Vous êtes sur la page 1sur 8

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| ìÏpÖþ ìÏíBoÿ |ìÇpf kðýB SCD ÞñPpë

ìÏpÖþ ìÏíBoÿ

|ìÇpf kðýB

SCD

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ÚvíQ |uõï

MREPELET ||

PX|

@

ÞñPpë Öp üñl

ìÏpÖþ uBìBðú|ÿ

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| ìÏpÖþ ìÏíBoÿ |ìÇpf kðýB SCD ÞñPpë

1

ìùñlx ¾BkÝ AÞHpÿ

:

ðãBo}

Ao Aüú gõ Aøl yl. ko Aüò Ao OHBÉ

uBìBðú ô^ãõ ðãþ Îíéßpk ó@

ìdõo A¾éþ

uBìBðú|ÿ ÞñPp ë PXT | Gú

Îñõ Aó

ÚHê,

ko Gh{

Gh{|øBÿ uhQ|AÖr Aoÿ Aüò uBìBðú Gú O×ßýà Ozpüe ylû ô

ìÛBèú ìõo k GdU ôGpo uþ Úp Aoâp ÖQ ôko ÚvíQ uõ ï Þú ko

 

ô ÊBüØ ôÚBGéýQ|øBÿ øp üà mÞpylû

AuQ.

Aüò

uBgPBo

GýzPpÿ

Kýp Aìõó

OõÂýdBR

AuQ

@ìlû

AkAìú

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| ìÏpÖþ ìÏíBoÿ |ìÇpf kðýB SCD ÞñPpë

OdQ

øí`ñýò

qüpuBìBðúøB

Aüò

Aq

ìþkøñl

AðXBï

o A

gBÁ

üà ÞBo

------------------------------------------

Gp Aÿ ìTBë, ÞíLpuõo øB,

Îñõ Aó uBìBðúøBÿ WÏHú|ÿ uýBû ðýr üBk ìþyõ k.

AOõìBuýõ ó ðýp ôâBû

: SCD |, PXT |,

ôAsû|øBÿ Þéýlÿ

kuPãBûøBÿ kôkÞ{ ô Òýp û Aq Wíéú Aüò qüpuBìBðúøB øvPñl. uBìBðú|ÿ

------------------------------------------

ÞñPp ë C&I ko AÞTp@ðùB Oõ uÈ Öp ôyñlû|ÿ A¾éþ Þê uBìBðú (ko Aüò WB

 

AOõìBuýõó PA|

KpkAq ðlû|ÿ

4.4.

 

AuPBðlAo k CITAMIS |

ÚÇÏBR

ko ¾õoOþ Þú

ìþ âp kk.

OB Cìýò

| PXT |)

MRE-

uBìBðú|ÿ PX|

ìþOõ Aðñl

GByl,

GßBo o ÖPú

uýBû)

(WÏHúøBÿ

AOõ ìBuýõó B-

Gp UPC øBÿ

uBìBðúøBÿ

ìp Þr ÿ

öè×ú|ÿ

| ìõ

AOõ ìBuýõó PA|

Kp kAq ðlû|ÿ

ìHPñþ

Kp kAq ðlû

Aüò

ìþGByl.

ô F-026SA |

026SA |

ô |Gh{|øBÿ CITAMIS |

üà âno âBû ÞõKê yõ ðl

PELET | Aq ÆpüÜ

 

ÚloOíñl | R849/849 5S |-| CITAMIS | Gõ kû ôuhQ|AÖr Ao@ ó Gp KBüú|ÿ

| 086SE |

ÆpüÜ

Aq

Þú

AuQ

AOõ ìBuýõ ðþ

ôÊBüØ

ÞBìê

AWp Aÿ

yBìê

upüBë

ðõ Îþ âno âBû

Aq ÆpüÜ

ô Þú

AuQ

5S-CITAMIS |

| U551

 

KýßpGñlÿ ðíþyõ ðl.

| uBgPBo

-||

Aq ðvhú|ÿ PXT

ìP¿ê ìþyõ k.

CITAMIS |

uhQ|AÖr Ao 7S|

Gp

ÞBoRøBÿ MUF (ìBsôëøBÿ OBGÐ)

ìHPñþ

PA|

uBìBðú|ÿ

GBæ

1.8

Gp Aÿ

| CITAMIS |

AOõ ìBuýõó

| PXT |

uBìBðú|ÿ

ÞõKéýñä

 

Aq PD-subiforP ÞBoRøBÿ

AuP×Bkû

GB

ìþOõ Aó

øí`ñýò

ìþGByl.

MRE-

ko PX|

üà PA|

ÆpüÜ

Aq

øíýzú

KéñQ

Öp Îþ

uBìBðú|øBÿ

 

ìP¿ê Þp k.

 

ðýr Gú Kp kAq ðlû|ÿ AOõ ìBuýõó PA|

| O/I ìHPñþ Gp 003-7S | o A

kAkûøB

Öp ìQ

ko PA|

GHýñýl).

o A

01

(yßê

ìþ âp kk.

Öp Aøî

PELET |

| ô 5S|

Gp 7S|

ìHPñþ

o A

ìzh¿BR uhQAÖr Aoÿ uBìBðú|ÿ PA|

8

yßê

ô

Öp Îþ)

|(KéñQ

ôAcløBÿ CITAMIS

Gýò

kAkû

ô OHBkë

AðXBï

SA |)

ô 026

MO |

|( 056

MREPELET

PX

OÓýýp Þp kû

öè×úøBÿ|

ìõ

 

ðzBó ìþkøl.

ìþ âýp k.

 

Gp Aÿ

| CITAMIS |

AOõìBuýõó

 

| 026SA |

uBìBðú|ÿ

ÞõKê

 

5.

ko

Öp Îþ | CITAMIS |

uBìBðúøBÿ

kuPpx|Knüp ÿ,

AÖr Aü{

Gp Aÿ

 

uBìBðúøBÿ Þíßþ

yõ ðl.

ÞõKê

 

PA|

^ñl

ÆpüÜ

 

Aq

ìþOõ Aðñl

øí`ñýò

èr ïô

¾õoR

 

| ÞBoGpk

 

-| |

ìÛBküp @ðBèõ å ô ô ÂÏýQ uýãñBëøB ô

AÆçÎBOþ ìBðñl kAkûøBÿ kôkôüþ,

Æõo ìvPÛê

 

øvPñl Þú

qüp uBìBðúøBüþ

yBìê

AÒéI

ðýp âBûøB

ô

 



uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|

....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

 

ìzh¿BR uBìBðú|ÿ PA|

8.

|yßê

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| .... ÞñPpë uBìBðú|øBÿ ìÏíBoÿ ìÏpÖþ ìzh¿BR



<âno âBû

Aq ÆpüÜ

uBìBðú|ÿ | MO |

ìhPéØ

Gh{øBÿ

Gýò

AoOHBÉ

 

ë

uBìBðúøBÿ ÞñPp

GB

Gh{øB

Aüò

AoOHBÉ

ô

ìþ âýp k

 

¾õoR

>

KBüBðú 4

Aq

Aüò uBìBðú

Gp Úp Ao ìþyõ k.

>

5

KéñQ

<âno âBû

ìBuýõó Aq ÆpüÜ

AOõ

Gh{ A¾éþ uhQAÖr Ao ô ðp ïAÖr Ao Gú yp f müê Ozßýê ylû AuQ.

 

AÖr Aoÿ 056MO |

| AWr Aÿ uhQ

-|

AWr Aÿ uhQAÖr Aoÿ 056MO yBìê ôAcløBÿ uhQAÖr Aoÿ qüp

 
 

ìþGByl:

| tinU gnissecorP :UP · |

 

| tinU revreS :US · |

 

| lanimreT gnitarepO :TO · |

 

ô

KéñQ

ô âno âBû

KBüBðú

GB âno âBû

uBìBðú|ÿ MO |

AoOHBÉ

 

11

yßê

 

ìdê Úp Ao âýp ÿ AWr Aÿ uhQ|AÖr Aoÿ o A Gú O¿õüpÞzýlû AuQ.

OdQ

AüvPãBû ÞBoÿ

küãp uBìBðú|ÿ MO yBìê kô ðõÑ

ÎHBoR

qüp

yp f

(| TO |)

8

AOõoÿ

AKp

KBüBðú|øBÿ

ô

7

UP

ô

6

| US

ÎñBôüò

 

ìþGByl.

 

ô| AcløBÿ KpkAq} | )UP( |

-|

| 026SA |

AOõ ìBuýõó

uBìBðú|ÿ

Gýò

AoOHBÉ

Kp kAq }|,

ôAcløBÿ

 

(| 056MO |)

ìP¿ê Gú âno âBû KéñQ ô uBìBðú|ÿ ìlüpüQ ôÞñPp ë Öp @ üñl

KýßpGñlÿ,

ìõ ÚÐ

ko

ìþÞññl.

Gp Úp Ao

 

o A

KBüBðú

âno âBû

ìP¿ê

AOõ ìBuýõó)

(uBìBðúøBÿ

KéñQ

AGr Ao|kÚýÜ

 

ô

ÞñPp ë

 

ìdlôkûøBÿ

gõ k UP |

ìþyõ ðl.

kAkû

Oh¿ýÀ

üà | UP |

OBGÐ

Îñõ Aó âp ô ûøBÿ

KýBkûuBqÿ yõ

k

9

Aðl Gú ¾õoR Oßþ ô üB Gú ¾õoR kôOBüþ™AÖr ô ðú

ìþOõ

uhQAÖr Ao ô ðp ïAÖr Ao üßvBðþ

kAo Aÿ

øp kô | UP |

AÖr ô ðú,

 

ko cBèQ

Þú

AO¿Bë

Aüò

ÆpüÜ

Aq

ìþ|Oõ Aðñl

o Aû|AðlAq)

(ÞñPp ëÞññlûøBÿ

kuPõo AR

 

ìñPÛê yõ k.

 

2

uBìBðú|ÿ | 056MO |

6.

 

| ÞBoGpk

-||

OdQ

| 056MO Þú

@

Öp üñl

Gp

ðËBoR

ô

AÆçÎBR

ìlüpüQ

uBìBðú|ÿ

 

Gýò

ôAuÈ

ìþyõ k,

ðýr yñBgPú

ô Gùp ûGp kAoÿ

ðËBoR

uBìBðú|ÿ

Îñõ Aó

uBìBðú|ÿ ÞñPp ë ô KBüBðú|øBÿ AKp AOõoÿ ko AOBÝ ÞñPp ë ìþGByl. Aüò uBìBðú

Gú ¾õoR

 

@

AìßBó ÞñPp ë ô KBü{ Öp üñl o A

Gú Îñõ Aó üà KñXp û Gú Öp @ üñl,

AGr Ao øBÿ

OíBï

ìnÞõo

uBìBðú|ÿ

Aüò,

Gp

Îçô û

ìþuBq k.

Öp Aøî

ìp Þr ÿ

ðýr Öp Aøî

 

o A

ô @o yýõ kAkûøB

@

Öp üñl

ô ÚBüÐ

SHQ

ðýBq Gp Aÿ

ìõo k

ÎíéýBOþ

Gú Æõo gç¾ú ôÊBüØ uBìBðú|ÿ MO ÎHBoR AuQ Aq:

¾×dBR âp AÖýßþ

Aq ÆpüÜ

@

Öp üñl

Îíéßp k

@

Öp üñl: ÞñPp ë

ÞñPp ë

ìþÞñl.

1.

 

@

ô KBü{ Öp üñl

 

ìlüpüQ ô WíÐ@ôoÿ AÆçÎBR Öp @ üñl

2.

 

| uBgPBo

-||

Aq

| MO |

 

AÆçÎBR

ìlüpüQ

ô

ðíBü{

 

AKp AOõoÿ,

uBìBðú|ÿ

 

øíp Aû

| MO |

OXùýr AR

AuQ.

ylû

Ozßýê

ìP×BôOþ

Gh{øBÿ

Gp oôÿ

ìþGByl Þú

ìhPé×þ

Oõ AGÐ

@

Öp üñl PXT | kAo Aÿ

uBìBðú|ÿ ÞñPp ë

Ao

| Úp

3

Îñõ Aó IMM

OdQ

AðvBó

GB

ìByýò

AoOHBÉ

GvPp ðp ïAÖr Aoÿ

üà

ìþ âýp ðl. Aüò æüú|ÿ ðp ïAÖr Aoÿ Gp oôÿ GvPpâp AÖýßþ | wodniW-X | ko

yp ÞQ

|(ìd¿õë

siraloS

ðBï|

Gp xinU |

ìHPñþ

ÎBìê

uBìBðú|ÿ

 

ô OdQ AuPBðlAo k | fitoM-FSO | ìþGByl.

| NUS |)

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|

yßê 9. AO¿Bë PA| | Gú ÞBoRøBÿ uýãñBë ô OBGÐ
yßê
9.
AO¿Bë PA|
|
Gú ÞBoRøBÿ uýãñBë ô OBGÐ
 

....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

 

øvPñl.

ôAcløBÿ

A¾éþ

ôÊBüØ

gç¾ú

Æõo

Kp kAq }| UP ÎHBoOñl Aq:

 

Gp Aÿ

ô SA|

Gýò MO |

AoOHBÉ

}kAq

|Kp

|

ìdlôkûøBÿ AgP¿BÁ kAkû ylû Aq KéñQ

ÖÏéþ

ô ÂÏýQ

ìÛBküp üB

|Gú|oôq|o uBðþ

|

 

ìdlôkûøBÿ Oh¿ýÀ kAkû ylû

 

kAkû

OÓýýp AR

OíBï

|mgýp ûuBqÿ

|

kAkû

Oh¿ýÀ

ìdlôkûøBÿ

Gp Aÿ

(o glAkøB)

 
 

ylû Gú ¾õoR @o yýõÞõ OBû ìlR

öè×úøBÿ

ìõ

Aq

ìPzßê

| UP |

üà

uhQAÖr Aoÿ qüp ìþGByl:

ÎHBoOñl Aq:

ìzh¿BR Þéþ Aüò KBüBðú|øB

ìþ@ôoðl.

|yBìê ôAuÈ AðvBó ìByýò IMM |

|

04 Îlk Gú âno âBû KBüBðú

|AìßBó AO¿Bë ìByýòøBÿ | IMM | OB

|

^ùBo ¾×dú|ÿ ðíBü{ Gú üà| TO | OñùB

|AìßBó AO¿Bë OB

|

 

|kAo Aÿ ^BKãp øBÿ oðãþ

|

|ìBôx ô ¾×dú Þéýl AuPBðlAo k

|

ylû

Ozßýê

qüp

ðp ïAÖr Aoÿ

| AWr Aÿ ðp ïAÖr Aoÿ| 056MO |

-

ìBsôëøBÿ

Aq

| 056MO |

uBìBðú|ÿ

AuQ:

| ecafretnI enihcaM naM :IMM .1 |

| evitatneserpeR metsyS noitamotuA :RSA .2 |

| ataD fO gnivihcrA mreT trohS :CRA .3 |

|kAo Aÿ Þýw Þõ ^à koÞçx KñPýõ ï

|

|ÞBoRøBÿ yHßú|ÿ CIN Gp Aÿ AO¿Bë Gú âno âBûøB

|

|ÞBoR âp AÖýà AuPBðlAo k Gp Aÿ AO¿Bë Gú ¾×dú|øBÿ ðíBü{

|

 

|ÞBðBë AÆçÎBR Gp Aÿ IMM |

|

@

|ÞñPp ë Op AÖýà Öp üñl KéñQ

|

 

ô| Acl upôo |

-||

ô

ìlR

Géñl

@o yýõ øBÿ

ìp Þr ÿ

Oõ AGÐ

öôë

ìvõ

(| US |)

up ôo

ôAcl

 

ôÊBüØ

ìþGByl.

Oõ ¾ý×þ

AÆçÎBR

OB Cìýò

øí`ñýò

ô

ìÛBküp

SHQ

 

A¾éþ ôAcl US yBìê Aüò ìõ Ao k AuQ:

ko

ko 086SE |

ylû

Gp ðBìú|oür ÿ

kAkû|ÿ

Oõ ¾ý×BR

|ìlüpüQ

SHQ

ô Oõ AGÐ

IMM |

ÎílOB Oõ«

AÆçÎBR

Aüò

AÆçÎBOþ.

GBðà

üà

Úp Ao

AuP×Bkû

ìõo k

(ìlüpüPþ)

KBüBðú|ÿ

âno âBû

yHßú|ÿ

ÆpüÜ

Aq

kAkû

 

ìþ âýp k.

 

01

|Oõ AGÐ SHQ kAkû

 

cBÖËú|ÿ

GB

ìlR

ko Aq

|@o yýõ

 

mgýp ûuBqÿ Gýp ðþô

 

@

Öp üñlÿ

ô AÆçÎBR

kAkûøB

|mgýp ûuBqÿ

 

Géñl ìlR

 

|KzPýHBðþ Aq Îíéßp køB

|

 

üB

ô

Oßþ

¾õoR

ìþOõ Aðl

| US |

ôAcl

 

¾õoR

ko

Þú

yõ k

KýBkûuBqÿ

AÖr ô ðú

¾õoR

øp kô ôAcl US kAo Aÿ uhQAÖr Ao ô

AÖr ô ðú Gõ kó,

ðp ïAÖr Ao üßvBðþ øvPñl.

AKp AOõoÿ | )TO |)

 

| KBüBðú|øBÿ

-|

 

GB

AKp AOõoÿ

KBüBðú|øBÿ

11

AìßBó ðíBü{ ô KBü{

| IMM |,

ÆpüÜ

Aq

o A

ó@

øí`ñýò ÞñPp ë

Aq

Öp @ üñl

ÎíéýBR Öp @ üñl ô

Öp Aøî

AOBÝ ÞñPp ë

G¿p ÿ|uBqÿ

ÆpüÜ ¾×dBR âp AÖýßþ Æp Acþ ylû ko ðp ïAÖr Ao

| lortnoC dna noitisiuqcA ledoM :CAM .4 |

| ataD fo evihcrA mreT gnoL :AZL .5 |

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| yßê 9. AO¿Bë PA| | Gú

01. |ÞõKê ôAcløBÿ | CITAMIS | Gú uBìBðú|ÿ | PXT |

yßê

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| yßê 9. AO¿Bë PA| | Gú

....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| PA| | 2. ko ÖBq o
uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|
PA|
|
2.
ko
ÖBq
o Aû|AðlAqÿ
ko
Aüò
ÖBq Þê ÞBo
o Aû|AðlAqÿ
uBìBðú
ô
51 :
|Æp Acþ ô KýBkûuBqÿ Gp ðBìú|ÿ ìñÇÜ Gp Aÿ ÞBoRøBÿ | MUF | ô
1.
ko ÖBq ìùñluþ
:
AWp Aÿ ÞBo øBÿ ìùñluþ ô Æp Acþ Oõ AGÐ
31
4
1
Gú yp f qüp ìþ GByl:
ôÊBüØ A¾éþ 086SE ÎHBoOñl Aq:
|
|

| C&I AuP×Bkû
|
ìþ|yõ k.
Æõo gç¾ú
ÚBGéýQøBÿ uBìBðú|ÿ 086SE |
|
G¿p ÿ|uBqÿ ÎíéýBR AOõ ìBuýõó Gú ÞBoGp
AGr Ao øBÿ
ìõo k
AuP×Bkû
ko
Æp AcþøBÿ
KBüúAÿ
ô
o AûAðlAqÿ
uBìBðú|ÿ
|GßBo âýp ÿ
ÖñBôoÿ
| PXT4CET |
ko
Öp Aøî
Þp kó
AìßBó
ko uBìBðú|ÿ
ðýp âBøþ
ô
ðýr
Aüò
ÚBGéýQøB
¾õoR ÞBìê
WùQ
kuPõo AèÏíêøBÿ | BGV |
| ecivres tnalP .7 |
ô Oõ AGÐ Kp kAqyþ ko | MO
|ìHPñþ Gp ðíõ kAo øBÿ WpüBó uBìBðú|ÿ ÞñPp ë ô
| gninoissimmoC .6 |
|KýßpGñlÿ Oõ AGÐ üB ðÛ{øB ko uBìBðúøBÿ AOõ ìBuýõó | 026SA |
| gnireenignE noitamrofnI ssecorP dna lortnoC ssecorP .5 |
| 086SE |
| noitamotuA eht fo gnireenignE noitcnuF .4 |
|ÚBGéýQ
Kp ô ðlû|uBqÿ
Aq Þéýú|ÿ
Æp føBÿ
ìñÇÛþ
ô âp AÖýßþ
| gninnalP eciveD .3 |
•|
|ÚBGéýQ kðHBë Þp kó uýãñBëøB
| tuoyaL eciveD .2 |
gp ô Wþ Gú ¾õoR @ðçüò
| ksaT noitacifiralC .1 |
•|
|ÚBGéýQ
küñBìýà
yló
uýãñBëøB
ô
küló
ìÛBküp
ôoôkÿ
ô
KzPýHBðþ AqÞéýú|ÿ ÞBo øBÿ ìùñluþ qüp AuP×Bkû ylû AuQ:
•|
|o uî ðíõ kAoâp AÖýßþ ô AO¿Bë Gú @ðùB
AÆçÎBR Þéþ
AuQ.
Æõo gç¾ú
Aq Aüò uBìBðú|ÿ
ìùñluþ
WùQ
•|
|o uî OõKõ èõ sÿ, ÞBGýñQøB,
o áøBÿ ÞBGýñQ ô AoOHBÉ @ðùB GB øî
üà
uBìBðú|ÿ âp AÖýßþ,
Gp ðBìúøBÿ
AuPBðlAo k
ô
ko ìdýÈ uBìBðú|ÿ ÎBìê | xinU | ìþGByl, yBìê
yßê
2 1.
AoOHBÉ Gýò ìBsôëøBÿ ðp ïAÖr Aoÿ uBìBðú|ÿ 056MO GB
|
|
ôAcløBÿ uhQAÖr Aoÿ
o A Gp Îùlû kAo k. AWp Aÿ Aüò uBìBðú|ÿ ìùñluþ Þú
AüXBk
ìdlôküQøB,
AÎíBë ðÛBÉ OñËýî
1 ô Òýp û
2
¾×dBR
| IMH |,
Gp ðBìú|ðõüvþ
ìñÇÜ
| SCD |,
øíú|ÿ
AÆçÎBR
KýßpGñlÿ
ìBðñl
Æp Acþ
uBìBðú|ÿ | 086SE | Gú ¾õoR ìp Þr ÿ AkAo û|ÿ
AuP×Bkû ìþyõ k.
|
|
uhQ|AÖr Ao
küãp
ko
uBìBðú|ÿ
ÞñPp ë
| PXT |
| 056MO |,
yHßú|ÿ
| OF
1H
CENIS |
ô
øp
| 026SA |,
uBìBðú|ÿ
AÆçÎBR
ô ÞñPp ë
Öp üñl
@
Aüò uBìBðú Gp Aÿ
KýßpGñlÿ uBìBðú|ÿ AOõ ìBuýõó
Gp Aÿ
KýßpGñlÿ
qüpuBìBðúøBÿ
A¾éþ
ìþGByl.
uBìBðú|ÿ
ìùñluþ 086SE |
|
üà uBìBðú|ÿ ÞBìê
yßê
11.
AWr Aÿ uhQ AÖr Aoÿ MO |
|
KýßpGñlÿ
ìp Þr ÿ
| PXT |
ìþGByl.
ÎHBoR
küãp
uBìBðú|ÿ
ìùñluþ
| 086SE |,
uBìBðú|ÿ
Æp Acþ
ô
7. uBìBðú|ÿ ìùñluþ 086SE |
|
yßê
2 1 Aüò AoOHBÉ o A ðzBó ìþ køl.
ðp ï|AÖr Aoÿ GB AWr Aÿ uhQAÖr Aoÿ ko AoOHBÉ ìþGByl.
ko uBìBðú|ÿ 056MO øp üà Aq Aüò ìBsôëøBÿ
|
|
| rutcurtsarfnI :FNI .9 |
| reganaM noitpircsed ataD :MDB .8 |
| )reganaM gol( retnirP :TRP .7 |
| reganaM ytilicaF koobetoN :BTN .6 |
ðýp âBû Gõ kû ô ko ó@ ô uévéú ìp AOI ðíBü{ ¾×dBR | AOY |
ðýp âBû Gõ kû ô ko ó@
ô
uévéú
ìp AOI
ðíBü{
¾×dBR | AOY | O¿õüp ìpGõ É
Gú Þê

|
ìþyõ ðl ô yBìê VOY ô AOY øvPñl. |
|
|
|
|
AÚlAï Þñl.
ðBï ¾×dBR MO GB OY yp Ñô
|
|
|
|
ðõÑ ó@
o A
OzhýÀ kAkû ô ðvHQ Gú o ÖÐ ó@
ô ko ¾õoR
ô ÚõÑ
gÇB
üB
AyßBë,
ìdê ô
ko ðýp âBû o A Gú ¾õoR G¿p ÿ ìzBølû Þñl
ô
øvPñl,
AKp AOõo
ìþOõ Aðl
ô ÂÏýQ
ìõ Wõ k
Aq
Aüò
¾×dBR
Þú
¾õoR
âp AÖýßþ
ðíBü{ ko TO|
|øB Gú ÞBo ìþoô ðl. GB AuP×Bkû
| MO |
GßBo
ìþoôk.
¾×dBR
ìnÞõo
Gp Aÿ
Aüò
ôüp Aüzãp
Gp Aÿ
AüXBk
¾×dBR
2. rotidE IMM |
|
ko 086SE ìþGByl.
|
|
ìþkøl. Aüò KñXp û koôAq ûAÿ Gp Aÿ Æp Acþ ô Kp ô ðlû|uBqÿ Oõ AGЙðÛ{øB
AðXBï
ìþyõ k.
ôAcl
OzhýÀ,
@æ o ïøB
ô
ðÛBüÀ C&I |
|
ô
øí`ñýò
yßê
4 1
O¿õüp ÿ
Aq ¾×dú|ÿ
A¾éþ Aüò ðp ïAÖr Ao Æp Acþ o A
ðzBó
o AøñíBüþ
ìþÞñl.
Aüò
Îíê
GB
Oùýú|ÿ
AÆçÎBR
ô ÎíéýBR
OzhýÀ
| )margaiD cigoL( laudividnI → RFY |
ìñHÐ
gÇB
@ âBû
ô
ko
ìõo k
ÎéQ
ô ÚõÑ
ô
cnÙ
AcPíBèþ
ó@
ðÛÀ
| )NOITA TNEMUCOD( AERA → MFY |
ô ÚõÑ
üà ðÛÀ
üB uõ F
Îíê,
uBìBðú|ÿ
OzhýÀ Gú up ÎQ ÞBoGp o A
Aq
| )NOITA TNEMUCOD( WEIV REVO → HFY |
ìõ
öè×ú|øBÿ ÞñPp ë
ô AGr Ao kÚýÜ
(| C&I |)
Gú ÞBo âp ÖPú
ìþyõ k.
ko ¾õoR
|uBgPBo øp ìþ 086SE WùQ margaiD cigoL erawtfoS |
|
|
|
|
076SD |
AGr Aoÿ
AuQ Þú
Gp Aÿ
ðËBoR
ô OzhýÀ
uõ F
ÎíêøB
61 ko
buS 026SA → RDY |
AGr Ao kÚýÜ
| C&I |
Öp Aøî
ìþÞñl.
ÎHBoR
küãp
uBìBðú|ÿ
OzhýÀ
tenibaC 026SA → MDY |
ô ÂÏýQ üà uBìBðú|ÿ AOõ ìBuýõó ^ñl Ghzþ o A Gp Aÿ uBìBðú|ÿ ÞñPp ë ô
ygolopoT →|
HDY |
uBìBðú|ÿ
OzhýÀ 076SD | AGr Aoÿ
|
AuQ Þú
AìßBó uñX{
ô Odéýê
erawdraH |
8. uBìBðú|ÿ OzhýÀ 076SD |
|
|uBgPBo
øp ìþ
| 086SE |
Gp Aÿ|
margaiD
tnemegnarrA
qüp o A Gp Îùlû kAo k:
ylû AuQ.
PUF ìþGByl. Þú ôÊý×ú|ÿ ó@ AüXBk, A¾ç f ô ìvPñluBqÿ Gh{øBÿ
|
üà ðíõ ðú Aq yíBOýà ¾×dBR
ìpGõ É Gú
üà ðýp âBû âBqÿ
ô
ðzBó kAkû
uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|
ìdýÈ Æp Acþ ô KýBkûuBqÿ ìñÇÜ Gp ðBìú|ÿ ÞñPp ë, AGr Aoÿ Gú ðBï | rotidE
KBüãBû
kAkû|Aÿ Þú SIVANYD | ðBï
|
kAo k,
mgýp û
ìþyõ k.
ko yßê
51
1. rotidE PUF
|
¾×dBR MO |
|
GßBo ìþoô ðl.
AÆçÎBR
ìpGõ É
¾×dBR MO |
|
ko
7.1.
AGr Ao øBÿ ÞBoGpkÿ uBìBðú|ÿ 086SE |
|
øpüà Aq @ðùB yBìê ìXíõ Îú|Aÿ
Aq AyßBë
øvPñl Þú
AÒéI
ko Æp Acþ
ÞPBGhBðúAÿ
ìõ Wõ k
ìþOõ Aó
AuP×Bkû Þp k.
OÏlAk
Aüò
ÖBüêøB
qüBk
Gõ kû
ô
AÚlAï ìõo k AuP×Bkû Úp Ao ìþ âýp k.
Gp Aÿ
Opuýî
AyßBë
ìõo k
ðýBq
ko
Aüò
¾×dBR,
Aq
ÖBüê|øBÿ
ðp ïAÖr Aoÿ uBìBðú WùQ Ao Aüú Gú ÞBo Öp ìB
ô AuñBk ìßPõ J Kp ôs û ko kuQ
Opuýî ìþyõ ðl.
ÞBoGp kÿ
Aq
uBìBðú|ÿ
| PXT |
ko
Gh{øBÿ
ìhPéØ
uhQAÖr Aoÿ
ô
ìþGByñl
Þú
ko
@ðùB
ìñdñþ|øBÿ
ìpGõ É
AWr Aÿ
ìhPéØ
Öp üñl,
@
ko
Aüò
ìp céú
Aq
Kp ôs û
GýzPp
Oùýú|ÿ
ìvPñlAR
ô
ìlAo á
æ ïq
küBâp Aï|øBÿ
| DI&P |
ìþGByñl.
AèHPú
Aðõ AÎþ
Aq
Aüò
¾×dBR
ìõ Wõ k
uBìBðú|ÿ PXT ko g¿õ Á uhQAÖr Ao ô ðp ï|AÖr Ao.
|
|
ìpGõ É
Öp üñl
@
ðíBü{
kAkû
ìþyõ k.
AÒéI
Aüò
¾×dBR
yHýú
3
.
ko
ÖBq
GÏl
Aq
o Aû|AðlAqÿ:
WùQ
Oùýú|ÿ
ìlAo á
Wlül
Aq
ðíþyõ ðl
ô ÖÛÈ CF |øB
|
ìõo k
Oõ Wú
Úp Ao ìþ|âýp ðl.
ko VOY |
|
O¿Bôüp
@ìBkûuBqÿ Kp ôs û AðXBï ìþ|yõ k.
ko
GBæ Opüò
ÚvíQ
Úp Ao
kAoðl.
ko
¾×dBR
MO |,
| CGF |øB
èdBÍ
ìÏpÖþ
ìÏíBoÿ
uBìBðú|øBÿ
ÞñPpë
....

yßê 31|. uBìBðú||ÿ ìùñluþ 086SE |

kAkû ìþyõ k. ko Aüò uévéú ìp AOI, | CF |øB

....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

 
 

GB æüúøBÿ

Gp Aÿ AoOHBÉ ÞBoRøB MIS, MUF ÿ

ìþyõ k. ÞBoRøBÿ

küãp Aq uBìBðú|ÿ âno âBû AuP×Bkû

| MUF Aq ÆpüÜ âno âBû suB tenibaC | ô ÞBoRøBÿ

Gp Úp Ao

AoOHBÉ

PA|

GB

| suBiforP |

ÆpüÜ

Aq

| MIS |

ðýr Aq ÆpüÜ yHßú

ìþÞññl. Kp kAq ðlû|ÿ AOõ ìBuýõó PA|

ìþÞñl.

Gp Úp Ao

GBæ Op AoOHBÉ

uÇõf

GB

CENIS |

1H|

AoOHBÉ uBìBðú GB yHßú Aq ÆpüÜ ìBsôëøBÿ yHßú Gú ðBï

kAo

Aÿ

Aüò uBìBðú

ìþ âýp k.

| ¾õoR

71

| MI

ìBsôëøBÿ

kôOBüþ)

¾õoR

(Gú

81

uhQAÖr Aoÿ

KzPýHBó

OB ko ¾õoR AqÞBo AÖPBkó üßþ Aq ìBsôëøB,

ìþGByl,

øp kô ðõÑ @o Aü{

øí`ñýò

Îíê âp kk.

ôAo k

küãp ÿ

ô

ìp Þr ÿ>

<ÞñPp ë

uBgPBo

üÏñþ

uBìBðúøBÿ ÞñPp ë

.... ÞñPpë uBìBðú|øBÿ ìÏíBoÿ ìÏpÖþ GB æüúøBÿ Gp Aÿ AoOHBÉ ÞBoRøB MIS, MUF ÿ ìþyõ k.

¾×dú|ÿ A¾éþ ðp ï AÖr Ao| rotidE PUF |

yßê 4 1.

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| yßê 51. ôüp Aü{ üà ¾×dú
uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|
yßê 51.
ôüp Aü{ üà ¾×dú Aq KBü{
âno âBû KéñQ kAoüî.
üßþ AuQ AìB
Gú AqAÿ
øp kô ôAcl âBqÿ
üà
Gõ kû
ô øí`ñýò egdirB ðýr Gp Aÿ Þê uBüQ

ðýBq kAoüî. âno âBû KBüBðú Gp Aÿ Þê uBüQ üßþ
KBüBðú,
üà egdirB ô uú
|
Îlk âno âBû
KéñQ
âBqÿ
kAyPú
GByýî,
ko Þê
üà
âno âBû
ko ¾õoOþ Þú ko üà ðýp âBû y{ ôAcl
ô
AuPBðlAo køBÿ Gýò|Aèíééþ o A KzPýHBðþ ìþÞñl.
ko| PXT üà AOp ðQ upüÐ ô Kp ÚloR AuQ Þú
|
yHßú|ÿ TEN CITAMIS | Gú ÞBo o ÖPú
|
Gp Úp Ao ìþÞñl.
|
|
Wíéú TO|
|øBÿ
ìõ Wõ k
ko AOBÝ ÞñPp ë
ô Òýp û
ôAcløBÿ UP |
|
ô US | o A
|
GB
æüúøBÿ
GBæ Op Aq
Þú
AoOHBÉ
Gýò
uBìBðúøBÿ SE|
|,
SD|
|,
ô
| suB lanimreT
• |
SD|
|,
ô ôAcløBÿ | UP | ô | US | Gp Úp Ao ìþÞñl.
AoOHBÉ
Gýò
qüpuBìBðúøBÿ
AOõ ìBuýõó SA|
|
o A
GB
uBìBðúøBÿ SE|
|,
(| CP |)
AuPBðlAo k GB uBìBðú|ÿ ÎBìê swodniW AðXBï ìþ|Knüp k.
|
|
| suB tnalP
• |
ôoôkÿ™gp ô Wþ
ðýBq kAo k.
Aüò
Îíê
GB
AuP×Bkû
Aq o AüBðúøBÿ
yh¿þ
| tnrehtE lairtsudnI ìþGByl.
|
kôâno âBû üBk ylû ÎHBoOñl Aq:
| PXT |
ÖÛÈ
ð¿I
ìp ôo âp
AuPBðlAo k
Gp
oôÿ
ô uBüê
AuP×Bkû
ìþÞññl.
Æõoÿ Þú
ìBøýQ
yHßú
GßBo âp ÖPú
ylû
Aq
ðõÑ
AqÆpüÜ
AüñPp ðQ™AOp ðQ
AuQ.
Æõoÿ Þú
G¿p ÿuBqÿ ÞBoGp køBÿ
uhQ|AÖr Ao ìzPp á
Gõ kû
ô Aq ÚÇÏBR
ìpGõ É
yHßú|ÿ CITAMIS |
|
| PXT | Gú ÞBo ìþ|AðlAq k.
Aüò
AìßBó
ìlë
kuPpuþ
Gú ÞBoGp køBÿ PXT |
|
kAyPú
ô yBìê
kô ðõÑ âno âBû Þéþ
ìþGByl.
øp kô âno âBû
kAo Aÿ
üà
ârüñú|ÿ
| pxt4bew |
Aüò
uBìBðú
ÚBGéýQøBÿ
ÖñBôoÿ
o A
Gp Aÿ
AoOHBÉ Gýò qüpuBìBðúøB üB Gh{øBÿ ìhPéØ uBìBðú|ÿ | PXT | o A Gp Îùlû
Ao Aüú ìþkøl.
Aüò
yHßú Þú
OdQ
Îñõ Aó uBìBðú|ÿ âno âBû™AoOHBÉ
yñBgPú
ìþyõ
k,
AuPBðlAo køBÿ GýòAèíééþ Gõ kû ô ko ðPýXú Ký{ ðýBq øBÿ AoOHBÆBR GBq o A
91
9. yHßú|ÿ
Ao OHBÆþ uBìBðú|ÿ ÞñPp ë| PXT |
qüpuBìBðúøBÿ ÞñPp ë Öp @ üñl o A Öp Aøî ìþÞñl. uBìBðú|ÿ âno âBû, uBq âBo GB
uBgPBo yHßúAÿ âno âBû
1H
CENIS
|AìßBó
AoOHBÉ
AgP¿B¾þ
Gýò
AìßBó|Knüp ìþGByl.
AÆçÎBR
ìpGõ É
ÚvíQøBÿ
ìÏýõ J
o A
ðzBó
ìþkøl.
ko Aüò
ìýBó
@o Aü{ OõqüÐ ylû üÏñþ SCD GB AuP×Bkû Aqâno âBûøB
|
|

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|

....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| .... ÞñPpë uBìBðú|øBÿ ìÏíBoÿ ìÏpÖþ o

o AøHp k KBü{ ô OzhýÀ

 

AðXBï

ó@

Gp Aÿ

 

ânAoÿ

ðBï

Aüò

AuQ Þú

uBìBðú

ìzhÀ Þññlû|ÿ Þê

AÎlAk

ô üB

Z|

OB

æ Oýò A|

ìþOõ Aðl ÞBo AÞPp øBÿ

 

Gh{

Aüò

ìþyõ k.

 

ìTBë c|

Îñõ Aó

 

AuQ.

Gú | noitcnuF |

ìpGõ É

kô ï

Gh{

GByl.

o Úíþ

ðzBó

ðýr

kô ï

cp Ù

ô

ìþGByl

AGr Ao kÚýÜ

ô

ÞñPp ë

OXùýr AR

ìÏp Ù

Aüò Gh{ Aq kô cp Ù Ozßýê ylû

køñlû|ÿ qüpâp ô û ìpGõ Æú ìþGByl.

ÂHÈ

ô

AðlAq ûâýp ÿ

AkôAR

âp

ðzBó

 

FC|

ìTBë

Îñõ Aó

AuQ.

 

OXùýr AR| C&I ìþGByl.

ìÏp Ù tnempiuqE |

ô

ylû

Ozßýê

cp Ù

Aq

ðýr

uõ ï

Gh{

ìpGõ É Gú AkôAR AèßPpüßþ AuQ ô | AG |

ìpGõ Æú AuQ. Gú Îñõ Aó ìTBë G|

 

Gh{

ìþGByl.

@ðBèõ å

AðlAq ûâýp ÿ

kAkûøBÿ

ìpGõ É

OÛvýî

WÏHú

^ùBo ï ðýr ìpGõ É Gú tnenopmoC AuQ. Aüò Gh{ clAÞTp 5 ÞBo AÞPp

ô ÞBo AÞPp

Gõ kû

 

tnenopmoC |

ìpGõ É

kô ï

ô

Aôë

AuQ Þú ÞBo AÞPp

 

Öýrüßþ

ìdê

 

ô

ìõo k ÞBGýñQ

 

ko

ìþGByñl.

Op OýHþ

yíBo ûøBÿ

GÏlÿ

ìþyõ k

AuP×Bkû

ô ^ùBo ï

uõ ï

ÚvíQ

Gýò

ðÛÇú

ìÏíõ æ üà«

ÚÇÏBR,

 

ìTç « | 103LC0JJCA |

 

ko Gh{ tnempiuqE ìþOõ Aó

ìBüÐ o A

üà AðlAq ûâýp uÇe

ìTBë:

 

GB 100LC ðzBó kAk.

 

ìñÇÜ

ðÛzú|ÿ

 

Aq

¾×dúAÿ

ìpGõ É

 

| 100PD20CRF |

ìTBë:

ÖzBo

ÞñPp ë

GvPú|ÿ

céÛúøBÿ

ìpGõ É

Þú

AuQ

uBìBðú

kAgéþ

 

ìþ|GByl.

 

ìzhÀ

oô}

üà

OñùB

| SKK |

GB

ðBïânAoÿ

mÞp AuQ Þú

yBüBó

ìþGByl ô ìþOõ Aó Gú o AcPþ GB AuPñBk Gú

ô ...

uýãñBëøB

Þp kó ÚÇÏBR,

ko

qüíñw

yp ÞQ

kAk.

AðXBï

o A

ðBïânAoÿ

Aüò

kAgéþ,

AuPBðlAo k

üà

Æp AcþøBÿ gõ k üà AuPBðlAo k kAgéþ o A ko ìõo k ðBïânAoÿ uýãñBëøB

 

ìþÞñl.

o ÎBüQ ìþÞñl Þú Þíà qüBkÿ Gú yñBuBüþ @ðùB

 

11. uhò KBüBðþ

 

AGr Ao kÚýÜ

ô

WBìÐ ÞñPp ë

uBìBðú|ÿ

üà

| PXT |

@

Öp üñl

uBìBðú|ÿ ÞñPp ë

ko âýp ÞBo

Þú

Gú ÞBo âp ÖPú

Oõ Wú

ðýpô âBøþ

ÚÇÏBOþ

ìP×BôOþ

ô

OXùýr AR

ô KéñQ

KBüBðú

uBgPíBó

Oõ Wú

GB

âno âBû

ko ôAÚÐ

øvPñl,

ìþyõ k.

GB

Aüò âno âBûøB

OXùýr AR Gú ÞBoâp ÖPú ylû OÓýýp ìþÞñl.

OXùýr AR

ðBïânAoÿ

uBìBðú|ÿ

01.

| )SKK |)

Gp Aÿ ðBï|ânAoÿ ÚÇÏBR, uýãñBëøB ô OíBï AWr Aÿ üà

 

ðBï|ânAoÿ

oô}

üà

ðýBq ìñl

ðýp âBøþ

ô

uBìBðú|ÿ

uBìBðúøBÿ

ìPlAôëOpüò

Aq

üßþ

øvPýî.

Kýzp ÖPú

61.

yßê

ðBïânAoÿ, SKK ìþGByl. Aüò uBìBðú Oõ uÈ yp ÞQ

ÞéíBR

Aq

Gp âp ÖPú

ó@

ðBï

ô

âp külû

AGlAÑ

qüíñw

| metsyS nehcieznneK krewtfarK AuQ. Þú ko

metsyS

rof

rewoP

 

| stnalP

ÎHBoR

@èíBðþ

ìÏBkë

ôAÚÐ

noitocifitnedI | ìþGByl. ÞíýPú|ÿ AuPBðlAo k | SKK | øíú uBèú Ozßýê

q ìýñú

Aüò

ko

o A

ðËp

ìõo k

OÓýýp AR

ô

æ ïq

O¿dýdBR

ô

kAkû

Wévú

 

AÎíBë ìþÞññl.

| noitcnuF ,

kuPú

uBìBðú

øp

| SKK |,

uBìBðú|ÿ

külâBû

Aq

ko ôAÚÐ uévéú

ìþyõ ðl.

 

tnempiuqE | ô | tnenopmoC | OÛvýîGñlÿ

| tnenopmoC |

ó@

Aq

ô

| tnempiuqE |

| noitcnuF |

Aq

ìp AOI

øp noitcnuF ìþOõ Aðl yBìê ^ñl tnempiuqE GByl.

ìþGByl.

uBìBðú|ÿ SKK uú ðõÑ Þl ìhPéØ o A ko Gp ìþ âýp k. Aüò uú ðõÑ Þl

@

Öp üñløBÿ

GB

ìp OHÈ

uBìBðúøBÿ

ô

@

Öp üñløB

Gp

ìHPñþ

ÎHBoOñl Aq:

ÞløBÿ

1.

 

ðýp ô âBøþ |

AkôAR

ô

ÚÇÏBR

Úp Ao âýp ÿ

ìõ ÚÏýQ

ìzhÀ Þññlû

ÞløBÿ

2.

 

AèßPpüßþ

üà

ko

AkôAR

Úp Ao âýp ÿ

ìdê

Þññlû|ÿ

ìzhÀ

ÞløBÿ

3.

 

uBgPíBó

ÞløBÿ yñBuBüþ ìpGõ É Gú Æp Acþ uBìBðú ðíþGByl Géßú Gú ìñËõo

ðzBó kAkó ìdê Úp Ao âýp ÿ ÚÇÏú ko üà uBìBðú ìþGByl.

ìþGByl.

AÎlAk

ô

cp ôÙ

Gp

ìzPíê

| SKK |

yñBuBüþ

uBìBðú|ÿ

 

ìTBë:

| 10S-100AA31NBM |

 

ìþOõ Aó üà Öp @ üñl ô üB üà Îíéßp k o A GB AkôAR

koÞløBÿ ðõÑ Aôë,

ìßBðýßþ üB | C&I | ô Òýp û ðBï ânAoÿ Þp k.

ô ÚÇÏBR AèßPpüßþ üB

Gp Aÿ ìzhÀ Þp kó ìõ ÚÏýQ Úp Ao âýp ÿ ÚÇÏBR ô

ÞløBÿ ðõÑ kô ï,

Gú ÞBo

ô ÞBGýñQøB

ô C&I ko kAgê KBðê, Þñvõë

AèßPpüßþ

OXùýr AR

 

Gp kû ìþyõ ðl.

øpÞl SKK clAÞTp Aq ^ùBo Gh{ Ozßýê ylû AuQ. Gh{ Aôë

uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| .... ÞñPpë uBìBðú|øBÿ ìÏíBoÿ ìÏpÖþ o



....

ÞñPpë

uBìBðú|øBÿ

ìÏíBoÿ

ìÏpÖþ

.... ÞñPpë uBìBðú|øBÿ ìÏíBoÿ ìÏpÖþ uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| |
uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09| | 3002 ,orobxoF orobxoF sysnevnI ,CLP
uBë 41, |yíBoû 3 |, KýBKþ 121 |, Oýp 09|
| 3002 ,orobxoF orobxoF sysnevnI ,CLP a sv SCD redisnoC ot nehW]4[ |
| 1002 YLUJ
,enizagaM lortnoC ,?seod ti tahw rO ?si ti tahW ,SA P ro ,CP ,CLP ,SCD
]3[
|
| metsyS SUB
.91
|
| /moc.snemeis.aes.www//:ptth

| tnadnudeR
.81
|
,noituloS tseB eht tceleS uoY pleH ot snoitseuQ neveS ?CLP ro SCD
]2[
|
| eludoM ecafretnI
.71
|
| ua.ten.tenii.srebmem//:ptth ,SCD sv ADACS
]1[
|
| noitcnuflaM
61
|
ìñBGÐ ô ìp AWÐ:
| esahP gninoissimmoC fo ngiseD .51 |
|AkAìú kAo k
| noitcnuF
.41
|
uBìBðú øBÿ ÞñPp ë,
ì×ýl ôAÚÐ ylû GByl.
| esahP gnireenignE ngiseD
.31
|
| stnioP teS
.21
|
Aìýl AuQ Þú ìÇBèI Ao Aüú ylû ko AOÛBÿ kAð{ gõ AðñlâBó ko g¿õ Á
| gnirotinoM
.11
|
yñBgQ
kÚýÛþ
ðvHQ
ìXíõ Îú
uBìBðú|ÿ ÞñPp ë PXT | AüXBk
|
yõ k.
| snoitcnuf goL
.01
|
Æõo
gç¾ú
kül Þéþ
ðvHQ
uBìBðúøBÿ ÞñPp ë
| SCD |
Ao Aüú
ô
| ,tnadnudeR
.9
|
| lanimreT rotarepO .8 |
æ ïq
Gú mÞp AuQ Þú ko Aüò ìÛBæR OB
Gú Aüò WBÿ ÞBo uÏþ yl Þú
| tinU gnissecorP
.7
|
Ozßýê ylû AuQ.
| tinU revreS
.6
|
uBìBðúøBÿ
ìhPé×þ
^õó 026SA |,
|
| 056MO |,
| 086SE |
ô 076SD |
|
| suB tnalP
.5
|
| suB lanimreT
.4
|
kuPãBûøB
ô uBìBðúøB
GB
øílüãp
Öp Aøî
ìþÞñl.
Æõoÿ Þú
Aq
qüp
| ecafretnI enihcaM naM
.3
|
Öp üñl ô øí`ñýò uBq ìBðløþ uBìBðú|ÿ C&I o A ko Âíýíú|ÿ øíßBoÿ
@
|
|
| gnirotinoM & gnitarepO
.2
|
uBq ìBðløþ
qüpuBìBðúøBÿ
AOõ ìBuýõó
o A
WùQ
øíBøñãþ
GB
uBgPBo
1.
Ktô øzãp ôÞBo yñBx Ao yl ÞñPp ë ô AGr Ao kÚýÜ; moc.oohay@irabka_hgedas |
KéñQ>
ô <âno âBû KBüBðú>
GB øílüãp AoOHBÉ Gp Úp Ao ìþÞññl. Aüò uBìBðú,
Kþ|ðõüw
:
|
|
ÚvíQøBÿ
ìhPéØ ó@
Aq ÆpüÜ
kô yHßú|ÿ
ìXr A
ðBïøBÿ
<âno âBû
---------------------------
ìþyõ k.
uBìBðú|ÿ
| PXT |
Gp
KBüú|ÿ
AoOHBÉ
yHßúAÿ
GñB
ðùBkû
ylû
ô
| 2002 ,ne/moc.snemeis.gp.www//:ptth |
ðýp âBûøBÿ Þzõo øBÿ
ô
ìhPéØ
WùBó
Aq Wíéú Þzõo ìB,
Gú ÞBo âp ÖPú
,noitareneG rewoP snemeiS ,weivrevO metsyS PX MREPELET ]8[
| 4.7 noisreV ,noitatnemucoD resU 0002T-A PPS
]7[
|
uBq k.
Aüò
uBìBðú
üà
uBìBðú|ÿ
KBülAo ô GB
SHBR
Gõ kû
ô ko GvýBoÿ
Aq
| 5.8 noisreV ,noitatnemucoD resU 0002T-A PPS
]6[
|
ìþGByl Þú ìþOõ Aðl ðýBq øBÿ ìPñõ Îþ o A ko q ìýñú|ÿ ÞñPp ë ðýpô âBû Gp @ôo kû
| secruosR tenretnI ,?ecnereffid eht si tahW ?CLP ro SCD
]5[
|
yßê
71.
| KýßpGñlÿ ðíõ ðú Aq uBgPBo yHßú|ÿ PXT GB
|
|
ÚBGéýQ AÖr ô ðãþ ko uÇe ìõ
öè×úøBÿ yHßú ìBðñl uõüýa