Vous êtes sur la page 1sur 1

Complimentary Kooler Chart

Be Mine Valentine Heart

-----------------------ççç---------ççç--------ç-----ççç-----------ççç-----çç----ççç--WWWWWWW----ççç----WWWWWWW--ççxxxx----ççççWWWW´´´´´WWW--ççç--WWW´´´´´WWWWxxx-xx-----çWWW´´´´´´´´´´WW-ççç-WW´´´ttttt´´WWW---xx-----WW´´´´´´´´´´´´´WWçççWW´´ttttt´´´WWW-----x---ç---WW´´´´´ttttt´´´´´WWçWW´´tttt´´´WWW-------xx-çç-WW´´´´ttttttttttt´´WWW´´ttt´´WWWW----------xççWW´´´´ttttttttttt´´´WWW´´´´´WWW------ÀÀ-----xç
çççW´´´´´tttttttt´´´´´´´W´´´´WWW-----À-À----O-O-çç
çççWW´´´´ttttttt´´´´´´´´´´´´WWW----À--À-À----OOO----W´´´´´ttttt´´´´´´´WWWWWWW-----À-ÀÀ-À-ÀÀ----O--------W´´´´ttt´´´´´´´WWWW-------À---À-À-ÀÀ-À--------------W´´´´ttt´´´´´WWW------À---À---À-À--À-À-À----W-------W´´´ttt´´´´WWW--------ÀÀ-ÀÀ---À-À--À-ÀÀ----WW---çççW´´´tt´´WWWW----ÀÀ----À-À-À---À-À--------WWWWççç
ççW´´tt´´WWW-----À------À-À-À-À-À--------WWWW´Wçç
ççW´´t´´´W----ÀÀ-À------À-À-À-À-------WWWWW´´´´µµµ
---W´´´´WW----À-À-ÀÀ---À-À----À----WWWWWWW´´´´Wµµµµ
---WW´´WW-----À-À-À-----À-------WWWWWWWrrrWWWWµµµµÐ
----W´´W------ÀÀ--À-À-------WWWWWWW´´WrrrrrÀÀÀµµµÐÐ
----W´´W-O-O--À-À-ÀÀ-----WWWWWWW´´´WWÀÀÀÀrrrÀÀÀµÐÐÐ
-----WW--OOO--À-À------WWWWW´´´´´´WrrrrrÀrrrrÀÀÀÐÐÐ
---W----O---À-À----WWWW´´´´W´´´WrrrrrrrÀÀrrrrÀÐÐ
ççç------À-ÀÀ---WWWWt´´´´W´´´´WrrOSSSrÀrrOOrrÐ
çç---O-O--À---WWWW´´tttt´WÐд´WrOOOSSrÀrSSOOrr
çç---OOO-----WWW´´´tttt´´WÐÐдWrOÀSSSLkLSSSOOr
çç-x--O-----WW´´´´tttt´´´´WÐÐдWÀÀrrrLLLrSSOOr
--xx------WW´´´´ttttt´´´WÐеµWWWrrrSSSSrrÀSO
--xx----WWW´´tttttt´´´´´Wµµµ-O-rOSSSSSSOrÀ
--xx--WWW´´´tttttt´´´´WµOO--OOrOOSOSOSOr
---x--xW´´´´´´ttt´´´´´WOO--rrOrrOOOOOOrr
----xx-xxW´´´´´´´´´´´´´WÀÀ-OrrrOrrOOOOr
-----xxx--W´´´´´´´WW´´W-----OrOO--rrr
------------W´´´´W´Wr´W--rrr--O---rr--µÐÐ
---------çW´´WÀWrrWW-rrSSS-O-SSSrr-µÐ
--------çççW´WÀrrrrW-rrOSSLkLSSOrr-µÐÐ
------x
çççç-WÀÀrrrrW-rO---LLL--SOr-µÐ
xxxx---xx
çç--çÀÀrrrrrWr--rSSSSSr-OrÐÐÐÐ
µµ
----xx---xx
---çÀÀrrrrrrW--rSSSSSr-µµ
ÐÐÐÐÐ
-----xxxx
-ççÀOrrrrOµµ-rrSrSrr-µµÐ
ÐÐ
---------Ð
çÀÀÀOOrOµµ---rrrrr--µÐ
---------е µ
ÀrÀOÀÀµççç-------µÐÐÐ
---ÐеµµµµµrÀÀÀÀç--ç
ÐÐÐ
---еµµµµ rrÀrÀç-ÐÐÐÐ
-µ µ
rrrrçÐÐÐ
rr ç
е
µµ

Floss and Symbol Listing
DMC # Cross Stitch Back Stitch Strands
S
310
3
317
1
W
335
3
O
340
3
r
341
3
k
742
3
ç
415
3
L
743
3
x
827
3
t
963
3
µ
986
3
1
Ð
989
3
´
3326
3
À
3746
3
1
Blanc
3

Be Mine Valentine Heart
By Kooler Design Studio, Inc.
KDS #1109

Design Information:
Design stitched on 14 Count
White Aida Using 3 Strands for
Cross Stitches, 1 Strand for
Backstitching

Stitch Count
53w X 49h In Stitches
14 Count, 3-3/4w X 3-1/2h in
16 Count, 3-1/4w X 3h in
18 Count, 2-7/8w X 2-5/8h in
Add 4-6 inches to each
measurement for cut fabric size.
Copyright © 2011,
Kooler Design Studio, Inc.
You have our permission to make
one copy of this chart for your
personal use only. This design is not
to be re-charted, kitted, sold,
modified or redistributed on paper or
any other medium without the
express written permission of Kooler
Design Studio, Inc.

Kooler Design Studio, Inc.
3527 Mt. Diablo Blvd. #256 • Lafayette, CA 94549
info@koolerdesign.com • www.koolerdesign.com