C106 071
C106 067
C106 064
C106 072

0361
0398
0441
0373
0359
0358
ABSENT
ABSENT
C105 068 C106 077
0447
C105 073 C106 078
0447
C105 047 C106 073
0362
ABSENT
C105 074 C106 077
0456 RPR
C105 025F C106 068
REP
RPR
C105 063 C106 060
0354
C105 066 C106 079
0416
C105 051 C106 060
0354
ABSENT
RPR
C105 026F C106 058
REP
C105 060 C106 081
0448
C105 063 C106 071
0377
C105 048 C106 083
REP
C105 077 C106 080
0441
C105 026F C106 072
REP
RPR
C105 069 C106 080
0418
C105 068 C106 079
0401 RPR
C105 035 C106 034FP REP
C105 054 C106 065
0346 RPR
C105 062 C106 072
0316
C105 063 C106 074
0430

0002879357
0002879358
0002879359
0002879360
0002879361
0002879362
0002879363
0002879364
0002879365
0002879366
0002879367
0002879368
0002879369
0002879370
0002879371
0002879372
0002879373
0002879374
0002879375
0002879376
0002879377
0002879378
0002879379
0002879380
0002879381
0002879382
0002879383
0002879384
0002879385
0002879386
0002879387
0002879388
0002879389

12-GH-127
12-GH-128
12-GH-129
12-GH-130
12-GH-131
12-GH-132
12-GH-133
12-GH-134
12-GH-135
12-GH-136
12-GH-137
12-GH-139
12-GH-140
12-GH-141
12-GH-142
12-GH-143
12-GH-144
12-GH-145

12-GH-146
12-GH-147
12-GH-149

BABITA
SANTOSH
YOGESH KUMAR
MERAJ PARKASH
SUKHPAL
PRIYANKA RANI
ROHIT
NAVEEN
RENU
RINKU
SANJAY
SUNITA
REETU
MEENU SHARMA
KUSUM LATA
SOMIYA
MUKESH
KIRAN BALA
MAMTA
ASHA RANI
ABHISHEK BAHRDWAJ
POONAM
NAKUL
VIJAY YADAV
PRIYANKA RANI
REKHA RANI
RAJAT
SHWETA
AMARJEET
JYOTI
HARIOM
PAWAN KUMAR
BHARAT YADAV

RAMNIWAS SINGH
MEWA SINGH
MURARI LAL
VED PARKASH
PURAN SINGH
SATPAL
MAHENDER SINGH
RAJESH KUMAR
RATTAN SINGH
VASUDEV
DHARMPAL
KRISHAN KUMAR
SUBHASH CHANDER
JAGDISH
RAJENDER PARSHAD
RAMESH RAHEJA
RULDU RAM
SUKHBIR
BHOOP SINGH
SHIV LAL
CP BHARDWAJ
RAJESH SEHRAWAT
SUBHASH MITTAL
SATYNARYAN YADAV
SURJEET SINGH
VEER BHAN
SANJAY SHARMA
OM PRAKASH
SUKHDEV SINGH
RADHEY SHYAM
MAHABIR SINGH
RAJ KUMAR
DALIP SINGH

C101 063
C101 055
C101 054
C101 070

C102 083
C102 057
C102 069
C102 063

C103 073
C103 074
C103 067
C103 041

C104 064
C104 066
C104 059
C104 069

C105 051
C105 067
C105 050
C105 063

C106 073
C106 076
C106 072
C106 072

C101 041
C101 044
C101 061
C101 066
C101 063
C101 036
C101 068
C101 068
C101 059
C101 052
C101 063
C101 056
C101 055
C101 051
C101 067
C101 052
C101 060
C101 040
C101 050
C101 061
C101 073
C101 061
C101 061
C101 055
C101 044
C101 043
C101 056
C101 048

C102 043
C102 043
C102 055
C102 051
C102 050
C102 020F
C102 077
C102 092
C102 055
C102 058
C102 072
C102 069
C102 065
C102 084
C102 074
C102 065
C102 082
C102 076
C102 049
C102 095
C102 065
C102 063
C102 056
C102 079
C102 035
C102 035
C102 068
C102 059

C103 035
C103 036
C103 052
C103 060
C103 070
C103 035
C103 063
C103 079
C103 057
C103 053
C103 065
C103 055
C103 051
C103 074
C103 057
C103 065
C103 073
C103 069
C103 073
C103 086
C103 067
C103 062
C103 072
C103 083
C103 030F
C103 046
C103 074
C103 059

C104 044
C104 049
C104 057
C104 058
C104 054
C104 029F
C104 061
C104 062
C104 059
C104 045
C104 067
C104 061
C104 059
C104 050
C104 058
C104 051
C104 056
C104 039
C104 052
C104 057
C104 059
C104 042
C104 056
C104 045
C104 051
C104 042
C104 044
C104 043

C105 041
C105 035
C105 035
C105 035
C105 045
C105 019F
C105 070
C105 036
C105 069
C105 029F
C105 064
C105 024F
C105 053
C105 067
C105 054
C105 048
C105 051
C105 048
C105 063
C105 068
C105 060
C105 050
C105 060
C105 060
C105 060
C105 051
C105 061
C105 050

C106 052
C106 068
C106 070
C106 070
C106 073
C106 051
C106 079
C106 084
C106 071
C106 061
C106 079
C106 070
C106 063
C106 076
C106 083
C106 079
C106 075
C106 069
C106 073
C106 081
C106 078
C106 065
C106 082
C106 077
C106 059
C106 075
C106 078
C106 074

0407
0395
0371
0378
UMC
0256
0275
0330
0340
0355
REP
0418
0421
0370
REP
0410
REP
0346
0402
0393
0360
0397
0341
0360
0448
0402
0343
0387
0399
REP
0292
0381
0333

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

RPR

RPR
RPR

RPR
RPR

0002879390
0002879391
0002879392
0002879393
0002879394
0002879395
0002879396
0002879397
0002879398
0002879399
0002879400
0002879401
0002879402
0002879403
0002879404
0002879405
0002879406
0002879407
0002879408
0002879409
0002879410
0002879411
0002879412
0002879413
0002879414
0002879415
0002879416
0002879417
0002879418
0002879419
0002879420
0002879421
0002879422

12-GH-150
12-GH-151
12-GH-152
12-GH-153
12-GH-154

12-GH-155
12-GH-156
12-GH-157
12-GH-158
12-GH-159
12-GH-160
12-GH-161
12-GH-162
12-GH-163
12-GH-164
12-GH-165
12-GH-166
12-GH-167
12-GH-168
12-GH-169
12-GH-170
12-GH-171
12-GH-172
12-GH-173
12-GH-174
12-GH-175
12-GH-1250

MULAYAM SINGH
PAWAN KUMAR
BABITA RANI
DEEPAK
RAHUL
NEHA
RAKESH KUMAR
SUNIL KUMAR
ROHIT KUMAR
NEHA BISHNOI
DEEPAK
PAWAN KUMAR
PAYAL
ANIL
MANJEET YADAV
PINKI
MANISH
PUSHPA
VIKAS
VIKRAM KAKER
RAKHI
PRITAM KUMAR
PAWAN KUMAR
LOKESH
SUMIT
DEEPAK
SIMRAN
SHASI KALA
AMIT JANGRA
ANAND KUMAR
DINESH KUMAR
SHARWAN
ANITA

VED PRAKASH
GANGA RAM
RAMESHWAR DAS
MAHENDER
KRISHAN
PREM KUMAR
BALRAJ SINGH
KRISHAN KUMAR
JAIPAL
KRISHAN BISHNOI
NIRANJAN
SATNARAYAN
SURJEET
PALA RAM
SHIV KUMAR
BABU LAL
BUDH RAM
SATPAL
JAGDISH CHANDER
SATYA NARAYAN
ROHTASH
PREM KUMAR
MANGE RAM
RAJKISHAN
RAJBIR SINGH
DHANPAT RAI
RAJ KUMAR
KAMAL
SADHU RAM
SUNDER VERMA
KRISHAN KUMAR
BIR SINGH
JAGDISH CHAND

C101 043
C101 045
C101 054
C101 051
C101 058
C101 051
C101 039

C102 066
C102 056
C102 073
C102 073
C102 027F
C102 064
C102 080

C103 055
C103 063
C103 068
C103 053
C103 049
C103 068
C103 068

C104 032
C104 041
C104 048
C104 045
C104 029F
C104 050
C104 049

C105 046
C105 059
C105 061
C105 057
C105 044
C105 056
C105 054

C106 RLA
C106 074
C106 073
C106 069
C106 067
C106 070
C106 068

C101 050
C101 061
C101 040

C102 082
C102 090
C102 070

C103 048
C103 077
C103 040

C104 051
C104 060
C104 054

C105 047
C105 069
C105 058

C106 060
C106 082
C106 RLA

C101 062
C101 047
C101 051
C101 053
C101 057
C101 052
C101 051
C101 060
C101 047
C101 050
C101 035
C101 049
C101 050
C101 053
C101 059
C101 056
C101 041
C101 036
C101 057
C101 045
C101 044

C102 035
C102 081
C102 055
C102 077
C102 070
C102 056
C102 054
C102 052
C102 072
C102 047
C102 017F
C102 035
C102 068
C102 080
C102 072
C102 067
C102 046
C102 050
C102 056
C102 056
C102 077

C103 061
C103 067
C103 051
C103 061
C103 064
C103 059
C103 066
C103 076
C103 038
C103 049
C103 028F
C103 046
C103 051
C103 065
C103 062
C103 051
C103 050
C103 047
C103 055
C103 045
C103 064

C104 048
C104 042
C104 060
C104 055
C104 064
C104 058
C104 056
C104 058
C104 048
C104 047
C104 031F
C104 036
C104 053
C104 056
C104 056
C104 045
C104 055
C104 035
C104 042
C104 041
C104 045

C105 047
C105 049
C105 062
C105 056
C105 053
C105 054
C105 051
C105 051
C105 036
C105 055
C105 024F
C105 047
C105 056
C105 057
C105 060
C105 050
C105 053
C105 041
C105 048
C105 042
C105 055

C106 085
C106 065
C106 074
C106 073
C106 070
C106 078
C106 063
C106 081
C106 059
C106 075
C106 054
C106 060
C106 079
C106 069
C106 077
C106 071
C106 074
C106 066
C106 060
C106 073
C106 064

RLA
0338
0377
0348
REP
0359
0358
RPR
0338
0439
RLA
UMC
0338
0351
0353
0375
0378
0357
0341
0378
0300
0323
REP
0273
0357
0380
0386
0340
0319
0275
0318
0302
0349

RPR
RPR

RPR

RPR

RPR

0002879423
0002879424
0002879425
0002879426
0002879427
0002879428
0002879429
0002879430
0002879431
0002879432
0002879433
0002879434
0002879435
0002879436
0002879437
0002879438
0002879439
0002879440
0002879441
0002879442
0002879443
0002879444
0002879445
0002879446
0002879447
0002879448
0002879449
0002879450
0002879451
0002879452
0002879453
0002879454
0002879501

12-GH-176
12-GH-177
12-GH-178
12-GH-179
12-GH-180
12-GH-1253
12-GH-181
12-GH-182
12-GH-183
12-GH-184
12-GH-185
12-GH-186
12-GH-187
12-GH-188

ANIL KUMAR
HARISH SHARMA
SANDEEP
VIRENDER KUMAR
AMARDEEP SINGH
AMIT KADWASRA
SHASHI BALA
AAKASH BHARDWAJ
JYOTI
VIKRAM
AMIT KUMAR
SEHKAR
LUXMI
GANGA SAINI
PRAVEEN KUMARI
NIRMLA DEVI
KRISHAN
VIPUL GARG
VIJAY SHARMA
YOGESH PACHAR
GEETANJALI
SUNIL
SUNNY
SUNITA
SHUBHAM
VIKASH
SANDEEP
VIKAS KUMAR
LOKESH JAIN
MEENA GOYAL
SUNIL KUMAR
MONU BALA
POOJA

OM PARKASH
SUNIL SHARMA
AJIT SINGH
NARESH SHARMA
AMARJEET SINGH
MEHAR SINGH
RAM MURTI
DHARMENDER BHARDWAJ
KULDEEP
PRAHLAD
SITA RAM
SUSHIL KUMAR
SURENDER KUMAR
JAGDISH SAINI
JUGBIR
UMED SINGH
AJIT SINGH
VINDO GARG
SURESH SHARMA
RAMESH CHANDER
MANOHAR LAL
RADHEY SHAYAM ASIJA
NARENDER
GAJE SINGH
RAMESH KUMAR
SASRJEET
LILU RAM
ROHTAS KUMAR
RAM AVTAR JAIN
RAM NIWAS GOYAL
RAMESH KUMAR
MAHABIR PARSAD
BALBIR SINGH

C101 049
C101 052
C101 053
C101 053
C101 051
C101 035
C101 067
C101 063
C101 053
C101 057
C101 045
C101 063
C101 069
C101 040
C101 069
C101 046
C101 039
C101 035
C101 043
C101 035
C101 050
C101 046
C101 050
C101 067
C101 062
C101 050
C101 047

C102 028F
C102 083
C102 056
C102 035
C102 035
C102 035
C102 060
C102 040
C102 029F
C102 047
C102 050
C102 078
C102 080
C102 051
C102 082
C102 078
C102 066
C102 055
C102 060
C102 048
C102 063
C102 044
C102 077
C102 058
C102 050
C102 058
C102 060

C103 060
C103 064
C103 056
C103 056
C103 063
C103 040
C103 071
C103 068
C103 056
C103 064
C103 048
C103 046
C103 061
C103 056
C103 066
C103 065
C103 051
C103 060
C103 050
C103 068
C103 064
C103 057
C103 051
C103 050
C103 048
C103 056
C103 054

C104 043
C104 057
C104 044
C104 054
C104 053
C104 044
C104 050
C104 054
C104 045
C104 053
C104 052
C104 049
C104 056
C104 050
C104 047
C104 044
C104 038
C104 036
C104 049
C104 049
C104 048
C104 050
C104 042
C104 064
C104 036
C104 048
C104 036

C105 064
C105 058
C105 043
C105 053
C105 053
C105 057
C105 061
C105 048
C105 037
C105 064
C105 047
C105 047
C105 063
C105 027F
C105 054
C105 046
C105 044
C105 045
C105 057
C105 054
C105 041
C105 043
C105 038
C105 046
C105 035
C105 045
C105 035

C106 073
C106 073
C106 077
C106 069
C106 077
C106 064
C106 079
C106 071
C106 064
C106 083
C106 073
C106 073
C106 078
C106 083
C106 084
C106 068
C106 070
C106 079
C106 078
C106 075
C106 072
C106 082
C106 069
C106 083
C106 ABSF
C106 071
C106 076

C101 061

C102 093

C103 074

C104 052

C105 050

C106 069

REP
0387 RPR
0329
0320
0332 RPR
0275
0388
0344
REP
0368
0315
0356
0407
REP RPR
0402
0347
0308
0310 RPR
0337 RPR
0329 RPR
0338 RPR
0322 RPR
0327 RPR
0368 RPR
REP RPR
0328 RPR
0308 RPR
CANCEL
CANCEL
CANCEL
CANCEL
CANCEL
0399 RPR

0002879502
0002879503
0002879504
0002879505
0002879506
0002879507
0002879508
0002879509
0002879510
0002879511
0002879512
0002879513
0002879514
0002879515
0002879516
0002879517
0002879518
0002879519
0002879520
0002879521
0002879522
0002879523
0002879524
0002879525
0002879526
0002879527
0002879528
0002879529
0002879530
0002879531
0002879532
0002879533
0002879534

12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-21
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-22
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-23
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24

MEENU RAM
SHALINI
NEELAM RANI
PINKI RANI
TULSI
MAMTA BHATTI
LAXMI DEVI
DEEPA
POOJA
GEETA
RITU RANI
JYOTI
SEEMA
KIRAN
SONIA
POOJA YADAV
VINEETA
MANISHA
JYOTI RANI
NEELAM
DIVYA
NIRMALA
SEEMA
SONIA
TARA JYOTI
RICHA RANI
NISHA DEVI
JYOTI
GITA
SAVITA
RANI KUMARI
ANJU KUMARI
MAMTA RANI

BALDEV SAINI
YADUNATH SINGH
SULTAN SINGH
PRITHVI SINGH
RAMSAWROOP
LILADHAR BHATTI
GULAB SINGH
RAJKUMAR
PURAN SINGH
JAI SINGH
DALBIR SINGH
MADAN LAL
RAMPARSHAD
GOPI RAM
KRISHAN CHANDER
KRISHAN YADAV
JOGINDER SINGH
BIR SINGH
RAMESH KUMAR
VED PRAKASH
PREM NATH
RAMBILAS YADAV
SURAJBHAN
KRISHAN LAL
KANWAR SINGH
RAMESH GARG
NIHAL SINGH
DAYANAND
RAJBIR
RAMESHWAR SINGH
RAM KUMAR
RAMKUMAR
RATIRAM

C101 081

C102 072

C103 080

C104 060

C101 067
C101 056
C101 042
C101 063
C101 068

C102 079
C102 090
C102 018F
C102 088
C102 022F

C103 060
C103 062
C103 044
C103 054
C103 053

C104 049
C104 054
C104 024F
C104 058
C104 035

C101 075
C101 059
C101 070
C101 065
C101 064
C101 061

C102 094
C102 099
C102 073
C102 067
C102 058
C102 065

C103 095
C103 053
C103 067
C103 049
C103 064
C103 052

C104 066
C104 056
C104 058
C104 060
C104 059
C104 044

C101 046
C101 055
C101 061
C101 068
C101 054
C101 061
C101 062
C101 070
C101 054
C101 052
C101 050
C101 057

C102 045
C102 090
C102 065
C102 068
C102 074
C102 063
C102 038
C102 079
C102 039
C102 044
C102 037
C102 029F

C103 035
C103 059
C103 068
C103 075
C103 053
C103 059
C103 035
C103 045
C103 042
C103 058
C103 016F
C103 039

C104 026F
C104 044
C104 041
C104 052
C104 038
C104 045
C104 028F
C104 050
C104 039
C104 041
C104 022F
C104 028F

C101 042
C101 041

C102 070 C103 051


C102 029F C103 059

C104 038
C104 038

CANCEL
C105 055 C106 067
0415 RPR
CANCEL
CANCEL
C105 055 C106 064
0374
C105 062 C106 066
0390
C105 020F C106 054
REP
C105 059 C106 067
0389
C105 039 C106 066
REP
ABSENT
CANCEL
C105 066 C106 088
0484
C105 047 C106 063
0377
C105 051 C106 082
0401
C105 058 C106 064
0363
C105 052 C106 068
0365
C105 049 C106 064
0335
CANCEL
C105 027F C106 060
REP
C105 049 C106 067
0364
C105 024F C106 066
REP
C105 061 C106 068
0392
C105 028F C106 051FT REP
C105 055 C106 071
0354
C105 039 C106 064
REP
C105 046 C106 076
0366
C105 035 C106 062
0271
C105 035 C106 057
0287
C105 027F C106 058
REP
C105 038 C106 061
REP
CANCEL
C105 047 C106 067
0315
C105 ABSF C106 062
REP

0002879535
0002879536
0002879537
0002879538
0002879539
0002879540
0002879541
0002879542
0002879543
0002879544
0002879545
0002879546
0002879547
0002879548
0002879549
0002879550
0002879551
0002879552
0002879553
0002879554
0002879555
0002879556
0002879557
0002879558
0002879559
0002879560
0002879561
0002879562
0002879563
0002879564
0002879565
0002879566
0002879567

12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-24
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-25
12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26

12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26
12-GWH-26

12-GWH-27

REENU DEVI
REETU
RASHMI
SHILPA
SUMAN
ANJU
POOJA
MOHINI
PINKI
NEETU
MANJU SHARMA
CHETNA YADAV
PINKI
LUXMI DEVI
CHARU CHOPRA
REKHA
POOJA
MUKESH RANI
MUKESH RANI
KAVITA
SONIA
MANISHA SHARMA
BHAWNA SHARMA
HARSHDEEP KAUR
REETU VISHVAKARMA
SAPNA RANI
RENU DEVI
HIMANSHI
ANITA
SUMAN
SONIA
MANISHA SONI
RITU

MAHENDER SINGH
BHIM RAJ
GULSHAN KUMAR
JAIVIR SINGH
RAJENDER
RISAL SINGH
RANDHIR SINGH
SURESH KUMAR
GOPIRAM
MAHENDER SINGH
RAMKALA
RAMNIWAS
SURAJBHAN
VIJAY KUMAR
RAJESH CHOPRA
BHAJAN LAL
MURLIDHER
SURESH KUMAR
RAJKUMAR
TARA SINGH
GHANSHYAM DASS
RAJENDER SHARMA
BANWARI LAL SHARMA
JAGTAR SINGH
SURESH VISHVAKARMA
SATISH KUMAR
RAMPHAL SINGH
PREM PARKSH
OMPARKASH
SUBE SINGH
PREM KUMAR
DHARAMVIR SINGH
RAJBIR SINGH

C101 064

C102 084

C103 060

C104 055

C105 056

C101 063
C101 059
C101 070

C102 078
C102 084
C102 082

C103 053
C103 061
C103 064

C104 041
C104 040
C104 060

C105 039
C105 056
C105 047

C101 076
C101 062
C101 060
C101 058
C101 061
C101 043
C101 052
C101 053
C101 062
C101 027F
C101 042
C101 044
C101 043
C101 041
C101 062
C101 051
C101 047
C101 035
C101 039
C101 059
C101 025F
C101 054
C101 055
C101 053
C101 060
C101 064
C101 056

C102 055
C102 093
C102 049
C102 077
C102 053
C102 ABSF
C102 017F
C102 035
C102 049
C102 017F
C102 021F
C102 055
C102 037
C102 035
C102 070
C102 021F
C102 066
C102 025F
C102 022F
C102 071
C102 047
C102 071
C102 039
C102 080
C102 092
C102 060
C102 057

C103 056
C103 048
C103 057
C103 051
C103 038
C103 ABSF
C103 035
C103 055
C103 039
C103 019F
C103 025F
C103 035
C103 024F
C103 042
C103 055
C103 037
C103 071
C103 031F
C103 025F
C103 067
C103 022F
C103 046
C103 039
C103 067
C103 072
C103 071
C103 052

C104 059
C104 048
C104 057
C104 060
C104 035
C104 026F
C104 028F
C104 037
C104 037
C104 021F
C104 029F
C104 023F
C104 023F
C104 035
C104 048
C104 043
C104 054
C104 026F
C104 017F
C104 052
C104 038
C104 049
C104 054
C104 060
C104 064
C104 057
C104 059

C105 064
C105 046
C105 049
C105 048
C105 039
C105 036
C105 024F
C105 040
C105 038
C105 028F
C105 035
C105 038
C105 024F
C105 028F
C105 047
C105 037
C105 049
C105 035
C105 019F
C105 036
C105 040
C105 049
C105 049
C105 068
C105 072
C105 069
C105 053

C106 071

0390
CANCEL
C106 065
0339
C106 068
0368
C106 081
0404
CANCEL
C106 085
0395 RPR
C106 066
0363
C106 073
0345
C106 069
0363
C106 061
0287
C106 058
REP
C106 060
REP
C106 065
0285
C106 069
0294 RPR
C106 062
REP
C106 058
REP
C106 058
REP
C106 068
REP
C106 058
REP
C106 069
0351
C106 067
REP
C106 073
0360 RPR
C106 057
REP RPR
C106 022FP REP RPR
C106 063
0348
C106 056
REP
C106 061
0330
C106 064
0300
C106 069
0397 RPR
C106 080
0440 RPR
C106 087
0408 RPR
C106 072
0349

0002879568
0002879569
0002879570
0002879571
0002879572
0002879573
0002879574
0002879575
0002879576
0002879577
0002879578
0002879579
0002879580
0002879581
0002879582
0002879583
0002879584
0002879585
0002879586
0002879587
0002879588
0002879589
0002879590
0002879591
0002879592
0002879593
0002879594
0002879595
0002879596
0002879597
0002879598
0002879599
0002879600

12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-27
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-28
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-29
12-GWH-30

SHEENU SHARMA
ANITA
DOLI
REKHA
REKHA RANI
PREETI
ASHU RANI
REETU KUMARI
SEEMA
SUMAN
HIMANGI
RENU GUPTA
SONIKA
MANU BALA
POOJA
SHARMILA
KOMAL
SUDHA DEVI
SANTOSH
MEENU
CHAND KIRAN
VANDANA
PRIYANKA
POONAM RANI
PINKI RANI
POOJA
RUPALI CHHABRA
BHAWANA TANEJA
SUNITA
ANNU KUMARI
BHAWNA
JYOTI RANI
POOJA JAIN

RAJESH SHARMA
KAN SINGH
ASHWINI KUMAR
RAJENDER SINGH
INDER MISTRI
ASHOK KUMAR
SHYAM SUNDER
ZILE SINGH
HETRAM
RAMLAL YADAV
SUSHIL KUMAR
NANDKISHOR GUPTA
SATBIR
BARU RAM
SATISH
DHOOP SINGH
SUBE SINGH
RAJENDER SINGH
MAHABIR SINGH
NARESH KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAJBIR
HARIOM
BALWAN SINGH
SATPAL
SURESH KUMAR
HARIKISHAN
KISHORI LAL TANEJA
GAJEY SINGH
RANDHIR SINGH
LEELU RAM
JAGDISH CHANDER
MEGHRAJ JAN

C101 048

C102 029F C103 059

C104 046

C105 037

C106 071

C101 052
C101 059
C101 054
C101 061
C101 064
C101 058
C101 061
C101 056
C101 066
C101 070
C101 062
C101 061
C101 040

C102 035
C102 058
C102 084
C102 071
C102 095
C102 058
C102 074
C102 035
C102 060
C102 069
C102 059
C102 057
C102 049

C103 041
C103 048
C103 059
C103 040
C103 067
C103 040
C103 062
C103 062
C103 062
C103 063
C103 054
C103 055
C103 035

C104 052
C104 058
C104 058
C104 062
C104 056
C104 056
C104 068
C104 064
C104 059
C104 068
C104 057
C104 057
C104 048

C105 053
C105 047
C105 047
C105 035
C105 060
C105 052
C105 062
C105 070
C105 061
C105 067
C105 070
C105 058
C105 039

C106 069
C106 064
C106 063
C106 066
C106 070
C106 073
C106 070
C106 077
C106 074
C106 072
C106 069
C106 060
C106 057

C101 058
C101 053
C101 061
C101 070
C101 064
C101 073
C101 061
C101 064
C101 055

C102 097
C102 091
C102 049
C102 091
C102 098
C102 080
C102 049
C102 085
C102 085

C103 079
C103 054
C103 049
C103 047
C103 084
C103 081
C103 050
C103 056
C103 035

C104 066
C104 061
C104 058
C104 059
C104 071
C104 065
C104 060
C104 059
C104 060

C105 059
C105 051
C105 071
C105 059
C105 065
C105 059
C105 054
C105 058
C105 054

C106 062
C106 080
C106 073
C106 067
C106 085
C106 070
C106 074
C106 057
C106 064

C101 061
C101 060

C102 047
C102 055

C103 029F C104 056


C103 046 C104 063

C105 035
C105 063

C106 059
C106 067

C101 052
C101 044
C101 070
C101 064

C102 037
C102 029F
C102 096
C102 072

C103 041
C103 026F
C103 081
C103 045

C105 046
C105 035
C105 069
C105 051

C106 061
C106 067
C106 084
C106 059

C104 053
C104 051
C104 066
C104 066

REP
CANCEL
0302
0334
0365
0335
0412
0337
0397
0364
0382
0409
0371
0348
0268
CANCEL
0421
0390
0361
0393
0467 RPR
0428
0348
0379
0353
CANCEL
REP
0354
CANCEL
0290 RPR
REP
0466
0357 RPR

0002879601
0002879602
0002879603
0002879604
0002879605
0002879606
0002879607
0002879608
0002879609
0002879610
0002879611
0002879612
0002879613
0002879614
0002879615
0002879616
0002879617
0002879618
0002879619
0002879620
0002879621
0002879622
0002879623
0002879624
0002879625
0002879626
0002879627
0002879628
0002879629
0002879630
0002879631
0002879632
0002879633

12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-30
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-31
12-GWH-32
12-GWH-32
12-GWH-32
12-GWH-32

12-GWH-32

MANJU BALA
ILA RANI
SONIA KUMARI
RENU DEVI
POOJA
PALAK
GUNJAN
SUSHMITA
POONAM
MANJU
JYOTI VERMA
JYOTI RANI
PRIYANKA
SURBHI RANI
POOJA
SEEMA
RENU
PARMILA DEVI
MUKESH KUMARI
SUGANA
EKTA
RASHMI DEVI
SUSHAM
SONU
KIRAN
MONIKA
SUNITA
RENU
KAVITA
KAJAL PUNIA
SAVITA
POONAM
NEETU

VED PARKASH
ISHWAR SINGH
SHIVJI KUMAR
RAMSWAROOP
JEEWAN DASS
SOHAN LAL
ARJUN DASS
MUKESH JANGRA
GANGA RAM
KOHAR SINGH
HARI KISHAN VERMA
PRITHVI SINGH
RAJESH KUMAR
KISHOR KUMAR
SURENDER SINGH
KARAM BIR
JAGBIR SINGH
RANDHIR SINGH
RAMPRATAP SINGH
KANHA AM
TRILOKINATH VISHWAKARMA
JAIPAL
DEVILAL
DALJEET SINGH
BHAWAN SINGH
STABIR SINGH
AZAD
SOMBIR
JASKARN SINGH
RAMNIWAS PUNIA
JAI SINGH
PANNA LAL
MUKESH KUMAR

C101 056
C101 047
C101 060
C101 057
C101 058
C101 049
C101 062
C101 067
C101 060
C101 072
C101 056
C101 069
C101 070
C101 068
C101 066
C101 059
C101 058

C102 084
C102 087
C102 040
C102 037
C102 062
C102 061
C102 094
C102 083
C102 093
C102 084
C102 078
C102 077
C102 083
C102 062
C102 098
C102 067
C102 083

C103 053
C103 041
C103 042
C103 037
C103 036
C103 035
C103 035
C103 060
C103 069
C103 061
C103 035
C103 063
C103 064
C103 044
C103 066
C103 038
C103 058

C104 061
C104 054
C104 061
C104 060
C104 051
C104 047
C104 053
C104 074
C104 061
C104 060
C104 053
C104 060
C104 069
C104 041
C104 061
C104 054
C104 056

C105 049
C105 035
C105 035
C105 049
C105 062
C105 052
C105 049
C105 059
C105 041
C105 052
C105 040
C105 068
C105 050
C105 050
C105 058
C105 055
C105 055

C101 058
C101 063
C101 039
C101 058
C101 060
C101 069
C101 056
C101 058
C101 041
C101 066
C101 056
C101 055
C101 035
C101 055

C102 065
C102 021F
C102 019F
C102 036
C102 049
C102 094
C102 055
C102 038
C102 018F
C102 059
C102 040
C102 046
C102 035
C102 028F

C103 050
C103 060
C103 035
C103 048
C103 037
C103 081
C103 053
C103 036
C103 035
C103 066
C103 050
C103 070
C103 045
C103 038

C104 047
C104 036
C104 035
C104 043
C104 046
C104 061
C104 055
C104 048
C104 019F
C104 040
C104 039
C104 035
C104 041
C104 036

C105 064
C105 071
C105 042
C105 064
C105 061
C105 064
C105 058
C105 041
C105 048
C105 068
C105 064
C105 071
C105 049
C105 057

C106 063
C106 068
C106 065
C106 075
C106 064
C106 063
C106 062
C106 077
C106 068
C106 079
C106 064
C106 069
C106 080
C106 072
C106 076
C106 072
C106 076

0366
0332
0303
0315
0333
0307 RPR
0355
0420
0392
0408
0326
0406
0416
0337 RPR
0425
0345 RPR
0386
CANCEL
C106 074
0358
C106 078
REP
C106 068
REP
C106 078
0327
C106 072
0325
C106 089
0458
C106 069
0346
C106 069
0290
C106 055
REP RPR
C106 079
0378 RPR
C106 069
0318
C106 072
0349 RPR
C106 051FT REP RPR
C106 078
REP RPR
RPR

0002879634
0002879635
0002879636
0002879637
0002879638
0002879639
0002879640
0002879641
0002879642
0002879643
0002879644
0002879645
0002879646
0002879701
0002879702
0002879703
0002879704
0002879705
0002879706
0002879707
0002879708
0002879709
0002879710
0002879711
0002879712
0002879713
0002879714
0002879715
0002879716
0002879717
0002879718
0002879719
0002879720

12-SDH-402
12-SDH-403
12-SDH-404
12-SDH-405
12-SDH-584
12-SDH-406
12-SDH-407
12-SDH-408
12-SDH-409
12-SDH-585
12-SDH-586
12-SDH-410
12-SDH-411
12-SDH-412
12-SDH-413
12-SDH-414
12-SDH-415
12-SDH-416
12-SDH-417
12-SDH-418

NEHA
MUSHKAN
SONIA
MADHU
RENU
TEENA
PARVEEN
MEENAKSHI
PRIYA
KAVITA
ANITA DEVI
MANISHA
SUMAN
MAMTA
BHARTI
SONIA
MONIKA
UMA RANI
SONIKA SONI
SUNITA
AARTI
RUCHIKA SARDANA
CHAHAK KATARIA
PRINCY GOEL
REENA
GULKAKSHA
NIRMLA DEVI
SEEMA RANI
JYOTI
SHRUTI BAJAJ
HIMANI
DIKSHA BHALLA
SAKSHI

SUBHASH CHANDER
JAIBIR SHARMA
RAJENDER SINGH
RAJAN SINGH
DHANPAT SINGH
VINOD KUMAR
SUBHASH CHANDER
NARENDER
SUBHASH CHANDER
SHIV KUMAR
SEOLAL
ROHTAS
SUBHASH CHANDER
UMED SINGH
AJEET KUMAR
SATBIR
SATBIR
PAWAN KUMAR
AJEET
RAJENDER SAINI
PAWAN KUMAR
OM PARKASH SARDAN
SHYAM SUNDER KATA
PRAVEEN GOEL
THAMBU RAM
RAKESH KUMAR
MURARI
SATYAVIR SINGH
SURENDER KUMAR
NARESH KUMAR
GULSHAN KUMAR
OM PARKASH
MANOJ KUMAR

C101 055
C101 050
C101 046
C101 049
C101 069
C101 065
C101 067

C102 049
C102 048
C102 047
C102 035
C102 053
C102 056
C102 065

C103 042
C103 052
C103 028F
C103 032F
C103 051
C103 056
C103 059

C104 053
C104 048
C104 041
C104 035
C104 064
C104 035
C104 068

C105 054
C105 057
C105 050
C105 066
C105 073
C105 059
C105 071

C106 078
C106 053
C106 054
C106 077
C106 088
C106 078
C106 091

C101 054
C101 061
C101 050
C101 058
C101 071
C101 065
C101 076
C101 062
C101 067
C101 070
C101 064
C101 ABS
C101 062
C101 069
C101 071
C101 071
C101 049
C101 054
C101 065
C101 ABS
C101 072
C101 051
C101 063
C101 061
C101 062

C102 046
C102 037
C102 046
C102 020F
C102 043
C102 046
C102 100
C102 087
C102 079
C102 100
C102 062
C102 ABS
C102 081
C102 099
C102 098
C102 092
C102 035
C102 077
C102 081
C102 ABS
C102 097
C102 100
C102 100
C102 100
C102 100

C103 067
C103 039
C103 036
C103 045
C103 063
C103 041
C103 066
C103 052
C103 043
C103 061
C103 050
C103 ABS
C103 068
C103 065
C103 074
C103 052
C103 044
C103 075
C103 049
C103 ABS
C103 052
C103 088
C103 088
C103 071
C103 089

C104 056
C104 053
C104 043
C104 035
C104 047
C104 057
C104 063
C104 053
C104 058
C104 060
C104 066
C104 ABS
C104 053
C104 071
C104 052
C104 060
C104 057
C104 047
C104 065
C104 ABS
C104 061
C104 055
C104 062
C104 059
C104 056

C105 061
C105 054
C105 054
C105 051
C105 072
C105 072
C105 068
C105 073
C105 070
C105 070
C105 060
C105 ABS
C105 068
C105 071
C105 069
C105 075
C105 062
C105 065
C105 074
C105 ABS
C105 070
C105 065
C105 062
C105 074
C105 071

C106 079
C106 069
C106 078
C106 072
C106 076
C106 068
C106 074
C106 062
C106 061
C106 080
C106 075
C106 RLA
C106 077
C106 080
C106 079
C106 067
C106 064
C106 068
C106 063
C106 RLA
C106 066
C106 074
C106 071
C106 069
C106 079

0331 RPR
0308 RPR
REP RPR
REP RPR
0398 RPR
0349 RPR
0421 RPR
CANCEL
0363 RPR
0313 RPR
0307 RPR
REP RPR
0372 RPR
0349
0447
0389
0378
0441
0377
RLA
0409
0455
0443
0417
0311
0386
0397
RLA
0418
0433
0446
0434
0457

0002879721
0002879722
0002879723
0002879724
0002879725
0002879726
0002879727
0002879728
0002879729
0002879730
0002879731
0002879732
0002879733
0002879734
0002879735
0002879736
0002879737
0002879738
0002879739
0002879740
0002879741
0002879742
0002879743
0002879744
0002879745
0002879746
0002879747
0002879748
0002879749
0002879750
0002879751
0002879752
0002879753

12-SDH-419
12-SDH-420
12-SDH-421
12-SDH-422
12-SDH-423
12-SDH-424
12-SDH-425
12-SDH-426
12-SDH-427
12-SDH-587
12-SDH-428
12-SDH-429
12-SDH-430
12-SDH-431
12-SDH-432
12-SDH-433
12-SDH-434
12-SDH-588
12-SDH-435
12-SDH-436
12-SDH-437
12-SDH-438
12-SDH-439
12-SDH-440
12-SDH-589
12-SDH-441
12-SDH-442
12-SDH-443
12-SDH-444
12-SDH-445
12-SDH-446
12-SDH-590
12-SDH-591

NEETU RANI
PRITI
HEENA BATRA
ISHA BHATIA
POONAM
RITU
VAISHALI
SONU RANI
POONAM DEVI
REKHA KUMARI
RAVINA
POOJA DEVI
SONIA
TINA GOYAL
SHASHI BALA
RISHU KUMARI
MEENU
SANGEETA KUMARI
MANISHA
SAMRIDHI JAIN
REKHA
KHUSHBOO
REENA DEVI
MEENAKSHI
SONIKA JANGRA
POOJA
JYOTI
CHEENA
MONIKA YADAV
ANJU BALA
ANNU RANI
MONIKA JANGRA
POOJA RANI

BHOLA SHANKAR
PHOOL KUMAR
MAHESH BATRA
JEEVAN DAS BHATIA
MAHABIR
SATYAVAN
SURJEET MITTAL
OM PARKASH
BALWAN SINGH
WAZIR SINGH
SUKHBIR SINGH
SUKHBIR
DHARAM DASS
KAMAL KUMAR
RAJESH
ASHOK KUMAR
NARENDER
KARAM VIR SINGH
MANOJ KUMAR
PARVEEN KUMARI
MAHABIR SINGH
SURENDER KUMAR
DHARM PAL
BAL KRISHAN
VIJAYPAL JANGRA
ASHOK KUMAR
RAMPAL
TEJ BHAN
SATPAL
RAJ KUMAR
RANDHIR SINGH
MAHINDER SINGH
DEEPAK KUMAR

C101 060
C101 058
C101 064
C101 068
C101 063
C101 061
C101 070
C101 050
C101 062
C101 079
C101 076
C101 074
C101 067
C101 054
C101 059
C101 063
C101 058

C102 088
C102 080
C102 093
C102 089
C102 041
C102 049
C102 096
C102 086
C102 100
C102 100
C102 096
C102 072
C102 074
C102 068
C102 035
C102 087
C102 053

C103 072
C103 058
C103 066
C103 065
C103 043
C103 035
C103 056
C103 047
C103 091
C103 081
C103 080
C103 063
C103 035
C103 040
C103 037
C103 045
C103 037

C104 055
C104 057
C104 055
C104 046
C104 042
C104 046
C104 062
C104 048
C104 065
C104 059
C104 055
C104 062
C104 050
C104 072
C104 050
C104 060
C104 060

C105 050
C105 071
C105 063
C105 066
C105 042
C105 022F
C105 074
C105 052
C105 079
C105 065
C105 060
C105 058
C105 061
C105 051
C105 041
C105 046
C105 045

C106 065
C106 064
C106 078
C106 068
C106 061
C106 060
C106 068
C106 069
C106 068
C106 078
C106 048
C106 042
C106 053
C106 050
C106 045
C106 053
C106 054

C101 060
C101 066
C101 046

C102 082
C102 080
C102 051

C103 038
C103 044
C103 044

C104 057
C104 062
C104 040

C105 041
C105 050
C105 046

C106 050
C106 053
C106 043

C101 052
C101 035
C101 074
C101 071
C101 065
C101 044
C101 042
C101 048
C101 072
C101 068
C101 073

C102 048
C102 024F
C102 097
C102 069
C102 048
C102 066
C102 039
C102 087
C102 082
C102 084
C102 091

C103 048
C103 047
C103 073
C103 052
C103 035
C103 041
C103 020F
C103 040
C103 055
C103 062
C103 086

C104 061
C104 052
C104 067
C104 068
C104 061
C104 060
C104 037
C104 063
C104 058
C104 061
C104 059

C105 048
C105 025F
C105 081
C105 062
C105 057
C105 064
C105 042
C105 069
C105 052
C105 071
C105 063

C106 050
C106 041
C106 050
C106 059
C106 045
C106 058
C106 053
C106 050
C106 051
C106 048
C106 053

0390
0388
0419
0402
0292
REP
0426
0352
0465
0462
0415
0371
0340
0335
0267
0354
0307
ABSENT
0328
0355
0270
ABSENT
0307
REP
0442
0381
0311
0333
REP
0357
0370
0394
0425

0002879754
0002879755
0002879756
0002879757
0002879758
0002879759
0002879760
0002879761
0002879762
0002879763
0002879764
0002879765
0002879766
0002879767
0002879768
0002879769
0002879770
0002879771
0002879772
0002879773
0002879774
0002879775
0002879776
0002879777
0002879778
0002879779
0002879780
0002879781
0002879782
0002879783
0002879784
0002879785
0002879786

12-SDH-447
12-SDH-448
12-SDH-449
12-SDH-450
12-SDH-451
12-SDH-452
12-SDH-453
12-SDH-454
12-SDH-455
12-SDH-456
12-SDH-457
12-SDH-458
12-SDH-459
12-SDH-460
12-SDH-461
12-SDH-462
12-SDH-463
12-SDH-464
12-SDH-465
12-SDH-650
12-SDH-651
12-SDH-671
12-SDH-652
12-SDH-653
12-SDH-466
12-SDH-467
12-SDH-468
12-SDH-469
12-SDH-592
12-SDH-470
12-SDH-593
12-SDH-471

MUSKAN
PRIYANKA RANI
RANI
MUNNI RANI
VIBHA RANI
KAJAL RANI
SONIA RANI
GAYTRI
SONU KUMARI
DEVYANI
RAKHI JULAH
KOMAL
JAI KAUR
POOJA
MONIKA
MONIKA
BOBALI RANI
MEENAKSHI RANI
NEHA
YOGITA
HEENA
SHALU
DIKSHA
MAMTA RANI
BABITA DEVI
NEHA TUTEJA
MONIKA VERMA
NIISHA
POOJA
PRIYANKA NEHRA
ANNU RANI
RITU SAINI
POOJA

SUNDER LAL
DESRAJ
HARNAM SINGH
ISHWAR SINGH
MOHAN LAL
RAJENDER SINGH
SHRI LAL JI
ASHWANI
SUSHIL KUMAR
ASHWANI KUMAR
GULSHAN JULAH
VINOD KUMAR
AVTAR SINGH
KRISHAN
SHER SINGH
SATISH KUMAR
KULDEEP SINGH
ATAM PARKASH
KRISHAN KUMAR
SURESH KUMAR
NARESH KUMAR
BHARAT
SANJAY KUMAR
RAMPAL
BALJIT SINGH
BISHAMBER LAL
SUBHASH CHANDER V
JOGINDER SINGH
BHEEM SAIN
KAMDEVI SINGH NEH
RAMPHAL
DALIP SINGH
KRISHAN CHUCHRA

C101 082
C101 047
C101 057
C101 057

C102 089
C102 058
C102 052
C102 065

C103 082
C103 035
C103 042
C103 037

C101 045
C101 052
C101 062
C101 035
C101 067
C101 081
C101 056
C101 063
C101 065
C101 067
C101 071
C101 061
C101 071
C101 075
C101 045
C101 047
C101 066
C101 060
C101 049
C101 045
C101 064
C101 060
C101 060
C101 065
C101 065
C101 051
C101 050
C101 055

C102 081
C102 076
C102 090
C102 041
C102 067
C102 099
C102 087
C102 054
C102 039
C102 070
C102 085
C102 091
C102 098
C102 084
C102 052
C102 043
C102 056
C102 028F
C102 028F
C102 051
C102 077
C102 042
C102 062
C102 063
C102 058
C102 055
C102 074
C102 075

C103 037
C103 037
C103 052
C103 037
C103 039
C103 069
C103 046
C103 043
C103 046
C103 065
C103 048
C103 058
C103 044
C103 041
C103 035
C103 031F
C103 036
C103 030F
C103 035
C103 025F
C103 028F
C103 ABSF
C103 038
C103 045
C103 037
C103 039
C103 075
C103 070

C104 076
C104 069
C104 063
C104 056

C105 084
C105 044
C105 063
C105 052

C106 066
C106 044
C106 043
C106 049

0479
0297
0320
0316
ABSENT
C104 061 C105 055 C106 045
0324
C104 061 C105 054 C106 045
0325
C104 061 C105 049 C106 056
0370
C104 046 C105 020F C106 037FT REP
C104 059 C105 066 C106 044
0342
C104 074 C105 073 C106 056
0452
C104 057 C105 062 C106 046
0354
C104 057 C105 046 C106 046
0309
C104 067 C105 070 C106 057
0344
C104 064 C105 066 C106 046
0378
C104 063 C105 049 C106 051
0367
C104 055 C105 054 C106 053
0372
C104 070 C105 060 C106 060
0403
C104 069 C105 048 C106 061
0378
C104 050 C105 045 C106 043
0270
C104 035 C105 024F C106 041
REP
C104 062 C105 039 C106 041
0300 RPR
C104 044 C105 035 C106 042
REP
C104 061 C105 045 C106 044
REP
C104 050 C105 037 C106 041
REP
C104 065 C105 035 C106 052
REP
C104 ABSF C105 ABSF C106 039FT REP
C104 066 C105 069 C106 054
0349
C104 070 C105 062 C106 051
0356
C104 065 C105 073 C106 067
0365
C104 052 C105 052 C106 046
0295
C104 065 C105 075 C106 077
0416
C104 068 C105 071 C106 073
0412

0002879787
0002879788
0002879789
0002879790
0002879791
0002879792
0002879793
0002879794
0002879795
0002879796
0002879797
0002879798
0002879799
0002879800
0002879801
0002879802
0002879803
0002879804
0002879805
0002879806
0002879807
0002879808
0002879809
0002879810
0002879811
0002879812
0002879813
0002879814
0002879815
0002879816
0002879817
0002879818
0002879819

12-SDH-472
12-SDH-473
12-SDH-474
12-SDH-594
12-SDH-595
12-SDH-475
12-SDH-596
12-SDH-597
12-SDH-598
12-SDH-476
12-SDH-477
12-SDH-478
12-SDH-479
12-SDH-480
12-SDH-481
12-SDH-482
12-SDH-483
12-SDH-484
12-SDH-485
12-SDH-486
12-SDH-487
12-SDH-488
12-SDH-489
12-SDH-490
12-SDH-491
12-SDH-492
12-SDH-493
12-SDH-494
12-SDH-495
12-SDH-496
12-SDH-497
12-SDH-599
12-SDH-498

RAJIYA
SUSHMA DEVI
KANTA DEVI
RIMPY GOYAL
RADHIKA JAIN
MEENAKSHI
KIRTI RANI
SHIVANI THAKRAL
LOVY GOYAL
NANCY BHATIA
ASHA
REENA
PREETI
GAGAN RANI
KANIKA
MONIKA
JYOTI DEVI
POOJA
SANGEETA RANI
KHUSHBOO
NIKITA VERMA
POOJA
PINKI
JYOTI
PINKI
SHAFALI JAIN
EKTA
PARUL GUPTA
KHUSHBOO
PARUL RANI
SUSHIL RANI
KANIKA GOYAL
NEELAM RANI

SUBHASH
BALI RAM
RAM NIWAS
ASHOK GOYAL
KHUSHI RAM JAIN
KRISHAN KUMAR
SURENDER KUMAR
MOOL CHAND THAKRA
ANIL GOYAL
ASHWANI BHATIA
KHARATI LAL
RAM KUMAR
HARI SINGH
PREM KUMAR
BHIM SEIN
PARDEEP
SURENDER
KRISHAN KUMAR
JAIBIR SINGH
PAWAN SHARMA
RAMESH
BHARAT BHUSHAN
UMED SINGH
UMED SINGH
CHAKARVARTI GARG
ARVIND JAIN
JAGBIR SINGH
SATYA NARAIN
NARENDER SACHDEVA
SURENDER SINGH
DILBAG SINGH
RAVI KANT GOYAL
SATYA NARAYAN

C101 054
C101 050

C102 037 C103 038


C102 026F C103 041

C104 065
C104 060

C105 054
C105 035

C106 062
C106 045

0310
REP
UMC
C101 066 C102 075 C103 081 C104 083 C105 068 C106 070
0443
C101 057 C102 096 C103 090 C104 087 C105 072 C106 064
0466
C101 054 C102 065 C103 056 C104 086 C105 064 C106 066
0391
C101 057 C102 051 C103 069 C104 080 C105 060 C106 073
0390
C101 066 C102 085 C103 072 C104 080 C105 068 C106 071
0442
C101 066 C102 064 C103 060 C104 072 C105 082 C106 071
0415
C101 019F C102 040 C103 028F C104 024F C105 017F C106 058
REP
C101 060 C102 064 C103 078 C104 076 C105 044 C106 058
0380
C101 035 C102 030F C103 039 C104 056 C105 028F C106 055
REP
C101 035 C102 020F C103 035 C104 059 C105 019F C106 060
REP
C101 044 C102 030F C103 051 C104 064 C105 035 C106 057
REP
C101 053 C102 048 C103 035 C104 057 C105 035 C106 059
0287
C101 041 C102 029F C103 035 C104 062 C105 025F C106 060
REP
C101 058 C102 068 C103 040 C104 075 C105 045 C106 061
0347
C101 061 C102 077 C103 035 C104 074 C105 040 C106 067
0354
C101 053 C102 093 C103 040 C104 073 C105 056 C106 064
0379
C101 046 C102 053 C103 035 C104 056 C105 040 C106 057
0287
C101 049 C102 030F C103 035 C104 053 C105 024F C106 058
REP
C101 035 C102 024F C103 035 C104 058 C105 028F C106 060
REP
C101 040 C102 015F C103 035 C104 039 C105 024F C106 033FP REP
C101 047 C102 024F C103 037 C104 065 C105 029F C106 060
REP
C101 051 C102 049 C103 062 C104 050 C105 035 C106 056
0303
C101 053 C102 048 C103 052 C104 068 C105 040 C106 075
0336
C101 053 C102 048 C103 053 C104 070 C105 045 C106 076
0345
C101 060 C102 044 C103 070 C104 067 C105 037 C106 062
0340
C101 060 C102 074 C103 048 C104 069 C105 035 C106 064
0350
C101 063 C102 081 C103 052 C104 080 C105 052 C106 069
0397
C101 035 C102 055 C103 035 C104 046 C105 021F C106 058
REP
C101 057 C102 084 C103 064 C104 080 C105 052 C106 069
0406
C101 057 C102 086 C103 056 C104 074 C105 057 C106 065
0395

0002879820
0002879821
0002879822
0002879823
0002879824
0002879825
0002879826
0002879827
0002879828
0002879829
0002879830
0002879831
0002879832
0002879833
0002879834
0002879835
0002879836
0002879837
0002879838
0002879839
0002879840
0002879841
0002879842
0002879843
0002879844
0002879845
0002879846
0002879847
0002879848
0002879849
0002879850
0002879851
0002879852

12-SDH-499
12-SDH-500
12-SDH-501
12-SDH-502
12-SDH-503
12-SDH-600
12-SDH-504
12-SDH-601
12-SDH-505
12-SDH-506
12-SDH-507
12-SDH-508
12-SDH-602
12-SDH-603
12-SDH-509
12-SDH-604
12-SDH-510
12-SDH-511
12-SDH-512
12-SDH-513
12-SDH-514
12-SDH-515
12-SDH-516
12-SDH-517
12-SDH-518
12-SDH-605
12-SDH-606
12-SDH-519
12-SDH-520
12-SDH-521
12-SDH-522
12-SDH-523
12-SDH-524

DEEP SHIKHA
MUSKAN
CHINKI
NAVNEET
REKHA DEVI
JAYA
UMA
KULKIRTI
ANJU
HIMANI
SAROJ RANI
MEENA KUMARI
NEHA SAPRA
RAGHAV PRIYA
MEENU
NANCY
AMARJOT
POOJA RANI
SONIA RANI
RAVINA
ANJALI SHARMA
RITU
SONAKSHI
VARTIKA
SHALU
MANISHA
LATA RANI
SEEMA
MANISHA
SONIKA
MONIKA RAKHEJA
POONAM
YOGITA

ANIL KUMAR
GULSHAN KUMAR
DARSHAN LAL
KAWARPARTAP
SUNDER SINGH
RAMESH KUMAR
SURENDER SINGH
VIRENDER KUMAR SO
VIRENDER
SHIV DAYAL
SUNIL SAINI
SURESH KUMAR
AMAR LAL
OM PRAKASH
RAM SINGH
BABU LAL
SURENDER KUMAR
KRISHAN LAL
KISHORI LAL
JASWANT SINGH
OM PARKASH
RAGHUVIR SINGH
RAJ KUMAR
MAHENDER KUMAR
VIRENDER
BHOOP SINGH
KAMAL KUMAR
SURESH KUMAR
JAIBIR
BISHAMBER DAS
BISHAMBER RAKHEJA
KULDEEP SINGH
JAGAN NATH

C101 055
C101 048
C101 050
C101 047
C101 040
C101 064
C101 035
C101 054
C101 035
C101 062
C101 057
C101 041

C102 047
C102 055
C102 059
C102 043
C102 047
C102 094
C102 049
C102 068
C102 035
C102 035
C102 045
C102 040

C103 049
C103 049
C103 055
C103 042
C103 049
C103 067
C103 035
C103 071
C103 044
C103 041
C103 048
C103 051

C104 058
C104 045
C104 055
C104 075
C104 057
C104 073
C104 040
C104 061
C104 048
C104 074
C104 058
C104 066

C105 042
C105 037
C105 037
C105 043
C105 035
C105 066
C105 021F
C105 055
C105 026F
C105 048
C105 035
C105 035

C106 065
C106 061
C106 064
C106 075
C106 059
C106 083
C106 045
C106 080
C106 061
C106 070
C106 063
C106 061

C101 052
C101 051
C101 048
C101 044
C101 058
C101 039
C101 044
C101 051
C101 039
C101 049
C101 054
C101 065
C101 064
C101 056
C101 051
C101 040
C101 035
C101 050
C101 053

C102 069
C102 088
C102 051
C102 053
C102 050
C102 023F
C102 090
C102 046
C102 021F
C102 056
C102 024F
C102 044
C102 052
C102 036
C102 039
C102 028F
C102 030F
C102 022F
C102 051

C103 080
C103 057
C103 042
C103 036
C103 051
C103 035
C103 046
C103 040
C103 037
C103 037
C103 022F
C103 057
C103 049
C103 031F
C103 030F
C103 029F
C103 035
C103 035
C103 039

C104 069
C104 066
C104 060
C104 052
C104 073
C104 053
C104 045
C104 049
C104 035
C104 056
C104 046
C104 063
C104 065
C104 035
C104 035
C104 048
C104 037
C104 044
C104 050

C105 035
C105 042
C105 035
C105 026F
C105 040
C105 037
C105 041
C105 029F
C105 030F
C105 028F
C105 015F
C105 059
C105 047
C105 025F
C105 019F
C105 025F
C105 025F
C105 030F
C105 025F

C106 062
C106 066
C106 065
C106 060
C106 069
C106 055
C106 065
C106 058
C106 056
C106 061
C106 059
C106 062
C106 066
C106 068
C106 057
C106 051
C106 050
C106 059
C106 059

0316
0295
0320
0325
0287
0447
REP
0389
REP
0330
0306
0294
ABSENT
ABSENT
0367
0370
0301
REP
0341
REP
0331
REP
REP
REP
REP
0350
0343
REP
REP
REP
REP
REP
REP

0002879853
0002879854
0002879855
0002879856
0002879857
0002879858
0002879859
0002879860
0002879861
0002879862
0002879863
0002879864
0002879865
0002879866
0002879867
0002879868
0002879869
0002879870
0002879871
0002879872
0002879873
0002879874
0002879875
0002879876
0002879877
0002879878
0002879879
0002879880
0002879881
0002879882
0002879883
0002879884
0002879885

12-SDH-525
12-SDH-526
12-SDH-607
12-SDH-608
12-SDH-609
12-SDH-610
12-SDH-527
12-SDH-528
12-SDH-611
12-SDH-612
12-SDH-529
12-SDH-613
12-SDH-530
12-SDH-531
12-SDH-532
12-SDH-533
12-SDH-534
12-SDH-535
12-SDH-536
12-SDH-614
12-SDH-537
12-SDH-538
12-SDH-539
12-SDH-670
12-SDH-540
12-SDH-541
12-SDH-615
12-SDH-542
12-SDH-543
12-SDH-544
12-SDH-545
12-SDH-616
12-SDH-617

TWINKLE
TAMMANA RANI
POOJA
SHWETA RANOLIA
RASHMI RANI
SUNAINA RANI
KAVITA RANI
POOJA RANI
UMA SAINI
POOJA
ANSHUL
LALITA
MAMTA RANI
SEEMA RANI
PREETY
DAVYANI
BIMLA
SONIKA
MONIKA
PRIYANKA GARG
MONIKA
RACHNA
KIRTI SHARMA
NEELAM RANI
JYOTI RANI
ANNU RANI
SHARMILA
MANJU RANI
ANURADHA BAJAJ
JYOTI RAWAL
KOMAL GABA
ANMOL
NAINA REWARI

RAGHUBIR SINGH
VIJAY KUMAR
PREM PARKASH
SANT KUMAR
ASHOK KUMAR
JAI GOPAL
PHOOL SINGH
PARDEEP KUMAR
RAN SINGH SAINI
PARVEEN KUMAR
ASHOK KUMAR
NARENDER KUMAR
SULTAN SINGH
RATTAN LAL
MADAN LAL
JAI BHAGWAN
ISWAR
RAM NIWAS
RAMNIWAS
SUNIL KUMAR GARG
NARENDER KUMAR
VIJAY KUMAR
SATYA NARAYAN
MAHIPAL
SUKHBIR
SATBIR SINGH
MAHENDER SINGH
DALBIR SINGH
RAJESH BAJAJ
SURESH
NARENDER KUMAR
DINESH KUMAR
AVINASH KUMAR

C101 049
C101 049
C101 049
C101 039
C101 055
C101 055
C101 052
C101 051
C101 051
C101 055
C101 052
C101 047
C101 045
C101 050
C101 056
C101 044
C101 044
C101 056
C101 056
C101 062
C101 038
C101 053
C101 050
C101 048
C101 045
C101 049
C101 059
C101 045
C101 051
C101 047
C101 046
C101 066
C101 064

C102 022F
C102 054
C102 066
C102 055
C102 058
C102 092
C102 029F
C102 052
C102 068
C102 078
C102 035
C102 036
C102 035
C102 054
C102 061
C102 025F
C102 021F
C102 ABSF
C102 076
C102 068
C102 057
C102 068
C102 055
C102 036
C102 042
C102 069
C102 084
C102 035
C102 064
C102 025F
C102 043
C102 072
C102 069

C103 022F
C103 038
C103 042
C103 052
C103 065
C103 063
C103 046
C103 035
C103 043
C103 043
C103 037
C103 038
C103 043
C103 035
C103 035
C103 036
C103 027F
C103 ABSF
C103 036
C103 036
C103 025F
C103 038
C103 029F
C103 026F
C103 035
C103 035
C103 036
C103 025F
C103 043
C103 027F
C103 035
C103 052
C103 058

C104 050
C104 052
C104 058
C104 045
C104 055
C104 049
C104 048
C104 051
C104 055
C104 058
C104 041
C104 040
C104 042
C104 036
C104 050
C104 035
C104 047
C104 044
C104 049
C104 059
C104 035
C104 043
C104 044
C104 043
C104 049
C104 050
C104 058
C104 047
C104 047
C104 039
C104 045
C104 064
C104 064

C105 018F
C105 054
C105 054
C105 024F
C105 049
C105 059
C105 022F
C105 032F
C105 056
C105 048
C105 028F
C105 046
C105 035
C105 018F
C105 030F
C105 035
C105 025F
C105 023F
C105 040
C105 066
C105 040
C105 039
C105 035
C105 043
C105 045
C105 038
C105 047
C105 035
C105 046
C105 036
C105 057
C105 056
C105 052

C106 054
C106 059
C106 068
C106 057
C106 056
C106 061
C106 044
C106 064
C106 053
C106 056
C106 054
C106 060
C106 063
C106 059
C106 052
C106 059
C106 057
C106 040FP
C106 068
C106 081
C106 056
C106 076
C106 052
C106 066
C106 058
C106 051
C106 066
C106 048
C106 058
C106 053
C106 047
C106 056
C106 057

REP
0306
0337
REP
0338
0379
REP
REP
0326
0338
REP
0267
0263
REP
REP
REP
REP
REP
0325
0372
REP
0317
REP
REP
0274
0292
0350
REP
0309
REP
0273
0366
0364

0002879886
0002879887
0002879888
0002879889
0002879890
0002879891
0002879892
0002879893
0002879894
0002879895
0002879896
0002879897
0002879898
0002879899
0002879900
0002879901
0002879902
0002879903
0002879904
0002879905
0002879906
0002879907
0002879908
0002879909
0002879910
0002879911
0002879912
0002879913
0002879914
0002879915
0002879916
0002879917
0002879918

12-SDH-618
12-SDH-546
12-SDH-547
12-SDH-548
12-SDH-619
12-SDH-620
12-SDH-549
12-SDH-550
12-SDH-551
12-SDH-654
12-SDH-678
12-SDH-664
12-SDH-655
12-SDH-552
12-SDH-656
12-SDH-553
12-SDH-621
12-SDH-657
12-SDH-679
12-SDH-554
12-SDH-658
12-SDH-665
12-SDH-666
12-SDH-659
12-SDH-555
12-SDH-660
12-SDH-556
12-SDH-557
12-SDH-667
12-SDH-668
12-SDH-558

PREKSHA
VISHA RANI
MANISHA RANI
EKTA
PRAGYA JAIN
DIVYA GUPTA
REENA
RITU RANI
PRIYA
MEGHA
MAMTA
SAKSHI
SNEHA
SUPRIYA
SHRAYA SETHI
SUNITA
RACHNA
SANJANA THAKRAL
BHATERI RANI
HEENA
RITIKA BAMAL
JYOTI
RENU
MANISHA
DIVYA HANS
SHEETAL
MAMTA SHARMA
MONIKA
GARIMA SACHDEVA
PRIYANKA
SHRISHTI SINGLA
PARAS CHANDNA
VANSHIKA

RAJESH LUTHRA
KRISHAN KUMAR
KRISHAN KUMAR
MOHAN LAL
BAJRANG LAL JAIN
VIRENDER GUPTA
DHARAM BEER
KRISHAN KUMAR
SHYAM SUNDER
RISHI KUMAR
SHAM SUNDER
RAKESH MITTAL
SUNIL MUNJAL
INDER JEET
RAVINDER SEITHI
RANBIR
RAM NIWAS
RAJENDER
HOSHIYAR SINGH
ARVIND SACHDEVA
RAJ KUMAR BAMAL
SURESH KUMAR
JAIBIR SINGH
SATIYA NARAYAN
MAHENDER KUMAR
AMARJEET BHALLA
HARI OM
ASHOK KUMAR
SURENDER
SURENDER KUMAR
PAWAN SINGLA
RAJ KUMAR CHANDNA
PREM SAGAR

C101 049

C102 055

C103 060

C104 055

C105 058

C106 053

C101 063
C101 067
C101 073
C101 086
C101 040
C101 052
C101 055
C101 048
C101 035
C101 029F
C101 070
C101 040
C101 048
C101 046
C101 041

C102 062
C102 085
C102 089
C102 079
C102 035
C102 048
C102 055
C102 042
C102 030F
C102 036
C102 086
C102 082
C102 077
C102 061
C102 035

C103 055
C103 057
C103 082
C103 082
C103 041
C103 040
C103 050
C103 057
C103 045
C103 036
C103 068
C103 041
C103 049
C103 044
C103 038

C104 053
C104 042
C104 070
C104 072
C104 054
C104 056
C104 052
C104 054
C104 043
C104 066
C104 075
C104 044
C104 056
C104 052
C104 050

C105 056
C105 047
C105 056
C105 051
C105 035
C105 044
C105 016F
C105 021F
C105 018F
C105 035
C105 056
C105 046
C105 045
C105 035
C105 019F

C106 070
C106 052
C106 053
C106 062
C106 049
C106 045
C106 053
C106 041
C106 044
C106 039FT
C106 060
C106 049
C106 046
C106 041
C106 042

C101 051
C101 040
C101 035
C101 054
C101 055
C101 044
C101 050
C101 045
C101 035
C101 035
C101 026F
C101 035
C101 044
C101 065
C101 047

C102 053
C102 062
C102 039
C102 053
C102 063
C102 080
C102 080
C102 027F
C102 049
C102 051
C102 049
C102 053
C102 017F
C102 089
C102 086

C103 035
C103 025F
C103 018F
C103 035
C103 035
C103 035
C103 036
C103 021F
C103 030F
C103 027F
C103 027F
C103 031F
C103 035
C103 047
C103 062

C104 059
C104 053
C104 045
C104 057
C104 058
C104 053
C104 052
C104 046
C104 052
C104 046
C104 047
C104 037
C104 044
C104 076
C104 062

C105 044
C105 037
C105 026F
C105 016F
C105 039
C105 035
C105 068
C105 008F
C105 022F
C105 013F
C105 015F
C105 008F
C105 041
C105 081
C105 048

C106 039FT
C106 044
C106 043
C106 042
C106 044
C106 044
C106 044
C106 035FT
C106 042
C106 045
C106 037FT
C106 044
C106 059
C106 076
C106 044

0330
ABSENT
0359
0350
0423
0432
0254
0285
REP
REP
REP RPR
REP
0415
0302
0321
0279
REP
ABSENT
REP RPR
REP
REP
REP
0294
0291
0330
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0434
0349

0002879919
0002879920
0002879921
0002879922
0002879923
0002879924
0002879925
0002879926
0002879927
0002879928
0002879929
0002879930
0002879931
0002879932
0002879933
0002879934
0002879935
0002879936
0002879937
0002880001
0002880002
0002880003
0002880004
0002880005
0002880006
0002880007
0002880008
0002880009
0002880010
0002880011
0002880012
0002880013
0002880014

12-SDH-661
12-SDH-669
12-SDH-676
12-SDH-662
12-SDH-622
12-SDH-559
12-SDH-623
12-SDH-560
12-SDH-561
12-SDH-663
12-SDH-562
12-SDH-672
12-SDH-563
12-SDH-564
12-NH-1
12-NH-2
12-NH-3
12-NH-4
12-NH-5
12-NH-6
12-NH-7
12-NH-8
12-NH-10
12-NH-11
12-NH-12
12-NH-13

HIMANSHI
ANKIT KUMARI
PRIYANKA
NEELAM KUMARI
HARSHA RANI
USHA AGGARWAL
RENU YADAV
PRIYANKA
SUDESH KUMARI
MUKESH RANI
SONU
SAPNARANI
ASHA
REKHA
SWEETY
SALONI GARG
PRIYANKA RANI
TRIPTA RANI
SONIKA DEVI
SUSHILA
SEEMA RANI
PAWAN KUMAR
SONU
BABLI
SONIA
ANITA DEVI
ANNU KUMARI
NISHA
SONIA RAVAT
RAHUL
SUKHVINDER
LALIT KUMAR
BAJRANG LAL

NARENDER KUMAR
BALWAN SINGH
SHAMSHER SINGH
SHRI PAL
HARISH KUMAR
ISHWAR AGGARWAL
KALU RAM
KRISHAN KUMAR
SURENDER SINGH
SATBIR
SATISH KUMAR
RAJKUMAR
JAGDISH
KRISHAN KUMAR
SUBE SINGH
RAJESH KUMAR GARG
SOM NATH
SHYAM SUNDER
ATTAR SINGH
PYARE LAL
KRISHAN KUMAR
SATBIR SINGH
BANER SINGH
BALWAN SINGH
SUNIL KUMAR
RAJENDER SHARMA
AMIR SINGH
RAMESH KUMAR
DHAYAN SINGH
SHYAM SUNDER
SATYAVIR SINGH
SITA RAM
PARAMVIR SNGH

C101 050
C101 071
C101 049
C101 062
C101 072
C101 084
C101 046
C101 066
C101 065
C101 035
C101 RLA
C101 RLA
C101 040
C101 065
C101 061
C101 056
C101 049
C101 053
C101 063
C101 056
C101 055
C101 042
C101 040
C101 037
C101 037
C101 052
C101 057
C101 050
C101 058
C101 036

C102 079
C102 089
C102 069
C102 045
C102 086
C102 092
C102 050
C102 089
C102 090
C102 053
C102 RLA
C102 RLA
C102 021F
C102 035
C102 043
C102 096
C102 063
C102 063
C102 055
C102 088
C102 063
C102 027F
C102 027F
C102 037
C102 062
C102 055
C102 055
C102 039
C102 090
C102 028F

C101 016F C102 035


C101 035 C102 035

C103 035
C103 037
C103 035
C103 040
C103 054
C103 093
C103 028F
C103 092
C103 054
C103 022F
C103 RLA
C103 RLA
C103 022F
C103 035
C103 037
C103 065
C103 047
C103 026F
C103 042
C103 048
C103 058
C103 047
C103 042
C103 042
C103 045
C103 042
C103 040
C103 026F
C103 049
C103 030F

C104 060
C104 072
C104 046
C104 055
C104 069
C104 082
C104 054
C104 071
C104 061
C104 039
C104 RLA
C104 RLA
C104 051
C104 055
C104 057
C104 052
C104 058
C104 060
C104 061
C104 064
C104 066
C104 051
C104 045
C104 067
C104 056
C104 059
C104 060
C104 051
C104 068
C104 035

C103 031F C104 035


C103 036 C104 035

C105 030F
C105 072
C105 018F
C105 017F
C105 070
C105 086
C105 040
C105 075
C105 046
C105 037
C105 RLA
C105 RLA
C105 014F
C105 049
C105 028F
C105 047
C105 046
C105 035
C105 061
C115 071
C115 073
C115 062
C115 064
C115 057
C115 068
C115 061
C115 060
C115 062
C115 071
C115 049

C106 042
C106 058
C106 062
C106 043
C106 045
C106 086
C106 047
C106 065
C106 054
C106 043
C106 ABS
C106 ABS
C106 047
C106 054
C106 043
C106 059
C106 057
C106 057
C106 056
C116 068
C116 069
C116 067
C116 068
C116 064
C116 061
C116 064
C116 070
C116 067
C116 071
C116 028F

C115 047
C115 051

C116 052
C116 054

REP
0399
REP
REP
0396
0523
REP
0458
0370
REP
RLA
RLA
REP
0293
REP
0375
0320
REP
0338
0395
0384
REP
REP
0304
0329
0333
0342
REP
0407
REP
UMC
REP
0246

RPR

RPR

RPR

RPR

RPR

RPR

0002880015
0002880016
0002880017
0002880018
0002880019
0002880020
0002880021
0002880022
0002880023
0002880024
0002880025
0002880026
0002880027
0002880028
0002880029
0002880030
0002880031
0002880032
0002880033
0002880034
0002880035
0002880036
0002880037
0002880038
0002880039
0002880040
0002880041
0002880042
0002880043
0002880044
0002880045
0002880046
0002880047

12-NH-14
12-NH-16

12-NH-18
12-NH-688
12-NH-19
12-NH-20
12-NH-21
12-NH-22
12-NH-23
12-NH-24
12-NH-25
12-NH-26
12-NH-27
12-NH-28
12-NH-29
12-NH-30
12-NH-31
12-NH-32
12-NH-34
12-NH-35
12-NH-36
12-NH-36
12-NH-37
12-NH-38
12-NH-39
12-NH-40
12-NH-41
12-NH-42

GUNJAN RANI
SONU KUMR
ANOOP
MANOJ KUMAR BANIWAR
PAREEN KUMAR
SWEETY
HARSH
ANKIT
PARDEEP KUMAR
NARESH
JAGDEEP
PARVEEN KUMAR
NAVEEN KUMAR
AJAY
SUNIL KUMAR
SALOCHNA
REENA RANI
REETU PUNIA
UTSAV
LALIT BANSAL
KHUSHHAL GARG
PRASHANT SAINI
YOGESH
RAVI SINDWANI
JITENDER
JASWANT
MOHIT GARG
DINESH KUMAR
KAUSHLYA DEVI
GEETA DEVI
USHA RANI
MANGAL SINGH
KRISHAN KUMAR

RAJ KUMAR HANS


MAHABIR SINGH
RAJ KUMAR
RM SINGH
BALWANI SINGH
RAM PHAL
JAI BHAGWAN MITTAL
SATISH REDHU
SATYAWAN
BUDH RAM
DHARSHAN SINGH
JAGDISH CHANDER
SAJJAN SINGH
KAMLESH
RAJBIR
ISHWAR SINGH
SUDESH KUMAR
ANUP PUNIA
VIVEKANAND
JAGDISH RAI
ANAND KUMAR
SANJEEV
OM PARKASH
KRISHAN KUMAR
SURAJMAL
RAKSA ROOP
MANGE RAM
BHARAT SINGH
BALWANT SINGH
JAWAHAR LAL
VIRBHAN
AJMER SINGH
BALRAJ SINGH

C101 054 C102 035


C101 031F C102 057
C101 035 C102 057

C103 042
C103 027F
C103 028F

C101 047
C101 055
C101 055
C101 051
C101 051
C101 021F
C101 053
C101 027F
C101 046
C101 040
C101 054
C101 077
C101 074
C101 043
C101 050
C101 055
C101 043
C101 046
C101 064
C101 030F
C101 016F
C101 072
C101 068
C101 067
C101 049
C101 072
C101 051
C101 039

C103 024F
C103 029F
C103 026F
C103 035
C103 035
C103 013F
C103 035
C103 035
C103 038
C103 036
C103 038
C103 062
C103 060
C103 038
C103 044
C103 048
C103 039
C103 035
C103 037
C103 017F
C103 014F
C103 041
C103 035
C103 043
C103 040
C103 053
C103 026F
C103 038

C102 026F
C102 071
C102 057
C102 052
C102 050
C102 063
C102 029F
C102 090
C102 035
C102 021F
C102 039
C102 095
C102 090
C102 067
C102 071
C102 071
C102 049
C102 060
C102 070
C102 014F
C102 014F
C102 048
C102 074
C102 043
C102 060
C102 048
C102 016F
C102 019F

ABSENT
C104 066 C115 066 C116 069
0332 RPR
C104 035 C115 053 C116 031F REP
C104 039 C115 053 C116 056
REP RPR
RPR
C104 039 C115 040 C116 035
REP
C104 055 C115 070 C116 070
REP
C104 047 C115 070 C116 064
REP
C104 060 C115 048 C116 052
0298
C104 056 C115 063 C116 057
0312
C104 026F C115 038 C116 045
REP RPR
C104 061 C115 068 C116 059
REP
C104 031F C105 042 C106 027FP REP
C104 038 C105 045 C106 068
0270
C104 043 C105 036 C106 074
REP
C104 051 C105 035 C106 070
0287
C104 074 C105 079 C106 080
0467
C104 070 C105 077 C106 081
0452
C104 047 C105 056 C106 063
0314
C104 059 C105 053 C106 065
0342
C104 058 C105 043 C106 068
0343
C104 044 C105 035 C106 062
0272 RPR
C104 042 C105 046 C106 061
0290
C104 059 C105 060 C106 080
0370
C104 035 C105 035 C106 065
REP
C104 010F C105 016F C106 010F FAIL
C104 050 C105 039 C106 071
0321
C104 051 C105 046 C106 067
0341
C104 051 C105 047 C106 067
0318
C104 039 C105 045 C106 063
0296
C104 053 C105 046 C106 069
0341
C104 023F C105 023F C106 023FP REP
C104 026F C105 035 C106 025FP REP

0002880048
0002880049
0002880050
0002880051
0002880052
0002880053
0002880054
0002880055
0002880056
0002880057
0002880058
0002880059
0002880060
0002880061
0002880062
0002880063
0002880064
0002880065
0002880066
0002880067
0002880068
0002880069
0002880070
0002880071
0002880072
0002880073
0002880074
0002880075
0002880076
0002880077
0002880078
0002880079
0002880080

12-NH-43
12-NH-44
12-NH-45
12-NH-46
12-NH-47
12-NH-48
12-NH-49
12-NH-50
12-NH-51
12-NH-52
12-NH-53
12-NH-54
12-NH-55
12-NH-56
12-NH-57
12-NH-58
12-NH-59
12-NH-60
12-NH-61
12-NH-62
12-NH-63
12-NH-64
12-NH-65
12-NH-66
12-NH-67
12-NH-68
12-NH-70
12-NH-71
12-NH-72
12-NH-73

AKHIL MITTAL
SURENDER KUMAR
VIRENDER SINGH
SATBIR SINGH
TARUN
RAJESH KUMAR
PARDEEP KUMAR
RAMESH KUMAR
RAVI
MEGH RAJ
VIJAY KUMAR
DEV RAJ
NAVEEN SHARMA
SUBHASH CHANDER
KULDEEP KUMAR KRISHAN KUM
AR
SANDEEP
RAM KISHAN
ASHOK KUMAR
RAJENDER KUMAR
AMIT SHARMA
SURENDRA SHARMA
SONU
JAIMAL
SONIA
BAL KRISHAN
PINKI
RAM NIWAS
ANNU RANI
RAM KISHAN
MONU KUMAR
MEHENDER SINGH
SEHDEV
RAMESH KUMAR
SANDEEP KUMAR
PARKASH CHAND
SONU KUMAR
GULAN SINGH
KRISHAN KUMAR
SOM NATH
RAMAVTAR
HARI OM
VIVEK SHARMA
HARISH CHANDER
JATIN KUMAR
KRISHAN KUMAR
DEEPAK KUMAR
SURESH KUMAR
SANNY
RAJENDER
RAJENDER KUMAR
NIHAL SINGH
SANJAY KUMAR
SATYA NARAYAN
ARVIND SINGH RAJPUT
KARAN SINGH RAJPUT
TINU
BARU RAM
PARSHANT KUMAR
RAMPHAL
DIMPI RANI
PARVEEN KUMAR
KOMAL JANGRA
SURENDER KUMAR JANGRA
PRINCE
BHAGWAN DASS

C101 071
C101 065
C101 045
C101 059
C101 059
C101 039
C101 048
C101 052
C101 048
C101 053
C101 061
C101 038
C101 047
C101 074
C101 082
C101 049
C101 057

C102 046
C102 062
C102 048
C102 035
C102 051
C102 035
C102 018F
C102 019F
C102 020F
C102 057
C102 016F
C102 052
C102 017F
C102 066
C102 064
C102 042
C102 038

C103 049
C103 064
C103 040
C103 046
C103 060
C103 029F
C103 013F
C103 018F
C103 035
C103 035
C103 026F
C103 038
C103 038
C103 028F
C103 061
C103 035
C103 048

C104 064
C104 066
C104 035
C104 048
C104 047
C104 030F
C104 025F
C104 046
C104 030F
C104 047
C104 035
C104 039
C104 044
C104 054
C104 065
C104 047
C104 043

C101 073
C101 071

C102 056
C102 051

C103 035 C104 049


C103 022F C104 044

C105 042
C105 048

C101 066
C101 076
C101 067
C101 059
C101 058
C101 056
C101 040
C101 079
C101 078
C101 057
C101 067
C101 056

C102 068
C102 063
C102 019F
C102 040
C102 049
C102 024F
C102 035
C102 066
C102 056
C102 073
C102 090
C102 073

C103 059
C103 063
C103 037
C103 035
C103 035
C103 ABSF
C103 038
C103 047
C103 037
C103 051
C103 065
C103 036

C105 055
C105 063
C105 035
C105 035
C105 041
C105 038
C105 047
C105 065
C105 050
C105 050
C105 068
C105 052

C104 057
C104 060
C104 053
C104 038
C104 040
C104 048
C104 049
C104 080
C104 071
C104 055
C104 070
C104 067

C105 058
C105 064
C105 027F
C105 045
C105 048
C105 023F
C105 037
C105 026F
C105 022F
C105 048
C105 027F
C105 035
C105 028F
C105 056
C105 056
C105 048
C105 048

C106 071
C106 070
C106 058
C106 074
C106 063
C106 062
C106 054
C106 059
C106 065
C106 065
C106 038FP
C106 064
C106 060
C106 076
C106 070
C106 068
C106 067

0359
0391
REP
0307
0328
REP
REP
REP RPR
REP
0305
REP
0266
REP
REP
0398
0289 RPR
0301
ABSENT
C106 066
0321 RPR
C106 036FP REP
ABSENT
C106 074
0379
C106 066
0391
C106 071
REP
C106 067
0274
C106 068
0291
C106 056
REP
C106 059
0268
C106 062
0399
C106 062
0354
C106 061
0347
C106 064
0424
C106 065
0349

0002880081
0002880082
0002880083
0002880084
0002880085
0002880086
0002880087
0002880088
0002880089
0002880090
0002880091
0002880092
0002880093
0002880094
0002880095
0002880096
0002880097
0002880098
0002880099
0002880100
0002880101
0002880102
0002880103
0002880104
0002880105
0002880106
0002880107
0002880108
0002880109
0002880110
0002880111
0002880112
0002880113

12-NH-74
12-NH-75
12-NH-76
12-NH-77
12-NH-78
12-NH-79
12-NH-80
12-NH-81
12-NH-82
12-NH-83
12-NH-84
12-NH-86
12-NH-87
12-NH-88
12-NH-89
12-NH-90
12-NH-91
12-NH-92
12-NH-93
12-NH-94
12-NH-95
12-NH-96
12-NH-97
12-NH-98
12-NH-99
12-NH-100
12-NH-102

HIMANSHU
MONU
SANJAY KUMAR
SURENDER
PANKAJ
KULDEEP SINGH
OMPAL
BHAWNA
POOJA
JYOTI
BUPENDER
SANDEEP KUMR
RITU
VIKAS KUMAR
SEEMA DEVI
MADHU BALA
ROHIT MANDORA
RAMAN
NANDINI SAINI
JITENDER
MANJEET
SANDEEP KUMAR
SUMIT KUMAR
RAKESH KUMAR
SONU KUMAR
JYOTI RANI
SAWAN
PRITI RANI
PAWAN KUMAR
RAHUL
BHARAT KUMAR
SONU KUMAR
NARENDER KUMAR

NARESH KUMAR
ISHWAR
BALWAN SINGH
KRISHAN KUMAR
KRISHAN KUMAR
DHARMPAL
RAMKISHAN
RAMESH KUMAR
SHUKARPAL
MAHENDER SINGH
DEVENDER
KARAMVIR SINGH
GANGA RAM
PAWAN KUMAR
MAHABIR
MADAN LAL
MAMAN SINGH
JOGINDER KUMAR
OM PARKASH
VEERBHAN
KHUJAN SINGH
DHARAM PAL
ISHWA SINGH
DALJEET SINGH
DALJEET SINGH
HARSWARUP
SUNDER LAL
MAHABIR SINGH
HANS RAJ
RANDHIR SINGH
SATISH
SUREJ BHAN
KRISHAN KUMAR

C101 078
C101 035
C101 051
C101 038
C101 062

C102 063
C102 055
C102 056
C102 035
C102 024F

C103 055
C103 017F
C103 024F
C103 012F
C103 024F

C104 070
C104 029F
C104 051
C104 051
C104 061

C105 072
C105 019F
C105 028F
C105 037
C105 041

C106 071
C106 018F
C106 062
C106 054
C106 026FP

C101 084
C101 069
C101 051
C101 050
C101 050
C101 046
C101 046
C101 047
C101 046
C101 028F
C101 053
C101 047

C102 088
C102 063
C102 052
C102 038
C102 064
C102 043
C102 018F
C102 042
C102 028F
C102 036
C102 073
C102 027F

C103 076
C103 057
C103 035
C103 047
C103 045
C103 038
C103 019F
C103 039
C103 035
C103 035
C103 051
C103 050

C104 088
C104 066
C104 042
C104 064
C104 045
C104 031F
C104 048
C104 052
C104 054
C104 045
C104 062
C104 065

C105 081
C105 057
C105 035
C105 027F
C105 047
C105 035
C105 035
C105 035
C105 027F
C105 036
C105 048
C105 035

C106 060
C106 069
C106 066
C106 057
C106 058
C106 055
C106 056
C106 058
C106 054
C106 056
C106 066
C106 058

C101 052
C101 044
C101 040
C101 024F
C101 028F
C101 059
C101 041

C102 035
C102 050
C102 044
C102 030F
C102 035
C102 092
C102 035

C103 040
C103 035
C103 029F
C103 035
C103 018F
C103 055
C103 031F

C104 038
C104 046
C104 045
C104 039
C104 021F
C104 056
C104 042

C105 047
C105 020F
C105 035
C105 020F
C105 017F
C105 039
C105 017F

C106 050
C106 021FP
C106 026FP
C106 020F
C106 017F
C106 061
C106 029FP

C101 037
C101 052
C101 054

C102 021F C103 035 C104 041


C102 047 C103 028F C104 043
C102 088 C103 042 C104 067

C105 020F C106 055


C105 042 C106 054
C105 051 C106 057

C101 049

C102 057

C105 041

C103 053

C104 054

C106 049

ABSENT
0409
REP
REP
REP
REP
UMC
0477
0381
0281 RPR
REP
0309 RPR
REP
REP
0273
REP
REP RPR
0353
REP
ABSENT
0262
REP
REP RPR
REP
REP
0362
REP
ABSENT
REP RPR
REP
0359
RPR
0303

0002880114
0002880115
0002880116
0002880117
0002880118
0002880119
0002880120
0002880121
0002880122
0002880123
0002880124
0002880125
0002880126
0002880127
0002880128
0002880129
0002880130
0002880131
0002880132
0002880133
0002880134
0002880135
0002880136
0002880137
0002880138
0002880139
0002880140
0002880141
0002880142
0002880143
0002880144
0002880145
0002880146

12-NH-103
12-NH-104
12-NH-105
12-NH-106
12-NH-108
12-NH-109
12-NH-110
12-NH-112
12-NH-113
12-NH-114

12-NH-115
12-NH-116
12-NH-117
12-NH-681
12-NH-118
12-NH-119
12-NH-120
12-NH-121
12-NH-122
12-NH-123
12-NH-124
12-NH-125
12-NH-126
12-NH-127
12-NH-682
12-NH-128
12-NH-129

NAVDEEP BAMEL
POOJA RANI
SANDEEP
POONAM RANI
RAVI KUMAR
AMIT KUMAR
SUNNY
JAGDEEP
RAKESH KUMAR
VIKRAM
PRITAM JANGRA
MEENA DEVI
SAHIL
ANIL KUMAR
SONU
PINKI RANI
MONU RANI
JYOTI RANI
MEGHA CHUGH
AKSHAY KUMAR
MUKESH KUMAR
AMIT KUMAR
ARUN
AJAY
RAJESH KUMAR
SURESH
ASHOK KUMAR
AMIT KUMAR
AMAN KUMAR
GEETA DEVI
AMIT KUMAR
NAVEEN KUMAR
PANKAJ KUMAR

RAMESH KUMAR
RAMPHAL
DALBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
SUBHASH
RATTAN SINGH
MAHABIR SINGH
SURESH
SURJEET
LILUR M
SHIV KUMAR
MURARI LAL
GULSHAN KUMAR
RAMPHAL SINGH
RAJ PAL
HAR CHAND
HAR CHAND
SURESH KUMAR
KRISHAN LAL CHUGH
MADAN LAL
RAJPAL
NARESH KUMAR
RAJBIR SINGH
RAJENDER SINGH
FAKIR CHAND
CHHABIL DAS
RAMBIR SHARMA
SITA RAM
MAHENDER SINGH
SADHU RAM
JOGI RAM
ZILE SINGH
SATVIR SINGH

C101 051
C101 054
C101 064
C101 057
C101 053
C101 051
C101 054
C101 048

C102 060
C102 047
C102 052
C102 035
C102 029F
C102 057
C102 019F
C102 035

C103 035
C103 052
C103 038
C103 036
C103 030F
C103 035
C103 026F
C103 012F

C104 060
C104 049
C104 056
C104 042
C104 043
C104 044
C104 043
C104 025F

C105 047
C105 035
C105 048
C105 028F
C105 025F
C105 039
C105 025F
C105 027F

C106 060
C106 029FP
C106 053
C106 049
C106 051
C106 053
C106 057
C106 054

C101 055
C101 056
C101 055
C101 061

C102 064
C102 028F
C102 035
C102 038

C103 038
C103 041
C103 041
C103 052

C104 065
C104 084
C104 059
C104 081

C105 048
C105 029F
C105 036
C105 061

C106 059
C106 053
C106 059
C106 060

C101 046
C101 063
C101 058
C101 062
C101 053
C101 048
C101 052
C101 051
C101 051
C101 045
C101 026F
C101 041
C101 038

C102 013F
C102 016F
C102 076
C102 086
C102 046
C102 053
C102 035
C102 055
C102 023F
C102 035
C102 022F
C102 021F
C102 057

C103 030F
C103 038
C103 035
C103 076
C103 045
C103 045
C103 038
C103 043
C103 035
C103 029F
C103 035
C103 041
C103 042

C104 060
C104 067
C104 062
C104 073
C104 062
C104 065
C104 064
C104 069
C104 068
C104 050
C104 044
C104 052
C104 056

C105 035
C105 043
C105 049
C105 065
C105 035
C105 035
C105 022F
C105 030F
C105 018F
C105 023F
C105 024F
C105 021F
C105 047

C106 053
C106 049
C106 052
C106 084
C106 053
C106 061
C106 056
C106 051
C106 045FT
C106 021FP
C106 022FP
C106 044FT
C106 052

C101 050
C101 044
C101 041
C101 039

C102 049
C102 051
C102 057
C102 048

C103 057
C103 047
C103 037
C103 036

C104 070
C104 067
C104 058
C104 062

C105 036
C105 041
C105 046
C105 050

C106 066
C106 052
C106 051
C106 053

RPR
0313
REP
0311 RPR
REP
REP
0279
REP
REP
RPR
0329
REP
0285
0353 RPR
UMC
REP
REP
0332
0446
0294
0307
REP
REP
REP
REP
REP
REP
0292
ABSENT
0328
0302
0290 RPR
0288

0002880147
0002880148
0002880149
0002880150
0002880151
0002880152
0002880153
0002880154
0002880155
0002880156
0002880157
0002880158
0002880159
0002880160
0002880161
0002880162
0002880163
0002880164
0002880165
0002880166
0002880167
0002880168
0002880169
0002880170
0002880171
0002880172
0002880173
0002880174
0002880175
0002880176
0002880177
0002880178
0002880179

12-NH-130
12-NH-131
12-NH-133
12-NH-134
12-NH-135
12-NH-136
12-NH-137
12-NH-138
12-NH-139
12-NH-140
12-NH-141
12-NH-142

12-NH-683
12-NH-143
12-NH-144
12-NH-145
12-NH-146
12-NH-147
12-NH-148
12-NH-149
12-NH-150
12-NH-151
12-NH-152
12-NH-153
12-NH-154
12-NH-155

SONU
SONU
RAJANISH
SHRI RAM
SULOCHANA
AJAY
VIKASH KUMAR
MANJEET KUMAR
LALIT KUMAR
LOVKESH KUMAR
VIKASH KUMAR
SUKHBIR SINGH
HARJEET SINGH
JAGBIR SINGH
KRISHAN KUMAR
PRAVEEN KUMAR
PINKI RANI
NITESH
SUNIL
SUNIL MALIK
RAVIKANT
DEEPAK
SANDEEP KUMAR
SWEETY
ANIL KUMAR
MANDEEP
KAMLA SINGH
KULDEEP
PANKAJ JAIN
LALIT
RAMAN
TARUN
SANJAY KUMAR

RAGHVIR SINGH
RAJPAL
RAJENDER SINGH
BALWANT
KULDEEP KUMAR
BARU RAM
SATBIR SINGH
RAMESH KUMAR
MAHESH KUMAR
RAMESH KUMAR
KARAMBIR
RAJPAL
VIMAL RAJ
RAMESHER
RAMSARUP
RAJ KUMAR
BALRAJ SINGH
PURAN SINGH
RAMESH KUMAR
NAFE SINGH
RAMESH
RAJENDER
MILKAH RAJ
LAKH RAJ
DHARAMPAL
RAJINDER
BALJEET SINGH
RAM SINGH
RAJESH KUMAR
NARESH
RAMESH KUMAR
SUBHSH CHANDER
KRISHAN KUMAR

C101 043
C101 035

C102 064
C102 050

C103 044
C103 050

C104 046
C104 060

C105 047
C105 061

C106 051
C106 056

C101 025F
C101 053
C101 042
C101 064
C101 054
C101 063
C101 059
C101 035
C101 054
C101 065
C101 ABSF
C101 054
C101 063
C101 060
C101 021F
C101 061
C101 057
C101 050

C102 028F
C102 035
C102 046
C102 035
C102 021F
C102 078
C102 067
C102 022F
C102 019F
C102 046
C102 013F
C102 035
C102 053
C102 031F
C102 018F
C102 021F
C102 081
C102 063

C103 046
C103 046
C103 035
C103 041
C103 035
C103 078
C103 074
C103 054
C103 049
C103 050
C103 042
C103 036
C103 054
C103 059
C103 029F
C103 041
C103 065
C103 055

C104 022F
C104 073
C104 049
C104 073
C104 064
C104 073
C104 072
C104 036
C104 053
C104 066
C104 024F
C104 059
C104 074
C104 076
C104 019F
C104 071
C104 060
C104 048

C105 028F
C105 055
C105 051
C105 067
C105 067
C105 076
C105 068
C105 038
C105 ABSF
C105 075
C105 ABSF
C105 040
C105 075
C105 069
C105 ABSF
C105 064
C105 068
C105 067

C106 054
C106 052
C106 051
C106 052
C106 053
C106 062
C106 045FT
C106 035FT
C106 ABSF
C106 053
C106 017F
C106 053
C106 055
C106 051
C106 ABSF
C106 051
C106 054
C106 044FT

C101 065
C101 050
C101 038
C101 043
C101 044
C101 040
C101 061
C101 041
C101 035
C101 042
C101 035

C102 074
C102 043
C102 025F
C102 021F
C102 018F
C102 020F
C102 019F
C102 013F
C102 017F
C102 035
C102 029F

C103 057
C103 053
C103 043
C103 041
C103 043
C103 035
C103 035
C103 045
C103 037
C103 044
C103 038

C104 063
C104 065
C104 047
C104 062
C104 048
C104 047
C104 063
C104 053
C104 048
C104 045
C104 036

C105 066
C105 060
C105 061
C105 063
C105 054
C105 049
C105 068
C105 071
C105 047
C105 054
C105 056

C106 020F
C106 053
C106 052
C106 016F
C106 051
C106 046FT
C106 042FT
C106 052
C106 045FT
C106 053
C106 050

0295 RPR
0312 RPR
ABSENT
REP
0314
0274
0332
REP
0430
REP
REP
REP
0355
REP
0277 RPR
0374 RPR
REP
FAIL
REP
0385
REP
ABSENT
REP RPR
0324
REP
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
0273 RPR
REP

0002880180
0002880181
0002880182
0002880183
0002880184
0002880185
0002880186
0002880187
0002880188
0002880189
0002880190
0002880191
0002880192
0002880193
0002880194
0002880195
0002880196
0002880197
0002880198
0002880199
0002880200
0002880201
0002880202
0002880203
0002880204
0002880205
0002880206
0002880207
0002880208
0002880209
0002880210
0002880211
0002880212

12-NH-156
12-NH-157

12-NH-158
12-NH-159
12-NH-684
12-NH-160

12-NH-161

12-NH-162
12-NH-163
12-NH-164
12-NH-686
12-NH-165
12-NH-166
12-NH-167
12-NH-168
12-NH-169
12-NH-170
12-NH-171
12-NH-172
12-NH-173
12-NH-174

SITENDER
PARVEEN KUMAR
ASHISH
DEEPAK
DEEPAK KUMAR
PARVEEN KUMAR
SHIVAM SHARMA
PREETY
SOMBIR KUMAR
SANEEP KUMAR
MOHABAT PAL
ANIL
MUNISH KUMAR
NALI;
POOJA
VIKASH
AMANDEEP
SUMIT KUMAR
PARVEEN
VIPUL
RAKESH
SHARDHANAND
RAJESH KUMR
AJAY SINGH
SUNIL KUMAR
NEHA
NARESH KUMAR
SUNIL KUMAR
AAKASH SHUKLA
AMIT MITAL
RAJIV
GARVIT
MOHIT

WAZIR SINGH
RAMESH CHANDER
AZAD SINGH
GOP RAM
DHARAMBIR SINGH
SUBASH CHANDER
ANIL SHARMA
SHYAM LAL
DHARMBIR SINGH
LAL SINGH
BALRM
SANJAN VERMA
MAHTAB SINGH
ANIL
BALRAM
AJMER
SUKHBIR
PARTAP SINGH
DALBIR
ASHOK KUMAR
SATYAWAN
RAM NIWAS
HOSHIYAR SINGH
RANJENDER
KRISHAN KUMAR
KASHMEER LAL
RAMA NAND
BALWANT SINGH
DINESH KUMAR
BAJRANG
VED PARKASH
RAJ KUMAR
JOGINDER SINGH

C101 037
C101 058
C101 055
C101 049
C101 065
C101 048
C101 077
C101 041
C101 039
C101 056
C101 057
C101 022F
C101 039
C101 062
C101 072
C101 049
C101 069
C101 053
C101 037
C101 058
C101 030F
C101 062
C101 040
C101 027F
C101 055
C101 057
C101 051
C101 036
C101 042
C101 062
C101 025F
C101 071
C101 042

C102 043
C102 014F
C102 068
C102 079
C102 037
C102 043
C102 056
C102 016F
C102 022F
C102 044
C102 045
C102 017F
C102 012F
C102 020F
C102 047
C102 058
C102 047
C102 020F
C102 025F
C102 070
C102 016F
C102 056
C102 021F
C102 013F
C102 060
C102 043
C102 045
C102 035
C102 013F
C102 080
C102 012F
C102 070
C102 035

C103 039
C103 037
C103 052
C103 058
C103 052
C103 045
C103 076
C103 037
C103 018F
C103 043
C103 052
C103 027F
C103 042
C103 055
C103 044
C103 049
C103 049
C103 022F
C103 026F
C103 060
C103 030F
C103 052
C103 029F
C103 016F
C103 037
C103 046
C103 037
C103 030F
C103 051
C103 083
C103 015F
C103 050
C103 044

C104 054
C104 043
C104 054
C104 048
C104 064
C104 056
C104 081
C104 048
C104 055
C104 075
C104 071
C104 021F
C104 019F
C104 048
C104 076
C104 057
C104 053
C104 035
C104 043
C104 056
C104 011F
C104 051
C104 030F
C104 015F
C104 054
C104 062
C104 055
C104 041
C104 061
C104 067
C104 016F
C104 061
C104 047

C105 068
C105 043
C105 059
C105 060
C105 071
C105 063
C105 078
C105 045
C105 061
C105 065
C105 077
C105 035
C105 046
C105 063
C105 066
C105 054
C105 064
C105 ABSF
C105 049
C105 075
C105 ABSF
C105 059
C105 046
C105 ABSF
C105 040
C105 035
C105 021F
C105 026F
C105 050
C105 063
C105 019F
C105 051
C105 035

C106 051
C106 053
C106 051
C106 052
C106 063
C106 051
C106 058
C106 051
C106 049
C106 055
C106 058
C106 051FT
C106 056
C106 046
C106 059
C106 051
C106 052
C106 ABSF
C106 046
C106 068
C106 ABSF
C106 049
C106 046
C106 ABSF
C106 041FT
C106 054
C106 057
C106 054
C106 021FP
C106 059
C106 014F
C106 060
C106 051

0292
REP
0339
0346
0352
0306
0426
REP
REP
0338
0360
REP
REP
REP
0364
0318
0334
REP
REP
0387
FAIL
0329
REP
FAIL
REP
0297
REP
REP
REP
0414
FAIL
0363
0254

RPR
RPR

RPR
RPR
RPR
RPR
RPR
RPR

RPR

RPR

RPR

RPR

0002880213
0002880214
0002880215
0002880216
0002880217
0002880218
0002880219
0002880220
0002880221
0002880222
0002880223
0002880224
0002880225
0002880226
0002880227
0002880228
0002880301
0002880302
0002880303
0002880304
0002880305
0002880306
0002880307
0002880308
0002880309
0002880310
0002880311
0002880312
0002880313
0002880314
0002880315
0002880316
0002880317

12-NH-175
12-NH-176
12-NH-687
12-NH-177
12-NH-178

12-NH-179
12-NH-180
12-NH-181
12-NH-689
12-NH-182
12-NH-183
12-NH-184
12-GCA-34
12-GCA-34
12-GCA-34
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-61
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-35
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36

SANJAY SHARMA
GOURAV
NAVEEN
AAKASH BHUTANI
MOHIT BANSAL
RAM NIWAS
KAPIL CHUCHRA
AKSHAY
PUNIT KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP
SANJAY
KULDEEP SHARMA
SHUBHAM
SONU
SAPNA RANI
SHIKSHA
RAHUL
RICHA MITTAL
RAHUL
SATPAL
KAVITA DEVI
HARSHIT KUMAR
SAKSHI GOYAL
RENU BALA
ASLAM
JAINUDIN
TAMANNA
ANAND KUMAR
SUJATA
BHAGWAN DASS
SARJEET
ARTI

JAI BHAGWAN SHARMA


PREM DHAYANA
BALDEV KUMAR
SURENDER KUMAR
VINOD KUMAR
MADAN LAL
VED PRAKASH
SUNIL KUMAR
SHAM SUNDER
RANBIR SINGH
JAGBIR SINGH
JAI GOPAL
PRADYUMAN
SATY NARAYAN
SATISH KUMAR
RAJ KUMAR
OM PRAKASH
RAMRATAN
KISHORI LAL MITTAL
KHETA RAM
BIR SINGH
RAMESHWAR DASS
SUSHIL KUMAR BANSAL
GHANSHYAM DAS GOYAL
LUNA RAM
SHARIF MOHAMMAD
MOHAMMAD AADIS
ANIL KUMAR MITTAL
JAGDISH CHANDER
SUBHASH CHANDER
BIRBAL SINGH
ROHTASH
MAHAVIR PRASAD

C101 082
C101 054
C101 054
C101 064
C101 059
C101 063
C101 ABSF
C101 042
C101 050
C101 036
C101 041
C101 053
C101 050

C102 022F
C102 055
C102 044
C102 083
C102 061
C102 070
C102 036
C102 053
C102 035
C102 016F
C102 026F
C102 075
C102 079

C103 079
C103 049
C103 043
C103 059
C103 046
C103 043
C103 066
C103 043
C103 030F
C103 035
C103 035
C103 065
C103 050

C104 080
C104 059
C104 050
C104 068
C104 061
C104 059
C104 059
C104 036
C104 053
C104 043
C104 050
C104 054
C104 064

C105 063
C105 038
C105 035
C105 064
C105 029F
C105 039
C105 054
C105 019F
C105 030F
C105 028F
C105 027F
C105 040
C105 038

C106 063
C106 051
C106 049
C106 045
C106 045
C106 055
C106 055
C106 055
C106 052
C106 057
C106 ABSF
C106 048
C106 058

C101 060
C101 065
C101 069
C101 049
C101 062
C101 059
C101 054
C101 062
C101 059
C101 075
C101 046
C101 060
C101 035
C101 060
C101 053
C101 061
C101 065
C101 056
C101 048

C102 035
C102 042
C102 068
C102 019F
C102 095
C102 052
C102 065
C102 054
C102 054
C102 090
C102 029F
C102 054
C102 041
C102 057
C102 061
C102 058
C102 035
C102 076
C102 047

C103 056
C103 055
C103 067
C103 052
C103 069
C103 064
C103 029F
C103 048
C103 047
C103 054
C103 036
C103 057
C103 035
C103 054
C103 041
C103 053
C103 057
C103 068
C103 046

C104 053
C104 060
C104 074
C104 039
C104 057
C104 071
C104 052
C104 060
C104 055
C104 068
C104 036
C104 043
C104 035
C104 046
C104 039
C104 053
C104 041
C104 039
C104 044

C105 031F
C105 039
C105 079
C105 054
C105 071
C105 077
C105 053
C105 050
C105 045
C105 061
C105 035
C105 047
C105 037
C105 050
C105 038
C105 076
C105 068
C105 057
C105 060

C106 049
C106 049
C106 074
C106 054
C106 084
C106 070
C106 065
C106 064
C106 065
C106 087
C106 051
C106 055
C106 055
C106 070
C106 063
C106 062
C106 057
C106 065
C106 068

REP
0306 RPR
0275
0383
REP
0329 RPR
REP
REP RPR
REP RPR
REP
REP
0335
0339
ABSENT
REP
0310
0431
REP
0438
0393
REP
0338
0325
0435
REP
0316
0238
0337
0295
0363
0323
0361
0313

0002880318
0002880319
0002880320
0002880321
0002880322
0002880323
0002880324
0002880325
0002880326
0002880327
0002880328
0002880329
0002880330
0002880331
0002880332
0002880333
0002880334
0002880335
0002880336
0002880337
0002880338
0002880339
0002880340
0002880341
0002880342
0002880343
0002880344
0002880345
0002880346
0002880347
0002880348
0002880349
0002880350

12-GCA-61
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-36
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-37
12-GCA-62
12-GCA-37
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-38
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-61
12-GCA-39

RAHUL KUMAR
SUNDER
MONIKA
MUKUL
KULDEEP SINGH
YOGESH PACHAR
ANKUSH BISHNOI
SHARMILA
SAVITA RAVI
VINOD KUMAR
SUSHIL KUMAR
ABHINAV
SANJAY DUTT
ROHTASH KUMAR
NANCY GOYAL
NEETU SHARMA
RIYA MITTAL
ABHISHEK
VINOD KUMAR
RAHUL
SURESH KUMAR
PARDEEP
RAJESH KUMAR
POOJA
HIMANI
SURESH CHANDER
MANISH KUMAR
BHAWNA SHARMA
KAVITA
NEELAM
SANJEEV
RISHIKA
PANKAJ

DALVEER SINGH
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
ANIL KUMAR
RAMSWAROOP
RAMESH CHANDER
JAGDISH CHANDER
MAHVIR
SUBHASH CHANDER
RAM NIWAS
HANUMAN
GULSHAN KUMAR
RAM SINGH
KIRPA RAM
RADHEY SHYAM
ANAND SHARMA
ANIL MITTAL
SURESH KUMAR GOYAL
JAI SINGH
CHHABIL DAS
SUBHASH CHANDER
KRISHAN KUMAR
DHAN SINGH
TELURAM
GYANCHAND
KRISHAN CHANDER
RAM SINGH
MAHAVIR PRASAD
WAZIR SINGH
SHANKAR LAL
PREM SINGH
UB MALHAN
SUBHASH CHANDER

C101 024F
C101 054
C101 061
C101 061
C101 061

C102 066
C102 071
C102 073
C102 071
C102 062

C103 027F
C103 067
C103 058
C103 051
C103 060

C104 019F
C104 044
C104 045
C104 058
C104 044

C105 026F
C105 065
C105 077
C105 069
C105 074

C106 018F
C106 063
C106 075
C106 072
C106 066

C101 050
C101 050
C101 056
C101 049
C101 050
C101 064
C101 051
C101 047
C101 057
C101 077
C101 077
C101 054

C102 038
C102 037
C102 045
C102 044
C102 061
C102 067
C102 041
C102 055
C102 068
C102 069
C102 065
C102 060

C103 040
C103 052
C103 054
C103 053
C103 075
C103 053
C103 042
C103 046
C103 053
C103 056
C103 068
C103 055

C104 035
C104 039
C104 042
C104 035
C104 042
C104 038
C104 035
C104 039
C104 052
C104 057
C104 056
C104 035

C105 050
C105 066
C105 070
C105 048
C105 075
C105 069
C105 058
C105 058
C105 071
C105 079
C105 087
C105 066

C106 064
C106 053
C106 054
C106 050
C106 077
C106 067
C106 051
C106 055
C106 053
C106 057
C106 064
C106 058

C101 037
C101 038
C101 048
C101 046
C101 063
C101 055
C101 061
C101 055
C101 053
C101 068
C101 056
C101 050
C101 069
C101 047

C102 050
C102 066
C102 066
C102 039
C102 052
C102 052
C102 061
C102 056
C102 062
C102 072
C102 050
C102 059
C102 090
C102 058

C103 035
C103 047
C103 057
C103 048
C103 053
C103 042
C103 057
C103 044
C103 067
C103 063
C103 049
C103 045
C103 075
C103 059

C104 026F
C104 029F
C104 035
C104 035
C104 050
C104 046
C104 044
C104 035
C104 044
C104 054
C104 053
C104 041
C104 058
C104 035

C105 051
C105 057
C105 058
C105 058
C105 073
C105 057
C105 073
C105 065
C105 074
C105 068
C105 052
C105 055
C105 082
C105 069

C106 055
C106 058
C106 052
C106 054
C106 067
C106 067
C106 066
C106 068
C106 073
C106 081
C106 061
C106 066
C106 084
C106 052

REP
0364
0389
0382
0367
CANCEL
0277
0297
0321
0279
0380
0358
0278
0300
0354
0395
0417
0328
ABSENT
REP
REP
0316
0280
0358
0319
0362
0323
0373
0406
0321
0316
0458
0320

0002880351
0002880352
0002880353
0002880354
0002880355
0002880356
0002880357
0002880358
0002880359
0002880360
0002880361
0002880362
0002880363
0002880364
0002880365
0002880366
0002880367
0002880368
0002880369
0002880370
0002880371
0002880372
0002880373
0002880374
0002880375
0002880376
0002880377
0002880378
0002880379
0002880380
0002880381
0002880382
0002880383

12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-39
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-40
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-41
12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-62
12-GCA-42
12-GCA-42

DINESH BISHNOI
MANDEEP
PROMILA
LEELAWATI
ANISHA DEVI
ARVIND
MUKESH KUMAR
SATYAWAN
SUNIL KUMAR
USHA
KAPIL DEV
KAILASH CHANDER
SANJEEV KUMAR
KAPIL DEV
KULDEEP SINGH
KRISHAN KUMAR
DEEPTI
NIRMALA
SANDEEP KUMAR
RAM NIWAS
SATPAL SINGH
SAKSHI
SANSEEN KUMAR
SUNIL KUMAR
VINOD KUMAR
NARESH KUMAR
RAM NIWAS
PARDEEP SINGH
MAHABIR SINGH
PARVEEN KUMAR
POONAM
MANOJ RAM
RAJESH KUMAR

HANUMAN SINGH
RAM SINGH
VEDPRAKASH
OM PRAKASH
MANGERAM
GAJENDER SINGH
DHARMPAL
KRISHAN LAL
JAGDISH
MANI RAM
DHARAM PAL
SATBIR SINGH
PREM SINGH
GURDYAL
JORA RAM
RAM SINGH
RAMPAT
DUNI CHAND
SURESH KUMAR
LILU RAM
MOHAN RAM
RAJ KUMAR
DHARMPAL
DEVILAL
CHHABIL DASS
PRITHVI SINGH
HARI SINGH
MAHENDER SINGH
ROHTASH KUMAR
ATMA RAM
RAN SINGH
KRIPA RAM
RAMSWARUP

C101 051
C101 048
C101 061
C101 063
C101 059
C101 061
C101 052
C101 054
C101 048
C101 061
C101 056
C101 062
C101 043

C102 060
C102 066
C102 057
C102 063
C102 065
C102 052
C102 039
C102 023F
C102 073
C102 060
C102 056
C102 073
C102 046

C103 066
C103 060
C103 077
C103 072
C103 054
C103 067
C103 045
C103 065
C103 062
C103 064
C103 066
C103 068
C103 045

C104 041
C104 044
C104 053
C104 051
C104 051
C104 050
C104 038
C104 039
C104 048
C104 052
C104 051
C104 047
C104 026F

C105 058
C105 065
C105 088
C105 081
C105 085
C105 080
C105 052
C105 072
C105 065
C105 072
C105 068
C105 086
C105 053

C106 052
C106 063
C106 067
C106 075
C106 066
C106 068
C106 060
C106 068
C106 059
C106 064
C106 068
C106 067
C106 051

C101 039
C101 060
C101 050
C101 052
C101 051
C101 041
C101 045
C101 053
C101 036
C101 042
C101 035
C101 051
C101 039
C101 047
C101 050
C101 044
C101 055
C101 050

C102 038
C102 036
C102 028F
C102 072
C102 035
C102 038
C102 035
C102 035
C102 020F
C102 019F
C102 022F
C102 035
C102 018F
C102 043
C102 021F
C102 019F
C102 042
C102 035

C103 056
C103 063
C103 040
C103 039
C103 061
C103 067
C103 051
C103 051
C103 040
C103 035
C103 025F
C103 056
C103 052
C103 062
C103 057
C103 042
C103 058
C103 056

C104 051
C104 057
C104 049
C104 051
C104 046
C104 037
C104 041
C104 042
C104 035
C104 022F
C104 043
C104 047
C104 029F
C104 040
C104 039
C104 035
C104 046
C104 047

C105 080
C105 081
C105 060
C105 059
C105 043
C105 061
C105 056
C105 083
C105 061
C105 028F
C105 028F
C105 041
C105 026F
C105 050
C105 041
C105 035
C105 047
C105 036

C106 061
C106 067
C106 056
C106 057
C106 056
C106 054
C106 053
C106 062
C106 050
C106 051
C106 052
C106 066
C106 053
C106 057
C106 057
C106 056
C106 069
C106 059

0328
0346
0403
0405
0380
0378
0286
REP
0355
0373
0365
0403
REP
CANCEL
0325
0364
REP
0330
0292
0298
0281
0326
REP
REP
REP
0296
REP
0299
REP
REP
0317
0283
ABSENT

0002880384
0002880385
0002880386
0002880387
0002880388
0002880389
0002880390
0002880391
0002880392
0002880393
0002880394
0002880395
0002880396
0002880397
0002880398
0002880399
0002880400
0002880401
0002880402
0002880403
0002880404
0002880405
0002880406
0002880407
0002880408
0002880409
0002880410
0002880411
0002880412
0002880413
0002880414
0002880415
0002880416

12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-42
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-43
12-GCA-44
12-GCA-62
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-62
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-44
12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-45

AJAY KUMAR
GOPAL
ASHOK
BABBAN KUMAR
HEMANT BISHNOI
DEEPAK JOSHI
VINOD
SONU
PARMOD KUMAR
MONIKA NOKHWAL
VIKAS GOYAL
AJAY SINGH
SONIKA RANI
ANIL KUMAR
SANDEEP KUMAR
REKHA GROVER
DEVENDER KUMAR
AMIT KUMAR
VIKRAM
RAJESH KUMAR
BAJRANG
SUBHASH
HIMANSHU
ABHISHEK KUMAR
RAJA JAIN
NARENDER
SUMIT
SANDEEP BENIWAL
SATPAL
VINAY KUMAR
MONU VERMA
SUNIL
KARAN SINGH

DEVENDER SINGH
KRISHAN KUMAR
NARENDRA KUMAR
SHIV KUMAR
CHHABIL DASS
MOHAN CHANDER JOSHI
KRISHAN
RADHESYAM
CHARAT SINGH
DHARAMPAL NOKHWAL
RAMESH GOYAL
SUBHASH CHANDER
BALDEV SIGNH
BASAU RAM
RAKESH KUMAR
SHAM LAL
GAJJE SINGH
DEVILAL
PHARASH RAM
KESRA RAM
AMAR SINGH
OM PRAKASH
SURENDER KUMAR
BABU LAL
ASHOK JAIN
BAJRANG SHARMA
DHARAMPAL
DEVILAL
SUBHASH CHANDER
PRITHVI SINGH
KRISHAN KUMAR
ISHWAR SINGH
SAJJAN SINGH

C101 050
C101 046
C101 054
C101 051
C101 040
C101 037
C101 036
C101 039
C101 044
C101 045
C101 042
C101 056
C101 045
C101 046
C101 054
C101 039
C101 046
C101 ABS
C101 035
C101 046
C101 050
C101 048
C101 067
C101 062
C101 053
C101 042
C101 052
C101 049
C101 049

C102 041
C102 049
C102 071

C103 057
C103 056
C103 059

C104 044
C104 035
C104 041

C105 036
C105 040
C105 045

C106 062
C106 053
C106 052

0290
0279
0322
CANCEL
C102 036 C103 055 C104 042 C105 035 C106 060
0279
C102 050 C103 043 C104 027F C105 049 C106 053
REP
C102 037 C103 039 C104 040 C105 029F C106 052
REP
C102 055 C103 057 C104 042 C105 035 C106 053
0278
C102 038 C103 047 C104 043 C105 035 C106 052
0254
C102 035 C103 062 C104 029F C105 030F C106 063
REP
C102 054 C103 065 C104 036 C105 026F C106 052
REP
C102 018F C103 018F C104 035 C105 024F C106 050
REP
C102 058 C103 060 C104 046 C105 047 C106 073
0340
C102 071 C103 044 C104 031F C105 035 C106 054
REP
C102 021F C103 056 C104 035 C105 023F C106 056
REP
C102 038 C103 063 C104 038 C105 037 C106 062
0292
C102 018F C103 035 C104 022F C105 024F C106 050FT REP
C102 018F C103 035 C104 035 C105 035 C106 061
REP
C102 RLA C103 ABS C104 ABS C105 ABS C106 ABS
RLA
C102 018F C103 026F C104 026F C105 027F C106 061
REP
RPR
C102 027F C103 046 C104 024F C105 024F C106 068
REP
ABSENT
C102 055 C103 046 C104 035 C105 029F C106 073
REP
C102 044 C103 041 C104 027F C105 028F C106 064
REP
C102 051 C103 037 C104 038 C105 038 C106 070
0301
C102 049 C103 037 C104 039 C105 035 C106 070
0292
C102 043 C103 035 C104 020F C105 020F C106 075
REP
C102 069 C103 049 C104 027F C105 028F C106 064
REP
C102 052 C103 046 C104 041 C105 021F C106 065
REP
C102 029F C103 035 C104 023F C105 017F C106 032FP REP
CANCEL
C102 035 C103 039 C104 037 C105 035 C106 077
0272

0002880417
0002880418
0002880419
0002880420
0002880421
0002880422
0002880423
0002880424
0002880425
0002880426
0002880427
0002880428
0002880429
0002880430
0002880431
0002880432
0002880433
0002880434
0002880435
0002880436
0002880437
0002880438
0002880439
0002880440
0002880441
0002880442
0002880443
0002880444
0002880445
0002880446
0002880447
0002880448
0002880449

12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-45
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46

12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-46
12-GCA-47
12-GCA-47
12-GCA-47

12-GCA-47
12-GCA-47
12-GCA-47
12-GCA-47
12-GCA-47

SUBHAM
PRIYANKA RANI
RAJESH KUMAR
RAVI SONI
MOSMI
SANDEEP
ANIL KUMAR
KULDEEP
MUKESH KUMAR
BAJRANG
RAJNESH
PINKI
PAWAN KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
NASIRU DEEN
RENU BALA
BABLU
PARVEEN
SUNIL KUMAR
AMIT KUMAR
SANJAY KUMAR
ANIL
HARISH KUMAR
VINOD KUMAR
VIKRAM
MAHAVIR
SANJAY KUMAR
SAHIL
ASHISH KUMAR
SIDHARTH
SANDEEP KUMAR
RAMESH

JAGDISH CHANDER
RAM BILAS
RAM KUMAR
INDER JEET
SUBHASH CHANDER
SUBHASH CHANDER
RAM KUMAR
MAHABIR
MAHABIR SINGH
SITA RAM
DHAN SINGH
JAGDISH CHANDER
SURENDER SINGH
SUBHASH CHANDER
DAYANAND
CHHALU DEEN
MAHENDER SINGH
JAGDISH
MAHABIR
RAMANAND
RAJENDER KUMAR
PAWAN KUMAR
NAND LAL
MAHAVIR PARSAD
HANUMAN SINGH
BALBIR SINGH
JAINARAYAN
OM PARKASH
PREETAM
KRISHAN KUMAR
KEHAR SINGH
JAGDISH CHANDER
AMAR SINGH

C101 049

C102 027F C103 045

C101 056
C101 050
C101 027F
C101 035
C101 055
C101 049
C101 052
C101 060
C101 035
C101 050

C102 038
C102 026F
C102 049
C102 019F
C102 018F
C102 035
C102 035
C102 041
C102 024F
C102 029F

C103 051
C103 035
C103 046
C103 030F
C103 042
C103 058
C103 035
C103 050
C103 026F
C103 047

C101 042
C101 040
C101 050
C101 060
C101 050
C101 059
C101 021F
C101 RLA
C101 047
C101 049
C101 054
C101 042
C101 048
C101 067
C101 046
C101 023F
C101 054
C101 055
C101 044
C101 048

C102 018F
C102 063
C102 062
C102 069
C102 022F
C102 027F
C102 028F
C102 RLA
C102 038
C102 055
C102 047
C102 038
C102 049
C102 093
C102 023F
C102 035
C102 027F
C102 039
C102 037
C102 042

C103 055
C103 042
C103 036
C103 061
C103 035
C103 052
C103 039
C103 RLA
C103 035
C103 056
C103 046
C103 023F
C103 027F
C103 073
C103 021F
C103 021F
C103 027F
C103 039
C103 037
C103 039

C104 035

C105 028F C106 072

REP
RPR
C104 041 C105 035 C106 073
0294
C104 024F C105 026F C106 065
REP
C104 035 C105 021F C106 070
REP
C104 025F C105 020F C106 063
REP
C104 035 C105 021F C106 067
REP
C104 030F C105 025F C106 062
REP RPR
C104 032F C105 029F C106 070
REP
C104 035 C105 029F C106 075
REP
C104 024F C105 020F C106 064
REP
C104 035 C105 025F C106 070
REP
ABSENT
C104 021F C105 024F C106 065
REP
C104 024F C105 025F C106 080
REP RPR
C104 025F C105 035 C106 074
REP RPR
C104 036 C105 035 C106 089
0350 RPR
C104 035 C105 027F C106 077
REP
C104 040 C105 026F C106 074
REP
C104 035 C105 024F C106 064
REP
C104 RLA C105 RLA C106 ABS
RLA
C104 035 C105 027F C106 071
REP RPR
C104 037 C105 028F C106 070
REP
C104 036 C105 021F C106 075
REP RPR
C104 035 C105 025F C106 063
REP
C104 035 C105 043 C106 056
REP
C104 047 C105 048 C106 071
0399 RPR
C104 022F C105 019F C106 065
REP RPR
C104 020F C105 021F C106 032FP REP
C104 039 C105 035 C106 077
REP
C104 036 C105 028F C106 072
REP
C104 035 C105 026F C106 056
REP
C104 023F C105 028F C106 061
REP

0002880450
0002880451
0002880452
0002880453
0002880454
0002880455
0002880456
0002880457
0002880458
0002880459
0002880460
0002880461
0002880462
0002880463
0002880464
0002880465
0002880466
0002880467
0002880468
0002880469
0002880470
0002880471
0002880472
0002880473
0002880474
0002880475
0002880476
0002880477
0002880478
0002880479
0002880480
0002880481
0002880482

12-GCA-47
12-GCA-47
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-62
12-GCA-48
12-GCA-48
12-GCA-62
12-GCA-49
12-GCA-49
12-GCA-62
12-GCA-49

12-GCA-49
12-GCA-49
12-GCA-49

12-GCA-62
12-GCA-49
12-GCA-49
12-GCA-50
12-GCA-50
12-GCA-50

RAMESH THAPAN
RAVI DUTT
SANDEEP KUMAR
VIJANDER
HIMANSHU DHAMIJA
AMIT KUMAR
PARVEEN KUMAR
GAURAV BANSAL
PARVEEN KUMAR
RAKESH
PANKAJ KUMAR
SUBHASH
VIKASH
PAWAN SAIN
PARMEET
RAMESH KUMAR
PARMOD KUMAR
PARVEEN KUMAR
SOHAN LAL
PARVEEN KUMAR
RAKESH KUMAR
DEEPAK PANDEY
ANIL KUMAR
MAHABIR
RICHA SINGLA
RAMESH KUMAR
PAWAN KUMAR
AJAY KUMAR
BHAL SINGH
KAVITA
SHIWANGI
SONAM SINGLA
PARMOD

BHOOP SINGH
HANUMAN SINGH
RUGHBIR
DESHRAJ
GULSHAN
PREM SAINI
DALIP SINGH
RAJ KUMAR
PYARE LAL
NARSINGH
KEDAR NATH
JAGDISH
SARJEET
GHASI RAM SAIN
RAJESH KUMAR
BHAL SINGH
NAR SINGH
RAM SINGH
BIRAM PAL
PAWAN KUMAR
JAGDISH CHANDER
KRISHNA NAND PANDEY
RAM SINGH
CHHOTURAM
RAMSWAROOP SINGLA
NIAHL SINGH
KRISHAN KUMAR
HANUMAN SINGH
BHAJAN LAL
RAGHUBIR SINGH
SUBHASH CHANDER
HANUMAN DAS SINGLA
BALWAN

C101 049

C102 060

C103 063

C104 044

C105 039

C106 071

C101 057
C101 061
C101 018F
C101 035
C101 062
C101 051
C101 049
C101 049
C101 058
C101 036

C102 035
C102 039
C102 022F
C102 021F
C102 069
C102 068
C102 037
C102 039
C102 045
C102 035

C103 048
C103 035
C103 019F
C103 028F
C103 048
C103 053
C103 048
C103 035
C103 053
C103 029F

C104 030F
C104 040
C104 017F
C104 020F
C104 046
C104 027F
C104 025F
C104 022F
C104 051
C104 025F

C105 028F
C105 035
C105 016F
C105 030F
C105 037
C105 035
C105 035
C105 026F
C105 045
C105 035

C106 077
C106 061
C106 060
C106 068
C106 069
C106 072
C106 060
C106 057
C106 073
C106 056

C101 058
C101 035
C101 041
C101 035
C101 044
C101 039
C101 036
C101 055
C101 025F
C101 035
C101 048
C101 ABSF
C101 035
C101 055
C101 046
C101 035
C101 062
C101 061
C101 046
C101 035

C102 035
C102 035
C102 066
C102 055
C102 036
C102 060
C102 038
C102 024F
C102 025F
C102 021F
C102 062
C102 038
C102 023F
C102 063
C102 037
C102 060
C102 058
C102 049
C102 035
C102 037

C103 048
C103 026F
C103 027F
C103 046
C103 048
C103 053
C103 021F
C103 055
C103 018F
C103 048
C103 048
C103 048
C103 021F
C103 060
C103 025F
C103 047
C103 063
C103 051
C103 042
C103 035

C104 041
C104 021F
C104 022F
C104 022F
C104 028F
C104 038
C104 021F
C104 035
C104 017F
C104 024F
C104 043
C104 039
C104 017F
C104 035
C104 027F
C104 027F
C104 057
C104 051
C104 053
C104 024F

C105 035
C105 030F
C105 035
C105 028F
C105 025F
C105 035
C105 026F
C105 046
C105 022F
C105 025F
C105 035
C105 041
C105 018F
C105 042
C105 035
C105 035
C105 041
C105 050
C105 026F
C105 022F

C106 066
C106 060
C106 057
C106 051
C106 053
C106 061
C106 058
C106 068
C106 055
C106 052
C106 071
C106 064
C106 055
C106 056
C106 055
C106 060
C106 075
C106 061
C106 066
C106 059

0326
ABSENT
REP
0271
REP
REP
0331
REP
REP
REP
0325
REP
ABSENT
0283
REP
REP
REP
REP RPR
0286
REP RPR
REP RPR
REP
REP
0307
REP RPR
REP RPR
0311
REP
REP
0356
0323
REP RPR
REP

0002880483
0002880484
0002880485
0002880486
0002880487
0002880488
0002880489
0002880490
0002880491
0002880492
0002880493
0002880494
0002880495
0002880496
0002880497
0002880498
0002880499
0002880500
0002880501
0002880502
0002880503
0002880504
0002880505
0002880506
0002880507
0002880508
0002880509
0002880510
0002880511
0002880512
0002880601
0002880602
0002880603

12-GCA-50
12-GCA-50

12-GCA-50
12-GCA-50
12-GCA-62
12-GCA-50
12-GCA-50
12-GCA-51
12-GCA-51
12-GCA-51
12-GCA-63
12-GCA-51
12-GCA-51
12-GCA-44
12-GCA-35
12-GCA-61
12-GCA-51
12-GCA-51
12-GCA-62

12-IH-68

SHUBHAM
RAKESH KUMAR
SANDEEP KUMAR
AJAY SINGH
JASWANT
LOKESH
AJAY
KIMTI LAL
AAKASH MANJHU
KAPIL
SARVESH KUMAR
SUBHASH
SUSHIL KUMAR
CHITRA
SHIV KUMAR
ANKITA BIHANI
RAHUL KUMAR
RAJESH KUMAR
SOURAV
JAI BANSAL
POOJA GUPTA
PAYAL GARG
SONU
VISHNU KUMAR
SHUBHAM MITTAL
VIKASH
LOKESH JAIN
MEENA GOEL
SUNIL KUMAR
MONU BALA
MOHITA
REETU ARORA
NEETU

MOHAN LAL
RAJ KUMAR
RAJA RAM
SURENDER SINGH
RAGHUBIR SINGH
SUBHASH CHANDER
RAMESH KUMAR
SUBHAS
RAVI MANJHU
LILU RAM
OM PARKASH
MOHAN LAL
RAMESH KUMAR
RAM DATT
CHHOTU RAM
RAMDEV
RATTAN LAL
SHREERAM
SANT LAL
PAHLAD RANI
RAMESH KUMAR GUPTA
KEDAR NATH
DHARMPAL
JAGDISH CHANDER
RAJENDER MITTAL
ROTASH KUMAR
RAMAVTAR JAIN
RAMNIWASH
RAMESH KUMAR
MAHABIR SINGH
NARESH KU
HARISH CHANDER ARORA
AJMER SINGH

C101 042
C101 035
C101 035
C101 044
C101 042
C101 061
C101 036
C101 056
C101 065
C101 027F
C101 046
C101 043
C101 049
C101 048
C101 045
C101 049
C101 048
C101 ABS

C102 047
C102 019F
C102 020F
C102 026F
C102 068
C102 059
C102 017F
C102 030F
C102 060
C102 019F
C102 037
C102 026F
C102 055
C102 028F
C102 035
C102 086
C102 081
C102 RLA

C103 050
C103 027F
C103 022F
C103 046
C103 050
C103 066
C103 039
C103 049
C103 065
C103 028F
C103 046
C103 038
C103 053
C103 048
C103 046
C103 058
C103 055
C103 ABS

C104 044
C104 027F
C104 027F
C104 029F
C104 022F
C104 048
C104 036
C104 035
C104 050
C104 023F
C104 039
C104 025F
C104 027F
C104 035
C104 038
C104 056
C104 063
C104 ABS

C105 043
C105 024F
C105 016F
C105 028F
C105 037
C105 047
C105 028F
C105 042
C105 043
C105 025F
C105 035
C105 035
C105 050
C105 046
C105 035
C105 053
C105 043
C105 ABS

C106 070
C106 062
C106 021FP
C106 061
C106 065
C106 060
C106 061
C106 066
C106 071
C106 052
C106 058
C106 064
C106 065
C106 065
C106 057
C106 068
C106 069
C106 ABS

C101 043

C102 051

C103 050

C104 043

C105 035

C106 056

C101 045
C101 ABS

C102 039
C102 RLA

C103 035
C103 ABS

C104 038
C104 ABS

C105 020F C106 060


C105 ABS C106 ABS

C101 ABS
C101 ABS
C101 ABS
C101 ABS
C101 ABS
C101 047
C101 069
C101 050

C102 RLA
C102 RLA
C102 RLA
C102 RLA
C102 RLA
C102 092
C102 090
C102 035

C103 045
C103 040
C103 022
C103 026
C103 043
C103 080
C103 082
C103 054

C104 033
C104 048
C104 030
C104 028
C104 054
C104 048
C104 064
C104 061

C105 030
C105 034
C105 033
C105 019
C105 022
C105 048
C105 051
C105 035

C106 073
C106 067
C106 057
C106 068
C106 072
C106 072
C106 076
C106 077

0296 RPR
REP
REP RPR
REP
REP RPR
0341 RPR
REP
REP
0354
REP
0261 RPR
REP
REP
REP
0256
0370
0359
RLA
ABSENT
0278
ABSENT
RPR
REP
RLA
ABSENT
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
0387
0432 RPR
0312 RPR

0002880604
0002880605
0002880606
0002880607
0002880608
0002880609
0002880610
0002880611
0002880612
0002880613
0002880614
0002880615
0002880616
0002880617
0002880618
0002880619
0002880620
0002880621
0002880622
0002880623
0002880624
0002880625
0002880626
0002880627
0002880628
0002880629
0002880630
0002880631
0002880632
0002880633
0002880634
0002880635
0002880636

12-IH-69
12-IH-70
12-IH-13
12-IH-71
12-IH-72
12-IH-14
12-IH-15
12-IH-73
12-IH-16
12-IH-17
12-IH-18
12-IH-74
12-IH-725
12-IH-75
12-IH-76

12-IH-20
12-IH-21
12-IH-22
12-IH-23

12-IH-24
12-IH-77
12-IH-25
12-IH-26
12-IH-78
12-IH-27
12-IH-28

SHOBA YAD
EKTA
KHUSHBOO
HARSHA CH
RITU RANI
RITU KUMA
RAJESH KU
PARUL
NISHA SIN
HEENA
SUDESH
PRIYANKA
JIMIKA
KIRAN
ANITA PRUTHI
PARVEEN K
REKHA
MONIKA
NITESH
UPENDER
SUMIT
PRADEP KUMAR
ROHAN
DEPAK
LALIT KUMAR
MANJEET
RAKESH BH
MANDEEP
AMIT KUMA
GAUTAM CH
GORAV
SONU SIWACH
KAMAL PAN

MUNESHWAR
KHAJAAN C
KAMAL THA
MAHENDER
DHARAM SI
UMED SING
DEVENDER
RAJENDER
JAGVINDER
SATYA NAR
MANGE RAM
S K RAWAL
RAM CHANDER
CHANDER M
GULSHAN PRUTHI
RAMPHAL
MOHAN LAL
SUKHBIR
SATBIR SI
RAMBILAS
RAJENDER
RAJENDER KUMAR
SUBHASH
SURAJMAL
PAWAN KUMAR
JODHA RAM
BABU RAM
KULDEEP
BALWANT S
GULSHAN C
MAHABIR
RAMPHAL SIWACH
DEVI DATT

C101 050
C101 071
C101 050
C101 040
C101 050
C101 059
C101 046
C101 048
C101 056
C101 045
C101 060
C101 069
C101 047
C101 064
C101 047
C101 064
C101 063
C101 065
C101 055
C101 049
C101 057
C101 051
C101 052
C101 054
C101 046
C101 051
C101 044
C101 049
C101 065
C101 059
C101 054
C101 064
C101 055

C102 019F
C102 097
C102 028F
C102 020F
C102 047
C102 029F
C102 022F
C102 046
C102 028F
C102 044
C102 023F
C102 088
C102 039
C102 036
C102 039
C102 061
C102 049
C102 056
C102 061
C102 019F
C102 046
C102 040
C102 023F
C102 024F
C102 026F
C102 066
C102 027F
C102 037
C102 070
C102 075
C102 040
C102 045
C102 020F

C103 053
C103 072
C103 042
C103 035
C103 046
C103 054
C103 050
C103 042
C103 052
C103 059
C103 073
C103 063
C103 055
C103 049
C103 046
C103 067
C103 059
C103 058
C103 071
C103 038
C103 057
C103 053
C103 044
C103 038
C103 045
C103 064
C103 041
C103 035
C103 065
C103 060
C103 036
C103 055
C103 041

C104 042
C104 059
C104 059
C104 039
C104 028F
C104 069
C104 047
C104 043
C104 039
C104 038
C104 056
C104 068
C104 052
C104 054
C104 040
C104 072
C104 070
C104 057
C104 062
C104 039
C104 053
C104 065
C104 049
C104 047
C104 035
C104 041
C104 058
C104 044
C104 063
C104 044
C104 041
C104 067
C104 038

C105 029F
C105 055
C105 038
C105 024F
C105 046
C105 059
C105 055
C105 055
C105 048
C105 050
C105 068
C105 069
C105 038
C105 064
C105 035
C105 074
C105 057
C105 049
C105 064
C105 044
C105 070
C105 053
C105 037
C105 042
C105 042
C105 051
C105 058
C105 051
C105 067
C105 048
C105 047
C105 038
C105 044

C106 067
C106 071
C106 071
C106 062
C106 063
C106 069
C106 077
C106 061
C106 063
C106 068
C106 070
C106 080
C106 071
C106 075
C106 069
C106 072
C106 078
C106 077
C106 075
C106 068
C106 078
C106 070
C106 072
C106 070
C106 064
C106 070
C106 074
C106 075
C106 078
C106 070
C106 071
C106 072
C106 066

REP
0425
REP
REP
REP
REP
REP
0295
REP
0304
REP
0437
0302
0342
0276
0410
0376
0362
0388
REP
0361
0332
REP
REP
REP
0343
REP
0291
0408
0356
0289
0341
REP

RPR
RPR
RPR

RPR
RPR
RPR

RPR

0002880637
0002880638
0002880639
0002880640
0002880641
0002880642
0002880643
0002880644
0002880645
0002880646
0002880647
0002880648
0002880649
0002880650
0002880651
0002880652
0002880653
0002880654
0002880655
0002880656
0002880657
0002880658
0002880659
0002880660
0002880661
0002880662
0002880663
0002880664
0002880665
0002880666
0002880667
0002880668
0002880669

12-IH-79
12-IH-29
12-IH-30
12-IH-31
12-IH-80
12-IH-81
12-IH-32

12-IH-82

12-IH-84
12-IH-33
12-IH-85
12-IH-35
12-IH-86

12-IH-36

12-IH-37
12-IH-38
12-IH-39
12-IH-40
12-IH-41
12-IH-42
12-IH-43

ASHUTOSH
NARENDER
SURENDER
DEEPAK
GAGANDEEP
SHUBHAM K
DEEPAK KU
ANOOJ
GAGAN CHITKARA
CHINAR TANEJA
SATISH GO
NAVEEN
VIKAS
VIKAS
SHUBHAM P
VIKAS
ANKIT GOY
ANIL KUMA
RAVI SHAN
NIKHIL GARG
ANIL
SUMIT
BALWAN SINGH
MUKESH KUMAR
ASHOK
PRIKSHIT
RAKESH KU
PUNIT KED
RAKESH KU
DEEPAK KUMAR
KULDEEP
ANIL KUMA
RAJAT

VIRENDER
BHALERAM
RANBIR PU
SURESH KU
YASHPAL
NARESH KU
PALA RAM
BALIRAM
RAJENDER KUMAR
PAWAN KUMAR TANEJA
DILBAG SI
RAMKUMAR
AJMER SINGH
KRISHAN KUMAR
RAJ KARAN
SHIV KUMA
VED GOYAL
MAHENDER
NAND PAL
RAGHUBIR GARG
RAJKUMAR
SHIV KUMA
SITARAM
RAJESH KUMAR
SAHIB SIN
HANSRAJ
VIJAY KUM
PAWAN KED
SHIV SHAN
AMARCHAND
BHAN SING
DILBAGH S
SURENDER KUMAR

C101 070
C101 049
C101 058
C101 042
C101 053
C101 RLA
C101 054
C101 054
C101 042
C101 037
C101 038
C101 046
C101 035
C101 063
C101 037
C101 050
C101 056
C101 041
C101 051
C101 056
C101 042
C101 051
C101 053
C101 047
C101 059
C101 035
C101 046
C101 047
C101 046
C101 044

C102 051
C102 051
C102 048
C102 056
C102 075
C102 RLA
C102 087

C103 073
C103 048
C103 040
C103 059
C103 071
C103 RLA
C103 ABSF

C104 066
C104 049
C104 043
C104 039
C104 069
C104 RLA
C104 071

C105 067
C105 059
C105 058
C105 026F
C105 053
C105 RLA
C105 065

C106 066
C106 073
C106 073
C106 059
C106 071
C106 RLA
C106 072

0393
0329 RPR
0320
REP
0392
RLA
REP
CANCEL
C102 020F C103 038 C104 035 C105 036 C106 068
REP RPR
C102 035 C103 022F C104 026F C105 027F C106 062
REP RPR
C102 035 C103 032F C104 027F C105 028F C106 060
REP
C102 035 C103 040 C104 035 C105 038 C106 069
0255 RPR
C102 038 C103 047 C104 040 C105 038 C106 065
0274 RPR
C102 050 C103 028F C104 027F C105 027F C106 066
REP RPR
C102 056 C103 049 C104 069 C105 071 C106 077
0385
ABSENT
C102 071 C103 050 C104 053 C105 051 C106 064
0326
C102 035 C103 045 C104 039 C105 053 C106 058
0280
C102 027F C103 037 C104 050 C105 046 C106 057
REP
C102 015F C103 035 C104 035 C105 035 C106 047FT REP RPR
C102 039 C103 041 C104 059 C105 035 C106 055
0280 RPR
C102 049 C103 053 C104 049 C105 052 C106 068
0327
C102 037 C103 042 C104 048 C105 047 C106 054
0270 RPR
C102 035 C103 045 C104 063 C105 053 C106 060
0307 RPR
C102 063 C103 064 C104 058 C105 036 C106 057
0331
C102 021F C103 036 C104 035 C105 020F C106 051FT REP
C102 028F C103 042 C104 044 C105 029F C106 053
REP
CANCEL
C102 018F C103 029F C104 035 C105 022F C106 050FT REP
C102 026F C103 047 C104 047 C105 026F C106 062
REP RPR
C102 045 C103 048 C104 054 C105 035 C106 061
0290
C102 047 C103 036 C104 064 C105 038 C106 057
0288
C102 023F C103 063 C104 066 C105 036 C106 055
REP RPR

0002880670
0002880671
0002880672
0002880673
0002880674
0002880675
0002880676
0002880677
0002880678
0002880679
0002880680
0002880681
0002880682
0002880683
0002880684
0002880685
0002880686
0002880687
0002880688
0002880689
0002880690
0002880701
0002880702
0002880703
0002880704
0002880705
0002880706
0002880707
0002880708
0002880709
0002880710
0002880711
0002880712

12-IH-44
12-IH-87
12-IH-45
12-IH-88
12-IH-46
12-IH-47
12-IH-49
12-IH-50
12-IH-89
12-IH-90
12-IH-51
12-IH-91
12-IH-92
12-IH-93
12-IH-52
12-IH-53

12-IH-83

12-GBH-1
12-GBH-2
12-GBH-3
12-GBH-4
12-GBH-5
12-GBH-6
12-GBH-7
12-GBH-8
12-GBH-9
12-GBH-10
12-GBH-11

NAVEEN KU
NIPUN MIT
PARDEEP
PRADEEP K
NITESH
PRITAM KU
PARVEEN
ABHISHEK
MOHIT KUM
SHUBHAM S
VIPIN KUM
RAJAT MOD
HEMANT
ANAND NAI
PAWAN
PARVEEN K
VARSHA
RAKESH KIDAN
DEEPAK KU
PRINCI SONI
RAJAN GOYAL
POOJA
ARVIN KUMAR
KIRAN RANI
SUNITA
MANISH
SUKHDEV
RANJITA RANI
SEEMA RANI
JYOTI
ANIL KUMAR
VINCY
ANITA

BHOLA RAM
SAJJAN MI
JAGVENDER
CHHOTU RA
RAMNIWAS
PURAN MAL
OMPARKASH
VIJAY KUM
DEVENDER
SURESH KU
RAMESH KU
RAJENDER
DAULAT RA
OM PRAKAS
BALRAJ SI
RAJ KUMAR
HARI SINGH
MAHAVIR KIDAN
SURENDER
MADAN LAL SONI
RAMESH GOYAL
OM PARKASH
SUBHASH CHANDER
SURESH KUMAR
WAZIR SINGH
MAHAVIR
KARAN SINGH
RAM NIWAS
VEDPAL
CHANDRA SINGH
KALI RAM
BIJENDER SINGH
DIWAN CHAND

CANCEL
C101 053 C102 045 C103 058 C104 052 C105 046 C106 058
0312
C101 035 C102 043 C103 052 C104 047 C105 038 C106 058
0273
C101 ABSF C102 020F C103 026F C104 035 C105 017F C106 051FT REP
C101 042 C102 029F C103 023F C104 036 C105 027F C106 055
REP
C101 040 C102 046 C103 041 C104 046 C105 035 C106 057
0265
C101 019F C102 018F C103 ABSF C104 015F C105 020F C106 020F FAIL
C101 054 C102 050 C103 058 C104 072 C105 039 C106 063
0336
C101 056 C102 086 C103 073 C104 074 C105 062 C106 075
0426
C101 031F C102 018F C103 015F C104 026F C105 019F C106 057
REP
C101 021F C102 051 C103 041 C104 035 C105 023F C106 051
REP
C101 048 C102 055 C103 054 C104 054 C105 053 C106 070
0334
CANCEL
C101 050 C102 049 C103 052 C104 059 C105 048 C106 084
0342
C101 025F C102 026F C103 044 C104 036 C105 022F C106 019F REP
C101 046 C102 035 C103 047 C104 061 C105 037 C106 062
0288
C101 069 C102 024F C103 026F C104 049 C105 020F C106 069
REP RPR
C101 035 C102 057 C103 025F C104 035 C105 029F C106 062
REP RPR
C101 026F C102 019F C103 020F C104 019F C105 016F C106 046FT FAIL
C101 065 C102 066 C103 082 C104 078 C105 063 C106 074
0428 RPR
C101 035 C102 035 C103 041 C104 064 C105 019F C106 057
REP RPR
C101 067 C102 048 C103 068 C104 048 C105 056 C106 070
0357
C101 043 C102 018F C103 031F C104 037 C105 035 C106 054
REP
C101 062 C102 047 C103 038 C104 056 C105 043 C106 070
0316
C101 069 C102 063 C103 035 C104 057 C105 063 C106 059
0346
C101 052 C102 066 C103 036 C104 053 C105 058 C106 065
0330
C101 062 C102 026F C103 025F C104 051 C105 058 C106 071
REP
C101 060 C102 048 C103 042 C104 050 C105 052 C106 070
0322
C101 044 C102 022F C103 035 C104 030F C105 029F C106 060
REP RPR
CANCEL
C101 042 C102 041 C103 035 C104 036 C105 047 C106 061
0262
C101 024F C102 020F C103 048 C104 037 C105 028F C106 068
REP
C101 052 C102 063 C103 039 C104 056 C105 041 C106 090
0341

0002880713
0002880714
0002880715
0002880716
0002880717
0002880718
0002880719
0002880720
0002880721
0002880722
0002880723
0002880724
0002880725
0002880726
0002880727
0002880728
0002880729
0002880730
0002880731
0002880732
0002880733
0002880734
0002880735
0002880736
0002880737
0002880738
0002880739
0002880740
0002880741
0002880742
0002880743
0002880744
0002880745

12-GBH-12
12-GBH-13
12-GBH-14
12-GBH-15
12-GBH-16
12-GBH-17
12-GBH-18
12-GBH-20
12-GBH-21
12-GBH-22
12-GBH-23
12-GBH-24
12-GBH-25
12-GBH-26
12-GBH-27
12-GBH-28
12-GBH-29
12-GBH-30
12-GBH-31
12-GBH-32
12-GBH-33
12-GBH-34
12-GBH-35
12-GBH-36
12-GBH-290
12-GBH-37
12-GBH-38

12-GBH-39

POOJA RANI
MEENA
NEETU
NEHA
SANDEEP KUMAR
NISHA GUPTA
PRIYANKA GUPTA
PRIYANKA AGGARWAL
SURENDRA
POONAM
UMED
SANNI KUMAR
SANDEEP KUMAR
JYOTI RANI
MOHAN KUMAR
RAVINDER
AMIT KUMAR
POOJA RANI
KANCHAN
SHOBHA
ASHU RANI
RAVI KUMAR
MANJEET KUMARI
NAVEEN KUMAR
SHASHI KUMAR
DHARMVIR
SANDEEP KUMAR
AMAR BHUKAL
SANTOSH
JYOTI
PAYAL RANI
KAVITA
PARVEEN KUMAR

PURAN CHAND
MUNSHI RAM
BAJRANG
SUBHASH CHANDER
RAMN PHAL
VIRENDER KUMAR
RAMBILAS
SUSHIL KUMAR AGGARWA
RAM AVTAR
RAJENDER PARSAD
DAYANAND
SURESH KUMAR
RUGHBIR
VAZIR SINGH
BALWAN SINGH
DESVIR
PURUSHOTAM
BHAGWAN DASS
RAJ KUMAR
HARISH KUMAR
BHIM SINGH
RICHHPAL
RAMESH KUMAR
PRATAP SINGH
RICHPAL
RAMESH
PHOOL SINGH
BALWAN SINGH
UMED SINGH
RAJ KUMAR SHARMA
OM PARKASH
KRISHAN KUMAR
SURESH KUMAR

C101 044
C101 037
C101 072
C101 064
C101 028F
C101 063
C101 054
C101 068
C101 054
C101 067
C101 051
C101 037
C101 049
C101 060
C101 051
C101 041
C101 053
C101 050
C101 062
C101 064
C101 068
C101 060
C101 040
C101 057
C101 047
C101 037
C101 051
C101 046
C101 041
C101 051
C101 061
C101 058
C101 041

C102 023F
C102 048
C102 059
C102 097
C102 046
C102 055
C102 050
C102 041
C102 035
C102 098
C102 062
C102 025F
C102 035
C102 070
C102 039
C102 022F
C102 050
C102 052
C102 082
C102 069
C102 047
C102 024F
C102 043
C102 035
C102 041
C102 039
C102 049
C102 035
C102 020F
C102 038
C102 049
C102 064
C102 047

C103 036
C103 039
C103 055
C103 055
C103 027F
C103 047
C103 045
C103 051
C103 036
C103 065
C103 035
C103 045
C103 025F
C103 055
C103 035
C103 031F
C103 035
C103 055
C103 058
C103 027F
C103 039
C103 042
C103 035
C103 042
C103 045
C103 028F
C103 040
C103 031F
C103 049
C103 049
C103 051
C103 035
C103 040

C104 044
C104 038
C104 047
C104 057
C104 041
C104 064
C104 055
C104 060
C104 027F
C104 058
C104 036
C104 039
C104 035
C104 040
C104 045
C104 035
C104 036
C104 041
C104 054
C104 054
C104 048
C104 042
C104 035
C104 044
C104 036
C104 027F
C104 057
C104 036
C104 041
C104 049
C104 046
C104 037
C104 052

C105 039
C105 048
C105 071
C105 060
C105 047
C105 056
C105 062
C105 050
C105 038
C105 060
C105 055
C105 036
C105 046
C105 056
C105 044
C105 044
C105 035
C105 046
C105 064
C105 060
C105 046
C105 035
C105 028F
C105 041
C105 035
C105 019F
C105 060
C105 039
C105 059
C105 057
C105 048
C105 045
C105 059

C106 086
C106 077
C106 086
C106 086
C106 077
C106 082
C106 077
C106 085
C106 064
C106 092
C106 070
C106 080
C106 082
C106 083
C106 077
C106 071
C106 074
C106 080
C106 084
C106 084
C106 079
C106 077
C106 062
C106 076
C106 072
C106 065
C106 082
C106 062
C106 086
C106 079
C106 084
C106 072
C106 070

REP
0287
0390
0419
REP
0367
0343
0355
REP
0440
0309
REP
REP
0364
0291
REP
0283
0324
0404
REP
0327
REP
REP
0295
0276
REP
0339
REP
REP
0323
0339
0311
0309

RPR

RPR

RPR
RPR
RPR

0002880746
0002880747
0002880748
0002880749
0002880750
0002880751
0002880752
0002880753
0002880754
0002880755
0002880756
0002880757
0002880758
0002880759
0002880760
0002880761
0002880762
0002880763
0002880764
0002880765
0002880766
0002880767
0002880768
0002880769
0002880770
0002880771
0002880772
0002880773
0002880774
0002880775
0002880776
0002880777
0002880778

12-GBH-40
12-GBH-41
12-GBH-42
12-GBH-43
12-GBH-44
12-GBH-45
12-GBH-46
12-GBH-47
12-GBH-48

12-GBH-50
12-GBH-51
12-GBH-52
12-GBH-53
12-GBH-54
12-GBH-55
12-GBH-56
12-GBH-57
12-GBH-58
12-GBH-59
12-GBH-60
12-GBH-61
12-GBH-62
12-GBH-63
12-GBH-64
12-GBH-65
12-GBH-66
12-GBH-67
12-GBH-68
12-GBH-69

LOVELY KUMAR
URJA
NEETU
HEMANT
VINOD
SALIM KHAN
VIKRAM SINGH
SUNIL KUMAR
URMIL
VASHUDEV
JYOTI RANI
MANISHA RANI
KAVITA RANI
PARTIBHA RANI
DIKSHA RANI
ANTEEM
PAWAN KUMAR
KIRAN
SHILPA RANI
ROHTASH
RENU
SUSHIL
PINKI RANI
MANJU
SONU BANSAL
NARESH
RAJAT KUMAR
MEENU RANI
PREETI
SUNIL
POOJA RANI
SURENDER SINGH
SONU

PREM CHANDER
KRISHAN KUMAR
RAM GOPAL
JAI PARKASH
SURAT SINGH
RAJ KUMAR
KHAJAN SINGH
ISHWAR SINGH
RAMSWAROOP
SULTAN SINGH
RAJENDER KUMAR
RAJESH KUMAR
RANDHIR SINGH
RADHE SHYAM
SURESH KUMAR
SATISH KUMAR
HARISH KUMAR
KRISHAN KUMAR
RAMESH CHANDER
CHHOTU RAM
KRISHAN
DHARAMPAL
DAYA NAND
BALBIR SINGH
SUBHASH BANSAL
VED PARKASH
MANOJ KUMAR
SUBHASH CHANDER
HAWA SINGH
HEERA LAL
RAGHUVIR SINGH
ROHTASH
RAMESH CHANDER

C101 049
C101 070
C101 070
C101 047
C101 052
C101 054
C101 055
C101 058
C101 058
C101 036
C101 057
C101 061
C101 057
C101 066
C101 062
C101 062
C101 066
C101 054
C101 075
C101 043
C101 062
C101 063
C101 067
C101 063
C101 051

C102 063
C102 069
C102 084
C102 062
C102 047
C102 045
C102 043
C102 053
C102 020F
C102 018F
C102 035
C102 025F
C102 020F
C102 039
C102 080
C102 027F
C102 065
C102 073
C102 054
C102 054
C102 047
C102 036
C102 045
C102 078
C102 047

C103 045
C103 053
C103 063
C103 050
C103 020F
C103 048
C103 054
C103 048
C103 047
C103 025F
C103 037
C103 047
C103 045
C103 053
C103 066
C103 024F
C103 076
C103 063
C103 068
C103 043
C103 045
C103 046
C103 061
C103 062
C103 045

C104 062
C104 067
C104 065
C104 039
C104 045
C104 039
C104 044
C104 041
C104 051
C104 038
C104 059
C104 047
C104 045
C104 060
C104 061
C104 048
C104 060
C104 052
C104 058
C104 048
C104 045
C104 051
C104 058
C104 035
C104 038

C105 059
C105 069
C105 074
C105 042
C105 050
C105 051
C105 056
C105 052
C105 054
C105 035
C105 061
C105 058
C105 053
C105 067
C105 066
C105 044
C105 065
C105 055
C105 067
C105 046
C105 054
C105 066
C105 067
C105 050
C105 047

C106 080
C106 089
C106 092
C106 068
C106 078
C106 075
C106 082
C106 074
C106 087
C106 072
C106 092
C106 086
C106 076
C106 085
C106 089
C106 085
C106 067
C106 063
C106 078
C106 065
C106 062
C106 069
C106 059
C106 061
C106 057

C101 040

C102 042

C103 047

C104 043

C105 035

C106 057

C101 054
C101 026F
C101 052
C101 040

C102 070
C102 019F
C102 019F
C102 062

C103 054
C103 021F
C103 041
C103 057

C104 037
C104 035
C104 052
C104 057

C105 063
C105 040
C105 051
C105 070

C106 060
C106 050
C106 060
C106 068

0358
0417
0448
0308
REP
0312 RPR
0334
0326
REP
REP
0341 RPR
REP RPR
REP
0370
0424
REP
0399 RPR
0360
0400
0299
0315
0331
0357
0349
0285
CANCEL
0264
CANCEL
0338
REP
REP
0354
CANCEL

0002880779
0002880780
0002880781
0002880782
0002880783
0002880784
0002880785
0002880786
0002880787
0002880788
0002880789
0002880790
0002880791
0002880792
0002880793
0002880794
0002880795
0002880796
0002880797
0002880798
0002880799
0002880800
0002880801
0002880802
0002880803
0002880804
0002880805
0002880806
0002880807
0002880808
0002880809
0002880810
0002880811

12-GBH-70
12-GBH-71
12-GBH-72
12-GBH-73
12-GBH-74
12-GBH-75
12-GBH-76
12-GBH-77
12-GBH-78
12-GBH-79
12-GBH-80
12-GBH-80
12-GBH-82
12-GBH-83
12-GBH-84
12-GBH-85
12-GBH-86
12-GBH-87
12-GBH-88
12-GBH-89
12-GBH-90
12-GBH-91
12-GBH-92
12-GBH-93
12-GBH-94
12-GBH-95
12-GBH-96
12-GBH-97
12-GBH-98
12-GBH-99
12-GBH-100
12-GBH-101

HEMANT KUMAR
DEEPAK CHAUHAN
NARESH KUMAR
SHANKI KUMAR
PRIYANKA
RANI DEVI
MANJU
MEGHA GOYAL
HARSHA
PREETI
VIKSH KUMAR
SUBHAM
RAJESH KUMAR
RAJAT
SHIV KUMAR
RAMAN
PRIYANKA
NARESH KUMAR
SEEMA DEVI
REKHA RANI
RINKU
RAMDIYA
SUNNY KUMAR
KARAN SINGH
POOJA RANI
PAWAN
MANJEET
NAVEEN KUMAR
AJAY KUMAR
RITU
PAWAN
BALJEET
PARDEEP KUMAR

RAJENDER KUMAR
VED PARKASH
SHISH PAL
SHAMSHER SINGH
AJIT SINGH
SHAMSHER SINGH
SATBIR
BHAGWAN DAS
GULSHAN
DIWAN CHAND
SHEESHPAL SINGH
RAMESH
MADAN LAL
HARISH KUMAR MEHTA
BHAGIRATH
OM PARKASH
RAMESH
DEI CHAND
ISHWER SINGH
RAGHBIR
RAJBIR
BASU RAM
SATBIR SINGH
DALIP SINGH
ATAM PARKASH
DHARMVIR
RAI SINGH
NARESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
DEEP CHAND
SHAMSHER
NUNIA RAM
RAVI SINGH

C101 026F
C101 017F
C101 048
C101 043
C101 049
C101 052
C101 035
C101 048
C101 052
C101 045
C101 056
C101 019F
C101 024F
C101 043
C101 045
C101 022F
C101 042
C101 047
C101 039
C101 044
C101 036
C101 035
C101 047
C101 021F
C101 057
C101 047
C101 053
C101 046

C101 045

CANCEL
C102 036 C103 029F C104 038 C105 039 C106 055
REP
C102 035 C103 038 C104 032F C105 018F C106 022FP REP
C102 069 C103 054 C104 048 C105 061 C106 063
0343
C102 021F C103 041 C104 045 C105 053 C106 059
REP
C102 035 C103 048 C104 061 C105 062 C106 056
0311
C102 024F C103 043 C104 038 C105 054 C106 062
REP
C102 049 C103 035 C104 042 C105 050 C106 065
0276
C102 036 C103 037 C104 035 C105 050 C106 065
0271
C102 035 C103 048 C104 057 C105 059 C106 070
0321
C102 046 C103 040 C104 050 C105 043 C106 063
0287
C102 082 C103 053 C104 038 C105 063 C106 067
0359
C102 025F C103 041 C104 043 C105 050 C106 057
REP
CANCEL
C102 021F C103 035 C104 028F C105 032F C106 053
REP
C102 047 C103 048 C104 047 C105 061 C106 066
0312
C102 020F C103 035 C104 039 C105 038 C106 055
REP
C102 017F C103 020F C104 029F C105 035 C106 050
REP
C102 040 C103 049 C104 049 C105 059 C106 053
0292
C102 035 C103 056 C104 046 C105 035 C106 054
0273
C102 047 C103 050 C104 040 C105 049 C106 062
0287
C102 022F C103 038 C104 044 C105 043 C106 063
REP
C102 ABSF C103 012F C104 035 C105 035 C106 050
REP
C102 018F C103 016F C104 024F C105 015F C106 045
REP
C102 018F C103 042 C104 039 C105 042 C106 064
REP
C102 018F C103 038 C104 021F C105 016F C106 046
REP
C102 044 C103 058 C104 038 C105 044 C106 057
0298 RPR
C102 054 C103 063 C104 045 C105 035 C106 060
0304
C102 035 C103 026F C104 047 C105 046 C106 058
REP
C102 024F C103 028F C104 028F C105 046 C106 048
REP
CANCEL
UMC
C102 018F C103 027F C104 035 C105 038 C106 062
REP

0002880812
0002880813
0002880814
0002880815
0002880816
0002880817
0002880818
0002880819
0002880820
0002880821
0002880822
0002880823
0002880824
0002880825
0002880826
0002880827
0002880828
0002880829
0002880830
0002880831
0002880832
0002880833
0002880834
0002880835
0002880836
0002880837
0002880838
0002880839
0002880840
0002880841
0002880842
0002880843
0002880844

12-GBH-102
12-GBH-103
12-GBH-105
12-GBH-106
12-GBH-107
12-GBH-108
12-GBH-109
12-GBH-110
12-GBH-111
12-GBH-112

12-GBH-113
12-GBH-114
12-GBH-115
12-GBH-116
12-GBH-117
12-GBH-118
12-GBH-119
12-GBH-120
12-GBH-121
12-GBH-122
12-GBH-123
12-GBH-124
12-GBH-125
12-GBH-126
12-GBH-127

AZAD
VIKRAM SINGH
RINKU
ANIL KUMAR
SONU
REENA KUMARI
DEEPIKA
SALINDER
MANDEEP
SONU
ANU RANI
POOJA RANI
PINKI SHARMA
AJAY KUMAR
RUBY
HARDEEP
BALJEET SINGH
SONU KUMAR
SURESH KUMAR
KARAN CHHABRA
SHUBAM MEHTA
SHUBHAM
HARPRIT
RAMESH KUAMR
PARDEEP CHOYAL
VIKRAM
SHAKUNTLA
PUNIT
MANOJ KUMAR
SUMAN DEVI
AMAN
ANURADHA
RENU DEVI

JAIBIR SINGH
SATBIR SINGH
BHIR SINGH
ROHTASH
MAHENDER
RAMMEHAR
DALE SINGH
SURJEET SINGH
PREM KUMAR
FATEH SINGH
LASHKAR DAS
SATPAL SINGH
SATYANARAYAN
AJMER SINGH
PURSHOTAM PARSAD
JAGDISH CHANDER
BALBIR SINGH
LAL CHAND
MOHAN LAL
HARDAYAL CHHABRA
KASHMIRI LAL
SUBHASH CHANDER
SUBE SINGH
DALBIR SINGH
DALEL SINGH
SHER SINGH
PAWAN KUMAR
SAJJAN KUMAR
MANI RAM
RAJENDER SINGH
RICHPAL SINGH
BHAL SINGH
DEVA SINGH

C101 027F
C101 036
C101 037
C101 058
C101 044
C101 036
C101 052
C101 019F
C101 026F
C101 028F
C101 042
C101 055
C101 059

C102 015F
C102 027F
C102 015F
C102 048
C102 025F
C102 060
C102 074
C102 028F
C102 021F
C102 025F
C102 045
C102 050
C102 078

C103 015F
C103 022F
C103 012F
C103 057
C103 025F
C103 036
C103 048
C103 015F
C103 020F
C103 035
C103 036
C103 046
C103 060

C104 023F
C104 035
C104 026F
C104 054
C104 037
C104 039
C104 051
C104 028F
C104 035
C104 043
C104 048
C104 056
C104 046

C105 018F
C105 031F
C105 022F
C105 052
C105 022F
C105 040
C105 055
C105 015F
C105 020F
C105 038
C105 053
C105 061
C105 061

C106 047
C106 053
C106 053
C106 074
C106 055
C106 055
C106 067
C106 047
C106 055
C106 066
C106 058
C106 061
C106 071

C101 041
C101 020F
C101 061
C101 018F
C101 017F
C101 042
C101 039
C101 035
C101 024F
C101 024F
C101 035
C101 013F
C101 047
C101 035
C101 023F
C101 035
C101 041
C101 047
C101 060

C102 035
C102 015F
C102 037
C102 035
C102 ABSF
C102 065
C102 053
C102 053
C102 018F
C102 050
C102 048
C102 020F
C102 021F
C102 032F
C102 019F
C102 026F
C102 028F
C102 063
C102 079

C103 048
C103 017F
C103 065
C103 020F
C103 014F
C103 048
C103 017F
C103 039
C103 017F
C103 039
C103 023F
C103 025F
C103 035
C103 035
C103 016F
C103 042
C103 035
C103 055
C103 068

C104 045
C104 021F
C104 054
C104 035
C104 ABSF
C104 036
C104 025F
C104 035
C104 018F
C104 023F
C104 025F
C104 025F
C104 032F
C104 050
C104 023F
C104 035
C104 026F
C104 043
C104 035

C105 037
C105 016F
C105 041
C105 023F
C105 017F
C105 036
C105 028F
C105 046
C105 035
C105 036
C105 027F
C105 022F
C105 047
C105 053
C105 022F
C105 024F
C105 019F
C105 045
C105 050

C106 070
C106 049
C106 075
C106 052
C106 ABSF
C106 056
C106 064
C106 063
C106 054
C106 049
C106 058
C106 055
C106 072
C106 066
C106 059
C106 056
C106 056
C106 058
C106 060

REP
REP
REP
0343
REP
0266
0347
REP
REP
REP
0282 RPR
0329 RPR
0375
ABSENT
0276
REP RPR
0333
REP
FAIL RPR
0283
REP
0271
REP RPR
REP
REP RPR
REP
REP
REP
REP
REP RPR
REP
0311
0352 RPR

0002880845
0002880846
0002880847
0002880848
0002880849
0002880850
0002880851
0002880852
0002880853
0002880854
0002880855
0002880856
0002880857
0002880858
0002880859
0002880860
0002880861
0002880862
0002880863
0002880864
0002880865
0002880866
0002880867
0002880868
0002880869
0002880870
0002880871
0002880901
0002880902
0002880903
0002880904
0002880905
0002880906

12-GBH-128
12-GBH-129

12-GBH-291
12-GBH-130
12-GBH-131
12-GBH-132
12-GBH-133
12-GBH-134
12-GBH-135

12-GNH-127
12-GNH-128
12-GNH-129
12-GNH-130
12-GNH-131
12-GNH-132

NAVEEN KUMAR
RAHUL
MADAN LAL
PREETAM
MONU KUMAR
ANU BOORA
PINKI RANI
PINKI
RAJENDER KUMAR
SACHENDER KUMAR
AASTHA
SUMITRA
RENU
ANUP SINGH
MANJEET
AKSHAY
VIKASH KUMAR
CHANDER PARTKASH
PARDEEP KUMAR
LAKHAN KUMR
PINKI
PREETI DEVI
RAVINDER
REETU DEVI
MANDEEP SINGH
ISHWAR DAS
SURENDER
ANNU
PARDEEP
SNEHA
BIJANDER KUMAR
NARESH KUMAR
SHYAM SUNDER

RAJENDER SINGH
VIJAY
RAM SINGH
NARESH KUMAR
DESHRAJ
MAHABIR SINGH
BALWANT SINGH
RAGHUVIR SINGH
CHURIA RAM
ISHWAR DAYAL
RANBIR
MAHENDER
SHANKAR DASS
RAJINDER SINGH
CHANDIRAM
MOTI RAM
OM PARKASH
PURSOTAM DASS
DEVI CHAND
GAIN CHAND
POLA RAM
DINESH SHARMA
HOSHIYAR SINGH
UBEBIR
SATYAWAN SINGH
OM PARKASH
RAJENDER
BHUSHAN
PAWAN
DHARAM SINGH
SATBIR SINGH
BALBIR SINGH
GIRDHARILAL

C101 RLA
C101 ABS
C101 064
C101 072
C101 041
C101 069
C101 071
C101 053
C101 056
C101 045
C101 063
C101 054
C101 053
C101 049
C101 044
C101 041
C101 040
C101 055
C101 061
C101 063
C101 059
C101 061
C101 051
C101 051
C101 053
C101 058
C101 067
C101 029
C101 072
C101 047
C101 066
C101 053

C102 023
C102 RLA
C102 064
C102 061
C102 044
C102 078
C102 021F
C102 021F
C102 052
C102 025F
C102 047
C102 024F
C102 063

C103 026
C103 RLA
C103 062
C103 049
C103 020F
C103 054
C103 047
C103 014F
C103 050
C103 012F
C103 056
C103 058
C103 053

C104 047
C104 RLA
C104 061
C104 063
C104 021F
C104 048
C104 040
C104 029F
C104 051
C104 021F
C104 047
C104 036
C104 035

C105 039
C105 RLA
C105 073
C105 069
C105 020F
C105 066
C105 042
C105 035
C105 051
C105 016F
C105 055
C105 035
C105 031F

C106 054
C106 RLA
C106 071
C106 075
C106 057
C106 077
C106 066
C106 059
C106 073
C106 ABSF
C106 078
C106 069
C106 067

RLA
RLA
0395 RPR
0389 RPR
REP RPR
0392
REP
REP
0333
REP
0346
REP
REP RPR
CANCEL
C102 022F C103 016F C104 023F C105 028F C106 034FP REP RPR
C102 027F C103 029F C104 035 C105 046 C106 060
REP RPR
C102 026F C103 035 C104 035 C105 047 C106 056
REP RPR
C102 065 C103 029F C104 050 C105 044 C106 060
REP RPR
C102 035 C103 038 C104 068 C105 043 C106 059
0298 RPR
C102 093 C103 074 C104 074 C105 055 C106 063
0420 RPR
C102 049 C103 055 C104 073 C105 061 C106 059
0360 RPR
C102 073 C103 055 C104 068 C105 065 C106 068
0388 RPR
C102 074 C103 085 C104 075 C105 062 C106 066
0423 RPR
C102 067 C103 042 C104 060 C105 035 C106 065
0320 RPR
C102 038 C103 035 C104 056 C105 023F C106 053
REP RPR
C102 048 C103 037 C104 056 C105 027F C106 056
REP RPR
C102 069 C103 066 C104 066 C105 052 C106 060
0371 RPR
C102 072 C103 056 C104 051 C105 067 C106 RLA
RLA
C102 024 C103 026 C104 047 C105 046 C106 RLA
RLA
C102 056 C103 050 C104 063 C105 058 C106 RLA
RLA
C102 018 C103 016 C104 033 C105 025 C106 RLA
RLA
C102 027 C103 029 C104 040 C105 027 C106 RLA
RLA
C102 025 C103 048 C104 045 C105 042 C106 RLA
RLA

0002880907
0002880908
0002880909
0002880910
0002880911
0002880912
0002880913
0002880914
0002880915
0002880916
0002880917
0002880918
0002880919
0002880920
0002880921
0002880922
0002880923
0002880924
0002880925
0002880926
0002880927
0002880928
0002880929
0002880930
0002880931
0002880932
0002880933
0002880934
0002880935
0002880936
0002880937
0002880938
0002880939

12-GNH-133
12-GNH-134
12-GNH-135
12-GNH-136
12-GNH-137
12-GNH-138
12-GNH-139
12-GNH-140
12-GNH-141
12-GNH-142
12-GNH-143
12-GNH-144
12-GNH-145
12-GNH-146
12-GNH-147
12-GNH-148
12-GNH-149
12-GNH-150
12-GNH-151
12-GNH-152
12-GNH-153
12-GNH-154
12-GNH-155
12-GNH-156
12-GNH-157
12-GNH-158
12-GNH-159
12-GNH-160
12-GNH-161
12-GNH-162
12-GNH-163
12-GNH-196

HANUMAN SINGH
AMIT
MOHIT KUMAR GARG
VIRENDER SINGH
SONU
RAVI KUMAR
LALIT
POONAM RANI
MANJU RANI
AMIT KUMAR
PREETAM SINGH
PRAVEEN KUMAR
KAMAL
BALJEET
POOJA RANI
SURESH KUMAR
DILBAG SINGH
NARESH KUMAR
UDHAM SINGH
REENA DEVI
RASEED
RAFFEIK
PRIYANKA
RITU RANI
KAILASH JANGRA
SUNITA DEVI
PARVEEN KUMAR
AJAY KUMAR
SANDEEP
KAMAL
KAPIL
KULDEEP
PARVEEN KUMAR

SATBIR SINGH
SATPAL
RAVINDER KUMAR
KAUR SINGH
RAMESH KUMAR
SATYWAN
SURAJ BHAN
HARI SINGH
NAURANG LAL
RAJ PAL SINGH
JUGMAL SINGH
RAN SINGH
MAHENDER SINGH
CHANDER BHAN
ATTAR SINGH
DARYA SINGH
HARPHOOL SINGH
HARPHOOL SINGH
DHARM SINGH
OM PARKASH
SIKANDER
SIKANDER
RAJENDER SINGH
RATTAN SINGH
JOGENDER SINGH
ROSHAN LAL
MAIN PAL
KRISHAN KUMAR
SURESH KUMAR
MADAN LAL
CHATTER SINGH
RAJ KUMAR
SATPAL SHARMA

C101 051
C101 076
C101 080
C101 RLA

C102 019
C102 034
C102 029
C102 RLA

C103 033
C103 048
C103 053
C103 RLA

C104 049
C104 065
C104 068
C104 RLA

C105 049
C105 058
C105 067
C105 RLA

C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 ABS

C101 RLA
C101 067
C101 072
C101 078
C101 066
C101 083
C101 047
C101 054
C101 048

C102 RLA
C102 041
C102 046
C102 037
C102 045
C102 072
C102 040
C102 021
C102 063

C103 RLA
C103 068
C103 074
C103 065
C103 052
C103 062
C103 035
C103 046
C103 046

C104 RLA
C104 049
C104 067
C104 074
C104 064
C104 067
C104 056
C104 032
C104 047

C105 RLA
C105 019
C105 079
C105 084
C105 051
C105 063
C105 036
C105 027
C105 039

C106 ABS
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA

C101 041
C101 062

C102 020
C102 039

C103 035
C103 051

C104 046
C104 058

C105 030
C105 056

C106 RLA
C106 RLA

C101 053
C101 044
C101 RLA
C101 RLA
C101 ABS
C101 062
C101 039
C101 059
C101 050
C101 042
C101 048
C101 036
C101 033
C101 057
C101 048

C102 063
C102 021
C102 RLA
C102 RLA
C102 044
C102 047
C102 027
C102 077
C102 054
C102 064
C102 052
C102 015
C102 016
C102 063
C102 043

C103 052
C103 036
C103 RLA
C103 RLA
C103 057
C103 058
C103 022
C103 060
C103 044
C103 046
C103 043
C103 026
C103 028
C103 053
C103 042

C104 056
C104 058
C104 RLA
C104 RLA
C104 076
C104 072
C104 032
C104 052
C104 052
C104 047
C104 054
C104 043
C104 050
C104 065
C104 057

C105 052
C105 046
C105 RLA
C105 RLA
C105 075
C105 077
C105 018
C105 059
C105 056
C105 046
C105 055
C105 024
C105 035
C105 042
C105 042

C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 ABS
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA
C106 RLA

RLA
RLA
RLA
RLA
CANCEL
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
CANCEL
RLA
RLA
CANCEL
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA
RLA

0002880940
0002880941
0002880942
0002880943
0002880944
0002880945
0002880946
0002880947
0002880948
0002880949
0002880950
0002880951
0002880952
0002880953
0002880954
0002880955
0002880956
0002880957
0002880958
0002880959
0002880960
0002880961
0002880962
0002880963
0002880964
0002880965
0002880966
0002880967