Vous êtes sur la page 1sur 229

   

Thse prsente pour obtenir le grade de Docteur de L'Universit Louis Pasteur Strasbourg I Discipline :Physique des semi-conducteurs par Yannick Veschetti 

Modlisation, caractrisation et ralisation de nouvelles structures photovoltaques sur substrat de silicium mince
Soutenue publiquement le 25 Octobre 2005

Directeur de Thse : Jean-Claude Muller Rapporteur Interne : Thomas Heiser Rapporteur Externe : Santo Martinuzzi Rapporteur Externe : Anne Kaminski Examinateur : Pere Roca i Cabarrocas Examinateur : Sbastien Nol Membre invit : Nam Le Quang Membre invit : Andr Claverie

 Ingnieur de recherche Professeur


0HPEUHV GX MXU\
Professeur Matre de Confrence Directeur de recherche Ingnieur de recherche Ingnieur de recherche Ingnieur ADEME

Table des matires


,QWURGXFWLRQ JpQpUDOH 

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH


, ,QWURGXFWLRQ  , 3ULQFLSH GH OD FRQYHUVLRQ SKRWRYROWDwTXH , /D MRQFWLRQ SQ PRGqOH GH 6FKRFNOH\ , ,QWHUDFWLRQ PDWLqUHUD\RQQHPHQW , 'LIIXVLRQ HW UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV $) 5HFRPELQDLVRQV YROXPLTXHV %) 5HFRPELQDLVRQV VXUIDFLTXHV , &DUDFWpULVWLTXHV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH , 3DUDPqWUHV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH , $QDO\VH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9FR , 2ULJLQHV GHV SHUWHV GH UHQGHPHQW , ,QIOXHQFH GH OD WHPSpUDWXUH , /LPLWDWLRQV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH LQGXVWULHOOH , 3URJUqV UpDOLVpV HW REMHFWLIV j DWWHLQGUH SRXU OHV SURFKDLQHV DQQpHV , $PpOLRUDWLRQV GH OD FHOOXOH LQGXVWULHOOH $) /H FRQWDFW DYDQW %) /D FRXFKH DQWLUHIOHW &) /D WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH ') )RUPDWLRQ GH OpPHWWHXU () /D UpJLRQ GH OD EDVH )) /D IDFH DUULqUH , &RQFOXVLRQ , 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


,, &RQWH[WH DFWXHO ,, /LPLWHV pFRQRPLTXHV HW WHFKQLTXHV SRXU OH SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH 2

,, &RQVpTXHQFHV GX SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH DX QLYHDX GH OD FHOOXOH ,, /DEVRUSWLRQ GX UD\RQQHPHQW ,, ,PSDFW GH OD SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DUULqUH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW ,, ,PSDFW GH OD SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DUULqUH VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW ,, /H FRQWDFW GDOXPLQLXP GpSRVp SDU VpULJUDSKLH ,, )RUPDWLRQ VLPXOWDQpH GX FRQWDFW HW GX FKDPS DUULqUH ,, (IIHW GH FRXUEXUH GX VXEVWUDW ,, 3HUIRUPDQFHV pOHFWULTXHV GX %6) DOXPLQLXP ,, 3URSULpWpV GHV FRXFKHV GLIIXVpHV DX ERUH HW GHV FRXFKHV GLpOHFWULTXHV SDVVLYDQWHV ,, /D GLIIXVLRQ GX ERUH ,, 8WLOLVDWLRQ GH FRXFKHV SDVVLYDQWHV $) /D FURLVVDQFH GR[\GH GH VLOLFLXP 6L2 %) 'pS{W GH FRXFKHV GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1[ &) /D SDVVLYDWLRQ SDU VLOLFLXP DPRUSKH ,, /HV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV SRVVLEOHV VXU VXEVWUDW PLQFH ,, 6WUXFWXUH j FKDPS DUULqUH ORFDOLVp DYHF FRXFKHV SDVVLYDQWHV ,, 6WUXFWXUH DYHF FKDPS DUULqUH SOHLQH VXUIDFH ,, (YDSRUDWLRQ GXQ FRQWDFW SOHLQH SODTXH ,, 6WUXFWXUH 3(5& ,, &RQFOXVLRQ ,, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,,

&KDSLWUH ,,, /
KpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ pWXGH WKpRULTXH
,,, ,QWURGXFWLRQ ,,, 3ULQFLSH GH OKpWpURMRQFWLRQ ,,, *pQpUDOLWpV ,,, /H PRGqOH GH EDVH G$QGHUVRQ ,,, ,QIOXHQFH GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH HW GH OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV ,,, 0RGLILFDWLRQV GX PRGqOH G$QGHUVRQ ,,, /HV GLIIpUHQWHV KpWpURMRQFWLRQV SRXU OH SKRWRYROWDwTXH ,,, 'HVFULSWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ ,,, (WDW GH ODUW GH OD VWUXFWXUH +,7 ,,, 'pYHORSSHPHQW GH OKpWpURMRQFWLRQ D6L+ Q F6L S ,,, /H VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ $ 'HVFULSWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH 

% 0RGqOHV SK\VLTXHV & 6LPXODWLRQ GH VWUXFWXUHV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH ' &KRL[ GHV SDUDPqWUHV SRXU VLPXOHU OH VLOLFLXP DPRUSKH ,,, (WXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQH IDFH DYDQW ,,, 2SWLPLVDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW >D6L Q F6L S @ $) 5{OH GH OD FRXFKH G,72 %) &DUDFWpULVWLTXHV GH OpPHWWHXU D6L+ Q &) ,QIOXHQFH GH OD FRXFKH LQWULQVqTXH ,,, &KRL[ GX W\SH GH VXEVWUDW SRXU OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW $) $SSURFKH j SDUWLU GX PRGqOH G$QGHUVRQ %) 6LPXODWLRQV GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ ,,, (WXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DUULqUH  ,,, $QDO\VH GHV VWUXFWXUHV GH EDQGH ,,, (WXGH GH VLPXODWLRQ $ +pWpURMRQFWLRQ D6L Q F6L S D6L S % +pWpURMRQFWLRQ D6L+ S F6L Q D6L+ Q ,,, 3HUIRUPDQFHV GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ FRPSDUDLVRQ F6L S F6L Q  ,,, $SSOLFDWLRQ GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ DX[ SODTXHWWHV PF6L  ,,, &RQFOXVLRQ  ,,, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,,, 

&KDSLWUH ,9 H[SpULPHQWDOH

/
KpWpURMRQFWLRQ

VLOLFLXP

DPRUSKHFULVWDOOLQ

pWXGH

,9 5pDOLVDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU F6L S  ,9 3URWRFROH GHV FHOOXOHV W\SH KpWpURMRQFWLRQ HW VWDQGDUG ,9 &DUDFWpULVDWLRQ GHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH GpSRVpHV DX /3,&0 ,9 3RXUTXRL OH VLOLFLXP SRO\PRUSKH SRXU SDVVLYHU OLQWHUIDFH "  ,9 'HVFULSWLRQ GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH SP6L+ ,9 3DVVLYDWLRQ GH VXUIDFH DYHF OH SP6L+ ,9 &DUDFWpULVDWLRQ SDU PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH j WUDQVPLVVLRQ 0(7 ,9 5pVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ ,9 2SWLPLVDWLRQ GH OD IDFH DYDQW ,9 (WXGH GH OLQWHUIDFH ,9 $QDO\VH GHV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ SRWHQWLHO GH OD VWUXFWXUH  ,9 $SSOLFDWLRQ VXU VXEVWUDW GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PLQFH  ,9 &RQFOXVLRQ  ,9 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,9 4

&KDSLWUH 9 6WUXFWXUH j FRQWDFWV DUULqUH pWXGH WKpRULTXH


9, ,QWURGXFWLRQ  9 &RPSDUDLVRQ GHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV GH FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH  9 /HV FHOOXOHV ,%& ,QWHUGLJLWHG %DFN &RQWDFW 9 /D VWUXFWXUH 0HWDOOLVDWLRQ :UDS 7KURXJK 0:7 9 /D VWUXFWXUH (PLWWHU :UDS 7KURXJK (:7 9 0RWLYDWLRQV  9 3DUWLH WKpRULTXH VLPXODWLRQ  9 ,QWURGXFWLRQ DX ORJLFLHO ,6(7&$' 9 /HV PRGqOHV SK\VLTXHV XWLOLVpV 9 6LPXODWLRQ GH VWUXFWXUHV VRXV ,6(7&$'  9 6LPXODWLRQ GXQH VWUXFWXUH SKRWRYROWDwTXH VWDQGDUG 9 6LPXODWLRQ GH OD VWUXFWXUH ,%& $) /D IDFH DYDQW %) /D IDFH DUULqUH &) 3ORWV GH GRSDJH JpRPpWULH GH OpPHWWHXU HW GX FKDPS DUULqUH ') /HV FRQWDFWV 9 5pVXOWDWV GH VLPXODWLRQ $) (WXGH GX SORW 3 %6) %) (WXGH GX SORW 1 pPHWWHXU &) 2SWLPLVDWLRQ GH OD JpRPpWULH GHV SORWV GH GRSDJH 1 HW 3 ') (WXGH GH OD GLVWDQFH HQWUH OHV SORWV GH GRSDJH () (WXGH GH OD UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH 9 &RPSDUDLVRQ HQWUH OD VWUXFWXUH ,%& HW OD VWUXFWXUH VWDQGDUG 9 &RQFOXVLRQ 9 5pIpUHQFHV &KDSLWUH 9 

&KDSLWUH 9, 5pDOLVDWLRQ GH VWUXFWXUHV j FRQWDFWV DUULqUH


9, ,QWURGXFWLRQ  9, 'HVFULSWLRQ GHV pTXLSHPHQWV XWLOLVpV 9, ,QYHVWLJDWLRQ GXQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ 9, (WXGH GHV SkWHV PpWDOOLTXHV GRSpHV 9, 'HVFULSWLRQ GX SURFpGp %%& 9, 2SWLPLVDWLRQ GX SURFpGp %%& $) *UDYXUH ORFDOH 6) %) 6pULJUDSKLH GHV FRQWDFWV 3 j EDVH GDOXPLQLXP 5

9, &DUDFWpULVDWLRQ GHV FHOOXOHV %%& $) ,QIOXHQFH GH OD JpRPpWULH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9FR %) &DUDFWpULVDWLRQ ,9 &) /RFDOLVDWLRQ GHV UHFRPELQDLVRQVPHVXUHV /%,& ') &RXUDQW GH FRXUWFLUFXLW UpSRQVH VSHFWUDOH HW UpIOHFWLYLWp () $QDO\VH GHV SHUWHV SDU FRXUWFLUFXLW 9, (WXGH GH OD UpVLVWDQFH VpULH SRXU FHOOXOHV %%& 9, &DOFXO GHV SHUWHV GDQV XQH VWUXFWXUH VWDQGDUG 9, &DOFXO GH OD UpVLVWDQFH VpULH SRXU XQH VWUXFWXUH GH W\SH ,%& $) /HV SHUWHV SDU UpVLVWDQFH VXSHUILFLHOOH %) /HV SHUWHV SULQFLSDOHV &) /LHQ DYHF OHV YDOHXUV H[SpULPHQWDOHV GX IDFWHXU GH IRUPH 9, $PpOLRUDWLRQ GX SURFpGp %%& 9, 'LPLQXWLRQ GH OD UpVLVWDQFH VpULH 9, 3DVVLYDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH SDU 6L1 9, 3HUVSHFWLYHV GDPpOLRUDWLRQ GH OD FHOOXOH %%& 9, &RQFOXVLRQ  9, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH 9, 

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH

5HPHUFLHPHQWV
&H WUDYDLO GH WKqVH D pWp UpDOLVp j O,QVWLWXW G(OHFWURQLTXH GX 6ROLGH HW GHV 6\VWqPHV ,Q(66 j 6WUDVERXUJ DYHF OH ILQDQFHPHQW GH O$'(0( HW 3+272:$77 ,QW 6$ -H WLHQV SDUWLFXOLqUHPHQW j UHPHUFLHU -HDQ&ODXGH 0XOOHU PRQ GLUHFWHXU GH WKqVH SRXU VRQ VRXWLHQ DX FRXUV GH FHV WURLV DQQpHV VD V\PSDWKLH HW OD FRQILDQFH TXLO PD DFFRUGp 3URIHVVHXU 7KRPDV +HLVHU SRXU VRQ U{OH GH UDSSRUWHXU LQWHUQH /HV UDSSRUWHXUV H[WHUQHV 3URIHVVHXU 6DQWR 0DUWLQX]]L HW ' $QQH .DPLQVNL 6pEDVWLHQ 1RsO SRXU VD SUpVHQFH GDQV OH MXU\ GH WKqVH HW VXUWRXW SRXU VD JHQWLOOHVVH VHV SUpFLHX[ FRQVHLOV HW OD JUDQGH GLVSRQLELOLWp TXLO PD DFFRUGp DX ORQJ GH OD WKqVH $EGHOOLODK 6ODRXL TXL D pWp SUpVHQW GDQV OHV PRPHQWV GLIILFLOHV HW D WRXMRXUV UpSRQGX j PHV VROOLFLWDWLRQV HW DXVVL SRXU VD SUpVHQFH DX[ PDWFKV GH IRRWEDOO GX PHUFUHGL VRLU -H[SULPH PD UHFRQQDLVVDQFH j O$'(0( j WUDYHUV $QGUp &ODYHULH HW 3+272:$77 j WUDYHUV 1DP OH 4XDQJ HW *LOOHV *RDHU SRXU OH ILQDQFHPHQW GH FH WUDYDLO GH WKqVH HW OH WUDYDLO HQ FROODERUDWLRQ UpDOLVp -HDQ0DULH .RHEHO SRXU VRQ DLGH JpQpUHXVH HW VD JUDQGH V\PSDWKLH 6DQV OXL OHV GLIIpUHQWV SURFpGpV H[SpULPHQWDX[ PLV DX SRLQW QDXUDLHQW YX OH MRXU /H SHUVRQQHO GX ODERUDWRLUH ,Q(66 HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW 0DUWLQH %UXWW )ORUHQW 'LHWULFK 3KLOLSSH %RUGHW -HDQ3LHUUH 6FKXQN -DFTXHV 0RUHO 6\OYLDQH %DUWKH 0DULDQQH $PDQQ/LHVV 0DUO\VH 6FKRWW &KULVWLDQH 5LW 3DUWLFN /HYrTXH -pUpP\ %DUWULQJHU *pUDUG :HVWHUPDQQ HW ELHQ VU 6WpSKDQH 5RTXHV DLQVL TXH OHV FROOqJXHV GRFWRUDQWV HW SRVWGRFV GRQW (WLHQQH 3LKDQ 6pEDVWLHQ 'XJXD\ 0RUJDQ 0DGHF 0RKDPPHG $\RXE +LFKDP &KDULIL $EGHOODWLI =HUJD $OH[ )RFVD HW 9ODGLPLU 6YUFHN 8QH SDUWLH GH FH WUDYDLO D DXVVL pWp DFFRPSOL HQ FROODERUDWLRQ DYHF GHV ODERUDWRLUHV QDWLRQDX[ HW HXURSpHQV -H YRXGUDLV DLQVL UHPHUFLHU OHV PHPEUHV GX SURMHW +HUPHV DYHF OHVTXHOV MDL HX XQ WUqV JUDQG SODLVLU GH WUDYDLOOHU 3HUH 5RFD L &DEDUURFDV GX /3,&0 TXL PD IDLW OKRQQHXU GH SDUWLFLSHU DX MXU\ GH WKqVH HW GH MRXHU OH U{OH GH SUpVLGHQW -pU{PH 'DPRQ/DFRVWH GX /3,&0 -HDQ3DXO .OHLGHU HW $OH[DQGUH *XGRYVNLNK GX /*(3 DLQVL TXH 3LHUUH-HDQ 5LEH\URQ GX &($*(1(& SRXU OHV QRPEUHX[ FRQVHLOV HW VHUYLFHV UHQGXV DX ORQJ GH OD WKqVH -H[SULPH PD SURIRQGH JUDWLWXGH DX SHUVRQQHO GX ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ SRXU OHXU KRVSLWDOLWp HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW j 2OHNVL\

1LFKLSRUXN SRXU OHV FDUDFWpULVDWLRQV UpDOLVpHV VXU OHV FHOOXOHV 5&& -H UHPHUFLH pJDOHPHQW 'RPLQLTXH %DOOXWDXG GX ODERUDWRLUH /3&6 GH 0HXGRQ SRXU OHV PHVXUHV 6,06 GH TXDOLWp HIIHFWXpHV -H UHPHUFLH DXVVL OHV FROOqJXHV HXURSpHQV GX SURMHW ,1'+, -H[SULPH PD SOXV SURIRQGH UHFRQQDLVVDQFH j PRQ FRXVLQ TXL HVW j ORULJLQH GH PD YHQXH j 6WUDVERXUJ (QILQ MH WLHQV j UHPHUFLHU PD FRPSDJQH $P\ SRXU VRQ VRXWLHQ HW FHV WURLV VXSHUEHV DQQpHV SDVVpHV j 6WUDVERXUJ HQ VD FRPSDJQLH

10

11

Introduction gnrale

,QWURGXFWLRQ JpQpUDOH
/D IXWXUH JHVWLRQ GH OpQHUJLH HVW GpVRUPDLV XQH TXHVWLRQ GDFWXDOLWp PDMHXUH SRXU GH PXOWLSOHV UDLVRQV 7RXW GDERUG OD TXHVWLRQ GpPRJUDSKLTXH DLQVL TXH OpYROXWLRQ UDSLGH GHV SD\V HQ YRLH GH GpYHORSSHPHQW SRVHQW OD SUREOpPDWLTXH GHV EHVRLQV j ORQJ WHUPH HQ PDWLqUH pQHUJpWLTXH 6HORQ OD PDMRULWp GHV SUpYLVLRQQLVWHV OD FRQVRPPDWLRQ GH OpQHUJLH SULPDLUH FRPPHUFLDOH GHYUDLW GRXEOHU GLFL SXLV WULSOHU DX[ KRUL]RQV GH >@ /HV SUREOqPHV OLpV j OpSXLVHPHQW GHV UpVHUYHV GpQHUJLH IRVVLOH QRWDPPHQW VRXV VHV IRUPHV OLTXLGHV SpWUROH RX JD]HXVHV JD] QDWXUHO DLQVL TXH OD OLPLWH GHV VWRFNV GXUDQLXP GLVSRQLEOH SRXU XQH pQHUJLH SOHLQHPHQW QXFOpDLUH VRQW GpVRUPDLV PLV HQ DYDQW 'H SOXV OHV ULVTXHV HQ PDWLqUH HQYLURQQHPHQWDOH OLpV DX[ UHMHWV GH &2! GDQV ODWPRVSKqUH HQJHQGUDQW OH SKpQRPqQH GH OHIIHW GH VHUUH >@ DLQVL TXH FHX[ SURYHQDQW GX VWRFNDJH HW GH OpOLPLQDWLRQ GHV GpFKHWV QXFOpDLUHV VXVFLWHQW DFWXHOOHPHQW XQ YLI LQWpUrW SRXU OHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV VRXV OHXUV PXOWLSOHV IRUPHV pROLHQQH VRODLUH WKHUPLTXH SKRWRYROWDwTXH K\GURpOHFWULTXH ELRPDVVH HW JpRWKHUPLH TXL UHSUpVHQWHQW DXMRXUGKXL VHXOHPHQW GH OpQHUJLH WRWDOH PRQGLDOH /pQHUJLH SKRWRYROWDwTXH UHSRVDQW VXU OD WUDQVIRUPDWLRQ GLUHFWH GHV UD\RQV OXPLQHX[ GX VROHLO HQ pOHFWULFLWp SRVVqGH XQ SRWHQWLHO LPSRUWDQW SDUPL OHV GLIIpUHQWHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV (Q HIIHW OpQHUJLH VRODLUH TXL DWWHLQW FKDTXH DQQpH OD VXUIDFH GH OD WHUUH pTXLYDXW j SOXV GH IRLV OD FRQVRPPDWLRQ PRQGLDOH GpQHUJLH SULPDLUH /HV SUHPLHUV SURJUqV HQ PDWLqUH GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP GDWHQW GHV DQQpHV 'HSXLV OLQGXVWULDOLVDWLRQ GH FH GRPDLQH VHVW GpYHORSSpH VRXV OLPSDFW SULQFLSDO GX -DSRQ GH O$OOHPDJQH HW GHV (WDWV8QLV /D SURGXFWLRQ PRQGLDOH GpQHUJLH VRODLUH FRQQDvW GHSXLV XQH FURLVVDQFH DQQXHOOH GH H[SORVp HQ DYHF XQH FURLVVDQFH GH j HW D OLWWpUDOHPHQW ILJ GRQQDQW DLQVL OLHX j XQH FDSDFLWp GH

SURGXFWLRQ GH 0: >@ HW j XQH EDLVVH FRQWLQXH GX SUL[ GX PRGXOH DXMRXUGKXL FRPSULV HQWUH HW :p /REMHFWLI GH OD UHFKHUFKH HW GX GpYHORSSHPHQW HVW GH GLPLQXHU OH SUL[ pQHUJpWLTXH GX PRGXOH SKRWRYROWDwTXH HQGHVVRXV GH :p DX[ KRUL]RQV GH WRXW HQ PDvWULVDQW GHV SURFpGpV GH IDEULFDWLRQ HQ DFFRUG DYHF OH UHVSHFW GH OHQYLURQQHPHQW DILQ GH FUpHU XQ YpULWDEOH PDUFKp FRQFXUUHQW GHV DXWUHV VRXUFHV
12

Introduction gnrale

GpQHUJLH IRVVLOHV QXFOpDLUHV K\GURpOHFWULTXHV FRQVLGpUpHV MXVTXj DXMRXUGKXL FRPPH PRLQV FRWHXVHV

1400 1200 Production MW 1000 800 600 400 200


1992

Rest of the world USA Europe Japan Total


1994 1996 1998 2000

2002

)LJXUH (YROXWLRQ GH OD SURGXFWLRQ PRQGLDOH GH PRGXOHV SURYHQDQFH $JHQFH ,QWHUQDWLRQDOH SRXU O(QHUJLH $,( 3DULV 

%LHQ TXH OH VLOLFLXP PDWpULDX SUpGRPLQDQW SRXU OD IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV ILJ VRLW XQ GHV pOpPHQWV OHV SOXV DERQGDQWV VXU WHUUH VRQ DSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH QpFHVVLWH OXWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP GH KDXWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH /H FRW GX VXEVWUDW GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PF6L UHSUpVHQWH SOXV GH GX SUL[ WRWDO GX PRGXOH /D SURGXFWLRQ PRQGLDOH GH VLOLFLXP HVW GH WRQQHVDQ GRQW WRQQHV VRQW XWLOLVpHV SRXU OD SURGXFWLRQ GH PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV GpFKHWV GH OLQGXVWULH PLFURpOHFWURQLTXH LQFOXV HVWLPpV j WRQQHV SDU DQ ,O HVW HVWLPp TXH FH YROXPH GH WRQQHVDQ FRUUHVSRQG j XQH SURGXFWLRQ GH 0: >@ /H G\QDPLVPH GX PDUFKp SKRWRYROWDwTXH ULVTXH GRQF GrWUH DIIHFWp FDU OD TXDQWLWp GH VLOLFLXP GLVSRQLEOH QHVW GpVRUPDLV SOXV VXIILVDQWH SRXU VXEYHQLU DX[ EHVRLQV >@ $X FRXUV GH ODQQpH FH PDQTXH GH PDWLqUH D HQWUDvQp XQH DXJPHQWDWLRQ GX FRW GX VLOLFLXP FKDUJH GXQ IDFWHXU WURLV 3OXVLHXUV VROXWLRQV SHXYHQW DORUV rWUH HQYLVDJpHV SRXU UpVRXGUH FH SUREOqPH 7RXW GDERUG OXWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ DXWUHV TXH OH VLOLFLXP FRPPH OHV FKDOFRS\ULWHV j EDVH GH &X,Q6H >@ OHV DOOLDJHV GX W\SH &G7H&G6 >@ RX OHV PDWpULDX[ RUJDQLTXHV j EDVH
13

2004

Introduction gnrale

GH SRO\PqUHV VHPLFRQGXFWHXUV >@ SRXUUDLW UHSUpVHQWHU XQH DOWHUQDWLYH $FWXHOOHPHQW OH GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO GH FHOOXOHV VRODLUHV EDVpHV VXU OXWLOLVDWLRQ GH FHV PDWpULDX[ QHVW SDV VXIILVDPPHQW GpYHORSSp SRXU UHPSODFHU OH VLOLFLXP FULVWDOOLQ PDVVLI SRXU XQH SURGXFWLRQ GH PDVVH 1pDQPRLQV OREWHQWLRQ GH UHQGHPHQWV VXSpULHXUV j GDQV OHV ILOLqUHV GX &, * 6 HW GX &G7H SHUPHW GHQWUHYRLU GHV SRVVLELOLWpV GH GpYHORSSHPHQW 8QH DOWHUQDWLYH j PR\HQ WHUPH SRXUUDLW YHQLU GHV FHOOXOHV VRODLUHV HQ FRXFKHV PLQFHV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH FHQWDLQH GH QP RX SRO\FULVWDOOLQ P /DYDQWDJH GH FHV VWUXFWXUHV HVW OLp j OD WUqV IDLEOH TXDQWLWp GH VLOLFLXP XWLOLVp OHV FRXFKHV pWDQW HQ HIIHW GpSRVpHV SDU 3(&9' RX SDU pSLWD[LH j KDXWH WHPSpUDWXUH VXU GHV VXEVWUDWV pWUDQJHUV PRLQV FRWHX[ GH W\SH FpUDPLTXH RX YHUUH &HV VWUXFWXUHV LGpDOHV SRXU OpFRQRPLH GH VLOLFLXP UHVWHQW SRXU OLQVWDQW OLPLWpHV SDU OHV IDLEOHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ FRXUDPPHQW REWHQXV SRXU OH D6L SRXU OH SRO\FULVWDOOLQ >@ >@

)LJXUH 3DUWV GH FKDTXH ILOLqUH GDQV OD SURGXFWLRQ PRQGLDOH GH OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH HQ >@

)LQDOHPHQW SRXU DVVXUHU XQH FURLVVDQFH FRQWLQXH GH OD ILOLqUH SKRWRYROWDwTXH WURLV VROXWLRQV SULQFLSDOHV VRQW HQYLVDJHDEOHV j FRXUW WHUPH /D SUHPLqUH VROXWLRQ FRQVLVWH j GpYHORSSHU XQH ILOLqUH GH SURGXFWLRQ GH VLOLFLXP SRXU DSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH HQ GpYHORSSDQW GHV WHFKQLTXHV GH SXULILFDWLRQ LQQRYDQWHV /H

14

Introduction gnrale

SURFpGp GH SXULILFDWLRQ SDU WRUFKH SODVPD j SDUWLU GH VLOLFLXP PpWDOOXUJLTXH HVW XQH VROXWLRQ pWXGLpH HQ )UDQFH >@ /XWLOLVDWLRQ GHV UpVLGXV GH VLOLFLXP GH W\SH 1 GRQW OD TXDQWLWp HVW pYDOXpH j WRQQHV SDU DQ SRXUUDLW pJDOHPHQW UHSUpVHQWHU XQ DSSRUW VXSSOpPHQWDLUH GH PDWLqUH SUHPLqUH >@ /D GHUQLqUH VROXWLRQ FRQVLVWH j UpGXLUH OD TXDQWLWp GH VLOLFLXP XWLOLVpH SRXU OD FHOOXOH 3RXU FHOD LO HVW QpFHVVDLUH GH GLPLQXHU OpSDLVVHXU GHV VXEVWUDWV GH VLOLFLXP GH P pSDLVVHXU DFWXHOOH YHUV XQH pSDLVVHXU FRPSULVH HQWUH P &H WUDYDLO GH WKqVH HVW GHVWLQp j pWXGLHU OHV GLIIpUHQWHV VROXWLRQV SRXU IDYRULVHU OH SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH HQ SUHQDQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV FRQWUDLQWHV LQGXVWULHOOHV 1RXV YHUURQV TXH OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP SHXW DYRLU WURLV FRQVpTXHQFHV XQH EDLVVH GX FRW GX PRGXOH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLYLWp HW XQH SRVVLELOLWp GDXJPHQWDWLRQ GX UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ /HV GHX[ SUHPLHUV FKDSLWUHV VRQW GHVWLQpV j GpFULUH OH IRQFWLRQQHPHQW HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV FHOOXOHV VRODLUHV HW j DQDO\VHU OHV FRQGLWLRQV QpFHVVDLUHV j UpXQLU SRXU SDVVHU DX VXEVWUDW PLQFH j SDUWLU GX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ LQGXVWULHO VWDQGDUG /HV GHX[ DXWUHV SDUWLHV VRQW D[pHV YHUV OpWXGH GH GHX[ VWUXFWXUHV DOWHUQDWLYHV j OD VWUXFWXUH VWDQGDUG FDU HOOHV FRQYLHQQHQW SDUWLFXOLqUHPHQW DX VXEVWUDW PLQFH 1RXV YHUURQV GDQV OHV FKDSLWUHV ,,, HW ,9 OLQWpUrW GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ j SDUWLU GXQH pWXGH WKpRULTXH HW GH UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ REWHQXV GDQV OH FDGUH GX SURMHW QDWLRQDO +(50(66LQHUJLH /pWXGH GH OD VWUXFWXUH DSSHOpH ,%& DQJ ,QWHUGLJLWHG %DFN &RQWDFW SRVVpGDQW OD MRQFWLRQ HW OHV FRQWDFWV VXU OD IDFH RSSRVpH DX UD\RQQHPHQW VHUD SUpVHQWpH GDQV OHV FKDSLWUHV 9 HW 9, 8QH pWXGH GH VLPXODWLRQ j GHX[ GLPHQVLRQV DLQVL TXH OD PLVH DX SRLQW GXQ SURFpGp H[SpULPHQWDO GLUHFWHPHQW WUDQVIpUDEOH j OLQGXVWULH VHURQW GpFULWV

15

Introduction gnrale

5pIpUHQFHV
>@ 35%DXTXLV 8Q SRLQW GH YXH VXU OHV EHVRLQV HW OHV DSSURYLVLRQQHPHQWV HQ pQHUJLH j OKRUL]RQ (FROH GRFWRUDOH )UpMXV 0DUV >@ +5HHYHV 0DO GH 7HUUH VFLHQFH RXYHUWH pGLWLRQV GX VHXLO PDUV >@ /D OHWWUH GX VRODLUH &\WKHOLD VDUO $YULO YRO Q >@ 7 7RPLWD 7RZDUG JLJDZDWW SURGXFWLRQ RI VLOLFRQ SKRWRYROWDLF FHOOV PRGXOHV DQG V\VWHPV 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 VSHFLDOLVW &RQIHUHQFH S /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ >@ : .RFK 3 :RGLWVFK 6RODU JUDGH VLOLFRQ IHHGVWRFN VXSSO\ IRU 39 LQGXVWU\ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 396(& S 0XQLFK *HUPDQ\ 2FW >@ 85DX +:6FKRFN (OHFWURQLF SURSHUWLHV RI &X ,Q*D 6H! KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV UHFHQW DFKLHYHPHQWV FXUUHQW XQGHUVWDQGLQJ DQG IXWXUH FKDOOHQJHV >@ $5RPHR 0 7HUKHJJHQ ' $ERX5DV '/ %l]WQHU )- +DXJ 0 .lOLQ ' 5XGPDQQ $1 7LZDUL 'HYHORSPHQW RI 7KLQILOP &X ,Q*D 6H! DQG &G7H 6RODU &HOOV 3URJ3KRWR5HV $SSO >@ +6SDQJJDDUG )&.UHEV $ EULHI KLVWRU\ RI WKH GHYHORSPHQW RI RUJDQLF DQG SRO\PHULF SKRWRYROWDLFV 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV DQG 6RODU &HOOV  >@ 5%%HUJPDQQ &U\VWDOOLQH6L WKLQ ILOP VRODU FHOOV D UHYLHZ $SSO\3K\V$  >@ $$EHUOH &U\VWDOOLQH VLOLFRQ WKLQ ILOP VRODU FHOOV :KHUH DUH ZH" :KHUH WR JR IURP KHUH" (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH >@ < &DUDWLQL < 'HODQQR\ 5 (LQKDXV 5 0RQQD 3URMHW 3KRWRVLO 6pPLQDLUH $'(0( 6RSKLD$QWLSROLV >@ 5 .RSHFHN - /LEDO 7 %XFK . 3HWHU . :DPEDFK 0 $FFLDUUL 6 %LQHWWL /- *HHUOLQJV 3 )DWK 1W\SH PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ PDWHULDO IRU VRODU FHOO SURFHVVHV ZLWK KLJK HIILFLHQF\ SRWHQWLDO 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 VSHFLDOLVW &RQIHUHQFH S /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ

16

Introduction gnrale

17

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

Chapitre I Gnralits sur la cellule photovoltaque

18

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, ,QWURGXFWLRQ
&H SUHPLHU FKDSLWUH HVW GHVWLQp j FRQVWLWXHU XQH EDVH WKpRULTXH HW ELEOLRJUDSKLTXH DILQ GDLGHU j OD FRPSUpKHQVLRQ GHV FKDSLWUHV VXLYDQWV /H SULQFLSH GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH VHUD SUpVHQWp GDQV XQ SUHPLHU WHPSV 3RXU FHOD QRXV FRPPHQFHURQV WRXW GDERUG SDU XQH GHVFULSWLRQ GH OD EDVH GH OD FHOOXOH FRQVWLWXpH SDU OD MRQFWLRQ SQ SXLV SDU XQH DQDO\VH GHV GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV GH WUDQVSRUW HW GH UHFRPELQDLVRQ DLQVL TXH GHV SKpQRPqQHV GLQWHUDFWLRQ PDWLqUH UD\RQQHPHQW /D GHX[LqPH SDUWLH GH FH FKDSLWUH VHUD FRQVDFUpH DX[ FDUDFWpULVWLTXHV FRXUDQWWHQVLRQ VRXYHQW XWLOLVpHV SRXU GpWHUPLQHU OHV SHUIRUPDQFHV GHV FHOOXOHV UpDOLVpHV /pWXGH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p SDUDPqWUH PDMHXU GDQV OHQVHPEOH GH FH WUDYDLO VHUD GpWDLOOpH HQ WHQDQW FRPSWH GHV SKpQRPqQHV GH UHFRPELQDLVRQ DX[ VXUIDFHV /HV OLPLWHV GX UHQGHPHQW GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH VHURQW EULqYHPHQW PHQWLRQQpHV DLQVL TXH OD MXVWLILFDWLRQ GH OXWLOLVDWLRQ PDVVLYH DFWXHOOH GX VLOLFLXP SDU OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH &H WUDYDLO GH WKqVH pWDQW IRQGp VXU OpWXGH GH VWUXFWXUHV DOWHUQDWLYHV VXU VXEVWUDWV GH VLOLFLXP GDQV XQ FRQWH[WH OH SOXV SURFKH SRVVLEOH GXQ WUDQVIHUW LQGXVWULHO XQH GHVFULSWLRQ GHV WHFKQRORJLHV GH EDVH FRXUDPPHQW XWLOLVpHV SRXU OD IDEULFDWLRQ GHV FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV LQGXVWULHOOHV VHUD IRXUQLH HQ ILQ GH FKDSLWUH

19

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, 3ULQFLSH GH OD FRQYHUVLRQ SKRWRYROWDwTXH


, /D MRQFWLRQ SQ PRGqOH GH 6FKRFNOH\ /D IRUPDWLRQ GXQH MRQFWLRQ UpDOLVpH SDU VXUGRSDJH GX VLOLFLXP UHSUpVHQWH OH SULQFLSH GH EDVH GH OD FHOOXOH VRODLUH /D FUpDWLRQ GXQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO GDQV OH VHPL FRQGXFWHXU SHUPHW GH VpSDUHU OHV pOHFWURQV HW OHV WURXV TXL VRQW JpQpUpV SDU ODEVRUSWLRQ GH OXPLqUH GDQV OH PDWpULDX /HV W\SHV GH EDUULqUHV OHV SOXV FRPPXQHV VRQW OKRPRMRQFWLRQ MRQFWLRQ SQ GDQV OH PrPH VHPLFRQGXFWHXU OKpWpURMRQFWLRQ MRQFWLRQ SQ HQWUH GHX[ PDWpULDX[ GLIIpUHQWV HW OHV EDUULqUHV 6FKRWWN\ PpWDOVHPLFRQGXFWHXU /RUV GH OD IRUPDWLRQ GH OD MRQFWLRQ OHV pOHFWURQV GLIIXVHQW YHUV OD ]RQH S HW OHV WURXV YHUV OD ]RQH Q DOLJQHPHQW GX QLYHDX GH )HUPL DILQ GH WHQGUH YHUV XQ pTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH /H GLS{OH FUpp DX[ ERUGV GH OD MRQFWLRQ HQWUDvQH OD IRUPDWLRQ GXQ FKDPS pOHFWULTXH TXL VRSSRVH j OpTXLOLEUH j WRXW GpSODFHPHQW GH FKDUJHV /D SRODULVDWLRQ GH OD MRQFWLRQ HQ GLUHFW SHUPHW DORUV GH GLPLQXHU OD KDXWHXU GH OD EDUULqUH GH SRWHQWLHO HW GRQF OLQWHQVLWp GH FKDPS pOHFWULTXH SHUPHWWDQW OH SDVVDJH GH SRUWHXUV $ ORSSRVp XQH SRODULVDWLRQ LQYHUVH DXJPHQWHUD OD KDXWHXU GH EDUULqUH /D UHODWLRQ FRXUDQWWHQVLRQ SRXU XQH GLRGH LGpDOH j OREVFXULWp HVW GRQQpH SDU OD UHODWLRQ , 
qV I = I 0 exp 1 , nkT

DYHF , FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD GLRGH Q IDFWHXU GLGpDOLWp GH OD GLRGH N &RQVWDQWH GH %ROW]PDQQ T FKDUJH pOHFWURQLTXH 7 7HPSpUDWXUH HQ .HOYLQ 7URLV pTXDWLRQV GpFULYDQW OH WUDQVSRUW GH FKDUJHV GDQV XQ VHPLFRQGXFWHXU RQW pWp GRQQpHV SDU 6FKRFNOH\ >@ /HV pTXDWLRQV GHV FRXUDQWV GH FRQGXFWLRQ VRXV OHIIHW GXQ FKDPS pOHFWULTXH HW GH GLIIXVLRQ SRXU OHV pOHFWURQV HW OHV WURXV VH[SULPHQW SDU 

20

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH


J n = q n n E + qDn n

, ,

J p = q p p E qD p p

DYHF PRELOLWp GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV UHVSHFWLYHPHQW FP9 V ' FRHIILFLHQW GH GLIIXVLRQ GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV UHVSHFWLYHPHQW FPV Q FRQFHQWUDWLRQ GpOHFWURQV OLEUHV FP" S FRQFHQWUDWLRQ GH WURXV OLEUHV FP" /HV pTXDWLRQV GH FRQWLQXLWp FRQFHUQHQW OHV SKpQRPqQHV GH JpQpUDWLRQ GH SRUWHXUV HW GH UHFRPELQDLVRQ
n 1 = G n R n + div ( J n ) t e 1 p = G p R p div ( J p ) t e

, ,

DYHF * WDX[ GH JpQpUDWLRQ GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV UHVSHFWLYHPHQW 5 WDX[ GH UHFRPELQDLVRQ GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV UHVSHFWLYHPHQW

(QILQ OpTXDWLRQ GH 3RLVVRQ GpFULW OD GpSHQGDQFH GX FKDPS pOHFWULTXH HQ IRQFWLRQ GH OD GHQVLWp GH FKDUJHV HW GH GRSDQWV 
= e (N d N a + p n )

,

DYHF

 SRWHQWLHO pOHFWURVWDWLTXH SHUPLWWLYLWp pOHFWULTXH 1q GHQVLWp GH GRQQHXUV LRQLVpV FP" 1h GHQVLWp GDFFHSWHXUV LRQLVpV FP"

/pTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH HVW PRGLILp ORUVTXH GHV SRUWHXUV VRQW LQMHFWpV SDU SRODULVDWLRQ RX SDU LOOXPLQDWLRQ /LQWURGXFWLRQ GHV TXDVLQLYHDX[ GH )HUPL (A HW (A SHUPHWWHQW GH[SULPHU VLPSOHPHQW OH UpJLPH TXDVLpTXLOLEUH /H WDEOHDX , FLGHVVRXV GpFULW OpYROXWLRQ GH OD GHQVLWp GHV SRUWHXUV GH FKDUJHV SRXU OHV GHX[ UpJLPHV pTXLOLEUH HW TXDVLpTXLOLEUH

21

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH 7DEOHDX , 'HQVLWp GHV SRUWHXUV GH FKDUJH j OpTXLOLEUH HW TXDVLpTXLOLEUH (TXLOLEUH
Ec E f n0 = N c exp kT ,

4XDVLpTXLOLEUH
E E Fn n = N c exp c kT

, ,

E f Ev p0 = N v exp kT ,
E Ev n0 p0 = ni2 = N c N v exp c kT Eg = N c N v exp kT

E Fp Ev p = N v exp kT

,

E Fp E Fn E Ev np = N c N v exp c exp kT kT E Fp E Fn = n0 p0 exp kT

,

, ,QWHUDFWLRQ PDWLqUHUD\RQQHPHQW $ILQ GpYDOXHU OD SXLVVDQFH GpOLYUpH SDU OHV FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV GHV VSHFWUHV GH UpIpUHQFHV $0 $LU 0DVV RQW pWp GpYHORSSpV DYHF [   ,OV TXDQWLILHQW OD SHUWH GH SXLVVDQFH DEVRUEpH SDU ODWPRVSKqUH HQ IRQFWLRQ HQ ODQJOH GX VROHLO SDU UDSSRUW DX ]pQLWK $LQVL OH VSHFWUH $0 DGDSWp DX[ DSSOLFDWLRQV VSDWLDOHV QH WLHQW SDV FRPSWH GH ODEVRUSWLRQ GH ODWPRVSKqUH WHUUHVWUH /HV VSHFWUHV DX VRO $0 $0 VRQW SOXV SDXYUHV HQ 89 /H VSHFWUH $0* HVW JpQpUDOHPHQW XWLOLVp FDU LO HVW SOXV SURFKH GHV FRQGLWLRQV GH UpSDUWLWLRQ VSHFWUDOH GH QRV ODWLWXGHV HW WLHQW FRPSWH GHV UDGLDWLRQV GLUHFWHV HW GLIIXVHV /pFODLUHPHQW FRUUHVSRQGDQW DX VSHFWUH $0* HVW SURFKH GH P:FP $ FKDTXH ORQJXHXU GRQGH HVW DVVRFLp XQ SKRWRQ GpQHUJLH ( H9 ORQJXHXU GRQGH P /HV SKRWRQV LQFLGHQWV VRQW DEVRUEpV SDU OH VLOLFLXP HQ IRQFWLRQ GH OHXU ORQJXHXU GRQGH HW FH SKpQRPqQH HVW GpFULW SDU OD ORL GH /DPEHUW
I = I 0 exp(z ) , 4k = ( ) = ,

KF

 R K HVW OD FRQVWDQWH GH 3ODQFN F OD YLWHVVH GH OD OXPLqUH OD IUpTXHQFH HW OD

DYHF , ,QWHQVLWp OXPLQHXVH LQFLGHQWH , ,QWHQVLWp OXPLQHXVH WUDQVPLVH

22

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH ] SURIRQGHXU FP FRHIILFLHQW GDEVRUSWLRQ GpSHQGDQW GH OD ORQJXHXU GRQGH HW GH N FRHIILFLHQW GH[WLQFWLRQ GX PDWpULDX FP /HV SKRWRQV GH EDVVH ORQJXHXU GRQGH HW GRQF SOXV pQHUJpWLTXHV 8OWUD9LROHW VHURQW DEVRUEpV GDQV OHV SUHPLHUV PLFURPqWUHV GH OD FHOOXOH WDQGLV TXH OHV SKRWRQV GH SOXV JUDQGH ORQJXHXU GRQGH ,QIUD5RXJH SHXYHQW DWWHLQGUH OD IDFH DUULqUH HW rWUH UpIOpFKLV SDU FHWWH GHUQLqUH 'DQV OH VLOLFLXP j JDS LQGLUHFW ODEVRUSWLRQ GHV SKRWRQV VH IDLW SDU GHV WUDQVLWLRQV LQGLUHFWHV QRQUDGLDWLYHV SRXU GHV ORQJXHXUV GRQGH HQWUH QP HW QP 3RXU OHV SKRWRQV SOXV pQHUJpWLTXHV HQWUH QP HW QP LO HVW SRVVLEOH GH[FLWHU YHUWLFDOHPHQW GHV pOHFWURQV GX VRPPHW GH OD EDQGH GH YDOHQFH YHUV OH PLQLPXP FHQWUDO GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ /HV pOHFWURQV DLQVL H[FLWpV VH WKHUPDOLVHQW HQVXLWH GDQV OH PLQLPXP DEVROX GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ HW SHXYHQW SDUWLFLSHU DX[ SKpQRPqQHV GH FRQGXFWLRQ /D ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH (t HVW pJDOHPHQW XQ SDUDPqWUH LPSRUWDQW FDU HOOH GpWHUPLQH OH VHXLO GDEVRUSWLRQ (Q HIIHW OH SKRWRQ LQWHUDJLW DYHF OpOHFWURQ XQLTXHPHQW VLO SHXW IRXUQLU XQH pQHUJLH VXSpULHXUH j OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH (t /HV SKRWRQV LQFLGHQWV DSSRUWHQW DORUV OLQWpJUDOLWp GH OHXU pQHUJLH SRXU GRQQHU QDLVVDQFH j GHV SDLUHV pOHFWURQVWURXV DSSHOpV SOXV FRXUDPPHQW SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV /LQWHUDFWLRQ PDWLqUHUD\RQQHPHQW SHUWXUEH OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH GX V\VWqPH XQ H[FpGHQW GH SRUWHXUV n = n n0 HW p = p p0 VH IRUPH j OpTXLOLEUH HQWUH OH WDX[ GH JpQpUDWLRQ * HW GH UHFRPELQDLVRQ 8 /HV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV OHV pOHFWURQV GDQV XQ PDWpULDX GRSp S WURXV GDQV XQ PDWpULDX Q GLIIXVHQW VRXV OHIIHW GH JUDGLHQWV GH FRQFHQWUDWLRQ YHUV OLQWHUIDFH ,OV VRQW HQVXLWH HQWUDvQpV SDU OH FKDPS pOHFWULTXH HW DWWHLJQHQW OD UpJLRQ GDQV ODTXHOOH LOV VRQW PDMRULWDLUHV SRXU SDUWLFLSHU DX SKRWRFRXUDQW

, 'LIIXVLRQ HW UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV $) 5HFRPELQDLVRQV YROXPLTXHV 3RXU pYDOXHU OD TXDOLWp GX PDWpULDX SRXU FHOOXOHV VRODLUHV OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ /q GHV SRUWHXUV GH FKDUJH VH[SULPDQW HQ JpQpUDO HQ P HVW XWLOLVpH j OD SODFH GH OD GXUpH

23

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH GH YLH FDU HOOH GpFULW PLHX[ OHV SKpQRPqQHV GH WUDQVSRUW GH FKDUJHV TXL GRQQHQW QDLVVDQFH DX SKRWRFRXUDQW (OOH FRUUHVSRQG j OD GLVWDQFH PR\HQQH TXH OHV SRUWHXUV SHXYHQW SDUFRXULU DYDQW GrWUH UHFRPELQpV GDQV OH VXEVWUDW /q GpSHQG HVVHQWLHOOHPHQW GH OD TXDOLWp GX PDWpULDX XWLOLVp DLQVL TXH GH OD PRELOLWp GX W\SH GH SRUWHXU FRQFHUQp

Ld = Dn , p =

kT n, p , q

DYHF /q ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ ' FRHIILFLHQW GH GLIIXVLRQ GHV pOHFWURQV RX GHV WURXV FP!V N FRQVWDQWH GH %ROW]PDQQ N r!" -. 7 WHPSpUDWXUH HQ .HOYLQ 4 FKDUJH pOHFWURQLTXH r (& GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV GDQV OH PDWpULDX V  PRELOLWp GHV SRUWHXUV pOHFWURQV RX WURXV FP!9 V /H WHUPH GH GXUpH GH YLH GDQV OHV VHPLFRQGXFWHXUV D WUDGLWLRQQHOOHPHQW pWp OREMHW GH FRQIXVLRQ HW GH QXDQFHV VRXYHQW LPSOLFLWHV HW GRLW GRQF rWUH UHPLV GDQV OH FRQWH[WH GDQV OHTXHO OH WHUPH HVW XWLOLVp >@ ,O H[LVWH WURLV PpFDQLVPHV SULQFLSDX[ GH UHFRPELQDLVRQV YROXPLTXHV GDQV OHV VHPLFRQGXFWHXUV TXL VRQW GpFULWV EULqYHPHQW GDQV FHWWH SDUWLH UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH $XJHU HW PXOWLSKRQRQV >@ 5HFRPELQDLVRQ 65+ &H PpFDQLVPH FRQFHUQDQW OD UHFRPELQDLVRQ YLD OHV GpIDXWV FULVWDOORJUDSKLTXHV HW OHV LPSXUHWpV PpWDOOLTXHV &X )H $X SUpVHQWHV GDQV OH PDWpULDX HVW UHSRVDQW VXU OHV UHFRPELQDLVRQV DVVLVWpHV SDU PXOWLSKRQRQV ,O HVW SOXV FRXUDPPHQW DSSHOp 6KRFNOH\ 5HDG+DOO >@ >@ 'HV QLYHDX[ SURIRQGV GpQHUJLH GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH VRQW UHVSRQVDEOHV GH OD FKXWH GH OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV HQ FUpDQW GHV FHQWUHV GH UHFRPELQDLVRQ ,OV VRQW FDUDFWpULVpV SDU OHXU GHQVLWp 1S HW OHXU SRVLWLRQ pQHUJpWLTXH (S GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH OHXU VHFWLRQ HIILFDFH GH FDSWXUH GHV pOHFWURQV FP"V GHV WURXV FP"V HW OHV WDX[ GpPLVVLRQ GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV H HW H V /H WDX[ GH UHFRPELQDLVRQ 65+ HVW IRQFWLRQ GX QLYHDX GLQMHFWLRQ

24

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH 5HFRPELQDLVRQ $XJHU /H VHFRQG PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ HVW OH SURFHVVXV GH UHFRPELQDLVRQ QRQ UDGLDWLI DSSHOp UHFRPELQDLVRQ $XJHU TXL VH PDQLIHVWH ORUVTXH OD GHQVLWp GH SRUWHXUV OLEUHV Q HW S GpSDVVH &FP" >@ >@ /H SRUWHXU UHFRPELQDQW WUDQVPHW VRQ pQHUJLH pTXLYDOHQWH j OD WUDQVLWLRQ EDQGH j EDQGH j XQ SRUWHXU WLHUV TXL VH WURXYH H[FLWp VXU XQ QLYHDX pQHUJpWLTXH SOXV pOHYp 1RWRQV TXH OD SDUWLFLSDWLRQ GH SKRQRQV j FH PpFDQLVPH HQWUDvQH XQ HIIHW GH WKHUPDOLVDWLRQ GH OD FHOOXOH /D UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH /D UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH EDQGH j EDQGH >@ FRUUHVSRQG j OD UHFRPELQDLVRQ GXQ pOHFWURQ GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ DYHF XQ WURX GH OD EDQGH GH YDOHQFH DYHF pPLVVLRQ GXQ SKRWRQ GpQHUJLH (t /H PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH HVW XQ SURFHVVXV GRPLQDQW GDQV OHV VHPLFRQGXFWHXUV j JDS GLUHFW FRPPH OH *D$V ,O HVW j OD EDVH GX SULQFLSH GH IRQFWLRQQHPHQW GHV GLRGHV pOHFWUROXPLQHVFHQWHV 3RXU OH VLOLFLXP FULVWDOOLQ j JDS LQGLUHFW FH PpFDQLVPH HVW UHODWLYHPHQW UDUH GX IDLW TXH FHWWH WUDQVLWLRQ QH SHXW DYRLU OLHX TXDYHF ODVVLVWDQFH GXQ SKRQRQ /D UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH HVW DORUV RFFXOWpH SDU OHV GHX[ PpFDQLVPHV GpFULWV SUpFpGHPPHQW /D GXUpH GH YLH WRWDOH VH[SULPH VLPSOHPHQW SDU 
1 1 1 1 = + + SRH Auger rad

,

3RXU XQ IDLEOH GRSDJH GX PDWpULDX !FP OHV UHFRPELQDLVRQV GH W\SH 65+ VRQW SUpGRPLQDQWHV WDQGLV TXH OH SDVVDJH DX[ IRUWV GRSDJHV OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV HVW OLPLWpH SDU OH PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ $XJHU ILJ, 

25

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

)LJXUH , ,QIOXHQFH GX QLYHDX GLQMHFWLRQ VXU OHV UHFRPELQDLVRQV 65+ HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH PDWpULDX HW VXU OHV GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV GH UHFRPELQDLVRQ UDGLDWLYH $XJHU HW 65+ SRXU GX VLOLFLXP GH W\SH 3 /HV UHFRPELQDLVRQV UDGLDWLYHV HW $XJHU VRQW LQWULQVqTXHV DX PDWpULDX >@

/H WDX[ GH UHFRPELQDLVRQ GH W\SH 65+ YDULH VHORQ OD GHQVLWp GLPSXUHWpV HW GH GLVORFDWLRQV GDQV OH PDWpULDX 3RXU OH VLOLFLXP RQ GLVWLQJXH OH PDWpULDX PRQRFULVWDOOLQ pODERUp VHORQ OD WHFKQLTXH )ORDW =RQH )= VTSCPV HW FHOXL GH W\SH &]RFKUDOVNL &= VTSCV DLQVL TXH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PF6L PDMRULWDLUHPHQW XWLOLVp GDQV OLQGXVWULH PDOJUp OD OLPLWDWLRQ LPSRVpH SDU OD SUpVHQFH GHV MRLQV GH JUDLQV VTSCV %) 5HFRPELQDLVRQV VXUIDFLTXHV /pWDW pOHFWURQLTXH GH OD VXUIDFH GX VLOLFLXP HVW pJDOHPHQW FULWLTXH VXU OHV SDUDPqWUHV GH OD FHOOXOH /D UXSWXUH GH FRQWLQXLWp GX UpVHDX FULVWDOOLQ j OD VXUIDFH HQJHQGUH OD SUpVHQFH GH OLDLVRQV QRQVDWXUpHV RX OLDLVRQV SHQGDQWHV UHVSRQVDEOHV GXQH UpSDUWLWLRQ TXDVLFRQWLQXH GpWDWV pQHUJpWLTXHV GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH /D TXDOLWp GXQH VXUIDFH HVW JpQpUDOHPHQW GRQQpH SDU OD YDOHXU GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH FRQWUDLUHPHQW j OD GXUpH GH YLH SRXU OH YROXPH 8QH GHVFULSWLRQ GpWDLOOpH GH OLQIOXHQFH GX QLYHDX GLQMHFWLRQ VXU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HVW GRQQpH SDU $EHUOH >@ 'DQV OH VLPSOH FDV R OpFKDQWLOORQ GpSDLVVHXU : SRVVqGH XQH GXUpH GH YLH FRQVWDQWH i HW XQH

26

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH IDLEOH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ 6 VXU FKDTXH VXUIDFH OD GXUpH GH YLH HIIHFWLYH rss HVW GRQQpH SDU 
1 1 2S + b W

eff

,

/D SUpFLVLRQ GH FHWWH H[SUHVVLRQ SRXU GLIIpUHQWHV pSDLVVHXUV : HW YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ 6 HVW GLVFXWpH SDU 6SURXO >@ /D GLPLQXWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH SHXW VH IDLUH SDU GLIIpUHQWHV WHFKQLTXHV GpFULWHV GDQV OD UpIpUHQFH >@ 3RXU GHV VXUIDFHV IRUWHPHQW GRSpHV OH PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ $XJHU GRPLQH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH 8Q PRGqOH GpYHORSSp SDU &XHYDV HW DO >@ SHUPHW GH GpWHUPLQHU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH ILJ, 

10000

1000

Seff [cm/s]

100

10 1E17

1E18

1E19

1E20

ND [cm ]

-3

)LJXUH , 9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH GH VXUIDFH HQ IRQFWLRQ GX QLYHDX GH GRSDJH

27

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, &DUDFWpULVWLTXHV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH


, 3DUDPqWUHV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH 6RXV LOOXPLQDWLRQ ILJ, OD UHODWLRQ , GHYLHQW SRXU XQH FHOOXOH LGpDOH
qV I = I 0 exp 1 I L nkT

,

DYHF ,G FRXUDQW GLOOXPLQDWLRQ GH OD GLRGH 3RXU XQH FHOOXOH QRQ LGpDOH OHV UpVLVWDQFHV VpULH 5 HW SDUDOOqOH 5 RQW XQH LQIOXHQFH VXU OD UHODWLRQ , HW VRQW UHSUpVHQWpHV ILJ,
q (V IRs ) V IRs I (V ) = I 0 exp IL 1 + Rp nkT

,

)LJXUH , &DUDFWpULVWLTXHV ,9 GXQH FHOOXOH VRODLUH VRXV REVFXULWp HW VRXV pFODLUHPHQW

28

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH $ SDUWLU GH OD FDUDFWpULVWLTXH , 9 RQ SHXW GpGXLUH OHV SDUDPqWUHV pOHFWULTXHV VXLYDQWV /H FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW ,pp REWHQX j 9 /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p REWHQXH j , /D YDOHXU GX FRXUDQW j OD SXLVVDQFH PD[LPDOH GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD FHOOXOH , /D YDOHXU GH OD WHQVLRQ j OD SXLVVDQFH PD[LPDOH GH IRQFWLRQQHPHQW 9 /H IDFWHXU GH IRUPH )) WUDGXLW OHV SHUWHV SURYRTXpHV SDU OHV UpVLVWDQFHV VpULH 5 HW UpVLVWDQFHV SDUDOOqOH 5 GH OD FHOOXOH /HXU LQIOXHQFH HVW LOOXVWUpH ILJXUH , /H UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ SKRWRYROWDwTXH FRUUHVSRQG DX UDSSRUW GH OD SXLVVDQFH PD[LPDOH 3 GpOLYUpH SDU OD FHOOXOH VXU OD SXLVVDQFH LQFLGHQWH 3v SDU XQH XQLWp GH VXUIDFH HW VH[SULPH SDU 
Pm Vm I m Vco I cc FF = = Pi S Pi S Pi S

,

)LJXUH , ,QIOXHQFH GH OD UpVLVWDQFH VpULH 5 HW GH OD UpVLVWDQFH SDUDOOqOH 5 VXU OHV SDUDPqWUHV ,9 GH
V S

OD FHOOXOH VRXV pFODLUHPHQW HQ KDXW HW VRXV REVFXULWp HQ EDV >@

29

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH , $QDO\VH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9FR /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW XQ GHV SDUDPqWUH IRQGDPHQWDX[ GH OD TXDOLWp GH OD FHOOXOH 'DQV XQH MRQFWLRQ j OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH HQ ODEVHQFH GH WRXW FKDPS pOHFWULTXH H[WpULHXU OHV WURXV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV GDQV OD UpJLRQ S WHQGHQW j GLIIXVHU YHUV OD UpJLRQ Q R LOV VRQW SHX QRPEUHX[ GRQQDQW QDLVVDQFH j XQ FRXUDQW GH GLIIXVLRQ ,q GH S YHUV Q ,O HQ HVW GH PrPH SRXU OHV pOHFWURQV &HV GHX[ FRXUDQWV VDGGLWLRQQHQW SRXU IRUPHU OH FRXUDQW GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV GRQW OLQWHQVLWp VHUDLW WUqV JUDQGH VL HOOH QpWDLW SDV FRPSHQVpH SDU OH FKDPS pOHFWULTXH ORFDO GLULJp GH OD UpJLRQ S YHUV OD UpJLRQ Q 2Q GLW TXH VH IRUPH j OD MRQFWLRQ XQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO TXL VRSSRVH j OD GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV &HWWH EDUULqUH pJDOHPHQW DSSHOpH WHQVLRQ GH GLIIXVLRQ 9q RX 9iv EXLOWLQ YROWDJH UHSUpVHQWH OD WHQVLRQ PD[LPDOH TXH OD FHOOXOH SHXW WKpRULTXHPHQW GpOLYUHU &HWWH EDUULqUH SHXW rWUH GpWHUPLQpH j SDUWLU GH OD VWUXFWXUH GH EDQGHV ILJ, 
qVd = Eg ( E F 2 Ev2 ) ( Ec1 E F 1 ) = E F 1 E F 2

,

)LJXUH , 6WUXFWXUH GH EDQGHV SRXU XQH KRPRMRQFWLRQ j EDVH GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ j OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH

30

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH RX j SDUWLU GH OD UHODWLRQ VXLYDQWH 


NAND NAND = E g + ln 2 ni N C NV

qVd = kT ln

,

DYHF ni2 GHQVLWp GH SRUWHXUV LQWULQVqTXHV ( ni = 1,4.1010 cm 3 SRXU OH VLOLFLXP &HWWH UHODWLRQ HVW QpDQPRLQV LQVXIILVDQWH FDU HOOH QH WLHQW SDV FRPSWH GHV SKpQRPqQHV GH UHFRPELQDLVRQ DX[ VXUIDFHV DYDQW HW DUULqUH 3RXU XQH KRPRMRQFWLRQ OD YDOHXU GH 9q HVW LQIpULHXUH j (BT $ WHPSpUDWXUH DPELDQWH SRXU GHV QLYHDX[ GH GRSDJH pTXLYDOHQWV DX[ GHQVLWpV GpWDWV GX VLOLFLXP OD KDXWHXU PD[LPDOH GH EDUULqUH WKpRULTXH YDXGUDLW 9 &HOD QHVW QpDQPRLQV SDV HQYLVDJHDEOH j FDXVH GHV WUqV IDLEOHV GXUpHV GH YLH DVVRFLpHV DX GRSDJH pOHYp PpFDQLVPH $XJHU HW GX UpWUpFLVVHPHQW GH OD EDQGH LQWHUGLWH DX[ IRUWV GRSDJHV 6RXV pFODLUHPHQW j SDUWLU GH OD UHODWLRQ , HQ SRVDQW ,G WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SDU 
nkT Icc ln , q I0

,pp j , RQ H[SULPH OD

Vco =

/H IOX[ GH SRUWHXUV PDMRULWDLUHV UpVXOWH j OD IRLV GH OD GLIIXVLRQ HW GH OD FRQGXFWLRQ (Q FRQVLGpUDQW TXH OHV UHFRPELQDLVRQV GDQV OD ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH VRQW QpJOLJHDEOHV HW HQ DGPHWWDQW TXH OD GHQVLWp GH FRXUDQW UHODWLYH j XQ W\SH GH SRUWHXU HVW OD PrPH DX[ GHX[ IURQWLqUHV GH OD ]RQH GH WUDQVLWLRQ j SDUWLU GHV pTXDWLRQV GH WUDQVSRUW GH FKDUJHV RQ REWLHQW 
p n 0 D p n p 0 Dn + I 0 = q L Ln p
2 D n2 = q p i + Dn ni N D L p N A Ln

,

DYHF pn 0 = HW
n p0 =

ni2 GHQVLWp GH WURXV GDQV OD ]RQH Q ND ni2 GHQVLWp GpOHFWURQV GDQV OD UpJLRQ S NA

31

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH (Q JpQpUDO OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ VH[SULPH XQLTXHPHQW HQ IRQFWLRQ GX FRXUDQW GH
n i VDWXUDWLRQ GH OD EDVH WHO TXH I 0 = q N L A n

D n2

$LQVL OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW GHYLHQW 


qDNcNv nkT Icc E g = nkT ln ln I N L , q I q 0 cc a n

Vco =

2Q UHWURXYH LFL FRPPH SRXU OH[SUHVVLRQ GH OD KDXWHXU GH EDUULqUH GH GLIIXVLRQ XQ PD[LPXP GH WHQVLRQ pJDO j (tT (Q JpQpUDO OD MRQFWLRQ GDQV XQH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH VpWHQG GH IDoRQ GLVV\PpWULTXH VXU XQH WUqV IDLEOH pSDLVVHXU GX FRWp R SpQqWUH OD OXPLqUH pPHWWHXU HW VXU XQH pSDLVVHXU VXIILVDQWH SRXU DEVRUEHU OD WRWDOLWp GX VSHFWUH VRODLUH GH ODXWUH FRWp OD EDVH $LQVL OHV pSDLVVHXUV UpHOOHV GHV UpJLRQV HW OLQIOXHQFH GHV VXUIDFHV DYDQW HW DUULqUH GRLYHQW rWUH SULVHV HQ FRPSWH GDQV OH[SUHVVLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ /H FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ SHXW GRQF rWUH GpFRPSRVp HQ GHX[ WHUPHV OXQ pWDQW OLp j OpPHWWHXU HW j OD IDFH DYDQW DSSHOp ,r HW ODXWUH j OD EDVH HW j OD IDFH DUULqUH DSSHOp ,i WHO TXH , ,r ,i 3RXU FKDTXH UpJLRQ OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HVW GpSHQGDQW GHV UHFRPELQDLVRQV HQ YROXPH HW pJDOHPHQW GHV SHUWHV SDU UHFRPELQDLVRQ DX QLYHDX GH OD VXUIDFH &HOD HVW UHSUpVHQWp GDQV OH[SUHVVLRQ , SDU OHV IDFWHXUV GH JpRPpWULH *ri 

I 01 = I 0e + I 0b =

qni2 D p Lp N D

Ge +

qni2 Dn Gb Ln N A

, DX OLHX GH I 01 =

qDn i2 N A Leff

DYHF 
H S H cosh e + n sinh e L S L av p p Ge = Sn He H cosh + sinh e S av Lp Lp

, HW

H Sp H cosh b + sinh b Ln S ar Ln , Gb = Sp H H cosh b + sinh b S ar Ln Ln

32

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

' &RHIILFLHQW GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV ' FPV ' FPV / /RQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV FP 6 9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV GDQV OH YROXPH QS 6 '/ FPV 196 &RQFHQWUDWLRQ GHV GRQQHXUV DFFHSWHXUV FP" +ri (SDLVVHXU GH OpPHWWHXUEDVH FP 6hh 9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DYDQWDUULqUH FPV *ri )DFWHXUV GH JpRPpWULH SRXU OpPHWWHXU HW OD EDVH

3DU FRQVpTXHQW RQ FRQVWDWH TXH OD YDOHXU GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ SHXW rWUH GLPLQXpH GH SOXVLHXUV IDoRQV ILJ,  (Q XWLOLVDQW XQ VXEVWUDW PRLQV UpVLVWLI SOXV JUDQGH YDOHXU GH 1h SRXU UpGXLUH OD YDOHXU GH , PDLV OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV HVW JpQpUDOHPHQW DIIHFWpH YDOHXU GH / j FDXVH GH OLQIOXHQFH GX GRSDJH VXU OH PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ $XJHU GpFULW SUpFpGHPPHQW (Q XWLOLVDQW GX VLOLFLXP GH ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH SRXU REWHQLU GH PHLOOHXUHV YDOHXUV GH ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ /  (Q UpGXLVDQW OD YDOHXU GX IDFWHXU GH JpRPpWULH *ir GpSHQGDQW GHV UDSSRUWV +/ HW 6h6 &H SRLQW VHUD ODUJHPHQW pFODLUFL GDQV OH SURFKDLQ FKDSLWUH TXL WUDLWHUD GX SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

)LJXUH , 9DULDWLRQ GX IDFWHXU GH JpRPpWULH HQ IRQFWLRQ GH OpSDLVVHXU GH OD UpJLRQ TXDVLQHXWUH +E VXU ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV &KDTXH FRXUEH SUpVHQWH XQ UDSSRUW 6DU6S IL[H FKDSLWUH 9 UHI 

33

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH , 2ULJLQHV GHV SHUWHV GH UHQGHPHQW /HV SHUWHV SULQFLSDOHV UHSUpVHQWpHV GDQV OD ILJXUH , SURYLHQQHQW GH ODEVRUSWLRQ LQFRPSOqWH GX VSHFWUH VRODLUH SHUWH GH DLQVL TXH GX SKpQRPqQH GH WKHUPDOLVDWLRQ H[FqV GpQHUJLH GHV SKRWRQV LQFLGHQWV SDU UDSSRUW DX JDS GX VLOLFLXP (u ! (t SHUWH GH  'H QRPEUHX[ FRQFHSWV GH FHOOXOHV DSSHOpV FHOOXOHV GH WURLVLqPH JpQpUDWLRQ IRQW OREMHW GpWXGHV LQWHQVHV DILQ GH PLQLPLVHU FHV SHUWHV >@ $LQVL OHV SKpQRPqQHV GH XSFRQYHUVLRQ GHVWLQpV j WUDQVIRUPHU SOXVLHXUV SKRWRQV GH IDLEOH pQHUJLH QRQDEVRUEpV SDU OH VLOLFLXP HQ XQ SKRWRQ DEVRUEp >@ RX GH GRZQFRQYHUVLRQ D\DQW SRXU EXW GH WUDQVIRUPHU XQ SKRWRQ WURS pQHUJpWLTXH HQ SOXVLHXUV SKRWRQV GpQHUJLH K VXSpULHXUH DX JDS GX VLOLFLXP >@ SRXUUDLHQW UpVRXGUH FHV SUREOqPHV GDEVRUSWLRQ HW GH WKHUPDOLVDWLRQ WRXW FRPPH OHV FHOOXOHV WDQGHP 'DXWUHV FRQFHSWV FRPPH OHV VWUXFWXUHV j EDVH GH SRO\PqUHV RUJDQLTXHV >@ OHV pOHFWURQV FKDXGV >@ HW OXWLOLVDWLRQ GX WKHUPR SKRWRYROWDwTXH >@ SRXUUDLHQW UpGXLUH FHV SHUWHV FXPXOpHV GH UHQGHPHQW

)LJXUH , 6FKpPD LOOXVWUDQW OHV GHX[ SHUWHV SULQFLSDOHV ODEVRUSWLRQ LQFRPSOqWH GX VSHFWUH VRODLUH HW OH SKpQRPqQH GH WKHUPDOLVDWLRQ >@ (Q GHKRUV GHV FRQFHSWV GH WURLVLqPH JpQpUDWLRQ TXL SHXYHQW OLPLWHU OHV SHUWHV SDU DEVRUSWLRQ HW SDU WKHUPDOLVDWLRQ pYDOXpHV j  LO UHVWH QpDQPRLQV XQ GRPDLQH GDPpOLRUDWLRQ SRVVLEOH GX UHQGHPHQW GHV FHOOXOHV VRODLUHV j EDVH GH VLOLFLXP (Q SUHQDQW HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV SHUWHV SDU DEVRUSWLRQ HW WKHUPDOLVDWLRQ SOXVLHXUV PRGqOHV SUpGLVHQW

34

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH XQ UHQGHPHQW OLPLWH DX[ HQYLURQV GH XQH YDOHXU GH >@ >@ ([SpULPHQWDOHPHQW OH PHLOOHXU

UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ IXW REWHQX HQ SDU 0*UHHQ GH O816: $XVWUDOLH DYHF SRXU XQH VWUXFWXUH QpFHVVLWDQW XQH WHFKQRORJLH GH W\SH PLFUR pOHFWURQLTXH DSSHOpH 3(5/ 3DVVLYDWHG (PLWWHU 5HDU /RFDOO\ GLIIXVHG VWUXFWXUH >@ &KRL[ GX PDWpULDX MXVWLILFDWLRQ GX VLOLFLXP /H FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ , GLPLQXH GDXWDQW SOXV TXH OD ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH HVW LPSRUWDQWH HQWUDvQDQW XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW $ OLQYHUVH ODXJPHQWDWLRQ GH OD YDOHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH HQJHQGUH DXVVL XQH GLPLQXWLRQ GX SKRWRFRXUDQW SXLVTXH ODEVRUSWLRQ VHUD UpGXLWH (Q OLHQ DYHF FHV GHX[ SKpQRPqQHV OH FRPSURPLV GH ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH RSWLPDOH VH VLWXH YHUV H9 /H PDWpULDX &G7H HVW DLQVL OH SOXV DSSURSULp SRXU OHV DSSOLFDWLRQV WHUUHVWUHV VXLYL GX *D$V GH O,Q3 HW GX VLOLFLXP FULVWDOOLQ /XWLOLVDWLRQ GX VLOLFLXP SRXU OD IDEULFDWLRQ GH PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV VH MXVWLILH SDU OH[FHOOHQWH FRQQDLVVDQFH SK\VLTXH GH FH PDWpULDX DSSOLFDWLRQV PLFURpOHFWURQLTXHV OD PDvWULVH LQFRPSDUDEOH GH OD PpWDOOXUJLH GX VLOLFLXP VRQ DERQGDQFH VXU OD FURWH WHUUHVWUH OH IDLW TXLO VRLW QRQ WR[LTXH HW FKLPLTXHPHQW VWDEOH GDQV OH WHPSV

, ,QIOXHQFH GH OD WHPSpUDWXUH 8QH DXJPHQWDWLRQ GH WHPSpUDWXUH GH OD FHOOXOH HQWUDvQH XQH GLODWDWLRQ GX UpVHDX FULVWDOOLQ /D YDOHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH (t GLPLQXH FH TXL SURYRTXH XQH DXJPHQWDWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ $ OLQYHUVH GDYDQWDJH GH SKRWRQV VRQW DEVRUEpV GDQV OHV JUDQGHV ORQJXHXUV GRQGH FH TXL FRQGXLW j XQH WUqV OpJqUH DXJPHQWDWLRQ GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW 8Q IRQFWLRQQHPHQW j OD WHPSpUDWXUH OD SOXV EDVVH SRVVLEOH SHUPHW OREWHQWLRQ GXQ PHLOOHXU UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ /D SHUWH HQ UHQGHPHQW DEVROX HVW pYDOXpH j &

35

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, /LPLWDWLRQV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH LQGXVWULHOOH


, 3URJUqV UpDOLVpV HW REMHFWLIV j DWWHLQGUH SRXU OHV SURFKDLQHV DQQpHV /HV SURJUqV UpDOLVpV HQ WHUPH GH UHQGHPHQW VXU OD FHOOXOH FRQYHQWLRQQHOOH IDEULTXpH GDQV OLQGXVWULH RQW SHUPLV GH SDVVHU GXQ UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ PR\HQ GH  j HQ JUkFH j OLPSOpPHQWDWLRQ GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV HQ

3DU DLOOHXUV OH FRW GX PRGXOH D pWp GLYLVp SDU XQ IDFWHXU JUkFH j ODXJPHQWDWLRQ GH OD WDLOOH GHV VXEVWUDWV GH VLOLFLXP GH PP j PP HW j OD GLPLQXWLRQ GH OHXU pSDLVVHXU GH P j P /D SOXSDUW GHV FHOOXOHV VRODLUHV LQGXVWULHOOHV RQW DXMRXUGKXL XQ UHQGHPHQW FRPSULV HQWUH HW  WDQGLV TXH OHV WHFKQRORJLHV XWLOLVpHV HQ ODERUDWRLUH PLFURpOHFWURQLTXH HW HQ OLPLWDQW OHV SHUWHV RSWLTXHV SHUPHWWHQW GDWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV HQWUH 

OHV SHUWHV SDU UHFRPELQDLVRQ HW SDU UpVLVWDQFH ILJ, 0DOJUp FHWWH GLIIpUHQFH QRWDEOH OHV FHOOXOHV LQGXVWULHOOHV FRQVHUYHQW WRXMRXUV XQ SRWHQWLHO GDPpOLRUDWLRQ LPSRUWDQW OD GLIILFXOWp SULQFLSDOH pWDQW GH WURXYHU XQ pTXLOLEUH HQWUH XQH WHFKQRORJLH HIILFDFH HW XQ SUL[ UDLVRQQDEOH WRXW HQ FRQWU{ODQW OLPSDFW HQYLURQQHPHQWDO GX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ /REMHFWLI HVW GDWWHLQGUH XQ FRW GH IDEULFDWLRQ GLUHFW GX PRGXOH GH :p FRQWUH :pDFWXHO >@

recombinaison 11%

recombinaison 27%

nergie dlivre 44%

rsistance 2% optique 10% nergie dlivre 77%

rsistance 6%

optique 23%

)LJXUH , ,PSDFW UHODWLI GHV SHUWHV RSWLTXHV UpVLVWLYHV HW SDU UHFRPELQDLVRQ SRXU XQH FHOOXOH KDXW UHQGHPHQW W\SH 3(5/ j JDXFKH HW XQH FHOOXOH PF6L LQGXVWULHOOH j GURLWH 'DQV OHV GHX[ FDV OH UHQGHPHQW OLPLWH HVW VXSSRVp j >@

36

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH /HV GLIIpUHQWHV VROXWLRQV SRXU DPpOLRUHU OH UHQGHPHQW ILQDO GH OD FHOOXOH UpVXPpHV GDQV OD ILJXUH , SHXYHQW YHQLU GH OD TXDOLWp GX PDWpULDX GH GpSDUW XWLOLVp GHV WHFKQLTXHV GH FURLVVDQFH GHV SODTXHWWHV HW GH OD WHFKQLTXH GH IDEULFDWLRQ GH OD FHOOXOH

)LJXUH , 3\UDPLGH GHV IDFWHXUV LQIOXHQW VXU OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ ILQDO GH OD FHOOXOH >@

, $PpOLRUDWLRQV GH OD FHOOXOH LQGXVWULHOOH /HV GLIIpUHQWHV UpJLRQV GH OD FHOOXOH VWDQGDUG LQGXVWULHOOH VRQW UHSUpVHQWpHV VXU OD ILJXUH , $) /H FRQWDFW DYDQW /HV FRQWDFWV VRQW HQ JpQpUDO GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH >@ 3RXU TXXQ FRQWDFW SXLVVH DVVXUHU XQH IRUWH FRQGXFWLRQ GH FKDUJHV OHV GRLJWV GRLYHQW rWUH OHV SOXV ODUJHV OHV SOXV KDXWV HW OHV SOXV FRXUWV SRVVLEOH /HV GRLJWV GH VpULJUDSKLH SRVVqGHQW XQH ODUJHXU PLQLPDOH GH P HW XQH pSDLVVHXU GH P j P SHUPHWWDQW GH FRQGXLUH XQH IRUWH GHQVLWp GH FRXUDQW /D TXDOLWp GH FRQWDFW VXU OD VXUIDFH DYDQW GpSHQG IRUWHPHQW GX QLYHDX GH GRSDJH HQ VXUIDFH HW GX W\SH GH WH[WXUDWLRQ 3RXU UpGXLUH OH WDX[ GRPEUDJH VDQV HQJHQGUHU XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD UpVLVWDQFH VpULH LO HVW QpFHVVDLUH GDXJPHQWHU OHXU

37

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH KDXWHXU 3RXU FHOD GH QRXYHOOHV WHFKQLTXHV XWLOLVDQW GHV pFUDQV GH VpULJUDSKLH DGDSWpV >@ RX GHV HQFUHV PpWDOOLTXHV OLTXLGHV >@ VRQW DFWXHOOHPHQW HQ FRXUV GH GpYHORSSHPHQW /HV FRQFHSWV GH FRQWDFWV HQWHUUpV DQJ %XULHG &RQWDFW >@ RX FRQWDFWV GpSRVpV HQ ELDLV DQJ $QJOH %XULHG &RQWDFW >@ SRXUUDLHQW rWUH DGRSWpV GDQV TXHOTXHV DQQpHV SDU OLQGXVWULH

)LJXUH , 6WUXFWXUH SKRWRYROWDwTXH VWDQGDUG >@ %) /D FRXFKH DQWLUHIOHW /XWLOLVDWLRQ GH FRXFKHV DQWLUpIOpFKLVVDQWHV DQJ $QWL5HIOHFWLYH &RDWLQJV $5& SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp GH OD FHOOXOH DX QLYHDX GH OD IDFH DYDQW /LGpDO VHUDLW GH WHQGUH YHUV OHV GH UpIOH[LRQ HIIHFWLYH DYHF XQH WH[WXUDWLRQ DGDSWpH HW HQ GpYHORSSDQW GHV VWUXFWXUHV SRVVpGDQW WRXV OHV FRQWDFWV VXU OD IDFH RSSRVpH DX UD\RQQHPHQW YRLU FKDSLWUH9 /HV FRXFKHV DQWLUpIOHFWLYHV FRQQXHV SHXYHQW rWUH LVRODQWHV FRPPH OH 7L2! 6L2! =Q6 0J)! HW 6L1 RX FRQGXFWULFHV FRPPH OH =Q2 RX O,72 ,QGLXP 7LQ 2[\GH /D UpIOHFWLYLWp GpSHQG GH OLQGLFH GH UpIUDFWLRQ GX PDWpULDX GH OpSDLVVHXU GH OD FRXFKH GpSRVpH GH ODQJOH GLQFLGHQFH HW GH OpWDW GH SRODULVDWLRQ GX UD\RQ LQFLGHQW /HV FRXFKHV $5& SRVVqGHQW XQ LQGLFH GH UpIUDFWLRQ LQWHUPpGLDLUH HQWUH ODLU HW OH VLOLFLXP /H PDWpULDX 7L2! FRXUDPPHQW XWLOLVp TXHOTXHV DQQpHV DXSDUDYDQW D GpVRUPDLV pWp UHPSODFp SDU XQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP GpSRVpH SDU 3(&9' /DYDQWDJH

38

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH VXSSOpPHQWDLUH GH FH PDWpULDX SURYLHQW GHV HIIHWV GH SDVVLYDWLRQ GX PDWpULDX HQ YROXPH HW HQ VXUIDFH SDU LQMHFWLRQ GK\GURJqQH 3RXU XQ V\VWqPH DLU6L16L OHV YDOHXUV LGpDOHV GH OD FRXFKH GH 6L1 RQW XQ LQGLFH QTvI HW XQH pSDLVVHXU GTvI QP (Q FRQVLGpUDQW OHQFDSVXODWLRQ V\VWqPH HW pSDLVVHXU GTvI QP YHUUH6L16L OHV YDOHXUV LGpDOHV VRQW QTvI

/REMHFWLI LQGXVWULHO HVW GH FRQVHUYHU OD UpIOHFWLYLWp DFWXHOOH WRXW HQ DPpOLRUDQW OD TXDOLWp GX PDWpULDX JUkFH j OD SDVVLYDWLRQ YROXPLTXH GX PDWpULDX DLQVL TXH OD YLWHVVH GH GpS{W GH OD FRXFKH 6L1 >@ ,O HVW SRVVLEOH GHQYLVDJHU OH GpS{W GH GRXEOHV FRXFKHV j EDVH GH 6L1 DYHF GHV LQGLFHV GLIIpUHQWV RX HQFRUH XQ LQGLFH JUDGXHO DILQ GDPpOLRUHU OD UpIOHFWLYLWp &HSHQGDQW OLQWpUrW GH FHWWH FRPELQDLVRQ UHVWH GLVFXWDEOH FDU HOOH QHVW SDV DGDSWpH DX[ FRQGLWLRQV GHQFDSVXODWLRQ >@ 8Q FRPSURPLV HVW SRVVLEOH PDLV OH JDLQ ILQDO UHVWH IDLEOH >@ &) /D WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH /D WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp 3OXVLHXUV W\SHV GH WH[WXUDWLRQ VRQW SRVVLEOHV DOFDOLQH DFLGH SODVPD PpFDQLTXH /H W\SH GH WH[WXUDWLRQ LVRWURSLTXH LQGpSHQGDQW GH ORULHQWDWLRQ FULVWDOOLQH RX DQLVRWURSLTXH GpSHQGDQW GH ORULHQWDWLRQ FULVWDOOLQH VXSSRVH OXWLOLVDWLRQ GH WHFKQLTXHV FKLPLTXHV GLIIpUHQWHV /D WH[WXUDWLRQ SDU SODVPD XWLOLVH GHV UpDFWLIV j EDVH GH FKORUH %&O" &O! RX GH IOXRU 6)% &)# &HWWH WHFKQLTXH SUpVHQWH DFWXHOOHPHQW XQ LQWpUrW GH SOXV HQ SOXV LPSRUWDQW FDU HOOH OLPLWH OD FRQVRPPDWLRQ GH SURGXLWV FKLPLTXHV HW GHDX GpLRQLVpH WUqV FRWHXVH (OOH SHXW SUpWHQGUH j GHV TXDOLWpV GH WH[WXUDWLRQ H[FHOOHQWHV WH[WXUDWLRQ LVRWURSLTXH j XQH GLPLQXWLRQ GX WDX[ GH FDVVH FRQWUDLQWHV PpFDQLTXHV UpGXLWHV HW j XQH SOXV JUDQGH IOH[LELOLWp GX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ 1pDQPRLQV XQH XWLOLVDWLRQ PDVVLYH GH FHWWH WHFKQLTXH UHTXLHUW GHV SUpFDXWLRQV DGDSWpHV FDU OHV JD] UpVLGXV VRQW GHV JD] j HIIHW GH VHUUH QpFHVVLWp GH UHWUDLWHU GHV JD] DPpOLRUDWLRQ GHV UpDFWHXUV >@

39

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH ') )RUPDWLRQ GH OpPHWWHXU /pPHWWHXU HVW HQ JpQpUDO IRUPp SDU GLIIXVLRQ JD]HXVH 32&O 3RXU IDYRULVHU OH FRQWDFW HQWUH OH PpWDO HW OD VXUIDFH OD FRQFHQWUDWLRQ GH GRSDQWV HQ VXUIDFH HVW LPSRUWDQWH !FP" /D SURIRQGHXU GH GLIIXVLRQ HVW GH P HQYLURQ 5 / 1pDQPRLQV FH IRUW GRSDJH HQWUDvQH GHV UHFRPELQDLVRQV SDU PpFDQLVPH $XJHU j OD VXUIDFH IDLVDQW DXJPHQWHU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OpPHWWHXU ,r >@ /H GpYHORSSHPHQW GX FRQFHSW GH OpPHWWHXU VpOHFWLI FRQVLVWDQW j UpGXLUH OH QLYHDX GH GRSDJH VXUIDFLTXH HQWUH OH FRQWDFW 5 / HW j JDUGHU XQ GRSDJH pOHYp DX GHVVRXV GH UHQGHPHQW DEVROX j FRQGLWLRQ TXH OHIIHW GX FRQWDFW SHXW SUpWHQGUH j XQ JDLQ GH 

GH OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH DYHF OD FRXFKH GLpOHFWULTXH GH 6L1 VRLW HIILFDFH >@ () /D UpJLRQ GH OD EDVH /H VXEVWUDW GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ SRVVqGH XQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH OLPLWpH SDU OD SUpVHQFH GH MRLQWV GH JUDLQV /D GXUpH GH YLH PR\HQQH SHXW rWUH DPpOLRUpH JUkFH j GHX[ SKpQRPqQHV /HIIHW *HWWHU >@FRQVLVWH j SLpJHU OHV LPSXUHWpV SHQGDQW OD GLIIXVLRQ 32&O HW OD SUpVHQFH GXQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1 SHUPHW GH SDVVLYHU HQ YROXPH OH PDWpULDX SDU LQMHFWLRQ GK\GURJqQH >@ ILJ , 8QH GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV VXSpULHXUH j V SHXW rWUH DLQVL REWHQXH VXU GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ

)LJXUH , (IIHW GH OD GLIIXVLRQ SKRVSKRUH HIIHW *HWWHU HW GH OD SDVVLYDWLRQ YROXPLTXH SDU FRXFKH GH 6L1[ VXU OD GXUpH GH YLH GX VLOLFLXP 0DWpULDX %D\VL[ FP W\SH 3 FP pSDLVVHXU P >@

40

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH )) /D IDFH DUULqUH /D IDFH DUULqUH FRQVLVWH HQ JpQpUDO HQ OD IRUPDWLRQ GXQ FRQWDFW HW GXQ FKDPS UpSXOVLI GH SRUWHXUV DSSHOp SOXV FRXUDPPHQW FKDPS %6) %DFN 6XUIDFH )LHOG /H EXW GX FKDPS DUULqUH HVW GH GLPLQXHU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ 'DQV OLQGXVWULH FH FRQWDFW HVW IRUPp SDU XQH FRXFKH GDOXPLQLXP SOHLQH VXUIDFH GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH 1RXV YHUURQV GDQV OD SURFKDLQH SDUWLH TXH FHWWH WHFKQRORJLH OLPLWH OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH ORUV GH OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW

41

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, &RQFOXVLRQ
&H FKDSLWUH VHUYLUD GH EDVH WKpRULTXH SRXU OD VXLWH GH OpWXGH ,O PHW HQ DYDQW OHV GLIIpUHQWV SKpQRPqQHV SK\VLTXHV LQIOXDQW VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH j SDUWLU GXQH GHVFULSWLRQ GHV SKpQRPqQHV GH WUDQVSRUW GH UHFRPELQDLVRQ HW GLQWHUDFWLRQ PDWLqUHUD\RQQHPHQW /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SDUDPqWUH GH EDVH GXQH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH GpGXLW GHV FDUDFWpULVDWLRQV ,9 D pWp DQDO\VpH HQ GpWDLO DILQ GH VRXOLJQHU OLPSRUWDQFH GH OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH HW GHV SURSULpWpV GX PDWpULDX XWLOLVp QLYHDX GH GRSDJH pSDLVVHXU GX VXEVWUDW TXDOLWp pOHFWURQLTXH /HV DXWUHV SDUDPqWUHV FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW IDFWHXU GH IRUPH RQW pJDOHPHQW pWp PHQWLRQQpV DLQVL TXH OLQIOXHQFH GHV HIIHWV GH UpVLVWDQFHV VpULH HW SDUDOOqOH /D GHVFULSWLRQ GHV SHUWHV SULQFLSDOHV RQW SHUPLV GH MXVWLILHU HQ SDUWLH OHV YDOHXUV OLPLWHV GH UHQGHPHQWV REWHQXV DFWXHOOHPHQW (QILQ OHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV GH OD FHOOXOH LQGXVWULHOOH FODVVLTXH DLQVL TXH OHV WHFKQRORJLHV XWLOLVpHV SDU OLQGXVWULH RQW pWp SUpVHQWpHV HW GH QRXYHDX[ FRQFHSWV pYRTXpV DILQ GDWWHLQGUH GH PHLOOHXUV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ

42

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,


>@ 0$ *UHHQ 6RODU &HOOV 3UHQWLFH +DOO (QJOHZRRG &OLIIV  >@ '. 6FKURGHU &DUULHUV OLIHWLPH LQ VLOLFRQ ,((( 7UDQV(OHF'HY  >@ -6 %ODNHPRUH 6HPLFRQGXFWRUV 6WDWLVWLFV ,QWHUQDWLRQDO 6HULHV RI 0RQRJUDSKV RQ 6HPLFRQGXFWRUV 9RO 3HUJDPRQ 3UHVV 2[IRUG  >@ : 6FKRFNH\ DQG :7 5HDG 6WDWLVWLFV RI WKH UHFRPELQDLVRQ RI KROHV DQG HOHFWURQV 3K\V 5HY  >@ 33 $OWHUPDWW - 6FKPLGW * +HLVHU $* $EHUOH $VVHVVPHQW DQG SDUDPHWHULVDWLRQ RI &RXORPE HQKDQFHG $XJHU UHFRPELQDLVRQ FRHIILFLHQWV LQ ORZO\ LQMHFWHG VLOLFRQ -$SSO3K\V  >@ 0- .HUU $ &XHYDV *HQHUDO SDUDPHWHULVDWLRQ RI $XJHU UHFRPELQDWLRQ LQ FU\VWDOOLQH VLOLFRQ -$SSO3K\V   >@ 51 +DOO (OHFWURQKROH UHFRPELQDWLRQ LQ JHUPDQLXP 3K\V 5HY  >@ 0$ *UHHQ 6RODU FHOOV 7KH 8QLYHUVLW\ RI 1HZ 6RXWK :DOHV .HQVLQJWRQ 16:  >@ 3K' '+ 0F'RQDOG 5HFRPELQDWLRQ DQG WUDSSLQJ LQ PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV $XVWUDOLDQ 1DWLRQDO 8QLYHUVLW\ &DQEHUUD $XVWUDOLD 0D\ >@ $* $EHUOH &U\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV DGYDQFHG VXUIDFH SDVVLYDWLRQ DQG DQDO\VLV &HQWHU IRU 3KRWRYROWDwFV (QJLQHHULQJ 8QLYHUVLW\ RI 1HZ 6RXWK :DOHV 6\GQH\ $XVWUDOLD  >@ $% 6SURXO 'LPHQVLRQOHVV VROXWLRQ RI WKH HTXDWLRQV GHVFULELQJ WKH HIIHFW RI VXUIDFH UHFRPELQDLVRQ RQ FDUULHUV GHFD\ LQ VHPLFRQGXFWRUV -$SSO3K\V   >@ $* $EHUOH 6XUIDFH SDVVLYDWLRQ RI FU\VWDOOLQH VLOLFRQ $ UHYLHZ 3URJ3KRWRYROW 5HV$SSO   >@ $ &XHYDV * *LURXOW0DWODNRZVNL 3$ %DVRUH &'X%RLV 55 .LQJ 3URFHHGLQJV RI WKH ILUVW ZROUG FRQIHUHQFH :&3(& +DZDLL >@ 3K' -2 6FKXPDFKHU 1XPHULFDO VLPXODWLRQ RI VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK QRYHO FHOO VWUXFWXUHV )UDXQKRIHU,QVWLWXW IU 6RODUH (QHUJLHV\VWHPH )UHLEXUJ >@ 0$ *UHHQ 7KLUG *HQHUDWLRQ SKRWRYROWDLFV $GYDQFHG 6RODU (OHFWULFLW\ *HQHUDWLRQ 6SULQJHU %HUOLQ >@ '5 *DUQHOLQ +8*GHO 7RS&XUU&KHP  >@ 0$ *UHHQ 7KLUG JHQHUDWLRQ SKRWRYROWDLFV XOWUDKLJK FRQYHUVLRQ HIILFLHQF\ DW ORZFRVW 3URJ3KRWRYROW 5HV $SSO  >@ 056 %XOOHWLQ 2UJDQLF%DVHG 3KRWRYROWDLFV -DQ 9RO 1 >@ 3 :UIHO 6RODU (QHUJ\ FRQYHUVLRQ ZLWK KRW HOHFWURQV IURP LPSDFW LRQLVDWLRQ 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV DQG 6RODU &HOOV  >@ 13 +DUGHU 3 :UIHO 7KHRULWLFDO OLPLWV RI WKHUPRSKRWRYROWDLF VRODU HQHUJ\ FRQYHUVLRQ 6HPLFRQG6FL7HFKQR S >@ 0 :ROI $ QHZ /RRN DW 6LOLFRQ 6RODU &HOO 3HUIRUPDQFH 3URF u ,((( 39 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH 6HDWWOH $XJXVW SS >@ 0 :ROI +LJK (IILFLHQF\ 6LOLFRQ 6RODU &HOOV SURFHHGLQJV RI WKH u ,((( 396(& 6DQ 'LHJR -DQ SS >@ - =KDR $ :DQJ 33 $OWHUPDWW 65 :HQKDP 0$ *UHHQ  HIILFLHQW SHUO VLOLFRQ VRODU FHOO 5HFHQW LPSURYHPHQWV LQ KLJK HIILFLHQF\ VLOLFRQ VRODU FHOO 6RO(QHUJ\ 0DW6RODU FHOOV 9RO SS >@ -- /RIHUVNL -$SSO3K\V   >@ :& 6LQNH 7KH FU\VWDOFOHDU LQWHJUDWHG SURMHFW QH[W JHQHUDWLRQ FU\VWDOOLQH VLOLFRQ WHFKQRORJ\ IRUP ODE WR SURGXFWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH 396(& FRQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH 

43

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH


>@ %9RQ 5RHGHUQ 3KRWRYROWDLF 0DWHULDOV 3K\VLFV (QF\FORSHGLD RI (QHUJ\ 9ROXPH S >@ $ ']LHG]LF - 1LMV - 6]OXIFLN 7KLFNILOP )LQH OLQH )DEULFDWLRQ 7HFKQLTXHV $SSOLFDWLRQ WR )URQW 0HWDOOLVDWLRQ RI 6RODU &HOOV +\EULG FLUFXLWV 1R -DQXDU\ >@ % 5DDEH ) +XVWHU 0 0F&DQQ 3 )DWK +LJK DVSHFW UDWLR VFUHHQ SULQWHG ILQJHUV 3URFHHGLQJV RI (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ $ 0HWWH ' (UDWK 5 5XL] * (PDQXHO ( .DVSHU 5 3UHX +RW PHOW LQN IRU WKH IRUQW VLGH PHWDOOLVDWLRQ RI VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ 65 :HQKDP 0$ *UHHQ 8QLWHG 6WDWHV 3DWHQW 1R  >@ 0 0F&DQQ $QJOH %XULHG &RQWDFW $ IURQW FRQWDFWLQJ VFKHPH IRU KLJK HIILFLHQF\ FHOOV ZLWK ORZ VKDGLQJ ORVVHV 3URFHHGLQJV RI (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ * $JQRVWLQHOOL 3 &KRXODW +): 'HNNHUV 6 'H:ROI * %HDXFDUQH $GYDQFHG GU\ SURFHVVHV IRU FU\VWDOOLQH VLOLFRQ 3URFHHGLQJV RI (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ < 1LVKLPRWR 7 ,VKLKDUD . 1DPED ,QYHVWLJDWLRQ RI DFLGLF WH[WXULVDWLRQ IRU PXOWL FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV -RXUQDO RI 7KH (OHFWURFKHPLFDO 6RFLHW\   >@ - +RQJ :00 .HVVHOV )-+ $VVFKH +& 5LHIIH $: :HHEHU %XON 3DVVLYDWLRQ RI PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV LQGXFHG E\ KLJKUDWH !QPV GHSRVLWHG 6LOLFRQ QLWULGH ILOPV 3URJ3KRWRYROW UHV $SSO  >@ %6 5LFKDUG 6) 5RZODQGV &% +RQVEHUJ -( &RWWHU 7L2! '/$5 &RDWLQJV IRU SODQDU VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URJ3KRWRYROW UHV $SSO  >@ % .XPDU 7 %DVNDUD 3DQGLDQ ( 6UHHNLUDQ 6 1DUD\DQDQ %HQHILW RI GXDO OD\HU VLOLFRQ QLWULGH DQWLUHIOHFWLRQ FRDWLQJ 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH S)ORULGD -DQ >@ 55 .LQJ 5$ 6LQWRQ 50 6ZDQVRQ 6WXGLHV RI GLIIXVHG SKRVSKRURXV HPLWWHUV VDWXUDWLRQ FXUUHQW VXUIDFH UHFRPELQDWLRQ YHORFLW\ DQG TXDQWXP HIILFLHQF\ ,((( 7UDQVDFWLRQV RQ HOHFWURQ GHYLFHV YRO 12 )HE >@ - 6]OXIFLN ) 'XHULQFN[ -+RU]HO (9DQ .HUVFKDYHU + 'HNNHUV 6 'H :ROI 3 &KRXODW & $OOHEH - 1LMV +LJKHIILFLHQF\ ORZFRVW LQWHJUDO VFUHHQSULQWLQJ PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV DQG 6RODU &HOOV  >@ , 3HULFKDXG ) )ORUHW 6 0DUWLQX]]L /LPLWLQJ IDFWRUV RI SKRVSKRURXV H[WHUQDO JHWWHULQJ HIILFLHQF\ LQ PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ 3URFHHGLQJV RI WKH q ,((( 3KRWRYROWDLF 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH S /RXLVYLOOH 86$ >@ ,* 5RPLMQ :- 6RSSH +& 5LHIIH $5 %XUJHUV $: :HHEHU 3DVVLYDWLQJ PF6L VRODU FHOOV XVLQJ 6L1+ )URP PDJLF WR SK\VLFV ZHEVLWH (&1 >@ 50H\HU ,6)++DPHOQ 0LGWHUP UHSRUW RI ,QGKL (XURSHDQ SURMHFW

>@ 0$ *UHHQ &KDS &U\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV HG 0$GRF

44

&KDSLWUH , *pQpUDOLWpV VXU OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH

45

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

Chapitre II Passage au substrat mince

46

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, &RQWH[WH DFWXHO


/D UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GH SODTXHWWHV GH VLOLFLXP HVW DXMRXUGKXL QpFHVVDLUH SRXU SOXVLHXUV UDLVRQV 7RXW GDERUG OH FRW GH OD FKDUJH VLOLFLXP D SOXV TXH WULSOp HQ HW ULVTXH GDXJPHQWHU GDYDQWDJH VL OD SpQXULH GH VLOLFLXP FKDUJH VDFFURvW /H FRW GX PRGXOH HVW IRQFWLRQ GH WURLV SDUDPqWUHV SULQFLSDX[ OH VXEVWUDW OHV pWDSHV GH IDEULFDWLRQ GH OD FHOOXOH HW ODVVHPEODJH GX PRGXOH ILJ,, /D SDUW GX VXEVWUDW GDQV OH FRW WRWDO GX PRGXOH LQFOXDQW OH FRW GX VLOLFLXP FKDUJH OD IDEULFDWLRQ GX OLQJRW OpWDSH GH VFLDJH GX OLQJRW HW pYHQWXHOOHPHQW OHV pWDSHV GH QHWWR\DJH FKLPLTXH GHV VXEVWUDWV VH VLWXH DFWXHOOHPHQW YHUV OHV  3DU FRQVpTXHQW XQH UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GHV SODTXHV GH P pSDLVVHXU DFWXHOOH j P SDU OH SURFpGp GH VFLDJH SRXUUDLW SHUPHWWUH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLYLWp GH HW XQH UpGXFWLRQ GX FRW GH OD FHOOXOH GH >@ &H JDLQ VHUD GDXWDQW SOXV LPSRUWDQW TXH OH FRW GX VLOLFLXP FKDUJH FRQWLQXHUD j DXJPHQWHU 7RXWHIRLV LO SRXUUDLW rWUH UpGXLW VL OHV WHFKQRORJLHV OLpHV j OD SXULILFDWLRQ GX VLOLFLXP PpWDOOXUJLTXH pPHUJHDLHQW GDQV OHV SURFKDLQHV DQQpHV &HWWH SDUWLH HVW GHVWLQpH j GpFULUH HQ GpWDLO OHV FRQVpTXHQFHV GX SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH GXQ SRLQW GH YXH WHFKQRORJLTXH HW j SUpVHQWHU OHV PXOWLSOHV VROXWLRQV WHFKQRORJLTXHV DGDSWpHV

)LJXUH ,, 5pSDUDWLRQ GDQV OH FRW ILQDO GX PRGXOH SKRWRYROWDwTXH GHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV /HV SHUVSHFWLYHV SRXU DQQRQFHQW XQ FRW GX PRGXOH SURFKH GH :F JUkFH j XQH UpGXFWLRQ GH FRW GHV WURLV FRQWULEXWLRQV PRGXOH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HW VXEVWUDW HW XQH DPpOLRUDWLRQ FRQWLQXH GX UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ >@

47

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, /LPLWHV pFRQRPLTXHV HW WHFKQLTXHV SRXU OH SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


%LHQ TXH OH SDVVDJH YHUV OHV IDLEOHV pSDLVVHXUV GH SODTXHWWH GHPDQGH j OHYHU SOXVLHXUV YHUURXV WHFKQRORJLTXHV DX QLYHDX GH OD FHOOXOH GLVFXWpV SOXV ORLQ LO HVW SULPRUGLDO GH FRQVLGpUHU ODVSHFW WHFKQLTXH OLp j OD PDQLSXODWLRQ LQGXVWULHOOH GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP HW j OD GpFRXSH GHV OLQJRWV /HV VXEVWUDWV GH W\SH PXOWLFULVWDOOLQ VRQW QHWWHPHQW SOXV IUDJLOHV TXH OHV PRQRFULVWDX[ /HV DYLV GHV LQGXVWULHOV FRQFHUQDQW OpSDLVVHXU PLQLPDOH GHV SODTXHWWHV GLYHUJHQW 3RXU FHUWDLQV OD IDEULFDWLRQ GH PRGXOHV j SDUWLU GH VXEVWUDWV GH P GpSDLVVHXU QpFHVVLWH XQH YpULWDEOH UpYROXWLRQ WHFKQRORJLTXH GDQV OD PDQLSXODWLRQ GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ WRXW HQ FRQVHUYDQW XQ WDX[ GH FDVVH UHVSHFWDEOH 'DXWUHV DQQRQFHQW TXH OD SURGXFWLRQ GH FHOOXOH GpSDLVVHXU GH P HVW SRVVLEOH >@ /pSDLVVHXU PLQLPDOH TXH ORQ SHXW GRQF YLVHU DFWXHOOHPHQW VDQV DFFURvWUH OH WDX[ GH FDVVH VHPEOH VH VLWXHU GDYDQWDJH DX[ HQYLURQV GH P SRXU OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ /H SDVVDJH GH P j P SHUPHW WRXMRXUV GH UpDOLVHU j XQH pFRQRPLH GH VLOLFLXP FKDUJH FRQVLGpUDEOH 'HV SURJUqV GRLYHQW pJDOHPHQW rWUH DFFRPSOLV DX QLYHDX GH OD GpFRXSH GX OLQJRW GH VLOLFLXP 0DOJUp OHV SHUIRUPDQFHV GX VFLDJH j ILO SHUPHWWDQW GREWHQLU GHV pSDLVVHXUV GH VXEVWUDWV GH P OHV SHUWHV GH PDWLqUH SDU VFLDJH UHVWHQW DVVH] LPSRUWDQWHV HW QH SHXYHQW rWUH UHF\FOpHV j FDXVH GX WURS JUDQG QRPEUH GLPSXUHWpV SURYHQDQW GH OD GpFRXSH PrPH KXLOHV FDUEXUH /REMHFWLI VHUDLW GH UpGXLUH FHV SHUWHV GH P pSDLVVHXU GX ILO DFWXHOOH j P 1pDQPRLQV HQ FRQVLGpUDQW XQH SHUWH GH P ORUV GH OD GpFRXSH OH QRPEUH GH VXEVWUDWV SURYHQDQW GXQ OLQJRW HVW TXDVLPHQW DXJPHQWp GH pSDLVVHXU GH P j P >@ ,O HVW VRXYHQW PHQWLRQQp TXH OH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ SRXUUDLW GHYHQLU OH PDWpULDX OH SOXV DGDSWp j ODYHQLU FDU RQ SHXW REWHQLU GH IDLEOHV pSDLVVHXUV GH VXEVWUDW JUkFH j VD PHLOOHXUH WHQXH PpFDQLTXH 5 6ZDQVRQ DQQRQFH TXH OHV pSDLVVHXUV OLPLWH GHV VXEVWUDWV GH W\SH PXOWLFULVWDOOLQ VH VLWXHQW YHUV OHV P WDQGLV TXH OHV VXEVWUDWV GH W\SH PRQRFULVWDOOLQ SHXYHQW WHQGUH DX[ HQYLURQV GHV P >@ $LQVL OH FRPSURPLV HQWUH OH FRW GH OD FHOOXOH HW OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ SRXUUDLW SHQFKHU j ODYHQLU HQ IDYHXU GX VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ ILJ,, 
48

VL ORQ SDVVH GXQH

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH &HSHQGDQW OH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ SUpVHQWH DXVVL GHV GpVDYDQWDJHV FRPPH OH FRW GH OD FHOOXOH TXL UHVWH j SOXV pOHYp TXH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PF6L OHV SHUWHV GH PDWLqUH GX IDLW TXH OHV OLQJRWV VRQW F\OLQGULTXHV DORUV TXH OHV SURFpGpV LQGXVWULHOV VRQW DGDSWpV DX[ SODTXHWWHV FDUUpHV ,O HVW FHSHQGDQW SRVVLEOH GH UHF\FOHU FHV SHUWHV 'DXWUH SDUW OLQVWDELOLWp GHV FHOOXOHV SURYHQDQW GH OD IRUWH FRQFHQWUDWLRQ HQ R[\JqQH HQWUDvQH XQH GpJUDGDWLRQ GH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV VRXV LOOXPLQDWLRQ SRXU OH PDWpULDX &]RFKUDOVNL &= j OLVVXH GH OD GLVVRFLDWLRQ GH OD SDLUH %2 >@ &HSHQGDQW OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW GH W\SH &]RFKUDOVNL &= HQWUDvQH XQH GLPLQXWLRQ TXDVL FRPSOqWH GH OD GpJUDGDWLRQ VRXV LOOXPLQDWLRQ JUkFH QRWDPPHQW j XQ SOXV JUDQG UDSSRUW HQWUH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV VXU OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW >@ 8QH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH WUqV LQWpUHVVDQWH UHSRVH VXU OD FULVWDOOLVDWLRQ GX VLOLFLXP VRXV IRUPH GH UXEDQV SHUPHWWDQW GH VDIIUDQFKLU GHV RSpUDWLRQV GH VFLDJH /H PDWpULDX REWHQX DYHF FHWWH WHFKQLTXH HVW GH W\SH PXOWLFULVWDOOLQ PF6L HW OHV pSDLVVHXUV GHV ILOPV VRQW W\SLTXHPHQW FRPSULVHV HQWUH P HW P /H UHQGHPHQW GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV UpDOLVpHV VXU FH W\SH GH PDWpULDX HVW HQ FRQVWDQWH SURJUHVVLRQ HW GpSDVVH DFWXHOOHPHQW HQ SRLQWH >@ 'HV DPpOLRUDWLRQV GHPHXUHQW QpFHVVDLUHV DILQ GDXJPHQWHU OD YLWHVVH GH WLUDJH TXL HVW pWURLWHPHQW OLpH j OD TXDOLWp GX PDWpULDX REWHQX WDLOOH GH JUDLQV /D WHFKQLTXH ()* (GJH GHILQHG )LOP IHG *URZWK GRQW OH UXEDQ HVW FRQILQp SDU XQ PRXOH GH FDUEXUH GH VLOLFLXP SHUPHW GH WHQGUH YHUV GHV YLWHVVHV GH WLUDJH GH PK HQ WLUDQW VLPXOWDQpPHQW UXEDQV &HWWH YRLH VHPEOH rWUH DXMRXUGKXL OD SOXV SURPHWWHXVH >@
22

320

Epaisseur du susbtrat [ m]

P 280
240 200 160 120 2002 2004 2006 2008

mc-Si CZ
Rendement [%]

21 20 19 18 17 16 15 14 13

mc-Si CZ

2010

2012

12

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Anne

Anne

)LJXUH ,, 3UpGLFWLRQ GH 56ZDQVRQ VXU OpYROXWLRQ GH OpSDLVVHXU HW GX UHQGHPHQW REWHQX VXU GX VLOLFLXP PF6L HW &= $ SDUWLU GH OH PRGXOH 39 j EDVH GH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ VRXV IRUPH GH VXEVWUDW PLQFH SRXUUDLW GHYHQLU SOXV FRPSpWLWLI HQ WHUPH GH FRW SDU ZDWW SURGXLW >@
49

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, &RQVpTXHQFHV GX SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH DX QLYHDX GH OD FHOOXOH


,, /DEVRUSWLRQ GX UD\RQQHPHQW

/DEVRUSWLRQ GH OD OXPLqUH SDU OH VLOLFLXP HVW QHWWHPHQW LQIpULHXUH j GDXWUHV PDWpULDX[ j JDS GLUHFW ,O HVW SRVVLEOH GpYDOXHU OD TXDQWLWp GH OXPLqUH WUDQVPLVH j WUDYHUV OH VLOLFLXP j SDUWLU GH OD ORL GH /DPEHUW 
I = I 0 exp(z )

,

$YHF FRHIILFLHQW GDEVRUSWLRQ GX VLOLFLXP FP ] pSDLVVHXU GH PDWLqUH WUDYHUVpH FP , LQWHQVLWp WUDQVPLVH , LQWHQVLWp LQFLGHQWH 3RXU OH VLOLFLXP OHV SKRWRQV GH JUDQGH ORQJXHXU GRQGH VRQW SHX DEVRUEpV VL OH VXEVWUDW HVW WURS PLQFH ,O HVW DORUV QpFHVVDLUH GH GpYHORSSHU XQ UpIOHFWHXU DUULqUH DSSHOp SOXV FRXUDPPHQW %DFN 6XUIDFH 5HIOHFWRU %65 'DQV OH FDV GHV FRXFKHV PLQFHV GH VLOLFLXP OD SUpVHQFH GXQ VXEVWUDW pWUDQJHU GH W\SH PXOOLWH RX FpUDPLTXH SHUPHW GREWHQLU GH IRUWHV UpIOHFWLYLWpV HQ IDFH DUULqUH &HUWDLQV WUDYDX[ RQW PRQWUp TXLO pWDLW SRVVLEOH GREWHQLU H[SpULPHQWDOHPHQW XQH GHQVLWp GH FRXUDQW SKRWRJpQpUp GH P$FP HQ XWLOLVDQW VHXOHPHQW P GH VLOLFLXP VXU XQ VXEVWUDW GDOXPLQH HW TXH OD YDOHXU PD[LPDOH GH FRXUDQW DWWHLJQDEOH HVW GH P$FP >@ /D WUDQVPLVVLRQ GH GLIIpUHQWHV ORQJXHXUV GRQGH HQ IRQFWLRQ GH OpSDLVVHXU GH VLOLFLXP WUDYHUVpH GpGXLWH j SDUWLU GH OD UHODWLRQ ,, HVW SUpVHQWpH VXU OD ILJXUH ,, 3RXU GH WUqV IDLEOHV pSDLVVHXUV GH PDWLqUH P OHV ORQJXHXUV GRQGH VXSpULHXUHV j QP WUDYHUVHQW OH PDWpULDX HW GRLYHQW GRQF rWUH UpIOpFKLHV /D SUpVHQFH GXQH WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH j ODUULqUH GH OD FHOOXOH MRXH DXVVL XQ U{OH >@ 3RXU XQH UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW GH P j P VHXOV OHV SKRWRQV GH ORQJXHXU GRQGH VXSpULHXUH j QP HQYLURQ VRQW FRQFHUQpV 8QH GLPLQXWLRQ GH ODEVRUSWLRQ GHV SKRWRQV LQFLGHQWV DXUD XQH LQIOXHQFH GLUHFWH VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW -pp

50

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


1000000
100

Coefficient dabsorption (cm-1)

100000
80

10000

Transmission [%]

1000 100 10 1 0,1 300

60

40

20

Longueur donde 900nm 1000nm 1060nm 1150nm

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

50

100

150

200

250

300

350

400

Longueur donde [nm]

Epaisseur traverse dans le silicium [Pm]

)LJXUH ,, &RHIILFLHQW GDEVRUSWLRQ GX VLOLFLXP FULVWDOOLQ HQ IRQFWLRQ GH OD ORQJXHXU GH GRQGH j JDXFKH HW WUDQVPLVVLRQ FDOFXOpH SRXU GLIIpUHQWHV ORQJXHXUV GRQGH HQ IRQFWLRQ GH OpSDLVVHXU WUDYHUVpH j GURLWH 

,, ,PSDFW GH OD SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DUULqUH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW /D GHQVLWp GH SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV DX[ HQYLURQV GH OD VXUIDFH DUULqUH DXJPHQWH GH IDoRQ GDXWDQW SOXV LPSRUWDQWH TXH OH VXEVWUDW HVW PLQFH (Q HIIHW OHV SKRWRQV QRQ DEVRUEpV HW UpIOpFKLV SDU OH FRQWDFW DUULqUH HQWUDvQHURQW XQH SKRWRJpQpUDWLRQ GH SRUWHXUV DX QLYHDX GH OD IDFH DUULqUH DX[TXHOV VDMRXWHURQW OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV SDU ODEVRUSWLRQ GLUHFWH GX PDWpULDX (Q GDXWUHV WHUPHV RQ SHXW GLUH TXH OD TXDOLWp GH OD VXUIDFH DUULqUH 6h GHYLHQGUD GDXWDQW SOXV LPSRUWDQWH TXH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW +i VHUD UpGXLWH /HV pTXDWLRQV GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD EDVH ,i GpILQLHV SUpFpGHPPHQW WUDGXLVHQW FH SKpQRPqQH j WUDYHUV OH[SUHVVLRQ GX IDFWHXU GH JpRPpWULH *i

I 0b =

qn Dn Gb Ln N A

2 i

DYHF 

H Sp H cosh b + sinh b Ln S ar Ln Gb = Sp H H cosh b + sinh b S ar Ln Ln

,

51

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH $ SDUWLU GH OH[SUHVVLRQ GH *i LO HVW SRVVLEOH GH GLVWLQJXHU GLIIpUHQWV UpJLPHV GH IRQFWLRQQHPHQW 'DQV OH FDV R OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HVW LQIpULHXUH j OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW +i/! OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH QD DXFXQH LQIOXHQFH VXU OD YDOHXU GH *i /HV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV QH SHXYHQW DWWHLQGUH OD IDFH DUULqUH $ OLQYHUVH VL +i/ DORUV OD TXDOLWp GH OD VXUIDFH 6h D XQH LQIOXHQFH GDXWDQW SOXV LPSRUWDQWH TXH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW +i HVW IDLEOH /H IDFWHXU GH JpRPpWULH VHUD DORUV GpSHQGDQW GX UDSSRUW 6h6 3DU FRQVpTXHQW RQ FRQVWDWH TXH OD GLPLQXWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW +i SHXW GLUHFWHPHQW LQIOXHQFHU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD EDVH HW OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW /HV WHQGDQFHV VRQW UHSUpVHQWpHV ILJXUH ,, $X ILQDO RQ REVHUYH TXXQH WUqV IRUWH UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW HQ OLHQ DYHF XQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH SHUPHW GDWWHLQGUH GH WUqV IDLEOHV YDOHXUV GH *i &HOD VLJQLILH GRQF TXH OXWLOLVDWLRQ GX VXEVWUDW PLQFH SHXW rWUH j OD EDVH GH ODPpOLRUDWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p

)LJXUH ,, 9DULDWLRQ GX IDFWHXU GH JpRPpWULH HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW pSDLVVHXU GX VXEVWUDW +E VXU ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV /Q GDQV OD EDVH HW GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GDQV OH YROXPH 6S HW j OD VXUIDFH 6DU FKDS 9 UHI 

52

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH 'HV VLPXODWLRQV VRXV 3&' RQW pWp UpDOLVpHV SRXU TXDQWLILHU OH JDLQ SRVVLEOH HQ WHQVLRQ GH FLUFXLW RXYHUW HQ IDLVDQW YDULHU OHV YDOHXUV GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DUULqUH 6A6S FPV GXUpH GH YLH GX VXEVWUDW WDX V V V HW pSDLVVHXU GH OD EDVH +i P P HW P /D VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH SRVVqGH OHV FDUDFWpULVWLTXHV GXQH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH LQGXVWULHOOH &RXFKH DQWLUHIOHW Q W QP WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH UpIOHFWLYLWp PLQLPDOH IL[pH j HQ FRQVLGpUDQW XQH WH[WXUDWLRQ GH W\SH DOFDOLQH $FPV 5HFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DYDQW FRUUHVSRQGDQW j XQ pPHWWHXU IRUWHPHQW GRSp 6A6W (PHWWHXU Q GRSDJH HQ VXUIDFH !FP" SURIRQGHXU P SURILO (UIF 5 / 6XEVWUDW S GRSDJH %FP" FP GXUpH GH YLH WDX HW pSDLVVHXU +i YDULDEOHV 5pIOHFWLYLWp DUULqUH VXSSRVpH SDUIDLWH LQIOXHQFH GLUHFWH VXU OH -pp &RQWDFWV DYDQW HW DUULqUH VXSSRVpV SDUIDLWV 5 

/HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ FRQILUPHQW OLPSRUWDQFH GH OD TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH SRXU XQH IDLEOH pSDLVVHXU GX VXEVWUDW HW SRXU GHV ORQJXHXUV GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV VXSpULHXUHV j OpSDLVVHXU ILJXUH ,, (Q HIIHW SRXU XQH IDLEOH GXUpH GH YLH V OLQIOXHQFH GH 6A6S UHVWH PLQHXUH OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV pWDQW V RQ REVHUYH XQH FKXWH UHFRPELQpV DYDQW GDWWHLQGUH OD IDFH DUULqUH $ OLQYHUVH SRXU G
H[FHOOHQWHV YDOHXUV GH GXUpH GH YLH GH WHQVLRQ GH P9 SRXU GHV YDOHXUV GH YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH LPSRUWDQWHV 3RXU XQH GXUpH GH YLH GX VXEVWUDW pJDOH j V XQ JDLQ HQ 9p GH P9 HVW SRVVLEOH VL OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW SDVVH GH P j P &H JDLQ SHXW rWUH SOXV LPSRUWDQW VL OH UDSSRUW HQWUH OpSDLVVHXU HW OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HVW UpGXLW +i/ 

53

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


635

640 635
Hb=200m sub=10s sub=50s sub=1000s

Tension en circuit ouvert [mV]


1000 10000

630

Tension en circuit ouvert [mV]

625 620 615 610 605 600 595 1


sub = 50s

630 625 620 615 610 605 600 1 10 100

Hb=100m Hb=200m Hb=350m

10

100

1000

10000

Vitesse de recombinaison en face arrire [cm/s]

Vitesse de recombinaison en face arrire [cm/s]

)LJXUH ,, (YROXWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HQ IRQFWLRQ GH OD TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH HW GX W\SH GH VXEVWUDW TXDOLWp pSDLVVHXU 

,, ,PSDFW GH OD SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DUULqUH VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW /D YDOHXU GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW SHXW VpWDEOLU VRLW SDU PHVXUH GLUHFWH VRXV LOOXPLQDWLRQ $0 RX ELHQ LQGLUHFWHPHQW SDU OLQWpJUDWLRQ GH OD UpSRQVH VSHFWUDOH pQHUJpWLTXH 56 $: HQ FRQVLGpUDQW TXH OH QLYHDX GLQMHFWLRQ QLQIOXHQFH SDV FHWWH GHUQLqUH /H UHQGHPHQW TXDQWLTXH FRUUHVSRQG j OD SUREDELOLWp TXH OHV SRUWHXUV GH FKDUJH VRLHQW FROOHFWpV SRXU LOOXPLQDWLRQ j XQH ORQJXHXU GRQGH /H UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH 54, HVW GpGXLW j SDUWLU GH OD PHVXUH GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH R@ SOXV JpQpUDOHPHQW QRWp 54( HW GH OD UpIOHFWLYLWp 5 WHO TXH 
RQE ( ) (1 R( ))

RQI ( ) =

,,

/H UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH SHUPHW GpYDOXHU OD TXDOLWp GHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV GH OD FHOOXOH IDFH DYDQW pPHWWHXU EDVH IDFH DUULqUH 6RQ DQDO\VH GDQV XQ GRPDLQH GH ORQJXHXU GRQGH FRPSULV HQWUH QP HW QP GRQQH DFFqV j OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HIIHFWLYH /Grss GHV SRUWHXUV GDQV OD FHOOXOH /D ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HIIHFWLYH UHSUpVHQWH XQ FULWqUH GpYDOXDWLRQ FRPELQp GH OD EDVH HW GH OD IDFH DUULqUH WHO TXH

54

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


RQI 1 = 1 + 1 Ldeff

,,

$ SDUWLU GH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HIIHFWLYH LO HVW SRVVLEOH GH GpGXLUH OD YDOHXU GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DUULqUH 6A6S VL OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX VXEVWUDW VRQW SUpDODEOHPHQW FRQQXHV GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV >@
Hb Lb

D + S FAR Lb tanh Ld eff = Lb D tanh

Hb + S FAR Lb Lb

,,

DYHF ' FRHIILFLHQW GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV /i ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GDQV OD EDVH +i pSDLVVHXU GH OD EDVH 'HV VLPXODWLRQV 3&' RQW pWp UpDOLVpHV SRXU GHV YDOHXUV GH SDUDPqWUHV pTXLYDOHQWHV j FHOOHV GpFULWHV SDJH DYHF OHV GLIIpUHQFHV VXLYDQWHV 8Q PLQLPXP GH UpIOHFWLYLWp j HQ IDFH DYDQW V FRUUHVSRQGDQW j XQH ORQJXHXU GH P 8QH pSDLVVHXU GH VXEVWUDW GH P 8QH GXUpH GH YLH GDQV OD EDVH i GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV GDQV OD EDVH /i

/D YDULDWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH SHXW rWUH PLVH HQ YDOHXU DX QLYHDX GH OD UpSRQVH TXDQWLTXH LQWHUQH SDU XQ FKDQJHPHQW GH SHQWH GDQV OHV JUDQGHV ORQJXHXUV GRQGH /DPpOLRUDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH HQWUDvQH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HW GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW $FWXHOOHPHQW OD TXDOLWp pOHFWURQLTXH GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ HVW VXIILVDQWH SRXU TXH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV VRLW VXSpULHXUH j OpSDLVVHXU GHV VXEVWUDWV HIIHW *HWWHU HW SDVVLYDWLRQ SDU QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L"1# 3DU FRQVpTXHQW ODPpOLRUDWLRQ GX UHQGHPHQW SDVVH GpVRUPDLV SDU XQH UpGXFWLRQ GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ DX QLYHDX GHV VXUIDFHV DYDQW HW DUULqUH /LQIOXHQFH GH OD SDVVLYDWLRQ HQ

55

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH IDFH DYDQW HVW pJDOHPHQW UHSUpVHQWpH VXU OD ILJXUH ,, 8Q QLYHDX GH GRSDJH UpGXLW GH OpPHWWHXU 19 (FP" SHXW SUpWHQGUH j OREWHQWLRQ GXQH YDOHXU GH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DYDQW RSWLPDOH GH FPV 8QH WHFKQRORJLH UHJURXSDQW OpWDEOLVVHPHQW GXQ pPHWWHXU DGDSWp W\SH pPHWWHXU VpOHFWLI FRPELQp DYHF XQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ HQ IDFH DUULqUH 6A6S GDQV OH WDEOHDX ,, 7DEOHDX ,, 3HUIRUPDQFHV GXQH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH DYHF GHV SDVVLYDWLRQV GH VXUIDFH RSWLPDOHV GpGXLWHV GH VLPXODWLRQV 3&' (SDLVVHXU P 6WUXFWXUH RSWLPLVpH 9FR P9 -FF P$FP ))  K FPV SHXW DWWHLQGUH OHV SHUIRUPDQFHV GRQQpHV

100

80

RQI [%]

60
Structure Ref SFAR=100cm/s SFAR=1000cm/s SFAR=10000cm/s Structure optimise SFAR=100cm/s + SFAV=1000cm/s

40

20

0 200

400

600

800

1000

1200

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,, 6LPXODWLRQ 3&' PRQWUDQW OpYROXWLRQ GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH 54, GXQH VWUXFWXUH VWDQGDUG P SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH HW HQ IDFH DYDQW HQ FRQVLGpUDQW XQH UpIOHFWLYLWp DYDQW H[FHOOHQWH PLQLPXP j  ,O HVW SRVVLEOH GDWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV GH DYHF XQH WHFKQRORJLH LQGXVWULHOOH

VDQV PRGLILHU OD IDFH DUULqUH HQ XWLOLVDQW XQH WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH DFLGH TXL SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp IDFH DYDQW PDLV DXVVL GHIIHFWXHU XQ FRQWDFW GH TXDOLWp VXU XQ

56

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH pPHWWHXU PRLQV GRSp 5 >@ 1RXV YHUURQV FHSHQGDQW GDQV OD FRQWLQXLWp GH FH FKDSLWUH TXH OH SDVVDJH GH DUULqUH $X ILQDO RQ FRQVWDWH TXH OH UHQGHPHQW LQGXVWULHO GHV FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV SRXUUD SUREDEOHPHQW DWWHLQGUH GHV YDOHXUV GH GDQV OHV SURFKDLQHV DQQpHV 3RXU FHOD LO VHUD QpFHVVDLUH GH UpGXLUH OH QLYHDX GH GRSDJH HQ VXUIDFH GH OpPHWWHXU SRXU DPpOLRUHU OD SDVVLYDWLRQ HQ IDFH DYDQW GH GpYHORSSHU XQH WH[WXUDWLRQ LVRWURSH HW GDPpOLRUHU OD SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DUULqUH 7DEOHDX,, /RSWLPXP HQ WHUPH GpSDLVVHXU GH VXEVWUDW HVW GH P j FRQGLWLRQ TXH OH FRQILQHPHQW RSWLTXH VRLW H[FHOOHQW ! >@ $X QLYHDX GH OD UpDOLVDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH LO HVW QpFHVVDLUH GH UpXQLU OHV WURLV FRQGLWLRQV VXLYDQWHV 8QH SDVVLYDWLRQ H[FHOOHQWH SRXU UpGXLUH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ 6A6S 8Q UpIOHFWHXU DUULqUH DGDSWp DX[ JUDQGHV ORQJXHXUV GRQGH !P QRQ DEVRUEpHV 8Q GpYHORSSHPHQW GH FRQWDFWV SHUPHWWDQW XQH ERQQH FRQGXFWLRQ GHV SRUWHXUV VDQV OLPLWHU OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH GH OD FHOOXOH j UHTXLHUW XQH PHLOOHXUH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH

57

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, /H FRQWDFW GDOXPLQLXP GpSRVp SDU VpULJUDSKLH


,, )RUPDWLRQ VLPXOWDQpH GX FRQWDFW HW GX FKDPS DUULqUH /D VROXWLRQ OD SOXV VLPSOH XWLOLVpH DXMRXUGKXL SRXU UpXQLU OHV WURLV FRQGLWLRQV pQRQFpHV SUpFpGHPPHQW FRQVLVWH j GpSRVHU XQH FRXFKH GDOXPLQLXP SDU VpULJUDSKLH VXU OHQVHPEOH GH OD VXUIDFH /D SkWH GDOXPLQLXP HVW FRPSRVpH GH SDUWLFXOHV GDOXPLQLXP GH j P GH GLDPqWUH HW GXQH IULWWH GH YHUUH D\DQW SRXU U{OH GDPpOLRUHU OH PpODQJH DYHF OHV OLDQWV RUJDQLTXHV HW OHV VROYDQWV $SUqV pWXYDJH pYDSRUDWLRQ GHV VROYDQWV OD FRXFKH GpSRVpH HVW FRPSRVpH GXQH PDWULFH SRUHXVH FRQWHQDQW HQYLURQ PJFP GDOXPLQLXP GH IULWWH GH YHUUH HW GH FRPSRVpV RUJDQLTXHV

1000 Pic: temps 1-2s, rampe 20-30K/s

Temprature du substrat (C)

800

Point de fusion de Al (660C)

Solidification (eutectique T=577C)

600

400

200

Dliantage
0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Temps (s)

)LJXUH ,, 3URILO GH WHPSpUDWXUH GH UHFXLW GHV FRQWDFWV GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH >@ &HWWH FRXFKH HVW HQVXLWH UHFXLWH VLPXOWDQpPHQW DYHF OD JULOOH GDUJHQW GpSRVpH j ODYDQW GH OD FHOOXOH VXLYDQW OH SURILO GpFULW VXU OD ILJXUH ,, /D SUHPLqUH pWDSH GX UHFXLW FRQVLVWH j pOLPLQHU WRXV OHV OLDQWV RUJDQLTXHV SUpVHQWV GDQV OD SkWH &HWWH SKDVH DSSHOpH GpOLDQWDJH HVW HIIHFWXpH SHQGDQW V DYHF XQH PRQWpH OLQpDLUH HQ WHPSpUDWXUH $ & ODOXPLQLXP HQWUH HQ IXVLRQ HW pWDEOLW XQ FRQWDFW DYHF OD VXUIDFH GX VLOLFLXP LQIOXHQFH VXU OD WHPSpUDWXUH GX VXEVWUDW /D PRQWpH GH WHPSpUDWXUH HQWUDvQH OD GLVVROXWLRQ GX VLOLFLXP GDQV ODOXPLQLXP $X PD[LPXP GH WHPSpUDWXUH 7 & RQ
58

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH REWLHQW OD IRUPDWLRQ GXQH SKDVH OLTXLGH FRUUHVSRQGDQW j XQH FRPSRVLWLRQ GH 6L $O /RUV GH OD GHVFHQWH HQ WHPSpUDWXUH XQH FRXFKH GH VLOLFLXP GRSpH DYHF GH ODOXPLQLXP FURvW VRXV IRUPH GpSLWD[LH IRUPDQW OD FRXFKH GRSpH %6) DX[ DOHQWRXUV GH 'FP" SRXU XQH SURIRQGHXU VXSpULHXUH j P FRQVWLWXDQW OH FKDPS DUULqUH %6) >@ /RUVTXH OD WHPSpUDWXUH SDVVH HQ GHVVRXV GH OHXWHFWLTXH $O6L & OH OLTXLGH VH VROLGLILH HW HQWUDvQH OD IRUPDWLRQ GXQH FRXFKH DYHF XQH FRPSRVLWLRQ $O  DWRPHV 6L DSSHOpH FRXFKH $O6L (Q ILQ GH UHFXLW WURLV FRXFKHV VRQW GRQF SUpVHQWHV OD FRXFKH GRSpH XQH FRXFKH FRPSDFW $O6L GH P GpSDLVVHXU HW XQH PDWULFH GH SDUWLFXOHV $O6L SUpVHQWHV GDQV GHV FRTXLOOHV GDOXPLQH $O!2" pSDLVVHXU P ILJ,, 

)LJXUH ,, 3KRWR 6(0 GHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV REWHQXHV DSUqV UHFXLW GX FRQWDFW DOXPLQLXP GpSRVp SDU VpULJUDSKLH HW VFKpPDWLVDWLRQ GX SKpQRPqQH GH IRUPDWLRQ GX FKDPS %6) SHQGDQW OH UHFXLW >@

,, (IIHW GH FRXUEXUH GX VXEVWUDW /H FRHIILFLHQW GH[SDQVLRQ WKHUPLTXH GH OD FRXFKH $O6L 6yTv QHWWHPHQW VXSpULHXU j FHOXL GX VLOLFLXP 6L Tv % . pWDQW

% . OpWDSH GX UHFXLW SHXW

HQWUDvQHU XQH FRXUEXUH GX VXEVWUDW DQJ ERZLQJ ZDUSLQJ &HWWH FRXUEXUH HVW GpILQLH FRPPH OD GLIIpUHQFH GH KDXWHXU HQWUH OH FHQWUH GX VXEVWUDW HW VHV H[WUpPLWpV /pWXGH GH FH SKpQRPqQH D SHUPLV GH GpYHORSSHU SOXVLHXUV PRGqOHV /H GHJUp GH FRXUEXUH GpSHQG SULQFLSDOHPHQW GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW GH OD GLPHQVLRQ GH OD FHOOXOH HW GH OD TXDQWLWp GH SkWH GpSRVpH PJFP HW VH[SULPH SDU 

59

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


=
3( b a )(T f T )(tb + t a )d 2 4tb2 (4 + 6t a / t b +4(t a / tb ) 2 + ( Ea / Eb )(t a / t b ) 3 + ( Eb / Ea )(tb / t a ))

,, >@

DYHF pWDQW OD GLIIpUHQFH GH QLYHDX HQWUH OH FHQWUH HW OHV H[WUpPLWpV GH OD FHOOXOH P Wh OpSDLVVHXU GH OD FRXFKH VXSpULHXUH VXEVWUDW P Wi OpSDLVVHXU GH OD FRXFKH LQIpULHXUH $O P 7s OD WHPSpUDWXUH GH UHFXLW & 7 OD WHPSpUDWXUH PHVXUpH & h OH FRHIILFLHQW GH[WHQVLRQ WKHUPLTXH GH OD FRXFKH VXSpULHXUH 6L %. i OH FRHIILFLHQW GH[WHQVLRQ WKHUPLTXH GH OD FRXFKH LQIpULHXUH $O %. (h OH FRHIILFLHQW GpODVWLFLWp GH OD FRXFKH VXSpULHXUH 3D (i OH FRHIILFLHQW GpODVWLFLWp GH OD FRXFKH LQIpULHXUH 3D HW G OD ODUJHXU GH OD SOXV SHWLWH FRXFKH P &HWWH FRXUEXUH UHVWH IDLEOH SRXU GHV VXEVWUDWV GH P GpSDLVVHXU PDLV DXJPHQWH FRQVLGpUDEOHPHQW ORUV GX SDVVDJH YHUV OHV IDLEOHV pSDLVVHXUV >@ ILJ,, /D PDQLSXODWLRQ GHV SODTXHWWHV GHYLHQW GDQV FH FDV GH ILJXUH SOXV GLIILFLOH HW SRVH XQ VpULHX[ SUREOqPH ORUV GHV pWDSHV GH VRXGDJH SDU SUHVVLRQ
4,5 4,0

Courbure du substrat [mm]

3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

100

150

200

250

300

350

400

Epaisseur du substrat [Pm]

)LJXUH ,, (YROXWLRQ GH OD FRXUEXUH GX VXEVWUDW HQ IRQFWLRQ GH VRQ pSDLVVHXU SRXU XQH SkWH GDOXPLQLXP VWDQGDUG $ILQ GH UpGXLUH OD FRXUEXUH GX VXEVWUDW SOXVLHXUV VROXWLRQV VRQW DORUV HQYLVDJHDEOHV >@ 'LPLQXWLRQ GH OD TXDQWLWp GH SkWH GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH &HWWH RSWLRQ UHVWH GH OD TXDQWLWp DFWXHOOHPHQW GLVFXWDEOH SXLVTXH OD TXDQWLWp VWDQGDUG GDOXPLQLXP JFP HVW SURFKH GX PLQLPXP UHTXLV SRXU pWDEOLU XQ %6) HIILFDFH 8QH UpGXFWLRQ GH 

60

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH GDOXPLQLXP GpSRVp HQWUDvQH XQH IRUWH DXJPHQWDWLRQ GH OD UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH >@ 'pFDSDJH GH OD FRXFKH $O6L DSUqV UHFXLW HQ XWLOLVDQW GH ODFLGH FKORUK\GULTXH +&O &HSHQGDQW FHWWH RSWLRQ QHVW SDV YpULWDEOHPHQW VRXKDLWDEOH DX QLYHDX LQGXVWULHO 5pGXFWLRQ GX FRHIILFLHQW GH[WHQVLRQ WKHUPLTXH GH OD PDWULFH $O6L HVW SRVVLEOH HQ PRGLILDQW OHV SURSULpWpV GHV SkWHV PDLV OHV UpVXOWDWV REWHQXV UHVWHQW PLQHXUV >@ 5pGXFWLRQ GH OLQWHUFRQQH[LRQ HQWUH OHV SDUWLFXOHV HVW OH SULQFLSDO HIIHW SUpVHQW GDQV OHV QRXYHOOHV SkWHV /HV UpVXOWDWV GRQQpV GDQV OD OLWWpUDWXUH VRQW FRQWUDGLFWRLUHV >@>@ 'pYHORSSHPHQW GXQH FRQILJXUDWLRQ GH JULOOHV GH FRQWDFWV DYDQWDUULqUH V\PpWULTXHV &HOD VLJQLILH TXXQH ODUJH VXUIDFH j ODUULqUH QHVW SDV SDVVLYpH FH TXL FRQGXLW j XQH IRUWH OLPLWDWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW >@>@ 8WLOLVDWLRQ GH OD WHFKQLTXH GH )+XVWHU HQ UHIURLGLVVDQW OD FHOOXOH DSUqV UHFXLW j ODLGH GD]RWH OLTXLGH &HWWH WHFKQLTXH SHUPHW GH GpSRVHU XQH SkWH GDOXPLQLXP GDQV OHV FRQGLWLRQV GH VpULJUDSKLH HW GH UHFXLW VWDQGDUG VDQV HQWUDvQHU DXFXQH FRXUEXUH /HV SURSULpWpV pOHFWULTXHV GH OD FHOOXOH QH VHPEOHQW SDV rWUH GpJUDGpHV PDLV ODSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH UHVWH GLVFXWDEOH >@

,, 3HUIRUPDQFHV pOHFWULTXHV GX %6) DOXPLQLXP /DOOLDJH $O6L SHUPHW GDWWHLQGUH XQ QLYHDX GH GRSDJH FRPSULV HQWUH 'FP" HW 'FP" >@ /H VXUGRSDJH GX VLOLFLXP SDU ODOXPLQLXP FUpH XQH GLIIpUHQFH GH SRWHQWLHO FRXUEXUH GH EDQGH TXL SHUPHW GH UHSRXVVHU YHUV OH YROXPH OHV pOHFWURQV VDSSURFKDQW GH OD IDFH DUULqUH &H SULQFLSH HVW SOXV FRPPXQpPHQW DSSHOp %6) %DFN 6XUIDFH )LHOG /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH FRUUHVSRQGDQWH HVW JpQpUDOHPHQW pYDOXpH HQWUH FPV >@ HW OD UpIOHFWLYLWp PR\HQQH GH OD FRXFKH HQWUH HW >@ 'DQV XQ FRQWH[WH GH UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW LO DSSDUDvW TXH OD TXDOLWp GH OD IDFH DUULqUH REWHQXH SDU XQH FRXFKH GDOXPLQLXP QHVW SOXV VXIILVDQWH SRXU FRQVHUYHU OH UHQGHPHQW DFWXHO VXU VXEVWUDW PLQFH 2Q REVHUYH XQH GLPLQXWLRQ GX UHQGHPHQW SHUWHV HQ 9p HW -pp >@ 'H SOXV LO DSSDUDvW TXH FHWWH WHFKQLTXH QH SHUPHWWUD SDV GDWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ VXSpULHXUV j VXU GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PrPH DYHF XQH IDFH DYDQW
61

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH RSWLPLVpH (Q FRQFOXVLRQ PDOJUp OH FRWp WUqV SUDWLTXH GH OD FRXFKH GDOXPLQLXP IRUPDWLRQ VLPXOWDQpH GX FRQWDFW GX %6) HW GX %65 VRQ XWLOLVDWLRQ GHYLHQW DFWXHOOHPHQW GH PRLQV HQ PRLQV HQYLVDJHDEOH j PR\HQ WHUPH SRXU GHX[ UDLVRQV DXJPHQWDWLRQ GH OD FRXUEXUH GX VXEVWUDW HW HIIHW OLPLWp GX FKDPS UpSXOVLI DUULqUH 0DOJUp OHV VROXWLRQV H[LVWDQWHV SRXU OLPLWHU OH SKpQRPqQH GH FRXUEXUH OH SUREOqPH PDMHXU GH FHWWH WHFKQLTXH YLHQW GDYDQWDJH GH OD WURS JUDQGH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH DX QLYHDX GH OD VXUIDFH DUULqUH

62

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, 3URSULpWpV GHV FRXFKHV GLIIXVpHV DX ERUH HW GHV FRXFKHV GLpOHFWULTXHV SDVVLYDQWHV
'LIIpUHQWHV DOWHUQDWLYHV j OD VpULJUDSKLH GH OD FRXFKH GDOXPLQLXP VRQW DFWXHOOHPHQW pWXGLpHV SRXU SDVVLYHU OD IDFH DUULqUH GHV SODTXHV DPLQFLHV

,, /D GLIIXVLRQ GX ERUH /D GLIIXVLRQ GH ERUH GDQV OH VLOLFLXP UHSRVH VXU OH PrPH SULQFLSH TXH ODOXPLQLXP SRXU GLPLQXHU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH SHUPHW GH SUpWHQGUH j XQ PHLOOHXU HIIHW UpSXOVLI %6) JUkFH j XQH SOXV JUDQGH GLVVROXWLRQ GX ERUH GDQV OH VLOLFLXP /D KDXWHXU GH EDUULqUH GH SRWHQWLHO IRUPpH HVW SOXV LPSRUWDQWH ,O HVW DLQVL SRVVLEOH GDWWHLQGUH GHV FRQFHQWUDWLRQV HQ VXUIDFH GH ! FP" DX OLHX GH 
'

FP" SRXU

ODOXPLQLXP >@ &HSHQGDQW OD GLIIXVLRQ GX ERUH UHTXLHUW XQH pWDSH GH GLIIXVLRQ j KDXWH WHPSpUDWXUH 7 ! & 3DU FRQVpTXHQW OHV PDWpULDX[ VHQVLEOHV QRWDPPHQW OH VLOLFLXP GH W\SH PXOWLFULVWDOOLQ SHXYHQW VXELU XQH GpJUDGDWLRQ VL OH W\SH GH UHFXLW RX VRQ SURILO QH VRQW SDV DGpTXDWV 5pFHPPHQW GH QRPEUHXVHV pWXGHV EDVpHV VXU OD GLIIXVLRQ GH ERUH RQW pWp PHQpHV VXU VXEVWUDW PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 1 SRXU OD IRUPDWLRQ GH OpPHWWHXU 'DQV FH FDV GH ILJXUH LO HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH GH IRUPHU OpPHWWHXU SDU VpULJUDSKLH GDOXPLQLXP j ODUULqUH GH OD FHOOXOH >@ 3RXU FHOD LO HVW QpFHVVDLUH TXH OH VXEVWUDW SUpVHUYH XQH ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH DILQ TXH OHV SRUWHXUV JpQpUpV SULQFLSDOHPHQW GDQV OHV SUHPLHUV PLFURQV GH OD FHOOXOH SXLVVHQW WUDYHUVHU OH VXEVWUDW &H SUREOqPH VHUD GLVFXWp XOWpULHXUHPHQW DYHF OHV FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH (Q JpQpUDO OD TXDOLWp pOHFWURQLTXH GX VLOLFLXP GH W\SH 1 HVW VXSpULHXUH DX VLOLFLXP PF6L GH W\SH 3 JUkFH j ODEVHQFH GH FRPSOH[HV ERUHR[\JqQH >@ HW DX IDLW TXH OHV VHFWLRQV HIILFDFHV GH FDSWXUH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV GH QRPEUHXVHV LPSXUHWpV )H 7L 0R &U 0Q &R VRQW SOXV IDLEOHV TXH FHOOHV REWHQXHV GDQV OH VLOLFLXP GH W\SH 3 >@ /H FKDPS DUULqUH j EDVH GH ERUH SHXW rWUH IRUPp SDU GLIIpUHQWHV WHFKQLTXHV /D GLIIXVLRQ JD]HXVH j EDVH GH %%U" RX %&O" HVW DFWXHOOHPHQW OD WHFKQLTXH OD SOXV FRPSDWLEOH DYHF OHV pTXLSHPHQWV LQGXVWULHOV (OOH QpFHVVLWH FHSHQGDQW OD SURWHFWLRQ GXQH IDFH SRXU HIIHFWXHU OD GLIIXVLRQ VXU ODXWUH HW YLFH YHUVD FH TXL WHQG j FRPSOLTXHU OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ /D WHFKQLTXH FRQVLVWDQW j PHWWUH
63

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH OHV SODTXHWWHV GRV j GRV DQJ EDFN WR EDFN GLIIXVLRQ SHXW rWUH HQYLVDJHDEOH ELHQ TXH OHIILFDFLWp UHVWH UpGXLWH GLIIXVLRQ VXU ODXWUH IDFH MXVTXj FP /XWLOLVDWLRQ GH VRXUFHV GRSDQWHV j FRQFHQWUDWLRQ GpILQLH UHSUpVHQWH XQH VROXWLRQ SOXV DLVpH FDU LO HVW DORUV SRVVLEOH GH GpSRVHU OHV GLIIpUHQWV GRSDQWV VXU FKDTXH IDFH HW GHIIHFWXHU XQ UHFXLW VLPXOWDQp HQ DVVXUDQW HQVXLWH XQH RXYHUWXUH DGpTXDWH GH OD MRQFWLRQ 'LIIpUHQWHV WHFKQLTXHV VRQW HQYLVDJHDEOHV FRPPH OH GpS{W SDU FHQWULIXJDWLRQ j SDUWLU GH VRXUFHV OLTXLGHV >@>@ OH GpS{W SDU VpULJUDSKLH j SDUWLU GH SkWHV GRSpHV >@ OH GpS{W SDU VSUD\ GRSDQW RX HQFRUH SDU SODTXHWWHV GRSDQWHV TXH ORQ LQVqUH SDUDOOqOHPHQW DX[ VXEVWUDWV GDQV OH IRXU GH UHFXLW /LQWpUrW SULQFLSDO GH OD GLIIXVLRQ GX ERUH VH VLWXH VXUWRXW DX QLYHDX GH OD SRVVLELOLWp GH IDEULTXHU GHV FHOOXOHV VXU VXEVWUDWV PLQFHV FDU DXFXQ SKpQRPqQH GH FRXUEXUH QDSSDUDvW >@ $X QLYHDX GHV SHUIRUPDQFHV pOHFWULTXHV OHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYHV SRXU XQ FKDPS DUULqUH j EDVH GH ERUH GRQQpHV GDQV OD OLWWpUDWXUH YDULHQW HQWUH FPV HW FPV >@ >@ (Q WHUPH GH JDLQ VXU OH UHQGHPHQW FHWWH PpWKRGH QDSSRUWH SDV GDPpOLRUDWLRQ YpULWDEOH SDU UDSSRUW j OD FRXFKH GDOXPLQLXP GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH 'H SOXV OH ELODQ pQHUJpWLTXH HVW pJDOHPHQW GpIDYRUDEOH GLIIXVLRQ j KDXWH WHPSpUDWXUH 

,, 8WLOLVDWLRQ GH FRXFKHV SDVVLYDQWHV /D SDVVLYDWLRQ j SDUWLU GH FRXFKHV GLpOHFWULTXHV VHPEOH rWUH DFWXHOOHPHQW OD YRLH OD SOXV SURPHWWHXVH /pYROXWLRQ GHV WHFKQRORJLHV GRQQH DXMRXUGKXL DFFqV j XQ SOXV ODUJH FKRL[ GH PDWpULDX[ GLpOHFWULTXHV DX[ SURSULpWpV GLIIpUHQWHV HW j GHV SURFpGpV EDVVH WHPSpUDWXUH $) /D FURLVVDQFH GR[\GH GH VLOLFLXP 6L2! &HWWH PpWKRGH ODUJHPHQW XWLOLVpH HQ PLFURpOHFWURQLTXH UHTXLHUW XQ UHFXLW j XQH WHPSpUDWXUH VXSpULHXUH j & 6XU GHV VXEVWUDWV WUqV UpVLVWLIV !FP OHV TXDOLWpV GH SDVVLYDWLRQ REWHQXHV VRQW H[FHOOHQWHV 'HV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ DX[ HQYLURQV GH FPV VRQW JpQpUDOHPHQW DWWHLQWHV VXU VXUIDFH S RX Q GH KDXWH UpVLVWLYLWp FP 3RXU XQH UpVLVWLYLWp VWDQGDUG GH FP OD TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ HVW HQ JpQpUDO VXSpULHXUH

64

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH VXU VXUIDFH Q TXH VXU VXUIDFH S /R[\GH GH VLOLFLXP HVW pJDOHPHQW HIILFDFH SRXU SDVVLYHU OHV VXUIDFHV GRSpHV HW UHVWH SHX GpSHQGDQW GX QLYHDX GLQMHFWLRQ /H SKpQRPqQH SULQFLSDO OLp j OD SDVVLYDWLRQ REWHQXH j SDUWLU GR[\GH GH VLOLFLXP FRQVLVWH j UpGXLUH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH 'v (FPH9 FHVW j GLUH j VDWXUHU GHV OLDLVRQV SHQGDQWHV /D QpFHVVLWp GH PRQWHU j GH KDXWHV WHPSpUDWXUHV WHQG FHSHQGDQW j DIIHFWHU OD TXDOLWp GX PDWpULDX PF6L >@ >@ GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV UpGXLWH GXQ RUGUH GH JUDQGHXU HW QpFHVVLWH XQ LPSRUWDQW EXGJHW WKHUPLTXH 'HV UHQGHPHQWV GH RQW WRXWHIRLV pWp REWHQXV VXU GX PDWpULDX PXOWLFULVWDOOLQ DYHF OD IDFH DUULqUH SDVVLYpH SDU XQ R[\GH WKHUPLTXH >@ %) 'pS{W GH FRXFKHV GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1 8Q HIIRUW LPSRUWDQW D GRQF pWp PHQp GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV SRXU SDVVLYHU OD VXUIDFH SDU XQH WHFKQLTXH EDVVH WHPSpUDWXUH 7& /DSSURFKH OD SOXV FRQQXH HVW IRQGpH VXU OH GpS{W 3(&9' 3ODVPD (QKDQFHG &KHPLFDO 9DSRU 'HSRVLWLRQ GXQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1 &HWWH WHFKQLTXH IXW SRXU OD SUHPLqUH IRLV PHQWLRQQpH SRXU XQH DSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH HQ SDU +H]HO >@ (OOH SHUPHW GREWHQLU XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ VXU VXUIDFH GH W\SH 3 HW DPpOLRUH pJDOHPHQW OHV VXUIDFHV IRUWHPHQW GRSpHV GH W\SH 1 ' (FP" HW Q !! FP" /HV FRXFKHV GH QLWUXUH GH VLOLFLXP VRQW GpSRVpHV SULQFLSDOHPHQW SDU 3(&9' j SDUWLU GHV JD] VLODQH 6L+# HW DPPRQLDF 1+" 'HX[ W\SHV GH UpDFWHXUV VRQW FRXUDPPHQW XWLOLVpV GLUHFW 3(&9' HW LQGLUHFW DQJ UHPRWH3(&9' 3RXU OH SUHPLHU OH VXEVWUDW SODFp VXU XQH GHV GHX[ pOHFWURGHV HVW HQ FRQWDFW GLUHFW DYHF OH SODVPD 'DQV OH FDV GX UHPRWH3(&9' XWLOLVp DX ODERUDWRLUH 3+$6( OH JD] 1+" HVW H[FLWp HQ GHKRUV GH OD FKDPEUH GH GpSRVLWLRQ SDU PLFURRQGHV ILODPHQW FKDXG RX HQFRUH H[FLWDWLRQ 89 /DYDQWDJH GX SODVPD LQGLUHFW SURYLHQW GX IDLW TXH OH VXEVWUDW QHVW SDV HQ FRQWDFW GLUHFW DYHF XQH GHV pOHFWURGHV XWLOLVpHV SRXU JpQpUHU OH SODVPD FH TXL pYLWH OH SUREOqPH GX ERPEDUGHPHQW GHV LRQV j OD VXUIDFH /H GpS{W GXQH FRXFKH GH 6L1 SDU UHPRWH3(&9' SHUPHW pJDOHPHQW GDWWHLQGUH GH[FHOOHQWHV TXDOLWpV GH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH VXUWRXW VXU GX PDWpULDX GH W\SH 3 GH IDLEOH UpVLVWLYLWp ILJ,, >@ &HWWH WHFKQLTXH D GpPRQWUp XQH PHLOOHXUH VWDELOLWp GX ILOP FRQWUH OH UD\RQQHPHQW 89 >@ DLQVL TXXQH PHLOOHXUH VWDELOLWp WKHUPLTXH >@ FRPSDUpH DX GpS{W GLUHFW KDXWH IUpTXHQFH HW VXUWRXW EDVVHIUpTXHQFH

65

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH (Q JpQpUDO OHV FRXFKHV SUpVHQWHQW XQ LQGLFH GH UpIUDFWLRQ FRPSULV HQWUH VWFKLRPpWULH HW ULFKH HQ 6L /HV VXUIDFHV GH W\SH 3 VRQW GLIILFLOHV j SDVVLYHU FRQWUDLUHPHQW DX[ VXUIDFHV IRUWHPHQW GRSpHV Q !!FP" >@ 'HV SDVVLYDWLRQV GH TXDOLWp VXSpULHXUH SHXYHQW rWUH REWHQXHV HQ HPSLODQW XQH ILQH FRXFKH GR[\GH GH VLOLFLXP HW XQH FRXFKH GH 6L1 DQJ 6L2!6L1 VWDFNV >@ /D PHVXUH GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH HQ IRQFWLRQ GX QLYHDX GLQMHFWLRQ SDU OD WHFKQLTXH 4663' >@ DQJ 4XDV\ 6WHDG\ 6WDWH 3KRWRFRQGXFWLYLW\ 'HFD\ SHXW DSSRUWHU GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV PpFDQLVPHV SK\VLTXHV GH OD SDVVLYDWLRQ ILJ,, /LQWHUSUpWDWLRQ SUpFLVH GHV GRQQpHV SHXW VH IDLUH j ODLGH GXQH WKpRULH JpQpUDOLVpH GLVSRQLEOH GDQV OD OLWWpUDWXUH >@ /D YDOHXU GX QLYHDX GLQMHFWLRQ LQIOXHQFH OHV W\SHV GH UHFRPELQDLVRQV j OLQWHUIDFH $X[ IDLEOHV HW PR\HQQHV YDOHXUV Q !FP" #FP" OH PpFDQLVPH GH UHFRPELQDLVRQ GH W\SH 65+ HVW OH PpFDQLVPH GRPLQDQW WDQGLV TXDX[ IRUWV QLYHDX[ GLQMHFWLRQ OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH HVW GRPLQpH SDU OHV UHFRPELQDLVRQV GH W\SH $XJHU

)LJXUH ,, 9DOHXUV GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH REWHQXHV H[SpULPHQWDOHPHQW SDU GLIIpUHQWV JURXSHV GH UHFKHUFKH SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH GRSDJH VXU GHV VXUIDFHV GH W\SH 1 HW GH W\SH 3 >@ 3RXU GHV IDLEOHV QLYHDX[ GLQMHFWLRQ Q !FP" #FP" OD SDVVLYDWLRQ GH

VXUIDFH HVW GLIIpUHQWH VL OH ILOP GH 6L1 HVW GpSRVp VXU VXUIDFH GH W\SH 3 RX GH W\SH 1 8QH LPSRUWDQWH GHQVLWp GH FKDUJHV VHPEOH rWUH SUpVHQWH GDQV OHV FRXFKHV GH QLWUXUH GH VLOLFLXP &HWWH FKDUJH HVW FDSDEOH GH FUpHU XQH FRXFKH Q GLQYHUVLRQ TXL HQWUDvQH OD

66

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH IRUPDWLRQ GXQH ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH SURFKH GH OLQWHUIDFH HW SHUPHW GH SDVVLYHU OH VLOLFLXP GH W\SH 3 PRGpUpPHQW GRSp 1pDQPRLQV OD GHQVLWp GH FKDUJHV QHVW SDV VXIILVDQWH SRXU VHUYLU GH FRXFKH GLQYHUVLRQ GDQV OH FDV GXQ IRUW GRSDJH S PHQDQW j GHV FRQGLWLRQV GpIDYRUDEOHV GH GpSOpWLRQ SRXYDQW H[SOLTXHU OHV KDXWHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ UHOHYpHV VXU FH W\SH GH VXUIDFH /XWLOLVDWLRQ GH 6L1 GHVWLQp j SDVVLYHU GHV pPHWWHXUV GRSpV SDU GLIIXVLRQ GH ERUH SRXU IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV PF6L VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 PqQH j XQH GpJUDGDWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH 2Q SDUOH DORUV GHIIHW GH GHSDVVLYDWLRQ >@ 'DQV OH FDV GH OD SDVVLYDWLRQ VXU XQH VXUIDFH Q OHV FKDUJHV SRVLWLYHV SUpVHQWHV GDQV OD FRXFKH GH 6L1[ FUpHQW j OLQYHUVH XQH FRXFKH GDFFXPXODWLRQ DYHF XQH ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH QpJOLJHDEOH ,O HVW pWDEOL TXH OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH j SDUWLU GXQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP SHXW UpVXOWHU GH 5pGXFWLRQ GH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH 'v &UpDWLRQ GXQH FRXFKH GLQYHUVLRQ SDU LQFRUSRUDWLRQ GH FKDUJHV IL[HV 4s GDQV OD FRXFKH SDVVLYDQWH %LHQ TXH FHV GHX[ PpFDQLVPHV FRQGXLVHQW LQGpSHQGDPPHQW RX SDU HIIHW FXPXOp j GHV IDLEOHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH OLQIOXHQFH GX QLYHDX GLQMHFWLRQ VXU FKDTXH PpFDQLVPH HVW GLIIpUHQWH ,O DSSDUDvW TXH OD UpGXFWLRQ GpWDWV GLQWHUIDFH HVW SOXV HIILFDFH DYHF XQH FRXFKH GR[\GH WKHUPLTXH GH VLOLFLXP 6L2! WDQGLV TXH OD SDVVLYDWLRQ REWHQXH SDU XQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP SURYLHQW GHV GHX[ HIIHWV FRPELQpV HIIHW GH FKDPS HW UpGXFWLRQ PRGpUpH GH OD GHQVLWp GpWDWV j OLQWHUIDFH /HV YDOHXUV W\SLTXHPHQW PHVXUpHV VRQW SRXU 6L2! 'v 4s FP! >@ FP!H9 HW 4s  FP! HW SRXU 6L1 'v FP!H9 HW

&) /D SDVVLYDWLRQ SDU VLOLFLXP DPRUSKH /HV H[FHOOHQWV UpVXOWDWV REWHQXV SDU 6DQ\R j WUDYHUV OH GpYHORSSHPHQW GH OD VWUXFWXUH +,7 FRXFKHV PLQFHV GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSpHV GpSRVpHV VXU FKDTXH IDFH GXQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP D SHUPLV GH PHWWUH HQ YDOHXU OH IRUW SRWHQWLHO GX VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ SRXU OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH

67

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH 'HV pWXGHV FRPSOpPHQWDLUHV RQW PRQWUp TXXQH FRXFKH PLQFH GH FH PDWpULDX pSDLVVHXU HQWUH HW QP SHUPHW GREWHQLU GH[FHOOHQWHV SDVVLYDWLRQV GH VXUIDFH ILJ,,  &HOOHFL SHXW PrPH rWUH VXSpULHXUH j FHOOH REWHQXH SDU 6L2! RX 6L1 'HV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ HQ GHVVRXV GH FPV RQW pWp PHVXUpHV VXU GHV VXUIDFHV GH W\SH 1 HW 3 /H GpS{W HVW UpDOLVp GDQV XQH JDPPH GH WHPSpUDWXUH FRPSULVH HQWUH & HW &

)LJXUH ,, 9LWHVVH HIIHFWLYH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH REWHQXH DYHF XQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp LQWULQVqTXH D6L + QP HQ IRQFWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH j JDXFKH HW GX QLYHDX GLQMHFWLRQ j GURLWH &RPSDUDLVRQ DX[ SDVVLYDWLRQV REWHQXHV SDU 6L2 HW 6L1[ >@ 6XU OH PrPH SULQFLSH LO HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH GH GpSRVHU GHV FRXFKHV GH FDUEXUH GH VLOLFLXP DPRUSKH D6L&+ GRQW OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH HVW SOXV pOHYpH (J !H9 /D TXDOLWp GH OD SDVVLYDWLRQ REWHQXH DYHF FH PDWpULDX VHPEOH rWUH DGDSWpH SRXU XQH WHPSpUDWXUH GH GpS{W SURFKH GH & >@

68

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, /HV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV SRVVLEOHV VXU VXEVWUDW PLQFH


2Q SHXW GpQRPEUHU TXDWUH FRQFHSWV PDMHXUV GH VWUXFWXUHV GHVWLQpHV j DPpOLRUHU OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH DUULqUH (Q JpQpUDO OHV WHFKQRORJLHV pWXGLpHV VRQW EDVpHV VXU OXWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ GH KDXWH TXDOLWp )= GRQW OHV FRQWDFWV VRQW UpDOLVpV SDU SKRWROLWKRJUDSKLH /HV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV pWXGLpHV VRQW VFKpPDWLVpHV ILJXUH ,,

)LJXUH ,, 3UpVHQWDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV DLQVL TXH OHXUV UpSRQVHV HQ UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH 54, UpDOLVpHV VXU XQ PDWpULDX F6L )= GH P GpSDLVVHXU 7RXWHV OHV FHOOXOHV SRVVqGHQW OH PrPH WUDLWHPHQW IDFH DYDQW >@

,, 6WUXFWXUH j FKDPS DUULqUH ORFDOLVp DYHF FRXFKHV SDVVLYDQWHV /D VWUXFWXUH 3(5/ 3DVVLYDWHG (PLWWHU ZLWK 5HDU /RFDOO\ GLIIXVHG GpYHORSSpH j O816: $XVWUDOLH QpFHVVLWH OXWLOLVDWLRQ GH SURFpGpV PLFURpOHFWURQLTXHV HW GH QRPEUHXVHV pWDSHV GH IDEULFDWLRQ (OOH SUpVHQWH j OKHXUH DFWXHOOH OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ OH SOXV pOHYp  /D IDFH DUULqUH SDVVLYpH SDU XQ R[\GH WKHUPLTXH GDQV OHTXHO GHV WURXV VRQW UpDOLVpV SRXU OD SULVH GH FRQWDFW UHSRVH VXU OH FRQFHSW GX %6) ORFDOLVp DQJ /%6) /RFDOLVHG %DFN 6XUIDFH )LHOG /HV FRQWDFWV VRQW GpSRVpV VXU GHV ]RQHV IRUWHPHQW GRSpHV S ORFDOHPHQW SRXU RSWLPLVHU OD UpVLVWDQFH GH FRQWDFW 'DQV OH PrPH JHQUH GH VWUXFWXUH OD VWUXFWXUH /)& DQJ /DVHU )LUHG &RQWDFW GpYHORSSpH SDU OLQVWLWXW ,6()UDXQKRIHU ,QVWLWXW SRVVqGH ODYDQWDJH GrWUH SOXV VLPSOH FDU HOOH pYLWH OHV pWDSHV GH JUDYXUH ORFDOH GH OD FRXFKH GLpOHFWULTXH HW GH GLIIXVLRQ ORFDOH >@ 3RXU FHOD
69

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH XQH FRXFKH GDOXPLQLXP HVW pYDSRUpH P VXU XQH FRXFKH GLpOHFWULTXH VHUYDQW GH FRXFKH GH SDVVLYDWLRQ 6L2! RX 6L1 8Q UHFXLW ODVHU SHUPHW HQVXLWH GH IDLUH SpQpWUHU ORFDOHPHQW ODOXPLQLXP SRXU IRUPHU VLPXOWDQpPHQW XQ FKDPS DUULqUH HW XQ FRQWDFW GH WUqV ERQQH TXDOLWp WRXW HQ FUpDQW XQ H[FHOOHQW UpIOHFWHXU DUULqUH 'HV VXUIDFHV GH FP FP SHXYHQW rWUH WUDLWpHV SDU ODVHU HQ PRLQV GH VHFRQGHV 3DU FRQVpTXHQW FHWWH WHFKQLTXH UDSLGH HW HIILFDFH SHUPHW GREWHQLU GHV UHQGHPHQWV GH ORUGUH GH VXSpULHXUV j RQW pWp DWWHLQWV VXU GHV VXEVWUDWV GH P GpSDLVVHXU >@ DYHF XQH WHFKQRORJLH QHWWHPHQW VLPSOLILpH SDU UDSSRUW j OD WHFKQRORJLH 3(5/ 'HV UHQGHPHQWV

,, 6WUXFWXUH DYHF FKDPS DUULqUH SOHLQH VXUIDFH /HV FHOOXOHV IDEULTXpHV DYHF XQ %6) SOHLQH VXUIDFH j EDVH GH ERUH RX GDOXPLQLXP SUpVHQWHQW GHV SHUIRUPDQFHV VLPLODLUHV (OOHV QH VRQW GRQF SDV GH YpULWDEOHV FRQFXUUHQWHV HQ WHUPH GH UHQGHPHQW SDU UDSSRUW DX[ DXWUHV WHFKQRORJLHV >@ ,, (YDSRUDWLRQ GXQ FRQWDFW SOHLQH SODTXH /XWLOLVDWLRQ GXQH FRXFKH GDOXPLQLXP pYDSRUpH QRQ UHFXLWH SHXW rWUH XWLOLVpH SRXU OD IRUPDWLRQ GXQ FRQWDFW RKPLTXH /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH FRUUHVSRQGDQWH pYDOXpH j & FPV HVW WURS PpGLRFUH SRXU UpDOLVHU GHV VWUXFWXUHV SHUIRUPDQWHV /pYDSRUDWLRQ GDOXPLQLXP SHXW WRXWHIRLV rWUH XWLOLVpH SRXU IRUPHU XQ FKDPS DUULqUH SDU SKpQRPqQH GH FULVWDOOLVDWLRQ LQGXLWH 3RXU FHOD LO HVW QpFHVVDLUH GH GpSRVHU SUpDODEOHPHQW SDU 3(&9' XQH ILQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH HW GH UHFXLUH j XQH WHPSpUDWXUH GH & HQYLURQ >@ /D TXDOLWp GX FKDPS %6) REWHQXH SDU FHWWH WHFKQLTXH HVW pTXLYDOHQWH j FHOOH REWHQXH SDU VpULJUDSKLH GDOXPLQLXP SOHLQH SODTXH /DYDQWDJH SURYLHQW GH OD UpGXFWLRQ GX EXGJHW WKHUPLTXH ,, 6WUXFWXUH 3(5& /D VWUXFWXUH 3(5& 3DVVLYDWHG (PLWWHU DQG 5HDU &HOO IXW GpYHORSSpH HQ SDU %ODNHUV >@ &RQWUDLUHPHQW j OD VWUXFWXUH 3(5/ PHQWLRQQpH SUpFpGHPPHQW HOOH QH UHTXLHUW SDV GH GLIIXVLRQ ORFDOH S SRXU IDYRULVHU OD SULVH GH FRQWDFW 'HSXLV OXWLOLVDWLRQ GX QLWUXUH GH VLOLFLXP LO HVW SRVVLEOH GpWXGLHU FHV VWUXFWXUHV GDQV XQ FRQWH[WH GH WUDQVIHUW LQGXVWULHO

70

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH /RUVTXH OD FRXFKH GLpOHFWULTXH HVW GpSRVpH j ODUULqUH LO HVW DORUV QpFHVVDLUH GH JUDYHU ORFDOHPHQW FHWWH GHUQLqUH 3RXU FHOD SOXVLHXUV WHFKQLTXHV VRQW HQYLVDJHDEOHV JUDYXUH SODVPD JUDYXUH ODVHU >@ RX HQFRUH JUDYXUH PpFDQLTXH >@ /HV FRQWDFWV VRQW HQVXLWH GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH GDQV OHV ]RQHV RXYHUWHV VRXV IRUPH GH JULOOH GDOXPLQLXP RX GDUJHQWDOXPLQLXP 'DQV FHUWDLQV FDV OHV FRQWDFWV VRQW GLUHFWHPHQW GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH VXU OD FRXFKH GLpOHFWULTXH j FRQGLWLRQ TXH FHWWH GHUQLqUH VRLW WUqV ILQH QP >@ 8QH pWXGH GH VLPXODWLRQ ' FRQVDFUpH j FHWWH VWUXFWXUH HVW GLVSRQLEOH GDQV OD OLWWpUDWXUH >@ /HV GLIIpUHQWHV FRXFKHV GH GLpOHFWULTXHV GpFULWHV SUpFpGHPPHQW 6L2! WKHUPLTXH 6L1 HW D6L+ RQW pWp WHVWpHV SDU GLIIpUHQWV JURXSHV GH UHFKHUFKH /H JDLQ REWHQX HQ WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SDU UDSSRUW j XQH FRXFKH GDOXPLQLXP YDULH HQWUH P9 j P9 VHORQ OH W\SH GH FRXFKH GpSRVpH &RQFHUQDQW OXWLOLVDWLRQ GH QLWUXUH GH VLOLFLXP OHV UpVXOWDWV REWHQXV VRQW VDWLVIDLVDQWV PDLV VRQW PRLQV ERQV TXH SUpYX 'DXZH HW DO RQW PLV HQ pYLGHQFH TXH OD FRXFKH 6L1 GRQW OD SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH HVW SULQFLSDOHPHQW UpDOLVpH SDU HIIHW GH FKDPS HVW DIIHFWpH SDU XQ SKpQRPqQH GH FRXUWFLUFXLW ORUV GH OD VpULJUDSKLH GH FRQWDFW (Q IRQFWLRQ GH OLPSRUWDQFH GX FRXUWFLUFXLW OH FRXUDQW HVW OH SUHPLHU SDUDPqWUH DIIHFWp >@ 3DU FRQVpTXHQW OHV SHUIRUPDQFHV GHV VWUXFWXUHV j EDVH GH FRXFKHV GH QLWUXUH GH VLOLFLXP VXU OD IDFH DUULqUH VRQW PRLQV ERQQHV TXH FHOOHV REWHQXHV DYHF XQH FRXFKH GR[\GH GH VLOLFLXP /XWLOLVDWLRQ GH FRXFKHV GH 6L1 DX[ SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV PRGLILpHV SDVVLYDWLRQ SULQFLSDOH SDU UpGXFWLRQ GpWDWV GLQWHUIDFH IDLEOH GH YDOHXU GH 4s HW GH 'v RX ELHQ OHPSLOHPHQW GXQH FRXFKH GH 6L2! HW GH 6L1 VRQW GHV VROXWLRQV SRVVLEOHV j FH SUREOqPH /XWLOLVDWLRQ GH ILQHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH RX GRSp D6L+ D 6L&+ S D pJDOHPHQW SHUPLV GDWWHLQGUH GH WUqV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ HW FRQWRXUQHQW OH SUREOqPH GH FRXUWFLUFXLW GpFULW SUpFpGHPPHQW >@ >@

71

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, &RQFOXVLRQ

/H SDVVDJH YHUV OHV IDLEOHV pSDLVVHXUV GH VXEVWUDW UHSUpVHQWH XQH VROXWLRQ GDFWXDOLWp DGDSWpH DX PDQTXH GH VLOLFLXP FKDUJH HW j OD GLPLQXWLRQ GX FRW GH OD FHOOXOH 'H SOXV OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW SHXW SUpWHQGUH j GH PHLOOHXUV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ VL OH WUDLWHPHQW IDFH DUULqUH HVW DGDSWp /HV FRQVpTXHQFHV GH FHWWH UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH RQW pWp GpFULWHV HQ GpWDLO j FRQGLWLRQ GpWDEOLU XQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH HW GDYRLU XQ ERQ UpIOHFWHXU GH OXPLqUH 1RXV DYRQV PRQWUp TXH OD FRXFKH GDOXPLQLXP SOHLQH IDFH GpSRVpH FRXUDPPHQW GDQV OLQGXVWULH QHVW SDV DGDSWpH DX[ SDVVDJHV YHUV OHV IDLEOHV pSDLVVHXUV (Q HIIHW OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH UpVXOWDQW GH FHWWH WHFKQLTXH HVW WURS LPSRUWDQWH SRXU HVSpUHU PDLQWHQLU OHV YDOHXUV DFWXHOOHV GH UHQGHPHQW /H SUREOqPH GH FRXUEXUH GHV SODTXHWWHV VDFFHQWXDQW DYHF OHV IDLEOHV pSDLVVHXUV HW OHV JUDQGHV VXUIDFHV GH VXEVWUDWV SHXW FHSHQGDQW rWUH pYLWp 'LIIpUHQWHV WHFKQRORJLHV pPHUJHQWHV 3(5/ 3(5& %6) ORFDOLVp GLIIXVLRQ GH ERUH VRQW WRXWHV DGDSWpHV j FH QRXYHDX FRQWH[WH PDLV GH WUDYDX[ GH UHFKHUFKH DSSURIRQGLV VRQW QpFHVVDLUHV SRXU XQH DSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH pTXLOLEUH HQWUH SHUIRUPDQFHV HW FRPSOH[LWp GX SURFpGp 'DQV FH QRXYHDX FRQWH[WH LO HVW GpVRUPDLV LPSRUWDQW HW QpFHVVDLUH GHQYLVDJHU OH GpYHORSSHPHQW GH VWUXFWXUHV DOWHUQDWLYHV SOXV RULJLQDOHV TXH OD VWUXFWXUH WUDGLWLRQQHOOH GRQW OLQWpUrW UHSRVH VXU XQH SRVVLELOLWp GDWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ pOHYpV HW VXU XQH SDUIDLWH DGDSWDWLRQ DX VXEVWUDW PLQFH $LQVL OHV TXDWUH SURFKDLQV FKDSLWUHV VHURQW FRQVDFUpV j OpWXGH GHV KpWpURMRQFWLRQV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ HW GHV VWUXFWXUHV SRVVpGDQW WRXV OHV FRQWDFWV j ODUULqUH 1RXV GLVFXWHURQV OHV DYDQWDJHV HW LQFRQYpQLHQWV GH FHV VWUXFWXUHV HQ UDSSRUW DYHF FH FKDSLWUH

72

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

,, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,,


>@ 1/H 4XDQJ * *RDHU ) &RXVWLHU 0 *DXWKLHU 7KLFNQHVV UHGXFWLRQ RI ODUJH VL]H KLJK HIILFLHQF\ VFUHHQSULQWHG PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV SRVVLELOLWLHV DQG OLPLWDWLRQV IRU LQGXVWULDO DSSOLFDWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ $ 0OOHU 0 5HLQHFNH $ %DFKPDQQ & 6HLIHUW 7 7URPPHU 5 6FKLQGOHU 7RZDUGV ODUJHU DQG WKLQQHU ZDIHUV XVHG LQ SKRWRYROWDLF 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV FRQIHUHQFH S /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ >@ .$ 0Q]HU .7 +ROGHUPDQQ 5 6FKORVVHU DQG 6 6WHUN 7KLQ 0RQRFU\VWDOOLQH 6LOLFRQ 6RODU &HOOV ,((( 7UDQVDFWLRQV RQ (OHFWURQ 'HYLFHV 9RO 1R 2FW S >@ .$ 0Q]HU .+ (LVHQULWK :: .UKOHU 5( 6FKORVVHU 0* :LQVWHO )+ .DUJ 3URFHHGLQJV RI WKH :&3(& 2VDND -DSDQ 3& >@ 5 6ZDQVRQ $ YLVLRQ IRU FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ * +DKQ 3 *HLJHU 5HFRUG (IILFLHQFLHV IRU ()* DQG 6WULQJ 5LEERQ 6RODU &HOOV 3URJ3KRWRYROW5HV$SSO  S >@ : 6FKPLGW % :RHVWHQ -3 .DOHMV 0DQXIDFWXULQJ 7HFKQRORJ\ IRU 5LEERQ 6LOLFRQ ()* :DIHUV DQG 6RODU &HOOV 3URJ3KRWRYROW5HV$SSO  S >@ 5 6KLPRNDZD 7 7DNDKDVKL + 7DNDWR P WKLQILOP F6L VRODU FHOOV RQ QHDU/DPEHUWLDQ $O2 VXEVWUDWHV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ >@ -' +\OWRQ $5 %XUJHUV :& 6LQNH $EVRUSWLRQ LQ WKLQ WH[WXUHG VLOLFRQ ZDIHUV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S %DUFHORQD -XQH >@ 3 %DVRUH 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( SKRWRYROWDwF FRQIHUHQFH 1HZ <RUN S >@ &- 7RRO * &ROHWWL )- *UDQHN - +RRUQVWUD 0 .RSSHV (- .RVVHQ +& 5LHIIHQ ,* 5RPLMQ $: :HHEHU  PF6L VRODU FHOO HIILFLHQF\ XVLQJ D IXOO LQOLQH SURFHVVLQJ ZLWK LPSURYHG WH[WXULQJ DQG VFUHHQSULQWHG FRQWDFWV RQ KLJKRKPLF HPLWWHUV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ ) +XVWHU DQG * 6FKXEHUW (&9 GRSLQJ SURILOH PHDVXUHPHQWV RI DOXPLQLXP DOOR\HG EDFN VXUIDFH ILHOGV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ ) +XVWHU $OXPLQLXP EDFN VXUIDFH ILHOG ERZ LQYHVWLJDWLRQ DQG HOLPLQDWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ ) +XVWHU ,QYHVWLJDWLRQ RI WKH DOOR\LQJ SURFHVV RI VFUHHQ SULQWHG DOXPLQLXP SDVWHV IRU WKH %6) IRUPDWLRQ RQ VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ $ 6FKQHLGHU * *HUKDUGV ) +XVWHU : 1HX 0 6SLHJHO 3 )DWK ( %XFKHU 5-6 <RXQJ $* 3ULQFH -$ 5DE\ $) &DUUROO $O %6) WKLQ VFUHHQSULQWHG PXOWLFU\VWDOOLQH 6L VRODU FHOO 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 0XQLFK -XQH >@ 7 :DWVXML HW DO 86 SDWHQW $O >@ 6 .DUDNLGD 7 1LVKLGD + 0RULNDZD $SSURDFK IRU IDEULFDWLRQ RI KLJK HIILFLHQF\ VRODU FHOOV RQ WKLQ PF6L 6L ZDIHUV RI PP 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ 5 6FKLQGOHU 0 +HUPOH * .OHHU & .|KQ 5 .EOHU + /DXWHQVFKDOJHU ,( 5HLV * :LOOHNH 7KLQ ODUJH DUHD VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH 
WK VW UG WK WK WK UG VW VW VW VW WK VW VW

73

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


>@ % 9RQ )LQFNHQVWHLQ 0 6SLHJHO 3 )DWK ( %XFKHU /RFDO EDFN VXUIDFH ILHOG RQ WKLQ VLOLFRQ ORZ FRVW VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ >@ ( 6FKQHLGHUO|FKQHU * (PDQXHO * *UXSS + /DWHQVFKODJHU $ /HLPHQVWROO 6: *OXQ] 5 3UHX DQG * :LOOHNH 6LOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK VFUHHQ SULQWHGIURQW FRQWDFW DQG GLHOHFWULFDOO\ SDVVLYDWHG ODVHUILUHG UHDU HOHFWURGH 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ $ 5LVWRZ 0 +LODOL $ (ERQJ $ 5RKDWJL 6FUHHQSULQWHG EDFN VXUIDFH UHIOHFWRU IRU OLJKW WUDSSLQJ LQ FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 0XQLFK >@ &-- 7RRO $5 %XUJHUV 3 0DQVKDQGHQ $: :HHEHU %+0 9DQ 6WUDDWHQ ,QIOXHQFH RI ZDIHU WKLFNQHVV RQ WKH SHUIRUPDQFH RI PXOWLFU\VWDOOLQH 6L VRODU FHOOV DQ H[SHULPHQW VWXG\ 3URJ3KRWRYROW 5HV $SSO >@ - /LEDO 5 3HWUHV 5 .RSHFHN * +DKQ . :DPEDFK 3 )DWK 1W\SH PF6L VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK %%U GLIIXVHG IURQW MXQFWLRQ S 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV FRQIHUHQFH )ORULGD -DQ >@ & 6FKPLJD $ )URLW]KHLP 0 *KRVK $ 0HW] - 6FKPLGW 5 %UHQGHO 6RODU FHOOV RQ Q W\SH VLOLFRQ PDWHULDOV ZLWK VFUHHQSULQWHG UHDU DOXPLQLXP3 HPLWWHU 3URFHHGLQJV RI WKH 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ $ &XHYDV HW DO 1W\SH PF6L D VWDEOH KLJK OLIHWLPH PDWHULDO :&3(& 2VDND PD\ >@ 6 0DUWLQX]]L 2 3DODLV 0 3DVTXLQHOOL ' %DUDNHO DQG ) )HUUD]]D 1W\SH PXOWLFU\VWDOOLQH ZDIHUV IRU VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV FRQIHUHQFH S /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ >@ $ 5RKDWJL $ QRYHO WHFKQRORJ\ IRU WKH VLPXODWHQHRXV GLIIXVLRQ RI ERURQ DOXPLQLXP DQG 3 LQ VLOLFRQ 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV FRQIHUHQFH S :DVKLQJWRQ 0D\ >@ -< /HH 6: *OXQ] %RURQEDFN VXUIDFH ILHOG ZLWK VSLQRQ GRSDQWV E\ UDSLG WKHUPDO SURFHVVLQJ (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ 3 +DFNH - 0RVFKQHU 6 <DPDQDND '/ 0HLHU (IILFLHQF\ RSWLPLVDWLRQ RI WKH QQS 3KRVWRS FHOO 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ * %XHQR 6LPXOWDQHRXV GLIIXVLRQ RI VFUHHQSULQWLQJ ERURQ DQG SKRVSKRURXV SDVWH IRU ELIDFLDO VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ 6: *OXQ] $ *URKH 0 +HUPOH 0 +RIPDQQ 6 -DQ] 7 5RWK 2 6FKXOW] 0 9HWWHU , 0DUWLQ 5 )HUUH 6 %HUPHMR : :RONH : :DUWD 5 3UHX * :LOOHNH &RPSDULVRQ RI GLIIHUHQW GLHOHFWULF SDVVLYDWLRQ OD\HUV IRU DSSOLFDWLRQ LQ LQGXVWULDOO\ IHDVLEOH KLJKHIILFLHQF\ FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ .$ 0Q]HU .+ (LVHQULWK $0 )URLW]KHLP :: .UKOHU 5( 6FKORVVHU 5 7|OOH 0* :LQVWHO /RFDO %6) FRQWDFWV IRU KLJK HIILFLHQF\ SURGXFWLRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 3DULV -XQH S >@ ' 0DFGRQDOG $ &XHYDV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ 8. >@ 2 6FKXOW] 6 5LHSH 6: *OXQ] 6ROLG 6WDWH 3KHQRPHQD  >@ & 6FKPLJD + 1DJHO 6 6WHFNHPHW] 5 +H]HO  HIILFLHQW PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK UHDU WKHUPDO R[LGH SDVVLYDWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ 5 +H]HO DQG 5 6FKURQHU - $SSO3K\V   
WK WK WK VW VW VW WK WK WK VW VW WK WK WK

74

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


>@ 0- .HUU - 6FKPLGW $ &XHYDV 6XUIDFH UHFRPELQDWLRQ YHORFLW\ RI SKRVSKRURXVGLIIXVHG VLOLFRQ VRODU FHOO HPLWWHUV SDVVLYDWHG ZLWK SODVPD HQKDQFHG FKHPLFDO YDSRU GHSRVLWHG VLOLFRQ QLWULGH DQG WKHUPDO VLOLFRQ R[LGH -$SSO3K\V   >@ - 6FKPLGW 0 .HUU $ &XHYDV 6XUIDFH SDVVLYDWLRQ RI VLOLFRQ VRODU FHOOV XVLQJ SODVPD HQKDQFHG FKHPLFDO YDSRU GHSRVLWHG 6L1 ILOPV DQG WKLQ WKHUPDO 6L2 SODVPD 6L1 VWDFNV 6HPLFRQG6FL7HFKQR  >@ 7 /DXLQJHU - 6FKPLGW $* $EHUOH 5 +H]HO 5HFRUG ORZ VXUIDFH UHFRPELQDWLRQ YHORFLW\ RQ FP SVLOLFRQ XVLQJ UHPRWH SODVPD VLOLFRQ QWULGH SDVVLYDWLRQ $SSO3K\V/HWW   >@ $* $EHUOH 5 +H]HO 3URJUHVV LQ ORZWHPSHUDWXUH VXUIDFH SDVVLYDWLRQ RI VLOLFRQ VRODU FHOOV XVLQJ UHPRWHSODVPD VLOLFRQ QLWULGH 3URJ3KRWRYROW 5HV$SSO   >@ % /HQNHLW 6 6WHFNHPHW] ) $UWXVR 5 +H]HO ([FHOOHQW WKHUPDO VWDELOLW\ RI UHPRWH SODVPDHQKDQFHG FKHPLFDO YDSRU GHSRVLWHG VLOLFRQ QLWULGH ILOPV IRU WKH UHDU RI VFUHHQ SULQWHG ELIDFLDO VRODU FHOOV 6RODU (QHUJ\ PDWHULDOV 6RODU &HOOV  >@ 5$ 6LQWRQ DQG $ &XHYDV $SSO3K\V/HWW  >@ + 1DJHO & %HUJH $* $EHUOH -$SSO3K\V   >@ $ &XHYDV 0- .HUU - 6FKPLGW 3DVVLYDWLRQ RI FU\VWDOOLQH VLOLFRQ XVLQJ VLOLFRQ QLWULGH 3URFHHGLQJV RI WKH :&3(& 2VDND -DSDQ 0D\ >@ 6 'DXZH - 6FKPLGW 5 +H]HO 9HU\ ORZ VXUIDFH UHFRPELQDWLRQ YHORFLWLHV RQ S DQG Q W\SH VLOLFRQ ZDIHUV SDVVLYDWHG ZLWK K\GURJHQDWHG DPRUSKRXV VLOLFRQ ILOPV ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH 1HZ 2UOHDQV /RXLVDQD 0D\ >@ , 0DUWLQ 0 9HWWHU $ 2USHOOD - 3XLJGROOHUV $ &XHYDV 5 $OFXELOOD 6XUIDFH SDVVLYDWLRQ RI SW\SH FU\VWDOOLQH 6L E\ SODVPD HQKDQFHG FKHPLFDO YDSRU GHVSRVLWHG DPRUSKRXV 6L& + ILOPV $SSOLHG 3K\V /HWW YRO 1 2FW S >@ 0+HUPOH (6FKQHLGHUO|FKQHU **UXSS 6:*OXQ] &RPSUHKHQVLYH FRPSDULVRQ RI GLIIHUHQWV UHDU VLGH FRQWDFWLQJ PHWKRGV IRU KLJKHIILFLHQF\ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ 6: *OXQ] ( 6FKQHLGHUO|FKQHU ' .UD\ $ *URKH 0 +HUPOH +.DPSZHUWK 5 3UHX * :LOOHNH /DVHUILUHG &RQWDFW VRODU FHOOV RQ S DQG Q VXEVWUDWHV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ (3LKDQ 7KqVH XQLYHUVLWp /RXLV 3DVWHXU ODERUDWRLUH 3+$6( VRXWHQDQFH SUpYXH ILQ >@ $: %ODNHUV $ :DQJ $0 0LOQH - =KDR DQG 0$ *UHHQ$SSOLHG 3K\VLFV /HWWHUV   >@ * $JRVWLQHOOL -6]OXIFLFN 3 &KRXODW DQG * %HDXFDUQH /RFDO &RQWDFW 6WUXFWXUHV IRU LQGXVWULDO 3(5&W\SH VRODU FHOOV SURFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ $ 0HW] 5 +H]HO +LJKTXDOLW\ SDVVLYDWHG UHDU FRQWDFW VWUXFWXUH IRU VLOLFRQ VRODU FHOOV EDVHG RQ VLPSOH PHFKDQLFDO DEUDVLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH $QFKRUDJH 6HSW >@ :$ 1RVLVWVFKND $ .HQDQRJOX + :LQGJDVVHQ / -DQVVHQ ' %RUFKHUW + .XU] 'RXEOH VLGH 6L1 SDVVLYDWLRQ IRU WKLQ PXOWLFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 3DULV -XQH >@ .5 &DWFKSROH DQG $: %ODNHUV 0RGHOOLQJ RI WKH 3(5& VWUXFWXUH ZLWK VWULSH DQG GRW EDFN FRQWDFWV SURFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ 8. 0D\ >@ 6 'DXZH / 0LWWHOVWlGW $ 0HW] 5 +H]HO ([SHULPHQWDO (YLGHQFH RI SDUDVLWLF VKXQWLQJ LQ VLOLFRQ QLWULGH UHDU VXUIDFH SDVVLYDWHG VRODU FHOOV 3URJ3KRWRYROW 5HV$SSO   >@ 0 6FKDSHU - 6FKPLGW + 3ODJZLW] 5 %UHQGHO  HIILFLHQW FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOO ZLWK DPRUSKRXV VLOLFRQ UHDUVXUIDFH SDVVLYDWLRQ 3URJ3KRWRYROW 5HV$SSO   
 UG WK [ WK WK WK WK [ WK WK

75

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH


>@ 6 'DXZH / 0LWWHOVWlGW $ 0HW] - 6FKPLGW 5 +H]HO /RZWHPSHUDWXUH UHDU VXUIDFH SDVVLYDWLRQ VFKHPHV IRU HIILFLHQW VLOLFRQ VRODU FHOOV :&3(& 2VDND 0D\ >@ *3 :LOOHNH 7KLQ FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV VRODU &HOOV  
UG

76

&KDSLWUH ,, 3DVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH

77

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

Chapitre III Lhtrojonction silicium amorphe/cristallin Etude thorique

78

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, ,QWURGXFWLRQ
/KpWpURMRQFWLRQ j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ VLOLFLXP FULVWDOOLQ F6L SRXU DSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH VXVFLWH DFWXHOOHPHQW XQ JUDQG LQWpUrW DX QLYHDX GH OD UHFKHUFKH HW GX GpYHORSSHPHQW LQGXVWULHO (Q HIIHW OHQWUHSULVH MDSRQDLVH 6$1<2 D SURGXLW DXMRXGKXL GHV PRGXOHV GpULYpV GH FHOOXOHV +,7 +HWHURMXQFWLRQ ZLWK ,QWULQVLF 7KLQ OD\HU TXL FRUUHVSRQGHQW j HQYLURQ GH OD YHQWH PRQGLDOH /HV DYDQWDJHV VRQW PXOWLSOHV XQ IRUW SRWHQWLHO GDXJPHQWDWLRQ GH UHQGHPHQW XQH IDEULFDWLRQ j IDLEOH EXGJHW WKHUPLTXH 7& XQH PHLOOHXUH WHQXH HQ WHPSpUDWXUH HW XQH DSSOLFDWLRQ DGDSWpH DX VXEVWUDW PLQFH /D SK\VLTXH GHV KpWpURMRQFWLRQV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ SRXU DSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH PDQTXH DFWXHOOHPHQW GH FODUWp VXU OLQWpUrW GH OXWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GH W\SH 3 RX GH W\SH 1 ,O DSSDUDvW QpFHVVDLUH GH FRPSUHQGUH SRXUTXRL OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 GpYHORSSpH SDU 6DQ\R PqQH DFWXHOOHPHQW j GH SOXV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ TXH OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 pWXGLpH HQ (XURSH HW GH UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV VXLYDQWHV /D VWUXFWXUH VXU VXEVWUDW Q SRVVqGH WHOOH XQ DYDQWDJH LQWULQVqTXH " 3RXUTXRL 6DQ\R D WLO DORUV GpSRVp XQ EUHYHW VXU OD VWUXFWXUH VXU VXEVWUDW S " 3RXUTXRL 6DQ\R QD WLO SXEOLp DXFXQH FRPSDUDLVRQ WKpRULTXH RX H[SpULPHQWDOH HQWUH OHV GHX[ VWUXFWXUHV " )LQDOHPHQW OHV GLIIpUHQFHV REVHUYpHV H[SpULPHQWDOHPHQW VRQWHOOHV OLpHV j XQH GLIIpUHQFH GH PR\HQV HW GH WHPSV HQWUH OHV GLIIpUHQWV JURXSHV GH UHFKHUFKHV " /LQWURGXFWLRQ GH FH FKDSLWUH FRPPHQFH SDU XQH pWXGH WKpRULTXH FRQVDFUpH DX[ KpWpURMRQFWLRQV HQ JpQpUDO HW SDU XQH SUpVHQWDWLRQ GHV GLIIpUHQWHV KpWpURMRQFWLRQV DSSOLFDEOHV DX SKRWRYROWDwTXH 8Q pWDW GH ODUW FRQFHUQDQW OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VHUD HQVXLWH SUpVHQWp DLQVL TXH OHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV GX VLOLFLXP DPRUSKH /HV GLIIpUHQWV ORJLFLHOV GH VLPXODWLRQ DGDSWpV j OD VLPXODWLRQ GH FHWWH VWUXFWXUH VHURQW PHQWLRQQpV /pWXGH GH VLPXODWLRQ DXUD SRXU REMHFWLI GHIIHFWXHU XQH DQDO\VH GpWDLOOpH GH OLQIOXHQFH GH FKDTXH UpJLRQ GH OD FHOOXOH VXU VHV SHUIRUPDQFHV KpWpURMRQFWLRQ IDFH DYDQW KpWpURMRQFWLRQ IDFH DUULqUH LQWHUIDFH VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ FRXFKH ,72 HW SURSULpWpV GH FRXFKHV DPRUSKHV /D GHUQLqUH SDUWLH VHUD GHVWLQpH j PRQWUHU OH IRUW SRWHQWLHO GH FHWWH VWUXFWXUH VXU VXEVWUDW PLQFH HW GH PHWWUH HQ DYDQW OHV FRQGLWLRQV j UpXQLU SRXU XQH DSSOLFDWLRQ VXU VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ
79

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, 3ULQFLSH GH OKpWpURMRQFWLRQ


,,, *pQpUDOLWpV /RUVTXH GHX[ PDWpULDX[ PpWDOVHPLFRQGXFWHXU VHPLFRQGXFWHXUVHPLFRQGXFWHXU LVRODQWVHPLFRQGXFWHXU HQWUHQW HQ FRQWDFW LO VpWDEOLW XQ pFKDQJH GH FKDUJHV GH IDoRQ j IDLUH WHQGUH OH V\VWqPH YHUV XQ pTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH 3RXU XQH KpWpURMRQFWLRQ OD ]RQH IRUWHPHQW GRSpH FRQVWLWXDQW OpPHWWHXU GDQV XQH KRPRMRQFWLRQ HVW UHPSODFpH SDU XQ PDWpULDX GH JUDQGH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH 2Q GLW DORUV TXH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DYDQW HVW UHPSODFpH SDU XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GLQWHUIDFH 6v LQIpULHXUH GH SOXVLHXUV RUGUHV GH JUDQGHXU j FRQGLWLRQ TXH OH PDWpULDX GH JUDQGH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH VRLW SDVVLI DEVRUSWLRQ IDLEOH UHFRPELQDLVRQV TXDVL QXOOHV /D VWUXFWXUH GH EDQGHV ILQDOH ILJ ,,, GpSHQG GH SOXVLHXUV SDUDPqWUHV GHV GHX[ PDWpULDX[ HQ FRQWDFW OD YDOHXU GHV ODUJHXUV GHV EDQGHV LQWHUGLWHV (t HW (t! GHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV HW ! HW GHV QLYHDX[ GH GRSDJH HW 

)LJXUH ,,, ([HPSOH GKpWpURMRQFWLRQ HQWUH GHX[ PDWpULDX[ (J  (J  /pFODLUHPHQW YLHQW GH OD GURLWH

80

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH &RQWUDLUHPHQW DX[ KRPRMRQFWLRQV OHV SURSULpWpV GH WUDQVSRUW GHV SRUWHXUV VRQW JpQpUDOHPHQW GRPLQpHV SDU GHV SKpQRPqQHV GH SLpJHDJH DX QLYHDX GH OLQWHUIDFH HQWUH OD UpJLRQ Q HW OD UpJLRQ S /H WUDQVSRUW GDQV OD ]RQH GH GpSOpWLRQ HVW OLp DX[ QLYHDX[ GpQHUJLH SUpVHQWV j OLQWHUIDFH FRPELQDLVRQ GHV UHFRPELQDLVRQV HW GX FRXUDQW WXQQHO 3OXVLHXUV PRGqOHV WUDLWHQW GH OKpWpURMRQFWLRQ /H PRGqOH G$QGHUVRQ VDQV pWDWV GLQWHUIDFH 'HV PRGqOHV LQWURGXLVDQW GHV pWDWV GLQWHUIDFH FKDUJpV HW GHV GLS{OHV LQIOXDQW VXU OH SURILO GHV EDQGHV HQ HQJHQGUDQW GHV UHFRPELQDLVRQV 'HV PRGqOHV SUHQDQW HQ FRPSWH OLQIOXHQFH GHV pWDWV GLQWHUIDFH DLQVL TXH OH WUDQVSRUW SDU HIIHW WXQQHO

,,, /H PRGqOH GH EDVH G$QGHUVRQ /H PRGqOH G$QGHUVRQ VHUW GH SRLQW GH GpSDUW DX[ DXWUHV PRGqOHV GKpWpURMRQFWLRQV >@ /H SULQFLSH GX PRGqOH UHSRVH VXU OD SULVH HQ FRPSWH GHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV GHV PDWpULDX[ XWLOLVpV SHUPLWWLYLWp pOHFWULTXH DIILQLWp pOHFWURQLTXH HW ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH (t /HV GLIIpUHQFHV HQWUH OHV YDOHXUV GH (t (t!HW OHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV ! HQJHQGUHQW XQH GLVFRQWLQXLWp DX QLYHDX GX UDFFRUGHPHQW GHV EDQGHV GH FRQGXFWLRQ HW GH YDOHQFH (8 HW (W DQJ VSLNHV /H PRGqOH G$QGHUVRQ QH SUHQG SDV HQ FRQVLGpUDWLRQ OHV pWDWV GLQWHUIDFH HW VDSSXLH VXU OK\SRWKqVH TXH OH WUDQVSRUW GX FRXUDQW VH IDLW SDU LQMHFWLRQ GDQV OHV UpJLRQV TXDVLQHXWUHV RX ELHQ SDU UHFRPELQDLVRQJpQpUDWLRQ GDQV OD ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH =&( (Q IDLVDQW OK\SRWKqVH TXH OHV TXDVLQLYHDX[ GH )HUPL QH YDULHQW SDV j WUDYHUV OD ]RQH GH GpSOpWLRQ FRPPH SRXU XQH KRPRMRQFWLRQ RQ REWLHQW OHV UHODWLRQV VXLYDQWHV 
E c = ( 1 2 )q

,,,

Ev = ( 2 1 )q + E g 2 E g1 ,,,

81

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH


qVd = qVd 1 + qVd 2 = E g1 n p + Ec

,,,

DYHF 9q 9q! 7HQVLRQV GH GLIIXVLRQ GH FKDTXH UpJLRQ  GLIIpUHQFH GpQHUJLH HQWUH OH QLYHDX GH )HUPL HW OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ (p(s HW OD EDQGH GH YDOHQFH (s( /D YDOHXU GH OD WHQVLRQ GH GLIIXVLRQ PHQWLRQQpH GDQV OH SUHPLHU FKDSLWUH GH OD WKqVH HVW pWURLWHPHQW OLpH j OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW /H FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GpSHQGUD HVVHQWLHOOHPHQW GX WDX[ GH UHFRPELQDLVRQ GHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV HW GH ODEVRUSWLRQ OXPLQHXVH OLpH DX[ ODUJHXUV HW W\SHV GH EDQGH LQWHUGLWH JDS GLUHFW RX LQGLUHFW 

,,, ,QIOXHQFH GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH HW GH OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV /H PRGqOH G$QGHUVRQ FRQVLGqUH TXH OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV GpSHQG GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH HW GX JDS GHV GHX[ PDWpULDX[ UHO ,,, ,,, /D SUpVHQFH GXQH GLVFRQWLQXLWp DSSDUDvW FODLUHPHQW DX QLYHDX H[SpULPHQWDO PDLV VRQ DPSOHXU DLQVL TXH VD GpSHQGDQFH GLUHFWH YLV j YLV GHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV UHVWHQW LQFHUWDLQHV j FDXVH GHV HIIHWV GLQWHUIDFH TXL VRQW GLIILFLOHV j GpWHUPLQHU 3DU GpILQLWLRQ ODIILQLWp pOHFWURQLTXH UHSUpVHQWH OD TXDQWLWp GpQHUJLH QpFHVVDLUH SRXU TXXQ pOHFWURQ SDVVH GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ DX QLYHDX GX YLGH /D YDOHXU GH HVW VRXYHQW GpGXLWH GHV PHVXUHV GX WUDYDLO GH VRUWLH WHO TXH SKRWRpPLVVLRQ FDUDFWpULVWLTXHV  GpSHQGHQW GH OLQWHUIDFH 7RXWHV OHV WHFKQLTXHV GHVWLQpHV j PHVXUHU OH WUDYDLO GH VRUWLH VRQGH GH .HOYLQ FDSDFLWpWHQVLRQ YLGHVHPLFRQGXFWHXU PpWDOVHPLFRQGXFWHXU /HV LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV GLIIpUHQWV PDWpULDX[ VRQW XQLTXHV HW OHV pWDWV GH VXUIDFH GLQWHUIDFH DLQVL TXH OD YDULDWLRQ GH (t j OD VXUIDFH YRQW FRQVLGpUDEOHPHQW LQIOXHU VXU OD YDOHXU GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH /HV YDOHXUV GDIILQLWpV pOHFWURQLTXHV SXEOLpHV VHUYHQW GRQF VHXOHPHQW GH UpIpUHQFHV SRXU pYDOXHU ORUGUH GH JUDQGHXU GH (p HW (

82

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH ,,, 0RGLILFDWLRQV GX PRGqOH G$QGHUVRQ /D SUpVHQFH GXQH JUDQGH GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH DFWLIV HQJHQGUH GHX[ SKpQRPqQHV /HV pWDWV FKDUJpV PRGLILHQW OH SURILO GHV EDQGHV HQ DXJPHQWDQW RX GLPLQXDQW OH QLYHDX GHV EDQGHV GH FRQGXFWLRQ j OLQWHUIDFH SDU UDSSRUW DX QLYHDX GH )HUPL /D GHQVLWp GH FHV FKDUJHV 4v SHXW rWUH PHVXUpH SDU GHV FDUDFWpULVDWLRQV GH W\SH FDSDFLWpWHPSpUDWXUH TXL VHURQW GpWDLOOpHV SOXV ORLQ /HV pWDWV GLQWHUIDFH JpQqUHQW XQH JUDQGH GHQVLWp GH FHQWUHV GH UHFRPELQDLVRQV TXL MXVWLILHQW JpQpUDOHPHQW OHV IRUWHV YDOHXUV GH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ VRXYHQW REVHUYpHV /LQIOXHQFH GH FHV pWDWV GLQWHUIDFH VXU OHV UHFRPELQDLVRQV SHXW rWUH TXDQWLILpH SDU XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH j OLQWHUIDFH 6v >@ &HV GHX[ SDUDPqWUHV 4v HW 6v YDULHQW HQ IRQFWLRQ GX QLYHDX GLQMHFWLRQ RX GH OD SRODULVDWLRQ 8Q H[HPSOH GLQIOXHQFH GHV pWDWV GLQWHUIDFH FKDUJpV pOHFWULTXHPHQW HW GHV GLS{OHV VXU OH SURILO GHV EDQGHV HVW UHSUpVHQWp ILJXUH ,,, 'LIIpUHQWV FKDQJHPHQWV LPSOpPHQWpV GDQV OH PRGqOH GH EDVH HW FRPELQpV UHFRPELQDLVRQ GLUHFWH j WUDYHUV OHV pWDWV GLQWHUIDFH FRQWU{OH GX WUDQVSRUW GH FKDUJHV SDU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GLQWHUIDFH HIIHW WXQQHO SHUPHWWHQW GH PLHX[ DMXVWHU OD WKpRULH DYHF OH[SpULHQFH >@

)LJXUH ,,, 'LDJUDPPH GH EDQGHV GXQH KpWpURMRQFWLRQ SQ VHORQ PRGqOHV D) VDQV OLQIOXHQFH GHV pWDWV GLQWHUIDFH HW GLS{OHV $QGHUVRQ (E) HQ LQFOXDQW OHV pWDWV GLQWHUIDFH HW (F) HQ LQFOXDQW OHV GLS{OHV >@

83

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH ,,, /HV GLIIpUHQWHV KpWpURMRQFWLRQV SRXU OH SKRWRYROWDwTXH 'LIIpUHQWHV FRPELQDLVRQV GH PDWpULDX[ VRQW SRVVLEOHV SRXU IRUPHU GHV KpWpURMRQFWLRQV DGDSWpHV j ODSSOLFDWLRQ SKRWRYROWDwTXH /H WDEOHDX ,,, GRQQH XQ DSHUoX GHV KpWpURMRQFWLRQV OHV SOXV FRQQXHV HW OHV SOXV pWXGLpHV >@ >@ /HV SDUDPqWUHV OHV SOXV LPSRUWDQWV EDVpV VXU OH PRGqOH G$QGHUVRQ \ VRQW GRQQpV HW SHUPHWWHQW GpYDOXHU OH UHQGHPHQW PD[LPDO 3RXU GpGXLUH VD YDOHXU RQ FRQVLGqUH XQH YDOHXU GH 9p UHQGHPHQW TXDQWLTXH GH GDQV OH GRPDLQH GDEVRUSWLRQ HW XQ ))  9q XQ

7DEOHDX ,,, 3HUIRUPDQFHV GH GLIIpUHQWHV KpWpURMRQFWLRQV 0DW VLJQLILH PDWpULDX >@ +pWpURMRQFWLRQV 0DW 0DW! Q,72S,Q3 Q,72S&G7H Q,72S6L Q=Q6HS*H Q=Q6HS6L Q&G6S,Q3 Q&G6S&G7H Q=Q2S&G7H Q=Q6HS*D$V (t H9     (t! H9      F H9      F! H9      '(p H9      9q 9      Kh      

Q&G6S&X,Q6H! $O*D $V*D$V 

84

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /HV FULWqUHV LPSRUWDQWV GDQV OH FKRL[ GHV PDWpULDX[ SRXU IRUPHU XQH KpWpURMRQFWLRQ VRQW 

/DEVHQFH GH VSLNHV DX[ UDFFRUGHPHQWV GHV EDQGHV GH FRQGXFWLRQ RX GH YDOHQFH SRXYDQW LQIOXHQFHU OH WUDQVSRUW GHV SRUWHXUV GH FKDUJH 3RXU XQ DEVRUEHXU GH W\SH 3 FHWWH FRQGLWLRQ HVW YpULILpH VL Ec = 1 2 < 0 HW Ev = 2 1 + E g 2 E g1 > 0 'HV YDOHXUV GH Ec RX Ev VL ODEVRUEHXU HVW GH W\SH 1 OH SOXV SURFKH SRVVLEOH GH ]pUR SRXU REWHQLU XQH YDOHXU GH OD WHQVLRQ GH GLIIXVLRQ 9q OD SOXV JUDQGH SRVVLEOH 8QH YDOHXU GH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GH ODEVRUEHXU RX GH OD EDVH SURFKH GH H9 j H9 SRXU DEVRUEHU OH SOXV ODUJH GRPDLQH VSHFWUDO SRVVLEOH 8QH YDOHXU GH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GH OD IHQrWUH (t! OD SOXV JUDQGH SRVVLEOH SRXU pWHQGUH OD EDQGH SDVVDQWH YHUV OHV FRXUWHV ORQJXHXUV GRQGH HQ FRQVLGpUDQW XQ PDWpULDX GH IDLEOH UpVLVWLYLWp SRXU QH SDV OLPLWHU OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH /REMHFWLI pWDQW GH UHQGUH FH PDWpULDX OH SOXV SDVVLI SRVVLEOH 8Q SDUDPqWUH GH PDLOOH OH SOXV SURFKH SRVVLEOH HQWUH OHV GHX[ PDWpULDX[ DQJ ODWWLFH PLVPDWFK SRXU UpGXLUH OHV HIIHWV GH WHQVLRQV HW VWUHVV j OLQWHUIDFH 8Q SDUDPqWUH GH PDLOOH OH PRLQV VHQVLEOH SRVVLEOH DX[ YDULDWLRQV GH WHPSpUDWXUH

85

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, 'HVFULSWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ


,,, (WDW GH ODUW GH OD VWUXFWXUH +,7 /D SRVVLELOLWp GXWLOLVHU OH VLOLFLXP DPRUSKH DYHF XQ VXEVWUDW FULVWDOOLQ SRXU IRUPHU XQH KpWpURMRQFWLRQ IXW SRXU OD SUHPLqUH IRLV HQYLVDJpH SDU :)XKV HQ >@ /HQWUHSULVH MDSRQDLVH 6$1<2 D PLV HQ RHXYUH HQ RFWREUH XQH SURGXFWLRQ GH PDVVH GH PRGXOHV SKRWRYROWDwTXHV j SDUWLU GH VWUXFWXUHV +,7 +pWpURMXQFWLRQV ZLWK ,QWULQVLF 7KLQ OD\HUV $SUqV SOXVLHXUV DQQpHV GH UHFKHUFKH OHV GLYHUV YHUURXV WHFKQRORJLTXHV RQW pWp OHYpV SRXU RSWLPLVHU FHWWH VWUXFWXUH LQQRYDQWH UHSUpVHQWpH ILJXUH ,,, /HV SUHPLqUHV pWXGHV RQW SRUWp VXU ORSWLPLVDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQ HQ XWLOLVDQW XQ VXEVWUDW PRQRFULVWDOOLQ GH W\SH &]RFKUDOVNL &= GRSp Q VXU OHTXHO XQH ILQH FRXFKH TXHOTXHV QP GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp GRSp >D6L + S @ HVW GpSRVpH GH SDUW HW GDXWUH SDU 3(&9' >@ 8QH FRXFKH GR[\GH FRQGXFWHXU WUDQVSDUHQW 7&2 GpSRVpH SDU SXOYpULVDWLRQ FDWKRGLTXH HVW QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU XQ FRQWDFW HQWUH OD FRXFKH DPRUSKH HW OH PpWDO (OOH VHUW DXVVL GH FRXFKH DQWLUHIOHW /HV FRQWDFWV VRQW HQVXLWH GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH j ODLGH GXQH SkWH EDVVH WHPSpUDWXUH DGDSWpH

)LJXUH ,,, 6WUXFWXUH +,7 SURGXLWH SDU 6DQ\R FRQVLVWDQW HQ XQ GpS{W GH ILQHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQpH LQWULQVqTXH HW GRSp GH SDUW HW GDXWUH GXQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ GH W\SH 1 >@

86

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /HV SHUIRUPDQFHV GHV GLVSRVLWLIV IXUHQW DX GpEXW OLPLWpHV SDU XQH PDXYDLVH TXDOLWp GH OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH GRQQDQW GHV YDOHXUV GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW HW GH IDFWHXU GH IRUPH ODUJHPHQW LQIpULHXUHV DX[ FHOOXOHV FRQYHQWLRQQHOOHV &H SKpQRPqQH IXW GLPLQXp SDU OLQVHUWLRQ GXQH FRXFKH LQWHUPpGLDLUH GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQpH LQWULQVqTXH D6L+ PRLQV GpIHFWXHXVH HW SHUPHWWDQW GH UpGXLUH OHV UHFRPELQDLVRQV j OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQ &HWWH WHFKQLTXH DSSDUDvW FRPPH OH SRLQW GpFLVLI TXL D SHUPLV OH GpYHORSSHPHQW GH OD VWUXFWXUH +,7 FDU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HVW UpGXLW GH GHX[ RUGUHV GH JUDQGHXU >@ 6DQ\R H[SOLTXH TXH OD GpWpULRUDWLRQ GHV SURSULpWpV GH OD MRQFWLRQ VHPEOH SURYHQLU GHV GpIDXWV GLQWHUIDFH OLpV DX[ GRSDQWV TXL DGKpUHQW j OD VXUIDFH GX VXEVWUDW GH VLOLFLXP ORUV GX GpS{W GH OD FRXFKH GRSpH >@ /H GpS{W SUpDODEOH GXQH ILQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH SHUPHW GRQF GpYLWHU FH SKpQRPqQH /H WDEOHDX ,,, FLGHVVRXV SUpVHQWH OHV pYROXWLRQV GHV SHUIRUPDQFHV GHV FHOOXOHV IDEULTXpHV SDU 6DQ\R HQ IRQFWLRQ GHV WHFKQRORJLHV LQWURGXLWHV GDQV OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ 7DEOHDX ,,, (YROXWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV GH FHOOXOHV +,7 IDEULTXpHV SDU 6DQ\R VXU VXEVWUDW Q /HV TXDWUH SUHPLHUV UpVXOWDWV RQW pWp REWHQXV VXU GHV FHOOXOHV GH FP 6XEVWUDW GH W\SH F6L Q &= ,72D6L+ S F6L Q PpWDO ,72D6L+ S D6L+ L F6L Q PpWDO ,72D6L+ S D6L+ L F 6L Q %6)PpWDO WH[WXUDWLRQ ,72D6L + S D6L + L F6L Q D 6L + L D6L + Q PpWDO WH[WXUDWLRQ 5HFRUG ODERUDWRLUH Q FP 5HFRUG ODERUDWRLUH Q FP 5HFRUG ODERUDWRLUH Q FP 3URGXFWLRQ LQGXVWULHOOH         >@ >@ >@ >@   >@ 9p P9  ,pp  ))  K  >@ >@ >@ 5HI P$FP

87

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH $ SDUWLU GH FHV GRQQpHV RQ UHPDUTXH pJDOHPHQW TXH OLQVHUWLRQ GXQ FKDPS %6) HW GXQH WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH FRQGXLVHQW j XQ IRUW FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW 8QH PRGLILFDWLRQ GH OD WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH HQWUDvQH XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p GH P9 j P9 DX GpWULPHQW GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW -pp GH P$FP j P$FP 3OXVLHXUV W\SHV GH VLOLFLXP RQW DXVVL pWp WHVWpV GDQV OH FDGUH GH OD FHOOXOH +,7 FRPPH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ >@ 8QH SDVVLYDWLRQ DX SODVPD GK\GURJqQH D SHUPLV GDPpOLRUHU OD TXDOLWp PR\HQQH GX PDWpULDX 8Q UHQGHPHQW GH FHOOXOHV GH VXUIDFH GH FP HW GH GRQQDQW XQ UHQGHPHQW PR\HQ GH VXU XQH VXUIDFH GH FP >@ /HV VXEVWUDWV GH VLOLFLXP XWLOLVpV GH W\SH 1 IXW REWHQX VXU GHV

/D SURGXFWLRQ LQGXVWULHOOH D GpEXWp HQ RFWREUH SRXU GHV FHOOXOHV GH FP RQW GHV pSDLVVHXUV GH P +,7 3RZHU UH QRP GX SUHPLHU PRGXOH j KpWpURMRQFWLRQ HVW OH PHLOOHXU PRGXOH DX PRQGH UpDOLVp LQGXVWULHOOHPHQW DYHF XQH SXLVVDQFH pOHFWULTXH GH :DWWV SRXU XQH VXUIDFH pJDOH j P SHUPHWWDQW GH UpGXLUH OD VXUIDFH GLQVWDOODWLRQ GH SDU UDSSRUW DX[ SDQQHDX[ FRQYHQWLRQQHOV 3OXV WDUG OHQWUHSULVH 6DQ\R D GpYHORSSp GH QRXYHDX[ W\SHV GH PRGXOHV FRPPH OH +,7 3RZHU URRI FRQoX SRXU rWUH SRVp VXU OHV WRLWV HW UHPSODFHU DLQVL OHV WXLOHV /HV DYDQWDJHV GH OD VWUXFWXUH +,7 VRQW PXOWLSOHV 

/pPHWWHXU DPRUSKH GpSRVp MRXH XQ U{OH TXDVLSDVVLI IDLEOH DEVRUSWLRQ FDU OHV FRXFKHV VRQW ILQHV QP /D JUDQGH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH H9 FRQGXLW j XQH VWUXFWXUH GH EDQGHV DGDSWpH /H SRWHQWLHO GDXJPHQWDWLRQ GX UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ HVW GRQF LPSRUWDQW /HQVHPEOH GX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HVW UpDOLVp j XQH WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j & &HOD PqQH j XQ EXGJHW WKHUPLTXH FRQVLGpUDEOHPHQW UpGXLW SDU UDSSRUW DX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ DFWXHO ILJ,,, 'H SOXV OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV GDQV GHV PDWpULDX[ WUqV VHQVLEOHV DX[ YDULDWLRQV GH WHPSpUDWXUH QHVW SDV GpJUDGpH HW OD IDEULFDWLRQ GHV FHOOXOHV +,7 D PRLQV GLPSDFW VXU OHQYLURQQHPHQW /H SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HVW UHODWLYHPHQW VLPSOH ,O QH QpFHVVLWH SDV XQ QRPEUH LPSRUWDQW GpWDSHV HW H[LJH PRLQV GH WHPSV TXH OH SURFpGp VWDQGDUG TXL FRPSRUWH XQH pWDSH GH GLIIXVLRQ j SDUWLU GH 32&O"
88

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /HIIHW 6WDHEOHU:URQVNL SRUWDQW VXU OLQVWDELOLWp GX VLOLFLXP DPRUSKH GRSp QHVW SDV REVHUYp SRXU OHV FHOOXOHV +,7 /HV FHOOXOHV +,7 SUpVHQWHQW XQH PHLOOHXUH WHQXH HQ WHPSpUDWXUH >@ &H SRLQW FRQVWLWXH XQ DYDQWDJH FRQVLGpUDEOH FDU OD SXLVVDQFH DQQXHOOH GpOLYUpH HVW SOXV LPSRUWDQWH (QILQ OD VWUXFWXUH +,7 UpSRQG DX[ SUREOqPHV GH PDQTXH GH PDWLqUH SUHPLqUH /H IDLW TXH OD VWUXFWXUH VRLW V\PpWULTXH HW TXH OH SURFpGp VHIIHFWXH HQWLqUHPHQW j EDVVH WHPSpUDWXUH GLPLQXH OHV SKpQRPqQHV GH VWUHVV PpFDQLTXH HW WKHUPLTXH 8QH XWLOLVDWLRQ GH VXEVWUDWV PLQFHV HVW GRQF SRVVLEOH

)LJXUH ,,, &RPSDUDLVRQ GX EXGJHW WKHUPLTXH HW GX WHPSV GH SURFpGp SRXU OHV WHFKQRORJLHV DVVRFLpHV DX[ FHOOXOHV FODVVLTXHV HW DX[ KpWpURMRQFWLRQV DPRUSKHFULVWDOOLQH

,,, 'pYHORSSHPHQW GH OKpWpURMRQFWLRQ D6L+ Q F6L S 3OXVLHXUV ODERUDWRLUHV HXURSpHQV RQW HQWUHSULV GHV UHFKHUFKHV HQ VH EDVDQW VXU OH PrPH W\SH GH VWUXFWXUH PDLV DYHF XQ VXEVWUDW GH W\SH 3 SOXV ODUJHPHQW XWLOLVp GDQV OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH /HV DFWLYLWpV GHV SULQFLSDX[ ODERUDWRLUHV WUDYDLOODQW VXU OKpWpURMRQFWLRQ D 6L+F6L VRQW UpVXPpHV GDQV >@ /H WDEOHDX ,,, GUHVVH XQ ELODQ GHV PHLOOHXUV UHQGHPHQWV REWHQXV SRXU GHV FHOOXOHV GH GLIIpUHQWHV VXUIDFHV VXU GLIIpUHQWV W\SHV GH VXEVWUDWV /H WHUPH IXOO +,7 VLJQLILH OD SUpVHQFH GXQH KpWpURMRQFWLRQ GH FKDTXH FRWp GX VXEVWUDW GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ WDQGLV TXH IURQW +,7 VLJQLILH TXH OKpWpURMRQFWLRQ HVW VHXOHPHQW IRUPpH VXU OD IDFH DYDQW HW TXH OD IDFH DUULqUH PRLQV SHUIRUPDQWH HVW FRPSRVpH GXQ FKDPS DUULqUH VWDQGDUG DOXPLQLXP RX GXQ VLPSOH FRQWDFW pYDSRUp
89

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH 7DEOHDX ,,, 3HUIRUPDQFHV GHV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW Q HW S
6WUXFWXUH 7H[WXUH Orientation U $ 9RF Jsc )) K   >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ >@ 5pI

:FP FP P9 P$FP )XOO +,7 )XOO +,7 Full HIT )XOO +,7 RXL RXL RXL RXL &= &= Q &= Q &= Q &= Q PF6L Q )= S )= S &= S )= S &= S )= 3 &= S )= S )= Q &= S PF6L S ()*      [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[         

        

)URQW +,7 QRQ )URQW +,7 DOFDOLQH

     

)URQW +,7 QRQ )URQW +,7 QRQ )URQW +,7 QRQ )URQW +,7 QRQ )URQW +,7 RXL )XOO +,7 QRQ

     

  

  [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[    

)URQW +,7 QRQ )XOO +,7 )XOO +,7 [[[[ [[[[

 [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[ [[[[

)URQW +,7 QRQ )URQW +,7 [[[[ )URQW +,7 [[[[

90

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH ,,, /H VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ $ 'HVFULSWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH &RQWUDLUHPHQW DX VLOLFLXP FULVWDOOLQ OH VLOLFLXP DPRUSKH QH SRVVqGH SDV GRUJDQLVDWLRQ DWRPLTXH UpJXOLqUH PDLV SUpVHUYH QpDQPRLQV XQ RUGUH ORFDO FRQILJXUDWLRQ WpWUDpGULTXH VS /HV ORQJXHXUV GH FHV OLDLVRQV DLQVL TXH ODQJOH YDULHQW OpJqUHPHQW DXWRXU GHV YDOHXUV PR\HQQHV GDQV OH VLOLFLXP FULVWDOOLQ &HWWH GLVSHUVLRQ DXJPHQWH DYHF OD GLVWDQFH GH VRUWH TXDSUqV RX GLVWDQFHV LQWHU DWRPLTXHV OHV SRVLWLRQV VRQW DOpDWRLUHPHQW GLVWULEXpHV HW XQH IUDFWLRQ LPSRUWDQWH GHV OLDLVRQV GH FRYDOHQFHV VRQW FRXSpHV GRQF OHV pOHFWURQV VRQW QRQ DSSDULpV ILJ,,, 2Q GLW TXH GH WHOV DWRPHV SRVVqGHQW XQH OLDLVRQ SHQGDQWH &HWWH OLDLVRQ SHQGDQWH FRQGLWLRQQH OHVVHQWLHO GX FRPSRUWHPHQW GX PDWpULDX 8Q VHFRQG pOHFWURQ SHXW V\ IL[HU FUpDQW XQ FHQWUH FKDUJp QpJDWLYHPHQW OpOHFWURQ FpOLEDWDLUH SHXW DX FRQWUDLUH VpFKDSSHU ODLVVDQW XQ FHQWUH FKDUJp SRVLWLYHPHQW /D OLDLVRQ SRVVqGH XQ FDUDFWqUH DPSKRWqUH /H D6L+ SURGXLW VRXV YLGH SRVVqGH WHOOHPHQW GH GpIDXWV TXH OHV pWDWV ORFDOLVpV GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH LQWHUGLVHQW VRQ GRSDJH ,O HVW FHSHQGDQW SRVVLEOH GH FRQWU{OHU OH GRSDJH Q 3+ RX S %!+% j FRQGLWLRQ GDMRXWHU GH OK\GURJqQH DILQ GH UpGXLUH OD GHQVLWp GpWDWV pOHFWULTXHPHQW DFWLIV GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH SULQFLSDOHPHQW OHV OLDLVRQV SHQGDQWHV /D GHQVLWp GHV GpIDXWV SHXW DLQVL EDLVVHU GH ! j $ %FP"

)LJXUH ,,, $VSHFW FULVWDOORJUDSKLTXH GX D6L+

91

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH (Q SOXV GHV pWDWV SURFKHV GX FHQWUH GX JDS GpIDXWV SURIRQGV OH D6L+ FRQWLHQW DXVVL GHV pWDWV ORFDOLVpV SURFKHV GHV ERUGV GH EDQGH GRQW OD GHQVLWp GpFURvW H[SRQHQWLHOOHPHQW DYHF OD GLVWDQFH DX[ ERUGV GH EDQGH &HV pWDWV FRQQXV VRXV OH QRP GH TXHXH G8UEDFK RQW GHV FDUDFWqUHV GRQQHXUV RX DFFHSWHXUV VHORQ TXLOV VH WURXYHQW SUqV GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ RX GH YDOHQFH ,OV FRQWULEXHQW SHX j OD UHFRPELQDLVRQ PDLV VRQW LPSRUWDQWV j SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OD GHVFULSWLRQ GX FKDPS GH FKDUJH GHVSDFH (Q HIIHW FHV pWDWV VH FKDUJHQW GH PDQLqUH j UpGXLUH OLQWHQVLWp GX FKDPS pOHFWULTXH /H GRSDJH HVW DXVVL UHQGX GLIILFLOH FDU OHV pWDWV GH OD TXHXH G8UEDFK OLPLWHQW OHIILFDFLWp GHV DWRPHV GRSDQWV $LQVL OHV pOHFWURQV GHV DWRPHV GRQQHXUV LURQW SUpIpUHQWLHOOHPHQW GDQV OHV pWDWV GH OD TXHXH G8UEDFK pQHUJLTXHPHQW SOXV EDVVH TXH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ (Q SUDWLTXH OH QLYHDX GH )HUPL QH SHXW DSSURFKHU OHV ERUGV GHV EDQGHV j PRLQV GH H9 SRXU GX VLOLFLXP DPRUSKH GRSp DX SKRVSKRUH % 0RGqOHV SK\VLTXHV $ILQ GH VLPXOHU GHV GLVSRVLWLIV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH LO D pWp QpFHVVDLUH GH WURXYHU XQ PRGqOH SHUPHWWDQW GH UHSUpVHQWHU OD GHQVLWp GpWDWV j OLQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH DSSHOpH SOXV FRPPXQpPHQW 'HQVLW\ 2I 6WDWH '26 8Q HQVHPEOH GLQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ HW OH VLOLFLXP PLFURFULVWDOOLQ F6L HVW GLVSRQLEOH GDQV OD UpIpUHQFH >@ /H PRGqOH OH SOXV FRXUDPPHQW XWLOLVp HVW UHSRVDQW VXU OHV WUDYDX[ GH &RKHQ)ULWVFKH2YVKLQVN\ &RKHQ HW DO HW OHV PRGLILFDWLRQV LQFOXDQW OHV OLDLVRQV SHQGDQWHV SURYLHQQHQW GHV WUDYDX[ GH 0RWW HW 'DYLV &H PRGqOH VWDQGDUG FRQVLVWH j UHSUpVHQWHU OD GHQVLWp GpWDWV SDU GHX[ H[SRQHQWLHOOHV GpFURLVVDQWHV j SDUWLU GHV H[WUpPLWpV GH OD EDQGH LQWHUGLWH EDQGH GH FRQGXFWLRQ HW GH YDOHQFH HW GHX[ JDXVVLHQQHV HQ PLOLHX GH JDS UHSUpVHQWDQW OHV GpIDXWV SURIRQGV ILJ,,, ,,, &HV GHX[ GLVWULEXWLRQV GX FHQWUH GH OD EDQGH LQWHUGLWH VpSDUpHV SDU XQH pQHUJLH DSSHOpH pQHUJLH GH FRUUpODWLRQ 8 PRGpOLVHQW FRUUHFWHPHQW OLQIOXHQFH GHV OLDLVRQV SHQGDQWHV /pQHUJLH GH FRUUpODWLRQ FRUUHVSRQG j OpQHUJLH QpFHVVDLUH SRXU DMRXWHU XQ pOHFWURQ j XQ pWDW RFFXSp XQLTXHPHQW SDU XQ VHXO pOHFWURQ pWDW QHXWUH 

92

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

)LJXUH ,,, 'HQVLWp GpWDWV VWDQGDUG GX D6L + VXU XQH pFKHOOH OLQpDLUH >@

)LJXUH ,,, 'HQVLWp GpWDWV VWDQGDUG GX D6L + VXU XQH pFKHOOH VHPLORJDULWKPLTXH >@

$ OLQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH OHV pWDWV HQ ERUG GH EDQGH WDLO VWDWHV VRQW GH W\SH GRQQHXU GX FRWp GH OD EDQGH GH YDOHQFH HW DFFHSWHXU FRWp EDQGH GH FRQGXFWLRQ /HV GpIDXWV SURIRQGV VRQW GH W\SH DPSKRWqUH FHVW j GLUH TXLOV SHXYHQW rWUH j OD IRLV GH W\SH GRQQHXU RX DFFHSWHXU &HOD FRUUHVSRQG DX SULQFLSH GH OD OLDLVRQ SHQGDQWH TXL SHXW VRLW OLEpUHU XQ pOHFWURQ pWDW GRQQHXU RX HQ DFFHSWHU XQ pWDW DFFHSWHXU $XGHVVXV GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ UHVSHFWLYHPHQW HQ GHVVRXV GH OD EDQGH GH YDOHQFH OHV pWDWV pWHQGXV VRQW GHV pOHFWURQV UHVSHFWLYHPHQW GHV WURXV FDUDFWpULVpV SDU XQH FRQFHQWUDWLRQ Q UHVS S HW XQH PRELOLWp UHVS 2Q FRQVLGqUH OD PRELOLWp GHV SRUWHXUV GH FKDUJHV QXOOH j OLQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH

93

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /D GLVWULEXWLRQ JDXVVLHQQH XWLOLVpH SRXU GpFULUH OHV pWDWV SURYHQDQW GHV OLDLVRQV SHQGDQWHV FRQVLGqUH TXH OH GpVRUGUH VWUXFWXUHO PqQH j XQH GLVWULEXWLRQ GHV pWDWV GpQHUJLH j OLQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH &HSHQGDQW FHOD QDSSRUWH DXFXQH LQIRUPDWLRQ SUpFLVH VXU ORULJLQH GH FHV pWDWV 'HSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV GHV UHFKHUFKHV RQW pWp PHQpHV DILQ GH WURXYHU XQ PRGqOH SRXYDQW GpFULUH FRUUHFWHPHQW OH VLOLFLXP DPRUSKH /H PRGqOH '30 'HIHFW 3RRO 0RGHO GpYHORSSp SDU 3RZHOO HW 'HDQH >@ HVW DXMRXUGKXL OH SOXV PHQWLRQQp GDQV OD OLWWpUDWXUH /D GLVWULEXWLRQ GHV GpIDXWV VHORQ FH PRGqOH HVW GpFULWH ILJXUH ,,,

)LJXUH ,,, 'LVWULEXWLRQ GH OD GHQVLWp GpWDWV GX D6L + j OLQWpULHXU GX JDS GH PRELOLWp SRXU GLIIpUHQWHV SRVLWLRQV GX QLYHDX GH )HUPL VHORQ OH GHIHFW 3RROPRGHO >@

& 6LPXODWLRQ GH VWUXFWXUHV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH /D PRGpOLVDWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH D FRPPHQFp DX GpEXW GHV DQQpHV /HV ORJLFLHOV FRXUDPPHQW XWLOLVpV GDQV OH GRPDLQH SKRWRYROWDwTXH SRXU OD VLPXODWLRQ GX VLOLFLXP FULVWDOOLQ FRPPH 3&' QH FRQYLHQQHQW SDV DX VLOLFLXP DPRUSKH LPSRVVLELOLWp GH VLPXOHU OHV TXHXHV GH EDQGH HW OHV OLDLVRQV SHQGDQWHV $LQVL SOXVLHXUV ODERUDWRLUHV RQW GpYHORSSp OHXU SURSUH ORJLFLHO GH VLPXODWLRQ /HV SOXV FRQQXV VRQW $036' GpYHORSSp j O8QLYHUVLWp GH 3HQQV\OYDQLH SDU OpTXLSH GX 3URIHVVHXU )RQDVK >@ '$036 TXL HVW XQH YHUVLRQ SOXV GpWDLOOpH TXH $036' FDU HOOH SUHQG HQ FRPSWH OD UpIOHFWLYLWp HW WH[WXUDWLRQ
94

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH GH VXUIDFH GHV IDFHV DYDQW HW DUULqUH HW VLPXOH OD GHQVLWp GH GpIDXWV GX VLOLFLXP DPRUSKH HQ LPSODQWDQW OH GHIHFW SRRO PRGHO FRQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV ORJLFLHOV TXL UHSUpVHQWHQW OD GLVWULEXWLRQ GH GpIDXWV OLpV DX[ OLDLVRQV SHQGDQWHV SDU GHX[ JDXVVLHQQHV 'DXWUHV ORJLFLHOV VRQW DSSDUXV SDU OD VXLWH FRPPH OH ORJLFLHO $63,1 GH OXQLYHUVLWp GH /MXEOMDQD 6PRNH HW )XUODQ  $6$ GH O8QLYHUVLWp 7HFKQRORJLTXH GH 'HOIW =HPDQ HW DO HW GHUQLqUHPHQW OH ORJLFLHO $)256+(7 FRQoX VSpFLDOHPHQW SRXU VLPXOHU OHV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ >@ ,O SHUPHW OD VLPXODWLRQ ' GXQ GLVSRVLWLI UHSRVDQW VXU OHV PpFDQLVPHV GH UHFRPELQDLVRQV GH W\SH 65+ HW $XJHU j OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH HW VRXV pFODLUHPHQW /D GLVWULEXWLRQ GHV pWDWV GX VLOLFLXP DPRUSKH SHXW rWUH PRGpOLVpH HQ DFFRUG DYHF OH PRGqOH VWDQGDUG GpFURLVVDQFH H[SRQHQWLHOOH GHV TXHXHV GH EDQGHV HW GLVWULEXWLRQ JDXVVLHQQH GHV GpIDXWV SURIRQGV /HV FDUDFWpULVWLTXHV LQWHUQHV GH OD FHOOXOH WHOV TXH OH GLDJUDPPH GH EDQGHV OHV WDX[ GH JpQpUDWLRQ HW GH UHFRPELQDLVRQ OD GHQVLWp GH SRUWHXUV SHXYHQW rWUH REWHQXHV 3OXVLHXUV PpWKRGHV GH FDUDFWpULVDWLRQV SHXYHQW DXVVL rWUH VLPXOpHV FRXUDQWWHQVLRQ ,9 SKRWRWHQVLRQ GH VXUIDFH VXUIDFH SKRWRYROWDJH 639 SKRWRpOHFWUR OXPLQHVFHQFH 3(/ VSHFWURVFRSLH GLPSpGDQFH ,03 FDSDFLWpWHQVLRQ &9 FDSDFLWpWHPSpUDWXUH &7 HW FDSDFLWpIUpTXHQFH &I 

' &KRL[ GHV SDUDPqWUHV SRXU VLPXOHU OH VLOLFLXP DPRUSKH /HV SDUDPqWUHV GX VLOLFLXP DPRUSKH YDULHQW HQ IRQFWLRQ GX W\SH GH GRSDJH HW GpSHQGHQW JpQpUDOHPHQW GX UpDFWHXU GH GpS{W XWLOLVp /H FKRL[ GH QRV SDUDPqWUHV UHSRVH SULQFLSDOHPHQW VXU OHV WUDYDX[ H[SpULPHQWDX[ GH FDUDFWpULVDWLRQ UpDOLVpV DX[ ODERUDWRLUHV 3,&0 GH 3DODLVHDX HW /*(3 6XSHOHF 3DULV >@ HW VXU GHV GRQQpHV JpQpUDOHV TXH ORQ SHXW WURXYHU GDQV OD UpIpUHQFH >@ /HV YDOHXUV GHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV SRXU OH VLOLFLXP DPRUSKH HW SRO\PRUSKH GRSpV RX LQWULQVqTXHV VRQW GRQQpHV HQ DQQH[H

95

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, (WXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQH IDFH DYDQW


&HWWH SDUWLH HVW GHVWLQpH j FRPSUHQGUH HQ GpWDLO OH IRQFWLRQQHPHQW GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ HQ IDFH DYDQW 7&2D6L+F6L j SDUWLU GX PRGqOH G$QGHUVRQ HW GXQH pWXGH GH VLPXODWLRQ DYHF OH ORJLFLHO $)256+(7 ,,, 2SWLPLVDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW >D6L Q F6L S @ /REMHFWLI GH FHWWH SDUWLH HVW GpWXGLHU FKDTXH UpJLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ

DPRUSKHFULVWDOOLQH VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 ILJ,,, 3DUPL FHV UpJLRQV RQ SHXW GLVWLQJXHU OD FRXFKH G,72 j ODYDQW GH OD FHOOXOH OpPHWWHXU DPRUSKH D6L + Q OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH OH VXEVWUDW HW OD IDFH DUULqUH /H U{OH GH OLQWHUIDFH D\DQW GpMj pWp DERUGp SUpFpGHPPHQW QRXV QpWXGLHURQV SDV LFL VRQ LQIOXHQFH HW QL FHOOH GH OD IDFH DUULqUH TXL VHUD GpWDLOOpH GDQV OD SURFKDLQH SDUWLH

)LJXUH ,,, 'HVFULSWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQH VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 $) 5{OH GH OD FRXFKH G,72 /HV SURSULpWpV GH OD FRXFKH G,72 UHSUpVHQWHQW XQ SRLQW LPSRUWDQW GDQV OHV SHUIRUPDQFHV ILQDOHV GH OKpWpURMRQFWLRQ HW GRLYHQW GRQF rWUH pWXGLpHV HW RSWLPLVpHV >@

96

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /D FRXFKH GR[\GH WUDQVSDUHQW FRQGXFWHXU 7&2 HVW JpQpUDOHPHQW FRQVWLWXpH GH =Q2 =LQF 2[\GH RX ,72 ,QGLXP 7LQ 2[\GH /,72 HVW XQ VHPLFRQGXFWHXU GH W\SH 1 j ODUJH EDQGH LQWHUGLWH (t !H9 /D PRGLILFDWLRQ GH OD FRPSRVLWLRQ GH O,72 SHUPHW GH YDULHU VHV SURSULpWpV 'DQV OH FDV GHV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ FHWWH FRXFKH GRLW rWUH WUqV GRSpH # FP DILQ GDVVXUHU XQ ERQ FRQWDFW DYHF OpPHWWHXU DPRUSKH HW GRLW rWUH OH SOXV WUDQVSDUHQWH SRVVLEOH DX VSHFWUH LQFLGHQW (IIHW GH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH O,72 /,72 VH FRPSRUWH FRPPH XQ VHPLFRQGXFWHXU GH W\SH GRQQHXU DYHF XQH JUDQGH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH (J H9 HW SHXW rWUH XWLOLVp DYHF XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP SRXU IRUPHU XQH FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH W\SH FRQWDFW 6FKRWWN\ >@ YRLU WDEOHDX ,,, 6RQ FRQWDFW DYHF OH VLOLFLXP DPRUSKH IRUPH XQH KpWpURMRQFWLRQ VXSSOpPHQWDLUH /HV HIIHWV GH SDVVLYDWLRQ pYHQWXHOV GH OD FRXFKH G,72 SHXYHQW rWUH DQDO\VpHV VRXV $)256+(7 HQ YDULDQW OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV HQ IDFH DYDQW HW OD YDOHXU GX WUDYDLO GH VRUWLH GX FRQWDFW pTXLYDOHQWH j ODIILQLWp pOHFWURQLTXH GH O,72 3RXU OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp 1 VXEVWUDW GH W\SH 3 OD JUDQGH YDOHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GH O,72 SHUPHW GH IRUPHU XQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH TXL D SRXU HIIHW GH UHSRXVVHU OHV WURXV SKRWRJpQpUpV GDQV OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp Q YHUV OH YROXPH 'DQV FH FDV O,72 DJLW GRQF FRPPH XQ FKDPS GH VXUIDFH DYDQW )6) /HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ LQGLTXHQW TXH OD YDULDWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DYDQW QLQIOXHQFH SDV VXU OHV SHUIRUPDQFHV GX GLVSRVLWLI &HOD VH[SOLTXH SDU GHX[ UDLVRQV SULQFLSDOHV 'XQH SDUW VL OpPHWWHXU DPRUSKH HVW PLQFH QP LO VH WURXYH HQ UpJLPH GH GpSOpWLRQ TXDVLWRWDOH /HV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV GDQV OH VLOLFLXP DPRUSKH VRQW DORUV GLUHFWHPHQW HQWUDvQpV SDU OH FKDPS pOHFWULTXH HW QLQWHUDJLVVHQW SDV DYHF OD IDFH DYDQW 'DXWUH SDUW OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV GDQV OH SUHPLHU QDQRPqWUH GX VLOLFLXP DPRUSKH HW TXL VRQW KRUV GH OD ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH VRQW VL SHX QRPEUHX[ TXH OHXU UHFRPELQDLVRQ pYHQWXHOOH QD DXFXQ LPSDFW VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH &RQFHUQDQW OH FRQWDFW HQWUH O,72 HW OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp S OHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV VRQW OHV pOHFWURQV OD SUpVHQFH GXQ FKDPS GH VXUIDFH DYDQW QHVW SDV DXVVL LPSRUWDQWH TXH GDQV OH

97

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH FDV GX D6L Q /HV HIIHWV GH SDVVLYDWLRQ pYHQWXHOV GpSHQGURQW HVVHQWLHOOHPHQW GX WUDYDLO GH VRUWLH &HV REVHUYDWLRQV SHUPHWWHQW GH FRPSUHQGUH SRXUTXRL GDQV OD OLWWpUDWXUH VXU OHV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ O,72 HVW WRXMRXUV UHSUpVHQWp FRPPH XQ FRQWDFW /HV SKpQRPqQHV GH WUDQVSRUW GHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV DX QLYHDX GH OLQWHUIDFH ,72VLOLFLXP DPRUSKH VRQW pWXGLpV j SDUWLU GX SULQFLSH GH OD MRQFWLRQ GH W\SH 6FKRWWN\ &H PRGqOH GRQQH OD KDXWHXU GH EDUULqUH 7 WHO TXH 7 pOHFWURQLTXH GX VHPLFRQGXFWHXU ILJ ,,, /D YDOHXU GH OD EDUULqUH YDULH GLUHFWHPHQW HQ IRQFWLRQ GX WUDYDLO GH[WUDFWLRQ GX PpWDO FRQVLGpUp HQWUH H  H9 SRXU O,72 >@ /H FRQWDFW HVW VXVFHSWLEOH GH VH UHWURXYHU GDQV WURLV UpJLPHV SRVVLEOHV XQ UpJLPH GDFFXPXODWLRQ GH EDQGHV SODWHV RX ELHQ GH GpSOpWLRQ OH SOXV FRXUDQW 'DQV FH FDV OH WUDQVSRUW GX FRXUDQW GRPLQp SDU OHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV HVW JRXYHUQp SDU OH PpFDQLVPH GpPLVVLRQ WKHUPRLRQLTXH 7RXWHV OHV FRXFKHV G,72 GpSRVpHV QH SRVVqGHQW SDV OHV PrPHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV ,O HVW SRVVLEOH GH PRGLILHU VD FRPSRVLWLRQ SRXU MRXHU VXU OD YDOHXU GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH >@ >@ H R H UHSUpVHQWH OH WUDYDLO GH[WUDFWLRQ GX PpWDO RQ FRQVLGqUH LFL O,72 FRPPH XQ PpWDO HW ODIILQLWp

(WXGH GX FRQWDFW GH O,72 DYHF OH VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ Q HW D6L+ S /D ILJXUH ,,, LOOXVWUH OH GLDJUDPPH TXL HVW VXVFHSWLEOH GH VH IRUPHU ORUV GX FRQWDFW GH O,72 DYHF OH VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ Q RX D6L+ S /H VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ Q SRVVqGH XQH YDOHXU GDIILQLWp pOHFWURQLTXH FRPSULVH HQWUH HW H9 &HOD VLJQLILH TXH OH FRQWDFW DYHF O,72 VH WURXYH HQ UpJLPH GH GpSOpWLRQ 2Q FRQVLGqUH OD EDUULqUH GH SRWHQWLHO SRXU XQ WHO FRQWDFW ,72D6L+ FRPSULVH HQWUH H9 HW H9 /D IRUPDWLRQ GH FH FRQWDFW HVW FHSHQGDQW VXVFHSWLEOH GH FRQGXLUH OpPHWWHXU D 6L+ Q HQ GpSOpWLRQ HQJHQGUDQW XQH FKXWH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p GH OD FHOOXOH $ILQ GpFUDQWHU OH FKDPS pOHFWULTXH LQGXLW SDU OH SRWHQWLHO pOHFWULTXH GX FRQWDFW DYDQW OD ]RQH GH GpSOpWLRQ j OLQWpULHXU GH OpPHWWHXU D6L+ HVW GH QP HQYLURQ 6L OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU HVW LQIpULHXUH j QP GHV SRUWHXUV DGGLWLRQQHOV SURYHQDQW GH ODEVRUEHXU VXEVWUDW DLQVL TXH GHV GpIDXWV FKDUJpV GDQV OpPHWWHXU VHURQW XWLOLVpV SRXU pFUDQWHU OH
98

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH FKDPS >@ &HFL DIIHFWH FRQVLGpUDEOHPHQW OD FRXUEXUH GH EDQGH HW PqQH j XQH GLPLQXWLRQ GX IDFWHXU GH IRUPH HW GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p ,O H[LVWH XQH pSDLVVHXU RSWLPDOH GH OpPHWWHXU DPRUSKH GpSHQGDQWH GHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV GH FH GHUQLHU HW GH OD KDXWHXU GH EDUULqUH IRUPpH

)LJXUHV ,,, &RQWDFW HQWUH O,72 HW OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp Q HW S j OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH SRXU XQ WUDYDLO GH VRUWLH GH O,72 IL[p j P H9HW P H9

3RXU XQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO LQIpULHXUH j H9 OLQIOXHQFH GH O,72 VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH HVW QpJOLJHDEOH ,O IDXW DORUV TXH OpPHWWHXU VRLW OH SOXV PLQFH SRVVLEOH 3RXU XQH EDUULqUH FRPSULVH HQWUH HW H9 OpSDLVVHXU RSWLPDOH VH VLWXH HQWUH HW QP VDQV FRXFKH WDPSRQ HW HW QP DYHF FRXFKH WDPSRQ /H FDV GX FRQWDFW ,72D6L+ S SDUDvW EHDXFRXS SOXV SUREOpPDWLTXH /H FRQWDFW HQWUH O,72 HW OH VLOLFLXP DPRUSKH SHUPHW GH VH VLWXHU GDQV XQ UpJLPH GDFFXPXODWLRQ HW GRQF GH FRQWDFW RKPLTXH 1pDQPRLQV OHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV pWDQW GDQV FH FDV GH ILJXUH OHV WURXV XQH WUqV IRUWH EDUULqUH GH SRWHQWLHO ! H9 VRSSRVH j OHXU SDVVDJH ILJ ,,, &H SKpQRPqQH UHSUpVHQWH GRQF XQ SUREOqPH SRXU OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW F6L Q PDLV pJDOHPHQW SRXU OH WUDLWHPHQW DUULqUH GH OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW F6L S 3OXVLHXUV VROXWLRQV VRQW DORUV HQYLVDJHDEOHV SRXU SHUPHWWUH OH FRQWDFW VXU FKDTXH W\SH GH VLOLFLXP DPRUSKH FRPPH OH GpS{W GXQ ,72 DGDSWp j FKDTXH W\SH GH FRXFKH DPRUSKH WUDYDLO GH VRUWLH DMXVWp RX OLQWURGXFWLRQ GXQH ILQH FRXFKH PpWDOOLTXH W\SH FKURPH HQWUH O,72 HW OD FRXFKH D6L + S VHUYDQW GH FRXFKH GLQYHUVLRQ

99

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH %) &DUDFWpULVWLTXHV GH OpPHWWHXU D6L+ Q ,O HVW SUpIpUDEOH TXH OD FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp FRQVWLWXDQW OpPHWWHXU VRLW OD SOXV ILQH SRVVLEOH TXHOTXHV QP SRXU GHX[ UDLVRQV OD IRUWH DEVRUSWLRQ GX OD OXPLqUH HW OD IDLEOH ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV /H FRHIILFLHQW GDEVRUSWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH HVW SOXV pOHYp TXH FHOXL GX VLOLFLXP FULVWDOOLQ GDQV OH GRPDLQH FRPSULV HQWUH QP HW QP /LQIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU DPRUSKH VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW SRXUUD GRQF rWUH DQDO\VpH j SDUWLU GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH SRXU XQ GRPDLQH GH ORQJXHXU GRQGH FRPSULV HQWUH HW QP ILJ,,, 

10

100

Coefficient dabsorption [cm-1]

10 10 10 10 10 10 10

abs c-Si abs a-Si:H (HMI) [31] abs a-Si:H (LPICM)

80

Absorption [%]

60

Absorption du silicium amorphe (LPICM) e=5nm e=10nm e=20nm

40

20

400

600

800

1000

1200

300

400

500

600

700

Longueur donde [nm]

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,,, $EVRUSWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH HW FULVWDOOLQ HW LQIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GH OD FRXFKH DPRUSKH VXU ODEVRUSWLRQ /D ILJXUH ,,, LOOXVWUH OLQIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU VXU ODEVRUSWLRQ GHV SKRWRQV GH KDXWH pQHUJLH pQHUJLH VXSpULHXUH j OD EDQGH LQWHUGLWH $LQVL SOXV OHV GHX[ FRXFKHV DPRUSKHV pPHWWHXU LQWULQVqTXH VHURQW PLQFHV SOXV GH SKRWRQV VHURQW WUDQVPLV DX VXEVWUDW FULVWDOOLQ /LQIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU j QP VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HVW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQWH ILJ ,,, ,O HVW GRQF SUpIpUDEOH GH GpSRVHU XQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSpH OD SOXV ILQH SRVVLEOH DYHF XQH ODUJH EDQGH LQWHUGLWH DILQ TXXQ PD[LPXP GH SKRWRQV VRLHQW WUDQVPLV GDQV OD EDVH FULVWDOOLQH

100

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

1,0

Rendement quantique interne RQI

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1


Jcc=32mA/cm Jcc=33.3mA/cm Jcc=34.1mA/cm

a-Si:H(n)=5nm a-Si:H(n)=10nm a-Si:H(n)=20nm

0,0 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,,, ,QIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU DPRUSKH D6L+ Q VXU OHV UHFRPELQDLVRQV GpGXLWH GHV VLPXODWLRQV VRXV $)256+(7 &) ,QIOXHQFH GH OD FRXFKH LQWULQVqTXH /LQWURGXFWLRQ GXQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH D6L + L HVW OH SRLQW FOp GX VXFFqV GHV FHOOXOHV +,7 6DQ\R H[SOLTXH TXH FHWWH FRXFKH HPSrFKH OD SUpVHQFH GDWRPHV GRSDQWV ERUH j OD VXUIDFH GX FULVWDO UHVSRQVDEOHV GHV UHFRPELQDLVRQV GLQWHUIDFH /HIILFDFLWp GH FHWWH FRXFKH VXU OD SDVVLYDWLRQ GH OLQWHUIDFH SRXU GHV KpWpURMRQFWLRQV VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 QD WRXMRXUV SDV pWp GpPRQWUpH >@ &HOD SHXW VH[SOLTXHU SDU OH IDLW TXH OH DWRPHV GRSDQWV GDQV FH FDV OHV DWRPHV GH SKRVSKRUH QH VRQW SDV FULWLTXHV TXDQW DX[ UHFRPELQDLVRQV j OLQWHUIDFH &HWWH REVHUYDWLRQ YD GDQV OH VHQV GHV H[SOLFDWLRQV GRQQpHV VXU OHV PHLOOHXUHV GXUpHV GH YLH UHOHYpHV SRXU OH VLOLFLXP GH W\SH 1 >@

,,, &KRL[ GX W\SH GH VXEVWUDW SRXU OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW /HV GLIIpUHQWV UpVXOWDWV REWHQXV j OpFKHOOH LQWHUQDWLRQDOH PRQWUHQW FODLUHPHQW GH PHLOOHXUV UpVXOWDWV REWHQXV VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 SOXW{W TXH VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 /D TXHVWLRQ HVW GpVRUPDLV GH VDYRLU VL FHWWH GLIIpUHQFH HQWUH OHV W\SHV GH VXEVWUDW HVW OLpH j GHV SKpQRPqQHV SK\VLTXHV FRPPH FHOD HVW VRXYHQW DYDQFp GDQV OD OLWWpUDWXUH
101

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH $) $SSURFKH j SDUWLU GX PRGqOH G$QGHUVRQ ,O HVW SRVVLEOH GpWDEOLU XQ GLDJUDPPH GH EDQGHV j SDUWLU GHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV GRQQpV GDQV OH WDEOHDX FLGHVVRXV 7DEOHDX ,,, 3DUDPqWUHV IL[pV JpQpUDOHPHQW SRXU OH VLOLFLXP DPRUSKH HW OH VLOLFLXP FULVWDOOLQ +pWpURMRQFWLRQ (t H9 (t! H9 H9 ! H9 (p H9 H9 H9 QD6L+SF6L SD6L+QF6L     
 

9q 9  

/D VWUXFWXUH D6L+ S F6L Q QH VDWLVIDLW SDV HQWLqUHPHQW DX[ FRQGLWLRQV RSWLPDOHV j UpXQLU SRXU OHV KpWpURMRQFWLRQV (Q HIIHW OD GLVFRQWLQXLWp DX QLYHDX GHV EDQGHV GH YDOHQFH ( QHVW SDV SURFKH GH ]pUR SRXU OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 ILJ ,,, &HWWH IRUWH GLVFRQWLQXLWp SHUPHW QpDQPRLQV GREWHQLU XQH LPSRUWDQWH WHQVLRQ GH GLIIXVLRQ 9q UHSUpVHQWp 9i !VXU OD ILJXUH ,,, HW XQH FRXUEXUH GH EDQGH SOXV PDUTXpH TXH GDQV OH FDV GX VXEVWUDW GH W\SH 3 /H FKDPS pOHFWULTXH j OLQWHUIDFH DORUV SOXV LQWHQVH SHUPHW GH PLHX[ VXSSULPHU OHV UHFRPELQDLVRQV j OLQWHUIDFH >@

)LJXUH ,,, 6WUXFWXUHV GH EDQGHV D6L + Q F6L S HW D6L+ S F6L Q 

102

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH 'DQV OH FDV GXQH KRPRMRQFWLRQ OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p HVW OLPLWpH SDU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ , EDVH pPHWWHXU RX ,! UHFRPELQDLVRQ GDQV OD ]RQH GH FKDUJH GHVSDFH PRGqOH j GHX[ GLRGHV 'DQV OH FDV GH OKpWpURMRQFWLRQ OD WHQVLRQ 9p SHXW rWUH pJDOHPHQW OLPLWpH SDU OHV UHFRPELQDLVRQV j OLQWHUIDFH >@ $ SDUWLU GH OH[SUHVVLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GLQWHUIDFH ,v LO HVW SRVVLEOH GH UHPRQWHU j OD YDOHXU GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GLQWHUIDFH 6v

I 0it = qS it p it = qS it N A e qVd / kT = qS it N V e B / kT

,,,

Voc =

I cc nkT ln q I 0,it

= B nkT ln qNV S it I q q cc

,,,

6v YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ j OLQWHUIDFH FPV T9q 3RWHQWLHO LQGXLW EXLOWLQ HQHUJ\ GDQV OD UpJLRQ GH OD EDVH
Bp %DUULqUH HIIHFWLYH DYHF Bp = qVd + p DYHF p GLIIpUHQFH GpQHUJLH HQWUH OH QLYHDX GH

)HUPL GH OD EDVH HW OD EDQGH GH YDOHQFH GDQV OH FDV GXQH KpWpURMRQFWLRQ D6L+ Q F6L S 

)LJXUH ,,, ,QIOXHQFH GH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HIIHFWLYH HW GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH OLQWHUIDFH 6 VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SRXU GHV KpWpURMRQFWLRQV DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW Q HW
LW

S pYDOXpH j SDUWLU GHV UHODWLRQV OLpHV DX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GRQQpHV SDU -HQVHQ HW 5DX >@

103

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH 3RXU OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV GpSHQG HVVHQWLHOOHPHQW GHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV GHV GHX[ PDWpULDX[ XWLOLVpV HW GH OD ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH (Q JpQpUDO OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV LQGXLW OD SUpVHQFH GpWDWV GLQWHUIDFH GDQV FKDFXQ GHV VHPLFRQGXFWHXUV &HV pWDWV VRQW FKDUJpV HW FUpHQW GHV GLS{OHV GRQW OH SRWHQWLHO UpGXLW OD GLVFRQWLQXLWp GHV EDQGHV &HW pFUDQWDJH pOHFWURVWDWLTXH GH OD GLVFRQWLQXLWp SHXW GHYHQLU WUqV LPSRUWDQW HW rWUH OH IDFWHXU SUpGRPLQDQW GDQV OpWDEOLVVHPHQW GX GLDJUDPPH pQHUJpWLTXH (Q UpVXPp OD UHOD[DWLRQ GHV SRVLWLRQV DWRPLTXHV j OLQWHUIDFH SHXW HQWUDvQHU OH[LVWHQFH GH FRXFKHV GLQWHUIDFH GRQW OHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV VRQW GLIIpUHQWHV GH FHOOHV GHV PDWpULDX[ LVROpV >@ 3DU FRQVpTXHQW OHV YDOHXUV GHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV UHOHYpHV GDQV OD OLWWpUDWXUH VXU FKDTXH PDWpULDX LQGpSHQGDPPHQW OXQ GH ODXWUH VRQW GLVFXWDEOHV %) 6LPXODWLRQV GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ /D VLPXODWLRQ SHUPHW GH TXDQWLILHU OHV WHQGDQFHV HW GDQDO\VHU OLQIOXHQFH GHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH DIILQLWp pOHFWURQLTXH GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH 3RXU FHOD GHX[ W\SHV GH VWUXFWXUHV VRQW VLPXOpHV DYHF OH ORJLFLHO $)256+(7 6WUXFWXUH $ D6L+ Q >QP@F6L S >P@ 6WUXFWXUH % D6L+ S >QP@F6L Q >P@ /D GHVFULSWLRQ GH OD VWUXFWXUH HVW OD VXLYDQWH 8Q VXEVWUDW F6L GH KDXWH TXDOLWp V /qr P SRXU OHV pOHFWURQV HW /qu %FP"

P SRXU OHV WURXV DYHF XQ QLYHDX GH GRSDJH 16 XQ VXEVWUDW QRQ WH[WXUp

/H VSHFWUH GH UpIOHFWLYLWp FRUUHVSRQG j XQH FRXFKH G,72 QRQ DEVRUEDQWH GpSRVpH VXU /HV FRQWDFWV VRQW VXSSRVpV TXDVLSDUIDLWV UpJLPH GH EDQGHV SODWHV 5 /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH DUULqUH HVW IL[pH j FPV /HV QLYHDX[ GH GRSDJH GHV FRXFKHV DPRUSKHV GRSpHV Q HW S IL[pV FRUUHVSRQGHQW DX[ YDOHXUV GpQHUJLH GDFWLYDWLRQ GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX ,,, /pQHUJLH GDFWLYDWLRQ GX VLOLFLXP DPRUSKH GRSp S HVW SOXV JUDQGH TXH SRXU XQ GRSDJH Q &HOD VH[SOLTXH SDU OD 

104

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH SOXV JUDQGH GLIILFXOWp j LQVpUHU GHV GRSDQWV DFWLIV pOHFWURQLTXHPHQW GH W\SH ERUH TXH GH W\SH SKRVSKRUH GDQV FH PDWpULDX /LQWHUIDFH HVW UHSUpVHQWpH SDU XQH ILQH FRXFKH GH QP GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ GRQW OD GHQVLWp GH GpIDXWV UHSDUWLH XQLIRUPpPHQW VXU OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH SHUPHW GH VLPXOHU GLIIpUHQWHV TXDOLWpV GLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH 2Q QRWHUD WRXWHIRLV TXH VL FH FKRL[ QH FRUUHVSRQG SUREDEOHPHQW SDV j OD GLVWULEXWLRQ UpHOOH GH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH LO SHUPHWWUD QpDQPRLQV GDQDO\VHU OHV WHQGDQFHV (QILQ RQ DGPHW TXH OLQVHUWLRQ GXQH FRXFKH DPRUSKH LQWULQVqTXH HQ VDQGZLFK HQWUH OH VXEVWUDW HW OD FRXFKH DPRUSKH GRSpH HQWUDvQH XQH UpGXFWLRQ GH SOXVLHXUV RUGUHV GH JUDQGHXU GH OD GHQVLWp GH GpIDXWV j OLQWHUIDFH /D ILJXUH ,,, SUpVHQWH OpYROXWLRQ GH OD VWUXFWXUH GH EDQGHV HQ IRQFWLRQ GH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH SRXU OHV KpWpURMRQFWLRQV VXU VXEVWUDW F6L S 
700 650 600 550
-3,6 -3,2
Dit=1E14cm
-3

Niveau d'nergie [eV]

-4,0
Dit=1E10cm
-3

Vco [mV]

500 450 400 350 300 250 1E10 1E11 1E12 1E13
-2

-4,4 -4,8 -5,2 -5,6

Structure A [c-Si(p)] Structure B [c-Si(n)]

(n) a-Si:H

(p) c-Si

1E14

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

Densit d'tat d'interface (Dint) [cm ]

Distance de lorigine [cm]

Figure III-15. Influence de la densit dtats dinterface sur la tension en circuit ouvert et sur lvolution du diagramme de bande lquilibre thermodynamique

&RPPH FHOD pWDLW SUpYX OD VWUXFWXUH VXU VXEVWUDW Q SRVVqGH XQ DYDQWDJH DX QLYHDX GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p JUkFH j XQ GLDJUDPPH GH EDQGH PLHX[ DGDSWp JUDQGH YDOHXU GH 9q &HWWH VWUXFWXUH HVW DXVVL SOXV LQGpSHQGDQWH GH OD GHQVLWp GH GpIDXWV GLQWHUIDFH FDU OH FKDPS pOHFWULTXH j OLQWHUIDFH HVW SOXV LPSRUWDQW 1pDQPRLQV RQ UHPDUTXH TXH OHV pFDUWV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HQWUH OHV GHX[ VWUXFWXUHV VH UpGXLVHQW ORUVTXH OLQWHUIDFH HVW PRLQV GpIHFWXHXVH 'v  FP" /D SDVVLYDWLRQ GH OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH QpFHVVLWH HQ JpQpUDO XQH SUpSDUDWLRQ
105

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH RSWLPDOH GH VXUIDFH RX HQFRUH OLQVHUWLRQ GXQH FRXFKH LQWULQVqTXH j OLQWHUIDFH GHQVLWp GpWDWV UpGXLWH >@ /HV KpWpURMRQFWLRQV HQ IDFH DYDQW SHXYHQW GRQF GpOLYUHU GHV IRUWHV YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW P9 VXU VXEVWUDW SP9 VXU VXEVWUDW Q VL OLQWHUIDFH DUULqUH &HV SUHPLqUHV VLPXODWLRQV RQW pJDOHPHQW SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OD WUqV JUDQGH VHQVLELOLWp GH OD GLVFRQWLQXLWp DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH ( SRXU OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW F6L Q (Q HIIHW SRXU GH IRUWHV YDOHXUV GH GLVFRQWLQXLWp ( !H9 OH WUDQVSRUW GH FKDUJHV GHYLHQW SOXV GLIILFLOH j FDXVH GH OD EDUULqUH GH SRWHQWLHO TXL WHQG j EORTXHU OH SDVVDJH GHV WURXV GX VXEVWUDW YHUV OH FRQWDFW DYDQW ILJ ,,, /DFFXPXODWLRQ GH WURXV j OLQWHUIDFH PRGLILH OH SURILO GX FKDPS pOHFWULTXH HW OD GLVWULEXWLRQ GH FKDUJHV GDQV OD UpJLRQ GH GpSOpWLRQ GX F6L 'X IDLW GH OD UpGXFWLRQ GX FKDPS pOHFWULTXH GDQV OD UpJLRQ FULVWDOOLQH FHWWH UpJLRQ GHYLHQW PRLQV SDXYUH HQ pOHFWURQV HW SDU FRQVpTXHQW OHV UHFRPELQDLVRQV VRQW FRQVLGpUDEOHPHQW DXJPHQWpHV &HOD PRGLILH OHV FDUDFWpULVWLTXHV ,9 3URILO W\SH 6VKDSH >@ /HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ LQGLTXHQW TXH OH IDFWHXU GH IRUPH HVW pJDOHPHQW DIIHFWp /D YDOHXU GH ( GpSHQG GHV YDOHXUV GDIILQLWpV pOHFWURQLTXHV HW GHV ODUJHXUV GH EDQGHV LQWHUGLWHV (OOH HVW FRPSULVH HQWUH H9 HW H9 VL H9 (t H9 HW H9 H9 DPRUSKHFULVWDOOLQH HVW FRUUHFWHPHQW SDVVLYpH 1RXV PRQWUHURQV XOWpULHXUHPHQW TXHOV IDFWHXUV OLPLWHQW OH 9p HW OLPSRUWDQFH GH OD SDVVLYDWLRQ HQ IDFH

-4,0

-4,0

c-Si(n)
Niveau d'nergie (eV)

-4,4 -4,8

Eg1=2.0eV, 1 =4.0eV Bande de conduction Bande de valence a-Si:H(p)

Niveau d'nergie (eV)

-4,4

a-Si:H(p)
Eg1=1.65eV, 1=3.8eV Bande de conduction Bande de valence
EV=0.28eV
+ +

-5,2 -5,6 -6,0 -6,4


+

-4,8

c-Si(n)
EV=0.81eV
+ +

-5,2

-5,6

10

-6

1x10

-5

Distance de lorigine [cm]

10

-6

1x10

-5

Distance de lorigine [cm]

)LJXUH ,,, (YROXWLRQ GX GLDJUDPPH GH EDQGH GH OKpWpURMRQFWLRQ D6L+ S F6L Q HQ IRQFWLRQ GH OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH HW GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH GH D6L + S /HV pWDWV GLQWHUIDFH QH VRQW SDV LFL FRQVLGpUpV
106

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH /D VLPXODWLRQ SHUPHW GH GpGXLUH OHV SHUIRUPDQFHV GX GLVSRVLWLI HQ IRQFWLRQ GH OD VRPPH (t ILJ ,,, $ILQ GREWHQLU XQ IDFWHXU GH IRUPH FRUUHFW LO HVW QpFHVVDLUH GH WHQGUH YHUV XQH YDOHXU GH ( (t  (t! ! H9 H9 ! H9 HW (t!

6L ORQ FRQVLGqUH XQH YDOHXU GDIILQLWp pOHFWURQLTXH

H9 FHOD VLJQLILH TXH OD EDQGH LQWHUGLWH (t GRLW rWUH LQIpULHXUH j H9 &HSHQGDQW VL OH GpVDFFRUG GH EDQGH HVW UpGXLW OD VHQVLELOLWp DX[ GpIDXWV GLQWHUIDFH VHUD SOXV LPSRUWDQWH FDU OLQWHQVLWp GX FKDPS pOHFWULTXH j OLQWHUIDFH VHUD UpGXLWH UHO ,,, $XVVL OD UpGXFWLRQ GH OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH DXUD SRXU FRQVpTXHQFH GDXJPHQWHU ODEVRUSWLRQ GHV SKRWRQV LQFLGHQWV
100
700

Tension en circuit ouvert Vco [mV]

90 80

650

Facteur de forme FF [%]

70 60 50 40 30 20 10 0 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75

600

550

Densit d'tat Dit=1E10 cm

-2

500

Eg1=1.65eV, 1=3.8eV Eg1=1.80eV, 1=3.8eV Eg1=1.65eV, 1=4.0eV Eg1=1.80eV, 1=3.9eV a-Si:H(n)/c-Si(p)


1E10 1E11 1E12
-2

450

1E13

Discontinuit ('(V) [eV]

Densit d'tats d'interface [cm ]

)LJXUH ,,, ,QIOXHQFH GH OD YDOHXU GH OD GLVFRQWLQXLWp GH OD EDQGH GH YDOHQFH (Y VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HW VXU OH IDFWHXU GH IRUPH GH OKpWpURMRQFWLRQ D6L+ S F6L Q VDQV SUHQGUH HQ FRPSWH OLQIOXHQFH GHV FRQWDFWV 3DU FRQVpTXHQW FHWWH SUHPLqUH DSSURFKH UHSRVDQW VXU OpWXGH GHV GLDJUDPPHV GH EDQGHV GH FKDTXH W\SH GH VWUXFWXUH QRXV LQGLTXH TXH OD VWUXFWXUH VXU VXEVWUDW Q SHUPHW GH WHQGUH YHUV GH SOXV IRUWHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW &HOD VH[SOLTXH SDU OD JUDQGH GLVFRQWLQXLWp SUpVHQWH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH TXL HQJHQGUH OD IRUPDWLRQ GXQ FKDPS pOHFWULTXH SOXV LQWHQVH TXH SRXU OH VXEVWUDW S 1pDQPRLQV FHWWH GLVFRQWLQXLWp HQWUDvQH GHV SUREOqPHV GH WUDQVSRUW GH FKDUJHV j OLQWHUIDFH VXVFHSWLEOHV GH GpJUDGHU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH $ILQ GpYLWHU FH SKpQRPqQH LO HVW SRVVLEOH GDMXVWHU OD YDOHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH

107

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, (WXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DUULqUH


,,, $QDO\VH GHV VWUXFWXUHV GH EDQGH /pWDEOLVVHPHQW GX GLDJUDPPH GH EDQGH SRXU OHV GHX[ GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV F6L S D 6L&+ S HW F6L Q D6L+ Q ILJ ,,, SHUPHW GpWDEOLU XQH SUHPLqUH DSSURFKH 'DQV OH FDV GX VXEVWUDW S OD EDUULqUH GH SRWHQWLHO SUpVHQWH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ HVW GHVWLQpH j UHSRXVVHU OHV pOHFWURQV YHUV OpPHWWHXU $X QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH RQ FRQVWDWH OD SUpVHQFH GXQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO LPSRUWDQWH VRSSRVDQW DX SDVVDJH GHV WURXV YHUV OH FRQWDFW &H SKpQRPqQH HVW pWURLWHPHQW VLPLODLUH j FHOXL REVHUYp SRXU OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW VXU XQ VXEVWUDW GH W\SH 1 3RXU OH VXEVWUDW GH W\SH 1 OD UpSDUWLWLRQ GHV EDQGHV HVW SOXV IDYRUDEOH j OD IRUPDWLRQ GXQ HIIHW %6) KDXWH EDUULqUH WDQGLV TXH OHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV QH VRQW SDV EORTXpV

)LJXUH ,,, 'LDJUDPPH GH EDQGH SRXU GHV GRXEOHV KpWpURMRQFWLRQV VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 j JDXFKH HW GH W\SH 1 j GURLWH >@

$ OpTXLOLEUH WKHUPRG\QDPLTXH HW VDQV FRQVLGpUHU OHV pWDWV GLQWHUIDFH LO HVW SRVVLEOH GpYDOXHU OD KDXWHXU GHV GLIIpUHQWHV EDUULqUHV

'DQV OH FDV GX VXEVWUDW GH W\SH 3 ILJ,,, /D GLVFRQWLQXLWp DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH HW GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ HVW UHVSHFWLYHPHQW Ev = E g 3 E g 2 + ( 2 3 ) ,,, HW

Ec = ( 2 3 )

,,,
108

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

)LJXUH ,,, $QDO\VH GLDJUDPPH GH EDQGH SRXU OKpWpURMRQFWLRQ F6L S D6L S

,,, (WXGH GH VLPXODWLRQ /H EXW HVW GXWLOLVHU ORXWLO GH VLPXODWLRQ SRXU DQDO\VHU OH SRWHQWLHO HW OHV OLPLWHV GH OD FRXFKH DPRUSKH GRSpH j ODUULqUH GH OD FHOOXOH /HV VLPXODWLRQV VRQW HIIHFWXpHV j SDUWLU GH OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH XWLOLVpH SUpFpGHPPHQW 3RXU UDSSHO FHWWH GHUQLqUH HVW FRPSRVpH GXQH FRXFKH DQWLUpIOHFWLYH GH W\SH ,72 GXQ pPHWWHXU DPRUSKH D6L+ Q RX S GXQ VXEVWUDW F6L V +


P


FP $ ODUULqUH XQH FRXFKH GH VLOLFLXP

DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ S RX Q DYHF GHV SDUDPqWUHV YDULDEOHV HVW LQVpUpH /HV FRQWDFWV VRQW VXSSRVpV TXDVLSDUIDLWV $ +pWpURMRQFWLRQ D6L Q F6L S D6L S &RPPH GDQV OH FDV GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 RQ FRQVWDWH TXH OD EDUULqUH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH WHQG j EORTXHU OH SDVVDJH GHV WURXV YHUV OH FRQWDFW ILJ ,,, /D KDXWHXU GH FHWWH EDUULqUH GpSHQG HVVHQWLHOOHPHQW GHV DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV HW GHV ODUJHXUV GH EDQGH LQWHUGLWH GHV GHX[ PDWpULDX[ (  (  (OOH
t" " t! !

D XQH LQIOXHQFH VXU OH IDFWHXU GH IRUPH GH OD FHOOXOH 3RXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH OHV SDUDPqWUHV GX VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ S VHUYDQW GH UHSRXVVHXU DUULqUH VRQW ( HW
" t"

H9

H9
109

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

-2,4 -2,8 -3,2 -3,6 -4,0 -4,4 -4,8 0,0299975 0,0300000

Niveau d'nergie [eV]

Eg3=2.0eV Eg3=1.8eV Eg3=1.65eV

c-Si(p)

a-Si:H(p )

EV

0,0300025

Distance [cm]

)LJXUH ,,, (YROXWLRQ GH OD VWUXFWXUH GH EDQGHV REWHQXH SDU OD VLPXODWLRQ SRXU XQH OKpWpURMRQFWLRQ F6L S D6L + S DYHF XQH YDOHXU GDIILQLWp pOHFWURQLTXH IL[H H9 6DQV FRQVLGpUHU OHV pWDWV GLQWHUIDFH GHV VLPXODWLRQV GH OD VWUXFWXUH RQW SHUPLV GH FRPSUHQGUH OLQIOXHQFH GH OD KDXWHXU GH EDUULqUH VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH $ SULRUL XQH ODUJH YDOHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ S ( !H9
t"

SHUPHW GDXJPHQWHU OD GLIIpUHQFH GH SRWHQWLHO DX QLYHDX GH OD EDQGH GH FRQGXFWLRQ HIIHW %6) HW GH OD EDQGH GH YDOHQFH ILJ,,, 'DQV FH FDV GH ILJXUH LO DSSDUDvW TXH OD YDOHXU GX IDFWHXU GH IRUPH HVW OH SDUDPqWUH SULQFLSDOHPHQW DIIHFWp /D YDOHXU OLPLWH SRXU TXH FHOXLFL QH VRLW SDV HIIHFWp HVW (  H9 7DE ,,, 
t" "

/D SUpVHQFH GXQH FRXFKH DPRUSKH GRSpH S j ODUULqUH GH OD FHOOXOH HVW WUqV HIILFDFH SRXU DPpOLRUHU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HW OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW /D ILJXUH ,,, LOOXVWUH OH JDLQ REWHQX GDQV OHV JUDQGHV ORQJXHXUV GRQGH /HV YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW PD[LPDOHV DSSURFKHQW P9 /HV YDOHXUV GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX ,,, VRQW DXVVL OLPLWpHV SDU OH VSHFWUH GH UpIOHFWLYLWp IL[p HQ IDFH DYDQW TXL FRUUHVSRQG SRXU OHV VLPXODWLRQV HIIHFWXpHV j XQH FRXFKH G,72 GpSRVpH VXU XQH VXUIDFH SROLHRSWLTXH

110

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH 7DEOHDX ,,, (YROXWLRQ GHV SHUIRUPDQFHV REWHQXHV j SDUWLU GH OD VLPXODWLRQ GXQH KpWpURMRQFWLRQ F6L S D6L+ S HQ IRQFWLRQ GHV SDUDPqWUHV OHV SOXV LQIOXHQWV GH OD FRXFKH D6L+ S &RPSDUDLVRQ DYHF XQH VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH ORJLFLHO $)256+(7 XWLOLVp (J H9 [[[[[[    F H9 [[[[[[    9FR P9    [[[[[ [[[[[ -FF P$FP )) K    [[[[[ [[[[[    [[[[ [[[[    [[[[ [[[[

Structuresubstrat p
5pIpUHQFH %6) D6L+ S %6) D6L+ S %6) D6L+ S %6) D6L+ S %6) D6L+ S %6) D6L+ S %6) D6L+ S

1,0 Rendement quantique interne [RQI]

0,8

0,6

0,4
Champ arrire BSF [a-Si:H(p)] Pas de champ arrire BSF (SFAR=1000cm/s)

0,2 400

600

800

1000

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,,, &RPSDUDLVRQ GX JDLQ REWHQX HQ UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH SRXU XQH KpWpURMRQFWLRQ SUpVHQWDQW XQ FKDPS DUULqUH j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp HW VDQV FKDPS DUULqUH /D GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH F6L S D6L+ S LQIOXH IRUWHPHQW VXU OHV UHFRPELQDLVRQV


GH SRUWHXUV j ODUULqUH GH OD VWUXFWXUH HW GRQF VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW TXL SHXW SDVVHU GH P9 j P9 ILJ ,,, /H IDFWHXU GH IRUPH SHXW GRQF rWUH GLPLQXp
111

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

700 Tension en circuit ouvert (Vco) [mV] 690 680 670 660 650 640 630 1E10 1E11 1E12
-2

1E13

Densit d'tat d'interface [cm ]

)LJXUH ,,, ,QIOXHQFH GH OD GHQVLWp GLQWHUIDFH SRXU OKpWpURMRQFWLRQ F6L S D6L+ S SRXU (J H9 HW H9 $LQVL OKpWpURMRQFWLRQ IDFH DYDQWDUULqUH VXU VXEVWUDW F6L S SRVVqGH XQ SRWHQWLHO GH UHQGHPHQW SURFKH GH j FRQGLWLRQ TXH /DEVRUSWLRQ GH O,72 VRLW UpGXLWH DX PD[LPXP /D GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH DYDQW HW DUULqUH VRLW UpGXLWH /HV FRQWDFWV DPRUSKH,72 HW ,72PpWDO VRLHQW SDUIDLWV 1RXV YHUURQV GDQV OD SDUWLH H[SpULPHQWDOH OLQIOXHQFH GH FHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV % +pWpURMRQFWLRQ D6L+ S F6L Q D6L+ Q


$ILQ GH FRQQDvWUH OLQIOXHQFH GXQ FKDPS DUULqUH j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp D 6L+ Q VXU XQH KpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 XQH VWUXFWXUH DYHF XQ pPHWWHXU


DPRUSKH RSWLPLVp HVW VLPXOpH (

H9

H9 'DSUqV ODQDO\VH GH OD VWUXFWXUH

GH EDQGHV DX QLYHDX GH OD IDFH DUULqUH QRXV VDYRQV TXH GDQV OH FDV GX VXEVWUDW Q OHV GLVFRQWLQXLWpV REVHUYpHV VRQW IDYRUDEOHV j XQ HIIHW %6) VDQV EORTXHU OH SDVVDJH GHV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV &HVW SRXUTXRL OH GpS{W GXQ VLOLFLXP GRSp j JUDQGH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH VHUDLW SUpIpUDEOH SRXU DFFURvWUH GDYDQWDJH OHIIHW %6) 1pDQPRLQV OHV VLPXODWLRQV LQGLTXHQW TXH FH SDUDPqWUH QLQIOXH SDV YpULWDEOHPHQW VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW /HIIHW %6) HVW GRQF VXIILVDQW j SDUWLU GXQH YDOHXU GH EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH PLQLPDOH (
t

H9 /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW PD[LPDOH REWHQXH HVW GH


112

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH P9 WDQGLV TXH[SpULPHQWDOHPHQW OD VWUXFWXUH +,7 DWWHLQW OHV P9 3XLVTXH OHV GpIDXWV GLQWHUIDFH QH VRQW SDV FRQVLGpUpV GDQV FHWWH pWXGH FHOD VLJQLILH TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW OLPLWpH SDU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD EDVH 8QH DXJPHQWDWLRQ GH OD GXUpH GH YLH GX VXEVWUDW GH V j PV SHUPHW GDPpOLRUHU FRQVLGpUDEOHPHQW OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW MXVTXj XQ PD[LPXP GH P9 VXU VXEVWUDW Q HW P9 VXU VXEVWUDW S 7DEOHDX ,,, ,QIOXHQFH GHV SDUDPqWUHV GX %6) D6L+ Q VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW F6L Q 5pVXOWDWV GH VLPXODWLRQ $)256+(7 (J H9 [[[[[[   F H9 [[[[[[   9FR P9   -FF P$FP )) K        

Structure- c-Si(n)
5HIHUHQFH %6) D6L+ Q %6) D6L+ Q %6) D6L+ Q %6) D6L+ Q

/D GHQVLWp GH GpIDXWV j OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH HQ IDFH DUULqUH GLPLQXH OH 9 ILJ


p

,,, 
Tension en circuit ouvert (Vco) [mV] 700

690

680

670

660 1E10 1E11 1E12 1E13


-2

1E14

Densit d'tat d'interface [cm ]

)LJXUH ,,, ,PSDFW GH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SRXU XQH KpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DUULqUH VXU VXEVWUDW Q

113

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, 3HUIRUPDQFHV GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ FRPSDUDLVRQ F 6L S F6L Q


/DSSURFKH WKpRULTXH HW OHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ GHVWLQpV j pWXGLHU FKDTXH UpJLRQ GH OD VWUXFWXUH RQW SHUPLV GH IL[HU OHV YDOHXUV FRUUHFWHV GH SDUDPqWUHV SRXU VLPXOHU XQH VWUXFWXUH RSWLPLVpH j GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ (Q FRQVLGpUDQW TXH O,72 VRLW WUDQVSDUHQW DX VSHFWUH LQFLGHQW HW TXLO QLQIOXH SDV VXU OH FRQWDFW DYHF OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp S D 6L+ S LO HVW DORUV SRVVLEOH GHIIHFWXHU GHV FRPSDUDLVRQV HQWUH OHV VWUXFWXUHV j GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW F6L Q HW F6L S SRXU XQH TXDOLWp GH PDWpULDX pTXLYDOHQWH 3RXU FHOD QRXV FRQVLGpURQV pJDOHPHQW XQ IDFWHXU GH IRUPH FRQVWDQW HW IL[p j ))  /HV UpVXOWDWV LQGLTXHQW TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW QHVW TXH OpJqUHPHQW VXSpULHXUH SRXU XQ VXEVWUDW GH W\SH 1 VXUWRXW SRXU GHV PDWpULDX[ GH IDLEOH TXDOLWp pOHFWURQLTXH ILJ ,,, &HW pTXLOLEUH HQWUH OHV GHX[ VWUXFWXUHV VH[SOLTXH GXQH SDUW SDU OD VWUXFWXUH GH EDQGHV SOXV IDYRUDEOH VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 SRXU OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW HW GDXWUH SDUW SDU XQ PHLOOHXU LPSDFW GX FKDPS %6) DPRUSKH SRXU OH VXEVWUDW GH W\SH 3 (Q HIIHW SRXU XQH GXUpH GH YLH pTXLYDOHQWH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV pOHFWURQV HVW SOXV LPSRUWDQW TXH FHOOH GHV WURXV GLIIpUHQFH GH PRELOLWp 3RXU XQ VXEVWUDW GpSDLVVHXU pTXLYDOHQWH OH UDSSRUW +/ VHUD SOXV IDLEOH GDQV OH FDV GX VXEVWUDW S OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD EDVH , VHUD GDYDQWDJH GLPLQXp ILJ, 
i

22

760

Tension en circuit ouvert Vco [mV]

740 720 700 680 660 640 620 600 10 100

Rendement de conversion [%]

21 20 19 18 17 16 15

Double htrojonction substrat p substrat n

Double htrojonction substrat p substrat n


1000 10000

mc-Si(n) mc-Si(p)
10 100

c-Si(p)
1000

c-Si(n)
10000

Dure de vie du substrat [Ps]


FR

Dure de vie du substrat [Ps]

)LJXUH ,,, ,QIOXHQFH GH OD TXDOLWp GX VXEVWUDW VXU OH 9 HW OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ SRXU GHV VWUXFWXUHV j GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW S HW Q

114

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH &KDTXH VWUXFWXUH SRVVqGH XQ DYDQWDJH SDU UDSSRUW j ODXWUH FRQFHUQDQW OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW 7RXW GDERUG OH UHQGHPHQW TXDQWLTXH HVW VXSpULHXU GDQV OH GRPDLQH QP QP SRXU XQ pPHWWHXU GH W\SH D6L+ S FDU OD PRELOLWp GHV pOHFWURQV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV GDQV FH FDV GH ILJXUH HVW VXSpULHXUH j FHOOH GHV WURXV
u r

 FP9V HW

 FP9V ILJ ,,, &HW HIIHW SHXW QpDQPRLQV rWUH UpGXLW VL ODEVRUSWLRQ HW OD

UpIOHFWLYLWp GH O,72 VRQW LPSRUWDQWHV GDQV FH GRPDLQH VSHFWUDO $ OLQYHUVH RQ REVHUYH FHSHQGDQW XQ SOXV IRUW FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW SRXU OKpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW S ORUVTXH OD TXDOLWp GX VXEVWUDW HVW UpGXLWH >IDLEOHV GXUpHV GH YLH V @ /D GLIIpUHQFH DX QLYHDX GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH 54( GDQV OH GRPDLQH QPQP HQWUH OHV GHX[ W\SHV GH VXEVWUDW VDPSOLILH DX IXU HW j PHVXUH TXH OD GXUpH GH YLH GX VXEVWUDW HVW UpGXLWH &HOD SURYLHQW GX IDLW TXH OHV pOHFWURQV RQW XQH SOXV JUDQGH ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ TXH OHV WURXV j XQH GXUpH GH YLH pTXLYDOHQWH 'RQF SRXU XQH IDLEOH GXUpH GH YLH OHV pOHFWURQV SKRWRJpQpUpV GDQV OH VXEVWUDW SRXUURQW SOXV DLVpPHQW UHMRLQGUH OLQWHUIDFH TXH OHV WURXV VL V /

P HW /

P %LHQ

pYLGHPPHQW FHV DQDO\VHV VRQW IRUWHPHQW GpSHQGDQWHV GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW XWLOLVp


1,0

Rendement quantique externe [RQE]

0,8
a-Si:H(p)

0,6

0,4
a-Si:H(n)

0,2

0,0 300

N (1ms) P (1ms) N (100s) P (100s) HIT (10s) P (10s)


600 700 800 900 1000 1100 1200

400

500

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,,, 5HQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH SRXU GHV GRXEOHV KpWpURMRQFWLRQV HQ IRQFWLRQ GH OD TXDOLWp GX VXEVWUDW GRSp Q RX S

115

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH (Q UpDOLWp OH VLOLFLXP GH W\SH 1 SRVVqGH XQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH VXSpULHXU j FHOOH GX VLOLFLXP GH W\SH 3 j XQH UpVLVWLYLWp pTXLYDOHQWH ,O HQ HVW GH PrPH SRXU OH PDWpULDX PF 6L Q (Q WHQDQW FRPSWH GH FHV FRQVLGpUDWLRQV RQ FRQVWDWH TXLO HVW SUpIpUDEOH GXWLOLVHU XQ PDWpULDX VLOLFLXP GRSp Q SRXU UpDOLVHU GHV FHOOXOHV j KDXWV UHQGHPHQWV HW j EDV FRW ILJ ,,, &HWWH pWXGH GH VLPXODWLRQ DOOLpH j XQH DSSURFKH WKpRULTXH GHVWLQpH j DQDO\VHU HQ GpWDLO OHV VWUXFWXUHV GH EDQGH D DLQVL SHUPLV GH FRPSDUHU OHV FDSDFLWpV GHV GRXEOHV KpWpURMRQFWLRQV DPRUSKHFULVWDOOLQ /HV REVHUYDWLRQV pWDEOLHV QH FRQFRUGHQW SDV WRWDOHPHQW DYHF OD SOXSDUW GHV pWXGHV GLVSRQLEOHV GDQV OD OLWWpUDWXUH HW EDVpHV HQ JpQpUDO VXU OD VLPXODWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW >@ 'DQV QRWUH FDV XQH KpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQH VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 SHXW pJDOHPHQW DWWHLQGUH XQ KDXW UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ ! j FRQGLWLRQ GXWLOLVHU XQ PDWpULDX GH WUqV KDXWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH /LQWpUrW GXWLOLVHU GX VLOLFLXP GH W\SH 1 HVW GRQF GDYDQWDJH OLp j VD PHLOOHXUH TXDOLWp pOHFWURQLTXH TXj XQH VWUXFWXUH GH EDQGHV SOXV IDYRUDEOH (Q HIIHW QRXV DYRQV YX TXLO HVW SRVVLEOH GRSWLPLVHU OD VWUXFWXUH GH EDQGHV VXU VXEVWUDW S DILQ GH WHQGUH YHUV GHV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ

116

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, $SSOLFDWLRQ GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ DX[ SODTXHWWHV PF6L


/D VWUXFWXUH +,7 IDEULTXpH VXU GHV VXEVWUDWV GH P HVW HQ UpDOLWp XQH VWUXFWXUH LGpDOH SRXU OH SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH 7RXW GDERUG OHV FRQWUDLQWHV PpFDQLTXHV HW WKHUPLTXHV OLpHV DX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ GH OD FHOOXOH PrPH VRQW TXDVL QXOOHV JUkFH j OD V\PpWULH GH OD VWUXFWXUH HW DX SURFpGp HQWLqUHPHQW UpDOLVp j EDVVH WHPSpUDWXUH /H WUDLWHPHQW GH OD IDFH DUULqUH REWHQX SDU OH VLOLFLXP DPRUSKH SHUPHW GH WHQGUH YHUV GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQV HIIHFWLYHV WUqV IDLEOHV 6
A6S

pTXLYDOHQWH

FPV &H SRLQW

HVW ELHQ DGDSWp DX[ VXEVWUDWV PLQFHV GH KDXWH TXDOLWp + FRQILQHPHQW RSWLTXH GHV SRUWHXUV VRLW LGpDO

PP 3OXV OpSDLVVHXU

GX VXEVWUDW HVW PLQFH PHLOOHXU VHUD OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ j FRQGLWLRQ TXH OH 1RXV VDYRQV TXH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 1 UHSUpVHQWH XQ PDWpULDX LGpDO SRXU UpDOLVHU GHV KpWpURMRQFWLRQV DPRUSKHFULVWDOOLQ SHUIRUPDQWHV j EDV FRW 6HXOHPHQW OH PDWpULDX GH W\SH 3 UHVWH SRXU OLQVWDQW PDMRULWDLUHPHQW XWLOLVp GDQV OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH GH VDYRLU VL OXWLOLVDWLRQ GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 3 RX GH PDWpULDX[ W\SH UXEDQV GH VLOLFLXP HVW MXVWLILpH SRXU FH W\SH GH VWUXFWXUH 'DQV OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ VWDQGDUG OD GXUpH GH YLH PR\HQQH GX VXEVWUDW HVW FRQVLGpUDEOHPHQW DPpOLRUpH ORUV GH OD GLIIXVLRQ SKRVSKRUH j KDXWH WHPSpUDWXUH HIIHW *HWWHU HW ORUV GH OD SDVVLYDWLRQ HQ YROXPH REWHQXH SDU OD FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP YRLU ILJXUH , &HSHQGDQW FHV GHX[ pWDSHV QH VRQW SDV YpULWDEOHPHQW rWUH FRPSDWLEOHV DYHF OH SURFpGp EDVVH WHPSpUDWXUH (OOHV DXJPHQWHUDLHQW OH EXGJHW WKHUPLTXH WRWDO GX SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HW DXUDLHQW XQ LPSDFW VXSSOpPHQWDLUH VXU OH FRW GH OD FHOOXOH (Q JpQpUDO OD GXUpH GH YLH GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PF6L S REWHQX DSUqV VFLDJH SHXW YDULHU HQWUH V HW V HQ IRQFWLRQ GH OD TXDOLWp GH GpSDUW GX VLOLFLXP XWLOLVp SRXU OpODERUDWLRQ GX OLQJRW HW GH OD SRVLWLRQ GX VXEVWUDW GDQV FH GHUQLHU 3RXU GHV YDOHXUV GH GXUpH GH YLH LQIpULHXUHV j V OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ pTXLYDOHQWH GHV pOHFWURQV QH MXVWLILH DEVROXPHQW SDV OD SUpVHQFH GXQ FKDPS %6) GH[FHOOHQWH TXDOLWp /D YpULWDEOH FDSDFLWp GH OD VWUXFWXUH j GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ QH VHUDLW GRQF SDV H[SORLWpH 8QH VROXWLRQ FRPSDWLEOH DYHF OHV pTXLSHPHQWV QpFHVVDLUHV j OD IDEULFDWLRQ GH FHWWH VWUXFWXUH HVW ORSWLPLVDWLRQ GXQ SURFpGp GK\GURJpQDWLRQ 'DQV FHWWH WHFKQLTXH GHV
117

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH UDGLFDX[ GK\GURJqQH IRUPpV j SDUWLU GXQ SODVPD EDVVH WHPSpUDWXUH GLIIXVHQW j OLQWpULHXU GX PDWpULDX /K\GURJqQH DWRPLTXH SHXW LQWHUDJLU DYHF XQH YDULpWp GH GpIDXWV PpWDOOLTXHV $X 3G 3W &X 1L $J )H HW GHV GpIDXWV VWUXFWXUDX[ FRPPH OHV GLVORFDWLRQV MRLQWV GH JUDLQV HW GpIDXWV SURIRQGV /H PpFDQLVPH H[DFW GH SDVVLYDWLRQ QHVW WRXMRXUV SDV ELHQ FRPSULV PDLV OD UpDFWLRQ GH OK\GURJqQH DYHF OHV GpIDXWV HVW FRQVLGpUpH FRPPH XQH QHXWUDOLVDWLRQ GHV LPSXUHWpV GX W\SH FRPSOH[H +GpIDXWV $ +
 

HW XQH VDWXUDWLRQ GHV OLDLVRQV SHQGDQWHV /HIIHW GH SDVVLYDWLRQ HQWUDvQH XQ GpFDODJH GX QLYHDX GpQHUJLH OLp DX GpIDXW GX PLOLHX GX JDS MXVTXDX ERUG GHV EDQGHV GH YDOHQFH RX GH FRQGXFWLRQ FRPELQp j XQH UpGXFWLRQ GX WDX[ GH UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV 'LIIpUHQWV SDUDPqWUHV WHOV TXH OH IOX[ GH JD] OD WHPSpUDWXUH GH OpFKDQWLOORQ OD SUHVVLRQ OD SXLVVDQFH GX SODVPD OD SUpVHQFH GDXWUHV JD] 2 $U LQIOXHQW VXU OH SURFpGp
!

GK\GURJpQDWLRQ /D WHPSpUDWXUH RSWLPDOH GH OpFKDQWLOORQ VHPEOH VH VLWXHU HQWUH OHV & HW & SRXU GHV GXUpHV GK\GURJpQDWLRQ GH + j + VXU GHV PDWpULDX[ PXOWL FULVWDOOLQ VWDQGDUGV GH W\SH (XURVLO %D\VL[ 6RODUH[ RX (0& >@ /H SURFpGp GK\GURJpQDWLRQ VXU OHV PDWpULDX[ GH W\SH UXEDQV ()* (GJH )LOP *URZWK RX 5*6 5LEERQ *URZWK RQ 6XEVWUDWH VHPEOH SRVVpGHU XQ DXWUH RSWLPXP &PQ SRXU OH PDWpULDX ()* HW &PQ SRXU OH 5*6 HW VXUWRXW XQ SOXV JUDQG SRWHQWLHO GH SDVVLYDWLRQ >@ ,O D PrPH pWp REVHUYp TXH OK\GURJpQDWLRQ GH FHV PDWpULDX[ XWLOLVDQW OH SURFpGp SOXV FRPPXQpPHQW DSSHOp 0,53+ 0LFURZDYH ,QGXFHG 5HPRWH 3ODVPD +\GURJHQDWLRQ HQWUDvQH XQH SOXV JUDQGH DPpOLRUDWLRQ GH OD GXUpH GH YLH TXH SRXU GHV HIIHWV *HWWHU j SDUWLU GH SKRVSKRUH HW GDOXPLQLXP 3DU FRQVpTXHQW LO HVW SRVVLEOH GDPpOLRUHU OD TXDOLWp GHV PDWpULDX[ PXOWLFULVWDOOLQV j SDUWLU GX SURFpGp GK\GURJpQDWLRQ &HSHQGDQW LO IDXGUD WRXWHIRLV WHQGUH YHUV GHV YDOHXUV GH GXUpH GH YLH SURFKHV GH V SRXU DWWHLQGUH GH KDXWV UHQGHPHQWV DYHF XQH VWUXFWXUH j GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ HW SUREDEOHPHQW XWLOLVHU XQ PDWpULDX GH GpSDUW GXQH TXDOLWp PLQLPDOH 'HV VLPXODWLRQV SRXU GHV VXEVWUDWV PLQFHV GH IDLEOH GXUpH GH YLH HQ OLHQ DYHF OHV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ VRQW SUpVHQWpHV GDQV OD SURFKDLQH SDUWLH

118

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, &RQFOXVLRQ
&H FKDSLWUH GpFULW OLQWpUrW GX FRQFHSW GH OKpWpURMRQFWLRQ SRXU DSSOLFDWLRQ DX[ FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OH SULQFLSH GH OKpWpURMRQFWLRQ D pWp GpFULW HQ VDSSX\DQW VXU OH PRGqOH G$QGHUVRQ HW HQ LQVLVWDQW VXU OLPSRUWDQFH GX U{OH GHV pWDWV GLQWHUIDFH 1RXV DYRQV YX TXH OD IRUPDWLRQ GXQH KpWpURMRQFWLRQ HIILFDFH HQ WHUPH GH UHQGHPHQW SDVVH SDU XQ FKRL[ MXGLFLHX[ GHV PDWpULDX[ DILQ GH UpXQLU GLIIpUHQWV FULWqUHV OLpV DX[ ODUJHXUV GH EDQGH LQWHUGLWH HW j OD SUpVHQFH GH GLVFRQWLQXLWpV DX[ UDFFRUGHPHQWV GHV EDQGHV /D VXLWH GX FKDSLWUH D pWp HQWLqUHPHQW FRQVDFUpH j OpWXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKHVLOLFLXP FULVWDOOLQ LQLWLDOHPHQW GpYHORSSpH VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 SDU OHQWUHSULVH MDSRQDLVH 6DQ\R 1RXV DYRQV YX TXH FH FRQFHSW SRVVqGH GH PXOWLSOHV LQWpUrWV SRXU ODSSOLFDWLRQ VXU VXEVWUDW PLQFH JUkFH DX SURFpGp EDVVH WHPSpUDWXUH HW j OD V\PpWULH GH OD FHOOXOH SHUPHWWDQW GpYLWHU WRXWH FRXUEXUH /HV SRVVLELOLWpV GDWWHLQGUH GH KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ VRQW pOHYpHV JUkFH j OD VWUXFWXUH GH EDQGHV DGDSWpH $SUqV XQH SUpVHQWDWLRQ GHV SURSULpWpV GX VLOLFLXP DPRUSKH HW GHV GLIIpUHQWV ORJLFLHOV SHUPHWWDQW GH VLPXOHU XQH WHOOH VWUXFWXUH XQH SUHPLqUH DQDO\VH SRXU GHV KpWpURMRQFWLRQV HQ IDFH DYDQW D pWp SUpVHQWpH 2Q FRQVWDWH WRXW GDERUG TXH OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ SHXW rWUH GRPLQp SDU GHX[ FRPSRVDQWHV OD FRPELQDLVRQ GH OD EDVH HW GH OD IDFH DUULqUH RX OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH /LQIOXHQFH GHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV GH OD FHOOXOH D pJDOHPHQW pWp pWXGLpH 8Q GHV REMHFWLIV GH OpWXGH D pWp GpYDOXHU OH SRWHQWLHO GH FHWWH VWUXFWXUH VXU GHV VXEVWUDWV GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ GH W\SH 3 SOXV FRXUDPPHQW XWLOLVpV GDQV OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH HW GH FRPSUHQGUH OHV GLIIpUHQFHV GH UHQGHPHQWV REWHQXV DX QLYHDX H[SpULPHQWDO VXU OHV GHX[ W\SHV GH VXEVWUDWV 1 HW 3 &RQFHUQDQW OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW ODSSURFKH WKpRULTXH LQGLTXH XQH VXSpULRULWp GX VXEVWUDW GH W\SH 1 SURYHQDQW GXQH VWUXFWXUH GH EDQGHV PLHX[ DGDSWpH SRXU OLPLWHU OHV UHFRPELQDLVRQV GLQWHUIDFH 1pDQPRLQV OD SUpVHQFH GXQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO VLWXpH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH WHQG j EORTXHU OH WUDQVSRUW GHV WURXV GX VXEVWUDW YHUV OD FRXFKH DPRUSKH $ILQ GH SDOOLHU FHWWH GLIILFXOWp LO HVW QpFHVVDLUH GH UpGXLUH OD ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH

119

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH 3RXU GHV LQWHUIDFHV FRUUHFWHPHQW SDVVLYpHV OXWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GH W\SH 3 HVW SUHVTXH DXWDQW MXVWLILpH OHV GLIIpUHQFHV GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW REWHQXHV SRXU OHV GHX[ W\SHV GH VWUXFWXUHV pWDQW WUqV IDLEOHV /D PLVH HQ SODFH GX FKDPS GH VXUIDFH DUULqUH j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH UHSUpVHQWH OpWDSH FUXFLDOH SRXU DWWHLQGUH GH WUqV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ $ SDUWLU GH OpWXGH GHV VWUXFWXUHV GH EDQGHV LO DSSDUDvW OD VWUXFWXUH GH EDQGHV OLpH DX VXEVWUDW GH W\SH 1 HVW GH QRXYHDX PLHX[ DGDSWpH 1pDQPRLQV OHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ RQW PRQWUp TXXQ DMXVWHPHQW GH OD EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH SHUPHW pJDOHPHQW GH GpYHORSSHU XQ FKDPS DUULqUH WUqV HIILFDFH VXU VXEVWUDW GH W\SH 3 )LQDOHPHQW RQ FRQVWDWH TXH OXWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GH W\SH 3 RX 1 FRQGXLW j GHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ SURFKHV SRXU XQH TXDOLWp GH VXEVWUDW pTXLYDOHQWH )LQDOHPHQW OLQWpUrW GXWLOLVHU XQ VXEVWUDW GH W\SH 1 SURYLHQW XQLTXHPHQW GH VD TXDOLWp pOHFWURQLTXH HQ JpQpUDO VXSpULHXUH HW QHVW SDV YpULWDEOHPHQW OLp j XQH VWUXFWXUH GH EDQGHV SOXV DYDQWDJHXVH ,O HVW IRUWHPHQW SUREDEOH TXH GHV UHQGHPHQWV GH VHURQW REWHQXV GDQV TXHOTXHV DQQpHV VXU VXEVWUDWV GH W\SH 3 GH WUqV ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH /DSSOLFDWLRQ GH FHWWH VWUXFWXUH VXU VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ HVW KDXWHPHQW HQYLVDJHDEOH FDU HOOH pYLWH OH SUREOqPH GH FRXUEXUH GHV SODTXHWWHV 1pDQPRLQV SRXU TXH VRQ YpULWDEOH SRWHQWLHO VRLW DWWHLQW VXU GX VLOLFLXP PF6L S LO VHUD QpFHVVDLUH GRSWLPLVHU XQ SURFpGp GK\GURJpQDWLRQ TXL DXUD SRXU HIIHW GDXJPHQWHU OD GXUpH GH YLH ! V 'DQV FH FDV XQH XWLOLVDWLRQ GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 1 PF6L Q VHUD WUqV FHUWDLQHPHQW SUpIpUDEOH SRXU GpYHORSSHU GHV FHOOXOHV j EDV FRW HW j KDXW UHQGHPHQW

120

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

,,, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,,,


>@ >@ >@ >@ >@ >@ 5/ $QGHUVRQ ,%0 -5HV'HY  1 &RQYHUV :\HWK DQG $ 5RWKZDUI 0HDVXUHPHQWV RI LQWHUIDFH UHFRPELQDWLRQ YHORFLW\ E\ FDSDFLWDQFHFROOHFWLRQ HIILFLHQF\ YDULDWLRQ LQ &X!&G6 KHWHURMXQFWLRQV -9DF6FLWHFKQRO   S /- 9DQ 5X\YHQ SKHQRPHQD DW KHWHURMXQFWLRQV $QQX5HY0DWHU6FL  '/ )HXFKW +HWHURMXQFWLRQV LQ SKRWRYROWDLF GHYLFHV -9DF6FLWHFKQRO   S $/ )DKUHQEUXFK 5+ %XEH )XQGDPHQWDOV RI VRODU FHOOV $FDGHPLF 3UHVV .:DNLVDND 07XJXVKL 76DZDGD 07DQDND 70DWVX\DPD 70DWVXRND 67VXGD 61DNDQR <.LVKL DQG <.XZDQR 0RUH WKDQ VRODU FHOOV ZLWK D QHZ +,7 GRSHG $6L +1RQ GRSHG D6L + FU\VWDOOLQH 6L VWUXFWXUH 3URFHHGLQJV RI WKH q ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH /DV 9HJDV S 1HYDGD 7 6DZDGD 1 7HUDGD 6 7VXJH 7 %DED 7 7DNDKDPD . :DNLVDND 6 7VXGD 6 1DNDQR +LJKHIILFLHQF\ D6L +F6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOO 3URFHHGLQJV RI WKH :&3(& +DZDL 'HF 0 7DJXVKL $ 7HUDNDZD ( 0DUX\DPD 0 7DQDND 2EWDLQLQJ D KLJKHU 9RF LQ +,7 &HOOV 3URJUHVV LQ SKRWRYROWDwFV 5HV$SSO  7DNDKDPD 7DJXVKL 0DWVX\DPD 7DQDND 7VXGD 1DNDQR .XZDQR +LJK (IILFLHQF\ 6LQJOH DQG 3RO\FU\VWDOOLQH 6LOLFRQ 6RODU &HOOV XVLQJ $&-+,7 6WUXFWXUH UC (&SKRWRYROWDLF VRODU HQHUJ\ FRQIHUHQFH 0RQWUHX[ 2FWREHU 0 7DJXVKL . .DZDPRWR 6 7VXJH 7 %DED + 6DNDWD 0 0RUL]DQH . 8FKLKDVKL 2 2RWD +,7 &HOOVKLJKHIILFLHQF\ &U\VWDOOLQH 6L FHOOV ZLWK QRYHO VWUXFWXUH 3URJUHVV LQ SKRWRYROWDwFV 5HV$SSO  + 6DNDWD 7 1DNDL 7 %DED 0 7DJXVKL 6 7VXJH .8FKLKDVFKL 6.L\DPD KLJKHVW HIILFLHQF\ ODUJH DUHD +,7UH FHOO 3URFHHGLQJV RI WKH u ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH S $QFKRUDJH $ODVND 0 7DQDND 6 2NDPRWR 6 7VXJH 6 .L\DPD 'HYHORSPHQW RI +,7 VRODU FHOOV ZLWK PRUH WKDQ FRQYHUVLRQ HIILFLHQF\ DQG FRPPHUFLDOLVDWLRQ RI KLJKHVW SHUIRUPDQFH +,7 PRGXOHV 3URFHHGLQJV RI WKH q :RUOG 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH RQ 3KRWRYROWDLF (QHUJ\ &RQYHUVLRQ 2VDND -DSDQ 0D\ 0$ *UHHQ . (PHU\ '/ .LQJ 6 ,JDUL : :DUWD 6RODU &HOOV HIILFLHQF\ WDEOHV YHUVLRQ  3URJ3KRW 5HV$SSO  ) 5RFD (1($ 3RUWLFL ,WDO\ 6LOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ +,7 &HOOV 5 ' LQ (XURSH %3 3URFHHGLQJV RI WKH u(XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 3DULV -XQH 1 -HQVHQ 50 +DXVQHU 5% %HUJPDQQ -+ :HUQHU 8 5DX 2SWLPL]DWLRQ DQG &KDUDFWHUL]DWLRQ RI $PRUSKRXV&U\VWDOOLQH 6LOLFRQ +HWHURMXQFWLRQ 6RODU &HOOV 3URJUHVV LQ 3KRWRYROWDwFV 5HVHDUFK DQG $SSOLFDWLRQ 5HV$SSO  0/' 6FKHUII $ )URLW]KHLP $ 8O\DVKLQ 0 6FKPLGW :5 )DKUQHU : )XKV  HIILFLHQF\ IRU DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV RQ IODW SW\SH ZDIHU 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ FRQIHUHQFH 5RPH 0 7XFFL * 'H &HVDUH  HIILFLHQF\ KHWHURVWUXFWXUH VRODU FHOO EDVHG RQ SW\SH FU\VWDOOLQH VLOLFRQ -RXUQDO RI 1RQFU\VWDOOLQH 6ROLGV 9RO S -XQH 0 6FKPLGW / .RUWH . .OLHIRWK $ 6FKRHSNH 5 6WDQJO $ /DDGHV ( &RQUDG . %UHQGHO : )XKV 0/' 6FKHUII : )DKUQHU %DVLF HOHFWURQLF SURSHUWLHV RI D6L+F6L KHWHURVWUXFWXUH VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH 

>@ >@ >@ >@ >@ >@

>@ >@ >@ >@ >@ >@

121

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH


>@ 0/' 6FKHUII $0 )URLW]KHLP :5 )DUKHU  HIILFLHQF\ RI D VLPSOH SURFHVV DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOO RQ D WH[WXUHG SW\SH &= ZDIHU 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ .9 0D\GHOO 0 6FKPLGW / .RUWH $ /DDGHV ( &RQUDG 5 6WDQJO 0/' 6FKHUII : )XKV %DVLF (OHFWURQLF SURSHUWLHV DQG RSWLPLVDWLRQ RI 7&2D6L+ Q F6L S KHWHUR VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 3KRWRYROWDLF 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ >@ 3- 5LEH\URQ < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $ 6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 3RO\PRUSKRXVFU\VWDOOLQH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV ZLWK ORZ FRVW LQGXVWULDO SURFHVV RQ SW\SH PRQRFU\VWDOOLQH VXEVWUDWH 3URFHHGLQJV RI WKH 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ .9 0D\GHOO + :LQGJDVVHQ :$ 1RVLWVFKND 8 5DX 3- 5RVWDQ - +HQ]H - 6FKPLGW 0/' 6FKHUII : )DKUQHU ' %RUFKHUW 6 7DUGRQ 5 %UJJHPDQ + 6WLHELJ 0 6FKPLGW %DVLF HOHFWURQLF SURSHUWLHV DQG WHFKQRORJ\ RI 7&2D6L+ Q F6L S KHWHURVWUXFWXUH VRODU FHOOV D *HUPDQ QHWZRUN SURMHFW 3URFHHGLQJV RI WKH 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ 5 6FKURSS 0 =HPDQ $PRUSKRXV DQG 0LFURFU\VWDOOLQH 6LOLFRQ 6RODU &HOOV .OXZHU $FDGHPLF 3XEOLVKHUV  >@ 3RZHOO 'HDQH ,PSURYHG GHIHFWSRRO PRGHO IRU FKDUJHG GHIHFWV LQ DPRUSKRXV VLOLFRQ 3K\VLFDO UHYLHZ % YRO QXPEHU  >@ $036' ZHE VLWH 3HQQV\OYDQLD 6WDWH XQLYHUVLW\ KWWSSVXHGXGHSW$036 >@ 5 6WDQJO $ )URLW]KHLP 0 .ULHJHO $)256+(7 D QXPHULFDO 3&SURJUDPP IRU VLPXODWLRQ RI KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV YHUVLRQ RSHQVRXUFH RQ GHPDQG WR EH GLVWULEXWHG IRU SXEOLF XVH 3URFHHGLQJV RI u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ 3 5RFD L &DEDUURFDV -% &KpYULHU - +XF $ /ORUHW -< 3DUH\ DQG -30 6FKPLWW - 9DF 6FL 7HFK $  >@ - 3OD 0 7DPDVL 5 5L]]ROL 0 /RVXUGR ( &HQWXULRQQL & 6XPPRQWH ) 5XELQHOOL 2SWLPLVDWLRQ RI ,72 OD\HUV IRU DSSOLFDWLRQV LQ D6LF6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV 7KLQ 6ROLG )LOPV  >@ ( &HQWXULRQQL ' ,HQFLQHOOD 5ROH RI IURQW FRQWDFW ZRUN IRQFWLRQ RQ DPRUSKRXV VLOLFRQFU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOO SHUIRUPDQFH ,((( (OHFWURQ 'HYLFH /HWWHUV YRO 12 0DUFK >@ 7 0L]UDK ' $GOHU 2SHUDWLRQ RI ,726L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV $SSOLHG 3K\VLFV /HWWHUV 9RO 1R 1RY >@ . 6XJL\DPD + ,VK,,, < 2XFKL . 6HNL 'HSHQGDQFH RI LQGLXPWLQR[LGH ZRUN IXQFWLRQ RQ VXUIDFH FOHDQLQJ PHWKRG DV VWXGLHG E\ XOWUDYLROHW DQG [UD\ SKRWRHPLVVLRQ VSHFWURVFRSLHV -RXUQDO RI $SSOLHG 3K\VLFV 9RO QXPEHU -DQ >@ -6 .LP % /lJHO ( 0RRQV 1 -RKDQVVRQ ,' %DLNLH :5 6DODQHFN 5+ )ULHQG ) &DFLDOOL .HOYLQ SUREH DQG XOWUDYLROHW SKRWRHPLVVLRQ PHDVXUHPHQWV RI LQGLXP WLQ R[LGH ZRUN IXQFWLRQ D FRPSDUDLVRQ 6\QWKHWLF 0HWDOV  >@ 5 6WDQJO $ )URLW]KHLP 0 6FKPLGW : )XKV 'HVLJQ FULWHULD IRU DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOVDVLPXODWLRQ VWXG\ 3URFHHGLQJV RI WKH 7KLUG :RUOG 3KRWRYROWDLF FRQIHUHQFH :&3(& PD\ 2VDND -DSDQ >@ 6 0DUWLQX]]L ) )HUUD]]D DQG , 3pULFKDXG ,PSURYHG 3W\SH RU UDZ 1W\SH 0XOWLFU\VWDOOLQH 6LOLFRQ :DIHUV IRU 6RODU &HOOV 6ROLG6WDWH 3KHQRPHQD YRO S >@ $ )URLW]KHLP 5 6WDQJO : (OVWQHU 0 6FKPLGW : )XKV ,QWHUIDFH UHFRPELQDWLRQ LQ DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV D VLPXODWLRQ VWXG\ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 5RPH 

122

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH


>@ 1 -HQVHQ 8 5DX 50 +DXVQHU 6 8SSDO / 2EHUEHFN 5% %HUJPDQQ DQG -+ :HUQHU 5HFRPELQDWLRQ PHFKDQLVPV LQ DPRUSKRXV VLOLFRQFU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV -RXUQDO RI $SSOLHG 3K\VLFV YRO QXPEHU 0DUFK >@ + 0DWKLHX 3K\VLTXH GHV VHPLFRQGXFWHXUV HW GHV FRPSRVDQWV pOHFWURQLTXHV >@ <9HVFKHWWL -&0XOOHU 1/r 4XDQJ **RDHU &KRLFH RI WKH VXEVWUDWH IRU KHWHURMXQFWLRQ DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV $ VLPXODWLRQ VWXG\ 3URFHHGLQJV RI WKHu(XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ 0:0 9DQ &OHHI )$ 5XELQHOOL 5(, 6FKURSS (IIHFWV RI WKH EDQG GLVFRQWLQXLWLHV RQ SKRWRFDUULHU FROOHFWLRQ LQ D6L&+F6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XO\ S >@ 0 9XNDGLQRYLF HW DO 1XPHULFDO PRGHOOLQJ DQG RSWLPLVDWLRQ RI WKH QLSLS +,7 VRODU FHOOV EDVHG RQ PF6LD6L+ $1' F6L 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ 5 6WDQJO $ )URLW]KHLP (OVWQHU : )XKV $PRUSKRXVFU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV D VLPXODWLRQ VWXG\ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 5RPH >@ 0 6SLHJHO * +DKQ : -RRVV 6 .HOOHU 3 )DWK * :LOOHNH ( %XFKHU ,QYHVWLJDWLRQ RI K\GURJHQ GLIIXVLRQ HIIXVLRQ DQG SDVVLYDWLRQ LQ VRODU FHOOV XVLQJ GLIIHUHQW PXOWLFU\VWDOOLQH EDVH PDWHULDOV 3URFHHGLQJV RI WKH q :RUOG FRQIHUHQFH :&3(& 9LHQQD $XVWULDQ -XQH >@ 5 /GHPDQQ $ +DXVHU 5 6FKLQGOHU +\GURJHQ SDVVLYDWLRQ RI ORZ DQG KLJKTXDOLW\ PF6LOLFRQ IRU KLJK HIILFLHQF\ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH q :RUOG FRQIHUHQFH :&3(& 9LHQQD $XVWULDQ -XQH 

pGLWLRQ 0DVVRQ S

123

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH $QQH[H

Paramtes lectriques Epaisseur Constante dielectrique k Gap de mobilit Eg Affinit lectronique Mobilit des lectrons Mobilit des trous Densit d'tats effective lectrons Nc Densit d'tats effective tours Nv Niveau de dopage/ nergie d'activation

Units nm *** eV eV cm/V.s cm/V.s cm-3 cm eV


-3

a-Si:H(n) 5-15 11,9 1,65-1.8 4.0 20 4 1,00E+20 1,00E+20 0,19

a-Si:H(p) 5-15 7,2 1.7-1,9 3,9 20 4 1,00E+20 1,00E+20 0,38

a-Si:H(i) 3-5 11.9 1.8 3.9-4.0 20 4 1.00E+20 1.00 +20 0.72


E

pm-Si:H 3 11,9 1,96 3,95 20 12 1,00E+20 1,00E+20 0,87

Queues de bandes (tail states) DOS la bande de conduction DOS la bande de valence CB tail characteristic energy Eurbach VB tail characteristic energy Eurbach Capture coefficient electron cn in donor Capture coefficient electron cn in accep Capture coefficient trous cp in donor Capture coefficient trous cp in accep

cm-3/eV cm /eV eV eV cm-2 cm cm-2 cm


-2 -2 -3

1.00E+21 2,00E+21 0,03 0,05 1,00E-15 1,00E-17 1,00E-17 1,00E-15

2.00E+21 1.00E+21 0,03 0,05 1,00E-15 1,00E-17 1,00E-17 1,00E-15

8,00E+21 4,00E+21 0.03 0.047 1,00E-15 1,00E-17 1,00E-17 1,00E-15

4,00E+21 4,00E+21 0,021 0,025 1,00E-15 1,00E-17 1,00E-17 1,00E-15

Paramtes mid-gap liaisons pendantes Gaussiennes dbD donneur ND Concentration liaisons pendantes cm-3 2,00E+18 0,8 0,15
-2

2,00E+18 1 0,15 5,00E-15 5,00E-15 2,00E+18 1,2 0.15 5,00E-15 5,00E-15 0.2

1,00E+17 0.8 0.15 1.00E-14 1.00E-15 1,00E+17 1 0.15 1,00E-15 1,00E-14 0.2

5,00E+15 0,7 0,15 1,00E-15 1,00E-16 5,00E+15 0.9 0.15 1,00E-15 1,00E-14 0.2

Position Ecmob-centre de la gaussienne eV Largeur de la gaussienne eV Section efficace de capture lectrons Section efficace de capture trous Gaussiennes dbA accepteur ND Concentration liaisons pendantes cm cm-2 cm-3

1,00E-14 1,00E-15 2,00E+18 1 0,15

Position Ecmob-centre de la gaussienne eV Largeur de la gaussienne eV Section efficace de capture lectrons Section efficace de capture trous Correlation energy U cm cm-2 eV
-2

1,00E-15 1,00E-14 0.2

124

&KDSLWUH ,,, /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH WKpRULTXH

125

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

Chapitre IV Lhtrojonction silicium amorphe/cristallin Etude exprimentale

126

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 5pDOLVDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU F6L S


/pWXGH GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQ VLQVFULW GDQV XQ SURMHW 1DWLRQDO ILQDQFp SDU O$'(0( HQ FROODERUDWLRQ DYHF TXDWUH ODERUDWRLUHV 3+$6( ,Q(66 /3,&0 /*(3 HW &($*(1(& /REMHFWLI GH FH SURMHW HVW GDFTXpULU XQH FRQQDLVVDQFH WKpRULTXH HW XQ VDYRLUIDLUH VXU OHV KpWpURMRQFWLRQV j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ DILQ GHQYLVDJHU OD IDEULFDWLRQ GH GLVSRVLWLIV SKRWRYROWDwTXHV j KDXW UHQGHPHQW VXU GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PLQFHV /D SRVVLELOLWp GXWLOLVHU GX VLOLFLXP GH W\SH 3 HVW DQDO\VpH j WUDYHUV XQH pWXGH GH VLPXODWLRQ GHV VWUXFWXUHV HW GH UpDOLVDWLRQ HW FDUDFWpULVDWLRQ GH FHOOXOHV ,9 3URWRFROH GHV FHOOXOHV W\SH KpWpURMRQFWLRQ HW VWDQGDUG /HV FHOOXOHV RQW SULQFLSDOHPHQW pWp IDEULTXpHV VXU XQ VXEVWUDW PRQRFULVWDOOLQ &= GH KDXWH GXUpH GH YLH ! W\SH 3 pSDLVVHXU P FP PV /D IDFH DUULqUH HVW UpDOLVpH VXLYDQW OH SURFpGp VWDQGDUG FRXFKH GDOXPLQLXP GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH HW UHFXLWH (Q GHKRUV GH OD IRUPDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH OHQVHPEOH GX SURFpGp GpFULW ILJXUH ,9 HVW UpDOLVp j XQH WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j &

)LJXUH ,9 'HVFULSWLRQ GX SURFpGp HW VFKpPD UHSUpVHQWDQW OKpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DYDQW GpYHORSSp DX VHLQ GX SURMHW +HUPHV6LQHUJLHV

127

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH $ILQ GH FRPSDUHU QRV KpWpURMRQFWLRQV SOXVLHXUV FHOOXOHV GH UpIpUHQFH RQW pWp UpDOLVpHV DX &($*(1(& j SDUWLU GHV PrPHV SODTXHV FP DYHF OH SURFpGp VXLYDQW 1HWWR\DJH GHV SODTXHV 'LIIXVLRQ 32&O IRUPDWLRQ pPHWWHXU 'pS{W IDFH DYDQW FRXFKH GH 6L1 SDU 3(&9' 6pULJUDSKLH FRXFKH DOXPLQLXP IDFH DUULqUH SOHLQH VXUIDFH JULOOH DUJHQW IDFH DYDQW VXLYLH GXQ UHFXLW GDQV XQ IRXU j SDVVDJH ,5 /HV FRXFKHV GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH HW DPRUSKH VRQW GpSRVpHV GDQV XQ UpDFWHXU 3(&9' IUpTXHQFH 0+] DX ODERUDWRLUH 3,&0 3K\VLTXH GHV ,QWHUIDFHV HW GHV &RXFKHV 0LQFHV VHORQ OHV FRQGLWLRQV GRQQpHV GDQV ,,,>@. /D FRXFKH G ,72 HVW GpSRVpH SDU OH /3,0 j 6ROHPV

,9 &DUDFWpULVDWLRQ GHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH GpSRVpHV DX /3,&0 $ILQ GH VLPXOHU OHV GLIIpUHQWHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH LO DSSDUDvW QpFHVVDLUH GH FRQQDvWUH OHV SDUDPqWUHV SULQFLSDX[ VXLYDQWV /D ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH ( SHXW rWUH GpWHUPLQpH SDU GHV PHVXUHV RSWLTXHV
t

VSHFWUDOHV HQ WUDQVPLVVLRQ /H VLOLFLXP DPRUSKH VH FRPSRUWH FRPPH XQ VHPLFRQGXFWHXU j JDS GLUHFW /D YDOHXU GH ODIILQLWp pOHFWURQLTXH SHXW rWUH GpWHUPLQpH SDU OD PpWKRGH GH OD VRQGH GH .HOYLQ /pQHUJLH GDFWLYDWLRQ ( UHSUpVHQWH OD GLIIpUHQFH GpQHUJLH HQWUH OH QLYHDX GH )HUPL HW OD
6

EDQGH GH FRQGXFWLRQ (OOH SHXW rWUH pYDOXpH j SDUWLU GH OD PHVXUH GH FRQGXFWLYLWp GpSHQGDQWH HQ WHPSpUDWXUH 7 j SDUWLU GH OD UHODWLRQ (T ) = 0 exp( E A / kT ) DYHF 


SUpIDFWHXU GH FRQGXFWLYLWp 7 OD WHPSpUDWXUH DEVROXH HW N FRQVWDQWH GH %ROW]PDQQ /D YDOHXU GH ( WpPRLJQH JpQpUDOHPHQW GH OD SUpVHQFH GLPSXUHWpV GDQV OH PDWpULDX $LQVL
6

SRXU GHV SHWLWHV FRQFHQWUDWLRQV GH GRSDQWV FP


%

"

SKRVSKRUH RX ERUH RQ SHXW

REVHUYHU XQ GpFDODJH GX QLYHDX GH )HUPL GH SOXVLHXUV GL]DLQHV GH9 $XVVL XQH IRUWH SUpVHQFH GR[\JqQH RX GD]RWH SURGXLUD FHW HIIHW %HDXFRXS GH ODERUDWRLUHV GpWHUPLQHQW
128

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH XQ QLYHDX GH )HUPL OpJqUHPHQW DXGHVVXV GH OD PRLWLp GH OD EDQGH LQWHUGLWH SRXU GX VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH &H GpFDODJH SHXW pYHQWXHOOHPHQW VH[SOLTXHU SDU OLQIOXHQFH GH OR[\JqQH SUpVHQW GDQV OD FRXFKH &RQFHUQDQW OD GHQVLWp GH GpIDXWV SURIRQGV PLGJDS GHQVLW\ RI VWDWHV SOXVLHXUV PpWKRGHV SHUPHWWHQW GH GpWHUPLQHU OD GLVWULEXWLRQ GH GpIDXWV j OLQWpULHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH &HUWDLQHV UHSRVHQW VXU GHV PHVXUHV pOHFWULTXHV GH OD MRQFWLRQ VHPLFRQGXFWHXUPpWDO FRPPH OD '/76 'HHS /HYHO 7UDQVLHQW 6SHFWURVFRS\ HW OD ,&76 ,VRWKHUPDO &DSDFLWDQFH 7UDQVLHQW 6SHFWURVFRS\ RX VXU GHV PHVXUHV GX W\SH VHPLFRQGXFWHXULVRODQW FRPPH OHV PHVXUHV j HIIHW GH FKDPS 'DXWUHV PpWKRGHV H[LVWHQW FRPPH OD &30 &RQVWDQW 3KRWRFXUUHQW 0HDVXUHPHQW RX OD 76& 7KHUPDOO\ 6WLPXODWHG &RQGXFWLYLW\ /D FRPSRVLWLRQ HQ K\GURJqQH HVW LPSRUWDQWH j FRQQDvWUH HW UHOLH OD YDOHXU j OLQGLFH GH UpIUDFWLRQ GX PDWpULDX 2Q SHXW OD PHVXUHU SDU 6,06 6HFRQGDU\ ,RQ 0DVV 6SHFWURVFRS\ (5'$ (ODVWLF 5HFRLO 'HWHFWLRQ $QDO\VLV 15$ 1XFOHDU 5HDFWLRQ $QDO\VLV /D PRELOLWp GHV SRUWHXUV WURXV HW pOHFWURQV HVW FRXUDPPHQW PHVXUpH SDU HIIHW +DOO /HV pOHFWURQV RQW HQ JpQpUDO XQH PRELOLWp GHX[ RX WURLV IRLV VXSpULHXUH j FHOOH GHV WURXV FP9V HW SDU HOOLSVRPpWULH 3RXU QRV VLPXODWLRQV OHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV RQW pWp IL[pV j SDUWLU GH 'RQQpHV JpQpUDOHV VXU OH VLOLFLXP DPRUSKH UpIpUHQFH ,,, 'RQQpHV YHQDQW GH OD ELEOLRWKqTXH GX ORJLFLHO GH VLPXODWLRQ $036' &DUDFWpULVDWLRQV SUpDODEOHV HIIHFWXpHV DX ODERUDWRLUH 3,&0 >@ >@ &DUDFWpULVDWLRQV HIIHFWXpHV DX /3,&0 HW DX /*(3 PHVXUHV GpSDLVVHXU HW GDEVRUSWLRQ GHV FRXFKHV D6L+ SDU HOOLSVRPpWULH PHVXUHV GH FRQGXFWLYLWp SRXU GpWHUPLQHU OD ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH HW OpQHUJLH GDFWLYDWLRQ HW PHVXUHV GH FDSDFLWDQFHWHQVLRQ &9 SRXU FRQQDvWUH OH QLYHDX GRSDJH GX VXEVWUDW GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ /D ODUJHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH GX VLOLFLXP DPRUSKH GRSp Q D6L+ Q GpSRVp DX /3,&0 SHXW YDULHU HQWUH HW H9 HW OpQHUJLH GDFWLYDWLRQ ( YDULH HQWUH H9 HW H9
h u r

FP9V

(QILQ ODEVRUSWLRQ GHV FRXFKHV DPRUSKHV GRLW DXVVL rWUH FRQQXH HW SHXW rWUH GpWHUPLQpH

129

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH 3RXU OH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp D6L+ S OD ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH HVW FRPSULVH HQWUH H9 HW H9 HW OpQHUJLH GDFWLYDWLRQ ( YDULH HQWUH H9 HW H9
h

/H VLOLFLXP SRO\PRUSKH SP6L+ SRVVqGH XQH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH SOXV JUDQGH (

H9 HW SHXW rWUH LQWULQVqTXH RX GRSp DX SKRVSKRUH &H GHUQLHU SHXW SDUWLFXOLqUHPHQW FRQYHQLU SRXU OpPHWWHXU FDU ODEVRUSWLRQ GHV SKRWRQV GH FRXUWHV ORQJXHXUV GRQGH SHXW DLQVL rWUH UpGXLWH UpIpUHQFH >@ S 

130

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 3RXUTXRL OH VLOLFLXP SRO\PRUSKH SRXU SDVVLYHU OLQWHUIDFH "


,9 'HVFULSWLRQ GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH SP6L+ /D SDUWLH GH VLPXODWLRQ D PLV HQ pYLGHQFH OD VHQVLELOLWp DX[ GpIDXWV GLQWHUIDFH GHV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ 3XLVTXH OD VWUXFWXUH +,7 GH 6DQ\R QpFHVVLWH ODMRXW GXQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH j OLQWHUIDFH SRXU DWWHLQGUH GH KDXWHV YDOHXUV GH 9 LO HVW SUREDEOHPHQW QpFHVVDLUH GRSpUHU GH IDoRQ VLPLODLUH GDQV OH FDV GX
p

VXEVWUDW F6L S 3RXU FHOD OH GpS{W GXQH FRXFKH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH LQWULQVqTXH SP6L+ HVW HQYLVDJp j OD SODFH GXQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH D6L+ /H VLOLFLXP SRO\PRUSKH HVW REWHQX j SDUWLU GH VLODQH SDU GpS{W 3(&9' FRPPH OH VLOLFLXP DPRUSKH PDLV GDQV GHV FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV >@ &H GHUQLHU HVW FRQVWLWXp GXQH PDWULFH GH VLOLFLXP DPRUSKH GDQV ODTXHOOH VRQW GLVSRVpV GHV QDQRFULVWDOOLWHV GH VLOLFLXP GH j QP GH ORQJXHXU /D FDUDFWpULVDWLRQ GH FH PDWpULDX D PRQWUp TXH OHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV VRQW PHLOOHXUHV TXH FHOOHV GX VLOLFLXP DPRUSKH HQ HIIHW /D GHQVLWp GpWDWV HQ PLOLHX GH EDQGH LQWHUGLWH HVW DX PRLQV IRLV SOXV IDLEOH /D VHFWLRQ GH FDSWXUH GHV pOHFWURQV SDU OHV QLYHDX[ SURIRQGV HVW UpGXLWH GXQ IDFWHXU /D PRELOLWp GHV WURXV HVW SOXV pOHYpH /D VWDELOLWp VRXV pFODLUHPHQW HVW PHLOOHXUH /HV FHOOXOHV 3,1 j EDVH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH FRQGXLVHQW j GH PHLOOHXUV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ 8QH ODUJH GHVFULSWLRQ GHV SURSULpWpV VWUXFWXUDOHV RSWLTXHV HW pOHFWULTXHV GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OD WKqVH GH $ )RQWFXEHUWD ODERUDWRLUH 3,&0 >@

,9 3DVVLYDWLRQ GH VXUIDFH DYHF OH SP6L+ 3XLVTXH OD GHQVLWp GH GpIDXWV HQ PLOLHX GH EDQGH LQWHUGLWH HVW UpGXLWH DYHF FH PDWpULDX VRQ XWLOLVDWLRQ FRPPH FRXFKH LQWULQVqTXH GHYUDLW FRQGXLUH j OREWHQWLRQ GXQH FRXFKH GH

131

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH SDVVLYDWLRQ H[FHOOHQWH &HOD IXW FRQILUPp SDU OHV pWXGHV GH , 0DUWLQ HW DO j SDUWLU GH PHVXUHV 4663' HIIHFWXpHV VXU GHV FRXFKHV GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH GpSRVpHV VXU GX VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ )= j XQH WHPSpUDWXUH GH & >@ /D GXUpH GH YLH HIIHFWLYH HVW DXJPHQWpH GH SUHVTXH GHX[ RUGUHV GH JUDQGHXU SDU UDSSRUW DX VLOLFLXP DPRUSKH ILJ ,9  /H GpS{W GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH j KDXWH SUHVVLRQ FRQGXLW GRQF j XQH PHLOOHXUH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH &HWWH WHQGDQFH HVW HQ UpDOLWp SOXV OLPLWpH FDU LO HVW SUREDEOH TXH OHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp QH VRQW SDV GH TXDOLWp RSWLPDOH (OOHV FRQGXLVHQW KDELWXHOOHPHQW j GHV GXUpHV GH YLH HIIHFWLYHV VXSpULHXUHV j FHOOHV SUpVHQWpHV VXU OD ILJXUH ,9

)LJXUH ,9 0HVXUHV GH GXUpH GH YLH HIIHFWLYH GH F6L S )=

FP P VXU OHTXHO

GLIIpUHQWHV FRXFKHV DPRUSKHV HW SRO\PRUSKHV VRQW GpSRVpHV

,9 &DUDFWpULVDWLRQ SDU PLFURVFRSLH pOHFWURQLTXH j WUDQVPLVVLRQ 0(7 /pSDLVVHXU GH OD FRXFKH SRO\PRUSKH IL[pH SRXU OD IDEULFDWLRQ GHV GLVSRVLWLIV HVW GH QP HQYLURQ /D TXHVWLRQ HVW GpVRUPDLV GH VDYRLU VL OHV SURSULpWpV PRUSKRORJLTXHV GXQH FRXFKH GpSRVpH GDQV OHV FRQGLWLRQV GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH UHVWHQW VLPLODLUHV ORUTXH OH GpS{W HVW HIIHFWXp VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ 'HV DQDO\VHV SDU 0LFURVFRSLH (OHFWURQLTXH HQ 7UDQVPLVVLRQ 0(7 RQW SHUPLV GH PRQWUHU TXH OD FRXFKH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH GpSRVpH VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP SROLRSWLTXH HVW HQ UpDOLWp WRWDOHPHQW FULVWDOOLQH HW VHPEOH VXLYUH OD FULVWDOOLQLWp GX VXEVWUDW ILJ ,9 HW ,9 

132

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

)LJXUH ,9 9XH HQ FRXSHYXH WUDQVYHUVDOH +57(0 XQH FRXFKH GpSRVpH SDU 3(&9' GDQV OHV FRQGLWLRQV GH GpS{W FRUUHVSRQGDQWHV DX VLOLFLXP SRO\PRSKH VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ

$ SDUWLU GH FHV LPDJHV LO HVW SRVVLEOH GH FRQFOXUH TXXQH FRXFKH GpSRVpH GDQV OHV FRQGLWLRQV GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ HVW HQ UpDOLWp GpSRVpH SDU pSLWD[LH j EDVVH WHPSpUDWXUH &HWWH FRXFKH QH SRVVqGH SDV OHV PrPHV SURSULpWpV TXXQH FRXFKH GH VLOLFXP SRO\PRUSKH GpSRVpH VXU XQ VXEVWUDW GH YHUUH /H IDLW TXH FHWWH FRXFKH FRQGXLVH j XQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH VH[SOLTXH SHXWrWUH SDU OH SKpQRPqQH GH FURLVVDQFH VRXV IRUPH GpSLWD[LH TXL WHQG j UpGXLUH OD GHQVLWp GH GpIDXWV GDQV FHWWH FRXFKH RX SDU XQH PHLOOHXUH DSWLWXGH j VDWXUHU OHV OLDLVRQV SHQGDQWHV SUpVHQWHV j OD VXUIDFH GX VXEVWUDW FULVWDOOLQ

133

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

)LJXUH ,9 9XH HQ FRXSHYXH WUDQVYHUVDOH +57(0 GXQH FRXFKH GpSRVpH SDU 3(&9' GDQV OHV FRQGLWLRQV GX VLOLFLXP SRO\PRSKH VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ

134

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 5pVXOWDWV H[SpULPHQWDX[


,9 2SWLPLVDWLRQ GH OD IDFH DYDQW /HV KpWpURMRQFWLRQV VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ HQ IDFH DYDQW VRQW FRPSDUpHV DX[ FHOOXOHV j VWUXFWXUH FODVVLTXH GpFULWHV SUpFpGHPPHQW /pSDLVVHXU GH OpPHWWHXU DPRUSKH YDULH HQWUH QP HW QP /HV UpVXOWDWV GH PHVXUH ,9 VRQW GRQQpV GDQV OH WDEOHDX ,9 7DEOHDX ,9 &DUDFWpULVDWLRQ ,9 GHV KpWpURMRQFWLRQV HQ IDFH DYDQW &HUWLILp )UDXQKRIHU
6WUXFWXUH 6WDQGDUG +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 1RP $ % & & & D6L+ Q SP6L+ 9RF QP QP P9 [[[[ [[[[       -VF )) P$FP        

/H PHLOOHXU UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ HVW REWHQX SRXU OD VWUXFWXUH VWDQGDUG FDU OH IDFWHXU GH IRUPH UHVWH VXSpULHXU 'DQV OH FDV GHV KpWpURMRQFWLRQV OD UpVLVWDQFH VpULH HVW DXJPHQWpH j FDXVH GH OD UpVLVWLYLWp GHV GRLJWV VpULJUDSKLpV GpSRVpV DYHF XQH SkWH EDVVH WHPSpUDWXUH 'HV HVVDLV GH QRXYHOOHV SkWHV VRQW HQ FRXUV DX &($*(1(& DILQ GH UpGXLUH OD UpVLVWLYLWp GXQ RUGUH GH JUDQGHXU >@ &HSHQGDQW OHV YDOHXUV GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW VRQW ODUJHPHQW VXSpULHXUHV SRXU OHV KpWpURMRQFWLRQV P9 &HOD SURYLHQW GXQH GLPLQXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ OLp j XQH PLQLPLVDWLRQ GHV SHUWHV DX QLYHDX GH OD VXUIDFH DYDQW /HV pFKDQWLOORQV % HW & SRVVqGHQW OHV PrPHV SURSULpWpV SRXU OpPHWWHXU DPRUSKH HW OD FRXFKH SRO\PRUSKH PDLV OHV UpVXOWDWV REWHQXV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW GLIIqUHQW FRQVLGpUDEOHPHQW /pFKDQWLOORQ & D IDLW OREMHW GXQH SUpSDUDWLRQ GH VXUIDFH SOXV ULJRXUHXVH DYDQW GpS{W GHV FRXFKHV DPRUSKHV &HV GpWDLOV RQW GRQF XQH JUDQGH LPSRUWDQFH VXU OHV SURSULpWpV GHV FRXFKHV GpSRVpHV HW GH OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH HW FRQVWLWXHQW HQ TXHOTXH VRUWH OH VDYRLUIDLUH H[SpULPHQWDO GpYHORSSp DX /3,&0 >@ /D UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU SHUPHW GH WHQGUH YHUV GH PHLOOHXUHV YDOHXUV GH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW GH GpSDVVHU OD FHOOXOH j VWUXFWXUH FODVVLTXH PDOJUp OD IRUWH DEVRUSWLRQ GH O,72 JDLQ HQ UHQGHPHQW TXDQWLTXH GDQV OHV FRXUWHV ORQJXHXUV GRQGH

135

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH ILJXUH ,9 3RXU OpFKDQWLOORQ & OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GH OpPHWWHXU MXVTXj QP UHSUpVHQWH XQH OLPLWH FULWLTXH j FDXVH GH OLQIOXHQFH GH O,72 UpJLPH GH GpSOpWLRQ YRLU FKDSLWUH ,,, /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW PHVXUpH SRXU FHW pFKDQWLOORQ HVW GRQF SOXV IDLEOH

Rendement quantique interne RQI [%]

100

80

60

40

20

A1-standard B1-12nm + 3nm C1-12nm + 3nm C3-6nm + 3nm


400 600 800 1000 1200

Longueur donde [nm]

)LJXUH ,9 5pSRQVH TXDQWLTXH LQWHUQH GHV KpWpURMRQFWLRQV $ % & HW GXQH FHOOXOH VWDQGDUG >PHVXUHV FHUWLILpHV ,QVWLWXW )UDXQKRIHU@ 3RXU OD ILJXUH ,9 OH UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH HVW GpGXLW GH OD PHVXUH GH UpIOHFWLYLWp IDFH DYDQW ,72 RX 6L1 HW GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH SDU OD UHODWLRQ 
EQE 1 R

IQE =

,9

3DU FRQVpTXHQW OLQIOXHQFH GH ODEVRUSWLRQ GHV FRXFKHV DQWLUpIOpFKLVVDQWHV QHVW LFL SDV SULVH HQ FRPSWH (Q JpQpUDO SRXU XQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L 1 ODEVRUSWLRQ
" #

UHVWH IDLEOH VL OLQGLFH GH UpIUDFWLRQ HVW LQIpULHXU j Q

 /D FRXFKH GpSRVpH VXU OD FHOOXOH

VWDQGDUG $ SRVVqGH XQ LQGLFH SURFKH GH /D FRXFKH G,72 GpSRVpH D pWp RSWLPLVpH VHORQ OHV FULWqUHV QpFHVVDLUHV SRXU OKpWpURMRQFWLRQ >@ /DEVRUSWLRQ GH OD FRXFKH G,72 GpGXLWH SDU PHVXUH GHOOLSVRPpWULH SRXU GHV FRXFKHV GpSRVpHV VXU VXEVWUDW GH YHUUH HVW UHODWLYHPHQW LPSRUWDQWH 8QH WUDQVPLWWDQFH PR\HQQH GH VXU OH VSHFWUH >QP QP@ D pWp PHVXUpH >@ /HV SURSULpWpV GH O,72 SHXYHQW YDULHU DEVRUSWLRQ 

136

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH UpIOHFWLYLWp ORUV GX UHFXLW GHV FRQWDFWV VpULJUDSKLpV FH TXL VLJQLILH TXH OH YpULWDEOH VSHFWUH GDEVRUSWLRQ GH O,72 SRXU QRV pFKDQWLOORQV HVW GLIILFLOHPHQW GpGXFWLEOH /D ILJXUH ,9 LOOXVWUH FH SUREOqPH
110
80 70

Rendement quantique(%)

Pertes optiques (%)

60 50 40 30 20 10 0

Pertes totale (abs+ref) reflectivit ITO absorption ellipso-ITO

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

ITO/a-Si:H(n)/c-Si(p) EQE IQE- ABS + REF IQE- REF


300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

400

600

800

1000

1200

Longueur donde(nm)

Longueur donde(nm)

)LJXUH ,9. 5pIOHFWLYLWp HW DEVRUEDQFH GH OD FRXFKH G,72 'pGXFWLRQ GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH j SDUWLU GH FHV GRQQpHV HW GX 54( /D PHLOOHXUH UpSRQVH TXDQWLTXH LQWHUQH GH OD FHOOXOH VWDQGDUG $ ILJ ,9 SRXU GHV ORQJXHXUV GRQGH VXSpULHXUHV j QP VH[SOLTXH VLPSOHPHQW SDU OH IDLW TXH O,72 DEVRUEH GH IDoRQ FURLVVDQWH GDQV FH GRPDLQH HW TXH FHWWH DEVRUSWLRQ QD SDV pWp SULVH HQ FRPSWH GDQV OH FDOFXO GX 54, 3RXU OHV FRXUWHV ORQJXHXUV GRQGH >QPQP@ ODEVRUSWLRQ GH O,72 HVW LPSRUWDQWH /H UHQGHPHQW TXDQWLTXH LQWHUQH SUpVHQWp ILJXUH ,9 SRXU FH GRPDLQH GH ORQJXHXU GRQGH HVW GRQF VRXVHVWLPp 6L OD YDOHXU GH ODEVRUSWLRQ GH O,72 HVW LQWURGXLWH GDQV OH FDOFXO GX 54, WHO TXH IQE =
EQE RQ WHQG pJDOHPHQW 1 R A

YHUV GHV YDOHXUV IDXVVHV >54, ! @ SRXU FHUWDLQHV ORQJXHXUV GRQGH FDU ODEVRUSWLRQ GH O,72 pYROXH DYHF OH UHFXLW GHV FRQWDFWV $X QLYHDX GH OD VLPXODWLRQ LO HVW SRVVLEOH GH SUHQGUH HQ FRPSWH GDQV OH PRGqOH OH VSHFWUH GDEVRUSWLRQ GH O,72 $* 8O\DVKLQ HW DO RQW DXVVL REVHUYp TXH OD FRXFKH G,72 SHXW LQIOXHQFHU OHV SURSULpWpV GH OLQWHUIDFH ,72D 6L+F6L SDU LQWHUDFWLRQ GHV DWRPHV GR[\JqQH ,Q HW 6Q ORUV GX UHFXLW EDVVH WHPSpUDWXUH GHV FRQWDFWV >@

137

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH ,9 (WXGH GH OLQWHUIDFH /LQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH SHXW rWUH pWXGLpH j SDUWLU GH GHX[ W\SHV GKpWpURMRQFWLRQV HQ IDFH DYDQW  /pFKDQWLOORQ & DYHF pPHWWHXU DPRUSKH HW FRXFKH LQWULQVqTXH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH /pFKDQWLOORQ & DYHF pPHWWHXU DPRUSKH VDQV FRXFKH SRO\PRUSKH $ SDUWLU GHV PHVXUHV ,9 QRXV SRXYRQV FRQVWDWHU TXH OHV SHUIRUPDQFHV GHV GHX[ FHOOXOHV VRQW LGHQWLTXHV &HWWH REVHUYDWLRQ SHXW rWUH LQWHUSUpWpH GH GHX[ IDoRQV 6RLW OD FRXFKH SRO\PRUSKH QHVW SDV QpFHVVDLUH FH TXL VLJQLILH TXH OD SDVVLYDWLRQ j OLQWHUIDFH QHVW SDV DPpOLRUpH SDU VD SUpVHQFH VRLW OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW OLPLWpH SDU XQ DXWUH SKpQRPqQH /LQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH GHV GHX[ FHOOXOHV HVW FDUDFWpULVpH SDU GHV PHVXUHV GH FDSDFLWDQFH HQ IRQFWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH SRXU SOXVLHXUV YDOHXUV GH IUpTXHQFH ,O HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH GXWLOLVHU OD WHFKQLTXH GH VXUIDFH SKRWRYROWDJH SRXU pWXGLHU OHV pWDWV GLQWHUIDFH >@ /HV PHVXUHV G
DGPLWWDQFH HQ IRQFWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH HW GH OD IUpTXHQFH VRQW VHQVLEOHV DX[ GpIDXWV pOHFWURQLTXHPHQW DFWLIV (Q HIIHW ORUVTXH ORQ DSSOLTXH XQH WHQVLRQ DOWHUQDWLYH DX[ ERUQHV G
XQH MRQFWLRQ RQ PRGXOH OD SRVLWLRQ GX QLYHDX GH )HUPL 2U FHOXLFL GpWHUPLQH O
RFFXSDWLRQ GHV pWDWV ORFDOLVpV GDQV OD EDQGH LQWHUGLWH OLpV DX[ GpIDXWV GDQV OH PDWpULDX RX j O
LQWHUIDFH 3DU FRQVpTXHQW XQH PRGXODWLRQ GX QLYHDX GH )HUPL VH WUDGXLW SDU XQH YDULDWLRQ GH O
RFFXSDWLRQ GX QLYHDX SLqJH VL FHOXLFL LQWHUFHSWH OH QLYHDX GH )HUPL 3DU H[HPSOH SRXU XQ SLqJH j pOHFWURQV FHOXLFL YD SRXYRLU FDSWXUHU GHV pOHFWURQV SHQGDQW XQH GHPLSpULRGH HW LO YD SRXYRLU OLEpUHU FHV pOHFWURQV SHQGDQW O
DXWUH GHPLSpULRGH &HFL GRQQH OLHX j XQH PRGXODWLRQ VXSSOpPHQWDLUH GH OD FKDUJH GDQV OD ]RQH GH FKDUJH G
HVSDFH SDU UDSSRUW DX FDV G
XQH VWUXFWXUH H[HPSWH GH GpIDXWV HW SDU FRQVpTXHQW j XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD FDSDFLWp /HV GpWDLOV FRQFHUQDQW FHWWH WHFKQLTXH GH FDUDFWpULVDWLRQ VRQW GLVSRQLEOHV GDQV OHV UpIpUHQFHV >@>@ *pQpUDOHPHQW OD SUpVHQFH GXQH JUDQGH GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH ! FP H9 HVW GpWHFWpH GDQV OD FDUDFWpULVWLTXH &7 SDU XQH PDUFKH
" ! 

VLJQLILFDWLYH j 7!. HW SDU XQ GpFDODJH GH FHWWH PDUFKH DX[ SOXV KDXWHV WHPSpUDWXUHV DYHF XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD IUpTXHQFH GXH j XQ pFKDQJH GH WURXV HQWUH OHV GpIDXWV GLQWHUIDFH HW OH VXEVWUDW F6L >@ /HV PHVXUHV GH GHX[ pFKDQWLOORQV & HW & ILJ ,9 
138

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH UpYqOHQW XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD FDSDFLWp LQGpSHQGDPPHQW GH OD IUpTXHQFH OLpH j OD GpSHQGDQFH GH OD SRVLWLRQ GX QLYHDX GH )HUPL DYHF OD WHPSpUDWXUH 8QH OpJqUH PDUFKH VpWDODQW DYHF OD IUpTXHQFH SHXW rWUH GpWHFWpH j 7!. $ SDUWLU GH VLPXODWLRQV QXPpULTXHV LO D pWp PRQWUp TXH OD SUpVHQFH GXQH WHOOH PDUFKH SURYLHQW GXQ pFKDQJH GpOHFWURQV HQWUH OHV pWDWV GLQWHUIDFH HW OpPHWWHXU D6L+ Q HW DSSDUDvW JpQpUDOHPHQW ORUVTXH OD GHQVLWp GpWDWV GLQWHUIDFH HVW FRPSULVH HQWUH  FPH9 >@
! " 

1,05E-008 1,00E-008 9,50E-009 9,00E-009 8,50E-009 8,00E-009 7,50E-009 7,00E-009


7,00E-009

Capacitance (F/cm-2)

Capacitance (F)

Sample C1 aSi(n)=12nm pm-Si=3nm 460Hz 2.3kHz 12kHz 90kHz

1,05E-008 1,00E-008 9,50E-009 9,00E-009 8,50E-009 8,00E-009 7,50E-009

Sample-C2 a-Si(n)=12nm pm-Si=0nm 460Hz 2.3kHz 12kHz 90kHz

6,50E-009
6,50E-009

50

100

150

200

250

300

350

50

100

150

200

250

300

350

Temperature (K)

Temperature (K)

)LJXUH ,9 0HVXUHV FDSDFLWpWHPSpUDWXUH & 7 HQ IRQFWLRQ GH OD IUpTXHQFH SRXU OHV GHX[ pFKDQWLOORQV & & ODERUDWRLUH /*(3 $ SDUWLU GH FHV PHVXUHV RQ SHXW FRQFOXUH TXH OD SDVVLYDWLRQ GH OLQWHUIDFH HVW VDWLVIDLVDQWH GDQV OHV GHX[ FDV PDLV LO QHVW SDV SRVVLEOH GH VH SURQRQFHU VXU OD PHLOOHXUH TXDOLWp GH OLQWHUIDFH SP6L+F6L j FDXVH GH OD OLPLWH GH VHQVLELOLWp GH OD WHFKQLTXH 'H QRXYHDX[ PRGHV GH FDUDFWpULVDWLRQ VRQW DFWXHOOHPHQW PLVHV DX SRLQW DX /*(3 SRXU SRXYRLU pWXGLHU DYHF SOXV GH SUpFLVLRQ OD TXDOLWp GH OLQWHUIDFH /HV PHVXUHV GH FDSDFLWp HQ IRQFWLRQ GH OD WHQVLRQ GH SRODULVDWLRQ & 9 SHUPHWWHQW DXVVL GH GpGXLUH OD YDOHXU GX QLYHDX GH GRSDJH GX VXEVWUDW XWLOLVp 'DQV QRWUH FDV XQH YDOHXU GH FRQFHQWUDWLRQ GH GRSDJH 1D FRPSULVH HQWUH FP HW FP D pWp GpGXLWH FHOD FRUUHVSRQGDQW j OD SODJH GH UpVLVWLYLWp
# " $ "

GRQQpH SDU OH IRXUQLVVHXU GH VXEVWUDWV

 FP

6L ORQ DGPHW TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW VRLW OLPLWpH SDU OLQWHUIDFH LO HVW DORUV SRVVLEOH GH GpGXLUH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ 6 j SDUWLU GHV UHODWLRQV ,,, HW ,,,
v

pQRQFpHV SUpFpGHPPHQW 3RXU OHV KpWpURMRQFWLRQV OD WHQVLRQ GH GLIIXVLRQ 9 HVW pYDOXpH


q

139

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH j 9 (Q SUHQDQW XQH YDOHXU GH GRSDJH 16 YDOHXU PD[LPDOH 6v FPV ,O HVW FHSHQGDQW SUREDEOH TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW OLPLWpH SDU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OD EDVH (Q HIIHW OHV UpVXOWDWV ,9 VRXV pFODLUHPHQW LQGLTXHQW TXH OD SUpVHQFH GH OD FRXFKH SRO\PRUSKH QDPpOLRUH SDV OHV SHUIRUPDQFHV GHV FHOOXOHV (Q OLHQ DYHF OH VHFRQG FKDSLWUH QRXV VDYRQV TXH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH GXQH FRXFKH GDOXPLQLXP GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH HVW LQVXIILVDQWH SRXU HVSpUHU DWWHLQGUH GH KDXWHV YDOHXUV GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW $ILQ GH YpULILHU FHOD GH QRXYHDX[ pFKDQWLOORQV $ $ % % RQW pWp IDEULTXpV DYHF XQH FRXFKH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH LQWULQVqTXH j OLQWHUIDFH HW XQ FKDPS DUULqUH ORFDOLVp UpDOLVp SDU LPSODQWDWLRQ ORFDOH GH ERUH HW SDVVLYpH SDU R[\GH WKHUPLTXH GH VLOLFLXP DVVXUDQW GH WUqV IDLEOHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ 6
A6S

 FP QRXV REWHQRQV GRQF XQH


# "

FPV /HV UpVXOWDWV GRQQpV

GDQV OH WDEOHDX ,9 FLGHVVRXV PRQWUHQW ODPpOLRUDWLRQ FRQVLGpUDEOH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW REWHQXH DYHF OH FKDPS DUULqUH ORFDOLVp 3RXU OpFKDQWLOORQ % RQ GpGXLW XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GLQWHUIDFH 6
v

FPV WRXMRXUV HQ FRQVLGpUDQW TXH OD

WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW OLPLWpH SDU OHV UHFRPELQDLVRQV GLQWHUIDFH 6L FH QHVW SDV OH FDV DORUV LO HVW SRVVLEOH TXH OD WHQVLRQ SXLVVH rWUH HQFRUH DPpOLRUpH HQ WUDYDLOODQW VXU ORSWLPLVDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH 7DEOHDX ,9 ,QIOXHQFH GX WUDLWHPHQW DUULqUH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 7\SH 1RP D6L+ Q QP 6WDQGDUG $ [[[[[[[ 6WDQGDUG $ [[[[[[[ +pWpURMRQFWLRQ % +pWpURMRQFWLRQ % SP6L+ QP [[[[[[[ [[[[[[[  %6) 7\SH 63$O /RFDO 63$O /RFDO 9FR P9  

&HV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ VLJQLILHQW FODLUHPHQW TXH ODPpOLRUDWLRQ GH QRV FHOOXOHV SDVVH SDU OH GpYHORSSHPHQW GXQ WUDLWHPHQW HIILFDFH HQ IDFH DUULqUH FDSDEOH GH UpGXLUH OHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ GLQWHUIDFH MXVTXj 6
A6S

 FPV %LHQ TXH FHV H[FHOOHQWHV

YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW DLHQW pWp REWHQXHV DYHF LQVHUWLRQ GH OD FRXFKH SP 6L+ QRXV QDYRQV WRXMRXUV SDV GpPRQWUp TXH FHWWH GHUQLqUH DSSRUWH GH PHLOOHXUV UpVXOWDWV TXXQH KpWpURMRQFWLRQ VDQV FRXFKH LQWULQVqTXH
140

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH /REMHFWLI VHUDLW GpVRUPDLV GH UpDOLVHU GH QRXYHDX[ pFKDQWLOORQV DYHF HW VDQV FRXFKH SP 6L+ XWLOLVDQW FHWWH WHFKQRORJLH GH %6) ORFDOLVp 8QH pWXGH GH VLPXODWLRQ j pWp PHQpH HQ XWLOLVDQW OHQVHPEOH GHV SDUDPqWUHV SURYHQDQW GHV GLIIpUHQWHV FDUDFWpULVDWLRQV HIIHFWXpHV DILQ GpYDOXHU OLQIOXHQFH GH 6 VLOLFLXP SRO\PRUSKH SRXUUDLW rWUH MXVWLILpH

A6S

HW ' VXU OD
v

WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HW GH YRLU GDQV TXHOOH PHVXUH OD SUpVHQFH GXQH FRXFKH GH

720 Tension en circuit ouvert [Voc] 700 680 660 640 620 600 580 560
BSF a-Si:H

Dit=10 cm Dit=10 cm Dit=10 cm


12 11

10

-2 -2 -2

BSF Al

10

100

1000

10000

Recombinaison en face arrire SFAR [cm/s]

)LJXUH ,9 ,QIOXHQFH GH 6A6S HW 'v SRXU XQH KpWpURMRQFWLRQ D6L+ Q F6L S HQ IDFH DYDQW /HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ FRQILUPHQW TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HVW GRPLQpH SDU OLQWHUIDFH RX SDU OD FRPELQDLVRQ EDVH IDFH DUULqUH ILJ ,9 $LQVL SRXU GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ VXSpULHXUHV j FPV OD YDOHXU GX 9 YDULH WUqV SHX SRXU GHV GHQVLWpV
p

GpWDWV GLQWHUIDFH YDULDEOHV GH SOXVLHXUV RUGUHV GH JUDQGHXU &HWWH DQDO\VH SHXW GRQF H[SOLTXHU ODEVHQFH GLQIOXHQFH GH OD FRXFKH SRO\PRUSKH SRXU OHV FHOOXOHV j KpWpURMRQFWLRQ IDFH DYDQW DYHF XQ FKDPS DUULqUH GDOXPLQLXP VXU OD IDFH DUULqUH %6) $O $ OLQYHUVH VL OD SDVVLYDWLRQ HQ IDFH DUULqUH HVW GH[FHOOHQWH TXDOLWp DORUV LO VHUD QpFHVVDLUH GH WHQGUH YHUV GHV GHQVLWpV GpWDWV GLQWHUIDFH UpGXLWHV 'DQV FH FDV GH ILJXUH OD SUpVHQFH GXQH ILQH FRXFKH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH GHYUDLW SHUPHWWUH GREWHQLU GH KDXWV UHQGHPHQWV /LQWpUrW GH OD FRXFKH SRO\PRUSKH VHUD GRQF PLV HQ DYDQW VL GHV WHFKQLTXHV GH FDUDFWpULVDWLRQ SOXV VHQVLEOHV VRQW PLVHV DX SRLQW 'H SOXV VRQ LQWpUrW QH SRXUUD rWUH SURXYp DX QLYHDX GH OD FHOOXOH XQLTXHPHQW VL GH QRXYHDX[ pFKDQWLOORQV VRQW IDEULTXpV DYHF XQ FKDPS GH VXUIDFH DUULqUH GH KDXWH TXDOLWp GH W\SH %6) ORFDOLVp RX KpWpURMRQFWLRQ HQ IDFH DUULqUH %6) D6L+ >@
141

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 $QDO\VH GHV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ SRWHQWLHO GH OD VWUXFWXUH


/D UpDOLVDWLRQ GH FHOOXOHV j KpWpURMRQFWLRQ QpFHVVLWH OD UpVROXWLRQ GH QRPEUHX[ SUREOqPHV WHFKQRORJLTXHV OLpV j OD SUpSDUDWLRQ GH VXUIDFH DX GpS{W GH FRXFKHV DPRUSKHV SRVVpGDQW GH ERQQHV TXDOLWpV pOHFWURQLTXHV HW GHV pSDLVVHXUV DGDSWpHV DX GpS{W GXQH FRXFKH G,72 SHX DEVRUEDQWH HW WUqV FRQGXFWULFH j OD VpULJUDSKLH GH FRQWDFWV SHX UpVLVWLIV DYHF XQH SkWH VSpFLDOH EDVVH WHPSpUDWXUH /RSWLPLVDWLRQ GH WRXV FHV IDFWHXUV D SHUPLV GH WHQGUH YHUV XQ UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ SURFKH GH VXU XQH VXUIDFH WH[WXUpH GH FP &HV UpVXOWDWV VRQW ODUJHPHQW FRPSpWLWLIV DYHF FHX[ REWHQXV SDU OHV DXWUHV JURXSHV GH UHFKHUFKH VXU VXEVWUDW S PDLV RQ FRQVWDWH TXH OH UHQGHPHQW REWHQX HVW WRXMRXUV ORLQ GDSSURFKHU FHOXL GH OD VWUXFWXUH +,7 pODERUp SDU 6DQ\R VXU VXEVWUDW GH W\SH 1 4XHOOHV VRQW DORUV OHV SRVVLELOLWpV GH SURJUqV" /D WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp PR\HQQH 1pDQPRLQV OD TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ GH OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH HVW VHQVLEOH DX W\SH GH WH[WXUDWLRQ pWDEOL 6RXYHQW RQ REVHUYH XQ JDLQ HQ - HW XQH SHUWH HQ 9 /HV SUHPLHUV UpVXOWDWV
pp p

REWHQXV DX VHLQ GX SURMHW VRQW H[WUrPHPHQW SRVLWLIV SXLVTXH GHV FHOOXOHV SUpVHQWDQW XQH VXUIDFH WH[WXUpH RQW SHUPLV GDWWHLQGUH GHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW GH P9 HW GDXJPHQWHU OD GHQVLWp GH FRXUDQW GH j P$FP SRXU DWWHLQGUH GHV YDOHXUV GH FRXUDQW VXSpULHXUHV j P$FP 2SWLPLVDWLRQ GH O,72 FRPPH FHOD D pWp PRQWUp SRXU OD VWUXFWXUH +,7 LO HVW VDQV GRXWH SRVVLEOH GH UpGXLUH ODEVRUSWLRQ GH OD FRXFKH G,72 /H JDLQ HQ FRXUDQW HVSpUp HVW GH P$FP 8WLOLVDWLRQ GH VXEVWUDWV PRLQV UpVLVWLIV OHV VXEVWUDWV XWLOLVpV RQW XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH PDLV OHXU UpVLVWLYLWp HVW WURS IRUWH &HOD D GHX[ HIIHWV LPSRUWDQWV 7RXW GDERUG OD YDOHXU GH 1D LQIOXH FRQVLGpUDEOHPHQW VXU OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HW WHQG GRQF j UpGXLUH OD YDOHXU GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW ILJ ,9 VLPXODWLRQ $)256+(7 

142

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH 8Q VXEVWUDW UpVLVWLI HQJHQGUH DXVVL XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD UpVLVWDQFH VpULH 7DE ,9 FDSDEOH GH OLPLWHU OH IDFWHXU GH IRUPH 7DEOHDX ,9 ,QIOXHQFH GH OD UpVLVWLYLWp GX VXEVWUDW VXU OD UpVLVWDQFH VpULH 6XEVWUDW P 5
i

 

FP

 

FP

FP

))

(Q JpQpUDO RQ REWLHQW GHV TXDOLWpV pOHFWURQLTXHV VXSpULHXUHV SRXU GHV PDWpULDX[ GH IRUWH UpVLVWLYLWp 8QH YDOHXU GH UpVLVWLYLWp FP UHSUpVHQWH OH PHLOOHXU FRPSURPLV

760 720 680 640 600 560 200 400

Tension en circuit ouvert [mV]

Na=10 cm Na=10 cm Na=10 cm


600 800
17 16

15

-3 -3 -3

1000

Dure de vie du susbtrat [Ps]

)LJXUH ,9 6LPXODWLRQ $)256+(7 ,QIOXHQFH GH OD UpVLVWLYLWp HW GH OD GXUpH GH YLH GX VXEVWUDW VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9p /H UHPSODFHPHQW GH OD FRXFKH GDOXPLQLXP GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH SDU XQ FKDPS DUULqUH EDVVH WHPSpUDWXUH HVW XQH pWDSH QpFHVVDLUH j ODPpOLRUDWLRQ GHV FHOOXOHV /HV SURFpGpV SUpVHQWpV GDQV OH VHFRQG FKDSLWUH QpFHVVLWHQW HQ JpQpUDO XQH pWDSH j KDXWH WHPSpUDWXUH OLpH DX UHFXLW GHV FRQWDFWV GH VpULJUDSKLH VDXI GDQV OH FDV GX SURFpGp /)& /DVHU )LUHG &RQWDFW 'DQV OH FDGUH GH OpWXGH VXU OHV KpWpURMRQFWLRQV LO VHUDLW VRXKDLWDEOH
143

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH GXWLOLVHU GHV WHFKQRORJLHV LGHQWLTXHV j ODYDQW HW j ODUULqUH GH OD FHOOXOH FRPPH SRXU OD VWUXFWXUH +,7 GH 6DQ\R 0DOJUp OHV GLIILFXOWpV SRXYDQW rWUH UHQFRQWUpHV DYHF OH GpVDFFRUG GH EDQGH F6L S D6L S HW D6L S ,72 QRXV DYRQV YX j ODLGH GHV VLPXODWLRQV OHV
 

GLIIpUHQWHV SRVVLELOLWpV FRPPH OH GpS{W GXQH FRXFKH GH IDLEOH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH HW GXQH FRXFKH VXSSOpPHQWDLUH GLQYHUVLRQ HQWUH OD FRXFKH D6L+ S HW O,72 /DXWUH VROXWLRQ HVW GH FRPPHQFHU OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ GH OD FHOOXOH SDU ODUULqUH HQ GpSRVDQW XQH FRXFKH DPRUSKH LQWULQVqTXH RX GH VLOLFLXP F6L+ D6L+ L HW XQH FRXFKH GDOXPLQLXP SDU pYDSRUDWLRQ $ILQ GH SUHQGUH OH FRQWDFW DYHF OD EDVH LO VXIILW GHIIHFWXHU XQ UHFXLW YHUV & SRXU TXH VH SURGXLVH OH SKpQRPqQH GH UHFULVWDOOLVDWLRQ LQGXLWH SDU DOXPLQLXP &H SURFpGp FRXUDPPHQW DSSHOp &26,0$ FKDSLWUH,,, UHI >@ SHUPHW GREWHQLU GH[FHOOHQWHV SDVVLYDWLRQV GH VXUIDFH >@ >@ HW SRXUUDLW GRQF rWUH HQYLVDJHDEOH SRXU QRWUH pWXGH $X QLYHDX H[SpULPHQWDO OHV SUHPLqUHV FHOOXOHV EDVpHV VXU OH GpS{W GXQH FRXFKH DPRUSKH GRSpH D6L+ S VXLYL GXQH FRXFKH GDOXPLQLXP pYDSRUpH RQW SHUPLV


GREWHQLU GHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW GH P9 DYHF GHV IDFWHXUV GH IRUPH )) HW GHV FRXUDQWV SOXV IDLEOHV YHUV OHV P$FP /D TXDOLWp GH OD IDFH DUULqUH HQ WHUPH GH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ 6 HVW GRQF SRXU OLQVWDQW LQIpULHXUH j FHOOH REWHQXH SDU %6) DOXPLQLXP )LQDOHPHQW HQ FRQVLGpUDQW XQH GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ VXU VXEVWUDW PLQFH GH UpVLVWLYLWp VWDQGDUG DYHF WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH XQ ,72 SHX DEVRUEDQW GHV GHQVLWpV GH GpIDXWV DX[ LQWHUIDFHV VXIILVDPPHQW UpGXLWHV SRXU QH SDV LQIOXHU VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH HW XQH TXDOLWp GH IDFH DUULqUH SHUPHWWDQW GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ LQIpULHXUHV j FPV OHV SHUIRUPDQFHV GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX ,9 GpGXLWHV GH VLPXODWLRQV SHXYHQW rWUH REWHQXHV /D FRPSDUDLVRQ GHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ DYHF XQH FHOOXOH UHFRUG +,7 IDEULTXpH SDU 6DQ\R PRQWUH GHV GLIIpUHQFHV DX QLYHDX GH YDOHXUV GH GHQVLWp GH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GLIIqUHQW HW GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW &HOD VH[SOLTXH XQH UpIOHFWLYLWp PR\HQQH SOXV IDLEOH GDQV OH FDV GHV FHOOXOHV +,7 OLpH j OD SUpVHQFH GXQH WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH RSWLPLVpH HW j OXWLOLVDWLRQ GXQH FRXFKH G,72 SHX DEVRUEDQWH /D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW REWHQXH SDU OHV VLPXODWLRQV UHVWH VXSpULHXUH GH P9 SDU UDSSRUW j OD VWUXFWXUH +,7 GX IDLW TXH OHV LQWHUIDFHV VRQW FRQVLGpUpHV SDUIDLWHV

144

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH 7DEOHDX ,9 $PpOLRUDWLRQ SRVVLEOH GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW S SDU ORSWLPLVDWLRQ GHV pWDSHV VXLYDQWHV 7\SH F6L S 6WDQGDUG +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 +pWpURMRQFWLRQ )$9 'RXEOH KpWpURMRQFWLRQ 'RXEOH KpWpURMRQFWLRQ 1RXYHOOH pWDSH [[[[[[ 'pSDUW 7H[WXUDWLRQ &RQWDFWV )$9 ,72 9 P9
p

- P$FP ))
pp

    

 PV  

    

    

6XEVWUDW FP %6) F6LD6L S 
6XEVWUDW P5HFRUG +,7 F6L Q 6L &= PP 

145

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 $SSOLFDWLRQ VXU VXEVWUDW GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PLQFH


8Q DWRXW PDMHXU GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ UpVLGH GDQV VRQ DSSOLFDWLRQ pYHQWXHOOH VXU GHV PDWpULDX[ PRLQV FRWHX[ GH W\SH PF6L REWHQXV SDU VROLGLILFDWLRQ GLUHFWLRQQHOOH RX WLUDJH GH UXEDQV /D GXUpH GH YLH PR\HQQH GHV SRUWHXUV GDQV FHV PDWpULDX[ SHXW YDULHU GH V j V HQ IRQFWLRQ GH OD TXDOLWp GX VLOLFLXP XWLOLVp HW j ODLGH GXQ SRVVLEOH UHFRXUV j OK\GURJpQDWLRQ /H WDEOHDX ,9 PRQWUH OLQIOXHQFH GH OD GXUpH GH YLH VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ $LQVL TXH FHOD D pWp GpFULW GDQV OH VHFRQG FKDSLWUH OXWLOLVDWLRQ GXQ PDWpULDX GH TXDOLWp PR\HQQH QH MXVWLILH SDV V\VWpPDWLTXHPHQW OD SUpVHQFH GXQ H[FHOOHQW FKDPS DUULqUH UDSSRUW +/ HQWUH ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ VXU pSDLVVHXU GX VXEVWUDW 7DEOHDX ,9 ,QIOXHQFH GH OD GXUpH GH YLH SRXU XQH GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW F6L S 7\SH VXEVWUDW PP 7DX V 'RXEOH KpWpURMRQFWLRQ PF6L 'RXEOH KpWpURMRQFWLRQ PF6L 'RXEOH KpWpURMRQFWLRQ PF6L /G P  9
p

pp

))  

 

P9  

P$FP  

/H FRQFHSW GH OD GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ SRXUUDLW rWUH XWLOLVp j ODYHQLU VXU GHV FRXFKHV GH VLOLFLXP FULVWDOOLQ WUqV PLQFHV PP IRUPpHV SDU pSLWD[LH VXU VLOLFLXP SRUHX[ W\SH SURFpGp )06+- >@ 6HXOHPHQW OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW HQWUDvQH XQH SHUWH GH FRXUDQW GXH j ODEVRUSWLRQ UpGXLWH GHV SKRWRQV GH JUDQGHV ORQJXHXUV GRQGH ILJ,9  /LPSDFW GH OD GLPLQXWLRQ GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW VXU OH FRQILQHPHQW RSWLTXH GH OD FHOOXOH HVW pWXGLp SDU VLPXODWLRQ 'DQV OH FDV GH VXEVWUDWV WUqV PLQFHV +P GH W\SH UXEDQV LO SRXUUDLW rWUH HQYLVDJHDEOH GXWLOLVHU XQ VXEVWUDW pWUDQJHU DSUqV SURFpGp SRXU pYLWHU OD FDVVH GH OD FHOOXOH HW SRXU UHQYR\HU OHV SKRWRQV QRQDEVRUEpV 3RXU GHV

146

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH pSDLVVHXUV VXIILVDQWHV + P OD FRXFKH G,72 GpSRVpH j ODUULqUH SRXUUDLW VHUYLU GH UpIOHFWHXU DUULqUH VL VRQ pSDLVVHXU HVW DMXVWpH 6LQRQ OHV SKRWRQV QRQ DEVRUEpV SRXUUDLHQW pJDOHPHQW rWUH UpIOpFKLV SDU OH PRGXOH RX HQFRUH SDU XQH FRXFKH GDOXPLQLXP VXSSOpPHQWDLUH GpSRVpH SDU pYDSRUDWLRQ RX SDU SXOYpULVDWLRQ FDWKRGLTXH
21,0

35

Courant de court-circuit [mA/cm]

Rendement de conversion [%]

34 33 32 31 30 29 28 27 0 40 80 120 160 200 240 280 320

20,5 20,0 19,5 19,0 18,5 18,0 17,5 17,0 0 50 100 150 200 250 300

Epaisseur du substrat [Pm]

Epaisseur du substrat [Pm]

)LJXUH ,9 ,QIOXHQFH GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ SRXU XQH GRXEOH KpWpURMRQFWLRQ QH SUpVHQWDQW SDV GH UpIOHFWHXU DUULqUH pWXGH GH VLPXODWLRQ

147

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 &RQFOXVLRQ
/HV GLVSRVLWLIV UpDOLVpV GDQV OH FDGUH GHV SURMHWV +HUPHV6LQHUJLHV DWWHLJQHQW GHV YDOHXUV GH UHQGHPHQWV VDWLVIDLVDQWHV GH  TXL SHXYHQW rWUH FRQVLGpUDEOHPHQW DPpOLRUpHV 3RXU FHOD GH QRPEUHXVHV pWDSHV GRLYHQW HQFRUH rWUH RSWLPLVpHV QRWDPPHQW FHOOHV GH OD IDFH DUULqUH HW GH OD WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH TXL SHUPHWWUD GDWWHLQGUH GH KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ /XWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH UHVWH RULJLQDO HW XWLOH SRXU SDVVLYHU OHV LQWHUIDFHV SP 6L+F6L /HV FRQGLWLRQV GH GpSRVLWLRQ GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH K\GURJpQp SP6L+ VRQW GLIIpUHQWHV GH FHOOHV REWHQXHV SRXU OH VLOLFLXP DPRUSKH FRQYHQWLRQQHO D6L+ 'HV PHVXUHV 0(7 0LFURVFRSLH (OHFWURQLTXH HQ 7UDQVPLVVLRQ RQW PRQWUp TXXQH ILQH FRXFKH GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH SP6L+ GpSRVpH j OLQWHUIDFH HVW GRWpH GXQH ODUJH IUDFWLRQ FULVWDOOLQH &HV REVHUYDWLRQV SHXYHQW DLQVL H[SOLTXHU OHV PHLOOHXUHV SDVVLYDWLRQV REVHUYpHV DYHF OH VLOLFLXP SRO\PRUSKH 1pDQPRLQV VRQ HIILFDFLWp QHVW SRXU OLQVWDQW SDU HQWLqUHPHQW GpPRQWUpH DX QLYHDX GX GLVSRVLWLI ,O VHUD GRQF QpFHVVDLUH GH IDEULTXHU GH QRXYHOOHV FHOOXOHV DYHF XQ FKDPS DUULqUH ORFDOLVp SRXU TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW VRLW GpSHQGDQWH GH OD TXDOLWp GH OLQWHUIDFH /DSSOLFDWLRQ GH OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQ DX[ PDWpULDX[ W\SH PF6L S UHVWH SRVVLEOH HW VHUD HQYLVDJHDEOH VHXOHPHQW VL XQ SURFpGp GK\GURJpQDWLRQ HVW RSWLPLVp HQ SDUDOOqOH SRXU DPpOLRUHU OD TXDOLWp pOHFWURQLTXH GX PDWpULDX 'DQV FH FDV GH ILJXUH LO VHUD SOXV MXGLFLHX[ GH GRQQHU XQH SULRULWp DX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 1 GRQW OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV GHYUDLW rWUH VXIILVDQWH SRXU MXVWLILHU OD SUpVHQFH GXQ FKDPS DUULqUH GH TXDOLWp /XWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ W\SH &= HW )= SRXU FHWWH VWUXFWXUH UHVWH SOXV DYDQWDJHXVH FDU HOOH SHXW SUpWHQGUH j OREWHQWLRQ GH WUqV KDXWV UHQGHPHQWV ! HW j OXWLOLVDWLRQ GH VXEVWUDWV WUqV PLQFHV P JUkFH j OHXU PHLOOHXUH UpVLVWDQFH PpFDQLTXH FRQGXLVDQW DLQVL j XQ FRW SDU : SOXV LQWpUHVVDQW
p

(QILQ OKpWpURMRQFWLRQ DPRUSKHFULVWDOOLQ HVW XQH VWUXFWXUH DGDSWpH j WRXW W\SH GH VXEVWUDW DOODQW GX VXEVWUDW pSDLV !P DX VXEVWUDW PLQFH PP MXVTXDX[ IDLEOHV HW WUqV IDLEOHV pSDLVVHXUV P RX FRXFKHV PLQFHV P >@

148

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

,9 5pIpUHQFHV &KDSLWUH ,9


>@ 7KqVH <YHV 3RLVVDQW (WXGH HW RSWLPLVDWLRQ GH FHOOXOHV VRODLUHV SKRWRYROWDwTXHV HQ FRXFKHV PLQFHV GH VLOLFLXP SRO\PRUSKH pFROH SRO\WHFKQLTXH /DERUDWRLUH 3,&0 'pF >@ < 3RLVVDQW 3 &KDWWHUMHH DQG 3 5RFD L &DEDUURFDV DQDO\VLV DQG RSWLPL]DWLRQ RI WKH SHUIRUPDQFHV RI SRO\PRUSKRXV VLOLFRQ VRODU FHOOV ([SHULPHQWDO FKDUDFWHUL]DWLRQ DQG FRPSXWHU PRGHOLQJ - $SSO 3K\V  >@ 3 5RFD L &DEDUURFDV 3ODVPD HQKDQFHG FKHPLFDO YDSRU GHSRVLWLRQ RI DPRUSKRXV SRO\PRUSKRXV DQG PLFURFU\VWDOOLQH VLOLFRQ ILOPV -RXUQDO RI 1RQ&U\VWDOOLQH 6ROLGV  >@ $ )RQWFXEHUWD 7KqVH &URLVVDQFH 3URSULpWpV VWUXFWXUDOHV HW RSWLTXHV GX VLOLFLXP SRO\PRUSKH pFROH SRO\WHFKQLTXH /DERUDWRLUH 3,&0 2FW >@ , 0DUWLQ 0 9HWWHU $ 2USHOOD - 3XLJGROOHUV & 9R] 5 $OFXELOOD - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV 'HYHORSPHQW RI HPLWWHUV EDVHG RQ D6L + Q D6L+ L F6L S KHWHURMRQFWLRQV WKURXJK OLIHWLPH VSHFWURVFRS\ 3URFHHGLQJV RI WKH u 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ < 9HVFKHWWL -&0XOOHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $6*XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG ,PSURYHPHQW RI SRO\PRUSKRXVFU\VWDOOLQH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV XVLQJ ORZ WHPSHUDWXUH VFUHHQSULQWLQJ SDVWHV 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 3KRWRYROWDLF 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQXDU\ >@ $ )URLW]KHLP . %UHQGHO / (OVWQHU : )XKV . .OLHIRWK 0 6FKPLGW ,QWHUIDFH UHFRPELQDWLRQ LQ KHWHURMXQFWLRQV RI DPRUSKRXV DQG FU\VWDOOLQH VLOLFRQ -RXUQDO RI 1RQ &U\VWDOOLQH 6ROLGV  >@ - 3OD 0 7DPDVL 5 5L]]ROL 0 /RVXUGR ( &HQWXULRQQL & 6XPPRQWH ) 5XELQHOOL 2SWLPLVDWLRQ RI ,72 OD\HUV IRU DSSOLFDWLRQV LQ D6LF6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV 7KLQ 6ROLG)LOPV  >@ - 'DPRQ/DFRVWH 5DSSRUW LQWHUQH DX SURMHW +HUPHV ODERUDWRLUH /3,&0 >@ $* 8O\DVKLQ 5 MRE 0 6FKHUII 0 *DR :5 )DKUHU ' /\HE\HG\HY 1 5RRV + 6FKHHU 7KH LQIOXHQFH RI WKH DPRUSKRXV VLOLFRQ GHSRVLWLRQ WHPSHUDWXUH RQ WKH HIILFLHQF\ RI WKH ,72D6L +F6L KHWH]URMXQFLWRQ +- VRODU FHOOV DQG SURSHUWLHV RI LQWHUIDFHV 7KLQ6ROLG )LOPV  >@ 9 6YUHFN < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU -3 .OHLGHU 3 5RFD \ &DEDUURFDV 3- 5LEH\URQ 0RQLWRULQJ RI WKH SRO\PRUSKRXVVLOLFRQ LQWHUIDFH SURSHUWLHV LQ WKH +,7 VRODU FHOO E\ VXUIDFH SKRWRYROWDJH WHFKQLTXH LQ DQ H[SDQGHG VSHFWUDO UHJLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH >@ '9 /DQJ -' &RKHQ -3 +DUELQVRQ 3K\V 5HY %  >@ '/ /RVHH - $SSO 3K\V  >@ $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV < 9HVFKHWWL - &0XOOHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG ,QWHUIDFH SURSHUWLHV RI D6L+F6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV IURP DGPLWWDQFH VSHFWURVFRS\ 7R EH SXEOLVKHG LQ 7KLQ6ROLG )LOPV (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH >@ $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 56WDQJO 06FKPLGW :)XKV 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFHS 3DULV -XQH >@ < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG 2SWLPLVDWLRQ RI DPRUSKRXV DQG SRO\PRUSKRXV VLOLFRQ WKLQ OD\HUV IRU IRUPDWLRQ RI IURQW VLGH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV RQ SW\SH FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VXEVWUDWH 7R EH SXEOLVKHG LQ 7KLQ6ROLG)LOPV (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH 

149

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH


>@ 6 2NDPRWR 0 1LVKLGD , <DPDVDNL < .RPDWVX 0 .DQHLZD 7 1DPPRUL /RZ +LJK KHWHURMXQFWLRQ RI F6L VXEVWUDWH DQG F6L+ ILOP XQGHU UHDU FRQWDFW IRU LPSURYHPHQW RI HIILFLHQF\ 3URFHHGLQJV RI ,((( :&3(& +DZD,9 S >@ 6 2NDPRWR 0 1LVKLGD , <DPDVDNL 76KLQGR < .RPDWVX 6 <DVXH 0 .DQHLZD 7 1DPPRUL  HIILFLHQW VLOLFRQ VRODU FHOO ZLWK UHDU PLFUR FRQWDFWV RI F6LF6L+ KHWHURVWUXFWXUH SURFHHGLQJV RI WKH u ,((( 396(& S :DVKLQJWRQ 0D\ >@ &6 6RODQNL / &DUQHO . 9DQ 1LHXZHQKX\VHQ $ 8O\DVKLQ 1 3RVWKXPD * %HDXFDUQH - 3RRUWPDQV 7KLQILOP IUHHVWDQGLQJ PRQRFU\VWDOOLQH 6L VRODU FHOOV ZLWK KHWHURMXQFWLRQV (PLWWHU 3URJ3KRWRYROW 5HV$SSO   >@ / &DUQHO HW DO 3UHVHQWHG DW (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH 

150

&KDSLWUH ,9 /KpWpURMRQFWLRQ D6L+F6L (WXGH H[SpULPHQWDOH

151

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

Chapitre V Structure contacts arrire Etude thorique

152

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9, ,QWURGXFWLRQ
/D FHOOXOH j FRQWDFWV DUULqUH ,%& ,QWHUGLJLWDWHG %DFN &RQWDFW RX 5&& 5HDU &RQWDFW &HOO UHSUpVHQWH XQH RSWLRQ SURPHWWHXVH SRXU FRPSOpWHU OH FKDPS GDSSOLFDWLRQ GHV FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV ILJ9 /HV GHX[ SULQFLSDX[ DYDQWDJHV GH FHWWH VWUXFWXUH VRQW ODEVHQFH GH FRQWDFWV VXU OD IDFH DYDQW SHUPHWWDQW GH UpGXLUH OH WDX[ GRPEUDJH HW OD SRVVLELOLWp GLQWHUFRQQH[LRQ FRSODQDLUH /HV FRQWDFWV SUpVHQWV VXU OD IDFH RSSRVpH DX UD\RQQHPHQW VRQW UpDOLVpV SDU GHX[ JULOOHV LQWHUGLJLWpHV FROOHFWH GHV WURXV HW GHV pOHFWURQV HW SHXYHQW rWUH OLEUHPHQW RSWLPLVpV HQ WHUPH GH JpRPpWULH ODUJHXU KDXWHXU DILQ GH PLQLPLVHU OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH &HVW SRXUTXRL FHWWH VWUXFWXUH IXW WRXW GDERUG GpYHORSSpH SRXU OH FRQFHSW GH FHOOXOH j FRQFHQWUDWHXUV DILQ GH UHPSODFHU GHV FHOOXOHV j KDXW UHQGHPHQW RQpUHXVHV SDU GHV OHQWLOOHV PRLQV FRWHXVHV 8Q DXWUH DYDQWDJH PDMHXU GHV FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH HVW OH FRWp HVWKpWLTXH DVSHFW GX PRGXOH XQLIRUPH HW VRPEUH TXL HQWUDvQH XQ LQWpUrW VXSSOpPHQWDLUH SRXU OLQWpJUDWLRQ DX EkWLPHQW >@

)LJXUH 9 6WUXFWXUH 5&& $ GpYHORSSpH SDU 6XQSRZHU &RUS

/HV SUHPLqUHV FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH RQW pWp IDLWHV DYHF OD MRQFWLRQ VXU OD IDFH DUULqUH 'DQV FH FDV OHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV JpQpUpV HQ IRUWH GHQVLWp GDQV OHV SUHPLHUV PLFURPqWUHV GH OD FHOOXOH GRLYHQW WUDYHUVHU XQH GLVWDQFH pTXLYDOHQWH j OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW SRXU DWWHLQGUH OHV FRQWDFWV &H FRQFHSW QpFHVVLWDQW XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp GH SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DYDQW HW XQH JUDQGH ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV pWDLW
153

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

SULQFLSDOHPHQW XWLOLVp SRXU GHV DSSURFKHV KDXW UHQGHPHQW XWLOLVDQW GHV WHFKQRORJLHV GH SRLQWH HW QH FRUUHVSRQGDLW GRQF SDV DX[ PDWpULDX[ FRQYHQWLRQQHOV WURS OLPLWpV SDU OHXU TXDOLWp pOHFWURQLTXH 1RXV YHUURQV SOXV ORLQ TXH FH SUREOqPH IXW FRQWRXUQp HQ ODLVVDQW OD MRQFWLRQ VXU OD IDFH DYDQW /H FRQFHSW (:7 (PLWWHU :UDS 7KURXJK UHSUpVHQWH XQH VROXWLRQ pOpJDQWH GH FRQQH[LRQ GH OpPHWWHXU DYDQW j OpPHWWHXU DUULqUH >@>@ ILJ9 /H FRQFHSW GH FHOOXOH VXU VLOLFLXP FULVWDOOLQ DYHF GHX[ JULOOHV LQWHUGLJLWpHV VXU OD IDFH DUULqUH IXW OD SUHPLqUH IRLV LQWURGXLW SDU 6FKZDUW] HQ >@ 'HV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ GH VRXV XQH OXPLqUH FRQFHQWUpH FRUUHVSRQGDQW j VROHLOV IXUHQW REWHQXV 'DQV XQH pWXGH WKpRULTXH SXEOLpH SDU /DPPHUW >@ LO D pWp FDOFXOp TXXQH UpGXFWLRQ GX GRSDJH GH OD MRQFWLRQ DOOLpH j XQH RSWLPLVDWLRQ GHV FRQWDFWV j XQH GLPLQXWLRQ GH OD UpIOHFWLYLWp IDFH DYDQW HW j XQH GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV SOXV JUDQGH SHUPHW GDWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV GH VRXV XQH LOOXPLQDWLRQ GH VROHLOV 6ZDQVRQ IXW j OD EDVH GH ODPpOLRUDWLRQ GXQ IXUHQW REWHQXV VRXV VROHLOV SRXU XQ VXEVWUDW )= GH SRLQW LPSRUWDQW GX FRQFHSW 5&& JUkFH j OD WHFKQRORJLH SRLQW FRQWDFW VRODU FHOO $ FH PRPHQW GHV UHQGHPHQWV GH KDXWH UpVLVWLYLWp GH PLFURQV GpSDLVVHXU /D GLIIpUHQFH DYHF OHV SUHPLqUHV VWUXFWXUHV ,%& SURYLHQW GH OD PpWDOOLVDWLRQ TXL SUHQG FRQWDFW VHXOHPHQW VXU GHV SHWLWHV VXUIDFHV JUDYpHV j WUDYHUV XQ R[\GH GH VLOLFLXP OXLPrPH GpSRVp VXU OHV ]RQHV 1 HW 3 ILJ,,, 'DQV OD IRXOpH 6ZDQVRQ GpYHORSSD XQ PRGqOH DQDO\WLTXH GHVWLQp j H[SOLTXHU OD GLVWULEXWLRQ GHV SRUWHXUV GH FKDUJHV DXWRXU GX SRLQW GH FRQWDFW &H PRGqOH IXW UHSULV SDU 6LQWRQ HQ LQFRUSRUDQW OHV HIIHWV GH UHFRPELQDLVRQ HW JpQpUDWLRQ GDQV OH VXEVWUDW >@ &H GHUQLHU GpGXLW XQ UHQGHPHQW OLPLWH GH SRXU XQH LOOXPLQDWLRQ GH VROHLOV &HUWDLQV DFTXLV GpULYDQW GHV UHFKHUFKHV VXU OD VWUXFWXUH 5&& SRXU XWLOLVDWLRQ VRXV FRQFHQWUDWLRQ RQW SX pJDOHPHQW rWUH XWLOLVpV SRXU XQH LOOXPLQDWLRQ VRXV XQ VROHLO $0 $LQVL XQ UHQGHPHQW GH DYHF XQ 9 GH P9 VRXV $0 IXW REWHQX SDU .LQJ >@
p

(QILQ 9HUOLQGHQ SURSRVD XQH WHFKQLTXH GH PpWDOOLVDWLRQ PXOWLQLYHDX[ TXL SURGXLW XQH UpVLVWDQFH VpULH LQGpSHQGDQWH GH OD VXUIDFH GH OD FHOOXOH 1pDQPRLQV OD WHFKQRORJLH FRPSOH[H XWLOLVpH GDQV XQ SUHPLHU WHPSV UHVWDLW WURS FRWHXVH SRXU HVSpUHU XQH DSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH 6LQWRQ SURSRVD GRQF XQH VpTXHQFH GH IDEULFDWLRQ VLPSOLILpH SRXU UpVRXGUH FH SUREOqPH >@ 8QH WHFKQLTXH GH PpWDOOLVDWLRQ DXWRDOLJQpH SRXU FH WUDYDLO D SHUPLV OXWLOLVDWLRQ GXQ VHXO PDVTXH GH SKRWROLWKRJUDSKLH $ILQ GpYLWHU OH SKpQRPqQH GH FRXUWFLUFXLW GDQV OHV UpJLRQV IRUWHPHQW GRSpHV 6LQWRQ XWLOLVD XQH WHFKQLTXH GH

154

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

IDEULFDWLRQ UHSRVDQW VXU OXWLOLVDWLRQ GH GHX[ pWDSHV GH PDVTXDJH 'HV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ GH GH KDXWH UpVLVWLYLWp IXUHQW DWWHLQWV VXU GHV VXEVWUDWV GH P GpSDLVVHXU HW GRSpV Q HW FP 

0DWVXNDPD HW DO DPpOLRUqUHQW OH PRGqOH DQDO\WLTXH GX SRLQWFRQWDFW DILQ GH SUHQGUH HQ FRPSWH DYHF SOXV GH SUpFLVLRQ OHV HIIHWV GH UpIOH[LRQ LQWHUQHV PXOWLSOHV HW GH UHFRPELQDLVRQV GH SRUWHXUV GDQV OD EDVH >@ /HV GLPHQVLRQV GHV FHOOXOHV PRGpOLVpHV pWDLHQW DMXVWpHV DILQ TXH OD PpWDOOLVDWLRQ VRLW UpDOLVDEOH SDU VpULJUDSKLH (Q OHV UHFKHUFKHV HIIHFWXpHV j O8QLYHUVLWp GH 6WDQIRUG VXU OHV FHOOXOHV 5&& RQW SHUPLV GREWHQLU GHV UHQGHPHQWV GH VRXV LOOXPLQDWLRQ GH VROHLO >@ /D SUHPLqUH OLJQH SLORWH GH SURGXFWLRQ GH FHOOXOHV 5&& GH JUDQGHV VXUIDFHV D FRPPHQFp FKH] 6XQSRZHU &RUS HQ >@ VXLYLH SDU OD IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV j KDXWV UHQGHPHQWV TXL IXUHQW XWLOLVpHV SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH OD YRLWXUH VRODLUH 7KH 'UHDP >@ 6XQSRZHU D GpPRQWUp OD SRVVLELOLWp GH IDEULTXHU GHV FHOOXOHV 5&& DYHF XQ UHQGHPHQW PR\HQ GH HW XQ WDX[ GH SURGXFWLRQ GH DQJ SURGXFWLRQ \LHOG 3RXU FHOD FLQT PDVTXHV GH SKRWROLWKRJUDSKLH pWDLHQW XWLOLVpV HQ VXU OD OLJQH GH SURGXFWLRQ DYHF GHV VXEVWUDWV GH W\SH )= F6L GpSDLVVHXU P QH SHUPHWWDQW SDV GH WHQGUH YHUV XQH OLJQH GH SURGXFWLRQ EDV FRW /H GHVLJQ GH OD FHOOXOH 5&& IXW SDU OD VXLWH RSWLPLVp DILQ GH UpGXLUH OHV SHUWHV SDUDVLWHV VXU OHV H[WUpPLWpV GH OD FHOOXOH >@ (Q UpGXLVDQW OD UpVLVWLYLWp GX VXEVWUDW XWLOLVp XQ UHQGHPHQW PD[LPDO GH D pWp REWHQX >@

$XMRXUGKXL 6XQSRZHU D pODUJL VD SURGXFWLRQ HQ RXYUDQW XQH XVLQH GH 0: GH FDSDFLWp /HV PRGXOHV GH FP FP SRVVqGHQW XQ UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ GH SHUPHWWDQW GpYLWHU WRXWH pWDSH GDOLJQHPHQW HW GpOLYUHQW XQH SXLVVDQFH PD[LPDOH GH : 8QH QRXYHOOH WHFKQRORJLH D pWp GpYHORSSpH

155

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 &RPSDUDLVRQ GHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV GH FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH


&RPPH QRXV ODYRQV PHQWLRQQp SUpFpGHPPHQW LO H[LVWH SOXVLHXUV IDPLOOHV GH FHOOXOHV j FRQWDFW DUULqUH 

9 /HV FHOOXOHV ,%& ,QWHUGLJLWHG %DFN &RQWDFW 'DQV OH FDV GHV FHOOXOHV ,%& OD MRQFWLRQ HW OHV FRQWDFWV VH WURXYHQW VXU OD IDFH RSSRVpH DX UD\RQQHPHQW /HV VWUXFWXUHV 3HJDVVXV HW $ GH 6XQSRZHU VRQW DXMRXUGKXL OHV PHLOOHXUV H[HPSOHV GH FHOOXOHV ,%& /LQVWLWXW )UDXQKRIHU D pJDOHPHQW GpYHORSSp GHV FHOOXOHV 5&& DWWHLJQDQW XQ UHQGHPHQW GH HQ XWLOLVDQW XQH WHFKQRORJLH GH SRLQWH DYHF SOXVLHXUV pWDSHV GH SKRWROLWKRJUDSKLH >@ 'DXWUHV JURXSHV GpYHORSSHQW DFWXHOOHPHQW GHV SURFpGpV DGDSWpV j FHWWH VWUXFWXUH GRQW O,16$ GH /\RQ SRXU DSSOLFDWLRQ VXU VXEVWUDW WUqV PLQFH OXQLYHUVLWp GH &RQVWDQFH VXU VXEVWUDW PF6L Q OLQGXVWULH $GYHQW 6RODU HW O816: (QILQ FH FRQFHSW SRVVqGH pJDOHPHQW XQ LQWpUrW SRXU OHV FRXFKHV PLQFHV GH VLOLFLXP UHSRVDQW VXU VXEVWUDW pWUDQJHU TXL QpFHVVLWH SDU FRQVpTXHQW XQ V\VWqPH GH JULOOHV LQWHUGLJLWpHV j ODYDQW GH OD FHOOXOH 3+$6( ,0(& )K* 

/HV DYDQWDJHV GH OD VWUXFWXUH ,%& VRQW OHV VXLYDQWV 

/DEVHQFH GH MRQFWLRQ IRUWHPHQW GRSpH j ODYDQW SHUPHW GDWWHLQGUH XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp GH VXUIDFH HQ WHUPH GH SDVVLYDWLRQ HW GRQF GH IRUWHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW !P9 JUkFH j OD UpGXFWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ /DEVHQFH GH FRQWDFWV j ODYDQW GH OD FHOOXOH SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp GRQQDQW OLHX j XQ SOXV JUDQG FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW /D OLEUH JpRPpWULH GH FRQWDFW j ODUULqUH SHUPHW GREWHQLU GH[FHOOHQWHV YDOHXUV GH IDFWHXU GH IRUPH
156

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

/HV GpVDYDQWDJHV GH OD VWUXFWXUH ,%& VRQW OHV VXLYDQWV /D PLVH HQ SODFH GXQH WHFKQRORJLH FRPSOLTXpH QpFHVVLWDQW GH QRPEUHXVHV pWDSHV GH SKRWROLWKRJUDSKLH HW GDOLJQHPHQW GLIILFLOHPHQW DGDSWpHV j XQH DSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH /XWLOLVDWLRQ GH VXEVWUDWV GH WUqV KDXWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH SRXU TXH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV UHSUpVHQWH j IRLV OpSDLVVHXU GH OD FHOOXOH

9 /D VWUXFWXUH 0HWDOOLVDWLRQ :UDS 7KURXJK 0:7 /H FRQFHSW GH &RQWDFW :UDS 7KURXJK ILJ9 GLIIqUH GH OD VWUXFWXUH ,%& SDU OD SUpVHQFH GXQH MRQFWLRQ IRUWHPHQW GRSpH j ODYDQW /XWLOLVDWLRQ GXQ ODVHU SHUPHW GH UDPHQHU GHV EXV EDU j ODUULqUH GH OD FHOOXOH j WUDYHUV XQ QRPEUH OLPLWp GH SHUIRUDWLRQV &H FRQFHSW VH WURXYH j OD OLPLWH HQWUH OD VWUXFWXUH VWDQGDUG HW OD VWUXFWXUH ,%& HW SRVVqGH SOXVLHXUV LQWpUrWV DX QLYHDX GH OD UpGXFWLRQ GX WDX[ GRPEUH GH OD PLVH HQ PRGXOH HW GH ODSSOLFDWLRQ VXU VXEVWUDW GH JUDQGH GLPHQVLRQ

)LJXUH 9 'HVFULSWLRQ GH OD FHOOXOH 0D[LV HQ FRXSH HW HQ IDFH DYDQW IRQGpH VXU OH FRQFHSW GH 0HWDOOLVDWLRQ :UDS 7KURXJK 0:7 >@

5pFHPPHQW /LQGXVWULHO 3KRWRYROWHFK D GpYHORSSp OH FRQFHSW GH FHOOXOH 0D[LV %& TXL DWWHLQW XQ UHQGHPHQW GH >@ 6XU OH PrPH SULQFLSH 6ROODQG 6RODU DX 3D\VEDV GHYUDLW FRPPHUFLDOLVHU ELHQW{W OHV PRGXOHV EDVpV VXU OD FHOOXOH 3LQXS FHOO >@

157

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

/HV DYDQWDJHV VRQW 

3RXU FHUWDLQHV JpRPpWULHV GH VWUXFWXUH GRQW OD FHOOXOH SLQXS OD UpVLVWDQFH VpULH QDXJPHQWH SDV DYHF OD VXUIDFH GH OD FHOOXOH JUkFH j XQH VXEGLYLVLRQ GX FRXUDQW &H W\SH GH VWUXFWXUH SHUPHW GDYDQWDJH OXWLOLVDWLRQ GH VXEVWUDW GH W\SH PF6L FDU OHV SRUWHXUV QH GRLYHQW SDV GLIIXVHU j WUDYHUV OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW MXVTXj OD IDFH DUULqUH /D WHFKQRORJLH QpFHVVDLUH SRXU IDEULTXHU FH W\SH GH FHOOXOH HVW UHODWLYHPHQW VLPSOH HW UHVWH SURFKH GH FHOOH XWLOLVpH GDQV OLQGXVWULH DFWXHOOH

/HV GpVDYDQWDJHV VRQW 

/D UpIOHFWLYLWp j ODYDQW QHVW SDV DXWDQW UpGXLWH TXH SRXU OD VWUXFWXUH ,%& FDU OHV EXV VRQW HQOHYpV PDLV OHV GRLJWV GHPHXUHQW /D SUpVHQFH GH OpPHWWHXU j ODYDQW OLPLWH OH JDLQ GDQV OHV IDLEOHV ORQJXHXUV GRQGH DLQVL TXH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9 VXUWRXW VL FH GHUQLHU UHVWH IRUWHPHQW GRSp
p

'XQH IDoRQ JpQpUDOH FHWWH VWUXFWXUH HVW GDYDQWDJH OLPLWpH SRXU DWWHLQGUH OHV WUqV KDXWV UHQGHPHQWV

9 /D VWUXFWXUH (PLWWHU :UDS 7KURXJK (:7 /H FRQFHSW (:7 GpFULW ILJXUH 9 FRQVWLWXH XQ FRPSURPLV HQWUH OHV GHX[ WHFKQRORJLHV PHQWLRQQpHV SUpFpGHPPHQW 6D IDEULFDWLRQ QpFHVVLWH FRPPH SRXU OHV FHOOXOHV 0:7 OXWLOLVDWLRQ GXQ ODVHU DILQ GHIIHFWXHU GHV RXYHUWXUHV GDQV OHVTXHOOHV XQH GLIIXVLRQ SKRVSKRUH j KDXWH FRQFHQWUDWLRQ HVW UpDOLVpH (Q SDUDOOqOH XQH GLIIXVLRQ GH SKRVSKRUH DYHF XQ QLYHDX GH GRSDJH HQ VXUIDFH UpGXLW HQ IDFH DYDQW SHUPHW GDVVXUHU OD FRQGXFWLRQ GHV SRUWHXUV MXVTXj OD SHUIRUDWLRQ WRXW HQ OLPLWDQW OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH YRLU LQIOXHQFH GH OD FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH VXU OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ OLPLWH

158

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

FKDSLWUH, &H FRQFHSW IXW DSSRUWp SRXU OD SUHPLqUH IRLV SDU *HH HW DO >@ HW GLPSRUWDQWV HIIRUWV RQW pWp PHQpV HVVHQWLHOOHPHQW SDU O8QLYHUVLWp GH &RQVWDQFH $OOHPDJQH HW (&1 3D\V%DV SRXU DGDSWHU OD WHFKQRORJLH GH VpULJUDSKLH >@ /HV UHQGHPHQWV DWWHLQWV VH VLWXHQW DXWRXU GH WH[WXUpH >@ HW VXU XQH VXUIDFH GH FP GH F6L &= VXU FP >@ VXU XQH VXUIDFH GH FP GH PF6L S >@ /HV PHLOOHXUV

UHQGHPHQWV RQW pWp REWHQXV SDU SKRWROLWKRJUDSKLH j 6DQGLD DYHF (:7

/LQGXVWULH $GYHQW 6RODU WUDYDLOOH VXU OD IDEULFDWLRQ GHV PRGXOHV EDVpV VXU OH FRQFHSW

)LJXUH 9 'HVFULSWLRQ GH OD VWUXFWXUH (:7 >@

/HV DYDQWDJHV GH FH FRQFHSW VRQW 

/HV PDWpULDX[ GH PR\HQQH TXDOLWp FRPPH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ SHXYHQW rWUH XWLOLVpV VXU FH W\SH GH VWUXFWXUH FDU FRPPH GDQV OH FDV GHV FHOOXOHV 0:7 OHV SRUWHXUV QH GRLYHQW SDV GLIIXVHU MXVTXj OD IDFH DUULqUH GH OD FHOOXOH ILJ9 3DU UDSSRUW DX[ FHOOXOHV 0:7 OpPHWWHXU DYDQW HVW SHX GRSp FH TXL SHUPHW GH UpGXLUH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ j ODYDQW

159

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

/HV GpVDYDQWDJHV GH FH FRQFHSW VRQW 

/H SURFpGp WHFKQRORJLTXH UHVWH DVVH] FRPSOLTXp DYHF GH PXOWLSOHV pWDSHV GH GLIIXVLRQ HW GH PDVTXDJH QpFHVVLWDQW OD IRUPDWLRQ GH EDUULqUHV GH GLIIXVLRQ HW GH QRXYHOOHV WHFKQLTXHV GH GRSDJH SRXU UpGXLUH OH QLYHDX GH GRSDJH HQ VXUIDFH YRLU FKDSLWUH , /HV FHOOXOHV UpDOLVpHV DXMRXUGKXL VRXIIUHQW WRXMRXUV GXQ IDFWHXU GH IRUPH UHODWLYHPHQW EDV )) 

/HV FHOOXOHV (:7 GpYHORSSpHV SDU GHV WHFKQLTXHV LQGXVWULHOOHV QDWWHLJQHQW SDV SRXU OLQVWDQW GHV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ FRQWUDLUHPHQW DX[ FHOOXOHV ,%& 6XQSRZHU /HV UHQGHPHQWV REWHQXV UHVWHQW SURFKHV GH FHX[ GHV FHOOXOHV 0:7 GRQW OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HVW SOXV VLPSOH

)LJXUH 9 $YDQWDJH GH OD VWUXFWXUH (:7 SDU UDSSRUW j OD VWUXFWXUH ,%& RX %- %DFN -XQFWLRQ 2Q UHPDUTXH TXH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HVW QHWWHPHQW SOXV FULWLTXH SRXU DOOHU YHUV OHV KDXWV UHQGHPHQWV SRXU OD FHOOXOH ,%& 6LPXODWLRQ >)LJXUH $IWHU 6*OXQ] HW DO@

160

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 0RWLYDWLRQV
0DOJUp OHV H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV GHV FHOOXOHV IDEULTXpHV SDU 6XQSRZHU OD PLVH HQ SODFH GXQ SURFpGp WHFKQRORJLTXH UHODWLYHPHQW FRPSOH[H HW OXWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP GH KDXWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH UHVWHQW QpFHVVDLUHV /pYROXWLRQ GH OD TXDOLWp GHV PDWpULDX[ HW OHV SRVVLELOLWpV HQ WHUPH GH UpGXFWLRQ GpSDLVVHXU GH SODTXHWWHV HQWUDvQH XQ QRXYHO LQWpUrW SRXU OD VWUXFWXUH ,%& /H EXW GH FHWWH pWXGH HVW GDQDO\VHU OHV SRVVLELOLWpV GH GpYHORSSHPHQW GH FHWWH VWUXFWXUH HQ GpYHORSSDQW XQH WHFKQRORJLH FRPSDWLEOH DYHF OLQGXVWULH j SDUWLU GH VLOLFLXP GH TXDOLWp pOHFWURQLTXH OLPLWpH PDWpULDX[ PXOWLFULVWDOOLQ /H SURFpGp GRLW GRQF UHSRVHU VXU OXWLOLVDWLRQ GH OD VpULJUDSKLH HW OHV FHOOXOHV QH GRLYHQW SDV SUpVHQWHU GH FRXUEXUH DILQ GH IDYRULVHU OH SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH /pWXGH HVW GLYLVpH HQ GHX[ SDUWLHV XQH pWXGH VLPXODWLRQ SUpVHQWpH GDQV FH FKDSLWUH HW XQH pWXGH H[SpULPHQWDOH TXL IHUD OREMHW GX GHUQLHU FKDSLWUH /pWXGH GH VLPXODWLRQ j GHX[ GLPHQVLRQV VRXV ,6(7&$' SHUPHWWUD GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV SRLQWV FULWLTXHV GH FHWWH VWUXFWXUH HQ IL[DQW GHV SDUDPqWUHV UpDOLVWHV WHQDQW FRPSWH GHV OLPLWHV JpRPpWULTXHV LPSRVpHV SDU OD WHFKQLTXH GH VpULJUDSKLH /D TXDOLWp PLQLPDOH GX PDWpULDX QpFHVVDLUH SRXU XQH DSSOLFDWLRQ VXU VWUXFWXUH ,%& VHUD GRQQpH

161

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 3DUWLH WKpRULTXH VLPXODWLRQ


9 ,QWURGXFWLRQ DX ORJLFLHO ,6(7&$' /D VLPXODWLRQ QXPpULTXH ELGLPHQVLRQQHOOH GH OD VWUXFWXUH 5&& RX ,%& D pWp HIIHFWXpH j ODLGH GX ORJLFLHO ,6(7&$' YHUVLRQ GpYHORSSp HQ 6XLVVH SDU OHQWUHSULVH ,6( ,QWHJUDWHG 6\VWHP (QJLQHHULQJ TXL D pWp UDFKHWpH SDU 6\QRSV\V >@ /H EXW GH FH ORJLFLHO HVW OD VLPXODWLRQ ' ' RX ' GH GLVSRVLWLIV j VHPLFRQGXFWHXUV GH FRPSRVDQWV RSWRpOHFWURQLTXHV RX HQFRUH GDXWUHV V\VWqPHV SK\VLTXHV WHOV TXH OHV HIIHWV WKHUPLTXHV LQGXLWV SDU ODVHU RX UHFXLW 3OXVLHXUV pWDSHV VRQW QpFHVVDLUHV SRXU SDUYHQLU j XQH VLPXODWLRQ GXQ GLVSRVLWLI SKRWRYROWDwTXH /D SUHPLqUH FRQVLVWH j pODERUHU OD JpRPpWULH GH OD VWUXFWXUH PRGXOH 0'5$: j SDUWLU GXQ pOpPHQW GH UpIpUHQFH ILJ 9 $ FHWWH pWDSH OH W\SH GH PDWpULDX HVW pJDOHPHQW FKRLVL DLQVL TXH OHV QLYHDX[ GH GRSDJH SRXU FHWWH FRXFKH FRQVWLWXDQW OD VWUXFWXUH ,O HVW HQVXLWH QpFHVVDLUH GH SURFpGHU j XQ PDLOODJH PRGXOH 0'5$: GHV GLIIpUHQWHV ]RQHV R XQ FRPSURPLV GRLW rWUH WURXYp HQWUH XQ PDLOODJH VXIILVDPPHQW ILQ SRXU QH SDV SHUGUH HQ SUpFLVLRQ DX QLYHDX GHV FDOFXOV HW XQ PDLOODJH H[FHVVLYHPHQW ILQ TXL LPSOLTXHUDLW XQ WHPSV GH FDOFXO WURS ORQJ (Q JpQpUDO XQ PDLOODJH SOXV ILQ HVW UpDOLVp GDQV OHV ]RQHV SURFKHV GHV VXUIDFHV HW LQWHUIDFHV SRVVpGDQW GH IRUWV JUDGLHQWV WDQGLV TXXQ PDLOODJH pWHQGX VHUD XWLOLVp SRXU OHV ]RQHV XQLIRUPpPHQW GRSpHV ORLQ GHV VXUIDFHV HW LQWHUIDFHV /HV GRQQpHV OLpHV j FKDTXH FRXFKH VRQW HQVXLWH LQWURGXLWHV SRXU FDOFXOHU OH WDX[ GH JpQpUDWLRQ RSWLTXH PRGXOH 237,. 8QH IRLV OH PDLOODJH RSWLPLVp OD UpVROXWLRQ GHV pTXDWLRQV GLIIpUHQWLHOOHV SDUWLHOOHV FRXSOpHV SDU OD PpWKRGH GHV pOpPHQWV ILQLV PRGXOH '(66,6 HVW HIIHFWXpH j SDUWLU GHV GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH SDUDPqWUHV FKRLVLHV /HV FRQGLWLRQV DX[ OLPLWHV GHV pTXDWLRQV GH EDVH GHV VHPLFRQGXFWHXUV VRQW IL[pHV SDU OHV SURSULpWpV GHV VXUIDFHV /H SRWHQWLHO pOHFWURVWDWLTXH HW OHV FRQFHQWUDWLRQV GHV pOHFWURQV HW GHV WURXV GH FHWWH UpVROXWLRQ QXPpULTXH SHUPHWWHQW GH FDOFXOHU OHV GHQVLWpV GH WURXV HW GpOHFWURQV OHV SDUDPqWUHV SK\VLTXHV GH WUDQVSRUW GH JpQpUDWLRQ HW GH UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV (QILQ ODIILFKDJH GHV UpVXOWDWV ,9 UpSRQVH VSHFWUDOH VH IDLW j WUDYHUV OH PRGXOH ,163(&7

162

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 /HV PRGqOHV SK\VLTXHV XWLOLVpV 5pWUpFLVVHPHQW GH OD EDQGH LQWHUGLWH %DQG*DS 1DUURZLQJ 3RXU XQ QLYHDX GH GRSDJH VXSpULHXU j FP OD GLVWDQFH HQWUH OHV DWRPHV GRSDQWV
& "

GLPLQXH HW OHXUV IRQFWLRQV GRQGHV VH UHFRXYUHQW &HV LQWHUDFWLRQV SURYRTXHQW DLQVL XQ pODUJLVVHPHQW GX QLYHDX LQLWLDOHPHQW GLVFUHW GHV LPSXUHWpV FH TXL FRQGXLW j OD UpXQLRQ GH FHWWH EDQGH GpQHUJLH GHV LPSXUHWpV LRQLVpHV HQ H[FqV DYHF OD EDQGH OD SOXV SURFKH GH FRQGXFWLRQ RX GH YDOHQFH VHORQ OH W\SH GH GRSDJH (Q FRQVpTXHQFH WRXWHV FHV PRGLILFDWLRQV HQWUDvQHQW XQH UpGXFWLRQ DSSDUHQWH GH OD ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH &H SKpQRPqQH HVW SOXV FRQQX VRXV OH QRP GH %DQG*DS 1DUURZLQJ %1* 1RXV XWLOLVHURQV OH PRGqOH GpYHORSSp SDU 'HO $ODPR HW 6ZDQVRQ >@ 0RELOLWp GHV SRUWHXUV GH FKDUJH /HV pOHFWURQV HW OHV WURXV RQW GHV YDOHXUV GH PRELOLWp GLIIpUHQWHV TXL GpSHQGHQW SULQFLSDOHPHQW GH OHXU PDVVH HIIHFWLYH GDQV OH UpVHDX FULVWDOOLQ /H PRGqOH GH 0DVHWWL HW DO XWLOLVp VRXV ,6(7&$' WLHQW FRPSWH GH OD GpSHQGDQFH GH OD PRELOLWp HQ IRQFWLRQ GX GRSDJH >@ 5HFRPELQDLVRQV YROXPLTXHV HW VXUIDFLTXHV /HV SULQFLSDX[ PpFDQLVPHV GH UHFRPELQDLVRQ RQW pWp EULqYHPHQW GpFULWV GDQV OH SUHPLHU FKDSLWUH HW VRQW SULV HQ FRPSWH SDU OH ORJLFLHO 5HFRPELQDLVRQ YLD GHV QLYHDX[ SURIRQGV /H PRGqOH GH UHFRPELQDLVRQ GHV SRUWHXUV SDU OLQWHUPpGLDLUH GXQ VHXO QLYHDX SURIRQG SURSRVp SDU OHV SK\VLFLHQV 6FKRFNOH\ 5HDG HW +DOO 65+ /D UHODWLRQ GH .HQGDOO >@ UHOLDQW OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV HW OD FRQFHQWUDWLRQ GH GRSDJH SDU H[HPSOH 1 SRXU XQ PDWpULDX GH W\SH 3
6

 5HFRPELQDLVRQ $XJHU GRPLQDQW j SDUWLU GXQ QLYHDX GH GRSDJH GH DWRPHVFP /H


& "

PRGqOH XWLOLVp HVW FHOXL pWDEOL SDU /DQEHUJ >@ 5HFRPELQDLVRQ VXUIDFLTXH HVW UHSUpVHQWpH SDU XQ PRGqOH FDOFXOp VXU FHOXL GH 65+
163

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

'XUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV &KDFXQ GH FHV PpFDQLVPHV YD VXFFHVVLYHPHQW LQIOXHU VXU OD GXUpH GH YLH HQ YROXPH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV TXL VH[SULPH GH OD PDQLqUH VXLYDQWH 
1 1 1 1 = + + SRH Kendall Auger

9

DYHF

TSC

OD FRQWULEXWLRQ j OD GXUpH GH YLH GpILQLH SDU OH PRGqOH GH 6KRFNOH\5HDG+DOO UHSUpVHQWH OD FRQWULEXWLRQ DSSRUWpH SDU OHV

xrquhyy

GpVLJQH OD GXUpH GH YLH LQYHUVHPHQW SURSRUWLRQQHOOH j OD FRQFHQWUDWLRQ GH


6tr

GRSDQWV GpILQLH SDU .HQGDOO (QILQ

GLIIpUHQWV PpFDQLVPHV GH UHFRPELQDLVRQ $XJHU *pQpUDWLRQ GH SRUWHXUV SDU DEVRUSWLRQ GH OXPLqUH 3RXU FDUDFWpULVHU FHWWH SKRWRJpQpUDWLRQ RQ LQWURGXLW XQ WDX[ GH JpQpUDWLRQ * TXL HVW HQ FRPSpWLWLRQ DYHF OH WHUPH GH UHFRPELQDLVRQ &H WDX[ GH JpQpUDWLRQ GpILQL HQ XQ SRLQW GX PDWpULDX SRXU XQH pQHUJLH GH SKRWRQ GRQQpH GpSHQG GX IOX[ GH SKRWRQV HQ FH SRLQW

164

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 6LPXODWLRQ GH VWUXFWXUHV VRXV ,6(7&$'


9 6LPXODWLRQ GXQH VWUXFWXUH SKRWRYROWDwTXH VWDQGDUG 8QH FHOOXOH j VWUXFWXUH FODVVLTXH VXU VXEVWUDW PLQFH P D WRXW GDERUG pWp VLPXOpH SRXU VHUYLU GH UpIpUHQFH j OpWXGH ILJXUH 9 /D UpVLVWLYLWp GX VLOLFLXP PF6L 32/,; IRXUQLH SDU 3+272:$77 ,17 6$ D pWp GpWHUPLQpH SDU OD PpWKRGH GH PHVXUH TXDWUH SRLQWHV /D GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV HVW IL[pH j V /HV SDUDPqWUHV IL[pV VRQW OHV VXLYDQWV

(PHWWHXU 1 GRSDJH FP SURILO (UIF SURIRQGHXU P


 ! "

6XEVWUDW 'RSDJH FP GXUpH GH YLH V pSDLVVHXU P


% "

%6) 3 'RSDJH FP SURIRQGHXU P


' "

&RXFKH DQWLUpIOHFWLYH IDFH DYDQW 6L1 pSDLVVHXU QP LQGLFH GH UpIUDFWLRQ Q 7H[WXUDWLRQ GH VXUIDFH IDFH DYDQW DQJOH GH 5HFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH IDFH DUULqUH 6 5HFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH IDFH DYDQW 6 SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ GDQV OHV FDOFXOV 7DEOHDX 9 3HUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH VWDQGDUG VXU VXEVWUDW PLQFH REWHQXHV SDU OD VLPXODWLRQ VRXV ,6(7&$'
Rsultats
A6S

QRQ LQIOXHQWH SUpVHQFH GX %6) FPV


$

A6W

5pVLVWLYLWp GHV FRQWDFWV QXOOH IDFWHXU GH IRUPH VXUHVWLPp

pp

))

P9 P$FP 

&HOOXOH VWDQGDUG

 

165

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

)LJXUH 9 5HSUpVHQWDWLRQ GX PDLOODJH GH OD VWUXFWXUH VWDQGDUG

9 6LPXODWLRQ GH OD VWUXFWXUH ,%& 3RXU pWXGLHU OD VWUXFWXUH ,%& XQH VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH HVW WRXW GDERUG GpILQLH ILJ9 /HV GLVWDQFHV IL[pHV SRXU OpOpPHQW GH V\PpWULH VRQW FRQIRUPHV DX[ VSpFLILFLWpV WHFKQRORJLTXHV OLpHV j OD VpULJUDSKLH /HV YDOHXUV GHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV VRQW GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX 9

)LJXUH9 6FKpPD HQ FRXSH GH OD VWUXFWXUH ,%& VLPXOpH VRXV ,6(7&$'

166

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

$) /D IDFH DYDQW ,O HVW SRVVLEOH GH UpGXLUH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ IDFH DYDQW HQ GpYHORSSDQW XQ FKDPS GRSp 3 DSSHOp )6) )URQW 6XUIDFH )LHOG UHSRVDQW VXU OH PrPH SULQFLSH TXH OH FKDPS


%6) XWLOLVp SRXU OD VWUXFWXUH FODVVLTXH &H GHUQLHU GRLW FHSHQGDQW SRVVpGHU XQH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH VH VLWXDQW YHUV OHV FP DLQVL TXXQH IDLEOH SURIRQGHXU GH
( "

GRSDJH DILQ GH OLPLWHU OHV UHFRPELQDLVRQV GH W\SH $XJHU 3XLVTXH DXFXQ FRQWDFW QHVW SUpVHQW OD IRUPDWLRQ GXQH MRQFWLRQ IORWWDQWH )- SHXW pJDOHPHQW rWUH HQYLVDJpH /D SUpVHQFH GX )6) GDQV OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH OLPLWH OLQIOXHQFH GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DYDQW 6
A6W

 3RXU GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ 6

A6W

LQIpULHXUHV j

FPV OHV SHUIRUPDQFHV GX GLVSRVLWLI QH VRQW SDV DIIHFWpHV ILJ9 $ OLQYHUVH HQ ODEVHQFH GH FKDPS GH VXUIDFH DYDQW OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GHYLHQW H[WUrPHPHQW FULWLTXH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW GqV TXH VD YDOHXU GpSDVVH OHV FPV ,O HVW QRUPDOHPHQW SRVVLEOH GREWHQLU GH WHOOHV TXDOLWpV GH SDVVLYDWLRQ DYHF XQH FRXFKH XQLTXH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1 VDQV SDVVHU SDU XQH GLIIXVLRQ GH GRSDQWV /D SUpVHQFH GXQH WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH SHXW FHSHQGDQW HQWUDvQHU XQH DXJPHQWDWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ MXVTXj XQ IDFWHXU 6
A6W

FPV j FDXVH GH

ODXJPHQWDWLRQ GH OD VXUIDFH GpYHORSSpH ,O VHUD GRQF LPSRUWDQW GH SURFpGHU j XQH SUpSDUDWLRQ GH VXUIDFH GH TXDOLWp W\SH 5&$ DSUqV WH[WXUDWLRQ
36 600 580 Vco: FSF "P+" sans FSF 560 540 520 Jcc: FSF "P+" sans FSF
-1

Densit de courant Jcc [mA/cm ]

32 28 24 20 16 12 8 4 0 10 10
0

-2

500 480

10

10

10

10

10

10

10

10

Vitesse de recombinaison SFAV [cm/s]

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH IDFH DYDQW 6)$5 VXU OD GHQVLWp GH FRXUDQW -&& SRXU XQ )6) GH FP HW P HW VDQV )6) >@

Tension Vco (mV)

167

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

%) /D IDFH DUULqUH /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ IL[pH VXU OD IDFH DUULqUH 6


A6S

HVW GH FPV HW FRUUHVSRQG j


 

XQH SDVVLYDWLRQ GH TXDOLWp PR\HQQH &HWWH YDOHXU FRQFHUQH HVVHQWLHOOHPHQW OD GLVWDQFH G HQWUH OHV ]RQHV GRSpHV (Q HIIHW OHV DXWUHV UpJLRQV GH OD VXUIDFH DUULqUH 1 HW 3 VHURQW SULQFLSDOHPHQW OLPLWpHV SDU OHV UHFRPELQDLVRQV GH W\SH $XJHU OLpHV DX[ IRUWV GRSDJHV VXUWRXW VL OHV FRQFHQWUDWLRQV HQ VXUIDFH VRQW pOHYpHV &) 3ORWV GH GRSDJH JpRPpWULH GH OpPHWWHXU HW GX FKDPS DUULqUH /H SORW 3 SRVVqGH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH GRSDJH SURFKHV GH FHOOHV REWHQXHV SDU


VpULJUDSKLH GXQH FRXFKH GDOXPLQLXP /D ODUJHXU GX SORW GH ;S SDU UDSSRUW DX[ OLPLWHV GH VpULJUDSKLH

P HVW UpDOLVWH

/D GHPLGLVWDQFH ;Q SHXW rWUH IDFLOHPHQW YDULDEOH HQ IRQFWLRQ GH OD WHFKQRORJLH XWLOLVpH
/D FRQFHQWUDWLRQ GH GRSDQWV HQ VXUIDFH HVW IL[pH j ') /HV FRQWDFWV

@ (

FP SRXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH


"

/HV FRQWDFWV PpWDOOLTXHV VLWXpV VXU OD IDFH DUULqUH UHFRXYUHQW OD WRWDOLWp GHV VXUIDFHV GRSpHV GDQV OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ j OLQWHUIDFH PpWDOSORW GH GRSDJH HVW IL[pH j FPV /H IDFWHXU GH IRUPH HVW VXUHVWLPp FRPPH SRXU OD VWUXFWXUH
&

FODVVLTXH FDU OD UpVLVWLYLWp GHV FRQWDFWV QHVW SDV FRQVLGpUpH 7DEOHDX 9 9DOHXUV GHV SDUDPqWUHV SRXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH ,%& 1RP : G 6A6W 6A6S 5A6S H6S8 'pILQLWLRQ (SDLVVHXU GX VXEVWUDW 'LVWDQFH HQWUH OHV ]RQHV GRSpHV 1 HW 3
 

9DOHXU P P FPV FPV QP

9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DYDQW 9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH 5pIOHFWLYLWp IDFH DUULqUH (SDLVVHXU GH OD FRXFKH DQWLUpIOHFWLYH

168

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

Q6S8 ;Q ;S Wiyx 1h 1S 1Q 1ATA GS GQ GATA 6rhyT8

,QGLFH GH UpIUDFWLRQ GH OD FRXFKH DQWLUpIOHFWLYH 'HPLODUJHXU GX SORW 1 'HPLODUJHXU GX SORW 3
 P P V 


@ %

'XUpH GH YLH GHV SRUWHXUV GDQV OH VXEVWUDW 1LYHDX GH GRSDJH GX VXEVWUDW &RQFHQWUDWLRQ HQ VXUIDFH GX SORW 3


FP FP FP

"

 

@ '

"

&RQFHQWUDWLRQ HQ VXUIDFH GX SORW 1 3URIRQGHXU GH GRSDJH GX SORW 3

@ (

"

&RQFHQWUDWLRQ HQ VXUIDFH GX IURQW VXUIDFH ILHOG
P P P P FPV


&

3URIRQGHXU GH GRSDJH GX SORW 1

3URIRQGHXU GH GRSDJH GX IURQW VXUIDFH ILHOG 9LWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ DX QLYHDX GHV FRQWDFWV

9 5pVXOWDWV GH VLPXODWLRQ 3RXU OD YDOHXU GH GXUpH GH YLH IL[pH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ /
q

HVW GH P (OOH FRUUHVSRQG DX GRXEOH GH OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW /D VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH 7DE9 SRVVqGH GHV SHUIRUPDQFHV PR\HQQHV IRUWHPHQW OLPLWpHV SDU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW

Tableau V-3. Rsultats obtenus pour la cellule IBC de rfrence

9FR P9 &HOOXOH ,%& 5HI 

-VF P$FP 

)) 

Q 

$) (WXGH GX SORW 3 %6)
/D SURIRQGHXU GS RX OH QLYHDX GH GRSDJH 1S QRQW SDV XQH JUDQGH LQIOXHQFH VXU OH UHQGHPHQW GH OD FHOOXOH WDQW TXH OD SURIRQGHXU GX SORW GpSDVVH P ILJ9 /D WHQVLRQ
169

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

HQ FLUFXLW RXYHUW HVW OH SDUDPqWUH SDUWLFXOLqUHPHQW GpJUDGp VL OD SURIRQGHXU GH GRSDJH WURS IDLEOH 8Q QLYHDX GH GRSDJH REWHQX j SDUWLU GXQ UHFXLW GDOXPLQLXP GpSRVp SDU VpULJUDSKLH VHUD VXIILVDQW ,O QH GHYUDLW GRQF SDV rWUH QpFHVVDLUH GXWLOLVHU GHV GLIIXVLRQV KDXWHWHPSpUDWXUH j EDVH GH ERUH SRXU OD IRUPDWLRQ GX SORW %6)
1,02

1,012 1,010

rapport K/Kref [%])

1,00

rapport K/Kref [%])

0,98 0,96 0,94 0,92 0,90 0 1

1,008 1,006 1,004 1,002 1,000 0 2

Structure RCC Plot P+ BSF tudi 18 -3 Dopage P+=5.10 cm


2 3 4

Structure RCC Plot P+ BSF tudi Profondeur dP+=2m


4 6 8

profondeur de dopage dP [m]

Niveau de dopage Np+ [10 (cm )]

19

10

-3

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GHV SORWV GH GRSDJH 3 RX %6) VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH FHOOXOHV ,%& %) (WXGH GX SORW 1 pPHWWHXU


$ SDUWLU GHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ ILJ9 RQ UHPDUTXH TXH OD SURIRQGHXU GX SORW GQ

HVW SDUWLFXOLqUHPHQW FULWLTXH SRXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH WDQGLV TXH OLQIOXHQFH GH OD FRQFHQWUDWLRQ HQ VXUIDFH UHVWH UHODWLYHPHQW UpGXLWH &HV REVHUYDWLRQV FRQFRUGHQW DYHF FHOOHV REWHQXHV SDU 21LFKLSRUXN TXL GRQQH GHX[ UDLVRQV SRXU H[SOLTXHU OLPSDFW GH OD SURIRQGHXU GH OpPHWWHXU VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW >@
1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0 1

1,020 1,015

rapport K/Kref [%])

1,010 1,005 1,000 0,995 0,990 0 2 4

rapport

Structure RCC Plot n+ tudi + 19 -3 Dopage dn =2.10 cm Rapport /ref Rapport Vco/Vcoref
2 3 4 5

Structure RCC ref type Plot n+ tudi Profondeur dn+=0.6m


6 8 10
19 -3

profondeur de plot dn+ [m]

Concentration en surface N+ [10 (cm )]

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GX SORW GH GRSDJH 1 RX pPHWWHXU VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH FHOOXOHV ,%&

170

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

/H FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ GH OpPHWWHXU GpSHQG GH OD FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH GH VD SURIRQGHXU HW GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ j OD VXUIDFH 3RXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH ,%& OD UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH DX QLYHDX GH OpPHWWHXU HVW IL[pH SDU OD SUpVHQFH GX FRQWDFW TXL UHFRXYUH LQWpJUDOHPHQW OpPHWWHXU 6
phyT8

'HV FDOFXOV GH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH HW GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OpPHWWHXU VRQW GLVSRQLEOHV GDQV >@ /HV ILJXUHV 9 HW 9 LOOXVWUHQW OpYROXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ SRXU GLIIpUHQWHV VLWXDWLRQV 7RXW GDERUG VL OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH HVW pOHYpH FPV FRPPH FHOD
%

HVW OH FDV SRXU QRV VLPXODWLRQV YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ IL[pH SDU OH FRQWDFW SOHLQH VXUIDFH OD ILJXUH 9 PRQWUH FODLUHPHQW TXLO HVW VRXKDLWDEOH GH IRUPHU GHV MRQFWLRQV SURIRQGHV DILQ GH UpGXLUH OH FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ $ OLQYHUVH VL OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH HVW PRGpUpH SDVVLYDWLRQ j EDVH GH 6L1 RX 6L2 6
!

 FPV DORUV LO HVW QpFHVVDLUH GH UpDOLVHU GHV MRQFWLRQV PLQFHV HW SHX GRSpHV HQ
"

VXUIDFH UpGXFWLRQ GHV UHFRPELQDLVRQV $XJHU &HWWH FRQGLWLRQ HVW SDU DLOOHXUV FRQILUPpH SDU OHV VLPXODWLRQV VRXV ,6(7&$' HIIHFWXpHV SDU - 6FKXPDFKHU >@
1E-11

Courant de saturation de l'metteur [A/cm ]

S=10 cm/s CS=10 cm


19 19 -3

CS=5*10 cm

-3

CS=10 cm CS=3*10 cm 1E-12


20 -3

20

-3

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

Profondeur de jonction xj [m]

)LJXUH9 (YROXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD SURIRQGHXU GH MRQFWLRQ SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH DYHF XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH IL[pH j FPV
171

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

Courant de saturation de l'metteur [A/cm ]

S=5*10 cm/s CS=3*10 cm


20 -3

1E-13 CS=10 cm
20 -3 19 -3

CS=10 cm CS=5*10 cm 0.1


19 -3

0.2

0.3

0.4

0.5

Profondeur de jonction xj [m]

)LJXUH9 (YROXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD SURIRQGHXU GH MRQFWLRQ SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH DYHF XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH IL[pH j FPV /D ILJXUH 9 SUpVHQWH OD YDOHXU RSWLPDOH GH SURIRQGHXU GH MRQFWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ VXUIDFH $ OpFKHOOH H[SpULPHQWDOH LO HVW SUpIpUDEOH GH GLPLQXHU OD VXUIDFH GH FRQWDFW PpWDOOLVDWLRQ SDUWLHOOH >@ HW GH WHQGUH YHUV GHV pPHWWHXUV SHX SURIRQGV DYHF XQH IDLEOH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH &HSHQGDQW XQH IDLEOH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH FP VHUD GLIILFLOH j REWHQLU SDU OHV
! "

WHFKQLTXHV GH GRSDJH DFWXHOOHV HW SRVHUD GHV SUREOqPHV GH UpVLVWDQFH GH FRQWDFW VL OHV FRQWDFWV VRQW GpRSVpV SDU VpULJUDSKLH /H FRQFHSW GH OpPHWWHXU VpOHFWLI SRXUUDLW GRQF rWUH DSSOLTXp DX[ FHOOXOHV ,%& 2Q FRQVWDWH GRQF TXH OHV SDUDPqWUHV IL[pV SRXU OpPHWWHXU GpSHQGURQW FRQVLGpUDEOHPHQW GH OD GpILQLWLRQ GH OD VWUXFWXUH H[DFWH 3RXU OH SURFpGp H[SpULPHQWDO pWXGLp OpPHWWHXU DXUD OHV FDUDFWpULVWLTXHV GXQ pPHWWHXU VWDQGDUG IRUPp SDU 32&O DYHF XQH FRQFHQWUDWLRQ GH
"

VXUIDFH LPSRUWDQWH FP HW XQH SURIRQGHXU GH P /D PpWDOOLVDWLRQ VXU


! "

OpPHWWHXU QH FRXYULUD FH GHUQLHU TXH SDUWLHOOHPHQW HW XQH SDVVLYDWLRQ 6L1 VHUD EpQpILTXH

172

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

Courant de saturation de l'metteur [A/cm ]

S=10 cm/s 1E-12 S=10 cm/s


5

CS=10 cm

20

-3

1E-13

S=10 cm/s 5*10 cm/s


3

S=10 cm/s 0.2 0.3 0.4 0.5

0.1

Profondeur de jonction xj [m]

)LJXUH9 (YROXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HQ IRQFWLRQ GH OD SURIRQGHXU GH MRQFWLRQ SRXU GLIIpUHQWHV YDOHXUV GH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DYHF XQH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH IL[pH j FP &) 2SWLPLVDWLRQ GH OD JpRPpWULH GHV SORWV GH GRSDJH 1 HW 3


/D GpWHUPLQDWLRQ GH OD JpRPpWULH GHV SORWV j ODUULqUH GH OD FHOOXOH HVW FRPSOH[H FDU HOOH GpSHQG GHV SDUDPqWUHV VXLYDQWV /D TXDOLWp pOHFWURQLTXH GX VLOLFLXP XWLOLVp /D UpVLVWLYLWp GX VLOLFLXP /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH SUpVHQFH GXQH FRXFKH GH SDVVLYDWLRQ /D GLVWDQFH G HQWUH OHV SORWV GH GRSDJH /HV FDUDFWpULVWLTXHV GHV SORWV GH GRSDJH ;1 ;3 GRSDJH HQ VXUIDFH SURIRQGHXU
 

/H W\SH GH PpWDOOLVDWLRQ FRPSOqWH RX SDUWLHOOH /HV YDOHXUV GH FHV SDUDPqWUHV LQIOXHURQW VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW OD UpVLVWDQFH VpULH $ SDUWLU GXQH DSSURFKH WKpRULTXH HW XQH pWXGH GH VLPXODWLRQ DYHF OH ORJLFLHO ,6(7&$' LO HVW SRVVLEOH GH FRPSUHQGUH OLQIOXHQFHV JpQpUDOH GH FHV SDUDPqWUHV SRXU pYDOXHU OD JpRPpWULH RSWLPDOH GH OD VWUXFWXUH
173

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

,QIOXHQFH VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW 3RXU XQH ODUJHXU GX SORW 1 ODUJHPHQW VXSpULHXUH j FHOOH GX SORW 3 OD IUDFWLRQ GH VXUIDFH
 

GH MRQFWLRQ DFWLYH DXJPHQWH SDU UDSSRUW j FHOOH FRQVWLWXpH SDU OH %6) HW OD GLVWDQFH G $LQVL OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV SRXUURQW SOXV DLVpPHQW UHMRLQGUH OpPHWWHXU ILJ9 3DU FRQVqTXHQW LO HVW HQ JpQpUDO SUpIDUDEOH GDXJPHQWHU OD ODUJHXU GH MRQFWLRQ SRXU DXJPHQWHU OH SKRWRFRXUDQW GH OD FHOOXOH 1pDQPRLQV OH UDSSRUW RSWLPDO ;1 ;3
 

GpSHQG DXVVL GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OpPHWWHXU FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ HW GH OD YDOHXU ILQDOH GH OD UpVLVWDQFH VpULH
Courant de court-circuit Jsc [mA/cm]
36

32

28

24

20

10

Rapport largeur des plots Xn/Xp

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GX UDSSRUW ;Q;S VXU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW SRXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH ,QIOXHQFH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 3RXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH RQ REVHUYH XQH pYROXWLRQ RSSRVpH GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HW GX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW HQWUH OD ODUJHXU GHV SORWV ;Q ;S ILJ9 8Q DFFURLVVHPHQW GH OD VXUIDFH DFWLYH GH OpPHWWHXU UpGXLW OD WHQVLRQ
 

HQ FLUFXLW RXYHUW GDQV OHV FRQGLWLRQV IL[pHV SRXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH pPHWWHXU SHX SURIRQG UHFRXYUHPHQW FRPSOHW GX FRQWDFW VXU OpPHWWHXU DLQVL TXH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ pOHYpH DX QLYHDX GX FRQWDFW /D YDOHXU GX 9 HVW FODLUHPHQW DPpOLRUpH
p

ORUVTXH OpPHWWHXU HVW RSWLPLVp SURIRQGHXU GH GRSDJH DWWHLQW P ILJ9 $YHF XQH

174

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

PpWDOOLVDWLRQ SDUWLHOOH HW XQH SDVVLYDWLRQ GH W\SH 6L1 LO HVW DORUV SRVVLEOH GREWHQLU GHV

YDOHXUV GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW VXSpULHXUHV j P9


590

Tension en circuit ouvert Voc (mV)

585

cellule RCC

580

575

570

565

10

Rapport largeur des plots Xn/Xp

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GX UDSSRUW ;Q;S VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SRXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH /HV UHFRPELQDLVRQV HQ VXUIDFH DX QLYHDX GH OpPHWWHXU VRQW IL[pHV SDU OD SUpVHQFH GX FRQWDFW 6 FPV

640 620

+ passivation SiNx

Tension Vco [mV]

600 580 560 540

metteur optimis metteur non adapt 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

0,0

Rapport (Ld/W)

)LJXUH 9 (YROXWLRQ GH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ VXU pSDLVVHXU GH OD SODTXHWWH /G: SRXU XQ UDSSRUW ;Q;S  /HV UHFRPELQDLVRQV HQ VXUIDFH DX QLYHDX GH OpPHWWHXU VRQW IL[pHV SDU OD SUpVHQFH GX FRQWDFW 6 FPV (Q SUpVHQFH GXQH PpWDOOLVDWLRQ SDUWLHOOH HW GXQH SDVVLYDLWRQ 6L1[ OH 9FR SHXW FRQWLQXHU j DXJPHQWHU
175

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

3RXU OD VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH pPHWWHXU QRQ RSWLPLVp RQ FRQVWDWH TXH OH UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ DXJPHQWH MXVTXj XQ UDSSRUW ;1 ;3 pJDO j ILJ9 6L j OLQYHUVH
 

OpPHWWHXU HVW RSWLPLVp SURIRQGHXU GH GRSDJH VXIILVDQWH DORUV OH UDSSRUW RSWLPDO ;1 ;3 VHUD VXSpULHXU j /D VHXOH OLPLWDWLRQ FRQFHUQHUD DORUV OD YDOHXU GH OD
 

UpVLVWDQFH VpULH &H SDUDPqWUH VHUD GpWDLOOp GDQV OH SURFKDLQ FKDSLWUH


1,2 1 0,8 n/nref 0,6 0,4 0,2 0
+ + + + N + + P+ /3 00 N P+ /1 00 N P+ /1 50 0 P+ /1 00 0 P+ /1 00 N P+ /1 00 N P+ /6 00 N N +

Srie1

10 0

10 0

10 0

10 0

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GHV GHPLODUJHXUV GHV SORWV GH GRSDJH ;QHW ;S VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH FHOOXOHV ,%& /HV UHFRPELQDLVRQV HQ VXUIDFH DX QLYHDX GH OpPHWWHXU VRQW IL[pHV SDU OD SUpVHQFH GX FRQWDFW 6 FPV 

') (WXGH GH OD GLVWDQFH HQWUH OHV SORWV GH GRSDJH /D ILJXUH 9 SUpVHQWH OLQIOXHQFH GH OD GLVWDQFH G HQWUH OHV SORWV SRXU XQH YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH IL[pH j 6
A6S

10 0

FPV 2Q FRQVWDWH XQH GLPLQXWLRQ IL[pH 3RXU OD

LPSRUWDQWH GX UHQGHPHQW HQ IRQFWLRQ GH ODFFURLVVHPHQW GH OD GLVWDQFH G &HW HIIHW VHUD IRUWHPHQW GpSHQGDQW GH OD YDOHXU GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH 6
A6S

VWUXFWXUH GH UpIpUHQFH QRXV DYRQV IL[p XQH GLVWDQFH G pJDOH j P ,O IDXGUD YpULILHU VL FHWWH GLVWDQFH HVW H[SpULPHQWDOHPHQW UpDOLVDEOH SDU VpULJUDSKLH /LQIOXHQFH GH FHWWH GLVWDQFH VXU OD UpVLVWDQFH VpULH VHUD pJDOHPHQW GpWDLOOpH GDQV OH SURFKDLQ FKDSLWUH

60 0

30 0

176

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

1,05 1,00

Rapport K/Kref

0,95 0,90 0,85 0,80

Evolution du rendement dune cellule RCC en fonction de la distance entre les plots
0 50 100 150 200

distance entre plots dint(m)

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GH OD GLVWDQFH LQWHUSORW VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH FHOOXOHV ,%& () (WXGH GH OD UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH SHXW rWUH YDULDEOH HQ IRQFWLRQ GH OD WHFKQLTXH GH SDVVLYDWLRQ XWLOLVpH (OOH GHYLHQW FULWLTXH SRXU GHV YDOHXUV VXSpULHXUHV j FPV ILJ9 6L OHV SRUWHXUV VH VLWXHQW DXGHVVXV GH OpPHWWHXU LOV QH GHYUDLHQW SDV rWUH VHQVLEOHV j OD YDOHXU GH 6
A6S

 3RXU OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV DXGHVVXV GH OD UpJLRQ G


A6S

HQWUH OHV ]RQHV GRSpHV OD YDOHXU GH 6

DXUD XQH LPSRUWDQFH FRQVLGpUDEOH /HV

SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH VHURQW GRQF GpSHQGDQWHV QRQ VHXOHPHQW GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH PDLV DXVVL GH OD ODUJHXU GH OD UpJLRQ G HQWUH OHV ]RQHV GRSpHV
1,05

rendement/rendement(ref)

1,00 0,95 0,90 0,85 0,80

10

100

1000

10000

100000

Recombinaison face arrire SFAR

)LJXUH 9 ,QIOXHQFH GH OD YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HQ IDFH DUULqUH VXU OH UHQGHPHQW GHV FHOOXOHV ,%& SRXU XQH GLVWDQFH G pJDOH j P
177

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 &RPSDUDLVRQ HQWUH OD VWUXFWXUH ,%& HW OD VWUXFWXUH VWDQGDUG /H SDUDPqWUH FRQVLGpUp FRPPH OH SOXV FULWLTXH SRXU OHV FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH HVW OD TXDOLWp pOHFWURQLTXH GX VXEVWUDW HW SOXV SUpFLVpPHQW OH UDSSRUW HQWUH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HW OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW (Q HIIHW OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV GDQV OHV SUHPLHUV PLFURPqWUHV GH OD FHOOXOH GRLYHQW WUDYHUVHU OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW SRXU DWWHLQGUH OD MRQFWLRQ VLWXpH VXU OD IDFH DUULqUH &HSHQGDQW OH EHVRLQ GXWLOLVHU XQ PDWpULDX GH TXDOLWp VXSpULHXUH QHVW SDV VHXOHPHQW MXVWLILp SDU FHWWH UDLVRQ /D JpRPpWULH GH OD FHOOXOH SHXW DXVVL QpFHVVLWHU GH WUqV JUDQGHV ORQJXHXUV GH GLIIXVLRQ /HV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV DX GHVVXV GH OD ]RQH 3
 

GRLYHQW GLIIXVHU WUDQVYHUVDOHPHQW YHUV OD IDFH DUULqUH PDLV DXVVL

ODWpUDOHPHQW SRXU DWWHLQGUH OD MRQFWLRQ &HWWH GLIIXVLRQ ODWpUDOH GpSHQG GH OD ODUJHXU GX SORW GH GRSDJH ;3 HW OD GLVWDQFH G HQWUH OHV SORWV ILJ 9 3RXU OHV VWUXFWXUHV VLPXOpHV VRXV ,6(7&$' OD GLVWDQFH ODWpUDOH PR\HQQH pJDOH j G ;3 


P

DXUD XQH IDLEOH LQIOXHQFH $X QLYHDX H[SpULPHQWDO QRXV YHUURQV TXH FHWWH GLVWDQFH HVW HQ JpQpUDO VXSpULHXUH j P

)LJXUH 9, 6FKpPD QRQ j OpFKHOOH UHSUpVHQWDQW OHV GLVWDQFHV j SDUFRXULU SRXU OHV pOHFWURQV FRQVLGpUDQW XQ VXEVWUDW S /HV JUDSKHV 9 9 SUpVHQWHQW OpYROXWLRQ GHV WURLV SDUDPqWUHV 9 - HQ
p pp

IRQFWLRQ GX UDSSRUW ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ VXU pSDLVVHXU GX VXEVWUDW /G: SRXU WURLV FHOOXOHV DYHF XQH pSDLVVHXU GH VXEVWUDW : /D FHOOXOH ,%& GH UpIpUHQFH
178

P 

/D FHOOXOH FRQYHQWLRQHOOH GpFULWH SUpFpGHPPHQW SDJH

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

8QH FHOOXOH ,%& RSWLPLVpH SURIRQGHXU GH OpPHWWHXU P ;1

P HW 6

A6S

FPV /H WDEOHDX 9 GRQQH OHV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ REWHQXV SRXU FHWWH VWUXFWXUH 'DQV FH FDV OD GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV HVW WRXMRXUV IL[pH j V 7DEOHDX 9 &RPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV HQWUH OD FHOOXOH ,%& GH UpIpUHQFH HW OD VWUXFWXUH ,%& RSWLPLVpH 9FR P9 ,%& 5HI ,%& RSWLPLVpH -VF P$FP  ))  Q 

40 35

640 630 620

Courant Jcc [mA/cm]

Tension Vco [mV]

610 600 590 580 570 560 550 540

30 25 20 15 0,0 Cellule IBC rfrence Cellule IBC optimise Cellule conventionnelle 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Cellule IBC rfrence Cellule IBC optimise Cellule conventionnelle 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

530

0,0

Rapport (Ld/W)

Rapport (Ld/W)
FR FF

)LJXUH 9 &RPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV DX QLYHDX GX 9 HW GX - HQWUH XQH FHOOXOH VWDQGDUG HW OD FHOOXOH ,%& RSWLPLVpH HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ VXU pSDLVVHXU GX VXEVWUDW

3XLVTXH OD VWUXFWXUH ,%& EpQpILFLH GXQ pPHWWHXU DGDSWp HW GXQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH DYDQW HW DUULqUH OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW GpSDVVH ODUJHPHQW FHOOH GXQH FHOOXOH j VWUXFWXUH FODVVLTXH /DXJPHQWDWLRQ GH OD VXUIDFH GH MRQFWLRQ DFWLYH SHUPHW GDFFURvWUH OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GH P$FP /H JDLQ HQ FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW G j ODEVHQFH GH JULOOH j ODYDQW GH OD FHOOXOH HVW GRQF FODLUHPHQW PLV HQ pYLGHQFH $YHF FHV QRXYHOOHV FRQGLWLRQV H[SpULPHQWDOHV LO DSSDUDvW TXH OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH ,%& VRQW VXSpULHXUHV j FHOOHV GH OD VWUXFWXUH VWDQGDUG GqV TXH OH UDSSRUW HQWUH OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ HW OpSDLVVHXU GX VXEVWUDW HVW VXSpULHXU j ILJ 9 

179

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

&H UpVXOWDW SHUPHW GRQF GHQYLVDJHU OXWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX GH TXDOLWp OLPLWpH FRPPH OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ
20

Rendement K [%]

18 16 14 12 10 8 6 0,0 0,5 1,0 1,5

Cellule IBC rfrence Cellule IBC optimise Cellule conventionnelle


2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Rapport (Ld/W)

)LJXUH 9 &RPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV DX QLYHDX GX UHQGHPHQW HQWUH XQH FHOOXOH VWDQGDUG HW OD FHOOXOH ,%& RSWLPLVpH HQ IRQFWLRQ GX UDSSRUW ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ VXU pSDLVVHXU GX VXEVWUDW

180

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 &RQFOXVLRQ
&H FKDSLWUH SUpVHQWH WRXW GDERUG OHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV j FRQWDFWV DUULqUH H[LVWDQWHV ,%& 0:7 (:7 HW FRPSDUH OHXUV DYDQWDJHV HW LQFRQYpQLHQWV DLQVL TXH OHXUV SHUIRUPDQFHV /pWXGH GH VLPXODWLRQ HIIHFWXpH VRXV ,6(7&$' D SHUPLV GH GpPRQWUHU OLQWpUrW GH OD VWUXFWXUH ,%& j SDUWLU GXQH FRPSDUDLVRQ DYHF OD FHOOXOH j VWUXFWXUH FODVVLTXH HW FHOD GDQV XQ FRQWH[WH GH UpDOLWp WHFKQRORJLTXH WHQDQW FRPSWH GHV OLPLWHV LPSRVpHV SDU OD WHFKQLTXH GH VpULJUDSKLH /pWXGH D FRQILUPp TXH OD VWUXFWXUH ,%& QpFHVVLWH OXWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW PLQFH HW GH ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH PDLV D pJDOHPHQW PRQWUp TXXQ UDSSRUW / :
q

VHPEOH VXIILVDQW SRXU DWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ VDWLVIDLVDQWV &HOD ODLVVH HQWUHYRLU OD SRVVLELOLWp GXWLOLVHU GHV PDWpULDX[ GH TXDOLWp pOHFWURQLTXH PR\HQQH VXUWRXW VL OHV SODTXHWWHV VRQW PLQFHV /DQDO\VH HIIHFWXpH VXU OpYROXWLRQ GHV FRXUDQWV GH VDWXUDWLRQ LQGLTXH TXH OHV UHFRPELQDLVRQV DX QLYHDX GH OpPHWWHXU GpSHQGHQW IRUWHPHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH OD VWUXFWXUH IDEULTXpH /REWHQWLRQ GH KDXWHV YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW SDVVH SDU XQH VXUIDFH GH PpWDOOLVDWLRQ UpGXLWH HW SDU XQH SDVVLYDWLRQ HIILFDFH VXU XQ pPHWWHXU TXL SRVVqGH XQH FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH OLPLWpH 6L FHV FRQGLWLRQV VRQW UpXQLHV OD VWUXFWXUH ,%& SHUPHWWUD GREWHQLU GHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW VXSpULHXUHV j FHOOHV REWHQXHV DYHF GHV VWUXFWXUHV FODVVLTXHV 'H OD PrPH IDoRQ ODEVHQFH GH FRQWDFWV VXU OD IDFH DYDQW FRQGXLW j GH IRUWHV GHQVLWpV GH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW j FRQGLWLRQ GRSWLPLVHU OD JpRPpWULH GH OD VWUXFWXUH DILQ GDXJPHQWHU OD VXUIDFH GH MRQFWLRQ DFWLYH /REMHFWLI GX SURFKDLQ FKDSLWUH VHUD GH YpULILHU GDQV TXHOOHV PHVXUHV OHV YDOHXUV GHV SDUDPqWUHV IL[pHV GDQV OpWXGH GH VLPXODWLRQ VHURQW UpDOLVDEOHV j OpFKHOOH H[SpULPHQWDOH /H OLHQ HQWUH OD JpRPpWULH GH OD VWUXFWXUH HW OD YDOHXU GH OD UpVLVWDQFH VpULH VHUD pJDOHPHQW GpFULW (QILQ OLQWpUrW GH OXWLOLVDWLRQ GH PDWpULDX[ GH GXUpH GH YLH OLPLWpH GHYUD DXVVL rWUH YpULILp

181

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

9 5pIpUHQFHV &KDSLWUH 9


>@ - -UJHQV 3 $VKHQEUHQQHU 9 'HVDL & (UEDQ %DFN &RQWDFW 6RODU &HOOV LQ %,39 DSSOLFDWLRQV $ QHZ GLPHQVLRQ RI DUFKLWHFWXUDO 39 GHVLJQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ -0 *HH :. 6FKXEHUW 3$ %DVRUH (PLWWHU :UDS 7KURXJK 6RODU &HOOV 3URFHHGLQJV RI WKH q,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH S /RXLVYLOOH 86$ >@ 51 +DOO 7- 6ROW\V 3RONDGRW VRODU FHOO 3URFHHGLQJV RI WKH u ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH S 6DQ 'LHJR 86$ >@ 5- 6FKZDUW] 0' /DPPHUW 6LOLFRQ VRODU FHOOV IRU KLJK FRQFHQWUDWLRQ DSSOLFDWLRQV ,QWHUQDW (OHFWURQ 'HYLFHV 0HHWLQJ :DVKLQJWRQ '&  >@ 0' /DPPHUW 5- 6FKZDUW] 7KH LQWHUGLJLWHG EDFN FRQWDFW VRODU FHOO D VLOLFRQ VRODU FHOO IRU XVH LQ FRQFHQWUDWHG VXQOLJKW ,((( 7UDQV(OHFWURQ 'HYLFHV  >@ 5$ 6LQWRQ 50 6ZDQVRQ 'HVLJQ FULWHULD IRU 6L SRLQWFRQWDFW FRQFHQWUDWRU VRODU FHOOV ,((( 7UDQV(OHFWURQ 'HYLFHV  >@ 5$ 6LQWRQ 50 6ZDQVRQ 6LPSOLILHG EDFNVLGHFRQWDFW VRODU FHOOV ,((( 7UDQV(OHFWURQ 'HYLFHV  >@ . 0DWVXNDPD + <DJL < .LGD 7 7DNDKDVKL . 1LVKLQRLUL 7 :DUDELVDNR 7 8HPDWVX . 0RULWD ([DFW DQDO\WLFDO VLPXODWLRQ IRU ODUJH DUHD VLPSOLILHG EDFNVLGHFRQWDFW VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u ,QWHUQDWLRQDO 3KRWRYROWDLF 6FLHQFH DQG (QJLQHHULQJ &RQIHUHQFH .\RWR -DSDQ  >@ 55 .LQJ 5$ 6LQWRQ 506ZDQVRQ 2QH6XQ 6LQJOH FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOO UHVHDUFK 5HSRUW 16DQG  >@ 5$ 6LQWRQ 3- 9HUOLQGHQ 5$ &UDQH 50 6ZDQVRQ & 7LOIRUG - 3HUNLQV . *DUULVRQ /DUJHDUHD HIILFLHQW 6L VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH q ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH S /RXLVYLOOH 86$ >@ 3- 9HUOLQGHQ 50 6ZDQVRQ 5$ &UDQH  KLJK HIILFLHQF\ FHOOV IRU D GUHDP 3URJ3KRWRYROW  >@ 5$ 6LQWRQ 3- 9HUOLQGHQ 50 6ZDQVRQ 5$ &UDQH . :LFNKDP - 3HUNLQV ,PSURYHPHQWV LQ 6LEDFNVLGH FRQWDFW VRODU FHOOV IRU KLJKYDOXH RQH VXQ DSSOLFDWLRQV 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 1LFH )UDQFH >@ 3- 9HUOLQGHQ 5$ 6LQWRQ . :LFNKDP 5$ &UDQH 50 6ZDQVRQ %DFNVLGHFRQWDFW VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK LPSURYHG HIILFLHQF\ IRU WKH ZRUOG VRODU FKDOOHQJH 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S %DUFHORQD 6SDLQ -XQH >@ 6: *OXQ] - NQREORFK & +HEOLQJ : :HWWOLQJ 7KH UDQJH RI KLJKHIILFLHQF\ VLOLFRQ VRODU FHOOV IDEULFDWHG DW )UDXQKRIHU ,6( 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 3KRWRYROWDLF &RQIHUHQFH $QDKHLP &DOLIRUQLD 86$  >@ - 6]OXIFLN 3UHVHQWDWLRQ (XUR39 .UDQVND*RUD 6ORYHQLH 2FWREHU >@ 3KRWRYROWHFK&HOOV0$;,6%&KWWSZZZSKRWRYROWHFKEHKWPO8.GRZQORDGV0D[L V%&B8.SGI >@ 3LQXS FHOOV KWWSZZZVROODQGVRODUFRPSURGXFWVKWP >@ -0 *HH HW DO 3URFHHGLQJV RI WKH q ,((( 39 VSHFLDOLVW FRQIHUHQFH S >@ $ 6FKRHQHFNHU HW DO q :&3(& SS >@ + .QDXVV 3 )DWK : -RRVV 00p&DQQ ( 5ODQG 6 6WHFNHPHW] /DUJH DUHD PHWDOOL]DWLRQ ZUDS WKURXJK FHOOV ZLWK WKLFN ILOP PHWDOOL]DWLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ : 1HX $ .UHVV : -RRVV 3 )DWK ( %XFKHU /RZFRVW PXOWLFU\VWDOOLQH EDFNFRQWDFW VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK VFUHHQSULQWLQJ PHWDOOL]DWLRQ 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV 6RODU &HOOV  >@ ' 6PLWK HW DO ,((( 7UDQV(OHF'HY (' 1R S 182

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique >@ KWWSZZZV\QRSV\VFRPSURGXFWVDFPJULVHIRUPHUBLVHBRYHUYLHZKWPO >@ - 'HO $ODPR 66ZLUKXQ DQG 506ZDQVRQ 0HDVXULQJ DQG PRGHOOLQJ PLQRULW\ FDUULHU WUDQVSRUW LQ KHDYLO\ GRSHG 6LOLFRQ 6ROLG6WDWH (OHFWURQLFV YRO QR S >@ *0DVHWWL 06HYHUL DQG 66ROPL 0RGHOOLQJ RI FDUULHU PRELOLW\ DJDLQVW FDUULHU FRQFHQWUDWLRQ LQ DUVHQLF 3KRVSKRURXVDQG %RURQGRSHG 6LOLFRQ ,((( 7UDQV RQ (OHFWURQ 'HYLFHV YRO('S >@ '.HQGDOO &RQIRQ 3K\VLFV DQG $SSOLFDWLRQ RI /LWKLXP 'LIIXVHG 6LOLFRQ 1$6$ GpF >@ 37/DQVEHUJ 6ROLG6WDWH (OHFWURQLFV YRO S >@ 5DSSRUW GH VWDJH '($ 20DUWLQ /DERUDWRLUH 3+$6( 5pVXOWDWV REWHQXV j SDUWLU GH VLPXODWLRQ GXQH VWUXFWXUH 5&& DYHF ,6(7&$' >@ 7KqVH 2 1LFKLSRUXN 5pDOLVDWLRQ GH FHOOXOHV 5&& /DERUDWRLUH /30 ,16$ /\RQ 8QLYHUVLWp GH /\RQ 0DL >@ 7KqVH 6 1RsO (WXGH HW UpDOLVDWLRQ GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV HQ VLOLFLXP SDU UHFXLW WKHUPLTXH UDSLGH /DERUDWRLUH 3+$6( 8QLYHUVLWp /RXLV 3DVWHXU 6WUDVERXUJ 0DUV >@ 2 1LFKLSRUXN $ .DPLQVNL 0 /HPLWL $ )DYH 9 6NU\VKHYVN\ 2SWLPLVDWLRQ RI LQWHUGLJLWDWHG EDFN FRQWDFWV VRODU FHOOV E\ WZRGLPHQVLRQDO QXPHULFDO VLPXODWLRQ 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV 6RODU &HOOV  >@ 3K' -2 6FKXPDFKHU 1XPHULFDO VLPXODWLRQ RI VLOLFRQ VRODU FHOOV ZLWK QRYHO FHOO VWUXFWXUHV )UDXQKRIHU,QVWLWXW IU 6RODUH (QHUJLHV\VWHPH )UHLEXUJ 

183

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

184

Chapitre V. Structure contacts arrire Etude thorique

185

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

Chapitre VI

Ralisation de cellules contacts arrire

186

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, ,QWURGXFWLRQ
&RPPH QRXV ODYRQV YX GDQV OH FKDSLWUH SUpFpGHQW OD VWUXFWXUH ,%& QpFHVVLWH HQ JpQpUDO XQ SURFpGp WHFKQRORJLTXH FRPSOH[H DYHF GH QRPEUHXVHV pWDSHV GDOLJQHPHQW GHV GRSDJHV ORFDOLVpV j EDVH GH SKRVSKRUH HW GH ERUH XQH SDVVLYDWLRQ IDFH DYDQW H[FHOOHQWH TXL QpFHVVLWH HQ JpQpUDO OpWDEOLVVHPHQW GXQ FKDPS GH VXUIDFH DYDQW RX GXQH MRQFWLRQ IORWWDQWH /REMHFWLI GH FH WUDYDLO HVW GpWXGLHU OD IDLVDELOLWp GXQ SURFpGp KDXWHPHQW VLPSOLILp LQGXVWULHOOHPHQW WUDQVIpUDEOH UHSRVDQW VXU OXWLOLVDWLRQ GH OD VpULJUDSKLH HW FRPSRUWDQW XQH UpGXFWLRQ GX QRPEUH GDOLJQHPHQWV HW GpWDSHV GH GRSDJH /pWXGH GH VLPXODWLRQ PRQWUH TXH OREWHQWLRQ GH WUqV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ DYHF XQH VWUXFWXUH ,%& QpFHVVLWH XQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ GH OD IDFH DYDQW 6 RSWLPLVDWLRQ GH OD JpRPpWULH HW GHV FDUDFWpULVWLTXHV GHV SORWV GH GRSDJH 'DQV OH FDGUH GH FHWWH pWXGH OH EXW QHVW SDV GDWWHLQGUH GH WUqV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ ! PDLV GH SURSRVHU XQH VWUXFWXUH DOWHUQDWLYH j OD VWUXFWXUH FODVVLTXH DGDSWpH DX[ SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PLQFHV PP GH SUpIpUHQFH PXOWLFULVWDOOLQ GRQW OH UHQGHPHQW SXLVVH ODUJHPHQW ULYDOLVHU DYHF FHOXL GH OD VWUXFWXUH FODVVLTXH &HOD DXUD SRXU DYDQWDJH GpYLWHU XQH FRXUEXUH GH VXEVWUDW HW GH SURSRVHU XQH VWUXFWXUH SUpVHQWDQW XQ DVSHFW HVWKpWLTXH GLIIpUHQW FRQVLGpUp FRPPH SOXV LQWpUHVVDQW SRXU OLQWpJUDWLRQ DX EkWLPHQW 3RXU FHOD GHX[ DSSURFKHV GLIIpUHQWHV VHURQW SUpVHQWpHV OXWLOLVDWLRQ GH SkWHV PpWDOOLTXHV GRSpHV HW OLQYHVWLJDWLRQ GX SURFpGp %%& %XULHG %DVH &RQWDFW UHSRVDQW VXU OXWLOLVDWLRQ GXQH JUDYXUH SODVPD /pWXGH GH OD VWUXFWXUH j FRQWDFWV DUULqUH VLQWqJUH GDQV OH FDGUH GX SURMHW QDWLRQDO 6LQHUJLH GRQW WURLV ODERUDWRLUHV 3+$6( ,16$/\RQ HW &($*(1(& pWXGLHQW XQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ DGDSWp j GLIIpUHQWHV DSSOLFDWLRQV >@ SURFpGp 5&& VLPSOLILp ODERUDWRLUH 3+$6( >@ SURFpGp 5&& SRXU KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ &($*(1(& SURFpGp 5&& SRXU FRXFKHV PLQFHV GH VLOLFLXP >@
A6W

FPV HW GH OD IDFH DUULqUH XQH XWLOLVDWLRQ GXQ PDWpULDX GH TXDOLWp VXIILVDQWH HW XQH

187

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 'HVFULSWLRQ GHV pTXLSHPHQWV XWLOLVpV


/D PpWKRGH GH VpULJUDSKLH HVW WUqV UpSDQGXH GDQV OLQGXVWULH SKRWRYROWDwTXH SULQFLSDOHPHQW SRXU OH GpS{W GHV FRQWDFWV PpWDOOLTXHV SRXU GLYHUVHV UDLVRQV OD YLWHVVH GH UpDOLVDWLRQ HVW WUqV pOHYpH XQH SODTXH SDU VHFRQGH HW VXUWRXW OD TXDQWLWp GH SkWH GpSRVpH SHXW DWWHLQGUH MXVTXj P DSUqV FXLVVRQ SHUPHWWDQW GH WUDQVSRUWHU GLPSRUWDQWHV GHQVLWpV GH FRXUDQW /H FRQFHSW GH OD VpULJUDSKLH UHSRVH VXU OLPSUHVVLRQ GXQH HQFUH RX SkWH YLVTXHXVH j WUDYHUV OHV RXYHUWXUHV GXQH WRLOH SRXU GpSRVHU XQ PRWLI GRQQp VXU XQ VXEVWUDW /pTXLSHPHQW GH VpULJUDSKLH GRQW GLVSRVH OH ODERUDWRLUH 3+$6( HVW VHPLDXWRPDWLTXH GH PDUTXH $XUHO ,WDOLH W\SH &% HW QH GLVSRVH SDV GDOLJQHPHQW SDU FDPpUD /D GHVFULSWLRQ GpWDLOOpH GH FHW pTXLSHPHQW HVW GLVSRQLEOH GDQV OD UpIpUHQFH >@ /HV SkWHV GH VpULJUDSKLH VRQW GHV SURGXLWV FRPPHUFLDX[ GLVSRQLEOHV FKH] GHX[ IRXUQLVVHXUV )HUUR HW 'XSRQW 3RXU TXH OH FRQWDFW GpSRVp VRLW GH TXDOLWp LO HVW QpFHVVDLUH TXH OHV GLIIpUHQWHV SkWHV DLHQW OHV SURSULpWpV VXLYDQWHV 

)DLEOH UpVLVWDQFH VSpFLILTXH GH FRQWDFW DYHF OH VLOLFLXP )DLEOH UpVLVWDQFH LQWHUQH GH OD SkWH %RQQH DGKpUHQFH VXU OD VXUIDFH GX VLOLFLXP 3RVVLELOLWp GH SRXYRLU SHUFHU VL QpFHVVDLUH XQH FRXFKH DQWLUHIOHW HWRX GH SDVVLYDWLRQ SRXU REWHQLU XQ FRQWDFW PpWDOVHPLFRQGXFWHXU %RQQH TXDOLWp GLPSUHVVLRQ DYHF XQ UDSSRUW GDVSHFW KDXWHXUODUJHXU pOHYp %RQQH VRXGDELOLWp SRXU DVVHPEOHU OHV FHOOXOHV HQ PRGXOHV $SUqV GpS{W GH OD SkWH LO HVW QpFHVVDLUH GHIIHFWXHU ORSpUDWLRQ GpWXYDJH SRXU pYDSRUHU OHV VROYDQWV YRODWLOV SUpVHQWV GDQV OHQFUH 7&PLQ (QVXLWH OpWDSH GH GpOLDQWDJH D SRXU EXW GH EUOHU WRXV OHV FRPSRVpV FDUERQpV SUpVHQWV GDQV OD SkWH HQ UpDOLVDQW XQ UHFXLW j WHPSpUDWXUH PR\HQQH & SHQGDQW V VRXV DLU $SUqV OH GpOLDQWDJH YLHQW OD SKDVH GX IULWWDJH GH OD SkWH j KDXWH WHPSpUDWXUH R OHV JUDLQV PpWDOOLTXHV YRQW VDJJORPpUHU 'DQV OH PrPH WHPSV LOV IRUPHQW OH FRQWDFW PpWDOVHPLFRQGXFWHXU j ODLGH GH OD IULWWH GH YHUUH

188

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

7RXWHV OHV pWDSHV OLpHV j OD VpULJUDSKLH FRPSUHQDQW OH GpS{W GHV FRQWDFWV DYHF DOLJQHPHQW OpWXYDJH HW OH UHFXLW VRQW HIIHFWXpHV DX ODERUDWRLUH 3+$6( 3RXU FHOD OH IRXU j UHFXLW UDSLGH )$9 GH OD VRFLpWp -LSHOHF IXW DGDSWp SRXU OH WUDLWHPHQW WKHUPLTXH GHV FHOOXOHV j OH[WpULHXU GX UpDFWHXU DILQ GpYLWHU XQH SROOXWLRQ GX TXDUW] HW GH SHUPHWWUH XQ UHFXLW VRXV DLU /HV SUHPLqUHV pWXGHV H[SpULPHQWDOHV RQW SRUWp VXU ORSWLPLVDWLRQ GX GpS{W GH VpULJUDSKLH HW GX UHFXLW GH FRQWDFWV SRXU GHV FHOOXOHV FRQYHQWLRQQHOOHV 'HV SODTXHWWHV PF 6L IRXUQLHV SDU 3KRWRZDWW HW (QL7HFKQRORJLH ,WDOLH GpMj WUDLWpHV SRXU OD IRUPDWLRQ GHV FRQWDFWV WH[WXUDWLRQ MRQFWLRQ HW FRXFKH GH 6L1 RQW pWp XWLOLVpHV 8QH FDOLEUDWLRQ j ODLGH GXQ WKHUPRFRXSOH GH FODVVH . pWDEOLVVDQW OH OLHQ HQWUH OD WHPSpUDWXUH GX VXEVWUDW HW OD SXLVVDQFH GHV ODPSHV VHXO SDUDPqWUH SRXYDQW YDULHU D pWp HIIHFWXpH /RSWLPLVDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH SXLVVDQFH GHV ODPSHV SRXU OH SLF GH UHFXLW D SHUPLV GREWHQLU OHV UpVXOWDWV GRQQpV GDQV OH WDEOHDX 9, FLGHVVRXV /H IDFWHXU GH IRUPH UHVWH SULQFLSDOHPHQW OLPLWp SDU GHV HIIHWV GH FRXUWFLUFXLW OLpV j XQH RXYHUWXUH GH MRQFWLRQ QRQRSWLPDOH

7DEOHDX 9, &DUDFWpULVDWLRQ ,9 HIIHFWXpH DX &($*(1(& VXU GHV FHOOXOHV j VWUXFWXUH FODVVLTXH VXU GHV VXEVWUDWV PF6L S 0DWpULDX[ PF6L 9DOHXU PR\HQQH 9DOHXU PD[LPDOH 9FR P9  -FF P$FP 5S :FP ))    K 

/HV FDUDFWpULVDWLRQV GHV FHOOXOHV UpDOLVpHV VRQW HIIHFWXpHV DX ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ /%,& 7KHUPRJUDSKLH ,QIUD5RXJH 7/0 ,9 VRXV REVFXULWp 6XQ9RF HW DX &($ *(1(& UpSRQVH VSHFWUDOH VRXV LQMHFWLRQ 

189

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, ,QYHVWLJDWLRQ GXQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ


3RXU OLQVWDQW 6XQSRZHU&RUS HVW OD VHXOH LQGXVWULH TXL HVW SDUYHQXH j SURGXLUH GHV FHOOXOHV 5&& j KDXW UHQGHPHQW >@ HQ SDVVDQW GXQH WHFKQRORJLH W\SH PLFURpOHFWURQLTXH GDQV XQ SUHPLHU WHPSV YHUV XQ SURFpGp j FRW UpGXLW DGDSWp j XQH GLYHUVLWp GH VXEVWUDWV HQ pYLWDQW OXWLOLVDWLRQ GH OD SKRWROLWKRJUDSKLH >@ 'DXWUHV ODERUDWRLUHV GpYHORSSHQW DFWXHOOHPHQW GHV WHFKQRORJLHV EDVpHV VXU OXWLOLVDWLRQ GH OD VpULJUDSKLH PDLV SRXU OLQVWDQW OHV UpVXOWDWV REWHQXV GHPHXUHQW GLVFUHWV PDOJUp OLQWpUrW GHV SURFpGpV GpYHORSSpV $LQVL OH ODERUDWRLUH GH &RQVWDQFH 8.1 D SRXU REMHFWLI GH PHWWUH DX SRLQW XQ SURFpGp ,%& HQ XWLOLVDQW XQ PDWpULDX PF6L GH W\SH 1 >@ &H FKRL[ HVW SUREDEOHPHQW SOXV MXGLFLHX[ FDU OH PDWpULDX GH W\SH 1 PRLQV VHQVLEOH DX[ LPSXUHWpV PpWDOOLTXHV SHUPHW GREWHQLU GH PHLOOHXUHV ORQJXHXUV GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV PLQRULWDLUHV SRXU XQ EXGJHW WKHUPLTXH pTXLYDOHQW FKDSLWUH ,,,UHI >@ 3 +DFNH HW -0 *HH GH OLQGXVWULH $GYHQW 6RODU XWLOLVHQW OH FRQFHSW GH SkWHV GH VpULJUDSKLH GRSDQWHV DX[ FHOOXOHV (:7 HW ,%& SRXU HIIHFWXHU XQ GRSDJH ORFDOLVp HW VHUYLU GH EDUULqUH GH GLIIXVLRQ >@ /DSSOLFDWLRQ GH FHV SkWHV D SHUPLV GH GpYHORSSHU XQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV ,%& HQWLqUHPHQW SDU VpULJUDSKLH VXU VLOLFLXP GH W\SH 1 /H UHQGHPHQW GpGXLW GHV PHVXUHV 6XQ9RF VH VLWXH SRXU OLQVWDQW YHUV OHV DPpOLRUDWLRQV VRQW SRVVLEOHV >@ PDLV GHV

9, (WXGH GHV SkWHV PpWDOOLTXHV GRSpHV /H FRQFHSW GH SkWHV PpWDOOLTXHV GRSpHV SUpVHQWpHV GDQV OD OLWWpUDWXUH SRXUUDLW VDYpUHU rWUH XQH RSWLRQ LQWpUHVVDQWH SRXU OD IRUPDWLRQ GH OD VWUXFWXUH ,%& FDU HOOHV SHXYHQW SUpWHQGUH j OD UpDOLVDWLRQ VLPXOWDQpH GX FRQWDFW HW GHV SORWV GH GRSDJH OLPLWDQW GRQF OH QRPEUH GDOLJQHPHQWV &HV SkWHV j EDVH GDUJHQW HW GH SKRVSKRUH $J3 SHXYHQW DXVVL VHUYLU SRXU OH FRQFHSW GH OpPHWWHXU VpOHFWLI >@ 5RKDWJL HW DO RQW PRQWUp TXLO HVW SRVVLEOH GREWHQLU GHV SURILOV GH MRQFWLRQ DWWHLJQDQW XQH FRQFHQWUDWLRQ HQ VXUIDFH GH FP SRXU XQH
( "

SURIRQGHXU GH P HQ HIIHFWXDQW XQ UHFXLW VWDQGDUG GDQV XQ IRXU j SDVVDJH ,5 >@ 1RWUH REMHFWLI HVW GRQF GH YpULILHU OLQWpUrW GH FHV SkWHV HQ HIIHFWXDQW WRXW GDERUG GHV PHVXUHV GH SURILOV 6,06 HW HQ OHV XWLOLVDQW SRXU FRQWDFWHU OpPHWWHXU IRUWHPHQW GRSp VXU
190

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

GHV FHOOXOHV FRQYHQWLRQQHOOHV 3RXU FHOD QRXV DYRQV WHVWp GHX[ W\SHV GH SkWHV 'XSRQW /D SkWH 39 DYHF IULWWH GH YHUUH QpFHVVDLUH SRXU SHUFHU OD FRXFKH GH 6L1 HW OD 39 VDQV IULWWH GH YHUUH 3RXU OHV PHVXUHV 6,06 OHV FRQWDFWV PpWDOOLTXHV VRQW DSUqV UHFXLW VWDQGDUG SDU IRXU UDSLGH 573 HQOHYpV SDU DFLGH FKORUK\GULTXH FRQFHQWUp +&O RX SDU DFLGH IOXRUK\GULTXH +)  /HV PHVXUHV 6,06 UpDOLVpHV DX ODERUDWRLUH /3&6 GH 0HXGRQ LQGLTXHQW TXH ODUJHQW GLIIXVH SOXV ORLQ TXH OH SKRVSKRUH SRXU OD SkWH 39 ILJ9, &HWWH REVHUYDWLRQ HVW HQ DFFRUG DYHF OHV YDOHXUV GHV FRHIILFLHQWV GH GLIIXVLRQ GHV GHX[ HVSqFHV ' & 
6t  $ Q 

FPV >@ HW ' & FPV >@ 3RXU OHV FRQGLWLRQV GH UHFXLW IL[pHV WHPSV

GH UHFXLW WUqV IDLEOH V LO QHVW GRQF SDV SRVVLEOH GH IRUPHU VLPXOWDQpPHQW XQH MRQFWLRQ HW XQ FRQWDFW /HV REVHUYDWLRQV VRQW TXDVLVLPLODLUHV SRXU OD SkWH 39 /DUJHQW GLIIXVH j OD PrPH SURIRQGHXU TXH OH SKRVSKRUH ILJ9, 1pDQPRLQV / 3RUWHU HW DO >@ D REVHUYp SRXU XQ UHFXLW FODVVLTXH j & SHQGDQW PQ GH OD SkWH 39 XQH GLIIXVLRQ GX SKRVSKRUH DOODQW MXVTXj P GH SURIRQGHXU DYHF XQ GRSDJH HQ VXUIDFH GH ORUGUH GH FP 
! "

1E20

10000

Concentration [cm ]

100000

-3

1E19 1E18 1E17 1E16 1E15 1E14 PV167 Pic 900C-15s PV167 Pic 950C-6s 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

cps/sec

1000 100 10 1
PV167-4A-900C-15s C12 O16 Si28 P31 Ag107

50

100

150

200

profondeur [nm]

Profondeur [nm]

)LJXUH 9, 3URILO 6,06 HQ FRXSVVHF SRXU OD SkWH 39 j XQH WHPSpUDWXUH GH & SHQGDQW V

191

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

100000 10000

Concentration [cm ]

PV168-2B-900C-6s C12 O16 Si28 P31 Ag107

1E19

-3

cps/sec

1E18

1000 100 10 1

1E17

PV168-900C-6s
20 40 60 80 100 120 140

50

100

150

profondeur [nm]

Profondeur [nm]

)LJXUH 9, 3URILO 6,06 HQ FRQFHQWUDWLRQ SRXU OD SkWH 39 j XQH WHPSpUDWXUH GH & SHQGDQW V /DQDO\VH GH FHV UpVXOWDWV GRQQpH SDU 0HLHU UHSRVH VXU OH IDLW TXH OpWDSH GH UHFXLW KDXWH WHPSpUDWXUH DXGHVVXV GH OD WHPSpUDWXUH GH OHXWHFWLTXH PpWDOVLOLFLXP HQWUDvQH SDU pSLWD[LH OD IRUPDWLRQ GXQH MRQFWLRQ RX ELHQ GXQ FKDPS DUULqUH SDU FURLVVDQFH GH SKDVH OLTXLGH /H PpWDO QH GLIIXVDQW SDV j WUDYHUV OD MRQFWLRQ SHUPHW OD IRUPDWLRQ GXQ FRQWDFW DYHF OD FRXFKH GRSpH &HWWH REVHUYDWLRQ PHW GRQF HQ pYLGHQFH GHV SKpQRPqQHV DXWUHV TXH OD GLIIXVLRQ TXL QpFHVVLWHQW XQH PHLOOHXUH FRPSUpKHQVLRQ /HV PHVXUHV 7/0 LQGLTXHQW DXVVL XQH H[FHOOHQWH TXDOLWp GH FRQWDFW 6XU FH SULQFLSH GHV UHQGHPHQWV GH RQW pWp DWWHLQWV DYHF XQH SkWH FRPSRVpH GDUJHQW HW GDQWLPRLQH $J6Q SRXU OD IRUPDWLRQ GH OpPHWWHXU HW GX FRQWDFW >@ $ SDUWLU GH FHV SUHPLqUHV DQDO\VHV QRXV DYRQV GRQF GpFLGp GH QH SDV pWXGLHU FHV SkWHV SOXV HQ GpWDLO SRXU QRWUH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH 1pDQPRLQV LO HVW SUREDEOH TXH FHV SkWHV SRVVqGHQW XQ YpULWDEOH LQWpUrW 8QH pWXGH DSSURIRQGLH UHSRVDQW VXU OHV SKpQRPqQHV GH GLIIXVLRQ GHV GRSDQWV HW VXU OD IRUPDWLRQ GX FRQWDFW DYHF GLIIpUHQWV W\SHV GH UHFXLW SRXUUDLW rWUH HQYLVDJpH GDQV OH IXWXU

192

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 'HVFULSWLRQ GX SURFpGp %%& /H SURFpGp %&& %XULHG %DVH &RQWDFW FRQVLVWH HQ OD IRUPDWLRQ GXQH MRQFWLRQ GH W\SH 1 SOHLQH VXUIDFH TXH ORQ JUDYH HQVXLWH ORFDOHPHQW SDU SODVPD SRXU SHUPHWWUH GH IRUPHU


OH SORW 3 HW OH FRQWDFW 7RXV OHV FRQWDFWV VRQW GpSRVpV SDU VpULJUDSKLH /DYDQWDJH GH FH


SURFpGp HVW OD UpGXFWLRQ GX QRPEUH GpWDSHV GDOLJQHPHQW JUkFH j OD JUDYXUH SODVPD 3RXU IDEULTXHU XQH FHOOXOH WURLV pWDSHV GH VpULJUDSKLH VRQW VHXOHPHQW QpFHVVDLUHV GRQW XQH VHXOH GHPDQGH XQ DOLJQHPHQW GH SUpFLVLRQ VpULJUDSKLH GX FRQWDFWS GDQV OD ]RQH JUDYpH &H SURFpGp D pWp SUpFpGHPPHQW pWXGLp SDU /GHPDQQ HW DO GRQW OREMHFWLI pWDLW GH UpDOLVHU XQH WHFKQRORJLH GH FRQWDFWV LQWHUGLJLWpV HQ IDFH DYDQW SRXU DSSOLFDWLRQ DX[ FRXFKHV PLQFHV VXU VXEVWUDW LVRODQW >@>@ ILJ9, /HV FHOOXOHV IDEULTXpHV GDQV XQ SUHPLHU WHPSV VXU VXEVWUDW GH VLOLFLXP DWWHLJQHQW GHV YDOHXUV GH UHQGHPHQW GH pFODLUHPHQW IDFH DX[ FRQWDFWV SHUWH OXPLQHXVH GH REWHQX GH 

SRXU XQ

HQYLURQ /H IDFWHXU GH IRUPH

GpPRQWUH TXLO HVW SRVVLEOH GXWLOLVHU FH SURFpGp DYHF XQH WHFKQRORJLH

VpULJUDSKLH 5 FP HW 5

 FP /HV GRLJWV GDOXPLQLXP SRXU IRUPDWLRQ GH


#

OD ]RQH 3 HW GX FRQWDFW VRQW GpSRVpV GDQV XQH ]RQH JUDYpH GH ODUJHXU P WDQGLV TXH OD ODUJHXU GX SORW pPHWWHXU 1 HVW GH PP


)LJXUH 9, 'HVFULSWLRQ GXQH FHOOXOH VXLYDQW OH SURFpGp %%& >@ 'DXWUHV FRQFHSWV SRXUUDLHQW DXVVL rWUH pWXGLpV WHOV TXH OH *$7 SURFHVV *ULG $OLJQHG 7UHQFKLQJ FHOO RX HQFRUH OH 3( SURFHVV 3DWWHUQHG (PLWWHU FHOO /HV UpVXOWDWV REWHQXV DYHF FHV SURFpGpV VRQW FHSHQGDQW PRLQV HQFRXUDJHDQWV TXH OH SURFpGp %%& >@ ILJ9, 

)LJXUH 9, 'HVFULSWLRQ GXQH FHOOXOH VXLYDQW OHV SURFpGpV *$7 j JDXFKH HW 3( j GURLWH >@

193

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

/D SUHPLqUH VpULJUDSKLH HVW GHVWLQpH j GpSRVHU XQH SkWH TXL UpVLVWH j OD JUDYXUH 5,( SRXU VpSDUHU OHV ]RQHV 1 GHV ]RQHV 3 /D ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH VHUD SOXV FRPPXQpPHQW


DSSHOpH ;

aB

ILJ9, /D VHFRQGH pWDSH FRQVLVWH j GpSRVHU SDU VpULJUDSKLH OH FRQWDFW
GDOXPLQLXP DILQ GH IRUPHU VLPXOWDQpPHQW OH SORW 3 HW OH FRQWDFW /D GLIILFXOWp HVW GDOLJQHU OH FRQWDFW GDQV OD ]RQH JUDYpH GH ODUJHXU OLPLWpH ;
aB

 (Q HIIHW XQ FRQWDFW HQWUH

OH GRLJW GH VpULJUDSKLH HW XQH GHV H[WUpPLWpV GH OD ]RQH JUDYpH HQJHQGUH LUUpIXWDEOHPHQW OD IRUPDWLRQ GH FRXUWVFLUFXLWV (QILQ OD GHUQLqUH pWDSH FRQVLVWH j GpSRVHU OH FRQWDFW GDUJHQW VXU OHV ]RQHV 1 


)LJXUH 9, 5HSUpVHQWDWLRQ GHV GRLJWV GH FRQWDFWV j ODUULqUH GH OD FHOOXOH ,%& 7DEOHDX 9, 3DUDPqWUHV JpRPpWULTXHV GHV FHOOXOHV ,%& UpDOLVpHV 3DUDPqWUHV ;
aB

'pILQLWLRQ /DUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH

9DOHXU P
aB

6y

;S

/DUJHXU GHV GRLJWV GDOXPLQLXP GpSRVpV GDQV ;

P P P P P

;Q : G

/DUJHXU GH OD ]RQH FRUUHVSRQGDQW j OpPHWWHXU 1 /DUJHXU GHV GRLJWV GDUJHQW GpSRVpV VXU 1 'LVWDQFH HQWUH OHV ]RQHV GRSpHV 1 HW 3
 

6t

; E E

aB

: 
6y

6t

'HPLGLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV GDUJHQW


 aB

;Q : 
6y

'HPLGLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV GDOXPLQLXP
P

;Q G 

194

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

3OXVLHXUV MHX[ GH PDVTXHV GH VpULJUDSKLH RQW pWp FRQoXV DILQ GH YDULHU OHV ODUJHXUV GHV GLIIpUHQWHV UpJLRQV GpWDLOV GRQQpV GDQV OH WDEOHDX 9, /H SURFpGp H[SpULPHQWDO HVW GpFULW ILJXUH 9, /D SDVVLYDWLRQ GH OD VXUIDFH DYDQW HVW XQLTXHPHQW REWHQXH SDU XQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP GpSRVpH SDU XQ UpDFWHXU GH W\SH GLUHFW 3(&9' GLVSRQLEOH VXU OD SODWHIRUPH 5HVWDXUH GX &($*(1(&

)LJXUH 9, 3URFpGp pWXGLp SRXU OD IDEULFDWLRQ GH OD VWUXFWXUH %%& 'HVFULSWLRQ GHV pWDSHV H[SpULPHQWDOHV  >&($@ *UDYXUH &3 SRXU UpGXLUH OpSDLVVHXU GHV VXEVWUDWV WH[WXUDWLRQ .2+ >&($@ 1HWWR\DJH 5&$ DSUqV WH[WXUDWLRQ >&($@ 'pS{W GXQH EDUULqUH GH GLIIXVLRQ 6L2 IDFH DYDQW SUpFXUVHXU W\SH 7(26 
!

 >&($@ 'LIIXVLRQ 32&O SRXU IRUPDWLRQ GH OpPHWWHXU 5


"FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH & FRXFKH 6L2 

 FP HW SURIRQGHXU P 


! "

 >&($@ 1HWWR\DJH GHV SODTXHV SRVWGLIIXVLRQ JUDYXUH FKLPLTXH +) GH OD >&($@ 'pS{W GXQH FRXFKH GH 6L1 VWDQGDUG Q H QP 

 >&($@ 'pFRXSH ODVHU GHV SODTXHV HQ FP GLPHQVLRQ GHV FHOOXOHV >3+$6(@ 6pULJUDSKLH Q GH OD SkWH DQWLHWFK JUDYXUH 5,( >3+$6(@ 6pULJUDSKLH Q GHV GRLJWV DOXPLQLXP SRXU IRUPDWLRQ GHV ]RQHV %6) 3 


 >3+$6(@ 6pULJUDSKLH Q GHV GRLJWV GDUJHQW VXU OHV SORWV pPHWWHXU 1 


 >3+$6(@ 5HFXLW VLPXOWDQp GHV FRQWDFWV SDU 573


195

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 2SWLPLVDWLRQ GX SURFpGp %%& $) *UDYXUH ORFDOH 6)

/XWLOLVDWLRQ GH OD JUDYXUH VqFKH SDU SODVPD 6) j OD SODFH GXQH JUDYXUH FKLPLTXH VLPSOLILH
%

OH SURFpGp &HWWH WHFKQLTXH PHQWLRQQpH GDQV OH SUHPLHU FKDSLWUH HVW GDYDQWDJH HQYLVDJpH GDQV OLQGXVWULH FDU HOOH pYLWH OXWLOLVDWLRQ FRWHXVH GH SURGXLWV FKLPLTXHV HW GHDX GpV LRQLVpH >@ /D JUDYXUH 6) HVW HIIHFWXpH HQ XWLOLVDQW XQ UpDFWHXU GH JUDYXUH 7(*$/
%

&RUSRUDWLRQSODVPD ,QOLQH GRQW OH SODVPD 5) GH IUpTXHQFH 0+] RSqUH j XQH SXLVVDQFH GH : HQ PRGH FRQWLQX HW : HQ PRGH SXOVp 'HV pWDORQQDJHV RQW WRXW GDERUG pWp HIIHFWXpV VXU GX VLOLFLXP SROLRSWLTXH DILQ GH GpWHUPLQHU OD YLWHVVH GH JUDYXUH OLQpDLUH GH PPLQ /XWLOLVDWLRQ GH FHWWH WHFKQLTXH QpFHVVLWH GH WURXYHU XQH SkWH GH VpULJUDSKLH DGDSWpH TXL UpVLVWH j OD JUDYXUH 6) HW TXL SRVVqGH OHV ERQQHV SURSULpWpV HQ WHUPH UKpRORJLTXH SRXU
%

pSRXVHU DYHF SUpFLVLRQ OH PRWLI GX PDVTXH 3RXU FHOD GHX[ W\SHV GH SkWHV UpVLVWDQWHV j OD JUDYXUH 6) RQW pWp WHVWpHV 8QH SkWH j EDVH
%

GDOXPLQLXP XWLOLVpH SRXU OH FRQWDFW DUULqUH GHV FHOOXOHV VWDQGDUG HW XQH SkWH SRO\PqUH LVVXH GH OLQGXVWULH PLFURpOHFWURQLTXH /D YpULILFDWLRQ GH OD TXDOLWp GH OD JUDYXUH GH TXDOLWp SDVVH SDU OD PHVXUH GH OD WHQVLRQ VRXV LOOXPLQDWLRQ DYDQW HW DSUqV UHFXLW /H GpS{W GH OD SkWH GDOXPLQLXP DSUqV pWXYDJH HW GpOLDQWDJH SHUPHW XQH ERQQH SURWHFWLRQ GH OD MRQFWLRQ $SUqV DYRLU HQOHYp ODOXPLQLXP OHV WHQVLRQV UHOHYpHV HQWUH OHV ]RQHV JUDYpHV HW OHV ]RQHV QRQ JUDYpHV VRQW FRPSULVHV HQWUH HW P9 &HSHQGDQW RQ REVHUYH XQH LPSRUWDQWH FKXWH GH WHQVLRQ DSUqV XQ UHFXLW 573 &HOD SHXW VH[SOLTXHU SDU OD SUpVHQFH GH SDUWLFXOHV GDOXPLQLXP UpVLGXHOOHV j OD VXUIDFH TXL ORUV GX UHFXLW GLIIXVHQW j WUDYHUV OD MRQFWLRQ HW HQWUDvQHQW OD IRUPDWLRQ GXQ FRXUWFLUFXLW /D VHFRQGH SkWH GH VpULJUDSKLH DGDSWpH j OD EDVH SRXU UpVLVWHU j GHV DWWDTXHV FKLPLTXHV DFLGHV SRVVqGH WRXWHV OHV FDUDFWpULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV UHFKHUFKpHV ILJ 9, )DFLOH j GpSRVHU SDU VpULJUDSKLH (WXYDJH UDSLGH &&PLQ 5pVLVWDQFH j OD JUDYXUH 6)
%

)DFLOH j HQOHYHU DSUqV JUDYXUH

196

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

/XWLOLVDWLRQ GH FHWWH SkWH SHUPHW DLQVL GLVROHU OHV SORWV pPHWWHXUV 1 VDQV HQJHQGUHU GH


FRXUWFLUFXLWV

)LJXUH 9, $VSHFW GH OD FHOOXOH DSUqV JUDYXUH 6) XWLOLVDQW OD SkWH DQWLHWFK %) 6pULJUDSKLH GHV FRQWDFWV 3 j EDVH GDOXPLQLXP


&HWWH WURLVLqPH pWDSH HVW WUqV LPSRUWDQWH FDU LO VDJLW GH FRQVWLWXHU VLPXOWDQpPHQW OH SORW GH GRSDJH 3 DLQVL TXH OH FRQWDFW VXU XQ HVSDFH OLPLWp VDQV IRUPHU GH FRXUWVFLUFXLWV


/HV GRLJWV IRUPpV GRLYHQW SRVVpGHU OHV SURSULpWpV VXLYDQWHV ,PSUHVVLRQ GXQH OLJQH FRQWLQXH HW ILQH P 5pVLVWDQFH GH FRQWDFW IDLEOH 5pVLVWDQFH GX GRLJW IDLEOH 3OXVLHXUV W\SHV GH SkWHV j EDVH GDOXPLQLXP IRXUQLVVHXU )HUUR RQW pWp WHVWpHV $O); $O &1 HW $O &1 ORZ ERZLQJ /D VpULJUDSKLH GH GRLJWV G$O ILQV HW FRQWLQXV HVW GpOLFDWH FDU OD SkWH GDOXPLQLXP HVW QRUPDOHPHQW FRQoXH SRXU rWUH GpSRVpH VXU WRXWH OD VXUIDFH DUULqUH GH OD FHOOXOH VWDQGDUG (OOH QH SRVVqGH GRQF SDV OHV FDUDFWpULVWLTXHV DGDSWpHV DX GpS{W GH GRLJWV ILQV P /D SkWH VWDQGDUG $O); VH UpYqOH rWUH OD SOXV DGDSWpH /HV GRLJWV GDOXPLQLXP GpSRVpV SHXYHQW rWUH VXIILVDPPHQW ILQV SRXU OLPLWHU OD ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH ; P P 
aB

197

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, &DUDFWpULVDWLRQ GHV FHOOXOHV %%& /HV FHOOXOHV VRQW IDEULTXpHV j SDUWLU WURLV PDWpULDX[ GLIIpUHQWV VXU GHV VXUIDFHV GH FP 7RSVLO F6L S )= : 32/,; PF6L S : P P FP ! PV FP ! V FP V 'HXWVFKH 6RODU F6L S &= :
UH

P

$) ,QIOXHQFH GH OD JpRPpWULH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9

/D UpDOLVDWLRQ GH FHOOXOHV DYHF GLIIpUHQWV pFUDQV GH VpULJUDSKLH D SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OH UDSSRUW ;Q ;
 aB

OH SOXV DGDSWp SRXU REWHQLU OHV PHLOOHXUHV YDOHXUV GH

WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW WDEOHDX 9, 7DEOHDX 9, ,QIOXHQFH GH OD ODUJHXU GH OpPHWWHXU HW GH OD ]RQH JUDYpH VXU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW ;Q PP  ;aB PP  ;Q ;aB  9p P9 

/D WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW REWHQXH HVW VXSpULHXUH SRXU GHV pPHWWHXUV ODUJHV /DXJPHQWDWLRQ GH OD VXUIDFH GH OpPHWWHXU ;1 UpGXLW HQ FRQWUHSDUWLH OD VXUIDFH RFFXSpH


SDU OHV ]RQHV JUDYpHV ;

aB

TXL VRQW j OD VXLWH GH OD JUDYXUH 6) HW HQ DEVHQFH GH


%

SDVVLYDWLRQ IRUWHPHQW UHFRPELQDQWHV &H SRLQW VHUD pFODLUFL SOXV ORLQ GDQV FH FKDSLWUH SDU GHV FDUDFWpULVDWLRQV /%,& %) &DUDFWpULVDWLRQ ,9 /D FDUDFWpULVDWLRQ ,9 VRXV LOOXPLQDWLRQ QpFHVVLWH XQ PRQWDJH DGDSWp DILQ GH SRXYRLU SUHQGUH OHV FRQWDFWV j ODUULqUH GH OD FHOOXOH (Q ODEVHQFH GXQ WHO PRQWDJH QRXV DYRQV UpDOLVp GHX[ VRXGXUHV VXU FKDTXH EXV FRPPH VROXWLRQ DOWHUQDWLYH /RUV GH OD PHVXUH VRXV pFODLUHPHQW $0 OHV FHOOXOHV QH VRQW SDV UHIURLGLHV /HV YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW 9 PHVXUpHV VRQW YUDLVHPEODEOHPHQW VRXVHVWLPpHV 7DE9, $ILQ GH FRPSOpWHU
p

OHV PHVXUHV OHV FHOOXOHV RQW pWp PHVXUpHV DX ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ SDU OD
198

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

WHFKQLTXH 6XQ9RF >@ &HWWH WHFKQLTXH SHUPHW GH PHVXUHU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW DYHF GHX[ SRLQWHV SRXU IDLUH OH FRQWDFW HQ IRQFWLRQ GH OpFODLUHPHQW (Q FRQQDLVVDQW OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW , GpWHUPLQp SDU OD PHVXUH ,9 VRXV pFODLUHPHQW RQ SHXW WUDFHU
pp

, HQ IRQFWLRQ GH 9 HQ VXSSRVDQW XQH YDULDWLRQ OLQpDLUH GH , DYHF OpFODLUHPHQW /D


pp p pp

FRXUEH REWHQXH HVW LQGpSHQGDQWH GH OD UpVLVWDQFH VpULH 5 PDLV LO HVW DORUV SRVVLEOH GH

GpGXLUH OD UpVLVWDQFH GH FRXUWFLUFXLW XQ SVHXGR IDFWHXU GH IRUPH HW XQ SVHXGR UHQGHPHQW $ILQ GH FRPSDUHU OHV SHUIRUPDQFHV GHV PHLOOHXUHV FHOOXOHV %%& IDEULTXpHV 7DEOHDX 9,  GHV FHOOXOHV FRQYHQWLRQQHOOHV VWUXFWXUH LQGXVWULHOOH FODVVLTXH RQW pWp IDEULTXpHV VXU OHV PrPHV PDWpULDX[ 6WG &RQWUDLUHPHQW DX[ FHOOXOHV VWDQGDUG DXFXQH FRXUEXUH QHVW REVHUYpH VXU OHV VXEVWUDWV PF 6L GpSDLVVHXU P DYHF OH SURFpGp %%& FDU OD VXUIDFH GH FRQWDFW RFFXSpH HVW WUqV IDLEOH  7DEOHDX 9, &RPSDUDLVRQ GHV SHUIRUPDQFHV HQWUH FHOOXOHV %%& HW FHOOXOHV VWDQGDUG j SDUWLU GH FDUDFWpULVDWLRQ ,9 VRXV LOOXPLQDWLRQ HW GDQDO\VH 6XQ9RF 3RXU OHV FHOOXOHV %%& OD JpRPpWULH GHV SORWV HVW OD VXLYDQWH ;1 1RP 0DWpULDX %%& 7RSVLO )= 6WG 6WG 6WG 7RSVLO )=
p

P ;3
p pp

P HW G

P 5
u

9 PHVXUp 9 P9 - PHVXUp )) 3VHXGR P9  6LQWRQ    P$FP       ))   

FP   

%%& 'HXWVFKHVRODU 'HXWVFKHVRODU 32/,; PF6L %%& 32/,; PF6L 

0DOJUp OD SUpVHQFH GH FRXUWVFLUFXLWV VXU WRXWHV OHV FHOOXOHV IDLEOH YDOHXU GH 5 OHV
u

WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW REWHQXHV SDU OHV FHOOXOHV %%& VRQW VDWLVIDLVDQWHV TXHO TXH VRLW OH PDWpULDX XWLOLVp VDFKDQW TXDXFXQH SDVVLYDWLRQ HQ IDFH DUULqUH QHVW SUpVHQWH /HV FHOOXOHV j VWUXFWXUH FODVVLTXH DWWHLJQHQW QpDQPRLQV GHV SHUIRUPDQFHV VXSpULHXUHV GDQV WRXV OHV GRPDLQHV
199

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

P s eudo L i ght I V cur ve wi t ho ut t he ef f ect o f R s

RCC 0,03 Current (A/cm2) 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0 0,00 0,20 0,40 0,60 0,000 0,80 0,009 0,019 Power Density (W/cm2)

BBC1-Topsil BBC2- mc-Si


0,1

Courant [A]

0,01

1E-3 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Voltage (V)

Tension [V]

FLJXUH 9, 0HVXUH 6XQ9RF GXQH FHOOXOH %%& VXU OH PDWpULDX 7RSVLO 0HVXUHV ,9 VRXV REVFXULWp

SRXU GHV FHOOXOHV %%& GpYHORSSpHV VXU GHX[ PDWpULDX[ GLIIpUHQWV /HV PHVXUHV FRXUDQWWHQVLRQ VRXV REVFXULWp PHWWHQW HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH FRXUW FLUFXLWV HW GXQH IRUWH UpVLVWDQFH VpULH GRQW OHV RULJLQHV VHURQW DQDO\VpHV XOWpULHXUHPHQW ILJ 9, &) /RFDOLVDWLRQ GHV UHFRPELQDLVRQVPHVXUHV /%,& $ILQ GH ORFDOLVHU ORULJLQH SULQFLSDOH GHV UHFRPELQDLVRQV GHV PHVXUHV /%,& RQW pWp HIIHFWXpHV SDU OH ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ HQ XWLOLVDQW XQ ODVHU GH QP GH ORQJXHXU GRQGH /D SURIRQGHXU GDEVRUSWLRQ FRUUHVSRQGDQWH HVW GH P HQYLURQ 3RXU OHV FHOOXOHV %%& UpDOLVpHV VXU OH PDWpULDX 7RSVLO XQH PHVXUH D pWp UpDOLVpH VXU FKDTXH IDFH 3RXU OD PHVXUH HQ IDFH DYDQW F{Wp VDQV FRQWDFWV OHV UHFRPELQDLVRQV VRQW SUpVHQWHV GDQV XQH ]RQH GH P GH ODUJHXU j LQWHUYDOOHV UpJXOLHUV FRUUHVSRQGDQWH j OD ]RQH JUDYpH SDU SODVPD 6) ILJ 9, &HOD FRQILUPH TXH OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV j P GH
%

SURIRQGHXU LQWHUIqUHQW DYHF OD IDFH DUULqUH HW TXH OHV UHFRPELQDLVRQV SULQFLSDOHV QH VRQW SDV GRULJLQH YROXPLTXH PDLV SOXW{W VXUIDFLTXH /HV PHVXUHV /%,& SRXU XQ pFODLUHPHQW HQ IDFH DUULqUH F{Wp DYHF OHV FRQWDFWV LQGLTXHQW GHX[ W\SHV GH SHUWHV &HOOHV REWHQXHV SDU UpIOHFWLYLWp GHV GRLJWV GH FRQWDFWV $J HW $O DLQVL TXH FHOOH SURYHQDQW GH OD ]RQH JUDYpH ILJ 9, 

200

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

10

Axe Y [mm]

plot N
4

Zone grave

395.4 380.8 366.2 351.7 337.1 322.5 307.9 293.3 278.7 264.2 249.6 235.0 220.4 205.8 191.2 176.7 162.1 147.5 132.9 118.3 103.8 89.17 74.58 60.00

-------------------------

410.0 395.4 380.8 366.2 351.7 337.1 322.5 307.9 293.3 278.7 264.2 249.6 235.0 220.4 205.8 191.2 176.7 162.1 147.5 132.9 118.3 103.8 89.17 74.58

400 350 300 250 200 150 100 50

Axe Y [mm]

Plot N

Zone grave

10

2000

4000

6000

8000

10000

Axe X [mm]

Axe X [mm]

)LJXUH 9, &DUWRJUDSKLH /%,& GXQH FHOOXOH %%& VXU )=6L HQ IDFH DYDQW &HWWH DQDO\VH D GRQF SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV SHUWHV SURYRTXpHV DX QLYHDX GH OD ]RQH JUDYpH HQ ODEVHQFH GH SDVVLYDWLRQ GH VXUIDFH ,O VHUD GRQF QpFHVVDLUH GH UpGXLUH OD ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH ;
aB

HW GHQYLVDJHU XQH SDVVLYDWLRQ GH FHWWH VXUIDFH HQ XWLOLVDQW

GH SUpIpUHQFH XQH FRXFKH GH W\SH 6L1 8QH DXWUH VROXWLRQ SHXW rWUH GH UHPSODFHU OD JUDYXUH SODVPD SDU XQH JUDYXUH FKLPLTXH FDXVDQW PRLQV GH GRPPDJHV

10

Doigts Ag

XZG

10

Axe X [mm]

374.9 348.9 324.7 302.1 281.2 261.6 243.5 226.6 210.8 196.2 182.6 169.9 158.1 147.1 136.9 127.4 118.6 110.3 102.7 95.55 88.91 82.74 77.00 71.65 66.68 62.05 57.74 53.73 50.00

------------------------------

402.9 374.9 348.9 324.7 302.1 281.2 261.6 243.5 226.6 210.8 196.2 182.6 169.9 158.1 147.1 136.9 127.4 118.6 110.3 102.7 95.55 88.91 82.74 77.00 71.65 66.68 62.05 57.74 53.73

500

Xn

XZG

400

Ag

Axe Y [mm]

Axe Y [mm]

300

200

100

2000

4000

6000

8000

10000

Axe X [mm]

)LJXUH 9, &DUWRJUDSKLH /%,& GXQH FHOOXOH %%& VXU )=6L HQ IDFH DUULqUH 3RXU OHV FHOOXOHV IDEULTXpHV VXU VXEVWUDW PXOWLFULVWDOOLQ WUqV PLQFH OD FDUWRJUDSKLH /%,& LQGLTXH OHV PrPHV WHQGDQFHV DYHF GHV SHUWHV VXSSOpPHQWDLUHV OH ORQJ GHV MRLQWV GH JUDLQV 'HV UHFRPELQDLVRQV YROXPLTXHV VRQW SUREDEOHPHQW SUpVHQWHV PDOJUp OD IDLEOH pSDLVVHXU GHV SODTXHWWHV (Q HIIHW OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV DX GHVVXV GX FRQWDFW GDOXPLQLXP GRLYHQW GLIIXVHU ODWpUDOHPHQW HW WUDQVYHUVDOHPHQW SRXU DWWHLQGUH OD MRQFWLRQ 3RXU OD JpRPpWULH IL[pH GHV FHOOXOHV %%& FHWWH GLVWDQFH VH VLWXH DX[ HQYLURQV GH P HW GHYLHQW
201

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

GRQF DVVH] FULWLTXH VL OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV QHVW SDV FODLUHPHQW VXSpULHXUH /D SDVVLYDWLRQ REWHQXH DYHF VHXOHPHQW XQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP IDFH DYDQW HVW LQVXIILVDQWH ILJ 9, /H UHFRXUV j XQH SUpGLIIXVLRQ 32&O DILQ GH EpQpILFLHU
"

GXQ HIIHW *HWWHU GH ORQJXH GXUpH SRXUUD rWUH HQYLVDJp SRXU DPpOLRUHU OD TXDOLWp GX PDWpULDX /D SDVVLYDWLRQ GX YROXPH SDU XQH FRXFKH GH 6L1 GpSRVpH HQ IDFH DUULqUH UHSUpVHQWH DXVVL XQH VROXWLRQ

10

10

383.3 -- 400.0 366.7 -- 383.3 350.0 -- 366.7 333.3 -- 350.0 316.7 -- 333.3 300.0 -- 316.7 283.3 -- 300.0 266.7 -- 283.3 250.0 -- 266.7 233.3 -- 250.0 216.7 -- 233.3 200.0 -- 216.7 183.3 -- 200.0 166.7 -- 183.3 150.0 -- 166.7 133.3 -- 150.0 116.7 -- 133.3 100.0 -- 116.7 83.33 -- 100.0 66.67 -- 83.33 50.00 -- 66.67 33.33 -- 50.00 16.67 -- 33.33 0 -- 16.67

Axe Y [mm]

Axe X [mm]

)LJXUH 9, &DUWRJUDSKLH /%,& GXQH FHOOXOH %%& VXU PF6L 32/,;70 HQ IDFH DYDQW ') &RXUDQW GH FRXUWFLUFXLW UpSRQVH VSHFWUDOH HW UpIOHFWLYLWp /HV FHOOXOHV %%& GpOLYUHQW XQ FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW LQIpULHXU DX[ FHOOXOHV VWDQGDUGV PDOJUp XQH UpIOHFWLYLWp PHVXUpH PRLQV LPSRUWDQWH YHQDQW GH ODEVHQFH GH FRQWDFWV &RQFHUQDQW OHV FHOOXOHV IDEULTXpHV VXU OH PDWpULDX 7RSVLO OD ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GHV SRUWHXUV HVW QRUPDOHPHQW VXIILVDQWH SRXU TXLOV GLIIXVHQW ODWpUDOHPHQW RX WUDQVYHUVDOHPHQW YHUV OD MRQFWLRQ HQ IDFH DUULqUH 3XLVTXH OD GHQVLWp GH FRXUDQW GH FRXUW FLUFXLW HVW LQIpULHXUH DX[ FHOOXOHV FODVVLTXHV QRXV SRXYRQV FRQFOXUH j ODLGH GHV PHVXUHV /%,& TXH OHV SHUWHV SULQFLSDOHV SURYLHQQHQW GH OD VXUIDFH DUULqUH /D PHVXUH GH OD UpSRQVH VSHFWUDOH GXQH FHOOXOH %%& HVW SDUWLFXOLqUH FDU OD SDVVLYDWLRQ REWHQXH SDU OD FRXFKH GH 6L1 GpSHQG GX QLYHDX GLQMHFWLRQ 6L OD PHVXUH HVW HIIHFWXpH VRXV IDLEOH LQMHFWLRQ XWLOLVDWLRQ GXQ IDLVFHDX PRQRFKURPDWLTXH OHV GpIDXWV SUpVHQWV j OD VXUIDFH DYDQW QH VRQW SDV VDWXUpV /HV TXHOTXHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV VRQW GLUHFWHPHQW UHFRPELQpV ,O HVW GRQF QpFHVVDLUH GH VH WURXYHU HQ LQMHFWLRQ VXIILVDPPHQW IRUWH SRXU
202

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

FUpHU XQ SKpQRPqQH GLQYHUVLRQ /LQWHUSUpWDWLRQ GX UHQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH PHVXUp DX &($ VRXV GH VROHLO UHVWH UHODWLYHPHQW GLIILFLOH j HIIHFWXHU /LGpDO VHUDLW GH PHVXUHU OH UHQGHPHQW TXDQWLTXH VRXV $0 HW GpWDEOLU XQH FRPSDUDLVRQ DYHF XQH FHOOXOH VWDQGDUG $X QLYHDX GH OD UpIOHFWLYLWp HQ IDFH DYDQW ODEVHQFH GH FRQWDFWV SHUPHW GH UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp PR\HQQH GH HQWUH QP HW QP ILJ 9, GDQV XQH JDPPH GH ORQJXHXU GRQGH FRPSULVH

0,30 0,25

20

Silicium monocristallin textur SiN-face avant (cellule BBC) SiN+grille (cellule standard)

0,15 0,10 0,05 0,00 200 400 600 800 1000 1200
RCC1 1/3 Soleil RCC1 sous faible injection

Reflectivit [%]

0,20

EQE [%]

10

Rmoy=3.7% Rmoy=8.9%
0 400

600

800

1000

Longueur donde [nm]

Longueur donde [nm]

)LJXUH 9, &DUDFWpULVDWLRQ OLpH DX FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GH OD FHOOXOH ,%& $ JDXFKH UHQGHPHQW TXDQWLTXH H[WHUQH -FF P$FP HW j GURLWH UpIOHFWLYLWp HQ IDFH DYDQW

() $QDO\VH GHV SHUWHV SDU FRXUWFLUFXLW /HV PHVXUHV GH 6XQ9RF HW GH ,9 VRXV REVFXULWp LQGLTXHQW TXH OHV FHOOXOHV %%& RQW XQH IDLEOH UpVLVWDQFH SDUDOOqOH TXL OLPLWH OH IDFWHXU GH IRUPH j XQH YDOHXU GH HQYLURQ $ILQ GDQDO\VHU ORULJLQH GHV SHUWHV SDU FRXUWVFLUFXLWV GHV PHVXUHV GH WKHUPRJUDSKLH LQIUD URXJH RQW pWp HIIHFWXpHV SDU OH ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ SULQFLSH GH OH[SpULHQFH GpWDLOOpH GDQV OD UpIpUHQFH >@ /HV UpVXOWDWV LQGLTXHQW OD SUpVHQFH GH FRXUWV FLUFXLWV ORFDOLVpV ILJ 9, $ SDUWLU GXQH DQDO\VH SDU PLFURVFRSH RSWLTXH DXFXQ FRXUW FLUFXLW HQWUH ODOXPLQLXP HW OD MRQFWLRQ 1 QD pWp REVHUYp ,O VDJLW SUREDEOHPHQW GH


PLFURFRXUWFLUFXLWV OLpV j OLQKRPRJpQpLWp GHV GRLJWV GDOXPLQLXP &H SRLQW SRXUUD rWUH OLPLWp HQ XWLOLVDQW XQH SkWH PLHX[ DGDSWpH SRXU OD VpULJUDSKLH GH SUpFLVLRQ 3DU FRQVpTXHQW QRXV SRXYRQV FRQFOXUH TXH OHV WROpUDQFHV IL[pHV ORUV GHV pWDSHV GH VpULJUDSKLH VRQW FRUUHFWHV

203

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire


19,32 19,31 19,29 19,28 19,27 19,25 19,24 19,23 19,21 19,20 19,19 19,17 19,16 19,15 19,13 19,12 19,11 19,09 19,08 19,07 19,05 19,04 19,03 19,01 19,00

60

60

50

50

Axe Y [mm]

Axe Y [mm]

40

40

30

30

20

20

10

10

20,26 20,21 20,15 20,10 20,05 20,00 19,94 19,89 19,84 19,79 19,73 19,68 19,63 19,58 19,52 19,47 19,42 19,37 19,31 19,26 19,21 19,16 19,10 19,05 19,00

50

100

150

200

250

50

100

150

200

250

Axe X [mm]

Axe X [mm]

)LJXUH 9, 7KHUPRJUDSKLH LQIUDURXJH GH GHX[ FHOOXOHV %%& /HV FRXUWVFLUFXLWV DSSDUDLVVHQW j WURLV HQGURLWV SRLQWV FKDXGV VXU FKDTXH LPDJH

204

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, (WXGH GH OD UpVLVWDQFH VpULH SRXU FHOOXOHV %%&


&HWWH SDUWLH D SRXU REMHFWLI GDQDO\VHU ORULJLQH GH OD JUDQGH UpVLVWDQFH VpULH PHVXUpH HW GH GpGXLUH OD JpRPpWULH GH FRQWDFW RSWLPDOH GHV VWUXFWXUHV %%& /HV FDOFXOV GHV FRQWULEXWLRQV GHV GLIIpUHQWHV UpVLVWDQFHV VpULHV VRQW EDVpV VXU OHV WUDYDX[ GH 0HLHU HW 6FKU|GHU >@ (Q JpQpUDO RQ FRQVLGqUH TXXQH YDOHXU GH UpVLVWDQFH VpULH LQIpULHXUH j FP HVW VXIILVDQWH SRXU REWHQLU XQ IDFWHXU GH IRUPH FRUUHFW ))! 3RXU OHV FHOOXOHV %%& IDEULTXpHV OD UpVLVWDQFH VpULH HVW VXSpULHXUH j FP

9, &DOFXO GHV SHUWHV GDQV XQH VWUXFWXUH VWDQGDUG $) 0RGqOH GH 0HLHU HW 6FKU|GHU

3RXU XQH VWUXFWXUH FODVVLTXH SRVVpGDQW XQH JULOOH HQ IDFH DYDQW OD GLIILFXOWp SULQFLSDOH FRQVLVWH j WURXYHU XQ FRPSURPLV HQWUH OD VXUIDFH GH JULOOH PLQLPDOH SRXU OLPLWHU OD UpVLVWDQFH VpULH HW OH WDX[ GRPEUDJH

/HV FRQWULEXWLRQV GHV SHUWHV SDU UpVLVWDQFH VpULH VRQW OHV VXLYDQWHV HQ FP 

5pVLVWLYLWp GX VXEVWUDW Rsub = bWb


2 5pVLVWLYLWp GHV GRLJWV R finger =
a 2 b * Ag 3 tw

9, 9,

5pVLVWLYLWp GX EXV EDU Rbus = 3

1 an b * Ag t * lb

9, 9, 9,

5pVLVWLYLWp GH FRQWDFW Rcontact = b(Rc Ag * Rs )2 5pVLVWLYLWp GH OpPHWWHXU Remetteur = b Rs


1 3

205

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

/HV GpILQLWLRQV HW OHV YDOHXUV GH FKDTXH SDUDPqWUH VRQW GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX $ HQ DQQH[H /HV YDOHXUV GHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV j OD UpVLVWDQFH VpULH VRQW GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX 9, $ SULRUL OH EXV EDU UHSUpVHQWH OD FRQWULEXWLRQ OD SOXV LPSRUWDQWH 6HXOHPHQW VRQ H[SUHVVLRQ GpILQLH SDU 0HLHU HW 6FKU|GHU FRUUHVSRQG j XQH VHXOH SULVH GH FRQWDFW DX PLOLHX GX EXV VLJQLILDQW TXH OHV SRUWHXUV GH FKDUJHV GRLYHQW VH GpSODFHU ODWpUDOHPHQW OH ORQJ GX EXV (Q UpDOLWp OD FRQWULEXWLRQ GX EXV j OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH HVW QpJOLJHDEOH FDU XQH ODPHOOH GH FXLYUH HVW VRXGpH VXU OHQVHPEOH GH OD VXUIDFH GX EXV EDU DILQ GH FRQQHFWHU OHV FHOOXOHV HQWUH HOOHV 1RXV YHUURQV TXH FH SRLQW HVW j ORULJLQH GH OD JUDQGH UpVLVWDQFH VpULH UHOHYpH VXU OHV FHOOXOHV %%& /LQIOXHQFH GH OD UpVLVWDQFH GH FRQWDFW VXU OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH HVW PLQRULWDLUH ,O HQ HVW GH PrPH SRXU OHV UpVLVWDQFHV OLpHV j OpPHWWHXU HW j OD EDVH /D UpVLVWDQFH GHV GRLJWV DXJPHQWH DYHF OHXU ORQJXHXU 3RXU REWHQLU XQH UpVLVWDQFH GHV GRLJWV PLQLPDOH LO HVW SUpIpUDEOH TXH FHV GRLJWV VRLHQW FRXUWV KDXWV HW ILQV SRXU QH SDV DXJPHQWHU OH WDX[ GRPEUDJH /D UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH UpVXOWH GH OD VRPPH GHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV WHO TXH 
Ptot = PbusAg + PfingerAg + PcontactSi / Ag + Pemett + Pbase

9,

7DEOHDX 9, 9DOHXUV GH OD UpVLVWDQFH VpULH SRXU OHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV /D UpVLVWDQFH VpULH GX EXV EDU QHVW SDV FRQVLGpUpH /D UpVLVWDQFH VpULH OLpH DX[ GRLJWV GDUJHQW GHYLHQW FULWLTXH SRXU XQH ORQJXHXU VXSpULHXUH j FP 5pVLVWDQFH FP 6XUIDFH FP 6XUIDFH FP 6XUIDFH FP 6XUIDFH FP 6XUIDFH FP /qvt FP 5ihr      5rrr 5qvt      5php 5i   5hyr

[[[[[ [[[[[ [[[[[ [[[[[ [[[[[ 

206

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, &DOFXO GH OD UpVLVWDQFH VpULH SRXU XQH VWUXFWXUH GH W\SH ,%& 3RXU XQH VWUXFWXUH SRVVpGDQW OHQVHPEOH GHV FRQWDFWV j ODUULqUH OH SUREOqPH GX WDX[ GRPEUDJH QDSSDUDvW SDV &HOD ODLVVH SDU FRQVpTXHQW XQH SOXV JUDQGH IOH[LELOLWp GDQV OH FKRL[ GH OD JpRPpWULH GHV JULOOHV /H SUREOqPH GH OD UpVLVWDQFH OLpH j GHV GRLJWV WURS ORQJV SHXWrWUH UpVROX SDU XQH VpULJUDSKLH GH GRLJWV SOXV ODUJHV P DX OLHX GH P /REMHFWLI GH FHWWH pWXGH HVW GDQDO\VHU OHV OLPLWHV TXL VLPSRVHQW GDQV OH FDV GH QRWUH SURFpGp %%& SRXU GHV GLPHQVLRQV DOODQW MXVTXj FP ILJ9, 3RXU XQH FHOOXOH VWDQGDUG OD FRQWULEXWLRQ j OD UpVLVWDQFH VpULH GX FRQWDFW DOXPLQLXP UHFRXYUDQW OD WRWDOLWp GH OD VXUIDFH DUULqUH HVW HQ JpQpUDO QpJOLJHDEOH 3RXU OD FHOOXOH %%& pWXGLpH OD FRQWULEXWLRQ GHV GRLJWV GDOXPLQLXP GRLW rWUH SULVH HQ FRPSWH /D UpVLVWLYLWp GH OD SkWH GDOXPLQLXP HVW HQ JpQpUDO VXSpULHXUH GXQ RUGUH GH JUDQGHXU TXH FHOOH GH OD SkWH GDUJHQW &HOD VH[SOLTXH SDU OD GLVWDQFH VpSDUDQW OHV SDUWLFXOHV GDOXPLQLXP HQWUH HOOHV HW OD UpVLVWDQFH LQWULQVqTXH GH ODOXPLQLXP YDOHXUV GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX $ HQ DQQH[H 'DQV OH FDV GH OD VWUXFWXUH ,%& OHV FRQWULEXWLRQV GHV SHUWHV SDU UpVLVWDQFH VpULH VRQW

Ptot = PbusAg + PfingerAg + PcontactSi / Ag + PbusAl + PfingerAl + PcontactSi / Al + Pemett + Pbase

9,

)LJXUH 9, )DFH DUULqUH GXQH FHOOXOH %%& VXUIDFH GH FRQWDFW GH 

HQYLURQ
207

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV FDOFXOV VXLYDQWV VRQW HIIHFWXpV SRXU XQH FHOOXOH %%& GH GLPHQVLRQ FP ORQJXHXU GHV GRLJWV GH FP /D ODUJHXU PLQLPDOH GHV GRLJWV GDOXPLQLXP TXH ORQ SHXW DWWHLQGUH SDU VpULJUDSKLH HVW :6y VpSDUDQW OHV ]RQHV GRSpHV 1 HW 3 HVW HQYLURQ pJDOH j G JUDYpH HVW GH P P /D GLVWDQFH G P VL OD ODUJHXU GH OD ]RQH

$) /HV SHUWHV SDU UpVLVWDQFH VXSHUILFLHOOH /HV SHUWHV OLpHV j OpPHWWHXU HW DX %6) FRQVLGpUpHV LFL QpJOLJHDEOHV /HV SHUWHV GHV EXV EDUV $J HW $O j FRQGLWLRQ TXH FHV GHUQLHUV SRVVqGHQW XQH VRXGXUH FRQWLQXH /HV SHUWHV SURYHQDQW SDU UpVLVWDQFH GH FRQWDFW

%) /HV SHUWHV SULQFLSDOHV 5pVLVWDQFH OLpH DX VXEVWUDW

&RQWUDLUHPHQW j XQH VWUXFWXUH FODVVLTXH OHV SHUWHV YHQDQW GH OD UpVLVWLYLWp GH OD EDVH SHXYHQW rWUH SUpGRPLQDQWHV SRXU XQH FHOOXOH j FRQWDFWV DUULqUH (OOHV GpSHQGHQW IRUWHPHQW GH OD JpRPpWULH GH OD VWUXFWXUH pWDEOLH /HV SRUWHXUV PDMRULWDLUHV OHV WURXV GDQV OH FDV GXQ VXEVWUDW GH W\SH 3 GRLYHQW VH GpSODFHU ODWpUDOHPHQW HW SDUFRXULU XQH GLVWDQFH pTXLYDOHQWH j OD GHPLGLVWDQFH HQWUH GHX[ FRQWDFWV &HWWH FRQWULEXWLRQ VH[SULPH SDU 
Rsub =

2 d int 12W

(9,

DYHF : pSDLVVHXU GX VXEVWUDW HW Gv GLVWDQFH HQWUH OHV FRQWDFWV

3RXU OH SURFpGp %%& pWXGLp OD GLVWDQFH Gv HQWUH OHV FRQWDFWV HVW pJDOH j PP /D UpVLVWDQFH FRUUHVSRQGDQWH VHUD 5i FP SRXU XQ VXEVWUDW PXOWLFULVWDOOLQ

208

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

GpSDLVVHXU P DYHF GpSDLVVHXU P DYHF

FP HW 5i FP

FP SRXU XQ VXEVWUDW 7RSVLO

5pVLVWDQFH SURYHQDQW GHV GRLJWV GH FRQWDFWV /HV GRLJWV GH FRQWDFW HQ DUJHQW $J6L Q HW DOXPLQLXP $OX6L S SHXYHQW HQJHQGUHU GHV UpVLVWDQFHV LPSRUWDQWHV VL OHXU JpRPpWULH QHVW SDV RSWLPLVpH /pYROXWLRQ GH OD UpVLVWDQFH GHV GRLJWV GDOXPLQLXP HQ IRQFWLRQ GH OD YDOHXU E GHPLGLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV GH FRQWDFW HW GH OD ORQJXHXU GX GRLJW HVW UHSUpVHQWpH VXU OD ILJXUH 9, $X QLYHDX GX SURFpGp H[SpULPHQWDO OD YDOHXU E GHPLGLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV VH[SULPH SDU E ;Q ;t /D ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH ;t HVW FRPSULVH HQWUH P HW P DILQ GH SRXYRLU LQVpUHU OH GRLJW GDOXPLQLXP VDQV HQJHQGUHU GH FRXUWVFLUFXLWV OLPLWHV GH OD VpULJUDSKLH /D GLVWDQFH E VHUD GRQF YDULDEOH HQ IRQFWLRQ GH OD ODUJHXU GpPHWWHXU ;Q IL[pH /HV GLIIpUHQWHV SRVVLELOLWpV VRQW SUpVHQWpHV GDQV OH WDEOHDX 9, 7DEOHDX 9, ;Q P ;t P E P            
Resistance doigt Al [Ohm.cm]
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 400 600 800 1000 1200 1400
Doigts Aluminium wAl = 200m L=2.5cm L=5cm L=10cm L=15cm

1/2 Distance b entre les doigts [m]

)LJXUH 9, 5pVLVWDQFH VpULH GHV GRLJWV GH VpULJUDSKLH DOXPLQLXP HQ IRQFWLRQ GH OD ODUJHXU HW GH OHVSDFHPHQW HQWUH OHV GRLJWV
209

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

3RXU OHV YDOHXUV GH SDUDPqWUHV IL[pV ODUJHXU HW KDXWHXU GHV GRLJWV OD UpVLVWDQFH VpULH GHV GRLJWV GDOXPLQLXP GHYLHQW LPSRUWDQWH ORUVTXH OHV GRLJWV RQW XQH ORQJXHXU VXSpULHXUH j FP 3RXU pYLWHU GH GpSRVHU GHV GRLJWV WURS ORQJV /GHPDQQ HW DO LQVqUHQW GHX[ EXV EDUV GDOXPLQLXP j FKDTXH H[WUpPLWp GH OD FHOOXOH DILQ GH GLYLVHU OD ORQJXHXU GHV GRLJWV SDU XQ IDFWHXU 6L OD VXUIDFH GH OD FHOOXOH DXJPHQWH DXGHOj GH FP DORUV LO IDXW LQWURGXLUH XQ QRPEUH GH EXV EDUV GDOXPLQLXP WRXMRXUV SOXV LPSRUWDQW DILQ TXH OD ORQJXHXU GHV GRLJWV GDOXPLQLXP UHVWH pJDOH j FP HQYLURQ &HOD GHPDQGH GRQF XQ SOXV JUDQG QRPEUH GH VRXGXUHV ORUV GH OD FRQQH[LRQ GHV FHOOXOHV /D UpVLVWDQFH VpULH SURYHQDQW GHV GRLJWV GDUJHQW SHXW rWUH IDFLOHPHQW UpGXLWH (Q HIIHW OD ODUJHXU GH OD ]RQH 1 SHUPHW OD VpULJUDSKLH GH GRLJWV WUqV ODUJHV &HOD QH SRVH SDV GH SUREOqPH GRPEUDJH HW GH SOXV ODUJHQW HVW PHLOOHXU FRQGXFWHXU 6t

&) /LHQ DYHF OHV YDOHXUV H[SpULPHQWDOHV GX IDFWHXU GH IRUPH $ SDUWLU GHV GLIIpUHQWHV FRQWULEXWLRQV HW FH PDOJUp OD SUpVHQFH GH GRLJWV GDOXPLQLXP GH FP GH ORQJXHXU OD YDOHXU GH OD UpVLVWDQFH VpULH UpVXOWDQW GH QRV FDOFXOV SRXU GHV VWUXFWXUHV %%& IDEULTXpHV VXU OH PDWpULDX 7RSVLO ODUJHXUV ;Q P HW ;t P HVW pJDOH j FP HQYLURQ VDQV WHQLU FRPSWH GH OD UpVLVWDQFH OLpH DX EXV EDUV /H IDLEOH IDFWHXU GH IRUPH PHVXUp QHVW GRQF SDV MXVWLILp PrPH HQ WHQDQW FRPSWH GH OD FRQWULEXWLRQ GHV FRXUWVFLUFXLWV pYHQWXHOV 3XLVTXH OD PHVXUH HVW IDLWH j SDUWLU GH GHX[ VRXGXUHV VXU FKDTXH EXV EDU LO IDXW pJDOHPHQW FRQVLGpUHU OD FRQWULEXWLRQ j OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH GX EXV GDOXPLQLXP DYHF GHX[ SRLQWV GH FRQWDFWV 3i6y FHOXL GH ODUJHQW 3i6t HVWLPpH j FP HVW GDYDQWDJH HQ DFFRUG DYHF OHV YDOHXUV UHOHYpHV 3RXU GHV GRLJWV GH FP GH ORQJXHXU HW GH ODUJHXU P XQ PDWpULDX GH UpVLVWLYLWp FP HW DXFXQH FRQWULEXWLRQ GX EXV EDU OD UpVLVWDQFH VpULH ILQDOH HVW pJDOH j FP &HV FRQGLWLRQV SHXYHQW GRQF FRQGXLUH j GHV YDOHXUV VDWLVIDLVDQWHV GH IDFWHXU GH IRUPH ))! FRPPH FHOD IXW LQGLTXp SDU OHV PHVXUHV GH 6XQ9RF FP HW GH FP $ SDUWLU GH QRV FDOFXOV OD UpVLVWDQFH ILQDOH WRWDOH

210

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, $PpOLRUDWLRQ GX SURFpGp %%&


3OXVLHXUV SRLQWV SHXYHQW FRQVLGpUDEOHPHQW DPpOLRUHU OH SURFpGp GH EDVH SUpVHQWp SUpFpGHPPHQW DILQ GH SHUPHWWUH XQH DSSOLFDWLRQ SRXU GH SOXV JUDQGHV VXUIDFHV HW GREWHQLU GH PHLOOHXUV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ 3RXU FHOD LO IDXW HQYLVDJHU XQ UHPSODFHPHQW GH OD SkWH GDOXPLQLXP DILQ GDPpOLRUHU OHV SRLQWV VXLYDQWV 9, 'LPLQXWLRQ GH OD UpVLVWDQFH VpULH ,O HVW SOXV MXGLFLHX[ GXWLOLVHU XQ FRQWDFW j EDVH GDUJHQW j OD SODFH GH ODOXPLQLXP FDU FHOXL FL HVW PHLOOHXU FRQGXFWHXU /HV YDOHXUV GH UpVLVWDQFH GHV GRLJWV GDUJHQW VRQW GRQQpHV GDQV OD ILJXUH 9, HQ IRQFWLRQ GH OD GLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV OD ORQJXHXU HW OD ODUJHXU GHV GRLJWV 2Q FRQVWDWH TXLO HVW SRVVLEOH GH GpSRVHU GHV GRLJWV SOXV ORQJV / GpYLWHU OD FRQQH[LRQ GH QRPEUHX[ EXV
7

FP HQ

OLPLWDQW OD UpVLVWDQFH VpULH 5FP &HOD SHUPHWWUDLW GH UpGXLUH OD UpVLVWDQFH VpULH HW

Resistance doigt Ar (ohm.cm)

6 5 4 3 2 1 0 400

100m-5cm 100m-10cm 100m-15cm 200m-5cm 200m-10cm 200m-15cm 300m-5cm 300m-10cm 300m-15cm

600

800

1000

1200

1400

1/2 distance b entre les doigts (m)

)LJXUH 9, 5pVLVWDQFH VpULH GHV GRLJWV GH VpULJUDSKLH DUJHQW HQ IRQFWLRQ GH OD ODUJHXU HW GH OHVSDFHPHQW HQWUH OHV GRLJWV ,O HVW SRVVLEOH GH UHPSODFHU ODOXPLQLXP SDU XQH SkWH j EDVH GDUJHQWDOXPLQLXP  /D IDLEOH TXDQWLWp GDOXPLQLXP SUpVHQW GDQV OD SkWH QH SHUPHW SDV OD IRUPDWLRQ GXQ FKDPS %6) PDLV DVVXUH XQ FRQWDFW FRUUHFW DYHF OH VXEVWUDW

211

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

/HV FHOOXOHV UpDOLVpHV VXU OH PDWpULDX 7RSVLO DYHF GH OD SkWH $J$O GRQQHQW GHV IDFWHXUV GH IRUPH QHWWHPHQW PHLOOHXUV TXH SRXU OD SkWH GDOXPLQLXP DYHF GHV YDOHXUV FRPSULVHV HQWUH HW WRXMRXUV j SDUWLU GH OD PrPH WHFKQLTXH GH FDUDFWpULVDWLRQ GHX[ SRLQWV GH FRQWDFW DYHF GH OD UpVLQH (SR[\ /D YDOHXU GH OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH FDOFXOpH HVW GH FP /XWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW PRLQV UpVLVWLI HW OD VRXGXUH GH ODPHOOH GH FXLYUH OH ORQJ GHV EXV GHYUDLW QRUPDOHPHQW FRQGXLUH j GH WUqV IDLEOHV UpVLVWDQFHV VpULHV FP /HV YDOHXUV GH WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW VRQW SURFKHV GH FHOOHV REWHQXHV DYHF OD SkWH GDOXPLQLXP /D GHQVLWp GH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW PR\HQQH PHVXUpH HVW GH P$FP VXU VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ HW XQH YDOHXU PD[LPDOH GH P$FP D pWp UHOHYpH VXU OH PDWpULDX 7RSVLO )= /H PHLOOHXU UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ PHVXUp SRXU XQH FHOOXOH %%& HVW GH FHOOXOH %% WDEOHDX 9, 

)LJXUH 9, $VSHFW GH OD IDFH DUULqUH GXQH VWUXFWXUH %%& DYHF GHV FRQWDFWV $J HW $J$O

/D VpULJUDSKLH GH OD SkWH $J$O IRXUQLH SDU 3+272:$77 SHUPHW GH GpSRVHU OHV GRLJWV $J$O DYHF SUpFLVLRQ GDQV OHV ]RQHV JUDYpHV ILJ9, VDQV QHWWR\HU OpFUDQ DSUqV FKDTXH SDVVDJH GH OD UDFOH &HWWH SkWH HVW GRQF PLHX[ DGDSWpH j XQH DSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH HQ WHUPH GH TXDOLWp GH VpULJUDSKLH 3XLVTXH OD SUpFLVLRQ GX GpS{W HVW IDFLOLWpH LO HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH GH UpGXLUH OD ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH j P HQ pYLWDQW WRXW FRXUWFLUFXLW /HV YDOHXUV GH UpVLVWDQFH SDUDOOqOH REWHQXHV VRQW FODLUHPHQW DPpOLRUpV HW GpSDVVHQW FHOOHV PHVXUpHV VXU OHV FHOOXOHV FODVVLTXHV /H IDFWHXU GH IRUPH PD[LPDO HVW GRQF GH FRQWULEXWLRQ GH OD UpVLVWDQFH VpULH VDQV

212

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 3DVVLYDWLRQ GH OD IDFH DUULqUH SDU 6L1 3RXU FHUWDLQHV FHOOXOHV OD IDFH DUULqUH HVW SDVVLYpH SDU XQH ILQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP QP GpSRVpH SDU SODVPD LQGLUHFW GH W\SH UHPRWH3(&9' &HWWH FRXFKH GRLW rWUH SHUFpH ILULQJ WKURXJK SDU OHV FRQWDFWV $J GpSRVpV VXU OHV SORWV 1 HW SDU OHV FRQWDFWV $J$O VXU OHV UpJLRQV JUDYpHV SDU 6)% (OOH SHUPHWWUDLW QRWDPPHQW GH YHQLU SDVVLYHU OHV ]RQHV JUDYpHV SDU SODVPD 6)% IRUWHPHQW UHFRPELQDQWH 6RQ LQVHUWLRQ GDQV OH SURFpGp H[SpULPHQWDO FHOOXOH %%& SHUPHW GDPpOLRUHU OD WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW WDE 9, /HV YDOHXUV REWHQXHV DSSURFKHQW FHOOHV GHV FHOOXOHV FODVVLTXHV &HSHQGDQW LO QHVW SDV SRVVLEOH GH PHVXUHU OD YDOHXU GH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW GH IDFWHXU GH IRUPH j FDXVH GX PDXYDLV FRQWDFW $J$OVLOLFLXP (Q HIIHW OD SkWH $J$O QH SRVVqGH SDV VXIILVDPPHQW GH IULWWH GH YHUUH HW QH SHXW GRQF SDV FRUUHFWHPHQW SHUFHU OH QLWUXUH GH VLOLFLXP 7DEOHDX 9, 3HUIRUPDQFHV GHV FHOOXOHV %%& SRXU GLIIpUHQWHV FRQGLWLRQV FRQWDFWV $J$O RX $O HW SDVVLYDWLRQ 6L1 IDFH DUULqUH GpGXLWHV GH FDUDFWpULVDWLRQ ,9 VRXV LOOXPLQDWLRQ HW GDQDO\VH 6XQ9RF /D FHOOXOH %%& EpQpILFLH GXQH SDVVLYDWLRQ 6L1 HQ IDFH DUULqUH /D FHOOXOH %%& FRUUHVSRQG j XQ UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ GH 
1RP %%& %%& 6WG %%& %%& 6WG 0DWpULDX 7RSVLO )= 7RSVLO )= 7RSVLO )= &RQWDFW 9pPHVXUp P9 $O $J$O $J$O [[[[    9p P9 -pp PHVXUp )) 6LQWRQ [[[[   P$FP  [[[  [[[  [[[  [[[ 3VHXGR 5u )) [[[[   FP [[[[[   

%%& 7RSVLO )=

32/,; PF6L $O 32/,; PF6L $J$O 32/,; PF6L [[[[

213

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 3HUVSHFWLYHV GDPpOLRUDWLRQ GH OD FHOOXOH %%& /HV YDOHXUV GH UHQGHPHQW SRXU GHV FHOOXOHV %%& GRQQpHV GDQV OH WDEOHDX 9, SRXUUDLHQW rWUH REWHQXHV VL OHV FRQGLWLRQV VXLYDQWHV VRQW UpXQLHV 8WLOLVDWLRQ GXQH SkWH $J$O FDSDEOH GH SHUFHU XQH ILQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 8WLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GH UpVLVWLYLWp LQIpULHXUH j FP 6RXGXUH FRQWLQXH GHV EXV EDUV 2SWLPLVDWLRQ GH OD SDVVLYDWLRQ HQ IDFH DYDQW 3RXU FHOD GLIIpUHQWHV VROXWLRQV VRQW SRVVLEOHV 'pS{W GXQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L"1# RSWLPLVpH SDU GpS{W 3(&9' GLUHFW RX LQGLUHFW 8WLOLVDWLRQ GXQH FRXFKH ILQH GH VLOLFLXP DPRUSKH SRVVpGDQW XQH ODUJH EDQGH LQWHUGLWH SRXU UpGXLUH ODEVRUSWLRQ 8QH FRXFKH GH FDUEXUH GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSpH D6L& + S UHSUpVHQWHUDLW XQH RSWLRQ WUqV LQWpUHVVDQWH ([SpULPHQWDOHPHQW GHV YLWHVVHV GH UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH LQIpULHXUHV j FPV RQW pWp PHVXUpHV SDU 0DUWLQ HW DO >@ &RPPH DXFXQ FRQWDFW QHVW SUpVHQW VXU OD IDFH DYDQW OD SUpVHQFH GXQH EDUULqUH GH SRWHQWLHO LPSRUWDQWH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH QDIIHFWH SDV OH WUDQVSRUW GH FKDUJHV YRLU FKDSLWUH ,,, 3UpVHQFH GXQH FRXFKH ILQH QP GH QLWUXUH GH VLOLFLXP VXU OD IDFH DUULqUH GHVWLQpH j UpGXLUH OD UHFRPELQDLVRQ GH VXUIDFH DX QLYHDX GHV UpJLRQV JUDYpHV SDU SODVPD 2SWLPLVDWLRQ GH OpPHWWHXU FRQFHQWUDWLRQ GH VXUIDFH OLPLWpH  (FP" SRXU EpQpILFLHU GH OD SDVVLYDWLRQ 6L1 2SWLPLVDWLRQ GXQH WH[WXUDWLRQ IDFH DYDQW GH SUpIpUHQFH SDU SODVPD SRXU UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp 5pGXFWLRQ GH OD ODUJHXU GH OD ]RQH JUDYpH j PP VDQV LQGXLUH GH FRXUWFLUFXLW 7DEOHDX 9, 3HUIRUPDQFHV DWWHQGXHV SRXU XQH FHOOXOH %%& RSWLPLVpH %%& RSWLPLVpH 7RSVLO P 9p P9 -pp P$FP )) 

214

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, &RQFOXVLRQ
0DOJUp OD FRPSOH[LWp GH OD VWUXFWXUH ,%& QRXV DYRQV PLV HQ DYDQW OLQWpUrW GX SURFpGp %%& %XULHG %DVH &RQWDFW SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH VWUXFWXUHV j FRQWDFWV HQ IDFH DUULqUH HQ XWLOLVDQW XQH WHFKQRORJLH UHODWLYHPHQW VLPSOH HW FRPSDWLEOH DYHF OHV pTXLSHPHQWV LQGXVWULHOV &H SURFpGp IRQGp VXU OXWLOLVDWLRQ GH OD JUDYXUH 5,( HW GH OD VpULJUDSKLH SHUPHW HQ HIIHW GpYLWHU XQ WURS JUDQG QRPEUH GDOLJQHPHQWV 'HV FHOOXOHV %%& GH VXUIDFH GH FP RQW pWp IDEULTXpHV VXU WURLV GLIIpUHQWV PDWpULDX[ )= &= HW PF6L j ODLGH GHV pTXLSHPHQWV GLVSRQLEOHV GH OD SODWHIRUPH 5HVWDXUH GX &($ HW GX ODERUDWRLUH 3+$6( /HV PXOWLSOHV FDUDFWpULVDWLRQV HVVHQWLHOOHPHQW HIIHFWXpHV SDU OH ODERUDWRLUH /30 GH O,16$ GH /\RQ RQW SHUPLV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OH SRWHQWLHO GX SURFpGp HW VHV OLPLWHV DLQVL TXH OHV DSWLWXGHV GHV GLIIpUHQWV PDWpULDX[ SDU FRPSDUDLVRQV GLUHFWHV DYHF GHV FHOOXOHV j VWUXFWXUH FODVVLTXH /HV SHUWHV SULQFLSDOHV SURYLHQQHQW GH OD IRUWH UHFRPELQDLVRQ VXU OD IDFH RSSRVpH DX UD\RQQHPHQW OLpH DX[ GRPPDJHV LQIOLJpV SDU OD JUDYXUH 6)% 'HV PHVXUHV GH WKHUPRJUDSKLH LQIUDURXJH RQW PLV HQ pYLGHQFH OD SUpVHQFH GH FRXUWVFLUFXLWV ORFDOLVpV TXL QDIIHFWHQW SDV YpULWDEOHPHQW OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH /DQDO\VH GH OD FRQWULEXWLRQ GHV GLIIpUHQWV pOpPHQWV j OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH D SHUPLV GH PRQWUHU OLQIOXHQFH QpIDVWH GHV EXV YHQDQW GXQ QRPEUH WURS IDLEOH GH SRLQWV GH FRQQH[LRQ pWDEOLV SRXU FDUDFWpULVHU OHV FHOOXOHV /XWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GH UpVLVWLYLWp WURS KDXWH !FP SHXW DXJPHQWHU OD UpVLVWDQFH VpULH GH OD FHOOXOH VL OD GLVWDQFH HQWUH OHV GRLJWV GH FRQWDFW HVW WURS LPSRUWDQWH 'H SOXV OXWLOLVDWLRQ GH OD SkWH GDOXPLQLXP SRXU OD IRUPDWLRQ GHV UpJLRQV 3 HW GX FRQWDFW HQJHQGUH XQH UpVLVWDQFH VpULH pOHYpH DX QLYHDX GHV GRLJWV GqV TXH OHXUV ORQJXHXUV GpSDVVHQW FP /XWLOLVDWLRQ GH OD SkWH GDOXPLQLXP UHVWH FHSHQGDQW SRVVLEOH j FRQGLWLRQ GH OLPLWHU OD ORQJXHXU GHV GRLJWV j FP HQ LQVpUDQW XQ FHUWDLQ QRPEUH GH EXV LQWHUPpGLDLUHV 1pDQPRLQV LO IDXW QRWHU TXH OHV SkWHV GDOXPLQLXP GLVSRQLEOHV QH VRQW SDV YpULWDEOHPHQW DGDSWpHV j OD VpULJUDSKLH GH SUpFLVLRQ /H UHPSODFHPHQW GH OD SkWH GDOXPLQLXP SDU XQH SkWH GDUJHQWDOXPLQLXP SHUPHW OH GpS{W GHV GRLJWV SOXV ORQJV HW OLPLWH GRQF OH QRPEUH GH EXV LQWHUPpGLDLUHV $XVVL OXWLOLVDWLRQ GH VpULJUDSKLH GH FHWWH SkWH HVW SOXV FRPSDWLEOH SRXU QRWUH SURFpGp FDU HOOH SHUPHW XQ GpS{W SOXV SUpFLV GHV GRLJWV ,O HVW DORUV SRVVLEOH GH UpGXLUH OD ODUJHXU GH OD

215

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

]RQH JUDYpH KDXWHPHQW UHFRPELQDQWH /HV QRXYHOOHV FHOOXOHV IDEULTXpHV DYHF OD SkWH $J$O DWWHLJQHQW GHV YDOHXUV GH IDFWHXUV GH IRUPH SOXV VDWLVIDLVDQWHV ))  /H GpS{W GXQH ILQH FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP SRXU SDVVLYHU OD IDFH DUULqUH FRQGXLW j OREWHQWLRQ GH WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW DXVVL LPSRUWDQWHV TXH SRXU GHV VWUXFWXUHV FODVVLTXHV PDLV UHTXLHUW OXWLOLVDWLRQ GXQH SkWH $J$O DYHF XQH TXDQWLWp GH IULWWH GH YHUUH VXIILVDQWH SRXU SHUFHU FRUUHFWHPHQW OD FRXFKH 6L1 /HV SHUVSHFWLYHV GDPpOLRUDWLRQ GH FH SURFpGp VRQW PXOWLSOHV HW QH FRPSOLTXHQW SDV YpULWDEOHPHQW OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ 8Q UHQGHPHQW PD[LPDO GH SHXW rWUH HVSpUp (QILQ XQ DYDQWDJH FRQVLGpUDEOH GH FH SURFpGp HVW VRQ DGDSWDWLRQ DX VXEVWUDW PLQFH JUkFH j OD IDLEOH VXUIDFH GH FRQWDFW $XFXQH FRXUEXUH QHVW REVHUYpH SRXU GHV VXEVWUDWV GH P GpSDLVVHXU /LQWpUrW GH OD VWUXFWXUH %%& GpYHORSSpH VXU GHV PDWpULDX[ GH TXDOLWp OLPLWpH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ UXEDQV UHVWH j GpPRQWUHU 6XU OH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GH W\SH 3 OHV UpVXOWDWV REWHQXV PRQWUHQW TXXQH ODUJH SURSRUWLRQ GHV SRUWHXUV LQWHUIqUH DYHF OD IDFH DUULqUH PDLV TXH OD TXDOLWp PR\HQQH GX PDWpULDX UHVWH LQVXIILVDQWH /D JpRPpWULH GH OD FHOOXOH GLVWDQFH HQWUH OHV SORWV GH GRSDJH VHUD SOXV FULWLTXH VXU OHV PDWpULDX[ GH TXDOLWp OLPLWpH 'HV UHFRPELQDLVRQV RQW OLHX OH ORQJ GHV MRLQWV GH JUDLQV 8QH DPpOLRUDWLRQ GX PDWpULDX HQ WUDYDLOODQW VXU OHIIHW *HWWHU GH ORQJXH GXUpH HW OD SDVVLYDWLRQ YROXPLTXH 6L1 HVW QpFHVVDLUH

216

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

9, 5pIpUHQFHV &KDSLWUH 9,


>@ < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 0 /HPLWL $ .DPLQVNL 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG (WXGH GXQH QRXYHOOH VWUXFWXUH SKRWRYROWDwTXH VXU VXEVWUDW GH VLOLFLXP SRVVpGDQW WRXV OHV FRQWDFWV VXU OD IDFH DUULqUH 6pPLQDLUH $'(0( S 1RY >@ < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 2 1LFKLSRUXN 6 1RsO 1/r 4QDQJ * *RDHU ,QYHVWLJDWLRQ RI DQ LQGXVWULDO SURFHVV IRU UHDU FRQWDFW FHOOV GHYHORSPHQW 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH >@ - .UDLHP 2 1LFKLSRUXN 3 3DSHW -) /HOLHYUH $ )DYH $ .DPLQVNL 0 /HPLWL ( )RXUPRQG -3 %R\HDX[ 3- 5LEH\URQ ,QWHUGLJLWDWHG %DFN &RQWDFW 6RODU &HOOV RQ WUDQVIHUUHG 6L7KLQ )LOP (SLWD[LDOO\ JURZQ RQ 3RURXV 6LOLFRQ 3URFHHGLQJV RI WKH u 396(& 6KDQJDL 2FW >@ 7KqVH /XF 'HEDUJH (WXGH GH SURFpGpV LQGXVWULDOLVDEOHV GH UpDOLVDWLRQ GpPHWWHXUV VpOHFWLIV GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP /DERUDWRLUH 3+$6( 8QLYHUVLWp /RXLV 3DVWHXU 6WUDVERXUJ >@ :3 0XOOLJDQ '+ 5RVH - &XG]LQRYLF '0 'H &HXVWHU .5 0F,QWRVK '' 6PLWK 50 6ZDQVRQ 0DQXIDFWXUH RI VRODU FHOOV ZLWK HIILFLHQF\ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH -XQH 3DULV >@ .5 0F,QWRVK - &XG]LQRYLF '' 6PLWK :3 0XOOLJDQ 50 6ZDQVRQ 7KH FKRLFH RI VLOLFRQ ZDIHU IRU WKH SURGXFWLRQ RI ORZ FRVW UHDUFRQWDFW VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH q :RUOG 3KRWRYROWDLF FRQIHUHQFH 2VDND -DSDQ 0D\ >@ + +DYHUNDPS 00F&DQQ ) +XVWHU 3 )DWK 6FUHHQ SULQWHG ORZFRVW ,%& VRODU FHOOV SUHSDUDWRU\ LQYHVWLJDWLRQV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH >@ 6 0DUWLQX]]L ) )HUUD]]D DQG , 3pULFKDXG ,PSURYHG 3W\SH RU UDZ 1W\SH 0XOWLFU\VWDOOLQH 6LOLFRQ :DIHUV IRU 6RODU &HOOV 6ROLG6WDWH 3KHQRPHQD YRO S >@ 3 +DFNH -0 *HH 0: 6XPQHU - 6DODPL & +RQVEHUJ $SSOLFDWLRQ RI D ERURQ VRXUFH GLIIXVLRQ EDUULHU IRU WKH IDEULFDWLRQ RI EDFN RFQWDFW VLOLFRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH -XQH 3DULV >@ 3 +DFNH -0 *HH $ VFUHHQSULQWLQJ LQWHUGLJLWHG EDFN FRQWDFW FHOO XVLQJ D ERURQVRXUFH GLIIXVLRQ EDUULHU 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV 6RODU &HOOV  >@ $ 5RKDWJL 0 +LODOL '/ 0HLHU $ (ERQJ & +RQVEHUJ $) &DUUROO DQG 3 +DFNH 6HOIDOLJQHG VHOIGRSLQJ VHOHFWLYH HPLWWHU IRU VFUHHQSULQWLQJ VLOLFRQ VRODU FHOOV SURFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH 0XQLFK *HUPDQ\ >@ 0 +LODOL -: -HRQJ $ 5RKDWJL '/ 0HLHU DQG $) &DUUROO 2SWLPLVDWLRQ RI VHOI GRSLQJ SDVWH ILULQJ WR DFKLHYH KLJK ILOO IDFWRUV RQ 6FUHHQ3ULQWLQJ 6LOLFRQ 6RODU &HOOV ZLWK D  HPLWWHU 3URFHHGLQJV RI WKH u ,((( 39 6SHFLDOLVW &RQIHUHQFH 1HZ 2UOHDQV 0D\ >@ 3URSHUWLHV RI VLOLFRQ GDWDUHYLHZV VHULHV 1R ,QVSHFW SXEOLFDWLRQ >@ /0 3RUWHU $ 7HLFKHU '/ 0HLHU 3KRVSKRURXVGRSHG VLOYHUEDVHG SDVWHV IRU VHOI GRSLQJ RKPLF FRQWDFW IRU FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VRODU FHOOV 6RODU (QHUJ\ 0DWHULDOV 6RODU &HOOV  >@ - 5HQWVFK '0 +XOMLF 7 .LHOLED 5 %LO\DORY 6 5HEHU 6FUHHQSULQWHG F6L WKLQ ILOP VRODU FHOOV RQ LQVXODWLQJ VXEVWUDWHV 3URFHHGLQJV RI WKH q :RUOG 3KRWRYROWDLF FRQIHUHQFH 2VDND -DSDQ 0D\ >@ - 5HQWVFK '0 +XOMLF 6 5HEHU 5 3UHX 5 /GHPDQQ 3URJUHVV LQ VFUHHQSULQWHG IURQW VLGH PHWDOOL]DWLRQ VFKHPHV IRU F6L 7) VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u ,((( 3KRWRYROWDLF 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH 1HZ 2UOHDQV /RXLVLDQD 0D\ 

217

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire >@ '0 +XOMLF 6 6FKDHIHU ' %LUR * (PDQXHO 5 /GHPDQQ 3ULQWHG ,QWHUGLJLWHG )URQW VLGH PHWDOOLVDWLRQ IRU F6L WKLQ ILOP VRODU FHOOV WKUHH LQGXVWULDO DSSOLFDEOH FRQFHSW 3URFHHGLQJ RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ 0D\ >@ 6 6FKDHIHU + /DXWHQVFKODJHU 0 -XFK 2 6LQLDJXLQH 5 /GHPDQQ $Q RYHUYLHZ RI SODVPD VRXUFHV VXLWDEOH IRU GU\ HWFKLQJ RI VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u ,((( 39 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH $QFKRUDJH 6HSW >@ '( .DQH 50 6LQWRQ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH *ODVJRZ 0D\ >@ , 3pULFKDXG DQG 6 0DUWLQX]]L - GH 3K\V ,,,   >@ 7KqVH 2 1LFKLSRUXN 5pDOLVDWLRQ GH FHOOXOHV 5&& /DERUDWRLUH /30 ,16$ /\RQ 8QLYHUVLWp GH /\RQ 0DL >@ '/ 0HLHU '. 6FKU|GHU &RQWDFW UHVLVWDQFH LWV PHDVXUHPHQWV DQG UHODWLYH LPSRUWDQFH WR SRZHU ORVV LQ D VRODU FHOO ,((( WUDQVDFWLRQV RQ HOHFWURQ GHYLFHV YRO (' 12 0D\ >@ $/ )DKUHQEUXFK 5+ %XEH )XQGDPHQWDOV RI VRODU FHOOV $FDGHPLF 3UHVV >@ , 0DUWLQ 0 9HWWHU $ 2USHOOD - 3XLJGROOHUV $ &XHYDV 5 $OFXELOOD $9 .KDUFKHQNR 3 5RFD , &DEDUURFDV ,PSURYHPHQW RI FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VXUIDFH SDVVLYDWLRQ E\ K\GURJHQ SODVPD WUHDWPHQW $SSOLHG 3K\V /HWW YRO 1R 0DUFK S 

218

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

$QQH[HFKDSLWUH 9,

7DEOHDX $ 9DOHXUV VWDQGDUGV GHV SDUDPqWUHV OLpV DX[ UpVLVWDQFHV VpULH SRXU GHV SkWHV GH VpULJUDSKLH HW GHV FRQWDFWV pYDSRUpV SRXU XQH FHOOXOH VRODLUH GH GLPHQVLRQV FP 3DUDPqWUHV /RQJXHXU GHV GRLJWV (SDLVVHXU GHV GRLJWV $J (SDLVVHXU GHV GRLJWV $O /DUJHXU GHV GRLJWV $J /DUJHXU GHV GRLJWV $O /DUJHXU GX EXV EDU HVSDFH HQWUH OHV GRLJWV (SDLVVHXU GH OD EDVH 5pVLVWLYLWp GH OD EDVH 5pVLVWDQFH FDUUp GH O
pPHWWHXU 5pVLVWLYLWp GHV GRLJWV $J 5pVLVWLYLWp GHV GRLJWV $O 5pVLVWDQFH GH FRQWDFW HQWUH $J HW 6L UpVLVWDQFH GH FRQWDFW HQWUH $O HW 6L FP 5F6y # " [[[[[ FP 5F6t # $ 8QLWpV FP FP FP FP FP FP FP FP FP VT FP FP 1RP &RQWDFW VpULJUDSKLH &RQWDFW SKRWROLWKR D W W Z6t Z6y OE E :E i 5V 6t 6y " " ! ! ! !  % $ $ # [[[[[ " [[[[[ ! ! !  % [[[[[

7DEOHDX $ 5pVLVWLYLWp GH OD SkWH DUJHQW HW GH OD SkWH DOXPLQLXP 0pWDO $UJHQW $OXPLQLXP 5pVLVWLYLWp PHVXUpH FP 5pVLVWLYLWp OLWWpUDWXUH FP [[[[[[ $ $ % $

219

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

220

Chapitre VI. Ralisation des cellules contacts arrire

221

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH
&H WUDYDLO GH WKqVH GRQW OREMHFWLI HVW GpWXGLHU OH SRWHQWLHO GH QRXYHOOHV VWUXFWXUHV VXU GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PLQFHV HVW GLYLVp HQ SOXVLHXUV SDUWLHV /H SUHPLHU FKDSLWUH LQWURGXLW OHV JpQpUDOLWpV FRQFHUQDQW OH SULQFLSH GH IRQFWLRQQHPHQW GH OD FHOOXOH SKRWRYROWDwTXH /D FHOOXOH VWDQGDUG LQGXVWULHOOH HVW pJDOHPHQW GpFULWH HQ GpWDLO DLQVL TXH OHV GLIIpUHQWHV DPpOLRUDWLRQV SRVVLEOH /H VHFRQG FKDSLWUH HVW GHVWLQp j GpYHORSSHU OHV FRQVpTXHQFHV GX SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH GDQV XQ FRQWH[WH GH UpDOLWp LQGXVWULHOOH $FWXHOOHPHQW OHV pTXLSHPHQWV LQGXVWULHOV SHUPHWWHQW GLIILFLOHPHQW GHQYLVDJHU XQH XWLOLVDWLRQ GH VXEVWUDW PXOWLFULVWDOOLQ GpSDLVVHXU LQIpULHXUH j P WDX[ GH FDVVH 8QH SOXV ODUJH XWLOLVDWLRQ GX VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ QHVW SDV j H[FOXUH GDQV TXHOTXHV DQQpHV FDU OH FRW GX PRGXOH SDU :p SRXUUDLW GHYHQLU LQIpULHXU (Q HIIHW OD IDEULFDWLRQ GH FHOOXOHV SKRWRYROWDwTXHV j EDVH GH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ VXU VXEVWUDW PLQFH VHUD SOXV HQYLVDJHDEOH JUkFH j VD PHLOOHXUH WHQXH PpFDQLTXH HW OHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ REWHQXV VHURQW SOXV pOHYpV JUkFH j VD TXDOLWp pOHFWURQLTXH JpQpUDOHPHQW VXSpULHXUH /HV FRQVpTXHQFHV GX SDVDJH DX VXEVWUDW PLQFH DX QLYHDX GH OD FHOOXOH SHXYHQW rWUH UHODWLYHPHQW LPSRUWDQWHV /DQDO\VH GH OpYROXWLRQ GX FRXUDQW GH VDWXUDWLRQ LQGLTXH TXH OD UpGXFWLRQ GH OpSDLVVHXU GHV SODTXHWWHV SHXW HQWUDvQHU XQH DPpOLRUDWLRQ GX UHQGHPHQW j FRQGLWLRQ TXH OD IDFH DUULqUH EpQpILFLH GXQH H[FHOOHQWH SDVVLYDWLRQ HW GXQ ERQ UpIOHFWHXU DUULqUH $ OLQYHUVH VL OD TXDOLWp GH OD IDFH DUULqUH QHVW SDV VXIILVDQWH DORUV OH UHQGHPHQW SHXW rWUH IRUWHPHQW DIIHFWp /H SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH QDSSDUDvW GRQF SDV VHXOHPHQW FRPPH XQH FRQWULEXWLRQ DX[ SUREOqPHV GH SpQXULH GH VLOLFLXP PDLV FRPPH XQH SRVVLELOLWp GDPpOLRUDWLRQ GX UHQGHPHQW GH FRQYHUVLRQ $X QLYHDX LQGXVWULHO OD FRXFKH GDOXPLQLXP GpSRVpH SDU VpULJUDSKLH VHUYDQW GH FRQWDFW DUULqUH HW GH FKDPS UHSRXVVHXU QHVW SOXV VXIILVDQWH SRXU GHX[ UDLVRQV HVVHQWLHOOHV /D SODTXHWWH GH VLOLFLXP PLQFH VXELW XQH LPSRUWDQWH FRXUEXUH TXL ULVTXH GDXJPHQWHU OH WDX[ GH FDVVH

222

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH /D YLWHVVH GH UHFRPELQDLVRQ HIIHFWLYH HQ VXUIDFH REWHQXH j SDUWLU GXQH FRXFKH GDOXPLQLXP GHYLHQW OLPLWpH SRXU FRQVHUYHU OHV UHQGHPHQWV DFWXHOV /H SDVVDJH DX VXEVWUDW PLQFH QpFHVVLWH GRQF GHV PRGLILFDWLRQV GDQV OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ 3RXU UpSRQGUH j FHV EHVRLQV LO SHXW rWUH HQYLVDJp GH GpYHORSSHU XQH VWUXFWXUH GpULYpH GH OD VWUXFWXUH FRQYHQWLRQQHOOH DYHF XQ WUDLWHPHQW HQ IDFH DUULqUH DGDSWp RX GH VH GLULJHU YHUV GHV VWUXFWXUHV DOWHUQDWLYHV j OD VWUXFWXUH FODVVLTXH 'DQV OH FDGUH GH FH WUDYDLO GH WKqVH QRXV SURSRVRQV OpWXGH GH GHX[ VWUXFWXUHV DGDSWpHV

/D SUHPLqUH VWUXFWXUH UHSRVH VXU OH SULQFLSH GH OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp D6L+ VLOLFLXP FULVWDOOLQ F6L &HWWH VWUXFWXUH DSSHOpH +,7 +HWHURMXQFWLRQ ZLWK ,QWULVLF 7KLQ OD\HUV SURGXLWH SDU OHQWUHSULVH MDSRQDLVH 6DQ\R DWWHLQW GHV UHQGHPHQWV GH JUkFH DX GpS{W SDU 3(&9' 3ODVPD (QKDQFHG &KHPLFDO 9DSRU 'HSRVLWLRQ GXQH FRXFKH WUqV ILQH GH VLOLFLXP DPRUSKH GRSp QP VXU XQ VXEVWUDW PRQRFULVWDOOLQ F6L GH W\SH 1 (Q SOXV GHV WUqV KDXWV UHQGHPHQWV REWHQXV OH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ HVW HQWLqUHPHQW UpDOLVp j XQH WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j & DX OLHX GH & SRXU XQ SURFpGp VWDQGDUG DFWXHO /HV IDLEOHV FRQWUDLQWHV PpFDQLTXHV HW OH IDLEOH EXGJHW WKHUPLTXH IDYRULVHQW pJDOHPHQW XQ GpYHORSSHPHQW VXU XQ VXEVWUDW GH VLOLFLXP PLQFH P HW PrPH WUqV PLQFH P /HV FDUDFWpULVWLTXHV SULQFLSDOHV GH FHWWH VWUXFWXUH RQW pWp SUpVHQWpHV SDU XQH DSSURFKH WKpRULTXH VXU OHV KpWpURMRQFWLRQV HW XQH GHVFULSWLRQ GHV SURSULpWpV pOHFWURQLTXHV HW RSWLTXHV GX VLOLFLXP DPRUSKH K\GURJpQp /H SRWHQWLHO GH OD VWUXFWXUH D pWp pYDOXp SDU GHV VLPXODWLRQV QXPpULTXHV j ODLGH GX ORJLFLHO $)256+(7 XWLOLVDQW OHV pTXDWLRQV GH WUDQVSRUW GHV VHPLFRQGXFWHXUV GH 6FKRFNOH\ HW VSpFLDOHPHQW DGDSWp DX VLOLFLXP DPRUSKH /HV YDOHXUV GHV GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV SK\VLTXHV DEVRUSWLRQ DIILQLWpV pOHFWURQLTXHV ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH PRELOLWp HW GXUpH GH YLH GHV SRUWHXUV GH FKDTXH FRPSRVDQW GH OD FHOOXOH FRQWDFW FRXFKH DQWLUHIOHW FRXFKH DPRUSKH LQWHUIDFH VXEVWUDW HW FRQWDFW DUULqUH RQW pWp LQWURGXLWHV GDQV OH PRGqOH GH VLPXODWLRQ j SDUWLU GH FDUDFWpULVDWLRQV H[SpULPHQWDOHV HW GH GRQQpHV SURYHQDQW GH OD OLWWpUDWXUH $SUqV XQH DQDO\VH GH OLQIOXHQFH GH GLIIpUHQWV SDUDPqWUHV VXU OH UHQGHPHQW QRXV DYRQV SUpVHQWp HQ GpWDLO OLPSRUWDQFH GH OLQWHUIDFH DPRUSKHFULVWDOOLQH SRXU FH W\SH GH VWUXFWXUH

223

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW VXU XQ VXEVWUDW GH W\SH 3 8QH FRPSDUDLVRQ HQWUH OXWLOLVDWLRQ GXQ VXEVWUDW GRSp 1 HW 3 SHUPHW GH[SOLTXHU ORULJLQH GHV KDXWV UHQGHPHQWV DWWHLQWV VXU OHV VXEVWUDWV GH W\SH 1 DLQVL TXH OHV GLIILFXOWpV SDUWLFXOLqUHV UHQFRQWUpHV VXU GHV VXEVWUDWV GH W\SH 3 OLpHV j XQH VWUXFWXUH GH EDQGHV VSpFLILTXH /pWXGH GH VLPXODWLRQ SHUPHW QpDQPRLQV GH FRQFOXUH TXH OH SRWHQWLHO GHV GHX[ VWUXFWXUHV HVW pTXLYDOHQW SRXU XQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH pJDOH j FRQGLWLRQ GH GpSRVHU GHV FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH GRQW OD YDOHXU GH OD EDQGH LQWHUGLWH HVW DGDSWpH j OD VWUXFWXUH GH EDQGHV DILQ GH QH SDV DIIHFWHU OH WUDQVSRUW GHV FKDUJHV ,O VHUD FHSHQGDQW SUpIpUDEOH GXWLOLVHU GX VLOLFLXP GH W\SH 1 SRXU REWHQLU GHV KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ FDU OD TXDOLWp pOHFWURQLTXH GH FH PDWpULDX HVW JpQpUDOHPHQW VXSpULHXUH /D SDVVLYDWLRQ GH OLQWHUIDFH SRLQW FULWLTXH GDQV OH ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH FHWWH VWUXFWXUH SRXUUD rWUH VROXWLRQQpH SDU OLQVHUWLRQ GXQH FRXFKH GH VLOLFLXP DPRUSKH LQWULQVqTXH 8QH pWXGH H[SpULPHQWDOH UHSRVDQW VXU OH GpS{W SDU 5)3(&9' GH FRXFKHV GH VLOLFLXP DPRUSKH D6L+ HW SRO\PRUSKH SP6L+ D pWp PHQpH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV ODERUDWRLUHV /3,&0 /*(3 GH 3DULV HW OH &($*(1(& GDQV OH FDGUH GXQ SURMHW QDWLRQDO ILQDQFp SDU O$'(0( 'HV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ GH VXU GHV VXUIDFHV GH FP SRXU GHV KpWpURMRQFWLRQV D6L+ Q +SP6L +F6L S RQW pWp REWHQXV 'HV FHOOXOHV IDEULTXpHV VXU XQH VXUIDFH SUpVHQWDQW XQH WH[WXUDWLRQ DOFDOLQH .2+ GHVWLQpH j UpGXLUH OD UpIOHFWLYLWp PR\HQQH SHUPHWWHQW GH SRUWHU OH FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW GH P$FP j P$FP WRXW HQ FRQVHUYDQW GHV WHQVLRQV HQ FLUFXLW RXYHUW GH ORUGUH GH P9 /D SURFKDLQH pWDSH GX SURMHW VHUD D[pH YHUV ORSWLPLVDWLRQ GX FKDPS DUULqUH j EDVH GH VLOLFLXP DPRUSKH SRLQW FOp DILQ GREWHQLU GH KDXWV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ 3RXU FHOD ODSSURFKH WKpRULTXH LQGLTXH TXLO IDXGUD GpSRVHU XQ VLOLFLXP DPRUSKH GH IDLEOH ODUJHXU GH EDQGH LQWHUGLWH DILQ GH UpGXLUH OD KDXWHXU GH EDUULqUH SUpVHQWH DX QLYHDX GH OD EDQGH GH YDOHQFH (Q OLDLVRQ DYHF OHV GLIIpUHQWV UpVXOWDWV H[SpULPHQWDX[ LO D GRQF pWp SRVVLEOH GH FRQVROLGHU QRWUH PRGqOH GH VLPXODWLRQ DILQ GpYDOXHU OH JDLQ GH UHQGHPHQW VRXV GLIIpUHQWHV FRQGLWLRQV /HV VLPXODWLRQV SUpYRLHQW XQ UHQGHPHQW RSWLPDO SURFKH GH DYHF GHV SODTXHWWHV GH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ GH W\SH 3 GH KDXWH TXDOLWp pOHFWURQLTXH P /LQWpUrW GH OXWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ GpSHQGUD IRUWHPHQW GHV SRVVLELOLWpV GDPpOLRUDWLRQ GH VD TXDOLWp pOHFWURQLTXH SDU K\GURJpQDWLRQ 'HV UHQGHPHQWV HQWUH HW

224

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH VRQW SRVVLEOHV VXU GX VLOLFLXP GH W\SH PF6L S PDLV OXWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP PF6L Q

UHVWH QHWWHPHQW SUpIpUDEOH JUkFH j VD PHLOOHXUH TXDOLWp pOHFWURQLTXH

/D VHFRQGH VWUXFWXUH pWXGLpH DSSHOpH ,%& ,QWHUGLJLWDWHG %DFN &RQWDFWV SRVVqGH OLQWpUrW GDYRLU OHQVHPEOH GHV FRQWDFWV VXU OD IDFH QRQ pFODLUpH GH OD FHOOXOH /DEVHQFH GH FRQWDFWV VXU OD IDFH pFODLUpH HQWUDvQH XQH UpGXFWLRQ GH OD UpIOHFWLYLWp PR\HQQH /D SUpVHQFH GH JULOOHV LQWHUGLJLWpHV VXU OD IDFH DUULqUH GHVWLQpHV j UpFROWHU OHV SRUWHXUV SKRWRJpQpUpV SHUPHW pJDOHPHQW GH OLPLWHU OD FRXUEXUH GX VXEVWUDW DLQVL TXH OD UpVLVWDQFH VpULH WRWDOH GH OD FHOOXOH WRXW HQ IDFLOLWDQW OD FRQQH[LRQ FRSODQDLUH GHV FHOOXOHV ORUV GH OHXU PLVH HQ PRGXOH 1RXV DYRQV WRXW GDERUG SUpVHQWp XQH GHVFULSWLRQ GHV GLIIpUHQWHV VWUXFWXUHV j FRQWDFWV DUULqUH GpYHORSSpHV SDU GLIIpUHQWV ODERUDWRLUHV GH UHFKHUFKH LQWHUQDWLRQDX[ HQ VRXOLJQDQW OHXUV DYDQWDJHV HW OHXU FRPSOH[LWp GH IDEULFDWLRQ QRWDPPHQW OLpH j XQ QRPEUH GpWDSHV LPSRUWDQW j FDXVH GHV PXOWLSOHV DOLJQHPHQWV GH PDVTXHV /REMHFWLI GH FHWWH pWXGH PHQpH HQ FROODERUDWLRQ DYHF OLQGXVWULHO 3+272:$77 HW OH &($*(1(& IXW GpYDOXHU OD SRVVLELOLWp GH GpYHORSSHU FHWWH VWUXFWXUH GDQV OH EXW GXQH DSSOLFDWLRQ LQGXVWULHOOH HQ XWLOLVDQW GHV pTXLSHPHQWV VWDQGDUGV VpULJUDSKLH GpS{W SODVPD 3(&9' IRXU GH UHFXLW LQIUDURXJH ,5 $ ODLGH GX ORJLFLHO ' ,6(7&$' QRXV DYRQV PLV HQ pYLGHQFH OD QpFHVVLWp GXWLOLVHU GHV SODTXHWWHV PLQFHV GH ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH HW QRXV DYRQV PRQWUp TXXQ UDSSRUW ORQJXHXU GH GLIIXVLRQ GH SRUWHXUV VXU pSDLVVHXU GX VXEVWUDW /G: pJDO j SRXUUDLW VXIILU SRXU DWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV VDWLVIDLVDQWV &HWWH pWXGH GH VLPXODWLRQ GRQW OHV YDOHXUV GHV SDUDPqWUHV IL[pHV VRQW HQ DFFRUG DYHF OD UpDOLWp H[SpULHPHQWDOH D SHUPLV HQ RXWUH GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV SDUDPqWUHV SULQFLSDX[ LQIOXDQW IRUWHPHQW VXU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH HW GH GpGXLUH OHV FRQGLWLRQV RSWLPDOHV j UpXQLU SRXU DWWHLQGUH GHV UHQGHPHQWV FRPSpWLWLIV DYHF FHX[ REWHQXV GDQV OLQGXVWULH SRXU GHV VWUXFWXUHV FRQYHQWLRQQHOOHV $SUqV XQ H[SRVp GHV GLIIpUHQWV SURFpGpV H[SpULPHQWDX[ FRPSDWLEOHV DYHF FHWWH VWUXFWXUH QRXV DYRQV pWXGLp OD PLVH HQ XYUH GXQ SURFpGp VLPSOH HW WUDQVIpUDEOH j OLQGXVWULH &H SURFpGp DSSHOp %%& %XULHG %DVH &RQWDFW UHSRVDQW VXU OD VpSDUDWLRQ GH GLIIpUHQWHV ]RQHV SDU XQH JUDYXUH VqFKH SODVPD 6)% SHUPHW GH OLPLWHU OH QRPEUH GDOLJQHPHQWV /D SRVVLELOLWp GXWLOLVHU OD WHFKQLTXH GH VpULJUDSKLH SRXU OD IDEULFDWLRQ GH FHWWH VWUXFWXUH HVW

225

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH pJDOHPHQW GpPRQWUpH /HV FHOOXOHV UpDOLVpHV VXU GHV VXEVWUDWV GH TXDOLWp HW GpSDLVVHXU GLIIpUHQWHV RQW pWp DQDO\VpHV SDU GHV WHFKQLTXHV GH FDUDFWpULVDWLRQ ,9 VRXV pFODLUHPHQW HW REVFXULWp SRXU pYDOXHU OHV SDUDPqWUHV SULQFLSDX[ GH UHQGHPHQW WHQVLRQ HQ FLUFXLW RXYHUW FRXUDQW GH FRXUWFLUFXLW HW SHUWHV SDU UpVLVWDQFH VpULH HW SDUDOOqOH UpSRQVH VSHFWUDOH HQ UpJLPH GH IRUWH HW IDLEOH LQMHFWLRQ WKHUPRJUDSKLH LQIUDURXJH SRXU GpWHFWHU OD SUpVHQFH GH FRXUWFLUFXLWV OLpH DX[ SRVVLEOHV GpIDXWV GDOLJQHPHQWV HW PHVXUH GH FRXUDQW LQGXLW SDU IDLVFHDX ODVHU /%,& SRXU ORFDOLVHU OHV ]RQHV UHFRPELQDQWHV GDQV OD FHOOXOH 'HV SHUIRUPDQFHV SURFKHV GHV VWUXFWXUHV FRQYHQWLRQQHOOHV VRQW FRXUDPPHQW REWHQXHV DYHF GHV PDWpULDX[ PRQRFULVWDOOLQV GpSDLVVHXU GH VXEVWUDW LQIpULHXUH j P HW SRXU GHV VXUIDFHV GH FP /H UHPSODFHPHQW GH OD SkWH GDOXPLQLXP SDU XQH SkWH DUJHQWDOXPLQLXP D SHUPLV GH VROXWLRQQHU OH SUREOqPH GH UpVLVWDQFH VpULH HW GDPpOLRUHU OHV SHUIRUPDQFHV GH OD FHOOXOH /HV GLIIpUHQWHV SHUVSHFWLYHV GDPpOLRUDWLRQV SURSRVpHV WH[WXUDWLRQ GH VXUIDFH SDU SODVPD RSWLPLVDWLRQ GH OpPHWWHXU FRXFKH GH QLWUXUH GH VLOLFLXP IDFH DUULqUH RSWLPLVDWLRQ GH OD SDVVLYDWLRQ IDFH DYDQW SDU GpS{W GH FRXFKH GH FDUEXUH GH VLOLFLXP DPRUSKH HW RSWLPLVDWLRQ GH OD JpRPpWULH SRXUUDLHQW FRQGXLUH j GHV UHQGHPHQWV GH FRQYHUVLRQ SURFKHV GH SORWV GH GRSDJH UpGXLWH &RPPH SRXU OKpWpURMRQFWLRQ VLOLFLXP DPRUSKHFULVWDOOLQ OXWLOLVDWLRQ GH VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ QH VHUD SRVVLEOH TXH VL OH PDWpULDX UpSRQG j XQH TXDOLWp PLQLPDOH 3RXU FHOD OH UHFRXUV j XQH GLIIXVLRQ 32&O" SUpDODEOH *HWWHU GH ORQJXH GXUpH SRXUUDLW rWUH HQYLVDJp &H SURFpGp UHSUpVHQWH GRQF XQH SHUVSHFWLYH LQWpUHVVDQWH SRXU OH GpYHORSSHPHQW GHV FHOOXOHV j FRQWDFWV DUULqUH FDU LO HVW FRPSDWLEOH DYHF OHV pTXLSHPHQWV FRXUDPPHQW XWLOLVpV GDQV OLQGXVWULH HW DSSRUWH XQH VROXWLRQ DX SUREOqPH GH OD FRXUEXUH GH OD SODTXH JUkFH j OD IDLEOH VXUIDFH GH FRQWDFW RFFXSpH  /HV SHUVSHFWLYHV FRQVLVWHQW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV j YDOLGHU OH SURFpGp VXU GHV PDWpULDX[ GH ERQQH TXDOLWp pOHFWURQLTXH VLOLFLXP PRQRFULVWDOOLQ )= &] HQ IDEULTXDQW GHV FHOOXOHV GH VXUIDFH GH FP /D VHFRQGH pWDSH VHUD GpYDOXHU OLQWpUrW GH FH SURFpGp VXU GX VLOLFLXP PXOWLFULVWDOOLQ PF6L HQ XWLOLVDQW GHV SODTXHWWHV VXIILVDPPHQW PLQFHV GH TXDOLWp PLQLPDOH HW HQ GpYHORSSDQW XQH JpRPpWULH DGDSWpH GLVWDQFH HQWUH OHV

226

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH

/LVWH GHV SXEOLFDWLRQV


 < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG 2SWLPLVDWLRQ RI DPRUSKRXV DQG SRO\PRUSKRXV VLOLFRQ WKLQ OD\HUV IRU IRUPDWLRQ RI IURQW VLGH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV RQ SW\SH FU\VWDOOLQH VLOLFRQ VXEVWUDWH 7R EH SXEOLVKHG LQ 7KLQ6ROLG )LOPV (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH  $ 6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG ,QWHUIDFH SURSHUWLHV RI D 6L+F6L KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV IURP DGPLWWDQFH VSHFWURVFRS\ 7R EH SXEOLVKHG LQ 7KLQ6ROLG)LOPV (056 FRQIHUHQFH 6WUDVERXUJ -XQH  <9HVFKHWWL -& 0XOOHU 6 1RsO 1 /r 4QDQJ * *RDHU 2 1LFKLSRUXN ,QYHVWLJDWLRQ RI DQ LQGXVWULDO SURFHVV IRU WKH GHYHORSPHQW RI UHDU FRQWDFW VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH  3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG 3 5RFD , &DEDUURFDV - 'DPRQ/DFRVWH $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 6LQJOH SRO\PRUSKRXVFU\VWDOOLQH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOO ZLWK LQGXVWULDO SURFHVV RQ S W\SH PRQRFU\VWDOOLQH VLOLFRQ 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH  /3LUR]]L 6'H ,XXOLV ))HUUD]]D 0=DUFRQH 50H\HU <9HVFKHWWL 1(LVHQEHUJ 5 .RSHFHN 6 'HZDOOHI 6 1RsO 7KH ,QGKL 3URMHFW IURP ODEVFDOH WR RQ OLQH SURGXFWLRQ RQ ODUJH DUHD PF6L FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH %DUFHORQD -XQH  < 9HVFKHWWL -&0XOOHU - 'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $6*XGRYVNLNK -3 .OHLGHU 3- 5LEH\URQ ( 5ROODQG ,PSURYHPHQW RI SRO\PRUSKRXVFU\VWDOOLQH KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV XVLQJ ORZWHPSHUDWXUH VFUHHQ SULQWLQJ SDVWHV 3URFHHGLQJV RI WKH ,((( 39 6SHFLDOLVWV &RQIHUHQFH /DNH %XHQD 9LVWD )ORULGD -DQ < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 1/r 4QDQJ * *RDHU &KRLFH RI WKH VXEVWUDWH IRU KHWHURVWUXFWXUH DPRUSKRXVFU\VWDOOLQH VRODU FHOOV D VLPXODWLRQ VWXG\ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHQFH S 3DULV -XQH 

227

&RQFOXVLRQ JpQpUDOH 9 YU HN < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU - 'DPRQ /DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV & -DXVVDXG 3- 5LEH\URQ 0RQLWRULQJ RI WKH SRO\PRUSKRXVVLOLFRQ LQWHUIDFH SURSHUWLHV LQ WKH +,7 VRODU FHOO E\ VXUIDFH SKRWRYROWDJH WHFKQLTXH LQ H[SDQGHG VSHFWUDO UHJLRQ 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHUHQFH S 3DULV -XQH  -'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU &-DXVVDXG 3- 5LEH\URQ 9 YU HN < 9HVFKHWWL -& 0XOOHU 3ODVPD WUHDWPHQWV RI WKH LQWHUIDFH LQ Q W\SH DPRUSKRXV K\GURJHQDWHG VLOLFRQ SW\SH FU\VWDOOLQH VLOLFRQ KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV 3URFHHGLQJV RI WKH u (XURSHDQ 39 6RODU (QHUJ\ &RQIHUHUHQFH S 3DULV -XQH  -'DPRQ/DFRVWH 3 5RFD L &DEDUURFDV 3 &KDWWHUMHH < 9HVFKHWWL $6 *XGRYVNLNK -3 .OHLGHU DQG 3- 5LEH\URQ $ERXW WKH HIILFLHQF\ OLPLWV RI KHWHURMXQFWLRQ VRODU FHOOV 7R EH SXEOLVKHG LQ -RXUQDO RI QRQFU\VWDOOLQH VROLGV FRQIHUHQFH ,&$16 6HSW 3RUWXUJDO

228