Vous êtes sur la page 1sur 11

Department of Education Region 1 Division of City Schools District IV SALAPINGAO ELEMENTARY SCHOOL Dagupan City

MODYUL ED EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1

Ginawa nen: MARICEL A. AMOSO Maestra Pinuna nen: OLIVER M. FERRER Principal III
MA. SOCORRO G. DIMALANTA, Ed.D. Education Program Supervisor

Masantos ya age wed sikayo! Anto so nipapakar ed sayan modyul. Ayan modyul et walay paksa ton

SAY UGAW YA MAARO

Anto so karga to yan modyul?

Siyak so ugaw ya maaro ed saray ginawa na Diyos. Amayamay ya paraan no panon ton naipanengneng so panangaro tayo. Panangaro ed ateng, agagi, kanayon, kaaro tan arum ya totoo.

Saray Getma:
Kasumpal ya ipagawa iyan module iilaloan ya:

Naipanengneng so panangaro ed niduruman klasi. Panpawil ed inaral

Gali ta mangalaw tayo tan manaral.

Handa kila ed pretest. Agkayo mapaga magano labat ya.

Isulat ed papel no gabay ya itulong ed Mimi ed saray biktima na lahar. Alaen iray ebat ed basket.

Gabay toy mangiter na

samplu manliket

Daan ya kawes

unakis

belas

Asumpal yo la. Iyales yo la siren ed manuntumbok ya talaktakan

Si Mimi ey maaro ed Diyos Ama.


Nay gabay kon untulong ed saray biktima na lahar
Say kwanen maestra me anggapo kuno soo kawes da tan kanin da

Walay atipun kon samplu piso iter ko ed simbaan

Iter ko ra iyay daan yak awes ko at mangiter ak na belas

Iter yo la ya ay so kahon na kawes

Marakep tan anak antam so mangaro ya kaparam ya too.

Unaan ya Gagawaen

Anto so maong ya gawaen para makatulong ed arum ya too.


Diad biktima ya yegyeg.
Anggapoy naitulong mi
Tatay, tulungan ti ra

Diad saray adelap-delap


Ilakok layay kawes ko
Nanay, iter ko la yay kawes kon daan

Pasko- amayamay ya ogogaw so anggapoy galaw galaw


Tatay, iter ko la yay galawgalaw ko

Agko gabay so mangiter

Isumpal kila , subukun so untumbok ya gagawaen.

Kumaduan Gagawaen Kumaduan gagawaen

Anto so gagawaen ed saray litrato ya manpapanengneng ya panangaro

Asumpal ya, Magaling ken talaga. Subuken yo lamet so post test.

Kargaay (/) tsek so dugan ebat. Sika et


Palanang
No maminsan

Andi angad kapigan

Nala yo so dugan ebat? Sige no untumbok lamet. Bye!

Angalaan na Inusar

PELC Matapat na Pilipino 1