Vous êtes sur la page 1sur 12

Toms Luis de Victoria

Vidi speciosam, a 6

Vidi speciosam, a 6
b & b c w. b & b c . b & b c . b Vb c b Vb c ? b c b
Vi Vi

Cantus I

. . n n
- di

Vi -

spe

Cantus II

- di spe -

j .
-

Toms Luis de Victoria (c.1548 - 1611)

ci - o

J
-

w
sam -

sam

- ci

- o

Altus

Tenor I

- di spe -

- ci

- o

sam

w.
Vi

Tenor II

Vi

. .

Bassus

Vi

n n .
-

di

di spe -

di spe -

&b &b &b

b b b

J
-


si

si - cut co - lum - bam a - sce

n
-

b V b . Vb b
spe

? bb

j .
-

cut co - lum - bam a - scen - den

ci - o

w
sam

si - cut co - lum - bam

sam si - cut co - lum - bam a - scen

a -

j
-

w
-

- scen - den -

w w

den -

ci

- o

si - cut co -

ci

- o

sam

si - cut co -

13

&b &b &b Vb Vb

b . J b b
den -

.
-

13

13

tem, si - cut co - lum -

tem


si - cut

bam,

co - lum - bam a - scen -

. J . J
-

13

b b

tem,

si - cut co-lum

bam a - scen

si - cut co - lum - bam,

13

tem,

13

? bb

lum - bam a - scen

den -

si - cut co - lum - bam a -

n
dem -

si - cut co-lum

bam

lum - bam a - scen

- den -

tem,

si - cut co - lum

bam

- tem,

si - cut co - lum

bam a

scen -

a -

scen -

19

&b &b &b Vb

b b w b .

w
den -

- tem

. . w
de -

19

19

19

scen

j
-

den

19

b Vb ? bb w
scen -

den

w w w

tem

tem, de - su - per

. j . J . J

de -

ri

vos a - qua

tem

de - su - per

ri

19

- den -

- tem

den

tem

de - su - per

ri

vos a - qua

rum,

rum,

. w
de -

vos a - qua

rum,

4
25

&b &b &b Vb Vb

b b b b b

25

su - per ri

J j

vos a - qua -

n .
- rum, de

25

su - per ri

vos a - qua -

- rum, de

. .
de

su - per ri

j J j

vos

.
a a - qua -

su - per ri

vos

qua

25

25

25

? bb

su - per ri

J
-

. J
-

vos a - qua -

.
- rum, de

de - su-per

ri

su - per ri

vos

w .
a

.
de

su - per ri

J J

vos a

vos

qua

w
a -

a - qua

su - per ri

vos

31

&b &b &b Vb Vb

b b w b b w

rum:

31

cu

.
ius in - ae

sti - ma

b .

bi - lis

. .
o o

dor

w w

e -

31

rum:

cu

ius in - ae

sti - ma

31

qua -

- rum:

n. w

cu - ius in - ae

sti - ma

31

b w

j .
-

bi - lis

dor

e -

bi - lis

.
o - dor

e -

# n
-

rum:

cu -


ius in - ae

31

? bb w

rum:

qua -

- rum:

sti - ma

. b J
-

.
o - dor

w
e -

bi - lis

38

b & b nw &b &b Vb Vb b w b

. .

n
-

w
e -

n n
rat

w
ni

38

rat,

o - dor

38

rat,

dor

. b J
e dor

w w

38

rat,

cu - ius in - ae

sti - ma

bi - lis

.
o

rat

ni

w
e

e -

rat


ni -

38

b
rat,

cu

ius in - ae

sti - ma

38

? bb w

cu - ius in - ae

sti - ma

. j
bi - lis

o - dor

cu

ius in - ae

sti - ma

. J
-

bi - lis o

dor

.
e -

bi - lis

o - dor

.
e

rat, o-dor e - rat

w w

J
-

rat

ni

rat

ni

45

&

bb b b b b

.
mis

in

45

&b &b Vb Vb

ve - sti - men - tis

. J . J
-

w
e -

w.
- ius.

%
Et

n
si - cut di - es

45

mis

45

mis in

. . .

ve - sti - men

. j
in

ve - sti - men - tis

45

ni - mis

in

ves - ti - men-tis e

. J w.

tis e

j .
-

e -

- ius.

Et

si - cut

. .

n
-

ius.

Et

si - cut

di - es

j
ver -ni,

di - es ver -

45

? bb

mis

in

ve - sti - men-tis e

. J . J
-

ius.

w w

ius. Et si - cut

Et

si - cut

di

. J
di -

es ver -

es ver -

mis

in

ve - sti - men - tis

e -

- ius.

6
52

&b

b
ver -

ni

.
et si - cut

52

b &b w b &b

n
di - es ver


ni

n
-

cir - cum

da - bunt e

am, cir

n
cum -

52

ni,

52

b Vb b Vb
ni, et

et

si - cut di - es

ver

ni, cir

cum - da - bant

cir

cum

da - bant e

52

si - cut

di

52

? bb
Et

ni

.
di

es

ver

ni

es


cir -

n
am, cum - da - bant

e -

cir

ver -

cum - da - bant

am, cir

am flo -

cum - da - bant

si - cut

ni,

58

b &b b &b &b Vb b b

58

da - bant e

58

am

flo

58

58

b Vb ? bb
e

n J

j n
-

am

flo -

. j n
-

.
- res ro - sa -

- res

ro - sa

.
-

J
-

ro

sa -


ro -

j
-

rum,

.
di et sic - ut

rum,

res

58

am

flo -

n J

rum,

n
sa - rum, ro


et

sic - ut di

. J .
et sic - ut -

- res

sa

rum, et sic - ut

. .

es

ver -

di - es ver

et sic - ut

di

J
-

64

&b


am

n
-


e -

64

b &b &b Vb b b


flo -

64

di - es ver

ni cir - cum - da - bant e

64

64

b Vb ? bb

j j .
es ver -

ni

cir

cum -da -bant

n
-

am, cir

.
e

cum - da - bant

ni

64

ni

cir

cir - cum

da - bant e

cum - da - bant

am flo
da - bant e

am flo -

j
-

n J
-

am flo -

- res ro -

- res

ro - sa

es ver

ni cir - cum - da - bant e

am, cir - cum

am

flo

. J
-

70

b &b &b &b Vb

J
rum,

j
-


et

70

b . b
res

li - li - a,

. n J . J j .

et

li - li - a con - val

. J

.
-

li -

70

70

b
sa

j n
-

ro-sa

res ro - sa

. .

et

li - li - a,

et

li - li - a con

. J j .
-

70

b Vb ? bb

70

rum.


ro - sa -

b
rum, ro -

rum, et

li - li - a,

et

li - li - a con - val

J
-

val

li -

rum,


et

li - li - a,

. J

et

li - li - a, con - val

. J

.
-

li -

res

- sa - rum

8
76

&b &b &b Vb Vb

b b b
um,

. . .
et et et

76

li - li - a

. J J j . . J J

con

J
-

.
val -

.
val

76

um,

li - li - a

76

b . b .
et um, et

li - um,

76

li - li - a,

. J . J J .
et et et

li - li - a

j n J

con

con - val

J j
-

J
-

.
-

. .

j
-

li

li - um,

li

con -

j
-

li

- val

li - li - a

76

? bb .
et

.
con

con

li - li - a,

li - li - a

li - li - a,

li - li - a

J
li

val

.
val -

con

val

J
-

li - um,

um,


con -

um,

con

val

81

&b &b &b Vb Vb

b b b
um,

81

et

li

. . W

li - a,

j J

et

.
li

81

um,

et

li

li - a,

et

li - a

J J

con - val -

li

li - a

con - val

J
-

w
um.

- li

li - um.

81

b b .

n .
et li -

li

81

li - a,

um.

et

.
li -

li - a

J j

W .
-

- li -

w
um.

con - val -

81

? bb .

val -

- li

um.

et

li

um,

li

W .

w
um.

li - a

con - val -

- li

86

&b &b &b Vb Vb

b b b b w b
Quae

n J J
i -

86

Quae

. . J w
est i

est

J
-

w
sta,

n
i

w w

86

Quae

86

est

Quae

j . .
est i

j
-

sta,

sta,


quae

86

86

. ? bb . J
Quae est i Quae est i

. . J

sta,

sta,

quae

j .
a - scen -

a - scen - dit per de -

. j n . J
- dit

per de -

sta,

quae

a - scen - dit per de -

92

&b &b &b

b b b

J
-

92

quae

j .
a - scen -

92

quae

j .
dit a - scen - dit

n b
per de - ser -

w w
tum,

92

b . Vb Vb b
ser ser -

quae

j . .
a - scen - dit per de - ser

per de - ser

92

92

? bb .
ser

J
-

w
tum,

tum,

j
-

tum,

qua

j .
a - scen

quae

a - scen -

tum,

10
98

&b &b &b Vb

b b

.
quae

98

. .
-

a - scen

98

tum,

quae

J
scen -

dit


per

de

w.
-

98

98

b . b V ? bb .

quae

dit

j .
a

98

qua

J
a-scen -

j
-

dit per

a - scen - dit

j
per

ser

de

ser -

per

per

dit

dit

per

j
de

ser

w.
tum

de - ser

tum, per

de

ser -

de - ser -

de

.
ser -

103

&b &b &b Vb Vb

b . J b b w

103

tum, sic - ut vir - gu - la fu

. .
sic sic -

.
-

103

tum

ut vir - gu - la

J J . J

w J
-

. J n
si -

mi,

fu

103

b b

tum

103

tum

.
sic -

103

? bb . J

ut vir - gu - la

ut vir - gu - la

fu

mi, sic

ut vir - gu - la

fu

cut vir - gu - la

J
-

w J
-

.
fu -

sic - ut vir - gu - la

.
mi, sic

fu - mi,

ut vir - gu - la

J
mi -

mi,

sic - ut vir -

sic -

fu

mi,

tum, sic - ut vir - gu - la fu

109

b . &b &b b
fu -

11

109

109

b &b Vb Vb b b

mi,

.
fu

J
-

w. J
mi -

mi

. . j fu . . J .

j J
ex

ex

a - ro - ma - ti -

109

gu - la

109

ut vir - gu - la

.
fu

j
-

a - ro - ma

mi,

mi ex

J .
a -

ti -

a-ro - ma - ti -

fu

.
sic

mi,

109

? bb

ut vir - gu - la

J . J

sic - ut vir - gu-la fu -

fu

sic - ut vir - gu - la

j
-

- mi

ex

ro-ma - ti -

mi

fu

mi

115

b &b

115

b &b b &b b Vb Vb b

bus

myr

rhae et the

n
-


ris, ex

. J

.
-

.
rhae

a - ro-ma - ti - bus myr

thu

et thu - ris,

115

bus myr-rhae et

thu

115

bus


myr -

myr-rhae et

ris,

thu

j .
ris,

myr-rhae

115

bus

rhae et thu

115

? bb

. J
ex a - ro - ma

ex

. J

ris,

myr -

et

. . j .

ris, myr -

- rhae

et

a - ro-ma - ti - bus

myr

rhae

et


thu

thu -

ex

. J

ti - bus

myr

rhae

et

a - ro-ma - ti - bus

myr

rhae

et

thu

12
121

&

bb w b b b
myr

j j
rhae

et

w
thu -

w.
ris?

D.S.

121

&b &b Vb Vb

121

121

rhu

rhae

j
-

et

thu

ris?


Et
*

121

b .

ris,

myr

J
-

rhae

et

n
-

n
-

ris?

thu

Et

sic - ut

Et

ris?

si - cut

di

121

? bb

myr -

rhae

ris?

ris,

et

thu

w
ris?

Et

sic - ut

Vidi, speciosam sicut columbam, ascendentem desuper rivos aquarum, cuius inaestimabilis odor erat nimis in vestimentis eius; et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lillia convallium. Quae est ista, quae ascendit per desertum sicut virgula fumi ex aromatibus myrrhae et thuris? Et sicut dies verni circumdabant eam flores rosarum et lillia convallium. L'he vista, bonica com un colom, ascendint per els rierols d'aigua, la fragncia dels seus vestits era incommensurable; I com els dies de primavera la rodejaven les flors dels rosers i els lliris de les valls. Qui s aquesta, que puja per el desert com columna de fum que exhala olor de mirra i encens? I com els dies de primavera la rodejaven les flors dels rosers i els lliris de les valls.

* Al repetir s'intercanvien els tenors