Vous êtes sur la page 1sur 193

1 Microsoft Windows'98

tcef; ( 1 )
MICROSOFT WINDOWS' 98

Floppy Disk rS Folder ESihf File rsm;tm; Hard Disk odkYul;,ljcif;


1/ Floppy Disk rS Folder ESifh File rsm;tm; Hard Disk odkY atmufygtwdkif; ul;,lEdkif
ygonf-
(u) Windows Explorer udkzGifh&ef atmufygtwdkif;vkyfaqmifyg-
(1) Start button udk Click vkyfyg/
(2) ay:vmaom Start menu rS Program ay:wGif Point vkyfyg/
(3) ay:vmaom submenu rS Windows Explorer udk Click vkyfygu
Exploring window ay:vmrnf/ yHk(1)
( c) Drive A: wGif Floppy Disk udkxnfhNyD; Exploring window \ Left Pane
Window wGif 3½ Floppy [A:] ukd Click vkyfyg/
( *) Right Pane Window wGif 3½ Floppy [A:] rS Folder ESifh File rsm; ay:vm
rnf/ ul;,lvkdaom Folder ESifh File rsm;ukd a&G;cs,f&rnf/ ykH(1)
(C) FolderESihfFile wpfckckukda&G;&ef 4if; Folder ESihf File ay:wGif Click vkyfyg/

yk(H 1)
Microsoft Windows'98 2
( i) Folder ESifh File rsm; wpfckxufydkía&G;cs,ful;,lvdkygu Ctrl Key udkESdyfvsuf
ul;,lvdkonfh Folder ESifh File rsm;udk Mouse jzifh Click vkyfí a½G;cs,fyg/
( p) ul;,lvdkonhf Folder ESifh File rsm; qufwdkufwpfqufwnf; wGJvsufjzpfygu
tpzdik u
f C
dk lick vkyNf y;D aemufShift KeyESyd v
f Qut
f qH;k zdik u
f kd Click vkyí
f a½G;cs,f
yg/ xkdtcg tpzdkifESihftqkH;zkdifMum;&Sd zkdiftm;vkH;udka&G;cs,fNyD;jzpfoGm;ygrnf/
(q) 4if;wdkYtm; Left Pane Window &Sd [C:] ay:odkY Drag and Dropvkyfyg/

CD-ROM rS Folder ESifh File rsm;tm; Hard Disk odkYul;,ljcif;


2/ CD-ROM rS Folder ESifh File rsm;tm; Hard Disk twGif;odkY atmufygtwdkif;
ul;,lEdkifygonf-
(u) Windows Explorer udkzGifhygu Exploring window ay:vmrnf/
( c) CD Drive wGif CD-ROM udkxnfhNyD; Exploring window \ Left Pane
Window wGif [D:] ukd Click vkyfyg/
( *) Right Pane WindowwGif [D:] rS FolderESifh File rsm;ay:vmrnf/ ul;,lvkd
aom FolderESifh Filersm;ukd a&G;cs,f&rnf/ ykH(2)
(C) FolderESifhFile wpfckckukda&G;&ef 4if; FolderESifh File ay:wGif Click vkyfyg/

yH(k 2)
3 Microsoft Windows'98

( i) FolderESifhFile rsm;wpfckxufydkía&G;cs,ful;,lvdkygu Ctrl Key udkESdyfvsuf


ul;,lvdkonfh Folder ESifh File rsm;udk Mouse jzifh Click vkyfía½G;cs,fyg/
( p) ul;,lvo kd nhf Folder ESihf File rsm;onf qufwu kd w
f pfqufwnf;wGv J sujf zpfygu
tpzdik u
f C dk lick vkyNf y;D Shift Key ESiEhf ydS v
f Qut
f qH;k zdik u
f kd Click vkyaf ½G;cs,yf g/
(q) 4if; Folder ESifh File rsm;tm; Left Pane Window &Sd [C:] ay:odkY Drag and
Drop vkyfyg/

Hard Disk wpfckrS Folder ESifh File rsm;tm; tjcm; Hard Disk wpfckodkYul;,ljcif;
3/ Hard Disk wpfckrS Folder ESifh File rsm;tm; tjcm; Hard Disk wpfckodkY atmufyg
twdkif; ul;,lEdkifygonf-
(u) Windows Explorer udkzGifhyg/ Exploring Window ay:vmrnf/
( c) Left Pane Window wGif Hard Disk [C:] ukd Click vkyfyg/
( *) Right Pane Window wGif VOL_1 [C:] rS Folder ESihf File rsm; ay:vmrnf/
ul;,lvkdaom Folder ESifh File rsm;ukd a&G;cs,f&rnf/
(C) FolderESifh File wpfckukda&G;&ef 4if;FolderESifh Fileay:wGif Click vkyfyg/
( i) FolderESifhFile rsm; wpfckxufydkí a&G;cs,ful;,lvdkygu Ctrl Key udk ESdyfvsuf
ul;vdkonfh Folder ESifh File rsm;udk Click vkyfía½G;cs,fyg/
( p) ul;,lvo kd nhf Folder ESihf File rsm;wGv
J sujf zpfygu tpzdik u
f C
dk lick vkyNf y;D Shift
Key ESifhESdyfvQuftqHk;zdkifudk Click vkyfía½G;cs,fyg/
(q) 4if;Folder ESifh FilewdkYudk Left Pane Window &Sd Hard Disk [D:] ay:odkY
Drag and Drop vkyfyg/
rSwfcsuf/ Hard Disk ESpfckjzpfygu wpfckonf Drive[C:] jzpfNyD; usefwpfckonf
Drive[D:] jzpfrnf/ ul;,lrnfhFolder ESifhFile rsm;onf Drive[D:]\
Disk space ae&mvGwfwGif 0ifqefY&ygrnf/

Hard Disk rS Folder ESifh File rsm;tm; Floppy disk odkYul;,ljcif;


4/ Hard Disk rSul;,lvdkonfh FolderESifhFilersm;udka&G;cs,fNyD;aemuf Right Click ESdyfyg/
ay:vmaomContext Menu rSSend To→3½ Floppy Disk[A] udka&G;cs,fítjreful;,lEdkif
ygonf/ 4if;tjyif atmufygenf;vrf;jzifhvnf; ul;,lEdkifygonf-
(u) Windows Explorer udkzGifhygu Exploring Windiows ay:vmrnf/
( c) 3½ Floppy Drive [A:] wGif Floppy disk udkxnfhyg/
Microsoft Windows'98 4
( *) Exploring window \ Left Pane Window wGif [C:] ukd Click vkyfyg/
(C) Right Pane Window wGif [C:]rS FolderESiF hf ile rsm;ay:vmrnf/ ul;,lvadk om
FolderESifh File rsm;ukd a&G;cs,f&rnf/
( i) FolderESifh File wpfckckukda&G;&ef 4if; FolderESifh File ay:wGif Click vkyfyg/
( p) FolderESiFhf ile rsm; wpfcx k ufyíkd a&G;cs,u f ;l vdyk guCtrl Key udEk ydS v
f suf ul;vdk
onfh Folder ESifh File rsm;udk Mouse jzifh Click vkyfía½G;cs,fyg/
(q) ul;,lvdkonhf Folder ESifh File rsm; qufwdkufwpfqufwnf; wGJvsufjzpfygu
tpzdik u
f Cdk lick vkyNf y;D Shift Key ESyd v
f sutf qH;k zdik u
f kd Click vkyí
f a½G;cs,yf g/
( Z) a&G;cs,x f m;aom Folder ESihf File rsm;tm; Left Panel Window &Sd 3½ Floppy
[A:] ay:odkY Drag and Drop vkyfyg/ yHk(3)
rSwfcsuf/ ul;,lvdkaom Source File wpfck (odkYr[kwf) File rsm;\ yrmPonf
vufcH rnhf diskette \ae&mvGwfwGif 0ifqefY&ygrnf/ Diskette wGif
Write protect rjyKvkyfxm;&efvnf; vdktyfygonf/

yH(k 3)
5 Microsoft Windows'98

Disk Cleanup udk toHk;jyKjcif;


5/ Hard Disk wGif Temporary file ? uninstall file rsm;ESihf trIu d yf ;kH xJwiG f zsux
f m;aom
zdkifrsm;&Sdwwfojzifh 4if;wdkYudk Disk cleanup jyKvkyfjcif;jzifh Hard Disk wGif ae&mvGwf Free
space rsm;jym;vmatmif vkyfaqmifEdkifygonf/

6/ Disk Cleanup vkyfjcif;jzifh Hard Disk &dStoHk;rvdkaom File rsm;? Temporary file
rsm;udk&SmNyD; List vkyfjyygrnf/ Check box rSma½G;cs,fí Disk Cleanup jyKvkyfEdkifygonf/
Disk Cleanup vkyfjcif;jzifh Free Space rnfrQtydkxGufvmEdkifaMumif; awGU&SdEdkifygonf/ Disk
Cleanup udkatmufygtqifhtwdkif; aqmif½GufvkyfaqmifEdkifygonf-
(u) Start Button → Program → Accessories → System Tools → Disk
Cleanup udk Select vkyfyg/ Select Drive dialog box ay:vmrnf/ yHk(4)
( c) Drive : List box wGif Disk Cleanup vkyfvkdaom Drive C: udka½G;cs,fí
OK udC k lick vkyfyg/ Disk Cleanup for (C:) dialog box ay:vmrnf/ yHk(5)

yH(k 4)

yH(k 5)
{
Windows'98 rS rvdktyfaom
zdik rf sm;udk y,fzsu&f ef 4if; Check
Box udk ü a&G;cs,fyg/
Microsoft Windows'98 6
( *) zsufvdkaom zdkifrsm;udk a½G;cs,fí OK udk Click vkyfyg/ Disk Cleanup for
C: dialog box ay:vmrnf/ yHk(6)
(C) trSefwu,fzsufvdkygu Yes udk Click vkyfyg/

yH(k 6)

Printer Installation jyKvkyfjcif;


7/ Computer wGif Printer topfwpfcu k kd csw
d q
f uftoH;k jyKEikd &f ef atmufygtwdik ;f Printer
Installation jyKvkyf&rnf-
(u) Control Panel udk zGifhyg/
( c) 4if;rS Printer Icon udk double Click vkyfyg/ (odkYr[kwf) Start → Setting →
Printer udk Click vkyfyg/ yHk(7)
( *) Printers window ay:vmrnf/ yHk(8)

yH(k 7)
7 Microsoft Windows'98

(C) 4if;rSS Add Printer icon udk double click vkyyf g/ Add Printer wizard dialog
box ay:vmrnf/ yHk(9)

yH(k 8)

( i) Install pwifvy
k af qmif&eftwGuf Next udk click vkyyf g/ atmufygtwdik ;f Add
Printer wizard dialog box xyfay:vmrnf/ yHk(10)

yH(k 9)
Microsoft Windows'98 8
( p) 4if;rS Network pepfwGifcsdwfquftoHk;jyKvdkygu Network printer udka&G;yg/
Network rokH;ygu Local Printer udka½G;cs,fNyD; Next udkESdyfyg/ atmufyg
twdkif; Add Printer wizard Dialog box xyfay:vmrnf/ yHk(11)

yH(k 10)

(q) 4if;rS Manufacturers list box wGif xkwv f yk o


f nfu
h rk P Ü t
D rnfuakd ½G;yg/ Oyrm-
HPukad &G;cs,y
f gu Printer list boxwGif HP rSxw k vf yk af om Printer trsK;d tpm;
rsm; ay:vmrnf/

yH(k 11)
9 Microsoft Windows'98

( Z) 4if;rS wpfcuk adk &G;yg/ Oyrm-HP LaserJet 2000 udak ½G;cs,Nf y;D vQif Next udEk ydS yf g/
atmufyg Add Printer wizard dialog box xyfay:vmrnf/ yHk(12)
( Z) yHkrSeftm;jzifh LPT1wGif Select jzpfaernf/ 4if;rS Next udk ESdyfygu atmufyg
twdkif; Add printer wizard dialog box xyfay:vmrnf/ yHk(13)

yH(k 12)

yH(k 13)
Microsoft Windows'98 10
( ps) Default printer tjzpfxm;vdkygu Yes ? rxm;vdkygu No udk a½G;cs,fyg/
4if;aemuf Next udEk ydS yf gu atmufyg Add printer wizard dialog box xyfay:
vmrnf/ yHk(14)

yH(k 14)

(n) Printer test jyKvy


k v
f ykd gu Yes ? rvkyv
f ykd gu No udak ½G;cs,í
f Finish udEk ydS yf gu
atmufyg Insert Disk dialog box ay:vmrnf/ yHk(15)

yH(k 15)

( #) OK udk Click vkyfyg/ Copying Files dialog box ay:vmrnf/ yHk(16)


( X) Computer xJwi G f Windows 98 Install CD rS File rsm; toifu
h ;l xnfx
h m;ygu
Copy file from box wGif atmufaz:jyygtwdkif;a½G;cs,fNyD; OK udk Click
vkyyf g/ tu,fí Windows 98 Install File rsm;r&Syd gu Windows 98 Install
CD udk CDROM Drive wGif xnfhay;&ygrnf/
11 Microsoft Windows'98

yH(k 16)

rSwfcsuf / tcsdKU Printer rsm;onf Add Printer Wizard jzifh Install vkyfír&bJ
Installation CD jzifh oD;jcm; Install jyKvkyf&ygrnf/ 4if; CD onf
Auto Run ygu vdktyfovdk Click ESdyfí Setup jyKvkyf&ygrnf/ Auto
Run ryg0ifygu Start → Run → Browse jzifh Setup Program
&Sdaom Path udk a½G;cs,f&ygrnf/

Printer tm; Print test xkwfíprf;oyfjcif;


8/ Printer wpfv;kH tm; Hardware ESihf Software rsm; yHr k eS v
f yk af qmifEikd jf cif; &S^d r&Sd prf;oyf
&ef Printer Icon ay:wGif Right click vkyfyg/ ay:vmaom Context Menu rS Properties
udk a½G;cs,fyg/ ¤if;rS Print test Page udk ESdyfygu Printer rSefuefpGmxkwfay;EdkifvQif Yes ?
rSefuefpGm rxkwfay;EdkifvQif No udkESdyfyg/ No udkESdyfvQif Windows 98 Troubleshooters rS
oifhjyóemudk ajz&Sif;Edkifa&; tultnDay;ygrnf/
Default printer owfrSwfjcif;
9/ Default printer qdo
k nfrmS Computer wGif Printer trsK;d tpm;udk yHak oBuKw
d ifowfrw
S f
ay;jcif;udk qdkvdkygonf/ xdkodkYowfrSwfvdkygu atmufygtwdkif;vkyfaqmif&ygrnf-
(u) Control Pane Window xJrS Printer icon udk double click vkyfyg/ Printer
window yGifhvmrnf/
( c) BudKwifowfrSwfay;vdkaom Printer udk a½G;cs,fí mouse nmbufcvkwfudk
Click wpfcsufvkyfyg/ ay:vmaom Shortcut menu rS Set as default udk
a½G;cs,fyg/ yHk(17)
Microsoft Windows'98 12

yH(k 17)

Application Software Installation jyKvkyfjcif;


10/ Software wpfcktm; Installation jyKvkyfvdkygu-
(u) Application wpfcu k kd Install jyKvyk rf nfqykd gu xdk Application requirement
(rnfonfh Operating System ay:wGif oH;k Edik o f nf)? Hardware requirement
(CPU, Memory, HD free space, VGA Color resolution ponfhwdkYrnfrQ
vdktyfonf)wdkYudk od&dSEdkifap&eftwGuf Setup.txt (odkYr[kwf) Readme.txt
zdkifrsm;tm; zwf½Ií OD;pGmjyifqif&rnf/
( c) Hardware requirement rsm;? Software requirement rsm;jynfhpHk&rnfhtjyif
Serial number (odkYr[kwf) CD Key (odkYr[kwf) Product Key wdkYudkvnf;
od&&dS ef vdt
k yfygonf/ CD wGif Virus &d^S r&du S vkd nf; ppfaq;&ef vdt
k yfygonf/
( *) erlemtaejzifh PageMakers 6.52 plus Software tm; Install vkyaf qmifjcif;
udk atmufygtwdkif; vkyfaqmif&ygrnf-
(1) CD Drive wGif Install CD udx k nfyh g/ My Computer udk Double
click ESdyfízGifhyg/ ¤if;rS CD ROM yHko@mef Icon tm; Double
click ESdyfygu CD Windows yGiv hf mrnf/ yH(k 18)
13 Microsoft Windows'98

yH(k 18)

(2) Install vkyfvdkaom Page Maker 6.52 plus Folder udk&Smyg/


(3) CD Windows wGif Pm652 Plus Folder Icon udk double Click
vkyfygu Pm652 Plus Windows yGifhvmrnf/ yHk(19)

yH(k 19)

(4) 4if; Windows rS Setup Icon ud&k mS í Double click vkyyf gu Setup
windows ay:vmrnf/ yHk(20) 4if;rS Next button udk click vkyfyg/
Microsoft Windows'98 14

yH(k 20)

(5) Software License Agreement dialog box ay:vmrnf/ yH(k 21) 4if;rS
Accept button udk Click vkyfyg/

yH(k 21)
15 Microsoft Windows'98

(6) Language Selection dialog box ay:vmrnf/ yHk(22) 4if;rS U.S.


English option ukd a½G;NyD; Next button udk Click vkyfyg/

yH(k 22)

(7) Setup Type dialog box ay:vmrnf/yHk(23)4if;rS Typical option udk


a½G;NyD; Next button udk Click vkyfyg/

yH(k 23)
Microsoft Windows'98 16
( 8) Adobe PageMaker 6.5 dialog box ay:vmrnf/ yH(k 24) yHr
k eS t
f m;jzifh
Adobe System 35K udktoifha½G;cs,fxm;NyD;jzpfrnf/ 4if;rS Next
button udk Click vkyfyg/

yH(k 24)

( 9) PageMaker dialog box ay:vmyguNext button udk Click vkyfyg/


(10) User Information dialog box ay:vmrnf/ yHk(25) An Individual
option udka½G;yg/ Title, First Name, Last Name, Company Text
box wGif qDavsmfovdk½dkufxnfhay;yg/ Serial Number wGif Serial
Number udkrSefuef pGm½dkufxnfhay;&rnf/ 4if;aemuf Next button udk
Click vkyfyg/

yH(k 25)
17 Microsoft Windows'98

(11) Adobe PageMaker 6.5 Setup dialog box ay:vmrnf/ yH(k 26) 4if;rS
Yes button udk Click vkyfyg/ xdktcg Page Maker 6.5 application
software rsm;tm; Installation jyKvkyfoGm;ygrnf/

yH(k 26)

(12) Page Maker 6.5 installation NyD;qHk;cgeD;wGif Post script font rsm;udk
toHk;jyKEdkifa&;twGuf Adobe Type Manager tm; ATM installer
rS Install jyKvkyfay;ygrnf/ yHk(27) Adobe Type Manager udk rxnfh
oGif;&ao;ygu Install button udk Click vkyfyg/ xnfhoGif;NyD;ygu
Cancel button udk Click vkyfyg/

yH(k 27)
Microsoft Windows'98 18
(13) 4if;aemufAdobe PageMaker 6.5 Setup dialog box jyefay:vmrnf/
yH(k 28) Finish button udk Click vkyí
f uGeyf sLwmtm; Restart jyefvyk yf g/

yH(k 28)

(14) Computer ready jzpfaomtcg Start → Program → Adobe →


Page Maker6.5 → Adobe Page Maker 6.5 udE k ydS í
f Install vkyNf y;D
aom Page Mager 6.5 yHkrSefvkyfrvkyf ppfaq;yg/

Software udk Remove jyKvkyfjcif;


11/ Software wpf c k u d k z suf v d k y gu omref Document File rsm; zsuf o uJ h o d k Y
zsufí&aomfvnf; System File rsm;? Register File rsm;wGif 4if;ESifhygwfoufonfh tcsuf
tvuf r sm; usef & d S a eojzif h Operating System ud k trS m ;t,G i f ; jzpf a pEd k i f y gonf /
xdkodkYrjzpfap&eftwGuf atmufygtwdkif; vkyfaqmifEdkifygonf-
(u) Start button → Setting → Control Panel udk Click vkyfyg/ Control
Panel window yGifhvmrnf/
( c) 4if;rS Add/Remove Program icon udk Double click vkyyf g/ Add/Remove
Program dialog box ay:vmrnf/
( *) Dialog box wGif Install jyKvkyfxm;aom Software rsm;udk List box wGif
awGU&rnf/
19 Microsoft Windows'98

(C) z,f&mS ;vdak om Software Packages udk List box wGiaf ½G;cs,í
f Add/Remove
button udk Click vkyfyg/ yHk(29)?

yH(k 29)

( i) Confirm File Deletion dialog box ay:vmrnf/ yHk(30) zsufvdkygu Yes ?


rzsufvdkygu No udk Click vkyfyg/

yH(k 30)

True Type Font Installation vkyfjcif;


12/ True Type Font rsm;tm; Install vkyfvdkygu atmufygtwdkif; vkyfaqmif&ef-
(u) Start button → Setting → Control Panel udk Click vkyfyg/ Control
Panel window yGifhvmrnf/
Microsoft Windows'98 20
( c) Control Panel Window twGif;rS Font icon udk Double click vkyfyg/ Font
window ay:vmrnf/ 4if;rS File menu udk click vkyfí Install New Font
udka½G;cs,fyg/ Add Font dialog box ay:vmrnf/ yHk(31)

yH(k 31)

( i) Dialog box twGif;rS Drives list box wGif Install vkyfrnfh Drive udk
a½G;cs,fyg/4if;aemuf Folders list box rS Install vkyfvdkaom Fonts &Sdonfh
Folder udk a½G;cs,fyg/ xdktcg List of fonts list box wGif Fonts list
rsm;udkawGU&rnf/ Install vkyfvdkaom Font rsm;udk a½G;cs,fí OKudk Click
vkyfyg/ (True Type Font wpfrsKd;twGuf *.TTF zdkifwpfckvdktyfygonf/)
Post Script Font Installation vk y f j cif ;
13/ Font rsm;tm; Install vkyfvdkygu atmufygtwdkif;vkyfaqmif&ef -
(u) Start button èProgram èAdobe èAdobe Type Manager udk Click
vkyfyg/ Adobe Type Manager Windows yGifhvmrnf/ yHk(32) Install jyKvkyf
rnfh Post Script Font wpfrsdK;pDtwGuf PostScript Outlines Fonts File
(*.pfb) ESifh PostScript Matrics Fonts File(*.pfm) (2)ckpD&Sd&ygrnf/
4if;wdkYyg0ifaom Diskette (odkYr[kwf) CD udkxnhfyg/
21 Microsoft Windows'98

yH(k 32)

( c) nmbuf&dS List Box wGif Floppy Disk Drive (odrYk [kw)f CD Drive twGi;f rS
font folder udak &G;cs,y
f gu font list rsm;ay:vmrnf/ Font rsm;xJrS rdrd Install
vkyfvdkonfh Font rsm;udka&G;cs,fEdkifNyD;? Add Button tm; Clickvkyfygu
b,fbuf List Box wGif Font topfrsm;ay:vmrnf/ yHk(33)

yH(k 33)
Microsoft Windows'98 22
Modem Install jyKvkyfjcif;
14/ Modem wpfcktm; Install jyKvkyf&ef atmufygtwkdif;tqifhqifhaqmif&Gufyg-
(u) Start Menu rS Setting è Control Panel ukd Click vkyfygu Control
Panel Window ay:vmrnf/ 4if;rS Add New Hardware ukd Click vkyf
ygu ykH(34)ygtwkdif; Add New Hardware Wizard ay:vmrnf/

ykH (34)

( c) ay:vmonfh yk(H 34) Add New Hardware Wizard rS Next Button ukd Click
vkyfygu ykH(35)ygtwkdif; awGU&ygrnf/

ykH (35)
23 Microsoft Windows'98

( *) yk(H 35)rS Next ukC


d lick vkyyf gu yk(H 36)ygtwkid ;f topfwyfqifaom Hardware
Device tm; tvkdtavsmuf&SmazGwyfqifay;apjcif; (okdYr[kwf) Hardware
Types rsm;rS a&G;cs,fjcif; wpfckckukd vkyfaqmif&rnfjzpf&m Windwos OS wGif
Plug and Play pG r f ; aqmif E k d i f a om Decvice rsm;twG u f "Yes,
(Recommended)" ukd a&G;cs,f&efjzpfNyD;? wyfqifaom Hardware twGuf
Driver Disk &SdjyD;jzpfygu "No, I want to select the hardware from a
list." ukda&G;cs,f&efjzpfygonf/

ykH (36)

(C) f Next ukd Click vkyyf gu ay:vmrnf/ ykH (37)ygtwkid ;f


ykH (36)ygtwkid ;f a&G;cs,í
Hardware trsKd;tpm;rsm; a&G;cs,f&ef List rsm;ay:vmrnf/

ykH (37)
Microsoft Windows'98 24
( i) 4if; Hardware rsm;rS Modem ukda&T;cs,fí Next ukd Click vkyfygu
ykH(38)ygtwkdif; Install New Modem Window ay:vmrnf/

ykH (38)

( p) wyfqifrnfh Modem onf Wondows OS rS Plug and Play od&SdjyD;


tvkdtavsmuf wyfqifEkdifygu Ckeck Box wGif ra&G;cs,fbJ Next ukd Click
vkyf&efjzpfygonf/ ,ck Installation wGifrl Windows OS rS Modem ukd
Detect rjyKvkyfapbJ Modem List rS a&G;cs,frnfjzpfí Check box ukd
Click vkyí f a&G;cs,Nf y;D Next ESyd yf gu yk(H 39)ygtwkid ;f Modem trsKd ;tpm;ESihf

ykH (39)

ykH (7)
25 Microsoft Windows'98
oufqkdif&m Modelrsm;ay:vmmrnfjzpfygonf/ 3 Com U.S Robotics 56k
Message Modem ukd Installation vkyfjcif;jzpfojzifh 3 Com ukd a&G;cs,f&ef
jzpfonf/ 3 Com \ Model rsm;wGif ,ckwyfqifrnfh 56k Message Modem
trsdK;tpm; ryg&Sdojzifh Have Disk a&G;cs,fNyD;í Driver Files (*.inf) ukd
a&G;cs,f&efjzpfygonf/
(q) ykH(39)rS Have Disk ukd Click ESdyfNyD;ygu (40-u) twkdif; Install From
Disk Window ay:vmrnf/ Modem Driver CD xnfhum Browse button
ukd ESyd yf gu ykH (40-c)ygtwkid ;f ay:vmrnf/ Modem Driver CD wGif oufqidk &f m
inf zkdif&Sdonfh vrf;aMumif;ukda&G;cs,fjcif;jzihf inf zkdif&Sdonfhvrf;aMumif;okdY
a&muf&SdoGm;rnf jzpfygonf/ ykH (40-c)wGif OKukd Click vkyfygu 3 Com
Modem rsm;\pm&if;rsm; xGufay:vmrnf/

ykH (40-u)

ykH (40-c)
Microsoft Windows'98 26
( Z) ykH (43)rS U.S Robotics 56k Message ukda&G;cs,fNyD; Next ukd Click vkyyf gu
ykH (43)yg twkdif; Modem wyfqifrnfh Port ukd a&G;cs,fEkdif&ef List box
ay:vmrnf/ 4if;rS Modem wyfqifxm;aom Port (Com2) ukda&G;cs,fyg/
(,ckwyfqif prf;oyfaom Computer wGif COM1ü Mouse tokH;jyKaeojzifh
Modem ukd Communications Port [COM2] wGif a&G;cs,x f m;jcif; jzpfygonf/

ykH (42)

ykH (43)

( ps) ykH(43)ygtwkdif;a&G;cs,fjyD; Next ukd Click vkyfyg/ Modem tm;atmifjrifpGm


Setup (Install) jyKvy k Nf y;D aMumif; yk(H 44)jzifh az:jyay;rnfjzpfygonf/ aemufq;Hk
wGif Finish ukd Click vkyí f Modem topf Install vkyjf cif;ukNd y;D qk;H apygrnf/
(tu,fí Modem ESiyhf wfoufonfh Setting rsm;jyKjyifajymif;vJvydk gu Startè
Setting èControl Pannel &Sd Modem Icon ukd Click ESpc f suEf ydS í
f vkyaf qmif
&ygrnf/)
27 Microsoft Windows'98

ykH (44)

(n) yk(H 44)rS Finish ukEd ySd Nf y;D aemuf Add New Hardware Wizard rS Wave Device
HardwaretwGuf Driver ukad wmif;qky d gvdrrhf nf/ þuJo h adYk wmif;qkjd cif;rSmvnf;
Modem onf Vioce Modem tjzpfpr G ;f aqmifEidk o
f jzifh toHqidk &f m ykvYd wT jf cif;
udpö&yfrsm;twGuf Driver Software Setup jyKvkyfay;&jcif;jzpfygonf/

ykH (45)

(ps) ykH (45)rS Next ukdEdSyfygu ykH(46)ygtwkdif; 56k Modem Installation Disk
twGif;rSyg&SdNyD;jzpfaom toHqkdif&m Device Driver rsm;ay:vmrnf jzpf onf/
4if;rSoufqkdif&mwpfckckukda&G;cs,fí OK ukd Click vkyfygu ykH(47) ay:vm
rnf/ Finish ukdClick vkyfjcif;jzifh vkH;0NyD;aprnfjzpfygonf/
Microsoft Windows'98 28

yk-H (46)

yk-H (47)

Modem tm; Testing jyKvkyfjcif;


15/ Start Menu rS Setting èControl Pannel ukd Click vkyyf guay:vmaom Control
Pannel Window rS Modem Icon ukC d lick vkyyf g/ wyfqifjy;D jzpfaom Modem trsKd ;tpm;rsm;
ay:vmrnf/ xkdYaemuf Diagnostic Tab ukd Click vkyfí Modem rS Response rsm;ukd
ppfaq;&ef jzpfygonf/ Diagnostics Tab ukd ESdyfygu Modem Properties Window
ay:vmrnfjzpfonf/ 4if;rS More info... ukd ESyd jf cif;jzifh Modem \ Response rsm;ukd Munf&h íI
ppfaq;&efjzpfonf/ More info... Window &Sd List box twGif;rS Response rsm;wGif Error
[k Response ay;jcif;rsm;? tjcm; Abnormal Response ay;jcif;rsm; jzpfay:ygu Modem
onf wpfckckrSm;,Gif;jcif;? Setting rsm;rSm;,Gif;aMumif; odomEkdifygonf/
29 Microsoft Windows'98

Sound card install jyKvkyfjcif;


16/ Sound card install jyKvkyf&eftwGuf atmufygtwdkif;aqmif&Gufyg-
(u) Start → Settings → Control Panel udk click vkyfyg/ Control Panel
window ay:vmrnf/ yHk (48)

yHk (48)

( c) Control Panel windows yHk(48)rS Add new hardware icon udk Double
Click vkyfyg/Add new hardware wizard windows yHk(49)ay:vmrnf/

yH(k 49)

( *) Installing pwif&ef yHk(49) rS next udk click vkyfygu Plug & Play devices
rsm;udk&Sm&ef Add New Hardware Wizard windows yHk(50)ay:vmrnf/
Microsoft Windows'98 30

yHk (50)

(C) Plug & Play devices rsm;uk&d mS &eftwGuf next udk click vkyyf g/ Autodetect
jyKvkyf&ef atmufygtwdkif; window ay:vmrnf- yHk(51)

yH(k 51)

(1) Plug & Play devices rsm;twGuf tvdt k avQmuf Install jyKvyk Ef ikd &f ef
twGuf Yes (Recommand)udak &G;cs,jf y;D next udk click vkyyf g/topf
wyfqifxm;aomHardwares rsm;udk Windows OS rStvdktavQmuf
½SmazGjyD; Installing vkyfrnfh device twGuf setting ESifh driverrsm;udk
rSefuefatmif jyKvkyfay;rnfjzpfygonf/
(2) Install jyKvyk v
f o
kd nfY Hardware Type onf Plug & Play r[kwyf gu
(odkYr[kwf) Hardware list rSa&G;cs,fvdkygu No, I want to select the
hardware from list udka&G;cs,fjyD; click vkyfyg/yHk(52) ay:vmrnf/
31 Microsoft Windows'98

yH(k 52)

(3) yHk(52)rS Install vkyfvdkaom Hardware trsdK;tpm;udk a½G;cs,f&rnf


jzpfojzifh Sound card installing twGuf Sound, video and game
controllers udak ½G;cs,jf y;D next udk click vkyy
f gu Sound card twGuf
Manufacture and model a&G;cs,f&ef window ay:vmrnf/yHk(53)

yH(k 53)

(4) yHk(53)rS Sound card xkwfvkyfonfY Manufactures and model udk


a&G;cs,fjyD; (Oyrm-Yamaha Sound Card trsdK;tpm;ESifh OPL3-SAx
reserved Model) udak ½G;cs,Nf y;D Next udkclick vkyy
f gu Install jyKvyk f
&ef Sound card driver awmif;rnfU windows ay:vmrnf/ yHk(54)
Microsoft Windows'98 32

yH(k 54)

(5) yH(k 54) rS Sound driver &So d nfh CD (odrYk [kw)f Diskette udk oufqikd &f m
drive wGif xnfhum Sound driver &Sdonfh Path udk owfrSwfay;jyD;
OK ud k click vk y f y gu install jyKvk y f a y;oG m ;rnf j zpf y gonf /
Installation jy;D qH;k aMumif; windows ay:vmaomtcg Finish udk click
ESdyfyg/ yHk(55)

yH(k 55)
33 Microsoft Windows'98

Sound Card yHkrSefvkyfaqmifrI&Sd^r&Sd prf;oyfjcif;


17/ Sound Card yHkrSefvkyfaqmifrI&Sd^r&Sd atmufygtwdkif; prf;oyfEdkifygonf-
(u) Start → Setting → Control Panel udk Click vkyfyg/
( c) Control Panel windows yGifhvmrnf/
( *) Control Panel windows rS Sound icon udk Double click vkyfyg/ Sound
Properties windows yGifhvmrnf/ yHk(56)

yH(k 56)

(C) Sound Properties windows rS Events list box wGif toHk;jyKvdkaom


vkyfaqmifrI wpfckckudk a½G;&rnf/ Oyrm- Exit Windows udka½G;cs,fyg/
( i) Name list box rS xGufay:vdkaom oHpOfwpfckckudk a½G;&rnf/ Oyrm- Jungle
Windows Exit udk a½G;cs,fyg/
( p) Events list wGif a½G;cs,fvdkufaomvkyfaqmifrI\a&SUwGif Speaker yHkay:
vmygrnf/ Preview wGif Icon yHk ay:vmygrnf/
Microsoft Windows'98 34
(q) oHpOfxGufay:vmrIudk odvdkygu Preview atmuf&Sd button udk Click
vkyyf gu oHpOfxu G af y:vmonfukd Mum;&ygrnf/ 4if; Button rdeS af eygu Error
&dSaMumif; odEdkifygonf/odkYjzpfí Sound Card ESifh Driver rsm;udk ppfaq;yg/
( Z) tvm;wl oHpOfxnfhvdkaom tjcm;vkyfaqmifrIrsm;udkvnf; txufygtwdkif;
a½G;cs,f vkyfaqmif&ef jzpfygonf/
( ps) oDcsi;f CD udk xnfí h vnf; ppfaq;Edik yf gong/ toHrxGuyf gu CD ESihf Sound
Card qufoG,faom Audio BudK; wyfqifxm;rIrSefrrSefppfaq;yg/

Volume Control udk Taskbar ay:wGif azmfjyapjcif;


18/ Windows 98 Desktop Screen \ Taskbar ay:wGif Volume control Icon udk
ay:apvdkygu atmufygtwdkif; vkyfaqmif&ef-
(u) Start → Setting → Control Panel udk Click vkyfyg/
( c) Control Panel windows yGifhvmrnf/
( *) Control Panel windows rS Multimedia icon udk Double click vkyfyg/
Multimedia Properties dialog box ay:vmrnf/yHk(57)
(C) Multimedia Properties windows rS Show Volume control on the
Taskbar Check box udk Click vkyfí OK udk Click vkyfyg/ xdktcg Taskbar
ay:wGif Volume control ay:vmrnf/

yH(k 57)
35 Microsoft Windows'98

Character Map Installation jyKvkyfjcif;


19/ Accessories wGif Character Map xnfhoGif;xm;jcif;rjyK&ao;ygu C:\Windows
directory twGif;wGif Charmap.exe program file udk &SmazG&efvdktyfygrnf/ ¤if; Directory
twGif;wGifvnf; rawGU&Sdygu Character Map udk atmufygtwdkif; Install jyKvkyf&ygrnf-
(u) Start button → Settings → Control panel udk Click vkyfyg/
( c) Control panel windows rS Add/Remove Program icon udk Double click
vkyyf g/
( *) Add/Remove Program Properties dialog box rS Windows Setup Tab
udk a½G;cs,fyg/ yHk(58)

yH(k 58)
Microsoft Windows'98 36

(C) System Tool udka½G;í Details udk ESdyfyg/


( i) ay:vmaom System Tool windows rS Character Map Check box udk
Click vkyfí OK udk ESdyfyg/yHk(59)

yH(k 59)

( p) þodkY Install jyKvkyf&mwGif Windows 98 installation CD vdktyfygonf/


Install jyKvkyfaompufwGif Windows 98 installation package &SdNyD;jzpfygu
¤if; Package &Sad om Path udk Text box wGif wdu
k ½f u
kd x
f nfo
h iG ;f ívnf;aumif;
Browse rS&SmazGívnf;aumif; Path udkrSefuefatmifa½G;cs,fEdkifygonf/

Display Adapters Driver tm; rSefuefatmif Setting jyKvkyfjcif;


20/ uGeyf sLwmwGif wyfqiftoH;k jyKaom Monitor trsK;d tpm;ESihf Display Adapters a½G;cs,f
xm;jcif; rSeu f efrrI &Syd gu Screen color setting onf (16)a&mifxuf ydrk rkd &&SEd ikd o f jzifh Monitor
wGif ½kyyf rkH sm;onf Color rSeu f efrrI &SEd ikd yf g/ xdu
k o
Jh jYkd zpfygu Display Adapters udk rSeu
f efatmif
a½G;cs,fay;&ef vdktyfygojzifh atmufygtwkdif;vkyfaqmif&ygrnf-
(u) Start → Setting → Control Panel udk Click vkyfyg/ Control Panel
windows yGifhvmrnf/
( c) Display icon udk Double click vkyfyg/ Display Properties dialog box
ay:vm rnf/ (odkYr[kwf) Desktop ay:wGif Mouse jzifh Right click ESdyfí
ay:vmaom Shortcut menu rS Properties udk a½G;yg/ yHk(60)
37 Microsoft Windows'98

yH(k 60)

( *) yHk(60) rS Settings Tab udk a½G;NyD; Advanced button udk ESdyfyg/ Advancced
Screen ay:vmrnf/ Adapter Tab udk Click vkyfyg/ Adapter screen ay:
vmrnf/ yHk(61)

yH(k 61)

(C) yH(k 61)rSChange udC


k lick vkyí
f ay:vmaom Screen rS Next udk Click vkyyf g/
( i) Update Device Driver Wizard dialog box ay:vmrnf/ Display a list
all the drive in a specific location, udka½G;cs,fí Next udk Click vkyfyg/
yk(H 62)
Microsoft Windows'98 38

yH(k 62)

( p) ay:vmaom Screen rS Show all hardware option udk a½G;cs,fyg/ Update


Device Driver Wizard dialog box ay:vmrnf/ yHk(63)

yH(k 63)

(q) yHk(63)rS Manufacturers list box wGif wyfqifrnfh Adapter xkwfvkyfonfh


ukrÜPDtrsKd;tpm;udk a½G;cs,fyg/
( Z) Models list box wGif ¤if; ukrP
Ü xD w
k f Adapter, driver udak ½G;cs,yf g/ Driver
rsm;rSm udkufnD&rnfjzpfonf/ tu,fí wyfqifrnf Adapter ESifh udkufnDaom
Driver trsdK;tpm;onf Manufacture ESifh Model list wGif ryg&Sdygu Have
Disk udk Click vkyfyg/ Install From Disk dialog box ay:vmrnf/ yHk(64)
39 Microsoft Windows'98

yH(k 64)

( ps) Install disk udk Drive wGifxnfhí Browse jzifh Driver &Sdaom Path udk
a½G;cs,f&rnf/ (odkYr[kwf) Copy manufacture's files from text list box
wGif Path udx
k nfah y;yg/ OK udk Click vkyyf g/ Update Device Drive Wizard
dialog box ay:vmrnf/ yHk(65)

yH(k 65)

(n) Dialog box rS Diver name (odr Yk [kw)f Display trsKd ;tpm;udk az:jyay;ygrnf/
xdkYaemuf Finish udk Click vkyfyg/
( #) xdtk cguGeyf sLwmudk Restart jyKvyk &f ef System Settings Change dialog box
ay:vmrnf/ 4if;rS Yes udk Click vkyfyg/
( X) Driver name rSefuefygu Display properties dialog box yHk(60)wGif Color
list box wGif 16 bit color ESifh True color (24 bit) wdkYudk Setup jyKvkyfEdkifrnf
jzpfygonf/
Microsoft Windows'98 40
VCD Player toHk;jyKjcif;
21/ Windows 98 wGif toifhyg&Sdaom Windows Media Player jzifh VCD "gwfjym;
wpfcsyfudk tvG,fwulzGifhMunfhEdkifygonf-
(u) CD-ROM Drive xJodkY VCD "gwfjym;udkxnfhxm;yg/
( c) Satart→ Program→Accessory→ Entertainment → Windows Media
Player udk Click vkyfyg/
( *) Windows Media Player ay:vmrnf/ ykH(66)

yk(H 66)

(C) File Menu rS Open ukd Click vkyfyg/


( i) Open Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(67)
( p) 4if; Box wGif Browse button ukdESdyfyg/
(q) ay:vmaom Open Dialog box rS Look in &Sd Down Arrow ukdESdyfí File
&Sdrnhf Drive <D:> \ Folder Name "MPEGAV" ukd&SmNyD; Click vkyfyg/
( Z) ay:vmaom File list rS xxx.dat ukda&G;NyD;vQif Open ukd Click vkyfyg/
( ps) OK ukd Click vkyfyg/
41 Microsoft Windows'98

yk(H 67)

VCD Applications
22/ (u) Power Player udktoHk;jyKjcif;/ 24
4 5 6 7 8 9 17 15 16 18
1
2
3

11 12 13 14 10 19 21 20 22 23
( 1) Eject = CD ukd xkwfjcif;^oGif;jcif;
( 2) Power = Power Player ukd ydwfjcif;
( 3) Minimized = Power Player Desk ukd Task bar ay:okdYykdYjcif;
( 4) Config = Power Player ukd Setting jyKvkyfjcif;
( 5) Repeat = xyfcgwpfvJvJzGifhjcif;
( 6) Restart = tprSjyefvnfpwifjcif;
( 7) About = Power Player taMumif;t&mrsm;ukdaz:jyjcif;
( 8) TV Out = TV okdY qufoG,fjyojcif;? uGefysLwm Screen wGif
Video Munfhjcif;
( 9) Open CD = CD ukd tvkdtavsmufzGifhjcif;
(10) Open File = MPEG Files (½kyf^oHzkdif)rsm;ukd zGifhjcif;
(11) Audio Channel = toHvkdif;rsm;a&G;cs,fjcif;
(12) Volume Decrease = toHukdwpfajz;ajz;wkd;apjcif;
(13) Mute = toHukdydwfxm;jcif;
Microsoft Windows'98 42
(14) Volume Increase = toHukdwpfajz;ajz;us,fapjcif;
(15) Play = Power Player ukdzGifhjcif;
(16) Stop = Power Player ukd&yfwefYjcif;
(17) FB = aemufokdYjyefoGm;jcif;
(18) FF = a&SUokdYoGm;jcif;
(19) Begin = tpokdYjyefoGm;jcif;
(20) End = aemufokdYoGm;jcif;
(21) Pause = acwå&yfwefYjcif;
(22) Capture = ½kyfykHukdzrf;jcif;
(23) Full = jrifuGif;ukd csJUjcif;
(24) Numbers = CD Track rsm;ukda&G;cs,fízGifhjcif;
(c) Xing Player
1 2 5 6 7 10 11

3
4 9

( 1) Title bar = acgif;pD;pmwef;az:jyjcif;


( 2) Menu bar = Command rsm;udkaz:jyjcif;
( 3) Play = CD udkzGifhjcif;
( 4) File menu = MPEG File rsm;udkzGifh&efa½G;cs,fjcif;
( 5) Zoom lower = jrifuGif;udkwajz;ajz;csKHUjcif;
( 6) Zoom higher = jrifuGif;udkwajz;ajz; csJUjcif;
( 7) Volume control = toHtwdk;^tus,fjyKvkyfjcif;
( 8) Toggles mute = toHtzGifh^tydwf jyKvkyfjcif;
( 9) Display mode menu = ESpo
f uf&m Display mode a½G;cs,jf cif;
(10) Begin = tpokdYjyefoGm;jcif;
(11) End = aemufokdYoGm;jcif;
43 Microsoft Word 2000

tcef; ( 2 )
Microsoft Word 2000

Microsoft Word 2000 pwiftoHk;jyKjcif;


1/ Microsoft Word 2000 odkY pwif0ifa&muf&ef atmufygtwdkif;vkyfaqmifEdkifygonf-
(u) Screen \atmufajcwGiaf y:aeaom Task bar ay:&Sd Start Button tm; Click
wpfcsufvkyfygu Start Menu ay:vmygrnf/ 4if; Start Menu ay:&dS
Programs ay:odUk Pointer axmufygu Programs \ Sub Menu ay:vmrnf/
yH(k 1)

yHk( 1)

( *) 4if; Sub Mernu rS Microsoft Word tm; Click wpfcsuv


f yk yf gu Microsoft
Word 2000 Windows ay:vmrnf/ yHk(2)
Microsoft Word 2000 44

Title Bar Menu Bar Standard Formating


Tool Bar Tool Bar

Work Area

Drawing yH(k 2)
Status Bar Tool Bar

Microsoft Word 2000 \azmfjyrItoGiftjyif


2/ Microsoft Word 2000 Screen wGif atmufygwdkY yg0ifygonf-
(u) Title Bar / File Name udk az:jyxm;aom ae&mjzpfonf/ File Name
ray;&ao;vQif Document 1 jzifh jyaeNyD;? File Name ay;NyD; Save vkyfygu
rdrday;cJhaom File Name udk Title Bar ay:wGif az:jyaernf/
( c) Menu Bar / Menu Bar wGif File, Edit, View, Insert, Format, Tools,
Table, Windows, Help ponfh Command rsm; yg0ifygonf/
( *) Standard Toolbar / toHk;rsm;aom Command rsm;udk Icon (yHk)rsm;jzifh
az:jyxm;jcif; jzpfygonf/ 4if;wdkYrSm-
New Blank Document / Microsoft Word Document topf
wpfckudkzGifhjcif; jzpfygonf/
45 Microsoft Word 2000

Open / ,cifor d ;f qnf;xm;cJah om File rsm;udk zGiv


hf o
kd nht
f cg oH;k onf/
4if; Icon udk Click vkyfygu Open Dialog Box ay:vmrnf/ rdrdtvdk&Sdaom
File tm; Open vkyfí zGifhMunfhEdkifonf/
Save / Text rsm;? Object rsm;? Graphics zdkifrsm;udk odrf;qnf;xm;
vdkygu toHk;jyKonf/ 4if; Icon udk Click vkyfygu Save as Dialog Box
ay:vmrnf/ rdrdodrf;vdkonfhae&mwGif File Name trnfay;NyD; Save
vkyEf idk o
f nf/
Print / Text rsm;? Object rsm;? Graphics zdkifrsm;udk Printer jzifh
xkwfEdkifygonf/ 4if; Icon udk Click vkyyf gu Print Dialog Box ay:vmrnf/
Printer Name wGif Printer trsKd ;tpm; a&G;cs,í f tvd&k aSd om pmrsuEf mS rsm;udk
xkwf,l Edkifygonf/
Print Preview / Text rsm;? Object rsm;? Graphics zdi
k rf sm;udk Printer
jzifh rxkwfrD ppfaq; Munhf½Ijcif; jzpfygonf/
Spelling And Grammer / Document wpfcktm; Spelling And
Grammer wd k Y u d k ppf a q;&ef toH k ; jyKonf / Spelling And Grammer
ppfaq;vdkaom Document \tpwGif Cursor udk ae&mcsyg/ 4if; Icon udk
Click vkyfNyD; Spelling And Grammer udk ppfaq;Edkifygonf/
Cut / Document wpfckrS toHk;rjyKvdkaomtydkif;udk jzwfxkwfvdkvQif
toH;k jyK onf/ Cut vkyrf nft h ydik ;f tm; Select vkyNf y;D aemuf 4if; Icon udk Click
vkyyf g/
Copy / Document wpfcr k S tvd&k o
Sd nft
h ydik ;f tm; ul;,lvykd gu oH;k onf/
Copy vkyfrnfh tydkif;tm; Select vkyfNyD;aemuf 4if; Icon udk Click vkyfyg/
Paste / Copy (odr Yk [kw)f Cut jyKvyk x f m;aom tydik ;f wdu Yk kd tvd&k aSd om
ae&mwGif jyefvnfxnfhoGif;xm;&dSvdkygu tokH;jyKonf/ Copy (odkYr[kwf) Cut
jyKvyk x
f m; aom tydik ;f wdt Yk m; 4if; Icon udk Click vkyjf cif;jzifh ul;,lEikd yf gonf/
Format Painter / toH;k jyKvakd om Font, Style, Size wdu Yk kd vG,u f pl mG
ajymif;vJEikd af p&ef toH;k jyKonf/ tvd&k o Sd nfh Text rsm;tm; Select vkyNf y;D aemuf
4if; Icon tm; Click vkyfyg/ NyD;vQif ajymif;vJvdkaom Text rsm;ay:odkY Drag
vkyyf g/
Microsoft Word 2000 46

Undo / jyKvkyfrIwpfckckudk y,fzsufvdkygu toHk;jyKonf/ 4if; Icon udk


Click vkyfygu ,if;jyKvkyfrIudk y,fzsufapygonf/
Redo / jyKvkyfrIwpfckckudk xyfrHítoHk;jyKvdkygu oHk;onf/ 4if; Icon
udk Click vkyfygu rdrd\jyKvkyfrIudk qufvufjyKvkyfEdkifygonf/
Insert Table / Table topfjyKvkyfvdkygu oHk;onf/ 4if; Icon udk
Click vkyfvdkufygu Pulldown Table rsm; ay:vmrnf/ 4if; Icon udk Point
vkyjf cif;jzihf Row ESihf Column wdu
Yk kd tvd&k o
Sd nft
h wdik ;f wnfaqmufEikd yf gonf/
Column / Document rsm;udk Column cGv J ykd gu oH;k onf/ Document
xJwGif Cursor csNyD;aemuf 4if; Icon udk Click vkyfyg/ ay:vmaom Pull
Down Column tm; Point vkyjf cif;jzifh tvd& k aSd om Column rsm; owfrw S Ef ikd f
ygonf/
Zoom / Document \jrifui G ;f udk tvd&k o
Sd nfh t&G,t
f pm; twdik ;f
Munfh½Ivdkygu oHk;onf/ 4if; Icon ay:&Sd Down Arrow tm; Click vkyfNyD;?
Munfh½Ivdkaom jrifuGif;trsKd;tpm;udk a&G;cs,fEdkifygonf/ yHk (3)

yH(k 3)

(C) Formatting Toolbar / pm½dkufESdyf&mwGif Text rsm;udk atmufygtwdkif;


vdktyfovdk owfrSwfjyKjyifvdkonhftcg toHk;jyKygonf- yHk(4)
Font / t*Fvdyf? jrefrm? yef;pmvHk;rsm;ESifhyHkrsm;udk a&G;cs,f
Ekid yf gonf/
Font Size / pmvHk;t&G,ftpm;trsdK;rsdK;udk a&G;cs,fEdkifygonf/
Bold / pmvHk;txl ajymif;vJEdkifygonf/
Italic / pmvHk;tapmif;yHko@mef ajymif;vJEdkifygonf/
47 Microsoft Word 2000

Under Line / pmvHk;rsm;atmufwGif rsOf;wm;Edkifygonf/


Align Left / pmrsm;tm; b,fnd§xm;vdkonhftcg toHk;jyKygonf/
Align Center / pmrsm;tm; tv,fnx d§ m;vdo
k nft
h cg toH;k jyKygonf/
Align Left / pmrsm;tm; nmn§dxm;vdkonhftcg toHk;jyKygonf/
Justify / pmrsm;tm; b,f^nm n§díxm;vdkonhftcg toHk;jyKygonf/
Numbering / pmyd' k rf sm;\a&SUwGif eHygwfrsm;xnfv h o
kd nft
h cg toH;k jyK
ygonf/
Bullets / pmydk'frsm;\a&SUwGif tnTef;yHkpHav;rsm; wyfvdkonhftcg 4if;
Icon udk Click vkyfjcif;jzifh jyKvkyfEdkifygonf/

Font Font Size Left Center Right Bullets

Bold Itilic Underline Justify Numbering

yH(k 4)
File Menu
3/ File Menu wGif atmufygtwdkif; yg0ifygonf-
(u) Open a New File / zdkiftopf wpfckudk pwifzGihfvdkygu atmufygtwdkif;
aqmif&u
G Ef ikd yf gonf-
(1) File Menu rS New tm; Click vkyfyg/ yHk(5)
(2) New Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(6)
(3) New Dialog Box wGif General, Legal Pleadings, Letters &
Faxes, Memos, Other Documents, Publications, Reports, Web
Pages ponfjzifh Menu (8)ck &Sdygonf/ tajccHavhvmolrsm;taejzifh
General Menu xJrS Blank Document udak &G;yg/ Ny;D vQif Ok udk Click
vkyfyg/ pmpDpm½dkufvkyfEdkifaom pmrsufESmtoifhay:vmygrnf/ (Short
Cut - Ctrl + N)
Microsoft Word 2000 48

yH(k 5)

yH(k 6)

( c) zdkifwpfcktm;ydwfjcif; (Closing a File)


(1) File Menu rS Close udk Click vkyfyg/ Save vkyfNyD;jzpfygu File
ydwfoGm;onfudk awGU&rnf/
(2) tu,fí Save rvkyf&rD Close vkyfjcif;jzpfvQif -
(uu) File Name ray;&ao;ygu Save Dialog Box ay:vmrnf/
4if;wGif File Name ½dkufNyD;ygu Save tm; Click vkyfyg/
49 Microsoft Word 2000

( cc ) File Name ay;NyD;ygu Microsoft Word Dialog Box


ay:vmrnf/ yH(k 7) Document tm; odr;f vdyk gu Yes ? rodr;f vdk
ygu No ? rydwfvdkygu Cancel udka&G;yg/

yH(k 7)

( *) zdkifodrf;qnf;jcif;
(1) Saving a new Document / ½du k x
f m;aompmrsm;udk odr;f vdyk gu File
Menu rS Save udk Click vkyy f g/ (Short Cut -Ctrl+ S) Save Dialog
Box ay:vmrnf/ yH(k 8) File Name Text Box wGif zdi k t
f rnf½u kd x
f nfí
h
Save udk Click vkyfyg/ (Save in:wGif My Documents ay:aernf/)

yHk (8)
Microsoft Word 2000 50

(2) Document udk trnfajymif;odrf;jcif; (Save As) / tvdk&dSaom File


tm; OD;pGm Open vkyfyg/ File Menu rS Save As udk Click vkyfyg/
(Short Cut - Ctrl + S) Save As Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(8)
File Name Text Box wGif File Name topf½dkufxnfhyg/ Save In
Text Box wGif odr;f vdak omae&mudk a&G;Ny;D ygu Save udk Click vkyy
f g/
(C) zdkifwpfcktm;zGifhjcif;(Opening a File) / File Menu xJrS Open udk Click
vkyfygu Open Dialog ay:vmrnf/ (Short Cut-Ctrl + O)/ yHk(9) 4if;rS
zGifhvdkaom File udk Click vkyfyg odkYr[kwf File Name Textbox wGif File
Name udk ½dkufxnfhyg/ NyD;vQif Open udk Click vkyfygu zGifhvdkonfhzdkif yGifh
vmygrnf/

yH(k 9)

( i) Page Setup / pmwpfapmif pwif½u kd rf nfqykd gu pmtxm;todk (Page Setup)


udk a&G;cs,f&ygrnf/ File Menu rS Page Setup udk Click vkyfygu Page
Setup Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(10) 4if;rS atmufygwdkYudk a&G;cs,fyg-
51 Microsoft Word 2000

yH(k 10)

(1) Margin / Page Setup Dialog Box xJrS Margin Menu tm; a&G;yg/
Top, Botton, Left, Right, Gutter, Header, Footer wdu Yk kd vdt
k yfovdk
a&G;cs,fNyD;vQif Ok udk Click vkyfyg/
(2) Paper Size / Page Setup Dialog Box xJrS Paper Size Menu
tm; a&G;yg/ Paper Size wGif rdrad &G;cs,v
f o
kd nhf Size udak &G;yg/ pm&Guu f kd
a'gifvukd f Portrait ? tvsm;vdu
k f Landscape wdu Yk kd tvd&k odS vdk a&G;cs,f
owfrSwfNyD;vQif Ok udk Click vkyfyg/ yHk(11)

yH(k 11)
Microsoft Word 2000 52

( p) Print Preview / Text rsm;? Table rsm;? Object rsm;? Graphics rsm;udk pm&Guf
ay:wGif Print ½dkufrxkwfrD rnfonhftaetxm;&Sdrnfudk Munhfvdkaomtcg
toHk;jyKonf/ File Menu &Sd Print Preview tm; Click vkyfvdkufygu
wpfrsufESmvHk; csHKUxm;onfh yHkpHudk awGU&rnf/
(q) Print / Printer jzif½h u
kd x
f w
k v
f akd omtcg File Menu rS Print udk Click vkyyf g/
(Short Cut - Ctrl + P) Print Dialog Box ay:vmygrnf/ yHk(12) 4if;rS
atmufygwdkYudk tvdk&dSonfhtwdkif; a&G;cs,fNyD;qHk;ygu Ok Button tm; Click
vkyfyg/ Print Dialog Box wGif a&G;cs,frIrsm;NyD;qHk;ygu Ok udk Click vkyfyg-

yH(k 12)

(1) Printer Name wGif wyfqifxm;aom Printer udka&G;yg/


(2) Page range wGif All (zdi
k &f dS pmrsuEf mS tm;vH;k udk xkwEf ikd yf gonf)? Current
Page (vuf&Sda&muf&dSaeaom pmrsufESmudkomxkwfEdkifygonf)? Pages
(zdkif&Sd pmrsufESmwpfckcsif; odkYr[kwf rnfhonfhpmrsufESmrS rnfhonhf
pmrsufESmtxd[k owfrSwfxkwf,lEdkifygonf/ Oyrm - Pages: 1-4 =
pmrsufESm 1 rS 4 txd xkwf,lEdkifygonf/)
53 Microsoft Word 2000

(3) Copies rS Number of copies (xkwf,lvdkonfhta&twGufrsm;)wGif


tvdk&dSonfhta&twGuftm; owfrSwfay;Edkifygonf/
(4) Print rS Down Arrow tm; Click vkyfyg/ 4if;rS-
(uu) All pages in range - pmrsuEf mS tm;vH;k udk PrintxkwEf ikd yf gonf/
( cc ) Odd Pages - ]]r}} pmrsufESmrsm;udk Print xkwfEdkifygonf/
( ** ) Even Pages - ]]pHk}} pmrsufESmrsm;udk Print xkwfEdkifygonf/
( Z) Properties / xkwfvdkonhf pm&GuftrsKd;tpm;? pm&Guftaetxm;udk owfrSwf
ay;&ef 4if;udk Click vkyfí atmufygtwdkif; owfrSwfEdkifygonf- yHk(13)

yH(k 13)

(1) Paper Tab &Sd Paper Size wGif tvdk&dSonfhpm&GuftrsdK;tpm;udka&G;yg/


(2) Orientation wGif pm&Guftaetxm; a'gifvdkufxkwfvdkvQif Portrait?
tvsm; vdkufxkwfvdkvQif Landscape udk a&G;yg/
(3) Graphics Tab udk Click vkyfí Resolution &Sd Down Arrow udk
Click vkyfNyD; a&G;cs,fyg/ Intensity wGif rifa&mifxlxl xkwfvdkvQif
Darkest? rifa&mif yg;yg; xkwfvdkvQif Lightest udka&G;yg/
( Z) Exit / Microsoft Word udk toHk;jyKjcif;rS xGufvdkaomtcg toHk;jyKygonf/
File Menu rS Exit tm; Click vkyfyg/ odkYr[kwf Microsoft Word 2000
Windows \ Title Bar nmbufxdyfaxmifh&dS Close Button udk Click
Microsoft Word 2000 54

vkyfyg/ zdkifodrf;jcif;rjy&ao;ygu Dialog Box wpfckay:vmrnf/ yHk(14) zdkifudk


odrf;vdkvQif Yes ? zdkifudk rodrf;vdku No tm; a&G;yg/ Microsoft Word rS
rxGufvdkvQif Cancel tm; a&G;yg/

yH(k 14)

Edit Menu
4/ Edit Menu wGifatmufygtwdkif;yg0ifygonf-
(u) Undo / jyKvkyfrIwpfckckudk y,fzsufvdkyguoHk;onf/ Edit Menu rS Undo tm;
Click vkyfyguaemufqHk;jyKvkyfrIudky,fzsufapygonf/ (Short Cut - Ctrl + Z)
( c) Repeat / jyKvkyfrIwpfckckudk xyfrHtoHk;jyKvdkygu oHk;onf/ Edit Menu rS
Repeat tm; Click vkyfyguxdkjyKvkyfrIudkxyfrHjyKvkyfEdkifygonf/ (Shout Cut -
Ctrl + Y)
( *) Cut / jyKvyk x
f m;aom Document rS toH;k rjyKvakd omtydik ;f udk z,fxwk v
f v
kd Qif
oHk;onf/ Cut vkyfrnfhtydkif;tm; Select vkyfí Edit Menu rS Cut tm;
Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl+ X) Select vkyfxm;onfhae&mwGif aysmuf
oGm;onfudk awGY&ayrnf/
( C) Copy / jyKvkyfxm;aom Document rS tvdk&dSonfhtydkif;tm; ul;,lvdkygu
oHk;onf/ Copy vkyfrnfhtydkif;tm; Select vkyfí Edit Menu rS Copy tm;
Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl +C )
( i) Paste / Copy (odrYk [kw)f Cut jyKvyk x f m; aomtydik ;f wduYk kd tvd&k &Sd m ae&mwGif
xnfo h iG ;f xm;&dv
S ykd gu ok;H onf/ Copy (odrYk [kw)f Cut vkyx f m;aom tydik ;f wdt Yk m;
Edit Menu rS Paste tm; Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl+ V) Cursor
csxm;onfhae&mwGif ,cif Copy (odkY) Cut vkyfxm;onfrsm; ay:vmygrnf/
( p) Clear / a&G;cs,x f m;aom Text rsm;? Object rsm;? Graphics rsm;udk zsuv f ykd gu
oHk; onf/ Text rsm;? Object rsm;? Graphics rsm;udk Select vkyfyg/ Clear udk
Click vkyfyg/
55 Microsoft Word 2000

(q) Select All / ½dkufxm;aom pmtm;vHk;udk a&G;cs,fvdkygu Edit Menu rS Select


All tm; Click vkyfyg/ yHk(15) (Short Cut - Ctrl + A) ½dkufxm;aom
pmtm;vHk;udk Select vkyfxm;onfudk awGY&rnf/

yH(k 15)

( Z) Find / Active Document xJ&dS pmvHk;rsm;udk ½SmazGvdkygu Edit Menu rS


Find udk Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl + F) ay:vmaom Find and
Replace Dialog Box yHk(16)\ Find What: text Box wGif &Smvdkaompm
½dkufxnfhNyD;? Find Next udk Click vkyfyg/

yHk (16)
Microsoft Word 2000 56

( ps) Replace / atmufygtwdkif; jyKvkyfEdkifygonf-


(1) pum;vH;k wpfv;kH ? pum;pkwpfpt
k m; jyifqifajymif;vJvykd gu Edit Menu
rS Replace udk Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl + H)
(2) Find and Replace Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(17)

yHk (17)

(3) rlv&Sad eonfph um;vH;k (od)Yk pum;pktm; Find What: xJwiG f ½du k xf nhyf g/
(4) ajymif;vdok nfph um;vH;k (od)Yk pum;pktm;Replace With:xJwiG f ½duk xf nfyh g/
(5) 4if;pmvH;k udk wpfv;kH Ny;D wpfv;kH ajymif;vJvu
kd Replace tm; Click vkyyf g/
(6) tvdt k avsmuftm;vH;k ajymif;vJvu kd Replace All tm; Click vkyyf g/
(n) Go To / atmufygtwdkif; vkyfaqmifEdkifygonf-
(1) (vuf&SdpmrsufESmrS tjcm;pmrsufESmwpfckckodkYul;vkdygu) Edit Menu rS
Go To udk Click vkyfyg/ (Short Cut - Ctrl + G) Go To Dialog
Box ay:vmonfudk awGU&rnf/ yHk(18)

yH(k 18)
57 Microsoft Word 2000

(2) Go to Dialog Box &dS Go to what: wGif Page tm;a&G;cs,fí oGm;vdk


aom pmrsuEf mS eHygwfu½kd u
kd x
f nhNf y;D Ok udk Click vkyyf g/ 4if;pmrsuEf mS
eHygwfodkY a&mufoGm;rnf/

View Menu
5/ View Menu wGifatmufygtwdkif;yg0ifygonf-
(u) Normal / rdrjd yKvyk rf nhf Document rsm;tm; Horizontal Ruler udk azmfjyNy;D ?
Vertical Ruler ryg&db S J az:jyxm;aom jrifuiG ;f tm; Munhv f akd omtcg oH;k onf/
View menu rS Normal udk Click vkyfyg/
( c) Print Layout / rdrdjyKvkyfrnhf Document rsm;tm; Horizontal Ruler ESifh
Vertical Ruler wdkYudk az:jyxm;aom jrifuGif;tm; MunhfvdkonhftcgoHk;onf/
pm½du
k &f mwGif toifah wmfq;kH jrifuiG ;f udak y;ojzifh trsm;qH;k toH;k jyKygonf/ View
Menu rS Print Layout udk Click vkyfyg/
( *) Toolbars / View Menu rS Toolbars udk Point vkyfygu Toolbars Sub
Menu ay:vmNy;D tvd& k adS om Toolbar tm; a&G;cs,af y;Edik yf gonf/ tvd&k aSd om
Toolbar tm; Click vkyfyg/ raz:jyvdkvQif jzpfatmif Click vkyfyg/
(odkYr[kwf) vkyfxm;cJhjcif;r&Sdygu rlvtwdkif;xm;cJhyg/ yHk(19)

yH(k 19)
Microsoft Word 2000 58

(C) Ruler / Horizonal Ruler ESifh Vertical Ruler rsm;udk ay:apvdkvQif odkYr[kwf
aysmufapvdkvQif oHk;onf/ View Menu rS Ruler tm; Click vkyfygu Ruler
rsm; ay:vmrnf/ (odkYr[kwf) View Menu rS Ruler tm; Click vkyfygu
Ruler rsm; aysmufoGm;ygonf/
( i) Header and Footer / pmrsuE f mS wdik ;f \xdyyf ikd ;f ESiahf tmufyikd ;f wGif Text rsm;?
pmrsuEf mS eHygwfrsm;? aeYp?JG &ufprJG sm; xnfo h iG ;f az:jyvdo k nht
f cg toH;k jyKygonf/
View Menu rS Header and Footer udk Click vkyfyg/ Header Text Frame
wpfckay:vmygutvdk&dS&mpmrsm;udk ½dkufxnfhí Align Left, Center, Align
Right owfrw S af y;Edik yf gonf/ yH(k 20) Header rS Footer odaYk jymif;vdyk gu Header
and Footer Toolbar &dS Switch Between Header and Footer udk Click
vkyyf g/ (odrYk [kw)f Vertical Scroll Bar (odrYk [kw)f PageDown jyKvyk af pjcif;jzifh
Footer udk jrifawGUapEdkifrnf/ yHk(21)

pmrsufESm tcsdef
&ufpGJ Switch Between Header

yH(k 20)

yHk (21)
59 Microsoft Word 2000

( p) Footnotes / Paragraph twGi;f &dS pum;vH;k wpfcc k t


k m; t"dygÜ ,f&iS ;f vif;azmfjy
vdyk gu Paragraph \atmufyikd ;f wGif atmufajcrSwpf k Footnote jzifh az:jyEdik f
ygonf/ View Menu rS Footnotes tm; Click vkyí f xnfo
h iG ;f azmfjyxm;aom
Footnotes rsm;udk Munfh½IEkdifygonf/
(q) Full Screen / Print Preview wGif Text rsm;? Object rsm;? Graphics rsm;
Insert Clip Art yHr
k sm;tm; Screen ay:wGif jrifuiG ;f tjynhf Munhv f ykd guoH;k onf/
View Menu rS Full Screen tm; Click vkyfyg/
( Z) Zoom / Screen wGif jrifuGif;rsm;tm; tvdk&Sdonhftwdkif; csHKUEdkif? csJUEdkifygonf/
View Menu rS Zoom tm; Click vkyfygu Zoom Dialog Box ay:vmrnf/
yHk(22) Zoom to wGif ajymif;vdkaom jrifuGif;tm; Click vkyfí Percent udk
a&G;yg/Whole Page onf Screen wpfcv k ;kH jzpfNy;D ? Many Page onf pmrsuEf mS
tm;vHk;udk t&G,ftpm;csHKítpDt&D az:jyEdkifonf/ a&G;cs,frItm;vHk;NyD;qHk;ygu
Ok udk Click vkyfyg/

yH(k 22)
Microsoft Word 2000 60
Insert Menu
6/ Insert Menu wGif atmufygwdkY yg0ifygonf-
(u) Break / a&SUpmrsuEf mS odYk aemufpmrsuEf mS rS pmom;rsm; r0ifa&mufvmapvdv k Qif
oHk;onf/ Break jyKvkyfvdkaom Paragraph aemufwGif Cursor csí Insert
Menu rS Break udk Click vkyfyg/
( c) Page Numbers / pmrsuEf mS wdik ;f wGif pmrsuEf mS rsm; owfrw
S af y;vdyk gu oH;k onf/
Insert Menu rS Page Numbers udk Click vkyfyg/ Page Numbers Dialog
Box ay:vmrnf/ yH(k 23) Page Numbers Dialog Box rS Position wGif Down
Arrow udk Click vkyfNyD; Botton of page (Footer) odkYr[kwf Top of page
(Header) udk a&G;yg/ Alignment wGiv
f nf; ESpo
f uf&mudk a&G;cs,yf g/ Show
number on first page rSm yxrqHk;pmrsufESmwGif Page Number wyfvdkjcif;?
rwyfvjkd cif;tm; Click vkyí f a&G;cs,af y;yg/ a&G;cs,rf I rSe^f rrSef tm; Preview
wGif jrifawGYEdkifygonf/ a&G;cs,frIrsm;NyD;qHk;ygu Ok Button udk Click vkyfyg/

yH(k 23)

( *) Date and Time / Work Area (odkYr[kwf) Header and Footer wGif Date
and Time xnho f iG ;f az:jyvdv
k Qif oH;k onf/ xnhv f o
kd nfah e&mwGif Cursor csyg/
Insert Menu rS Date and Time udk Click vkyfyg/ Date and Time Dialog
Box ay:vmrnf/ yHk (24) Available formats rS rdrdtvdk&Sdaom Format tm;
Click vkyí
f a&G;yg/ a&G;cs,rf tI m;vH;k Ny;D qH;k ygu Ok Button tm; Click vkyyf g/
(C) Symbol / Paragraph twGi;f Symbol rsm; xnhv f akd omtcgoH;k onf/ Insert
Menu rS Symbol tm; Click vkyfyg/ Symbol Dialog Box ay:vmrnf/
61 Microsoft Word 2000

yHk(25) Symbol Tab udk Click vkyfyg/ Font wGif Down Arrow udk Click
vkyNf y;D ? rdrEd pS o
f ufaom Sample yHu
k kd Click vkyyf g/ a&G;cs,rf NI y;D qH;k ygu Insert
udk Click vkyyf g/ Work Area wGif Sample rsm;ay:vmNy;D ? xyfrrH jyKvyk v f ykd gu
Close Button tm; Click vkyfyg/

yH(k 24)

yH(k 25)
Microsoft Word 2000 62

( i) Footnote / Paragraph wGif atmufajcrSwfpk Footnote jzifh &Sif;vdkrnhf pmydk'f


(odkYr[kwf) pum;pkae&mwGif Cursor csyg/ Insert Menu rS Footnote tm;
Click vkyfyg/ Footnote and Endnote Dialog Box ay:vmrnf/ yHk (26)
Insert wGif Footnote udak &G;cs,yf gu pmwpfrsuEf mS vH;k \ atmufajcydik ;f Botton
of page wGif nTejf yaeNy;D ? Endnote udak &G;cs,y
f gu pmrsuEf mS tqH;k \aemufyikd ;f
End of document wGif nTefjyaeygrnf/ Numbering wGif tvdktavQmuf
xnfhoGif;vdkygu Auto Number udk Click vkyfyg/ Custom Mark udk Click
vkyfygu Box xJwGif rdrdESpfoufouJhodkY ½dkufxnhfEdkifygonf/ Symbol Box rS
ESpfoufaom Sample udka&G;yg/ Ok udk Click vkyfNyD;ygu? Custom Mark
wGif Sample ay:aeayrnf/ a&G;cs,frItm;vHk;NyD;qHk;ygu Ok udk Click vkyfyg/

yH(k 26)

( p) Picture / Click Art yHr


k sm;? Word Art Design rsm;udk toH;k jyK&mwGif oH;k onf/
Insert Menu rS Picture udk Point vkyfyg/ ay:vmaom Sub Menu rS Click
Art udk aomfvnf;aumif;? Word Art udkaomfvnf;aumif; a&G;cs,fedkif ygonf/
4if;wdkYrSm-
(1) Drawings / View Menu rS Tool Bar udk Click vkyfyg/ Pulldown
Menu usvm rnf/ Drawing tm; Click vkyfyg/ yHkH(27) Startus Bar
ESifh Start Button tMum;ae&mwGif Drawing Setting ay:vmrnf/
yH(k 28)
63 Microsoft Word 2000

yH(k 27)

yH(k 28)

(2) Drawing Tools


(uu) Select Object / Object rsm;tm; a&G;cs,&
f efo;kH onf/
( cc ) Free Rotate / rdrda&G;cs,fxm;aom Graphic, Lines
rsm;tm; Select vkyNf y;D Free Rotate Button tm; Click vkyyf g/
Free Rotate \ Handel ae&mwGif Point axmufí Drag
vkyfNyD; rdrdvdkovdk vSnfhEdkifygonf/
( ** ) Auto Shapes toifhqGJNyD; yHktrsdK;rsdK; / toifh
qGJxm;ojzifh rdrdESpfoufovdk toHk;jyKEdkifonf/ txufyg Auto
Shapes tm; Click vkyfygu atmufyg Menu List ay:vm
rnf/ yH(k 29)ESiyhf (kH 30-u)rS yH(k 30-p)xd jyxm;ouJo
h Ykd a&;qGv
J akd om
yHt
k m; ClickvkyNf y;D Document ay:ü Mouse jzifh Drag vkyí f
a&;qGJEdkifonf/
Microsoft Word 2000 64

yH(k 29)

yH(k 30)

yH(k 30-u) vdkif;? rsOf;auG;? rsOf;aumuf? yH(k 30-c) tajccHyHkoP²mefjzpfonfh pwk&ef;?


jrm;rsm; a&;qGJ&ef pwk*H? Bwd*H? yOö*Hrsm; a&;qGJ&ef

yH(k 30-*)
yH(k 30-C)
jrm;yHkpHtrsKd;rsKd; y½dk*&rfrsm; twGuf
a&;qG&J ef Flow Chart a&;qGJ&ef
65 Microsoft Word 2000

yH(k 30-i) yH(k 30-p)


Mu,fyEkH iS t
hf xdr;f trSww
f q
H yd f oD;jcm;azmfjyvdkaom
trsKd;rsKd;a&;qGJ&ef pum;pkrsm;twGuf abmifrsm;a&;qGJ&ef

(CC) Lines rsOf;aMumif;trsdK;rsdK; / rsOf;ajzmifhESifh rsOf;


apmif;rsm;qGJ&mwGif toHk;jyKonf/
( ii ) Arrow jrm;yHkpHtrsdK;rsdK;/ jrm;yHkpHtrsdK;rsdK;a&;qGJ&mwGif
toHk;jyKonf/
( pp ) Rectangleav;axmihfyHktrsdK;rsdK; / pwk&ef;ESifh pwk*H
rsm; a&;qGJ&mwGif toHk;jyKonf/
(qq) Oval puf0dkif;yHkrsm; / puf0dkif;yHkESifhbJOyHkrsm; a&;qGJ
&mwGif toHk;jyKonf/
( ZZ) Text Box pmabmifrsm;/ av;axmifhuGuf pmabmif
twGif; pm½kduf&mwGif toHk;jyKonf/
( psps) Insert Word Art yef;pmvHk;rsm; / yef;pmvHk;rsm; az:
jy&mwGif oHk;onf/ Insert Work Art tm; Click vkyfygu
atmufyg Setting Dialog Box rsm; usvmayrnf- yHk(31)
(11) ESpfouf&m Design Box tm; Select vkyfNyD; Ok udk
Click vkyfyg/ Edit WordArt Text Dialog Box
ay:vmrnf/ yHk(32) xnfhvdkaom pmvHk;rsm;udk ½dkuf
xnfyh g/
Microsoft Word 2000 66

(22) Font:Box wGif ESpfoufonfh Font Style tm;a&G;yg/


(33) Size: Box wGif oifhawmfaomt&G,ftpm;udka&G;yg/
(44) txlpmvHk;xifapvdkvQif B tm;a&G;yg/ tapmif;pmvHk;
xifapvdkvQif I tm;a&G;yg/ NyD;vQif Ok tm; Click
vkyyf g/
(55) ay:vmaom Word Design tm; csK^H csUJ vdak omf Select
vkyfNyD; tem;(4)bufrS csHK^csJU Edkifygonf/

yH(k 31)

yH(k 32)
67 Microsoft Word 2000

(q) Insert Clip Art yHkrsm; tpm;xdk;jcif;


(1) Insert Clip Art Menu tm; Click vkyfyg/ Insert Clip Art Dialog
Box ay:vmrnf/ yHk(33)

yH(k 33)

(2) ESpfouf&m Grahpic tm; Click vkyfyg/yHk(34)

yH(k 34)
Microsoft Word 2000 68

(3) a&G;cs,fvdkaomyHktm; Click vkyfyg/ yHk(35)


(4) Insert Click udk Click vkyy
f gu a&G;cs,x f m;aomyHo
k nf pmrsuEf mS wGif
ay:vmrnf/

yH(k 35)

Insert Click

( Z) Fill Color ta&mifrsm; jznhfoGif;jcif;


(1) ta&mifcs,fvdkonfh Graphic tm; Select vkyfvdkufyg/
(2) yHkab;&Sd jrm;tm; Click vkyfyg/
(3) Colour Setting Box usvmrnf/ yHk(36)
(4) ESpfoufaom ta&miftm; Click vkyfyg/
( ps) Line Color tem;owfrsOf;ta&mifrsm;
(1) a&G;vdkrnfh vdkif;tm; Select vkyfyg/
(2) Line Color yHkab;&Sd jrm;tm; Click vkyfyg/
(3) Line Color Setting Box usvmrnf/ yHk(37)
(4) ESpfoufaom ta&miftm; Click vkyfyg/
(n) Font Color pmvHk;ta&mifrsm;
(1) a&G;vdkrnfh pmvHk;tm; Select vkyfyg/
(2) Font Color yHkab;&Sd jrm;tm; Click vkyfyg/
(3) Font Color Setting Box usvmrnf/ yHk(38)
(4) ESpfoufaom ta&miftm; Click vkyfyg/
69 Microsoft Word 2000

yH(k 36) yH(k 37) yH(k 38)


( #) Line Style rsOf;yHko@eftrsdK;rsdK;
(1) a&G;vdkrnfh rsOf;tm; Select vkyfyg/
(2) Line Style tm; Click vkyy f gu Line Style Setting Box usvmrnf/
yH(k 39)
(3) ESpfoufaom yHkpHtm; Click vkyfyg/
( X) Dash Style rsOf;jywfyHko@eftrsdK;rsdK;
(1) a&G;vdkrnfh rsOf;tm; Select vkyfyg/
(2) Dash Style tm; Click vkyfygu Dash Style Setting Box
usvmrnf/ yHk(40)
(3) ESpfoufaomyHkpHtm; Click vkyfyg/

yH(k 40)

yH(k 39)
Microsoft Word 2000 70

( !) Arrow Style jrm;yHko@eftrsdK;rsdK;


(1) ESpfoufaom jrm;yHkpHtm; Click vkyfyg/
(2) Arrow Style tm; Click vkyfygu Arrow Style Setting Box
usvmrnf/ yHk(41)
(3) ESpfoufaomyHkpHtm; Click vkyfyg/
( ¡) Shadow t&dyfay:apjcif;
(1) Shadow xnfhvdkaomyHktm; Select vkyfyg/
(2) Shadow tm;Click vkyyf gu Shadow Setting Box usvmrnf/yH(k 42)
(3) ESpfoufaomyHkpHtm; Click vkyfyg/
(P) 3D oH;k bufjrifyrkH sm;/ av;axmif?h t0dik ;f ESib
hf OJ yHrk sm;tm; Select vkyyf g/
yHkab;&Sdjrm;tm;Click vkyfyg/ 3D Box usvmrnf/ yHk(43) ESpfoufaom 3D
tm; Click vkyfyg/

yH(k 41) yH(k 42) yH(k 43)


71 Microsoft Word 2000

Word Processing (pmpDpm½dkufjcif;)


7/ Word Processing tm; Keyboard udk toHk;jyKí pm½dkufvQif Working Area wGif
Insertion Point ay:aeonhfae&mrSpí pm½dkufEdkifygonf/ &dkufvdkonhfpmvHk;\ Font, Size udk
a&G;í atmufygtwdkif; pwif½dkufEdkifygonf-
(u) Cursor &Sdonhfae&mwGif Keyboard rS ½dkufonhf Text pmom;ay:aernf/
( c) pm½dkufpOf atmufwpfaMumif;odkY qif;vdkygu Enter Key udk ½dkufyg/
( *) Cursor udk nmbufoYdk pmvH;k rsm;udk wGe;f oGm;vdv k Qif Space Bar udk ESyd í f vdok vdk
xm;Edik o
f nf/
(C) Up Arrow Key onf Cursor udk tay:odkY a&TUvdkonhftcg oHk;onf/
( i) Down Arrow Key onf Cursor udk atmufodkU a&TUvdkonfhtcg oHk;onf/
( p) Left Arrow Key onf Cursor udk 0JbufodkU a&TUvdkonfhtcg oHk;onf/
(q) Right Arrow Key onfCursor udk ,mbufodkU a&TUvdkonfhtcg oHk;onf/
( Z) Home Key tm; ESyd yf gu Cursor onf pmaMumif;\ a&SUqH;k odYk a&mufomG ;rnf/
( ps) End Key tm; ESdyfygu Cursor onf pmaMumif;\aemufq;kH odYk a&mufomG ;rnf/
(n) PageUp Key tm; ESyd yf gu pmrsuEf mS tay:ydik ;f (odrYk [kw)f a&SUpmrsuEf mS rsm;udk
jrif&ygrnf/
( #) Page Down Key tm; ESyd yf gu pmrsuEf mS atmufyikd ;f (odrYk [kw)f aemufpmrsuEf mS
rsm;tm; jrif&ygrnf/
( X) Back Space Key onf zsuv f o
kd nhf pmwpfv;kH csi;f (odrYk [kw)f pmwpfpak emufwiG f
Cursor xm;yg/ Back Space Key ESdyfygu Cursor a&SUpmvHk;ysufoGm;rnf/
( !) Delete Key udEk ydS yf gu Cursor aemufpmvH;k udk zsuo f mG ;ygonf/ pmwpfv;kH wnf;
rzsufbJ pmpkrsm;udkzsufvdkygu pmvHk;rsm;udk Mouse jzifh Select vkyfNyD; Delete
key udkESdyfygu 4if;pmrsm;ysufoGm;ygrnf/
( ¡) Select / pmvHk;wpfvHk;? pmpkwpfpk? pmydk'fwpfcktm; a&G;cs,fvdkygu tvdk&dS&mudk
OD;pGm Select vkyf&ygrnf-
(1) pmvH;k wpfv;kH a&G;cs,jf cif;/ pmvH;k (Character)wpfv;kH udk a&G;cs,v f vkd Qif
4if;pmvH;k \a&SU(odrYk [kw)f aemufbufwiG f Cursor cs xm;Ny;D Drag vkyyf g/
(2) pum;pkwpfpka&G;cs,fjcif; / pum;pk(Word)wpfckudk a&G;cs,fvdkvQif
4if;pum;pk\a&SU(odkYr[kwf)aemufbufwGif Cursor csxm;NyD; Drag
vkyfyg/ (odkYr[kwf) 4if;pum;pkay:wGif Pointer xm;NyD; Double Click
vkyyf g/
Microsoft Word 2000 72

(3) pmydk'fwpfydk'fa&G;cs,fjcif; / pmydk'f(Paragraph)wpfckudk a&G;cs,fvdk


vQif 4if;pmydk'f\a&SU(odkYr[kwf)aemufbufwGif Cursor csxm;NyD; Drag
vkyfyg/ (odkYr[kwf) 4if;pmydk'fay:wGif Cursor csNyD; Tripple Click
vkyí f a&G;cs,Ef ikd yf gonf/
(4) vdktyfovdka&G;cs,fjcif; / pmvHk;wpfvHk;? pmpkwpfpk? pmydk'fwpfcktm;
a&G ; cs,f v d k o nf h a e&mrS p í Cursor csxm;NyD ; Mouse ud k z d q G J y g/
a&G;cs,fvdkonhfae&mqHk;vQif Mouse udk vTwfvdkufyg/

Text Box
8/ av;axmifhuGufpmabmiftwGif; pm½dkuf&mwGifoHk;onf/ Insert Menu rS Text Box
tm; Click vkyfNyD; Word Area twGif; Mouse jzifh Drag vkyfygu Text Box ay:vmNyD;?
Text Box twGif; ay:aeaom Cursor rS pwifí pm½dkufEdkifygonf/

Chart
9/ Z,m;wGif xnho f iG ;f xm;aom wefb;kd rsm;twdik ;f *&yfypkH rH sm;jzifh Munhv f o
kd nhtf cg Chart
udk toHk;jyKonf/ Insert Menu rS Picture udk Point vkyfyg/ 4if;rS Sub Menu &dS Chart udk
Click vkyfyg/ xdktcg Chart ESifh Table Setting ay:vmrnf/ (yHk-44) Datasheet wGif
vdck siaf omwefb;kd rsm;udk ½du
k xf nhyf g/ (yH-k 45) Chart wGif wefb;kd tvdu k f ajymif;vJomG ;rnf/ Chart
Menu rS Chart Type udk Click vkyfyg/ Chart Type Dialog Box ay:vmygrnf/ (yHk-46)
Standard Types Tab rS Chart Type wGif BudKufESpfoufaom Chart tm; a&G;yg/ 4if;\
Chart Type tm; Click vkyfyg/ Press and Hold to view sample tm; Left click ESdyfygu
a&G;xm;aom Sample tm; awGYEdkifygonf/ Custom Types Tab udka&G;NyD; Chart Type tm;
Click vkyNf y;D Sample rsm;udk a&G;Edi k yf gonf/a&G;cs,rf NI y;D qH;k ygu Ok Button tm; Click vkyyf g/

yH(k 44)
73 Microsoft Word 2000

yH(k 45)

yH(k 46)
Microsoft Word 2000 74

Insert Object
10/ Insert Menu rS xnfhoGif;vdkaom Object tm; Click vkyfyg/ Object Dialog Box
ay:vmrnf/ ESpof uf&mObject udak &G;cs,í f tvd&k aSd om Document xJoYkd xnfo h iG ;f Edik yf gonf-
(u) Microsoft Equation 3.0 / ocsmq F ikd &f moauFwrsm; jyKvyk &f mwGif oH;k onf/
Object Dialog Box rS Create New Equation 3.0 tm; Click vkyy f g/ yH(k 47)
a&G;cs,frINyD;qHk;ygu Ok udk Click vkyfyg/ Equation Box ay:vmrnf/ yHk(48)
Text twGi;f ½du k v
f akd om ude;f *Pef;ESio
fh auFwrsm;udk ½du
k yf g/ 4if;wdu Yk kd Select
vkyfNyD; ay:vmaom Sub Equation rsm;rS a&G;cs,ftoHk;jyKEdkifygonf/

yH(k 47)

yH(k 48)
75 Microsoft Word 2000

( c) Microsoft Clip Gallery / toifhjyKvkyfxm;aomyHkrsm;udk,lí oHk;pGJvdkvQif


oHk;onf/ Object Dialog Box rS Create New tm; Click vkyfyg/ Object
Type rS Microsoft Clip Gallery tm; Click vkyfyg/ a&G;cs,frINyD;qHk;ygu Ok
Button udk Click vkyy f g/ Microsoft Clip Gallery Dialog Box ay:vmrnf/
yH(k 49) Pictures Tab udk Click vkyyf g/ Categories rS rdrt
d vd&k adS om Categories
tm; Click vkyfyg/ 4if;rSay:vmaomyHktm; SelectvkyfNyD;? Insert Click
jyKvkyfum tvdk&SdaomyHktm; a&G;cs,fEdkifygonf/

yH(k 49)

Format Menu
11/ Format Menu wGif atmufygtwdkif;yg0ifygonf-
(u) Selecting Font,Size and Font Color / Format Menu rS Font udk
Click vkyfygu Font Dialog Box ay:vmrnf-
(1) Font Dialog Box xJwGif Font, Character Spacing,Text Effects
[lí Menu (3)ckyg&Sdonf/
(2) Font, Font Size, Font Color wdkYudk ajymif;vJvdkvQif Menu &Sd Font
udk Click vkyfyg/ yHk(50) rdrdajymif;vdkonfh Font, Font Style, Font
Size,Font Color wdkYudk a&G;cs,fNyD;ygu Ok udk Click vkyfyg/
Microsoft Word 2000 76

yH(k 50)

( c) Paragraph / pmaMumif;rsm; tuGmta0;(tpdyf? tusJ)udk wdk;^avQmh vdkygu


atmufygtwkdif; vkyfaqmifEdkifygonf--
(1) wd;k avQmv h akd om pmaMumif;tm; Select vkyyf g/ Format Menu &Sd Para-
graph Dialog Box ay:vmygrnf/ yHk(51)
(2) Paragraph Dialog Box xJwGif Indent and Spacing ESifh Line and
Page Brake Tab (2)ckyg&SNd y;D ? Indent and Spacing Menu xJwi G &f o
dS nfh
Indent xJrS b,f^nm? Left/ Right Spacing xJrS After, Before
wdkYudka&G;yg/
(3) Ok Button udk Click vkyfyg/
(4) Select vkyx f m;aompmaMumif;tuGmta0;rsm; wd;k ^avQmjh zpfvmygrnf/
77 Microsoft Word 2000

yH(k 51)

( *) Bullet and Number / Bullet (odkYr[kwf) Number wyfvdkygu atmufyg


twkdif; vkyfaqmifEdkifygonf-
(1) Number (odkYr[kwf) Bullet wyfvdkaom pmydk'frsm;tm; Select vkyfyg/
(2) Format Menu &Sd Bullet and Numbering udk Click vkyfyg/ Bullet
and Numbering Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(52)
(3) 4if; Dialog Box wGif Bullet, Numbered, Out Line Numbered
ponhf Menu (3)ck&Sdygonf/
(4) Bulleted Tab udkEdSyfNyD;? rdrdESpfoufonfh Bullet Style udk a&G;cs,fNyD;?
Ok Button udk Click vkyfyg/
(5) pmaMumif;rsm;a&SUwGif Bullet yHkpHrsm;ay:vmonfudk awGY&rnf/
(6) tvm;wleyH gwfwyfvykd gu Numbered Button udEk ydS Nf y;D wyfEikd yf gonf/
Microsoft Word 2000 78

yH(k 52)

(C) Border and Shading / atmufygtwdkif; aqmif&GufEdkifygonf-


(1) Border and Shading xnfhoGif;vdkonfh Cell rsm;udk Select vkyfyg/
(2) Format Menu rS Border And Shading Dialog Box ay:vmrnf/
yHk(53) 4if;xJwGif Border, Page Border, and Shading Tab (3)ck
yg&So
d nf/
(3) Border udk Click vkyfyg/
(4) Setting, Style rsm;udk a&G;vQif Previous Box xJwGif ay:aeonfudk
awGY&rnf/ a&G;NyD;ygu Ok udk Click vkyfyg/
79 Microsoft Word 2000

yH(k 53)

( i) Columns / Paragraph tm; Column wpfckxufydkí cGJ½dkufvdkvQif oHk;onf/


(odkYr[kwf) zefwD;jyKvkyfxm;aom Paragraph tm; Select vkyfNyD; Column
rsm; cGJxkwfEdkifygonf/ Format Menu rS Column udk Click vkyfyg/ Column
Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(54) 4if;Column Dialog Box &dS Presets rS
tvdk&dSaom Setting tm; Click vkyfyg/ az:jyxm;aom Setting udk rESpfouf
ygu Number of Columns wGif ESpfoufaom Columns tm; a&G;Edkifygonf/
Line Between wGifvnf; Paragraph tMum; vdkif;xnfhvdk? rxnhfvdk tvdk&Sd
ouJhodkY a&G;cs,fEdkifygonf/ a&G;cs,frINyD;qHk;ygu Ok Button tm; Click
vkyfNyD;a&G;cs,fEdkifygonf/
Microsoft Word 2000 80

yH(k 54)

( p) Indent and Tab / nDnmjcif;r&Sdaom pmydk'frsm;? Z,m;rsm;twGif;&dS pmrsm;?


*Pef;rsm;udk Z,m;yHkpHusus? nDnmap&ef Indent toHk;jyKNyD; jyKjyifEdkifygonf -
(1) Word 2000 wGif Ruler ray:ao;ygu Menu &Sd View udC k lick vkyNf y;D
aemuf Ruler udk Click vkyfygu Ruler ay:vmrnf/ yHk(55)

First Line Indent Left Indent

yH(k 55)
81 Microsoft Word 2000

(2) Word2000 wGif Left Aligned Tab Stop, Center tab Stop, Right
Aligned Tab, Decimal Tab Stop [lí(4)rsKd;&dSygonf/
(3) pmydk'frsm;\ Indent udkjyif&eftwGuf Text rsm;udk Select vkyfyg/
(4) pmydk'f\ yxrpmaMumif;\ Indent udkajymif;&ef? First Line Indent
Marker udk vdkcsifonfhae&mudk a&GUyg/
(5) pmyd'k \ f yxrqH;k pmaMumif;rSty usepf maMumif;rsm;\ Indent udk jyifvkd
vQif Hanging Indent Marker udk tvdk&dSonfhae&modkYa&TUyg/
(6) pmaMumif;\b,fbuf Indent jyifvv kd QiL
f eft Indent Marker udak &TUyg/
(7) pmaMumif;\nmbuf Indentjyifvv kd QiRf ight Indent Marker udak &TUyg/
(8) 'ór*Pef;udkjyifvdkvQif Decimal Tab udka&TUyg/
(q) Drop Cap / Paragraph wpfck\xdyfqHk;pmvHk;tm; pmvHk;t&G,ftpm; BuD;ap
vdkaomtcg oHk;onf/ Drop Cap jyKvkyfrnfh Paragraph a&SUqHk;pmvHk;\ ta&SU
(odkYr[kwf) yxrqHk;pmvHk;\aemufwGif Cursor udkcsyg/ NyD;vQif Format Menu
rS Drop Cap tm; Click vkyfyg/ Drop Cap Dialog Box ay:vmrnf/
yH(k 56)ay:vm aom Drop Cap Dialog Box rS Position rSEpS o f ufaom Setting
tm;a&G;yg/ Font wGifvnf; Down Arrow jzifha&G;cs,fyg/ a&G;cs,fNyD;ygu Ok
Button tm; Click vkyfyg/
rSwfcsuf/ Drop Cap udkjrefrmpmwGif vkyfaqmifítqifrajyyg/

yH(k 56)
Microsoft Word 2000 82

( Z) Text Direction / Text Box rsm;tm;yHkpHtrsdK;rsdK; ajymif;vdkaomtcg oHk;onf/


ajymif;vdkonfh Text Box tm; Click vkyfyg/ Format Menu rS Text Direc-
tion tm; Click vkyy f g/ Text Direction Box ay:vmrnf/ yH(k 57) ay:vmaom
Text Direction rS Orientation wGif ESpof uf&mudk a&G;yg/ a&G;cs,rf I Ny;D qH;k ygu
Close Button tm; Click vkyfyg/

yH(k 57)

(ps) Change Case / ½dkufxm;aompmrsm;tm; pdwfBudKufpmvHk;taetxm;odkY


ajymif;vdkonhftcg oHk;onf/ ajymif;vdkaom pmrsm;tm; Select vkyfyg/ NyD;vQif
Format Menu rS Change Case tm; Click vkyfyg/ Change Case Dialog
Box ay:vmrnf/ yHk(58)Change Case Dialog Box rS Change Case wGif
ESpfoufaom Case udka&G;cs,fEdkifygonf/

School bus
school bus
SCHOOL BUS
School Bus
sCHOOL bUS

yH(k 58)
83 Microsoft Word 2000

Tools Menu
12/ Tools Menu wGif atmufygwdkY yg0ifygonf-
(u) Spelling and Grammer / Document wpfct
k m; Spelling And Grammer
ppfaq;vdkygu atmufygtwdkif;vkyfaqmifEdkifygonf-
(1) Document \ yxrpmydk'f tpae&mwGif Cursor csyg/ (odkUr[kwf)
pmydk'f rsm;udk Select vkyfyg/
(2) Tools Menu rS Spelling and Grammer udk Click vkyfyg/yHk(59)

yH(k 59)

(3) Spelling and Grammer Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(60)

yH(k 60)
Microsoft Word 2000 84

(4) Spelling and Grammer Dialog box xJ&Sd Not in Dictionary: Box
wGif yxrqHk; trSm;pmvHk;udk teDa&mifjzifhawGY&rnf/ 4if;pmvHk;udk
rjyifvdku Ignore Button tm; Click vkyfyg/
(5) jyifvykd gu Suggestion: Box wGif az:jyxm;aom pmvH;k rsm;rS rSeaf om
pmvHk;udk Click vkyfyg (odkYr[kwf) trSefpmvHk;udk ½dkufxnhfyg/ NyD;vQif
Change Button udk Click vkyfyg/
(6) aemufxyfaz:jyaom trSm;pmvHk;rsm;udkvnf; txufygenf;twdkif;
qufvuf jyifqifoGm; &efjzpfygonf/
(7) Paragraph wpfcv k ;kH tm; Spelling and Grammer ppfaq;Ny;D aomtcg
NyD;pD; aMumif;atmufyg Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(61)
(8) OK tm; Click vkyfyg/
rSwfcsuf/ Check Spelling and Grammer onf jref r mpmwG i f
vkyfaqmifí r&ao;yg/

yH(k 61)

(c) Language / Tools Menu rS Language udk Point vkyfyg/ ay:vmaom Sub
Menu rS tvdk&Sdaom Command tm;a&G;cs,fí atmufygtwdkif; toHk;jyK
Edkifygonf- yHk(62)

yH(k 62)
85 Microsoft Word 2000

(1) Set Language / toH;k jyKvo


kd nfh tbd"meftrsK;d tpm;ESihf xkwaf 0onfh
EdkifiHwdkYudk a&G;cs,fowfrSwfvdkygu toHk;jyKygonf/
(2) Thesaurus / Paragraph twGif;&Sd Word rsm;\ t"dyÜg,fqifwlrsm;
udk odvdkygu oHk;onf/ odvdkaom Word tm; Select vkyfyg/ Tools
Menu rS Thesaurus tm; Click vk y f y g/ Thesaurus Dialog
Boxay:vmrnf/ yH(k 63) (Short cut - Shift + F7) ay:vmaom Dialog
Box rS Not Found wGif Word wpfvHk;csif;ay:vmNyD;? Meanings wGif
4if; Word ESifh Meaning wlnDaom Word rsm; ay:vm rnf/ 4if;
Meanings xJ&Sdtvdk&dSonfh Word tm; Click vkyfyg/ Replace with
Synonym \ Box wGif trsKd ;rsKd ;ay:vmayrnf/ Look Up jzifh t"dygÜ ,f
trsdK;rsdK; &SmazGEdkifNyD;? teD;pyfqHk; pum;vHk;rsm;udk Replace tm; Click
vkyfí vJvS,fEdkifygonf/

yH(k 63)

(3) Hyphenation / t*Fvy d pf mjzifh ½du


k x
f m;aom pmrsm;? pmaMumif; Ny;D qH;k
cgeD;txd qefYEdkifoavmufae&m,lNyD;? usefpmvHk;rsm;udk Hyphen cHí
aemufwpfaMumif; qif;vdak omtcg oH;k onf/ Tools rS Language tm;
Point vkyfyg/ Sub Menu rS Hyphenation tm; Click vkyfyg/
Microsoft Word 2000 86

Hyphenation Dialog Box ay:vmrnf/ yH(k 64) Hyphenation Dialog


Box wGif Automatically Hyphenate Document tm; Click
vkyfjcif;jzifh (-)Hyphen cHí pmrsm;udk qefYEdkifoavmufae&m,lí
½du
k Ef ikd yf gonf/

yH(k 64)

( *) Word Count / Word Count jyKvkyfvdkygu atmufygtwdkif; aqmif&GufEdkif


ygonf-
(1) Tool Menu rS Word Count udk Click vkyyf gu Word Count Dialog
Box ay:vmrnf/ 4if;wGif ½dkufNyD;aom pmrsm;\ pmrsufESm? pum;vHk;?
pmyd'k ?f vdik ;f ta&twGuf ponfwYkd rnfrQyg&So
d nfukd az:jyygonf/ yH(k 65)
(2) Word Count udk Munhf½INyD;ygu Close Button udk Click vkyfyg/
rSwfcsuf/ Word Count onf jrefrmpmwGif vkyfaqmifír&ao;yg/

yH(k 65)
87 Microsoft Word 2000

Table Menu
13/ Table Menu wGifatmufygtwdkif;yg0ifygonf-
(u) Draw Table / rdrq
d v
JG akd omyHpk u
H kd tvG,w
f ulqEJG ikd &f ef toH;k jyKygonf/ Table
Menu rS Draw Table tm; Click vkyfyg/Table and Borders Dialog Box
ay:vmrnf/ yHk(66) 4if;wGif atmufygwdkY yg0ifygonf-

yH(k 66)

Draw Table / Table qGJ&mwGifoHk;onf/


Eraser / Table \vdi
k ;f rsm;ESihf Table wpfcv
k ;kH tm; zsu&f mwGio
f ;kH onf/
Line Style / vkdif;trsdK;rsdK;tm; a&G;cs,fEdkif&efoHk;onf/
Line Weight / vdkif;txl? tyg;a&G;cs,fEdkif&efoHk;onf/
Border Color / vdkif;ta&mifa&G;cs,f&mwGifoHk;onf/
Out side border / Table \tem;owfvi kd ;f rsm; xnf&h mwGio
f ;kH onf/
Shading Color / t&dyfvdkif;rsm; ta&mifcs,f&mwGifoHk;onf/
Merge Cells / Table twGif;&Sd Z,m;tuGufrsm;udk wpfuGufwnf;
aygif;&efoHk;onf/
Split Cells / Table wGif;&Sd Z,m;tuGufrsm; cGJxkwf&mwGif oHk;onf/
Align Top (left/center/right) / Table wGi;f &Sd pmom;rsm; xdyy
f ikd ;f wGif
xm;apvdkvQifoHk;onf/
Align Center(left/center/right) / Table twGif;&Sd pmom;rsm;
tv,fydkif;wGif xm;apvdkvQifoHk;onf/
Align Botton (left/center/right) / Table twG i f ; &S d pmom;rsm;
atmufydkif; wGif xm;apvdkvQifoHk;onf/
Table Auto Format / toifhjyKvkyfxm;NyD;aom Table Sample rsm;
a&G;cs,fEdkifygonf/
Change Text Direction / Text rsm;tm; a'gifvdkufyHkpHtrsdK;rsdK;
ajymif;vJoHk;vdkvQif a&G;cs,f&ygrnf/
Microsoft Word 2000 88

Sort Ascending / i,fpOfBuD;vdkuf Cells rsm;udk pD&mwGifoHk;onf/


Sort Descending / BuD;pOf? i,fvdkuf Cells rsm;udkpD&mwGifoHk;onf/
Auto Sum / Table wGif;&Sd Cells rsm;udk tvdktavQmuf aygif;vkdvQif
oHk;onf/
( c) Create a Table / Word Document xJwi
G f Table Z,m;uGuyf pkH u
H kd atmufyg
twdkif; a&;qGJEdkifygonf-
(1) Table a&;qGJvdkonfhae&mwGif Cursor csNyD;? Table Menu rS Insert
Table udk Click vkyy
f g/ Insert Table Dialog Box ay:vmrnf/ yH(k 67)

yH(k 67)

(2) Insert Table Dialog Box rS Number of Column, Number of


Rows wduYk kd vdt
k yfovdjk znfo
h iG ;f Ny;D Ok udC
k lick yg/ rdro
d wfrw
S f ay;xm;
onhftwdkif; Z,m;ay:vmrnf/
( *) Insert Cells, Row and Column / Table twGif; Cells ? Row ? Column
rsm;udk atmufygtwdkif; xnfhoGif;Edkifygonf-
(1) Insert Cells / Cell wpfcu k kd xyfrwH ;kd csUJ vdv
k Qif Table Menu rS Insert
Cell udk Click vkyfyg/ Insert Cell Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(68)
a&G;vdo
k nfukd Click vkyNf y;D vdt k yf&ma&G;Ny;D Ok udk Click vkyEf ikd yf gonf/
89 Microsoft Word 2000

yH(k 68)

(1) Insert Row / Row udkxyfrHwdk;csJUvdkvQif Insert vkyfvdkonfh ae&m\


tay: odkYr[kwf atmuf&Sd Row wGif Cursor csyg/ Table Menu rS
Insert udk Point vkyfyg/ Insert Menu ay:vmrnf/ yHk(69) 4if;rS
Row Above (odkY) Row Below udka&G;yg/
(2) Insert Column / Column udw k pfcw
k ;kd vdv
k Qif Insert vkyv
f o
kd nfh Col-
umn \ b,f odkYr[kwf nm&Sd Column udk Click vkyfyg/ Table
Menu &Sd Insert tm; Point vkyfyg/ Insert Sub Menu ay:vmrnf/
yHk (69) 4if;rS Column to the Left odkYr[kwf Column to the Right
tm; a&G;yg/

yH(k 69)
Microsoft Word 2000 90
( *) Delete
(1) Delete Cells / jzKwfvdkaom Cell tm; Select vkyfí Table Menu
atmuf&Sd Delete udk Point vkyfyg/ Delete Sub Menu ay:vmrnf/
yHk(70) Cell udk Click vkyfyg/ Cell aysmufoGm;rnf/

yH(k 70)

(2) Delete Rows and Columns / y,fzsufvdkaom Rows odkYr[kwf


Columns udk Select vkyy
f g/ Table Menu atmuf&dS Delete udk Point
vkyfyg/ Delete Sub Menu ay:vmrnf/ yHk(70) 4if;rS Columns
odkYr[kwf Rows tm;a&G;yg/ yHk(71)

yH(k 71)

(C) Merge Cells / Table twGif;&Sd Z,m;uGufrsm;tm; aygif;pkay;&mwGifoHk;onf/


aygif;pkay;vdkaom Cell tm; Select vkyfyg/ Table Menu rS Merge Cells
tm; Click vkyfygu Cells rsm;aygif;oGm;ayrnf/ yHk(72)
91 Microsoft Word 2000

yH(k 72)

( i) Split Cells / Table twGif;&Sd Z,m;uGufrsm; xyfrHwdk;csJUvdkygu oHk;onf/


wdk;csJUvdkaom Cell tm; Select vkyfyg/ Table Menu rS Split Cells tm;
Click vkyfyg/ Split Cells Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(73) Number of
columns wGif tvdk&Sdaomta&twGufudk a&G;cs,fyg/ Number of rows
wGifvnf; tvdk&Sdaomta&twGufudk a&G;cs,fyg/ a&G;cs,frIrsm;NyD;qHk;ygu Ok
tm; Click vkyfNyD; Z,m;uGufrsm;tm; xyfrHwdk;csJUEdkifygonf/

yHk (73)

( p) Table Auto Format / toifjh yKvy k Nf y;D aom Table Sample rsm;tm; a&G;cs,f
oH;k Edik yf gonf/ Table Menu rS Table Auto Format tm; Click vkyyf g/ Table
Auto Format Dialog Box ay:vmrnf/ yHk (74) Formats rS ESpfouf aom
Setting rsm;udk a&G;cs,frItm; Preview wGif MunfhEdkifyg onf/ a&G;cs,frI
tm;vHk;NyD;qHk;ygu Ok tm; Click vkyfyg/
Microsoft Word 2000 92

yHk (74)

(q) Formula / Table wGif;&Sd Cells rsm;tm; Formula toHk;jyKí aygif;? Ekwf?
ajrmuf? pm; jyKvkyfEdkifygonf/ Table Menu rS Formula tm; Click vkyfyg/
Formula Dialog Box ay:vmrnf/ yHk(75) Formula wGif toHk;jyKrnfh
yHak oenf;udk ½du
k x
f nhyf g/ Number format rS tvd&k adS om Format tm; a&G;cs,f
yg/ Paste function wG i f v nf ; toH k ; jyKrnf h Function tm; a&G ; cs,f
toHk;jyKEdkifygonf/ a&G;cs,frItm;vHk;NyD;qHk;ygu Ok Button tm; Click vkyfyg/

yH(k 75)
93 Microsoft Word 2000

Window Menu
14/ Window Menu wGif atmufygtwdkif;yg0ifygonf-
(u) New Windows / Window topfwpfczk iG v hf vkd Qif Windows Menu &Sd New
Windows udk Click vkyfyg/ aemufxyf Windows topfay:vmygrnf/
( c) Arrange All / Document wpfckxufydkNyD; zGifhxm;ygcJhygu? 4if; Document
rsm;tm; Screen wGif;tm;vHk;ay:apvdkvQifoHk;onf/ Windows Menu rS
Arrange All tm; Click vkyfí a&G;cs,fEdkifygonf/
( *) Split / pmrsufESmrsm;udk tay:^atmuf cGJjcm;vdkygu Windows Menu rS
Split udk Click vkyy
f g/ pmrsuEf mS (2)ydik ;f uGo
J mG ;onfukd awG&Y ygrnf/ cGx
J m;onfh
pmrsufESmudk jyefaygif;vdkvQif Windows Menu &Sd Remove Split udk Click
vkyfyg/ rl&if;pmrsufESmtwdkif; jyefjzpfoGm;onfudk awGU&ygrnf/ yHk(76)

Yangon City, Myanmar

yH(k 76)
Microsoft PowerPoint 2000 94

tcef; ( 3 )
Microsoft PowerPoint 2000

Microsoft PowerPoint 2000 tm; toHk;jyKjcif;


1/ Microsoft PowerPoint 2000 okdY pwif0ifa&muf&ef-
(u) Start button ukd Click vkyfyg/ Start Menu ay:vmrnf/
( c) Start Menu rS Program ukd Point vkyfyg/
( *) ay:vmaom Submenu rS Microsoft PowerPoint ukd Click vkyfyg/ ykH(1)
(C) PowerPoint Screen ESihftwl PowerPoint dialog box ay:vmrnf/ ykH(2)

yk(H 1)
yk(H 2)
PowerPoint dialog box
2/ PowerPoint Dialog box rS AutoContent Wizard a½G;ygu wpfqifhNyD;wpfqifh
ay:vmaom AutoContent Wizard box rsm;rS rdrdvkdtyfovkda½G;cs,fNyD; Next ukd Click vkyf
oGm;yg/ Ny;D vQif Finish ukd Click vkyyf gu tvkt
d avsmuf toifzh efw;D xm;aom Presentation
file wpfck jzpfvmrnf/
95 Microsoft PowerPoint 2000

3/ Design Template ukd a½G;ygu New Presentation Dialog box ay:vmrnf/ ¤if;
Dialog Box rS Design Templates ukda½G;yg/ NyD;vQif ESpfoufaom Background Design ukd
a½G;yg/ OK button ukd Click vkyfyg/

4/ Blank Presentation ukd a½G;ygu ay:vmaom New slide Dialog box rS ESpfouf&m
Autolayout wpfckukd a½G;cs,fNyD; OK button ukd Click vkyfygu Blank Presentation file
topfwpfck jzpfvmrnf/

5/ txufygtwkid ;f ra½G;cs,v
f ydk gu Cancel ukd a½G;yg/ (okrYd [kw)f PowerPoint okYd pwif
0ifa&mufpOf ,if; PowerPoint dialog box atmufajc&Sd Don't show the dialog box again
pmwef;ab;&Sd Check box tm; Click vkyfNyD; OK button ukd Click vkyfyg/

PowerPoint \azmfjyrItoGiftjyif
6/ PowerPoint \azmfjyrItoGiftjyiftm; yHkjzifh&Sif;vif;xm;ygonf/ ykH(3)
Standard Formatting
Title bar Menu bar Toolbar Toolbar Minimize Miximize Close

My Child
yk(H 3)

Scroll
bar

Drawing Toolbar
Microsoft PowerPoint 2000 96

Wizard udktoHk;jyKí zdkiftopfwpfckwnfaqmufjcif;


7/ AutoContent Wizard ukdtokH;jyKNyD; New File wpfck zGihfvkdygu-
(u) File Menu rS New ukd Click vkyfyg/ ykH(4)

yk(H 4)

( c) New Presentation Dialog box ay:vmrnf/ ykH(5)

yk(H 5)

( *) ay:vmaom box rS General Tab wGif AutoContent Wizard ukd Double


Click vkyfyg/
97 Microsoft PowerPoint 2000

(C) AutoContent Wizard Dialog box ay:vmrnf/ ykH(6)

yk(H 6)

( i) Next buttonukdClickvkyy
f g/ 'kw,
d tqifh Dialog boxwpfck xyfay:vmrnf/
yk(H 7)

yk(H 7)
Microsoft PowerPoint 2000 98

( p) Oyrm- Business Plan ESiyhf wfoufí Presentation file wpfcjk yKvyk &f ef "All"
button ukd Click vkyfNyD; nmbuf&Sd Type of Presentation rsm;teufrS
Business Plan ukd a½G;yg/
(q) Next button ukd Click vkyfyg/
( Z) wwd,tqifh Dialog box wpfckxyfay:vmrnf/ykH(8)

yk(H 8)

( ps) ¤if;wGif Output Type ukd on-screen presentation ukad ½G;cs,Nf y;D Next button
ukd Click vkyfyg/ pwkw¬tqifh Dialog box xyfay:vmrnf/ ykH(9)

yk(H 9)
99 Microsoft PowerPoint 2000

(n) ¤if;rS Presentation Title Box wGif Title Name wpfckck (Oyrm-Business
Plan) ukd ½kdufxnfhNyD; Next button ukd Click vkyfyg/
( #) xyfay:vmaom Dialog box ykH(10)wGif Finish button ukd Click vkyfygu
toifhzefwD;xm;aom Business Plan Presentation file ukd &&Sdrnf/

yk(H 10)

Presentation tvGwfwpfckwnfaqmufjcif;
8/ Blank Presentation File topfwpfck wnfaqmuffvkdygu-
(u) File Menu rS New ukd Click vkyfyg/ ykH(4)
( c) New Presentation Dialog box ay:vmrnf/ykH(11)

yk(H 11)
Microsoft PowerPoint 2000 100

(*) ,if;rS General Tab wGif Blank Presentation ukad ½G;í OK button ukd Click
vkyfyg/ New Slide Dialog box ay:vmrnf/ ykH(12)

yk(H 12)

(C ) Choose an AutoLayout wGif ESpfouf&m Slide Page ukd a½G;í OK button


ukd Click vkyfyg/
( i) toif½h udk o
f iG ;f &ef Slide wpfcak y:vmNy;D rdrv
d t
dk yfonfrsm; ½ku
d o
f iG ;f Ekid yf gonf/

Page Setup jyKvkyfjcif;


9/ Slide page ukd Setting jyKvkyf&ef-
(u) File menu rS Page Setup ukd Click vkyfyg/ ykH(13)
( c) Page Setup Dialog box ay:vmrnf/ ykH(14)

yk(H 14)
yk(H 13)
101 Microsoft PowerPoint 2000

( *) Slide Show oD;jcm;jy&ef jzpfygu Slide Sized for: wGif On-screen show
ukd a½G;yg/
(C ) Output xkwf,lvkdu slides sized for: nmbuf&Sd Down Arrow ukd Click
vkyfNyD; ay:vmaom List rS A4, Letter, Legal ponfjzifha½G;í Click vkyfyg/
( i) Custom Size jyKvy k v
f v
dk Qif Width ESihf Height wkw
Yd iG f tvk&d adS om twkid ;f twm
ukd ½kdufxnfhEkdifonf/
( p) Orientation rS SlideswGif Portrait a'gifvkdufESifh Landscape tvsm;vkduf
wpfckckukd a½G;í Click vkyfyg/
(q) a½G;cs,fp&mrsm;NyD;vQif OK button ukd Click vkyfyg/

Presentation file topfwpfcktm; odrf;qnf;jcif;


10/ Presentation File wpfck odrf;vkdygu-
(u) File Menu rS save ukd Click vkyfyg/ykH(15)
( c) Save As Dialog boxay:vmrnf/ ykH(16)

yk(H 15)
yk(H 16)
(*) File name Text box wGif file name ukd ½kdufxnfhyg/ NyD;vQif save button ukd
Click vkyfyg/ (4if;zkdifudk ykHrSeftm;jzifh My documents Folder wGif odrf;rnf)
Microsoft PowerPoint 2000 102

Presentation file tm; ydwfodrf;jcif;


11/ Presentation File ydwfvkdygu File Menu rS Close ukd Click vkyfyg/ ykH(16)

yk(H 16)

zdkiftm; zGifhjcif;
12/ odrf;xm;aom File tm;zGifhvkdygu-
(u) File Menu rS Open ukd Click vkyfyg/ykH(17)
( c) Open Dialog box ay:vmrnf/ ykH(18)

yk(H 17)

yk(H 18)
( *) ykHrSeftm;jzifh Look in box wGif My documents ay:aernf/
(C) My documents atmuf&Sd file list rSzGifhvkdaom File ukda½G;í Click vkyfyg/
( i) Open ukd Click vkyfyg/
( p) tu,fí zGiv hf o
dk nfh file onf My documents atmufwiG f rawGU&Syd gu Look
in Box \nmbuf&Sd Down Arrow ukd Click vkyfí &SmazGyg/
103 Microsoft PowerPoint 2000

(q) ay:vmaom List rS C: ukd Click vkyfyg/ ¤if;aemuf ay:vmaom Folder


List rS File &Sdrnfh Folder ukd Double Click vkyfygu rdrdzGifhvkdaom zkdifonf
File List box wGif ay:vmrnf/ ¤if; List rS zGifhvkdaomzkdifukd a½G;í Open ukd
Click vkyfygu File yGifhvmrnf/

Powerpoint rSxGufjcif; yk(H 19)


13/ PowerPoint rS xGufvkdygu File Menu rS Exit ukd
Click vkyfyg/ykH(19)

View
14/ omreftm;jzifh jrifuGif;(4)rsdK;jzifh az:jyEkdifygonf -
(u) Normal / View Menu rS Normal ukd
Click vkyfyg/ ykH(20) b,fbufjcrf;onf
pmrsuEf mS toD;oD;rS Content rsm;ukd az:jyNy;D
nmbufjcrf;wGif slide page wpfckukd az:jy
rnf/ ,if;wGif pmrsm;? ykHrsm; xnhfoGif;EkdifNyD;
jyKjyifvkduvnf; jyKjyifEkdifonf/ ykH(21)

ykH (20)

ykH (21)
Microsoft PowerPoint 2000 104

(c) Outline View / Screen \ atmufajcb,fbufaxmif& h dS Outline View Icon


ykHukd Click vkyfjcif;jzifh awGU&aomykHpH jzpfonf/ az:jyygykHtwkdif; Frame (3)ck
jzifh awG&Y rnf/ Slide Page toD;oD;wGif yg0ifaom Text rsm;ukd Outline Pane
wGif tvG,fwul jyifqifEkdifygonf/ ykH (22)

ykH (22)

Outline View

( *) Slide View / Screen \atmufajc b,fbufaxmifh&Sd Slide View Icon ykHukd


Click vkyfjcif;jzifh awGU&aomykHpHjzpfonf/ ykH(23) Frame (2)ckjzifhawGU&rnf/
Slide Page udk jrifuGif;tjynfhawGU&rnf/ ¤if;wGif Text rsm;? Object rsm;ukd
tvG,fwul jyifqifEkdifonf/

yk(H 23)
105 Microsoft PowerPoint 2000

(C) Slide Sorter / View Menu rS Slide Sorter ukd Click vkyfyg/ ykH (24)

ykH (24)

(1) Presentation pages rsm;udk tpDtpOftwkdif; ay:vmrnf/ykH (25)

ykH (25)

(2) Sorting vkyv f v dk Qif a&TUajymif;vkad om Page ukd Click and drag vkyí
f
qJ,
G Nl y;D tvk&d adS ompmrsuEf mS Mum;wGif Pointer a&muf&aSd omtcg Mouse
button ukdvTwfygu tvdktavQmuf Sorting vkyfoGm;ygonf/
(3) þenf;twkdif; Page rsm;ukd tvkd&dSovkd Sorting vkyfekdifygonf/
(4) Screen \ atmufajcb,fbufaxmifh&Sd Icon ykHrsm;ukd Click vkyfí
a½G;cs,fjcif;jzifhView ykHpHwdkYukd ajymif;vJMunhfEkdifonf/
Microsoft PowerPoint 2000 106

Inserting and Editing (xnfhoGif;jcif;ESifhjyifqifjcif;)


15/ Slide Page rsm; xyfxnfhjcif;? zsufjcif;? Slide Page rsm;ay:wGif pmom;rsm;xnfhjcif;?
Drawing Tools rsm;okH;í ykHrsm;qJGxnhfjcif;? toifhqJGNyD;ykHrsm;xnfhjcif;? tjcm; Application
rsm;rS Text rsm;? Table rsm;? Document rsm;xnfhjcif;? Chart ykHrsm;xnfhjcif;ESifh ,if;wkdYtm;
Editing vkyfjcif;rsm; ponfwkdY yg0ifygonf/

Slide xJodkY pmom;xnhfoGif;jcif;


16/ File Menu rS New ukd Click vkyfyg/ ay:vmaom New Slide Dialog Box rS
Blank Slide ukda&G;yg/ File topfwpfckonf Blank Slide page wpfckESihftwl ay:vmrnf/

17/ 4if;wGif pmom;½kdufxnfh&eftwGuf Normal View Icon ukd Click vkyfyg/ NyD;vQif
Drawing Toolbar rS Text box ukd Click vkyfNyD; Slide pmrsufESmay:&Sd pm½kdufvkdonfh
ae&mwGif Click and Drag vkyfyg/ Cursor rSdwfwkwfrdSwfwkwf ay:aeNyD; pm½kduf&ef toifh
jzpfaernf/ tvkd&dSaompmrsm;ukd ½kduf&efjzpfonf/ ykH(26)

ykH (26)
107 Microsoft PowerPoint 2000

Formatting Text
18/ pmom;rsm;tm; ykHpH? Size? Style? Color owfrSwfjcif;tm; Formatting Text [kac:yg
onf/ ajymif;vkad om pmom;rsm;ukd select vkyyf g/ Text selection vkyjf cif;rSm atmufygtwkid ;f
jzpfonf/
Character - Click and drag
Word - Double Click
All word - Ctrl+A (Or) Drag and Click
Text Frame - Click on the text frame
19/ Select vkyfNyD;ygu Format Menu rS Font ukd Click vkyfyg/ Font Dialog box
ay:vmrnf/ ykH(27)

ykH (27)

(u) Font Dialog Box rS Font wGif Font trsdK;tpm;ukd a½G;yg/


( c) Font Style wGif Regular, Bold, Italic ponfrsm;rS wpfckckukda½G;yg/
( *) Size wGif ESpfoufaom Size ukd a½G;yg/ (okdYr[kwf) Size Box wGif Cursor
csí tvkd&dSaom*Pef;ukd ½kdufxnhfyg/
(C) Color wGifvnf; ESpfouf&mta&mifukd a½G;yg/
(i) a½G;cs,fp&mrsm;a½G;cs,fNyD;ygu OK button ukd Click vkyfyg/ (okdYr[kwf)
ykH (32)
Microsoft PowerPoint 2000 108
Formatting Toolbar rSvnf; Font, Size, Style Tools wkdYukd a½G;cs,fí
ajymif;Ekid o
f nf/ Font Color Icon ukd a½G;cs,í
f Color ajymif;Ekid yf gonf/

Bullets and Numbering


20/ Slide Page &Sdpmykd'frsm;wGif Bullets xnfhvkdaompmykd'frsm;ukd select vkyfyg/ ykH (28)
(u) Formatting Toolbars rS Bullets Tool ukd Click vkyyf g/ pmyk'd rf sm;a&SUrS
Bullets rsm;ay:vmrnf/ ykH(29)

ykH (28) ykH (29)


( c) Bullets rsm; ykHpHajymif;vkdygu pmykd'frsm;ukd select jyefvkyfyg/xkdYaemuf Format
Menu rS Bullets and Numbering ukd Click vkyfyg/ ykH(30)
( *) Bullets and Numbering Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(31)

ykH (31)

ykH (30)
109 Microsoft PowerPoint 2000

(C) Bulleted Tab ukd a½G;NyD; ESpfouf&m Setting ukd Click vkyfía½G;yg/
( i) Bullets t&G,ftpm;ajymif;vkdygu Size wGif vkdovkd jznhfpGufyg/
( p) Color ajymif;vkdygu Color &Sd Down Arrow ukdESdyfNyD; ay:vmaom Color
Box rS ESpfouf&mta&mifukda&G;yg/
(q) NyD;vQif OK button ukd Click vkyfygu Bullets rsm;ykHpHajymif;oGm;rnf/ ykH(32)

ykH (32)

21/ Picture Bullets xnfhvkdygu-


(u) Bullets and Numbering Dialog Box rS Picture Button ukd Click vkyfyg/
( c ) ay:vmaom ykHrsm;rS ESpfouf&mykHrsm;ukd Click vkyfyg/ xyfay:vmaom Box
rS Insert Clip tm; Click vkyfyg/ ykH(33)

ykH (33)
Microsoft PowerPoint 2000 110
22/ Character Bullets xnfhvkdygu-
(u) Character buttonukd Click vkyfyg/ Bullet Dialog Boxay:vmrnf/ ykH(34)

ykH (34)

( c) ¤if; Box rS Bullets From wGif ESpfouf&m Font a½G;&ef Down Arrow ukd
ESdyfí ay:vmaom List rS a½G;yg/
( *) OK button ukd Click vkyfyg/
23/ pmykd'feHygwfxnfhvkdygu Formatting Toolbars rS Numbering Tool ukd Click
vkyfyg/ (okdYr[kwf) Bullets and Numbering Box rS Numbered Tab ukda&G;yg/ ay:vmaom
ykHrS ESpfouf&m Number ukda½G;í OK button ukd Click vkyfyg/ ykH(35)

ykH (35)
111 Microsoft PowerPoint 2000

pmom;rsm;tm; taetxm;n§djcif;
24/ n§dvkdaompmom;rsm;ukd Select vkyfNyD;vQif Formatting Toolbar rS tvkd&Sdaom Align
Icon ukd Click vkyfyg/
Left Align - b,fn&d§ ef
Right Align - nmn§&d ef
Center Align - tv,fn&d§ ef
Justify - b,fnmn§&d ef

ClipArt yHkrsm; xnfhoGif;jcif;


25/ Slide page wGif ykHrsm;xnfhvkdygu Insert
Clip Art rS toif&
h NdS y;D ykrH sm;ukd atmufazmfjyygtwdik ;f yk(H 36)
xnfhoGif;tokH;jyKEkdif onf-
(u) Insert MenurS Pictureukd Point
vkyfyg/ ay:vmaom Submenu rS
ClipArt ukd Click vkyfyg/ykH(36)

( c) Insert Clip Art Dialog box ay:vmrnf/ ykH(37)

yk(H 37)
Microsoft PowerPoint 2000 112
( *) ,if; Box rS ESpfouf&m ykHwpfckukd Click vkyfía½G;yg/
(C) xyfay:vmaom Picture rsm;rS ESpfoufaomykHukd Click vkyfyg/
( i) ay:vmaom Box rS Insert Clip ukd Click vkyfyg/ ykH(38)

yk(H 38)

Insert Clip

( p) ,if; box ukd jyefydwf&ef Close button ukd Click vkyfyg/ Slide page ay:wGif
ykHwpfckay:vmrnf/

Slide topfxnfhoGif;jcif;
26/ Slide Page topfwpfck xyfxnfhvkdygu-
(u) Insert Menu rS New slide ukd Click vkyfyg/ykH(39)
( c) New slide dialog box ay:vmrnf/ ykH(40) yk(H 39)

yk(H 40)
113 Microsoft PowerPoint 2000

( *) ay:vmaom box rS oifhavsmf&mwpfckukd a½G;NyD; OK button ukd Click vkyfyg/


(C) a&mufaeaom Slide \aemufwGif a&G;cs,fvkdufaom Slide tm;tpm;xkd;NyD;
jzpfonf/

Slide yHkwlyGm;jcif;
27/ Slide Page wpfckyHkwlyGm;vkdygu-
(u) Duplicate vkyfvkdaom Slide Page ukd Select vkyfyg/
( c) Insert Menu rS Duplicate Slide ukd Click vkyfyg/ykH(41)
( *) a&mufaeaom Slide \aemufwGif ,if; Slide ESihfykHwl Slide Pagewpfck xyf
ay:vmrnf/

yk(H 41)
Drawing Toolbars
28/ Drawing Toolbars onf ykrH eS t
f m;jzifh PowerPoint ScreenatmufajcwGiaf y:aernf/
Drawing Toolbars ray:ygu View Menu rS Toolbars ay:wGif Point vkyfyg/ ay:vmaom
submenu rS Drawing ukd Click vkyfyg- ykH(42)

yk(H 42)
Microsoft PowerPoint 2000 114

Select Object - Object rsm;tm;a&G;cs,f&efokH;onf/


Free Rotate - Object rsm;tm;vkdovkdvSnhf&efokH;onf/
Autoshapes - toifh&SdNyD; ykHtrsdK;rsdK;ukd qJG&efokH;onf/
Line Tool - Line qJG&efokH;onf/
Arrow Tool - jrm;qJG&mwGifokH;onf/
Rectangle Tool - pwk*H^pwk&ef; ykHrsm;qJG&mwGifokH;onf/
Ovel Tool - puf0kdif;ykHESifh bJOykHrsm; qJG&mwGifokH;onf/
Text Tool - pmrsm;½kduf&eftokH;jyKonf/
Insert WordArt Tool - pmvkH;rsm; 'DZkdif;^ykHpHrsm;jyKvkyf&eftokH;jyKonf/
Insert ClipArt Tool - ClipArt ykHrsm;xnfh&efokH;onf/
Fill Color Tool - Object ykHrsm; Color jznfh&eftokH;jyKonf/
Line Color Tool - Line rsm;ukd Color xnfh&efokH;onf/
Font Color Tool - pmom; rsm;ukd Color xnfh&efokH;onf/
Line Style Tool - Line rsm;tm; txltyg;trsdK;rsdK;ajymif;&efokH;onf/
Dash Style Tool - line rsm;ukd Dash ykHpHtrsdK;rsdK;ajymif;&efokH;onf/
Arrow style Tool - jrm;acgif;trsdK;rsdK;ukd yHkpHajymif;&efokH;onf/
Shadow - Text rsm;? Object rsm; wGif Shadow xnh& f efo;Hk onf/
3D Tool - Object rsm;ukd 3D ykHpHajymif;&eftokH;jyKonf/

AutoShapes Tools
29/ Drawing Toolbars rS AutoShapes ukd Click vkyyf g/ ay:vmaom Menu rS atmufyg
Shapes trsdK;rsdK;ukd a½G;cs,ftokH;jyKEkdifonf ykH(43)ESihfykH(44) -
115 Microsoft PowerPoint 2000

Connectors

Line

Block Arrows

Basic Shapes

Stars and Banners

Flowchart

Action Buttons

Callouts yk(H 43)


Microsoft PowerPoint 2000 116

More Autoshapes

ykH (44)

Create Objects Using Drawing Toolbar (yHkqJGu&d,mudk toHk;jyKí Object rsm;


zefwD;jcif;)
30/ Drawing Toolbar tokH;jyKí Mu,fykHwpfckqJGvkdygu-
(u) Drawing Toolbar rS AutoShapes ukd Click vkyfyg/
( c) ay:vmaom Menu rS Stars and Banners ay:wGif Point vkyfyguaz:jyyg
ykHrsm;ay:vmrnf/ ykH(45)

ykH (45)
117 Microsoft PowerPoint 2000

(*) 5-Point Star ukd a½G;cs,fNyD; Slide Pageay:wGif Drag vkyfíqJGyg/ykH(46)

yk(H 46)

31/ ,if;ykHukd Size jyKjyifvkdygu-


(u) ykaH y:wGif Click vkyyf gu yH\
k ywfvnfwiG f Sizing Handle rsm; ay:vmonfudk
awGU&rnf/ ykH(47)

yk(H 47) Handle

( c) Handle ay:wGif Point vkyfygu Pointer Shape ajymif;oGm;onfhtcg Drag


vkyf,lNyD; vkdovkdcsHKUEkdif? csJUEdkifonf/
( *) ¤if;Mu,fykHtm; vkdaomae&mwGif xm;&efa½TUvkdygu ykHay:wGif Click vkyfí
tvkd&Sdaomae&modkY Drag vkyf,loGm;yg/

32/ ykHtm; ta&mifxnfhvkdygu-


(u) ta&mifxnhfvkdonhfykHukd Select vkyfyg/
( c) Drawing ToolsbarrS Fill Color &Sd Down Arrow ukdClick vkyfyg/ykH(48)
( *) xnfhvkdaomta&mifukda½G;ygu ykH\ta&mifajymif;oGm;rnf/

yk(H 48)
Microsoft PowerPoint 2000 118

Objects rsm;udkzsufjcif;
33/ Object rsm; zsufvkdygu zsufvkdaom Object rsm;ukd Select vkyfyg/ NyD;vQif Delete
Key ukd ESdyfygu a&G;cs,fxm;aom Object rsm; ysufoGm;ygrnf/

Text Frame tm;zsufjcif;


34/ Text Frame rsm;ukd zsu&f mwGif ,if;Text Frame twGi;f Cursor ay:aeygu Delete
Key ESdyfízsufr&yg/ Cursor aysmufatmif Text Frame abmifay:wGif Pointer axmufí
Select vkyfNyD;rS Delete Key ESdyfyg/
pmom;rsm;tm;zsufjcif;
35/ Text Frame twGi;f &Sd pmom;rsm;ukd zsuv f ydk gu ,if;Text Frame twGi;f &Sd zsuv
f adk om
pm;om;rsm;ukd Select vkyfyg/ xkdYaemuf Delete Key ESdyfyg/
Slide rsm;tm;zsufjcif;
36/ Slide Page \ Normal View b,fbufjcrf;&Sd Outline Pane wGif tpDtpOftvkduf
ay:aeaom Slide Page rsm;rS rdrdzsufvkdaom Slide Page ukd a½G;&ef Click vkyfyg/ykH(49)

zsufvkdaom
Slide Page

Outline Pane

yk(H 49)
119 Microsoft PowerPoint 2000

ykw
H iG f Slide page 3ukad &G;xm;onf/ Ny;D vQif Delete Key ukd ESyd yf gu Warning Box ay:vmrnf/
,if; Box rS OK ukd Click vkyfyg/ ykH(50) ,if; Slide ysufoGm;ygvdrfhrnf/

yk(H 50)

aemufcHta&mifajymif;jcif;
37/ Slide Color Scheme jzihf Background Color ajymif;vkdygu-
(u) Format Menu rS Slide Color Scheme ukd Click vkyfyg/ykH(51)

yk(H 51)

( c) Color Scheme Dialog Box ay:vmrnf/ykH(52)

yk(H 52)
Microsoft PowerPoint 2000 120

( *) Custom Tab ukda½G;ygu Background, Text and lines, Shadows, Title


Text ponfwkdYrS wpfckukda&G;cs,fyg/
(C) ykH(52)rS Change Color button tm; Click vkyfyg/ Background Color
Box ay:vmrnf/ykH(53)

yk(H 53)

( i) tvkd&Sdaomta&mifukda½G;cs,fí OK button ukd Click vkyfyg/


( p) Color Scheme Dialog Box okdY jyefa&mufoGm;rnf/
(q) Current Slide Page uko
d m Effect jzpfvydk gu Apply button ukd Click vkyyf g/
Slide Page tm;vkH;twGuf Apply to All button ukd Click vkyfyg/

38/ Background Color ajymif;vkdygu-


(u) Format Menu rS Background ukd Click vkyfyg/ ykH(54)

yk(H 54)
121 Microsoft PowerPoint 2000

( c) Background Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(55)

yk(H 55)

( *) Background Fill atmuf&Sd Down Arrow ukd Click vkyfyg/ ay:vmaom


Colors Box rS Color a½G;&ef More Color ukd Click vkyfygu Color Box
ay:vmrnf/
yk(H 56)

yk(H 56)

(C) tvkd&Sdaom Color ukd a½G;NyD; OK Button ukd Click vkyfyg/


( i) Background Dialog Box jyefay:vmrnf/
( p) 4if; Dialog Box wGif Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click
vkyyf g/ Slide Page tm;vk;H twGurf l Apply to All button tm; Click vkyyf g/
Microsoft PowerPoint 2000 122

39/ Background wGif Effect rsm;xnfhvkdygu -


(u) Background Dialog Box rS Fill Effects ukd Click vkyfyg/
( c) Fill Effects Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(57)

yk(H 57)

( *) Gradient Tab ukd a½G;ygu atmufygtwkdif;vkyfaqmif&ef-


(1) Color rS One Colorukd a½G;NyD; Color1 wGif ta&mifwpfcka&G;í Dark
and Light wGif vkdovkd csdefñSdyg/ ykH(58)

Color a&G;&ef

yk(H 58) Dark Light


ñSd&ef
123 Microsoft PowerPoint 2000

(2) Color rS Two Color ukd a½G;NyD; Color1 ESihf Color2 wGif tvdk&dS&m
ta&mifrsm; a&G;yg/ykH(59)

yk(H 59)

(3) Color rS Preset a&G;Ny;D Preset Color wGif ESpo


f uf&mwpfcak &G;yg/ Oyrm-
Early Sunset ukda&G;yg/ ykH(60)

yk(H 60)
Microsoft PowerPoint 2000 124

(4) Shading Styles rS Horizontal, Vertical ponfwkdYrS wpfckukd a½G;yg/


(5) Varients &Sd tuGuf(4)uGufrS wpfckukda&G;yg/
(6) OK button uk d Click vk y f y gu Background Dialog Box
jyefay:vmrnf/
(7) Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click vkyfyg/ Slide
Page tm;vkH;twGufrl Apply to All button tm; Click vkyfyg/
(C) Texture Tabukd ukd a½G;vdkygu atmufygtwkdif; vkyfaqmif&ef-
(1) Texture ykHpHtrsKd;rsKd;awGU&rnf/ykH(61)

yk(H 61)

(2) ¤if;rStvkd&Sdaom Texture wpfckukda&G;yg/


(3) OK button uk d Click vk y f y gu Background Dialog Box
jyefay:vmrnf/
(4) Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click vkyfyg/ Slide
Page tm;vkH;twGufrl Apply to All button tm; Click vkyfyg/
( i) Pattern Tab ukd ukd a½G;ygu atmufygtwkdif; vkyfaqmif&ef-
(1) Pattern ykHpHtrsKd;rsKd;rS tvkd&Sdaom Pattern wpfckukda&G;yg/ ykH(62)
125 Microsoft PowerPoint 2000

yk(H 62)

(2) Foreground rS Down Arrow ukd Click vkyfNyD; Color wpfcka½G;yg/


(3) Background rS Down Arrow ukd Click vkyfNyD; Color wpfcka½G;yg/
(4) OK button ukd Click vkyfygu Background Dialog Box jyefay:
vmrnf/
(5) Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click vkyy
f g (odrYk [kw)f
Slide Page tm;vkH;twGuf Apply to All button tm; Click vkyfyg/
( p) Picture Tab ukda½G;ygu-
(1) ay:vmaom Box rS Select Picture button ukd Click vkyfyg/ ykH(63)

yk(H 63)
Microsoft PowerPoint 2000 126

(2) Select Picture Dialog Box ay:vmrnf/ykH(64)

yk(H 64)

(3) File name Text box wGif Picture File name ukd ½kdufxnfhyg/
(4) Picture File name ukd rodygu Look in &Sd Down Arrow ukdESdyfyg/
ay:vmaom Drives and Folder list rS File &Sdrnfh Folder ukd&SmNyD;
Click vkyfygu File List Box wGif File rsm;ay:vmrnf/
(5) ay:vmaom File rsm;rS wpfckukda½G;yg/ (Oyrm-Windows rS Clouds
Picture File ukda½G;yg)
(6) Insert button uk d Click vk y f y gu Fill Effects Dialog Box
jyefay:vmrnf/
(7) OK button uk d Click vk y f y gu Background Dialog Box
jyefay:vmrnf/
(8) Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click vkyfyg/ Slide
Page tm;vkH;twGufrl Apply to All button tm; Click vkyfyg/
(q) Background xnfhxm;aom Slide Page rS Background ukd jyefjzKwfvkdygu-
(1) jzKwfvkdaom Slide Page ukd a½G;yg/
127 Microsoft PowerPoint 2000

(2) Format Menu rS Background ukd Click vkyfyg/ Background


Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(65)

yk(H 65)

(3) ¤if; Box rS Color &Sd Down Arrow ukd Click vkyfyg/ykH(66)

yk(H 66)

(4) ay:vmaom Color list rS Automatic (okdYr[kwf) tjzLa&mif ay:wGif


Click vkyfyg/
(5) Current Slide Page twGuf Apply button ukd Click vkyy
f g (odrYk [kw)f
Slide Page tm;vk;H twGur
f l Apply to All button tm; Click vkyyf g/
Microsoft PowerPoint 2000 128

toifhzefwD;NyD; Design Templates ykHpHrsm;tm; toHk;jyKjcif;


40/ toifh&Sdaeaom Design Templates rsm;tm; tokH;jyKvkdygu-
(u) Format Menu rS Apply Design Template ukd Click vkyfyg/ykH(67)

yk(H 67)

( c) Apply Design Template ay:vmrnf/ ykH(68)

yk(H 68)
( *) ¤if; Box rS tvk&d adS om Design wpfcu
k adk ½G;Ny;D Apply button ukd Click vkyyf g/
129 Microsoft PowerPoint 2000

Movies File rsm;xnfhoGif;jcif;


41/ Slide Page wpfckwGif vIyf&Sm;rIygaom Movies File rsm; xnfhvkdygu-
(u) Insert Menu rS Movies and Sounds ukd Point vkyfyg/ ykH(69)

yk(H 69)

( c) ay:vmaom Sub Menu rS Movies from File ukd Click vkyfyg/


( *) Insert Movie Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(70)

yk(H 70)
Microsoft PowerPoint 2000 130

(C) ,if; Box rS File name Text box wGif Movie File name ukd½kdufxnfhyg/
( i) Movie File name rodygu &Sm&ef Look in &Sd Down ArrowukdESdyfyg/
ay:vmaom Drives and Folder list rS File &Sdrnfh Folder ukd &SmNyD; Click
vkyfygu File List Box wGif File rsm;ay:vmrnf/
( p) ay:vmaom File rsm;rS wpfckukda½G;yg/
(q) OK button ukd Click vkyfyg/ Dialog Box wpfckxyfay:vmrnf/ ykH(71)

yk(H 71)
( Z) Insert vkyfvkdufaom Movie File tm; Slide Show jycsdefwGif tvkdtavsmuf
jyapvkdu Yes Button ukd Click vkyfyg (okdYr[kwf) rjyvdkygu No button ukd
Click vkyfyg/

toHzdkifrsm;xnfhoGif;jcif;
42/ Slide Page wpfckwGif toHygaom Sound File rsm; xnfhvkdygu-
(u) Insert Menu rS Movies and Sounds ukd Point vkyfyg/ ykH(72)

yk(H 72)
131 Microsoft PowerPoint 2000

( c) ay:vmaom Sub Menu rS Sound from File ukd Click vkyfyg/


( *) Insert Sound Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(73)

yk(H 73)

(C) ,if; Box rS File name Text box wGif Sound File name ukd½kdufxnfhyg/
( i) Sound File name rodygu &Sm&ef Look in &Sd Down ArrowukE d ydS yf g/ ay:vm
aom Drives and Folder list rS File &Sdrnfh Folder ukd &SmNyD; Click vkyfyg/
File List Box wGif File rsm;ay:vmrnf/
( p) ay:vmaom File rsm;rS wpfckukda½G;yg/
(q) OK button ukd Click vkyfygu Dialog Box wpfckxyfay:vmrnf/ykH(74)

yk(H 74)

( Z) Insert vkyfvkdufaom Sound File tm; Slide Show jycsdefwGif tvkdtavsmuf


jyapvkdu Yes Button ukd Click vkyfyg (okdYr[kwf) rjyvdkygu No button ukd
Click vkyfyg/
Microsoft PowerPoint 2000 132

Insert Organization Chart rsm;xnfhoGif;jcif;


43/ Organization Chart onf &kH;^Xmeqkdif&mtzJGUtpnf;rsm;? ukrÜPDrsm;? toif;tzJGUrsm;
twGuf zJUG pnf;ykH Chartrsm;a&;qJ&G ef tok;H jyKonf/ 4if; Charttm; Slide PagewGix
f nhv
f ydk gu-
(u) Insert Menu rS Picture ukd Point vkyfyg/ ay:vmaom Submenu rS
Organization Chart ukd Click vkyfyg/ ykH(75)

yk(H 75)

( c) Chart Windows ay:vmrnf/ ¤if; Windows wGif Simple Chart wpfck


ay:aernfukdawGU&rnf/ ykH(76)

yk(H 76)
133 Microsoft PowerPoint 2000

( *) Chart Title wGif rdrd Chart \acgif;pOfudk Cursor csí ½ku d yf g/ tvm;wl Chart
twGif;&Sd Label rsm;ukdvnf; rdrd Label rsm;jzifh tpm;xkd;½kdufyg/ Label Block
rsm; xyfw;dk vkyd g Toolbars rS wk;d vkad om Label Tools ukd Click vkyyf g/ Ny;D vQif
Chart &Sd Label ay:wGif Click vkyfyg/ þenf;jzifh Label rsm;ukd tqifhqifh
yGm;Ekdifonf/ rvkdaom Label ukd zsufvkdygu ¤if; Label ukd Click vkyfyg/
NyD;vQif Edit Menu rS Clear ukd Click vkyfyg/

44/ Chart Style ajymif;vkdygu-


(u) Chart wpfckvkH;ukd Select vkyf&ef Edit Menu rS Select ukd Point vkyfyg/
ay:vmaom Submenu rS All ukd Click vkyfyg/ykH(77)

yk(H 77)

( c) Menu Bar rS Styles ukd Click vkyfyg/ Chart Style trsdK;rsdK;ay:vmrnf/


yk(H 78)

yk(H 78)
Microsoft PowerPoint 2000 134

( *) ESpfouf&mwpfckukd Click vkyfygu Chart Style ykHpHajymif;oGm;rnf/ ykH(79)

yk(H 79)

(C) rlv Slide Page ukd jyefoGm;&ef File Menu rS Exit and Return to Presenta-
tion ukd Click vkyfyg/ ykH(60)

yk(H 60)

WordArt xnfhoGif;jcif;
45/ Slide Page rsm;wGif 'DZkdif;pmvkH;rsm;ukd xnfhoGif;vkdygu WordArt ('DZkdif;pmvkH;rsm;)ukd
tokH;jyKEkdifonf-
(u) Insert MenurS Pictureukd Point
vkyfyg/ ay:vmaom SubmenurS
WordArt ukd Click vkyfyg/ ykH(61)

yk(H 61)
135 Microsoft PowerPoint 2000

( c) WordArt Gallery Dialog Box ay:vmrnf/ykH(62)

yk(H 62)

( *) ESpo
f uf&m Style wpfcu
k dk a½G;í OK button ukd Click vkyyf gu Edit WordArt
Text Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(63)

yk(H 63)

(C) ¤if; Box wGif Font ESifh Size ukd a½G;cs,fyg/ NyD;vQif ]]COMPUTER}} ukd ½kduf
xnfhyg/ NyD;vQif OK button ukd Click vkyfyg/ WordArt yef;pmvkH; wpfck
jzpfvmrnf/ ykH(64)

yk(H 64)
Microsoft PowerPoint 2000 136

( i) Edit vkyfvkdygu yef;pmvkH;ay:wGif Double Click vkyfygu Edit WordArt


Text Dialog Box ESihf WordArt Tool Box rsm;ay:vmNyD; vkdtyfovkd
jyifqifEidk o
f nf/yk(H 65)

yk(H 65)

Z,m;rsm;xnfhoGif;jcif;
46/ Slide Page wGif Z,m;xnfhoGif;vkdygu-
(u) Insert Menu rS Table ukd Click vkyfyg/ykH(66)

yk(H 66)

( c) Insert Table Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(67)

yH(k 67)

( *) Number of Columns wGif Column ta&twGuf ½kdufxnfhyg/ Number of


Rows wGif Row ta&twGuf &kdufxnfhNyD;vQif OK button ukd Click vkyfyg/
137 Microsoft PowerPoint 2000

(C) rdrday;cJhaom Column ESifh Row ta&twGuftwkdif; Z,m;wpfckay:vmrnf/


yk(H 68)

yk(H 68)

( i) Z,m;tm; Select vkyfxm;ygu ab;abmifay:&Sd Handle rsm;ay:ü Pointer


axmufí csHKUEkdif? csJUEkdifonf/
( p) Row ESifh Column rsm;ay:wGif Pointer wifygu Pointer ykHpHonf ESihf
ykHrsm;okdY ajymif;oGm;onhftcg Drag vkyfí usOf;Ekdif? us,fEkdifonf/
(q) Table tm;a&TUvkdygu 4if;ay:wGif Click wpfcsufESdyfyg/
( Z) ab;abmifay:wGif Pointer wifygu Pointer ykHpHonf okdY ajymif;oGm;
onhftcg vkdaomae&mokdY Drag vkyfqJG,lNyD; a&TUEkdifonf/

Microsoft Excel rSZ,m;rsm;xnfhoGif;jcif;


47/ Slide Page wGif Chart xnfhoGif;vkdygu-
(u) Insert MenurSChart ukdClick vkyfyg/ ykH(69)

yk(H 69)
Microsoft PowerPoint 2000 138

( c) Simple Chart ykH(70)ESifh Simple Data Sheet wpfckay:vmrnf/ ykH(71)

yk(H 70)

yk(H 71)

( *) Simple Data Sheet wGif Data rsm;tpm;xk;d ½ku


d x
f nfyh gu yk(H 72) Simple Chart
onf tvkdtavsmufajymif;oGm;rnf/ ykH(73)

yk(H 72)

yk(H 73)

(C) Simple Data Sheet azsmufvy


dk gu Datasheet ESifh Chart Area tjyifbufwiG f
Click vkyfyg/
139 Microsoft PowerPoint 2000

48/ ,if; Chart ukd Edit vkyfvkdygu-


(u) Chart yH(k 72)ay:wGif Click ESpcf suv
f yk yf g/ Datasheet jyefay:vmrnf/ Menu
Bar &Sd Menu List vnf;ajymif;oGm;rnf/
( c) Chart Type udkajymif;vkdygu Chart MenurS Chart Typeukd Clickvkyfyg/
yk(H 74)

yk(H 74)

(C) Chart Type Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(75)

yk(H 75)

( i) ¤if; Box wGif Standard Type Tab ESifh Custom Types Tab wkdYrS ESpfouf&m
Chart wpfckukd a&G;NyD; OK button tm; Click vkyfyg/
( p) Chart Menu rS Chart Option ukd a½G;yg/ ykH(76)
Microsoft PowerPoint 2000 140

yk(H 76)

(q) Chart Option Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(77)

yk(H 77)

( Z) ¤if; Box \ Title Tab wGif Chart Title, X axis, Y axis wkw Yd iG f oifah wmfaom
Text rsm; ½kdufxnfhyg/
( ps) Axes Tab wGif X Value, Y Value wefz;kd rsm; azsmufxm;Ekid o f nf/ ay:apvkyd gu
ay:apEkdifygonf/
(n) Gridlines Tab wGif Gridlines rsm;ukd azsmufxm;Eki
d o
f uJoh Ydk ay:apvku d ay:ap
Ekid yf gonf/
( #) Legend Tab wGif Value ESifh Label ukd jyvkdygu jyEkdifonf/ rjyvkdu jzKwfxm;
ekid o
f nf/
( X) Setting rsm;ukd a½G;cs,fNyD;ygu OK button tm; Click vkyfyg/
( !) Datasheet tjyifbufwGif Click vkyfyg/
141 Microsoft PowerPoint 2000

Insert Excel Worksheet (Microsoft Excel rS Z,m;rsm;xnfhoGif;jcif;)


49/ Slide Page wGif Excel Worksheet xnfhoGif;vkdygu-
(u) Insert Menu rS Object ukd Click vkyfyg/ ykH(78)

yk(H 78)

( c) Insert Object Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(79)

yk(H 79)

( *) ¤if; Box wGif Create from file Option ukda½G;ygu atmufygykHtwkdif;


awGU&rnf/ ykH(80)

yk(H 80)

(C) 4if;rS File &Sd Text Box wGif Filename (Oyrm- C:\exam\Book1.xls) ukd
½kdufxnfhNyD; OK button ukd Click vkyfyg/
Microsoft PowerPoint 2000 142

( i) Slide Page wGif Excel Worksheet ay:vmrnf/ ykH(81)

yk(H 81)

( p) 4if;tm;csHKUvkd? csJUvkdygu Select vkyfNyD; ab;abmifay:&Sd Handle rsm;ay:ü


Pointer axmufí csHKUEkdif? csJUEkdifonf/
(q) a&TUvkdygu 4if;ay:wGif Click wpfcsufESdyfyg/
( Z) ab;abmifay:wGif Pointer wifygu Pointer ykHpHonf okdYajymif;oGm;
onhftcg vkdaomae&mokdY Drag vkyfqJG,lNyD; a&TUEkdifonf/

50/ Worksheet wGif yg0ifaom tcsuftvufrsm; Edit vkyfvkdygu-


(u) Worksheet ay:wGif Double Click vkyfyg/ykH(82)

yk(H 82)

( c) ay:vmaom Worksheet wGif jyifvkdaom tcsuftvufrsm;ukd jyifyg/


( *) jyifNyD;vQif ¤if; Worksheet ESifh vGwfaomae&mwGif Click wpfcsufESdyfyg/
143 Microsoft PowerPoint 2000

Microsoft Word zdkifrsm;xnfhoGif;jcif;


51/ Slide Page wGif Microsoft Word Document xnfhoGif;vkdygu-
(u) Insert Menu rS Object ukd Click vkyfyg/ ykH(83)

yk(H 83)

( c) Insert Object Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(84)

yk(H 84)

( *) ¤if; Box wGif Create from file Option ukd a½G;yg/ ykH(85) Objects Type ukd
a½G;í OK button ukd Click vkyfyg/

yk(H 85)
Microsoft PowerPoint 2000 144

(C) 4if;rSFile Text Box wGif Filename (Oyrm- C:\My Documents\ myfile.doc)
ukd ½kdufxnfhNyD; OK button ukd Click vkyfyg/
( i) Slide Page wGif Microsoft Word Document y:vmrnf/ykH(86)

yk(H 86)

( p) 4if;tm;csHKUvkd? csJUvkdygu Select vkyfNyD; ab;abmifay:&Sd Handle rsm;ay:ü


Pointer axmufí csHKUEkdif? csJUEkdifonf/
(q) a&TUvkdygu 4if;ay:wGif Click wpfcsufESdyfyg/
( Z) ab;abmifay:wGif Pointer wifygu Pointer ykpH o H nf okaYd jymif;oGm;onhf
tcg vkdaomae&mokdY Drag vkyfqJG,lNyD; a&TUEkdifonf/

52/ Myfile.doc wGif yg0ifaom tcsuftvufrsm;udk Edit vkyfvkdygu-


(u) ¤if;tay:wGif Pointer wifí Double Click vkyfyg/ykH(87)

yk(H 87)

( c) xyfay:vmaom Document wGif jyifvkdaom tcsuftvufrsm;ukd jyifNyD;vQif


¤if; Document ESifhvGwfaomae&mwGif Click wpfcsufESdyfyg/
145 Microsoft PowerPoint 2000

Effects rsm; zefwD;jcif;


53/ File topfzGifhjcif;? Slide Page rsm;xyfxnfhjcif;? zsufjcif;? Slide Page rsm;ay:wGif
pmom;rsm;xnfhjcif;? Drawing Tools rsm;okH;í ykHrsm;qJGxnhfjcif;? toifhqJGNyD;ykHrsm;xnfhjcif;?
tjcm; Application rsm;rS Tables rsm;? Document rsm;xnfhjcif;? Chart ykHrsm;xnfhjcif; ponf
wdkYudk &Sif;vif;cJhNyD;jzpfygonf/ zefwD;xm;NyD;aom Slide Pages rsm;wGif Animation Effects
rsm;? Sound Effects ponfh Effects trsdK;rsdK;wdkY xyfrHxnfhoGif;rnf jzpfygonf/

Slide Transition owfrSwfay;jcif;


54/ Slide Page wpfckrS aemufwpfckokdY ajymif;csdefwGif Slide Transition xnhfvkdygu-
(u) Slide Show Menu rS Slide Transition ukd Click vkyfyg/ykH(86)

yk(H 86)

( c) Slide Transition Dialog


Box ay:vmrnf/ ykH(87)

yk(H 87)
Microsoft PowerPoint 2000 146

( *) Effect &Sd Down Arrow button ukd Click vkyfí ay:vmaom List rS Effect
wpfckckukd a½G;yg/ rxnfhvkdygu ¤if; List rS No Transition ukd a½G;yg/ ykH(88)-
(1) Cover Left ukd a½G;ygu Slide Page onf b,fbufrS 0ifvmrnf/
(2) vIy&f mS ;rItaES;tjrefuv dk u
dk í
f Slow, Medium, Fast wpfcck u k dk a½G;yg/
(3) xkdkokdYa½G;cs,fygu Slide Page \vIyf&Sm;rIerlemudk awGU&rnf/

yk(H 88)

(C ) Advance wGif -
(1) On mouse Click ukda½G;ygu Slide Page onf Mouse ukd Click
vkyfrSom ay:vmrnf/
(2) Automatically After ukd a½G;cs,fygu tcsdefxnfhay;&rnf/ (Oyrm -
00;10 xnhfygu 10-puúefY Mumrnf) ykH(89)

yk(H 89)
147 Microsoft PowerPoint 2000

(3) Slide Page onf ,if;tcse d t


f wkid ;f apmifah eNy;D tcsed jf ynfrh aS y:vmrnf/
(4) tu,fí Advance rS On mouse click ESifh Automatically After
ESpfckpvkH;ukd a½G;cs,fxm;ygu Slide Page onf tcsdefukdapmifhí
ay:vmrnf/ tcsed rf jynfrh aD y:apvkyd gu Mouse Click ukd ESyd Ef idk o f nf/
(5) Mouse Click tpm; Keyboard rS Key wpfckukdvnf; ESdyfEkdifonf/
(i) Sound xnhf&ef Sound wGif Down Arrow ukd Click vkyfyg/ Sound List
ay:vmrnf- ykH(90)

yk(H 90)

(1) 4if; List rS Vertical Scroll ukd tokH;csí &SmazGNyD; Sound wpfckckukd
a½G;cs,fyg/ Oyrm- vufckyfwD;oH(Clapping)ukd a½G;ygu Slide Page
ay:csdefwGif vufckyfwD;oH Mum;&ygrnf/
(2) rxnfhvkdu ¤if; List rS No Sound ukd a½G;&ygrnf/
(3) Sound List rS Loop until next sound ukd a½G;cs,y f gu vufcyk w
f ;D oH
onf Next Sound rwkdifrDtxd Mum;ae&rnf/ ykH(91)
Microsoft PowerPoint 2000 148

yk(H 91)

(C) txufyga½G;cs,frIrsm; a½G;cs,fygu Current Page twGuf Effect jzpfvkdygu


Apply button ukd Click vkyyf g (odrYk [kw)f Slide Page tm;vk;H twGuf Apply
to All button ukd Click vkyfyg/

vIyf&Sm;rIrsm;zefwD;jcif;
55/ Animation Effect ukd Slide Page &Sd Text frame rsm;? Graphic ykHrsm;ESifh Drawing
ykHrsm;wGif wpfckcsif; oD;jcm;pD (okdYr[kwf) Group vkdufxnfhoGif;Ekdifonf-
(u) Using Preset Animation
(1) Slide Page wGi&f adS om Element rsm;xJrS wpfcu k dk Select vkyyf g/ Oyrm
Text Frame (okdYr[kwf) Object wpfckukd Select vkyfyg/
(2) Slide Show Menu rS Preset Animation ukd Point vkyfygu
Animation List ay:vmrnf/ ykH(92)
149 Microsoft PowerPoint 2000

yk(H 92)

(3) ¤if; List rS wpfckckukd a½G;cs,f&rnf/


(4) rxnfhvkdu off ukd Click vkyfyg/
(5) Oyrm-Flying ukda½G;ygu Slide Page jyocsdefwGif Text frame &Sd
pmom;onf pmrsufESm\b,fbufrS 0ifvmrnf/
(6) xkdYtwl Type writer ukd a½G;ygu vufESdyfpuf ½kdufoHMum;&rnf/
(7) ¤if; Slide Page wGif aemufxyf Object wpfcka½G;cs,fNyD; Camera ukd
a½G;ygu Slide Show jyocsdefwGif Camera ½kdufoHMum;&rnf/
(8) ¤if; Slide Page ay:&Sd tjcm; Text frame rsm;? Object rsm;ukdvnf;
txufygtwkdif; Animation rsm;? Effect rsm;ukd xnfhoGif;Ekdifonf/
( c) Using Custom Animation
(1) Custom Animation xnh&f ef Slide Page wGi&f adS om Element rsm;xJrS
wpfcu
k dk Select vkyyf g/ Oyrm Text Frame (okrYd [kw)f Object wpfcu
k dk
Select vkyfyg/
(2) Slide Show Menu rS Custom Animation ukd Click vkyfyg/ykH(93)
Microsoft PowerPoint 2000 150

yk(H 93)

(3) Custom Animation Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(94)

yk(H 94)

(4) Order & Timing


(uu) txufyg Slide Page wGif Title 1, Picture frame 2, Text 3
paom Element okH;cktm; Check to animate slide objects
Box wGif awGU&rnf/
( cc) Title 1, Picture frame 2, Text 3 a&SUwGif&Sdaom Check Box
rsm;tm; Click vkyyf gu Anumation Order wGif tpDtpOf
twkdif; ay:vmrnf/ ykH(95)
151 Microsoft PowerPoint 2000

yk(H 95)

( **) Slide Show jyocsed w f iG f Animation rygapvkad om Element


&Sd Check Box ukd jzKwf&rnf/
(CC) Animation order &SdtpDtpOfukdajymif;vkdyguajymif;vkdaom
Element ukd select vkyfNyD; Move rS Up Arrow ESihf
Down Arrow ukdESdyfí ajymif;Ekdifonf/
( ii) Start animation rS On mouse click ukda&G;ygu animation
rsm; wpfckrSwpfckokdYajymif;&ef Mouse click vkyf&rnf/
( pp) Start animation rS Automatically ukd a&G;ygu Animation
wpfcrk w S pfco
k Ydk ajymif;&ef tcsed xf nh&f rnf/( Oyrm-00;05 puúe)Yf
yk(H 96)
Microsoft PowerPoint 2000 152

yk(H 96)

(5) Effects Tab


(uu) animation effect xnhf&ef Element toD;oD;rSwpfcka&G;yg/
ykHwGif Title1 a&G;xm;onf/ ykH(97)

yk(H 97)
153 Microsoft PowerPoint 2000

( cc ) Effect Tab rS Entry animation and sound wGiw f pfcu


k dk a&G;yg/
Oyrm-Fly, From Left wkdYukda½G;yg/
( **) sound xnhf&ef Effect Tab rS Entry animation and sound
wGif wpfcka&G;yg/ Oyrm-Clapping ukda½G;yg/ykH(98)

yk(H 98)

(CC) Animation wpfcNk y;D csed w


f iG f Color ajymif;&ef (okrYd [kw)f Object
aysmufap&eftwGuf After animation rS wpfckukda½G;yg/ykH(99)

yk(H 99)
Microsoft PowerPoint 2000 154

( ii) a&G;cs,fxm;aom Title1 tm; All at once, By Word, By


Letter ponfjzihf ay:apvkdu Introduce text wGif wpfckckukd
a½G;yg/ykH(100)

yk(H 100)

( pp) a&G;cs,fxm;aom Element onf Picture Object rsm;jzpfygu


Introduce text Box onfa&G;cs,& f efrvkad omaMumihrf eSd af ernf/
4if;onf Text twGufom jzpfonf/
(qq) rdrad ½G;cs,rf rI sm;ukd erlemMunfv h ydk gu Preview button ukd ESyd í f
MunfhEkdifonf/
(6) xkdenf;wl Slide Page wGif Chart yg&Sdygu Chart Effects Tab ukd
a½G;cs,fí txufygtwkdif; Animation Effects rsm;ukd xnhfoGif;Ekdif
onf/ a½G;cs,frItm;vkH; NyD;qkH;ygu OK button ukd Click vkyfyg/
(7) tjcm; Element wpfcu k x
dk yfa&G;yg/ (Oyrm-Picture Frame2 ukd a&G;&ef)
txufygtwkdif; Order & Timing , Effect rsm;xnfhEdkifygonf/
(8) Slide Page &Sd Animation Effect xnhv f akd om usef Element toD;oD;
ukd txufygtwkdif;vkyfaqmifNyD;vQif OK Button ukd Click vkyfyg/
(9) usef Slide Page toD;oD;ukv d nf; Page wpfcck si;f tvku d f Animation
Effects rsm;ukd xnfhoGif;&rnf/
155 Microsoft PowerPoint 2000

Slide Show rsm;tm; tpDtpOfowfrSwfjcif;


56/ Presentation File tm; Slide Show jyo&eftwGuf Setting jyKvkyf&rnfjzpfygonf/
(u) Setting jyKvkyf&ef Slide Show Menu rS Set Up Showtm; Clickvkyfyg/
yk(H 101)

yk(H 101)

( c) Set Up Show Dialog ay:vmrnf/ ykH(102)

yk(H 102)

( *) ¤if; Box &Sd Show Type wGif Presented by a speaker (full screen) ukd
a½G;yg/
(C) Animation Effects rsm; rxnfhvkdygu Show without animation ukd Click
vkyyf g/
Microsoft PowerPoint 2000 156

( p) aemufcHpum;ajym;oHrygapvkdu Show without narration ukd Click vkyfyg/


(i) Slide Page rsm; tm;vkH;jyovkdygu Slide rS All ukd a½G;&ygrnf/
(q) tykid ;f vku
d jf yvku
d From, To tuGuw f iG f Slide Page eHygwfrsm;ukd ½ku
d x
f nf&h rnf/
(Oyrm - Slide Page ta&twGuf (10)ck &Sdygu Slide Page eHygwf 5 rS 9 xd
jyo&eftwGuf From wGif 5 ? To wGif 9 ukd ½kdufxnfh&rnf/)
( Z) Advance Slide wGif Manually ukda½G;cs,fygu Mouse button (okdYr[kwf)
Keyboard rS Key wpfcc k u
k dk ESyd rf o
S m Slide Page rsm; wpfcrk w S pfcak jymif;rnf/
( ps) Using Timings, if present tm; a½G;cs,fygu Slide Transition Dialog
Box wGif owfrSwfay;xm;aom Timing tcsdeftwkdif; Slide Page rsm;
tvkdtavsmuf ajymif;oGm;rnf/
(n) Slide Page rsm;tm; tqufrjywf xyfcgxyfcg (Looping) jyovkdygu Show
Type rS Loop continously until 'ESC' tm; a½G;cs,x f m;&rnf/ ¤if; Looping
ywfí jyoaejcif;tm; &yfwefYvkdygu ESC Key ukd ESdyfyg/
( #) a½G;cs,frItm;vkH; NyD;qkH;ygu OK button ukd Click vkyfyg/

Slide Show rsm;udk pwifjyojcif;


57/ Presentation file wpfcktm; Slide Show jyovkdygu-
(u) Slide Show Menu rS View Show ukd Click vkyfyg/ ykH(103)

yk(H 103)

( c) View Menu rS Slide Show ukd Click vkyfíkjyoEkdifonf/ (Short cut - F5 )


yk(H 104)
157 Microsoft PowerPoint 2000

yk(H 104)

( *) Slide show jyorI ay:vmrnf/

uGefysLwmzGifhcsdefwGif Slide Show rsm;udk tvdktavsmufjyoapjcif;


58/ PowerPoint Presentation file wpfcktm; Computer rD;zGifhonfESifh wNydKifeuf
Windows 98 Screen ay:vmNyD;aemuf wpfqufwnf; Slide Show jyovkdygu-
(u) yxrtqihftaejzihf ¤if; filetm; zGihfNyD; PowerPoint Show Type jzifh
odr;f &rnf/
( c) File Menu rS Save As ukd Click vkyfyg/ ykH(105)

yk(H 105)
Microsoft PowerPoint 2000 158

( *) Save As Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(106 )

yk(H 106)

(C) ¤if; Box &Sd File name wGif zkdiftrnf ½kdufxnfhyg/


( i) Type a&G;&ef Save as type ab;&Sd Down Arrow ukd Click vkyNf y;D PowerPoint
Show ukd a½G;yg/
( p) Save button ukd Click vkyf
ygu'xxx.pps' jzifh odr;f oGm;
rnf/
(q) 'k w d , tqih f taejzih f
Screen atmufajc &Sd Start
button ukd Click vkyfyg/
( Z) ay:vmaom Start Menu
rS Settings ay:wGif Point
vk y f N yD ; xyf a y:vmaom
submenu rS Taskbar &
Start Menu...ukd Click yk(H 107)
vkyfyg/ ykH(107)
159 Microsoft PowerPoint 2000

( ps) Taskbar Properties Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(108)

yk(H 108)

(n) ¤if; Box rS Start Menu Programs Tab rS Add button ukd Click vkyfyg/
( #) Create Shortcut Dialog Box ay:vmrnf/ ykH(109)

yk(H 109)
Microsoft PowerPoint 2000 160

( X) ¤if; Box rS Command line wGif jyvkdaom PowerPoint name ukd ½kdufxnfh
&rnf/ ykH(110)

yk(H 110)

( !) zkid t
f rnfrawG&Y ySd gu Browse button ukEd ydS í
f jyovkad om zdik t
f rnfu&dk mS azGNy;D
Click vkyfyg/
( ¡) NyD;vQif Next button ukd Click vkyfygu Select Folder Program Dialog
Box ay:vmrnf/ ykH(111)

yk(H 111)
161 Microsoft PowerPoint 2000

(P) ¤if; Box rS StartUp ukd a½G;cs,fNyD; Next buttonukd Clickvkyfyg/


(w) Select a Title for the Program Dialog Box xyfay:vmrnf/ ykH(112 )

ykH(112 )

(x) 4if; Box rS Finish button ukd Click vkyfyg/


( ') Taskbar Properties Dialog Box jyefay:vmrnf/
( ") OK Button ukd Click vkyfyg/

59/ xko
d v
Ydk yk af qmifNy;D ygu uGeyf sLwmrD; pzGicfh sed w
f iG f 4if; Presentation file onf Windows
98 Screen ESihf wpfqufwnf; ay:vmrnf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 162
tcef; ( 4 )
PC Hardware Maintenance and Upgrading
Typical ATX Motherboard & Real Panel Connectors
1/ PII/PIII ATX Motherboard wpfck\ Layout Diagram ESifh Built-in Connector
rsm;tm; atmufaz:jyyg ykH(1)ESifhyHk(2)wdkYtwkdif; Type trsKd;rsKd;awGY½SdEkdifygonf-
Floppy Disk Connector
ATX Power Supply Hard Disk
..........
..........
Connector }
Connector South
Bridge
Backup
DIMM Battery
} Memory
Bank AGP Slot

North

ISA Slots
ISA Slots
Bridge
PCI Slots

PCI Slots

PCI Slots

PCI Slots
Slot 1(CPU)

A C
F H

B D E G I J K
A PS2/ mouse E Serial Port A I Audio Line Out (optional)
B PS2/ keyboard F Parallel Port J Audio Line in (optional)
C USB Port 1 G Serial Port B K Audio Mic in (optional)
D USB Port 2 H MIDI/Game Port (optional)
Slot Type PII/PIII ATX Motherboard
yHk (1)
163 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Socket Type Intel DX15EEA Moterhboard


yHk (2)
A. CNR (Communication and Networking Riser) connector (optional)
B. AGP universal connector C. Chassis fan connector (Fan 2)
D. Legacy CD-ROM connector E. ATAPI-style CD-ROM connector
F. Auxiliary line in, ATAPI-style connector G. Processor fan connector (Fan 3)
H. Digital video output connector I. Processor socket
J. DIMM sockets K. Power connector
L. Diskette drive connector M. Primary IDE connector
N. Secondary IDE connector O. Serial port B connector
P. BIOS configuration jumper block Q. Front panel USB connector
R. Front panel connector S. Front panel power LED, alternate
T. Wake on LAN technology connector U. Chassis fan connector (Fan 1)
V. Battery W. SCSI LED connector
X. Speaker Y. PCI expansion

The Intel Desktop Board D815EEA supports the following processors:


Processor Socket Processor System Bus L2 Cache
Type Type Designation (MHz) Freq. (MHz) Size (KB)
Intel FC-PGA 866, 800EB, 733, 667, 133 256
Pentium 600EB, and 533EB
processors FC-PGA 850, 800, 750, 700, 650, 100 256
600E, 550E, and 500E
Intel FC-PGA 700, 667, 633, 600, 566, 66 128
Celeron 533A, and 500A
processors
Celeron PPGA 533 and 500 66 128
processors
For the latest information on processors supported by the Desktop Board D815EEA, refer to the Intel web site at:
Z,m; (1)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 164
Intel's Microprocessor
2/ Computer wpfv;Hk \ Model ukd ¤if;wGiw f yfqifxm;aomCPU \Model jzifo h wfrw
S f
qkH;jzwfMuygonf/ ¤if; CPU rsm;rSm CISC (Complex Instruction Set Code) ESifh RISC
(Reduced Instruction Set Code) enf;ynmrsm;ukd tokH;jyKMuonf/ RISC enf;ynmokH;
Microprocessor rsm;ukd Motorola, Digital ponfh ukrÜPDrsm;rSxkwfvkyfMuNyD; Special
Purpose Computer rsm;wGif tokH;rsm;Muonf/ CISC enf;ynmokH; Microprocessor rsm;ukd
Intel,AMD,Cyrix ukrP Ü rD sm;rS tjyKd it
f qkid x
f w
k vf yk v
f m&m ,cktcgwGif 1000 MHz(1 GHz)
tjrefEIef;txd a&muf½SdvmMuNyDjzpfonf/ az:jyygZ,m;rsm;onf Intel rSxkwfvkyfaom
Microprocessor rsm;ESifh tjcm;ukrÜPDrsm;rSxkwfvkyfaom Processor rsm;\ pufrIqkdif&m
tcsuftvufrsm;? pGrf;aqmifEkdifrIrsm;ukd EIdif;,SOfaz:jyxm;jcif;jzpfygonf/
3/ Z,m;(2)t& atmufaz:jyygtxl;od½Sd&eftcsufrsm;ukd avhvmawGY½SdEkdifygonf-
(u) 486 DX Processor rSpwifí Microprocessor twGif; 'ór*Pef;rsm;ukd
wGufcsuf aqmif&GufEkdifonfh FPU (Floating Point Unit) (okdU) Co-Math
Processor rsm;ukd Built-in wnfaqmufxm;onf/
( c) 386 rSpí Internal 32-bit vkyfaqmifEkdifonfhtwGufaMumifh 32-bit OS rsm;
tokH;jyKEkdifonf/
( *) Classics Pentium ukd MMX enf;ynm ( 57 MMX Instruction ) aygif;pyf
wnfaqmufvkdufaomtcg Pentium MMX [kjzpfay:vmjyD; Multimedia
qkdif&mñTefMum;csufrsm;ukd CPU rSajz½Sif;aqmif&GufvmEkdifonf/
(C) P6 Architecture udk MMX Instruction Set (57 Instruction) aygif;vdu k af om
tcg PII Processor [líjzpfay:vmonf/
( i) P II Processor wG i f 3D Instruction (SSE-Streaming SIMD)
aygif;pyffvdkufaomtcg P!!! Processor [líjzpfay:vmum 3D Instruction
rsm;udk CPU rSajz&Sif;aqmif½GufvmEdkifonf/
( p) Pentium Pro (P6) Microprocessor twGif;ü L2 Cache udk built-in wnf
aqmufxm;jcif;jzifh L2 Cache rS access vkyfonfh Performance udkwdk;wuf
aponf/
(q) Pentium Pro (P6) rSpí L2 Cache ESifh CPU wdkY\ access vkyfonfhEIH;udk
CPU Core Speed \w0uf (odkY) tjynfhjzifh aqmif½Gufjcif;jzifh Performance
udk ydkrdkwdk;wufaponf/
Intel Processor Specifications
Internal Data L1 L2
CPU Register Bus Max L1 Cache L2 Cache Integral Multimedia No. of Date
Processor Clock Voltage Size Width Memory Cache Type Cache Speed FPU Instructions Tsransistors Introduced
8088 1x 5v 16-bit 8-bit 1MB - - - - - - 29,000 Jun'79
8086 1x 5v 16-bit 16-bit 1MB - - - - - - 29,000 Jun'78
286 1x 5v 16-bit 16-bit 16MB - - - - - - 134,000 Feb'82
386SX 1x 5v 32-bit 16-bit 16MB - - - Bus - - 275,000 Jun'88
386SL 1x 3.3v 32-bit 16-bit 16MB 0KB 1 WT - Bus - - 855,000 Oct'90
386DX 1x 5v 32-bit 32-bit 4GB - - - Bus - - 275,000 Oct'85
486SX 1x 5v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus - - 1.185M Apr'91
486SX2 2x 5v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus - - 1.185M Apr'94
487SX 1x 5v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus Yes - 1.2M Apr'91
486DX 1x 5v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus Yes - 1.2M Apr'89
486SL 2 1x 3.3v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus Opt - 1.4M Nov'92
486DX2 2x 5v 32-bit 32-bit 4GB 8KB WT - Bus Yes - 1.2M Mar'92
486DX4 2-3x 3.3v 32-bit 32-bit 4GB 16KB WT - Bus Yes - 1.6M Feb'94
486Pentium OD 2.5x 5v 32-bit 32-bit 4GB 2x16KB WB - Bus Yes - 3.1M Jan'95
Pentium 60/66 1x 5v 32-bit 64-bit 4GB 2x8KB WB - Bus Yes - 3.1M Mar'93
Pentium 75-200 1.5-3x 3.3-3.5v 32-bit 64-bit 4GB 2x8KB WB - Bus Yes - 3.3M Oct'94

Z,m; (2)
Pentium MMX 1.5-4.5x 1.8-2.8v 32-bit 64-bit 4GB 2x16KB WB - Bus Yes MMX 4.5M Jan'97
165

Pentium Pro 2-3x 3.3v 32-bit 64-bit 64GB 2x8KB WB 256KB Core Yes - 5.5M Nov'95
512KB
1MB
Pentium II 3.5-4.5x 1.8-2.8v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 512KB 1/2Core Yes MMX 7.5M May'97
Pentium II PE 3.5-6x 1.6v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 256KB Core3 Yes MMX 27.4M Jan'99
Celeron 3.5-4.5x 1.8-2.8v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 0KB - Yes MMX 7.5M Apr'98
Celeron A 3.5-8x 1.5-2v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 128KB Core3 Yes MMX 19M Aug'98
Celeron III 4.5-9x 1.3-1.6v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 128KB Core3 Yes SSE 28.1M Feb'2000
Pentium III 4-6x 1.8-2v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 256KB 1/2Core Yes SSE 9.5M Feb'99
Pentium III E 4-9x 1.3-1.7v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 512KB Core3 Yes SSE 28.1M Oct'99
1MB
2MB
Pentium II Xeon 4-4.5x 1.8-2.8v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 512KB Core Yes MMX 7.5M Apr'98
1MB
2MB
Pentium III Xeon 5-6x 1.8-2.8v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 512KB Core Yes SSE 9.5M Mar'99
1MB
2MB
Pentium III E Xeon 4.5-6.5x 1.65v 32-bit 64-bit 64GB 2x16KB WB 256KB Core3 Yes SSE 28.1M Oct'99
1MB 84M May2000
2MB 140M
PC Hardware, Maintenance & Upgrading
Intel Compatible Processors
Internal Data L1 L2
Processor CPU Register Bus Max L1 Cache L2 Cache Integral Multimedia No. of Date
Introduced Clock Voltage Size Width Memory Cache Type Cache Speed FPU Instructions Tsransistors

AMD K5 1.5-1.75x 3.5v 32-bit 64-bit 4GB 16+8KB WB - Bus Yes - 4.3M Mar'96
AMD K6 2.5-4.5x 2.2-3.2v 32-bit 64-bit 4GB 2x32KB WB - Bus Yes MMX 8.8M Apr'97
AMD-K6-2 3.5-5x 2.2-2.4v 32-bit 64-bit 4GB 2x32KB WB - Bus Yes 3DNow 9.3M May'98
AMD-K6-3 4.5x 2.2-2.4v 32-bit 64-bit 4GB 2x32KB WB 256KB Core Yes 3DNow 21.3M Feb'99
AMD-Athlon 5-10x 1.6-1.8v 32-bit 64-bit 8TB 2x64KB WB 512KB 1/2-1/3CoreYes Ench.3DNow 22M Jun'99
3
AMD-Duron 5-10x 1.5-1.8v 32-bit 64-bit 8TB 2x64KB WB 64KB Core Yes Ench.3DNow 25M Jun'2000
AMD-Athlon 4 5-10x 2.5-3.5v 32-bit 64-bit 8TB 2x64KB WB 256KB Core3 Yes Ench.3DNow 37M Jun'2000
Cyrix 6x86 2x 2.5-3.5v 32-bit 64-bit 4GB 16KB WB - Bus Yes - 3M Feb'96
Cyrix 6x86MX/MII 2.3-5x 2.9v 32-bit 64-bit 4GB 64KB WB - Bus Yes MMX 6.5M May'97
Cyrix III 2.5-7x 2.2v 32-bit 64-bit 4GB 64KB WB 256KB Core3 Yes 3DNow 22M Feb'2000
166
165

Nexgen Nx586 2x 4v 32-bit 64-bit 4GB 2x16KB WB - Bus Yes - 3.5M Mar'94
IDT Winchip 3.4x 3.3-3.5v 32-bit 64-bit 4GB 2x32KB WB - Bus Yes MMX 5.4M Oct'97

Z,m; (3)
IDT Winchip2/2a 2.33-4x 3.3-3.5v 32-bit 64-bit 4GB 2x32KB WB - Core3 Yes 3DNow 5.9M Sep'98
Rise mP6 2-3.5x 2.8v 32-bit 64-bit 4GB 2x8KB WB - Bus Yes MMX 3.6M Oct'98

FPU = Floating Point Unit (internal math coprocessor)


WT = Write - Through Cache (caches read only)
WB = Write-Back cahce (caches both reads and writes)
Bus = Processor external bus speed (motherboard speed)
Core = Processor internal core speed (CPU speed)
MMX = Multimedia extensions, 57 additional instructions for graphics and sound processing
3DNow = MMX plus 21 additional instructions for graphics and sound processing
Enh.3DNow= 3DNow plus 24 additional instructions for graphics and sound processing
SSE = Streaming SIMD (Single Instruction Multiple Data) Extensions, MMX plus 70 additional instructions for graphics and sound processing
1
= The 386SL contains an Itegral-cache controller, but the cache memory must be provided outside the chip.
2
= Intel later marketed SL Enhance version of the SX, DX, and DX2 processors.These processors were available in both 5 v and 3.3 v versions and
included power-management capabilities.
3
= On-die integrated L2 cache-runs at full-core speed.
4
PC Hardware, Maintenance & Upgrading

= 128 KB functional L2 cache (265 KB total, 128 KB disabled), use same die as Pentium 333 E.
167 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

(Z) P II / P!!! Xeon Processor rsm;onf L2 Cache yg0ifrI 1024 KB rS 2048


KB xd &SdEdkifojzifh Performance ydkrdkaumif;rGefNyD; Server rsm;wGiftusKd;jyK
Edkifonf/

Chipset
4/ Motherboard wpfck\pGrf;aqmifEkdifrIukd t"ducsKyfukdifaom Chip rSm Chipset jzpfyg
onf/ Chipset rsm;ukd CPU, Main Memory, AGP (Accelerated Graphic Port) ESifh Slot
rsm;tm;xdef;csKyfonfh North Bridge ESifh Hard Disk Controller, USB wkdYukdxdef;csKyfonfh
South Bridge [lí½Sdygonf/ Intel Chipset, SIS Chipset, ALi Chipset, UMC Chipset,
VIA Chipset ponfjzifhawGU&SdEdkifygonf/ Intel Chipset rsm;\ pGrf;aqmifekdifrIESifh pufrIqkdif&m
t&nftaoG;rsm;ukd Z,m;rsm;jzifh EIdif;,SOfavhvmEkdifygonf/

5/ Z,m; (4)ESifh(5)wdkYudkavhvmjcif;jzifh atmufaz:jyygtcsufrsm;ukd awGU½SdEkdifygonf-


(u) Chipset ukdMunfhí Motherboard wpfck\pGrf;aqmifEkdifrIukd cefYrSef;Ekdifygonf/
( c) Chipset ay:rlwnfí Mother Board Speed uGmjcm;onf/
( *) Chipset ay:rl w nf í trsm;qk H ; wyf q if E k d i f o nf h t"d u rS w f O mPf y rmP
Memory Bank ta&twGufuGmjcm;onf/
(C) Chipset ay:rlwnfíwyfqifEkdifaom CPU ta&twGufuGmjcm;onf/
( i) 440GX, 440 NX Chipset rsm;onf SMP [kac:aom CPU ta&twGuf
2ck (odkY) 4ckxd wyfqifvkyfaqmifEdkifonfhtwGuf Server rsm;wGif tokH;jyK
Ekdifonf/
( p) Chipset ay:rlwnfíwyfqifEkdifaom CPU trsdK;tpm;uGmjcm;onf/
(q) Chipset ay:rlwnfí BUS Speed uGmjcm;onf/
( Z) Chipset ay:rlwnfí wyfqifEkdifaom Memory Type (FPM, EDO,
SDRAM, RDRAM) uGmjcm;onf/
( ps) Chipset ay:rlwnfí UDMA 33 / UDMA 66/ UDMA 100 Hard Disk
wyfqiftvkyfvkyfEdkifjcif;wdkY uGmjcm;ygonf/
(n) Chipset ay:rlwnfí AGP Support(1X/ 2X/ 4X) vkyfEdkifjcif;? rvkyfEdkifjcif;
uGmjcm;ygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 168
Celeron and Pentium II/III Motherboard Chipsets (North Bridge)
Chipset 440FX 440LX 440EX 440BX
Codename Natoma none none none
Date Introduced May 1996 Aug 1997 Apr 1998 Apr 1999
Port Number 82441 FX 82443 LX 82443 EX 82443 BX
82442 FX
Bus Speed 66 MHz 66 MHz 66 MHz 66/100 MHz
Optimum Processor Pentium II Pentium II Celeron Pentium II/III, Celeron
SMP (dual CPUs) Yes Yes No Yes
Memory Types FPM/EDO/BEDO FPM/EDO/SDRAM EDO/SDRAM SDRAM
Parity/ECC Both Both Neither Both
Maximum Memory 1 GB 1 GB EDO/ 256 MB 1 GB
512 MB SDRAM
Memory Banks 4 4 2 4
PCI Support 2.1 2.1 2.1 2.1
AGP Support No AGP-2x AGP-2x AGP-2x
South Bridge 82371AB(PIIX4) 82371EB(PIIX4E) 82371EB(PIIX3) 82371SB(PIIX4E)

Chipset 440GX 450NX 440ZX 810


Codename none none none Whitney
Date Introduced Jun 1998 Jun 1998 Nov 1998 Apr 1999
Port Number 82443 GX 82451 NX 82443 ZX 82810/ 82810-DC100
82452 NX 82802 AB/AC
82453 NX
82454 NX
Bus Speed 100 MHz 100 MHz 66/100 MHz* 66/100 MHz
Optimum Processor Pentium II/III, Pentium II/III Celeron, Celeron,
Xeon Xeon Pentium II/III Pentium II/III
SMP (dual CPUs) Yes Yes, up to 4 No No
Memory Types SDRAM FPM/EDO SDRAM SDRAM
Parity/ECC Both Both Neither Neither
Maximum Memory 2 GB 8 GB 256 MB 256 MB
Memory Banks 4 4 2 2
PCI Support 2.1 2.1 2.1 2.2
AGP Support AGP-2x No AGP-2x Direct AGP
South Bridge 82371EB 82371EB 82371EB 2801AA/AB
(PIIX4E) (PIIX4E) (PIIX4E) (ICH/ICH0)

SMP = Symmetric Multiprocessing (Dual Processors )


FPM = Fast Page Mode PCI = Peripheral Component Interconnect
EDO = Extended Data Out AGP = Accelerated Graphics Port
BEDO = Burst EDO SIO = System I/O
SDRAM = Synchronous Dynamic RAM PIIX = PCI ISA IDE Xcelerator
Pburst = Pipeline Burst ( Synchronous ) ICH = I/O Controller Hub

Z,m; (4)
169 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Intel South Bridge Chips

Chip Name SIO PIIX PIIX3 PIIX4 PIIX4E ICHO ICH

Port Number 82378IB/ZB 82371FB 82371SB 82371AB 82371EB 82801AB 82801AA


IDE Support None BMIDE BMIDE UDMA-33 UDMA-33 UDMA-33 UDMA-66
USB Support None None Yes Yes Yes Yes Yes
CMOS/Clock No No No Yes Yes Yes Yes
Power SMM SMM SMM SMM SMM/ SMM/ SMM/
Management ACPI ACPI ACPI

SIO = System I/O BMIDE = Bus Master IDE


PIIX = PCI ISA IDE Xcelerator UDMA = Ultra-DMA IDE
ICH = I/O Controller Hub SMM = System Management Mode
USB = Universal Serial Bus ACPI = Advanced Configuration and Power Interface
IDE = Integrated Drive Electronics (AT Attachment)

Z,m; (5)
Mother Board Upgrading
6/ Chipset ay:rlwnfí Mother Board Speed ? Memory Bus Speed uGmjcm;onfh
twGuf Mother Board wGif wyfqif&rnfh t"durSwOf mPf (Main Memory) \tjrefEeI ;f rsm;
onfvnf; Mother Board Speed ?Memory Bus Speed ESihf uduk n
f &D efvt
kd yfygonf/ odjYk zpfí
Mother Board udk Upgrade jyKvkyf&mwGif topfwyfqifrnfh Mother Board rSvufcHonfh
Memory trsKd;tpm;(FPM / EDO / SDRAM / RDRAM) ESifh Memory Speed (PC 66
MHz / PC 100 MHz / PC 133 MHz) wdkYudkudkufnDatmifa½G;cs,f&rnf jzpfygonf/Z,m;(7)

Processor Sockets / Slots


7/ CPU udk Socket wGifvnf;aumif;? tcsKdU SEC Type CPU rsm;udk Slot wGif
vnf;aumif; wyfqif&rnfjzpfygonf/ odkYjzpf&m CPU Upgrade jyKvkyf&mü Motherboard
ay:½Sd Socket eHygwfuMdk unfjh cif;jzifh rnfo
f nfh CPU jzifh Upgrade vkyEf idk af Mumif; od½EdS idk yf gonf/
qkdvkdonfrSm Socket 7 Motherboard ay:wGif Slot 1, PGA 370, Slot 2 Processor rsm;jzifh
Upgrade rjyKvkyfEkdifyg/ tu,fí Upgrade jyKvkyfvkdygu CPU omru Motherboard
ukdyg Upgrade jyKvkyf&ygrnf/ (Memory ukdvnf; Motherboard \tjrefEIef;ESifhukdufnDaom
Memory jzifh Upgrade jyKvkyf&ygrnf/) CPU Socket rsm;\pufrIqdkif&mtcsuftvufrsm;udk
Z,m;(6)wGifawGUEdkifygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 166
170

Intel 486/Pentium CPU Socket Type and Specifications


Socket Pins Pin Layout Voltage Supported Processors
Number
Socket 1 169 17x17 PGA 5v 486 SX/SX2, DX/DX2*, DX4 Overdrive
Socket 2 238 19x19 PGA 5v 486 SX/SX2, DX/DX2*, DX4 Overdrive,
486 Pentium Overdrive
Socket 3 237 19x19 PGA 5v/3.3v 486 SX/SX2, DX/DX2, DX4,
486 Pentium Overdrive, AMD 5x86
Socket 4 273 21x21 PGA 5v Pentium 60/66, Overdrive
Socket 5 320 37x37 SPGA 3.3v/3.5v Pentium 75-133, Overdrive
Socket 6** 235 19x19 PGA 3.3v 486 DX4, 486 Pentium Overdrive
Socket 7 321 37x37 SPGA VRM Pentium 75-233+, MMX, Overdrive,
AMD K5/K6, Cyrix MI/II
Socket 8 387 dual pattern SPGA Auto VRM Pentium Pro
PGA370 370 37x37 SPGA Auto VRM Celeron
Slot 1 242 Slot Auto VRM Pentium II/III, Celeron
Slot 2 330 Slot Auto VRM Pentium II/III, Xeon

PGA = Pin Grid Array SPGA = Staggered Pin Grid Array VRM = Voltage Regulator Module

Z,m; (6)
CPU Speed CPU Clock Mainboard CPU Speed CPU Clock Mainboard
CPU Type (MHz) Multiplier Speed (MHz) CPU Type (MHz) Multiplier Speed (MHz)

Pentium 60 1x 60 Celeron 667 10x 66


Pentium 60 1x 66 Pentium II 350 3.5x 66
Pentium 75 1.5x 50 Pentium II/Xeon 400 4x 100
Pentium 90 1.5x 60 Pentium II/III/Xeon 450 4.5x 100
Pentium 100 1.5x 66 Pentium III/Xeon 500 5x 100
Pentium 120 2x 60 Pentium III/Xeon 550 5.5x 100
Pentium 133 2x 66 Pentium III/Xeon 600 6x 100
Pentium 150 2.5x 60 Pentium III/Xeon 650 6.5x 100
Pentium/PenitumPro/MMX 166 2.5x 66 Pentium III/Xeon 700 7x 100
Pentium/PenitumPro 180 3x 60 Pentium III/Xeon 750 7.5x 100
Pentium/PenitumPro/MMX 200 3x 66 Pentium III/Xeon 800 8x 100
Pentium-MMX/Pentium II 233 3.5x 66 Pentium III/Xeon 850 8.5x 100
Pentium-MMX(Mobile)/ 266 4x 66 Pentium III/Xeon 533 4x 133
Pentium II/Celeron Pentium III/Xeon 600 4.5x 133
Pentium II/Celeron 300 4.5x 66 Pentium III/Xeon 667 5x 133
Pentium II/Celeron 333 5x 66 Pentium III/Xeon 733 5.5x 133
Pentium II/Celeron 366 5.5x 66 Pentium III/Xeon 800 6x 133
Celeron 400 6x 66 Pentium III/Xeon 866 6.5x 133
Celeron 433 6.5x 66 Pentium III/Xeon 933 7x 133
Celeron 466 7x 66 Pentium III/Xeon 1000 7.5x 133
Celeron 500 7.5x 66 Pentium III/Xeon 1066 8x 133
Celeron 533 8x 66 Pentium III/Xeon 1133 8.5x 133
Celeron 566 8.5x 66 Pentium III/Xeon 1200 9x 133
Celeron 600 9x 66 Pentium III/Xeon 1266 9.5x 133
Celeron 633 9.5x 66 Pentium III/Xeon 1333 10x 133

Z,m; (7)
171 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Five Ways to Faster PCs


(PC rsm;tm; ykdrkdvsifjrefpGmpGrf;aqmifEkdifa&;twGuf enf;vrf;(5)rsdK;)
8/ PC rsm;tm; ykdrkdvsifjrefpGm pGrf;aqmifEkdifa&;twGuf atmufaz:jyygenf;vrf;(5)rsdK;jzifh
Upgrade jyKvkyfaqmif&GufEkdifygonf- 2 CPUESifh L2 Cahce
(BackSide Bus)
qufo, G rf v
I rf;aMumif;
oD;jcm;xm;½Sdjcif;/

Backside
1 CPU \System I/O Bus bus
speed tm; 66 MHz rS
100 ~133~200 MHz xd
CPU
I/O BUS

Accelerated L2 cache (old)


Graphic Port

5 PCI Graphic Con-


troller tpm; Acce- PCI Bus 3 Main Memory Speed
lerated Graphic Port ukdjrefqefap&eftwGuf
uk d tok H ; jyKjcif ; jzif h SDRAM, RDRAM
Graphic Speed uk d Graphics PCI PCI wkjYdzift
h pm;xk;d jyKvyk af pjcif;
Controller device Device
jrefqefapjcif; (old)

4 PCI BUS Width ukd 32-bit 64-bit ok¤Yd if;?


yHk (3) Speed ukd 33 MHz rS 66 MHz xd¤if;
ESpfqwifjcif;jzifh Speed jrefqefapjcif;

rS w f c suf / P6, PII, PIII Motherboard Design rsm;onf txufygtcsuf(5)csufESifh


ukdufnDatmif Design jyKvkyfxm;ojzifh ¤if;Motherboard rsm;ukd tokH;jyKjcif;
jzifh Performance ydkrdkaumif;rGefvmygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 172
Two Buses are Better than One
( BUS vrf ; aMumif ; ES p f c k o k H ; Motherboard rsm;onf BUS vrf ; aMumif ; wpf c k o k H ;
Motherboard rsm;xuf y k d r k d p G r f ; aqmif E k d i f j cif ; )
9/ P6, PII, PIII Motherboard Design rsm;onf ,cif Motherboard Design rsm;xuf
ykdrkdpGrf;aqmifEkdifaMumif; atmufaz:jyygykHrsm;jzifh EIdif;,SOfavhvmEkdifygonf-

Intel’s Socket 8 and SEC Slot 1 Socket 7

Private
CPU CPU
backside bus
I/O bus I/O bus
(64 bits wide)
(64 bits wide) (64 bits wide)

PCI bus PCI bus

PCI device PCI device PCI device PCI device PCI device PCI device

Socket 8 and Slot 1 have two independent 64-bit buses, improv-


ing cache access bandwidth over Socket 7.
yHk (4)
10/ Socket 370, Socket 8, Slot 1, Slot 2 okH; Motherboard rsm;onf DIB (Dual-
Independence Bus Architecture) ukd tokH;jyKxm;ojzifh L2 Cache ESifh Main Memory
ukd wpfNydKifwnf; Access vkyfEkdifonf/ okdYjzpfí ,cif Pentium ESifh Pentium xufedrfhaom
Motherboard rsm;xuf ykdrkdpGrf;aqmifEkdifygonf/
173 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Conventional Graphics Architecture


11/ Pentium Mother Board Design rsm;wGif Graphic Card tjzpf PCI trsKd;tpm;udk
toHk;jyKí PCI Slot wGif wyfqifvkyfaqmifjcif;aMumifh PCI Bus \ Data Transfer Rate
om tvkyfvkyfEdkifonfhtjyif atmufygyHktwdkif; tm;enf;csufrsm;udk awGU&Sd&ygonf/

3-D Program rsm;


onfh 3-D Texture
Graphic Controller rsm;udF
k rame Buffer
rSvmaom PCI Memory wnfaqmufí Main
Request rsm;udk Chipset Memory twG i f ; ü
rS vufcHrxm;Ekdifyg/ okdavSmifonf/

PCI rS Data yk d Y v T w f
EI e f ; onf One Cycle
wG i f w pf B ud r f o myk d Y v T w f
Ek d i f j cif ; aMumif h yk d Y v T w f r I
tjrefEIef;enf;aponf/

Graphic Control-
ler \Memory wGif
Frame Buffer wnf
aqmufjyD; ¤if; twGif;ü
Main Memory wGif
½S d N yD ; jzpf a om 3-D PCI Graphic Card onftjcm; PCI
Texture rsm;ukd xyfrH Device rsm;ESifh PCI Bus ukd rQa0okH;pGJ
í od r f ; qnf ; xm;&o &onf h t wG u f a Mumif h Bandwidth
jzifhMemory okH;pGJrI yHk (5) uefYowfcsufukdjzpfaponf/
rsm;onf/

12/ PCI Graphic Card tok;H jyKjcif;aMumifh Graphic qkid &f mtjrefEeI ;f (Data ykv
Yd w
T o
f nfEh eI ;f )
aES;onfh jyóemukd jzpfay:apygonf/ ,if;jyóemukd ajz½Sif;&ef AGP Card, AGP Slot
tok;H jyKoifyh gonf/ Pentium ESi¤hf if;xuferd ahf om Motherboard rsm;wGif Chipset onf AGP
uk d raqmif & G u f Ek d i f o jzif h AGP Chipset ygaom Motherboard rsm;jzif h Upgrade
jyKvyk af qmif&uG f &efvt dk yfrnfjzpfonf/ tcsKUd AGP Set rsm;onf AGP 2x jzifo
h mtvkyv f yk Ef idk f
jyD;aemufqkH;ay: Motherboard Design rsm;onf AGP 4x jzifhtvkyfvkyfEkdifMuonf/ AGP
\ pGrf;aqmifEkdifrIukd wpfzufwGif ½Sif;vif;az:jyxm;ygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 174
How Accelerated Graphics Port Works
13/ AGP \pGrf;aqmifEdkifrIudk atmufygyHkjzifh awGUjrifedkifygonf-
AGP onf tjcm; Bus rsm;ESifh rQa0okH;pGJ
&efrvkdbJ Chipset, Main Memory
wk d Y E S i f h wk d u f ½ k d u f tvk y f v k y f E k d i f o nf / Graphic Controller rSvmaom
(Program ESifhTexture rsm;ukd Main PCI Memory Request rsm;udk
Memory rS AGP okdYwkduf½kduf ay;ykdY Chipset rS vuf c H o d r f ; qnf í
Ekdifonf)/ CPU
tjrefqkH;tvkyfvkyfEkdifonf/
I/O Bus

AGP

Graphics
Controller
(old)

PCI Bus
3-D Program rsm;
Graphic Controller \ onf 3 -D Texture
Memory wGif Frame Buffer rsm; udk Frame Buffer
wnfaqmufNyD; ¤if;twGif;ü Main PCI PCI PCI wGif odrf;p&mrvkdawmhbJ
Memory ½Sd 3-D Texturersm;ukd Device Device Device Main Memory t
xyfrHí odrf;qnf;&ef rvkdawmhbJ AGP \ Data ykdYvTwf EIef;onf One wG i f ; vk d t yf o avmuf
3-D Dataukdom odrf;qnf; xm; Cycle wGif ESpfBudrfykdYvTwfEkdifjcif;aMumifh om okdavSmifonf/
ojzifh Memoryvkt d yfrI enf;onf/ tjrefEIef; (Band width) ukd ESpfq
jrifhwufaponf/ yHk (6)
14/ okdYjzpfí Main Memory ESifhqufoG,f&mü AGP onf PCI Bus xuf 4qykdrkdjrefqef
aMumif; az:jyygZ,m;twkid ;f awG½Y &dS ojzifh Graphic qkid &f m? Animation qkid &f m? Video qkid &f m?
Presentation rsm;ESifh Editing vkyfaqmifjcif;rsm;wGif AGP 2x, 4x Graphic Card wkdYukd
okH;pGJoifhygonf/
PCI ESifh AGP Graphic Card wkdY\ tjrefEIef;EdIif;,SOfcsuf
(AGP 2x onf PCI xuf av;qjrefjyD;? AGP 4x onf PCI xuf ½Spfqjrefonf)
PCI AGP 2x
Bits per transfer 32 32
Transfer per clock cycle One Two
Clock cycles per second 33.3Million 66.6 Million
Band Width 133 MByte/Sec 533 MByte/Sec
175 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Upgrading jyKvkyf&eftwGuf tBuHjyKcsufrsm;


15/ uGefysLwm Hardware qdkif&mESifh Software qdkif&mwdkY\ wdk;wufajymif;vJrIonf tvGef
jrefqefonfhtwGufaMumifhvnf;aumif;? toHk;jyKolwdkY\ vdktyfcsufrsm;rSmvnf; waeYwjcm;
wdk;wufvmonfhtwGufaMumifhvnf;aumif;? uGefysLwmpepftm; ydkrdkaumif;rGefa&;twGuf
t&nftaoG;jr§ifhwifjcif; (Upgrading) udkvkyfaqmif&efvdktyfvmygonf/ Upgrading
jyKvkyfjcif;twGuf atmufygtwdkif; pOf;pm;Edkif&ef tBuHjyKygonf/
(u) uGefysLwmtoHk;jyKonfh vkyfief;twGuf Software qdkif&m Upgrading jyKvkyf
aqmif½Guf&ef vdk^rvdk/
Oyrm / Windows 98 rS Windows 2000 odkYajymif;vJ&ef vdk^rvdk/
Office 97 rS Office 2000 odkYajymif;vJ&ef vdk^rvdk/
( c) Software qdik &f m Upgrading vkyaf qmif&mwGif Hardware qdik &f m Upgrading
jyKvkyf&efudkyg xnfhoGif;pOf;pm;oifhonf/
( *) Performance aumif;rGefa&;twGuf Memory (FPM / EDO / SDRAM)
yrmP jr§ifhwifjcif;udk yxrOD;pm;ay;pOf;pm;&ef/
(C) Performance aumif ; rG e f a &;twG u f Hard Disk yrmPES i f h tjref E I e f ;
jr§ifhwifa&;udk 'kwd,OD;pm;ay;pOf;pm;&ef/
( i) Performance aumif;rGefa&;twGuf CPU (odkY) CPU ESifh Mother Board
jr§ifhwifa&;udk wwd,OD;pm;ay;pOf;pm;&ef/
( p) Mother Board jyKjyifajymif;vJ&mwGif Casing ESifh Power Supply trsKd;tpm;
tm; AT (odkY) ATX Casing & Power Supply udk xnfhoGif;pOf;pm;&ef vdktyf
ygonf/
(q) Graphic Performance jr§ifhwifa&;twGuf Graphic Card wGifyg&Sdaom
Memory jr§ifhwifa&; (odkY) ydkrdkaumif;rGefaom Graphic Card jzifh tpm;xdk;
aqmif½Gufa&;udk pOf;pm;&ef/
( Z) tcsKdU Simulation qdkif&m Program rsm;? Game Program rsm;? Application
Program rsm;udk Install jyKvkyfí toHk;jyK&ef? Hardware qdkif&m vdktyfcsuf?
OS qdi k &f mvdt
k yfcsurf sm;udk udu
k n
f aD tmifaqmif½u
G af y;&ojzifh ,if; Program
rsm;udk toHk;jyKvdkygu Hardware qdkif&m jyKjyifajymif;vJrI? Software qdkif&m
jyKjyifajymif;vJrIrsm; vkyfaqmif&efvdktyfonf/
Oyrm / 3D Game rsm;twGuf owfrSwfVRAM yrmP&Sdaom3D
Graphic Accelerator Card vdktyfygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 176
Hard Disk Storage
16/ uGefysLwmpepfwpfckwGif tcsuftvufodkavSmif ypönf;wpfckjzpfonfh Hard Disk onf
ta&;BuD;qHk;aomtpdwftydkif;rsm;wGif yg0ifonf/ Hard Disk \pufrIydkif;qdkif&mtvkyfvkyfyHk
udk em;vnfjcif;jzifh rnfodkYrnfyHkBuHhcdkifatmif xdef;odrf;oifhonf? rnfonfhenf;vrf;rsm;jzifh
xdef;odrf;a&; aqmif½Gufoifhonfudk od&SdEkdifrnfjzpfygonf/

17/ Hard Disk wpfvHk;wGif atmufaz:jyyg Conponents rsm;yg0ifonf-


(u) Disk Platters
( c) Logic Board
( *) Read/Write Heads
(C) Cable and Connector
( i) Head Actuator Mechanism
( p) Configuration Items (Jumper or Switches)
(q) Spindle Motor

18/ Hard Disk onftvHkydwfxm;aom oHbl;i,fwpfckjzpfygonf/ 4if;oHbl;i,ftwGif;


wGif&Sdaom ypönf;rsm;udk atmufaz:jyygyHktwdkif; awGU&SdEdkifygonf/

yHk (7)
177 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

19/ txufygyHtk & Iron Oxide jzifh Coating vkyx f m;aom puf0ikd ;f yHk tvlreD ,
D rfjym;rsm;udk
Shaft wpfckwGiftaowyfqifxm;NyD; Spindle Motor jzifhvnfywfapygonf/ (1 rdepfvQif
tywfaygif; 5400? 7200? 10000 txd vnfywfEdkifonf)/ tcsuftvufrsm;udk Head jzifh
ñdIUízwfygonf/ rsufESmjyifwpfzufwGif Head wpfckpD wyfqifxm;NyD; 4if; Head rsm;onf
Fly Head Principle jzifh Platter \rsufESmjyifESifh 1 vufr\ tyHk 1 oef;yHkvQif 3 yHkcefY
tuGmta0; (3 µ in) rSñdIUízwfonf/
20/ ,if;odkY Head rSzwfaepOf (Hard Disk tvkyfvkyfaepOf? Hard Disk LED vif;aepOf)
User rS Proper Shut Down rjyKvkyfojzifhvnf;aumif;? rD;ysufjcif; rD;tm;avsmhusjcif; ponfh
Electrical Power Problem jzpfojzifhvnf;aumif;? vnfywfrI½kwfw&uf&yfwefYjcif;aMumifh
yifhtm;&aeaom Head rSm yifhtm;r&awmhbJ Platter \rsufESmjyifESifhxdcdkufrdojzifh Head
Crack jzpfum Data rsm;aysmufqHk;Edkifonfhtjyif Hard Disk rSmvnf; ysufpD;Edkifygonf/
21/ rD;tm;jyóemrsm;aMumifhvnf;aumif;? oHk;pGJol\toHk;rjyKwwfrIaMumifhvnf;aumif;
Head Crack jzpfEi kd o
f uJo
h Ykd Logic Card udv
k nf; ysupf ;D cRw,
f iG ;f Edik yf gonf/ odjYk zpfí vQypf pfr;D
jyóemrsm;jzpfaom (Spike, Noise, Surge, Brown Out, Black Out) ponfwdkYudkyg
umuG,fwm;qD;&ef vdktyfojzifY trsdK;tpm;aumif;rGefaom UPS ESifY Surge Protector rsm;udk
tokH;jyK&ef vdktyfygonf/ owfrSwfcsufESifhudkufnDaom Ground System &dS&efESifh oHk;pGJolrS
rSefuefpGm toHk;jyKwwf&efvnf; vdktyfygonf/
22/ Hard Disk onf atmufaz:jyygyHkrsm;twdkif; puf0dkif;yHkvrf;aMumif; Tracks rsm;jzifh
tcsuftvufrsm;udk Magnetic Sport rsm;tjzpfzefwD;í " 1, 0 " rsm;tjzpf odrf;qnf;ygonf/
Platter rsufESmjyifwdkif;wGif Track rsm;wnf&Sdav&m rsufESmjyifrsm;&Sd eHygwfwlnDaom Track
rsm;udk pkpnf;jcif;jzifh Cylinder [kac:qdkEdkifygonf/
123
123
Spindle
123 Head Arm Platter
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
Head
123
123
123
123
123
123
123 Cylinder
123
123
123
123
123
123
123
123
123
yHk (8)
123
123
123
123
123
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 178
23/ Hard Disk wpfvHk;\tcsuftvuf odkavSmifEdkifrIyrmPudk Cylinder ta&twGuf?
Head ta&twGu?f Sector ta&twGuaf y:wGif rlwnfí wGuc f suEf ikd yf g onf/ atmufaz:jyyg
yH(k 9)onf Capacity rsm;rsm; odr;f qnf;Edik &f eftwGuf wpfvufrwGif &Sad om Track ta&twGuf
udk wdk;íxm;&Sdjcif;? wpfvufrwGif&Sdaom 1, 0 ta&twGuf bit ta&twGufudk wdk;íxm;&Sdjcif;
jzifh &&SdEdkifygonf/ þtcsufonf Platter tcsif;0ufcsif;wlaomfvnf; odrf;qnf;EdkifrIyrmP
enf;&jcif;? rsm;&jcif;\ t"dutcsufyifjzpfonf/
Tracks per Inch ( TPI ) Tracks per Inch ( TPI )

Bits Bits
per per
Inch Inch
(BPI) (BPI)

Track
Lower Higher
Bits
Areal Areal
Density Density

yHk (9)
24/ Hard Disk \ Platter Surface wGiaf tmufaz:jyyg yH(k 10)twdik ;f puf0ikd ;f yHv
k rf; aMumif;
(Track) ESifh Sector rsm;cGJí tcsuftvufrsm;odrf;qnf;onf/

Track

} Sector

yHk (10)
179 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

25/ Hard Disk \puf0dkif;ykHvrf;aMumif;rsm;wGif tjyiftusqHk; puf0dkif;yHkvrf;aMumif;udk


Track 0 [kac:onf/ 4if; Track 0 onf Hard Disk \ta&;BuD;qHk;tpdwftydkif; (System
Area) jzpf&m Track 0 Bad jzpfomG ;ygu tcsut f vufrsm; ysuq
f ;D qH;k ½I;H Ny;D Hard Disk wpfcv
k ;kH
oHk;r&aom tajctaeodkY a&muf&SdoGm;rnfjzpfygonf/ tjyiftusqHk; Track rStwGif;bufodkY
a&muf&SdoGm;onfESifh eHygwfydkBuD;vmrnf jzpfygonf/ (eg : Track 1024)
Outer Track

Middle Track
yHk (11)
Inner Track

Cylinders Outer Cylinder

MiddleCylinder

Inner Cylinder

yHk (12)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 180
Hard Disk Features
26/ Hard Disk wpfvHk;tm;a½G;cs,f&mü-
(u) Reliability (,HkMunfpdwfcs&rI)
( c) Capacity (odkavSmifEdkifrIyrmP)
( *) Interface Type (csdwfqufEdkifonfhpepf)
(C) SMART (Self Monitoring And Reporting Technique)
( i) Head Technology (Head wnfaqmufxm;onfh enf;ynm)
( p) MTBF (oufwrf;umv)
( q) Shock Mounting (vIyf&Sm;rI'PfcHEdkif&ef txdef;rsm;)
( Z ) Speed (tjrefEIef;)
( ps) Cost (wefzdk;aiG) wdkYudkMunfhí a½G;cs,foifhygonf/
27/ Hard Disk wpfvHk;\oufwrf;udk MTBF (Mean Time Between Failure) jzifh
wdkif;wm onf/ MTBF rSm 20000 rS 50000 em&D txufwGif&SdEdkifygonf/ (Oyrm/ MTBF
t& em&D (5)aomif; &Sdaom Hard Disk wpfvHk;udk (1) &ufvQif (8) em&DMumtoHk;jyKygu
(17)ESpfMumtoHk;jyKEdkifNyD; (24)em&DtjynfhtoHk;jyKrnfqdkygu (6)ESpfcefY toHk;jyKEdkifaMumif;
wGucf sucf efrY eS ;f Edik yf gonf/) 4if;onf oDt&kd t
D & oufwrf;yifjzpf&m wu,fvufawGUwGif tjcm;
xdcdkufEdkifzG,f tajctaersm;udkyg xnfhoGif;pOf;pm;&rnf jzpfygonf/
28/ Hard Disk udktoHk;jyKaepOf owdxm;&rnfhtcsufrsm;ESifhxdef;odrf;rIrsm;
(u) uGeyf sLwmtm; rD;zGijhf cif;? rD;ydwjf cif;wdu Yk kd owfrw S cf suEf iS thf nD vkyaf qmif&rnf/
( c) Hard Disk rD;vif;aepOf (odkY) tvkyfvkyfaepOf rydwf&? rvIyf&Sm;&yg/
( *) Hard Disk Utility , File System Utility Software rsm;toHk;jyK&mwGif
ruRr;f usib f J toH;k rjyKoifyh g/ owdjyK&rnft h csurf sm;udk aocsmpGmzwf½NI y;D rSom
oHk;oifhygonf/ (Data rsm;udktjcm; Media wpfckckwGif Backup jyKvkyfNyD;rSom
oHk;pGJoifhygonf/)
(C) CMOS Setup &S d Hard Disk ES i f h y wf o uf a om tcsuf t vuf r sm;ud k
jyKjyifajymif; vJrIjyKvkyf&mwGif owdjyKyg/
( i) Hard Disk udo k ifah wmfaom Hard Disk Utility rsm;jzifh Scan Disk jyKvyk jf cif;?
Defragment jyKvy k jf cif;rsm;jzifh yHrk eS x
f ed ;f odr;f rI aqmif½u G af y;&ef vdtk yfygonf/
(Norton Utility jzpfygu Norton Disk Doctor jyKvkyfay;jcif;? Speed Disk
jyKvkyfjcif;rsm;jzifh yHkrSefxdef;odrf;rI aqmif½Gufoifhygonf/)
181 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

Floppy Disk Drives


29/ Flopy Disk Drives rsm;wGif a&;EdkifzwfEdkifaom Read / Write Head onfrsufESmjyif
wpfzuftwGuf wpfckpD½Sdonf/ Floopy Drive wpfckwnfaqmufrIudk yHk (13) jzifhazmfjyxm;
ygonf/ Floopy Drive onfwpfrdepfvQif tywfaygif; 300 ESifh 360 xdvnfywfEdkifonf/
Head ESihf Diskette \rsuE f mS jyifukd xdízwfjcif;aMumifh zHrk sm;aomae&mwGix
f m;½Syd gu Diskette
ESifh Head rsm;Mum;wGif zHkrsm;Mum;cHí yGwfwdkufrdum Diskette ESifh Head rsm;ysufpD;Edkifygonf/
Head Cleaning Disk jzifh Clean jyKvkyfí oefY½Sif;rIaqmif½GufEdkifaomfvnf; Cleaning Disk
jzifh tBudrfBudrftoHk;jyK&efroifhyg/

30/ Floppy Drive wpfckwGif wnfaqmufxm;aom tpdyftydkif;rsm;tm; atmufaz:jyyg


yHk(13)wGif awGU&SdavhvmEdkifygonf/

yHk (13)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 182
Floppy Disk
31/ Floppy Disk wpfcsy\
f puf0ikd ;f yHv
k rf;aMumif;ESihf Sector rsm; pdyyf ikd ;f xm;yHu
k kd atmufyg
twdkif; awGU&dS&rnfjzpfygonf- Track 0, Sector 1 Track 0, Sector 9
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890
Track 1, 123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890
Sector 1 Track 1, Sector 9
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890
123 123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
123
123
123
123
Head Arm ó Platter Track 0, Sector 2123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
123
123
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
123 12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123
123
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123 123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123 12345678901234567890123456789012123456
123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123
123
123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
123
Head 123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
123
123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
123
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
123
123456789012345
1234567890123456789012
12345
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
12345
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123
123
123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
Floppy Disk ESifh Head vIyf&Sm;rI 12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345
1234567890123456789012
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
1234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
1234567890123456789
yHk (14) 123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789
1234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
1234567890123456789012
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789
1234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
1234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
1234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890
1234567890123456789012345
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
12345678901234567890123456789012
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123
123456789012345678901234567890121234567890

<
123456789012345678901234567890121234567890123
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890
yHk (15)
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123
Floppy Disk \puf0dkif;yHkvrf;aMumif;ESifhSector
rsm;

Write Protect Notch

twGif;&Sd
3½ Diskette

5¼" Diskette
yHk (16)
3½" Diskette yHk (17)

Floppy Disk tm; a&;^zwfonfh Head


yHk (18)
183 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

32/ Floopy Disk rsm;udk Plastic Material jzifhjyKvkyfxm;onf/ puf0dkif;yHkvrf;aMumif;rsm;


Sector rsm;cGJí tcsuftvufrsm; udkodrf;qnf;ygonf/ 5¼ ESifh 3½ Floopy Disk wdkY\
odrf;qnf;EdkifrIyrmPrsm;udk atmufygZ,m;rsm;twdkif;awGY½SdEdkifygonf-
Diskette on its Capacity
For 5¼" Track Sector Byte/Sector Total
1. Single Sided Double Density 40 x 8 x 512 = 160 KB
(SSDD) 40 x 9 x 512 = 180 KB
2. Double Sided Double Density (40 x 9 x 512) x 2 = 360 KB
(DSDD)
3. Double Sided High Density (80 x 15 x 512) x 2 = 1.2 MB
(DSHD)
For 3½" Track Sector Byte/Sector Total
1. Double Sided Double Density (80 x 9 x 512) x 2 = 720 KB
(DSDD)
2. Double Sided Quad Density (80 x 18 x 512) x 2 = 1.44 MB
(DSQD)
3. Double Sided High Density (80 x 36 x 512) x 2 = 2.88 MB
(DSHD)
Z,m; (8)
33/ Floppy Disk & Drive ud k t oH k ; jyKaepOf o wd j yKxd e f ; od r f ; &rnf h t csuf r sm;/
atmufygtcsufrsm;udk owdjyKvkyfaqmif&ygrnf-
(u) jyifyrS Diskette rsm;toH;k jyKrnfqykd gu Virus &S^d r&Sd ppfaq;Ny;D rStoH;k jyK&rnf/
( c) zkefwufaeaom? rIdwufaeaom? ysufpD;aeom Diskette rsm;tm; toHkrjyK&yg/
( *) Diskette \rsufESmjyiftm; vufjzifhudkifwG,fjcif; rjyKvkyf&yg/
(C) Diskette rsm;tm; oHvu kd pf ufuiG ;f &Sad om? tylrsm;aom ae&mrsm;wGif rxm;&yg/
( i) Floppy Drive zwfaepOf Diskette tm;txkwftoGif;rjyKvkyf&yg/
( p) Diskette tm;ajymif;jyefrxnfhrdap&ef owdjyK&rnf/
(q) Floppy Drive \ Head wGifzkefwufjcif;? rIduyfjcif;rsm;jzpfay:í zwfr&ygu
Cleaning Disk jzifh Cleaning vkyfay;&ef vdktyfygonf/ odkYaomf Cleaning
Disk jzifh tBudrfBudrfjyKvkyfygu Head ysufpD;Edkifygonf/
( Z) uGefysLwmtm; jyifyodkYo,faqmif&mwGif Floppy Drive twGif; Diskette
xnfhvQuf o,faqmifjcif; rjyKvkyf&yg/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 184
CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory)
34/ ,cktcg CD-ROM Drive rsm;onf PC rsm;wGif Standard Equipment tjzpfyg&Sv d m
ygonf/ CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory) onf Optical Storage Medium
wpfcjk zpfNy;D 682 Milliom Byte or 650 MB udzk wf½o kH ufoufom toH;k jyKEikd yf gonf/ ,cktcg
Plane CD ay:ü Record vk y f u mod r f ; qnf ; Ed k i f a om CD-R Drive rsm;ay:vmNyD ;
t*Fvyd tf u©&m rsm;jzif½h u
kd Ef ySd o
f rd ;f qnf;ygu Text pmrsuEf mS 333,000 Pages eD;yg; (odrYk [kw)f
t&nf t aoG ; aumif ; rG e f a om toH u d k o d r f ; qnf ; ygu 74 Minutes pmud k o d r f ; qnf ;
xm;Edkifygonf/ wpfpuúefY twGuf Block wpfckvQif 2048 Byte ygaom Block aygif; 75
ckyg&Sdonf/

yHk (19)
35/ CD-ROM Drive wpfcktwGif; yg&Sdaomtpdyftydkif;rsm;udk atmufaz:jyygyHktwdkif;
awGU&SdEdkifygonf/

yHk (20)
185 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

36/ CD-ROM Drive wpfck\tvkyfvkyfyHk


(u) avqma&mifjcnfxkwfvTwfjcif;/avqm'dkiftkyfonf Energy tenf;i,fom
&Sdaom Infrared tvif;a&mifwef;ufk rSefjym;ay:odkYxkwfvTwfonf/
( c) Servo Motor rScsdefn§djcif;/ Servo Motor onf Microprocessor rS ydv Yk w
T f
aom ñTefMum;csuftwdkif; vkyfaqmifNyD; tvif;a&mifwef;\ taetxm;udk
CD-ROM ay:&Sd vrf;aMumif;ay:odkY a&muf&Sdatmif rSefjym;rsm;udk a½GUvsm;
apjcif;jzifh csdefñd§yg onf/
( *) avqm"gwfjym;ufkxd½dkufrdjcif;? tvif;jyefjcif;ESifhpkpkHapjcif;/tvif;a&mif
wef;onf avqmDisk zefjym;udk xd½dkufrdNyD;aemuf tvif;jyefrI jzpfapygonf/
jyefvmaom tvif;a&mifwef;udk jyefvnfpkpnf;&eftwGuf rSefbDvl;wGif
jzwfoef;aponf/ xdkYaemuf rSefjym;rsm;udkjzwfí tvif;a&mifwef;udk cGJxkwf
onfh Beam Spliter odkYydkYvTwfygonf/
(C) jyefvmaomavqma&mifjcnfwef;ukd pkqkHapjcif;/ Beam Splitter onf
jyef v maoma&mif j cnf w ef ; uk d pk q k H r I a umif ; ap&ef t wG u f pk q k H r S e f b D v l ;
aemufwpfckokdY ykdYvTwfonf/
( i) tvif;a&miftcsufjyrsm;ukdvQyfppftcsufjyrsm;tjzpfajymif;jcif;/ aemufqkH;
tqifhwGif avqma&mifjcnfwef;ukd Photo detecotr okdY ay;ykdYonfh Photo
detector onf tvif;a&mifudk jywfawmif;jywfawmif; vQyp f pfvidI ;f tcsujf yrsm;
tjzpfokdYajymif;ay;onf/
( p) CD Drive wGif Microprocessor rS Process jyKvkyfjcif;/
Microprocessor onf¤if;xHokdY 0ifvmaom impulse rsm;ukd uGefysLwmokdY
datarsm; tjzpfykdYvTwfygonf/
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 186
MultiBeam Technology
37/ jrefqefaom CD-ROM Drive rsm;ESifh DVD (Digital Video Disk) wdkYonf wpfBudrf
wGif puf0ikd ;f yHv
k rf;aMumif;wpfco
k m or½k;d uszwfonfeh nf;ynmrS Track rsm;pGmudk wpfBurd w
f nf;
ESifh jrefqefpGmzwfEdkifonfh Multi Beam / True X Technology udk Zer Research ukrÜPDrS
wDxGifcJhygonf/ atmufaz:jyygyHkonf puf0dkif;yHkvrf;aMumif; (7)ckudk avqma&mifjcnfrsm;jzifh
wpfNydKifwnf;zwf&ef rnfodkYvkyfaqmifonfudk &Sif;vif;jyoxm;aomyHkjzpfygonf/

yHk (21)
187 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

CD-ROM Drive Specification


38/ CD-ROM wpfck\pGrf;aqmifEdkifrIrsm;udk atmufygtcsufrsm;jzifh wdkif;wmygonf-
(u) Data Transfer Rate (CD-ROM rStcsuftvufydkYvTwfEdkifonfh yrmP)
( c) Access Time (tcsuftvufzwf&efMumcsdef)
( *) Buffer / Cache (tcsuftvufrsm; acwåodrf;qnf;&ef CD Drive twGif;&Sd
rSwfÓPfyrmP)
(C) CPU Utilization (CPU \xdef;csKyfrIjzifh vkyfaqmifrItwdkif;twm)
( i) DMA (Direct Memory Access udktoHk;jyKí CPU \xdef;csKyfrI tenf;qHk;
jzifhvkyfaqmifEdkifrI)
( p) Interface (uGefysLwmpepfESifh csdwfqufrI)
(q) Loading Mechanism (CD xnfhoGif;pepf)

CD-ROM Drive \tjrefEIef;rsm;ESifh Access Time rsm;


Drive Speed Transfer Rate(bps) Transfer Rate(KB/sec) Access Time (ms)
1x 153,600 150 400
2x 307,200 300 300
3x 460,800 450 200
4x 614,400 600 150
6x 921,600 900 150
8x 1,228,800 1,200 100
10x 1,536,000 1,500 100
12x 1,843,200 1,800 100
16x 2,457,600 2,400 90
18x 2,764,800 2,700 90

}
24x 3,686,400 3,600 90
32x 4,915,200 4,800
36x 5,529,600 5,400
40x 6,114,000 6,000
48x 7,372,800 7,200 85~75 or less
52x 7,987,200 7,500
100x 15,360,000 15,000

Z,m; (9)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 188

CD-ROM Format
Format Used For Notes
Red Book Digital audio CDs This standard, a.k.a. CDDA (Compact Disc Digital
Audio), was codeveloped by Philips and Sony
Yellow Book Computer CDs Specifies physical arrangement of sector. ISO Mode
1:9660
Level 1: PC, Apple, UNIX, DVI
Level 2: CDTV
ISO 9660, HFS, and HFS-ISO are used with Yellow
Book to define file and directory structures. See also
Mode 1, Mode 2, and CD-ROM/XA, which define
sector formats.
White Book VideoCD Stores MPEG 1, MPEG 2, and similar video sources.
Has replaced VHS video in southeast Asia for flim
distribution
Orange Book Writable CDs Port I-Magneto-Optical Drives
including CD-R, Port II-CD-R
magneto-optical, single and
multisession recording and
packet writing
Green Book Combination of Red Book and CD-ROM/XA can be played on either CD-I or
Yellow Book - for CD-I CD-ROM drives; CD-I has been used for interactive
(Interactive CD) sales presentations and kiosks
CD+(Enhance CD) Combines music and computer Used by musical artists to incoporate video and
data on single CD interviews on music CDs
Z,m; (10)
39/ CD & CD Drive udktoHk;jyKaepOf owdxm;&rnfhtcsufrsm;ESifhxdef;odrf;rIrsm;
(u) CD rsm;udk Virus ygrygppfaq;NyD;rS toHk;jyKyg/
( c) zkefwufaeaom? jcpf&mygaom? zefom;aygufaeaom CD rsm;udk toHk;rjyK&yg/
( *) zkew
f ufaeaom CD rsm;udk owfrw S x
f m;aom Cleaning Kit jzifo
h m oef&Y iS ;f rI
jyKvkyfoifhygonf/
(C) Format rwlízwfr&aom CD rsm;tm; xnfhoGif;zwfjcif;udk a&SmifusOf&rnf/
( i) CD Drive twGif;&Sd Lens tm; tjcm;Murf;wrf;onfh ypönf;rsm;jzifh yGwfwdkufí
oefY&Sif;a&;jyKvkyfjcif;tm; a&SmifusOf&rnf/
( p) uGefysLwmtm; jyifyodkYo,faqmif&mwGif CD Drive twGif; CD xnfhvQuf
o,faqmifjcif; rjyKvkyf&yg/
(q) CD Drive twGif;rS CD udkxkwfír&ygu ta&;ay: Eject vkyfEdkifonfh
taygufudk toHk;jyKí vkyfaqmifyg/ 4if;taygufonf CD Drive \ rsufESmpm
wGif yg&Sdwwfygonf/
189 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

( Z) CD Drive &Sd Eject cvkyftm;csufjcif; zGifhydwfrI rjyKvkyfoifhyg/

High Capacity Removable Storage


40/ tcsuftvufrsm;ukd Backup tjzpf odrf;qnf;xm;&eftwGufvnf;aumif;? wpfae&mrS
wpfae&mokdY yrmP BuD;rm;aom File rsm;ukd o,faqmif&mwGifvnf;aumif; atmufaz:jyyg
Magnetic Media ESifh Magneto-optical Drive rsm;ukd tokH;jyKEkdifonf-
(u) High-Capacity Floptical drive (21MB, 120MB, 250MB, 500MB
[lítrsdK;rsdK;&Sdonf)
( c) Bermoulli Drives(10MB, 35MB, 65MB, 105MB, 150MB [l í
trsdK;rsdK;&Sdonf)
( *) Zip Drives (100MB, 250MB [lí trsdK;rsdK;&Sdonf)
(C) JAZ Drives (1GB, 2GB [lítrsKd;rsKd;&Sdonf/)
( i) SyQuest Drives (44MB, 88MB, 270MB, 1GB [lítrsdK;rsdK;&Sdonf)
( p) Tape Drives (2GB, 4GB, 8GB, 14GB, 24GB, 35 - 70 GB [lítrsdK;rsdK;
&Sdonf)
(q) Optical Storage Drives(CD-ROM, CD-R or CD-RW, DVD)

41/ Removable Storage tcsdKU\ pufrIqkdif&mt&nftcsif;rsm;ESifh pGrf;aqmifEkdifrIrsm;ukd


atmufaz:jyygZ,m;toD;oD;jzifhEIdif;,SOfEkdifygonf-
LS-120 Specifications

Drive Type LS-120 Floppy Standard 1.44MB


Floppy Disk

Fomatted Capacity 120MB 1.44MB


Transfer Rate: parallel port 290KB/sec 45KB/sec
Transfer Rate: Internal IDE 484KB/sec n/a
Average seek time 70ms 84ms
Disk rotational speed 720rpm 300rpm
Track density 2,490tpi 135tpi
Number of tracks 1,736×2 sides 80×2 sides

Z,m; (11)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 190

Zip Specifications(100 and 250MB Capacity)

Model (Interface) SCSI and/or Parallel Eide

Formatted capacity 100MB or 250MB 100MB or 250MB


Substained transfer rate 1.40MB/sec 1.40 maximum MB/sec
Substained transfer rate 0.79MB/sec 0.79 minimum MB/sec
Maximum throughput 60MB/min(SCSI); 84MB/min
20MB/min(parallel)
Average seek time 29ms 29ms
Disk rotational speed 2,941 rpm 2,941 rpm
Buffer size 32KB 16KB
Z,m; (12)

Jaz Specifications

Model 1GB 2GB

Formatted Capacity 1070 million bytes 2000 million bytes


Transfer rate:
Maximum 6.62MB/sec 8.7MB/sec
Average 5.4MB/sec 7.35MB/sec
Minimum 3.41MB/sec 3.41MB/sec
Burst 10MB/sec 20MB/sec
Average seek time read 10 ms 10 ms
Average seek time write 12 ms 12 ms
Acess Time 15.5-17.5ms 15.5-17.5ms
Disk Rotational speed 5400rpm 5394rpm
Buffer size 256KB 512KB
Interface Fast SCSI II Ultra SCSI
Z,m; (13)
191 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

DAT and 8mm Tape specifications

Tape Capacity Tracks


Standard (w/o Com- Data Appro- Tape Recording Encoding
pression) Density ximate Length Technology Format Interface

DAT 2GB/4GB 114MB/in 1869 195 ft./ Helical Scan DDS* SCSI
(Digital AudioTape) 300 ft. DataDAT

Video
Tape 14GB n/a n/a 120m Helical Scan

*DDS=Digital Data Storage


DDS-1 drives store 2GB of uncopressed data(4GB Compressed)
DDS-2 drives can store 4GB of uncompressed data(up to 8GB with compression)
DDS-3 drives have a native 12GB capacity or 24GB compressed
Z,m; (14)

SparQ Specifications

Formatted Capacity 1008 milion bytes

Transfer rate:
Maximum 6.9MB/sec
Minimum 3.7MB/sec
Burst (PIO mode 4) 16.6MB/sec
Substained transfer rate: parallel version 1.25MB/sec
Average seek time 12ms
Disk rotational speed 5,400rpm
Burst (PIO mode 4) 16.6MB/sec
Substained transfer rate: parallel version 1.25MB/sec
Average seek time 12ms
Disk rotational speed 5,400rpm
Z,m; (15)
PC Hardware, Maintenance & Upgrading 192

Removeable Drive Specifications


Disk/Cartridge Average Data
Drive Type Capacity Seek Time Transfer Rate

lomega Zip Parallel 100MB 29ms 1.4MB/sec


lomega Zip IDE 100MB 29ms 1.4MB/sec
lomega Zip SCSI 100MB 29ms 1.4MB/sec
Imation LS-120 Internal 120MB 70ms 4.0MB/sec
SyQest 235 Parallel 235MB 13.5ms 1.25MB/sec
Avatar Shark 250 Parallel 250MB 12ms 2.0MB/sec
SyQest 235 SCSI/IDE 235MB 13.5ms 2.4MB/sec
lomega Jaz (SCSI) 2GB 12ms 5.4MB/sec
Avatar Shark IDE 250M 12ms 2.5MB/sec
SyQest Syjet SISC 1.5GB 12ms 5.3MB/sec
SyQest Syjet IDE 1.5GB 12ms 5.3MB/sec
SyQest SparQ Parallel 1GB 12ms 1.25MB/sec
CD-R Drives 650MB <150ms 150KB/sec
Z,m; (16)

42/ uGeyf sLwmtok;H jyKorl sm;taejzifh ta&;Bu;D aom tcsutf vufrsm; rqk;H ½I;H apa&;twGuf
trsdK;tpm;rwlaom Media (3)rsdK;jzifh ykHrSef Backup jyKvkyfxm;oifhygonf/ Removable
Drive 0,f,l&mwGif atmufaz:jyygtcsufrsm;ukd pOf;pm;oifhonf-
(u) 1MB odrf;qnf;&eftwGuf ukefusrnfhaiG (Price per megabyte of storage)
( c) a&;Edkif? zwfEkdifonfh tjrefEIef; (Access time)
( *) rnfonfhuGefysLwmESifhrqkd csdwfquftokH;jyKEkdifjcif;ESifh o,faqmif&vG,fuljcif;
(C) uGefysLwmtwGif; (okdYr[kwf) jyifywGifwyfqifEkdifjcif; (Internal or External)
( i) uGeyf sLwmtm; Ready jzpfatmifjyKvyk Ef idk jf cif; (Bootable)ponfwYkd jzpfygonf/
193 PC Hardware, Maintenance & Upgrading

DVD Formats and Standards

Standard DVD Formats and Capacities


Data Video
Format Disk Size Sides Layers Capacity Capacity

DVD-ROM Formats and Capacities


DVD-5 120 mm Single Single 4.7 GB 2+ hours
DVD-9 120 mm Single Double 8.5 GB 4 hours
DVD-10 120 mm Double Single 9.4 GB 4.5 hours
DVD-14 120 mm Double Double 13.24 GB 6.5 hours
DVD-18 120 mm Double Double 17 GB 8+ hours
DVD-1 80 mm Single Single 1.4 GB 0.5 hours
DVD-2 80mm Single Double 2.7 GB 1.3 hours
DVD-3 80mm Double Single 2.9 GB 1.4 hours
DVD-4 80mm Double Double 5.3 GB 2.5 hours
Recordable DVD Formats and Capacities
DVD-R1.0 120 mm Single Single 3.95 GB
DVD-R2.0 120 mm Single Single 7.4 GB
DVD-RAM 1.0 120 mm Single Single 2.58 GB
DVD-RAM1.0 120 mm Double Single 5.16 GB
DVD-RAM2.0 120 mm Single Single 4.7 GB
DVD-RAM2.0 120 mm Double Single 9.4 GB
DVD-RAM2.0 120 mm Double Single 1.4 GB
CD-ROM Formats and Capacities (For Comparison)
CD-ROM 120 mm Single Single 0.65 GB
CD-ROM 120 mm Single Single 0.194 GB

Z,m; (17)